Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide. En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F. Vordingborg & Stege"

Transkript

1 Guide En kunstfestival i / A Public Art Festival in / Nakskov Nykøbing F Vordingborg & Stege

2 Tumult Guide En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg og Stege 22. august 24. oktober 2010 A Public Art Festival in Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg and Stege 22 August 24 October 2010

3 Indhold / Contents Introduktion / Introduction 4 Nakskov 12 Nina Fischer & Maroan el Sani 20 Frans Jacobi 22 Thomas Kilpper 24 Søren Lose 26 Aleksandra Mir 28 Miriam Nielsen 30 Tanja Nellemann Poulsen 32 Katya Sander 34 Superflex 36 Nykøbing F 38 A Kassen 46 Kristoffer & Mette Glyholt 48 Rikke Cora Larsen & Carina Jo Sivager 50 Mads Lynnerup 52 Tea Mäkipää 54 Parfyme 56 Danh Vo 58 Wooloo 60 Vordingborg & Stege 62 Arkiv Stakit Kasket 71 (Kristina Ask, Thomas Gunnar Bagge, Kulturbureau v. Astrid Winsløw Hammer & Mia Sloth Møller, Frederikke Hansen, Christian Hillesø, Till Junkel, Line Skywalker Karlström, Sine Lewis og Sara Skaaning) Mark Dion 80 Marie Lund 82 Bettina Camilla Vestergaard 84 Appendix 87 Information 87 Sponsorer Samarbejdspartnere Tak / Sponsors Partners Thanks 88

4 Introduktion Tumult betyder uro, ballade, tummel og oprør. Vi kender ordet fra avisernes små notitser og historier fra værtshuse eller større demonstrationer. Tumult hænger sammen med menneskers passion og stærke holdninger. At kalde en kunstfestival på Lolland-Falster, Møn og i Vordingborg for Tumult henviser således på den ene side til de omvæltninger, der allerede er en realitet i landsdelen, og på den anden side til den dynamik og det engagement, festivalen ønsker at skabe i forhold til de forandringer, der allerede har fundet sted, foregår lige nu og venter forude. Tumult består af 21 offentlige kunstprojekter, som møder folk både der, hvor de normalt færdes, og der hvor de ikke har været før. Samtlige værker er lavet specifikt til Tumult og området, hvor der bor godt indbyggere. For at sikre en lokal forankring, variation af steder og emner og et indgående kendskab til området har flere kunstnere arbejdet sammen med Museerne Vordingborg og Museum Lolland-Falster samt mindre lokalhistoriske arkiver, godser, butikker og virksomheder i udviklingen og kvalificeringen af deres bidrag. Kun få af projekterne er dog at finde på museerne. I stedet møder du Tumult overalt i byerne og på landet på centrale, befolkede steder såvel som perifere, mere skjulte steder, som nu åbnes op for offentligheden. Fælles for alle kunstnere og bidrag er, at de arbejder fysisk og socialt med området dets historie, vaner, kvaliteter, problemer, anseelse, selvopfattelse og fremtid. Lolland-Falster, Møn og Vordingborg er et område udfordret af det politiske landskabs ændringer. Globalisering, finanskrise og de seneste års reformer og omstruktureringer har haft dramatiske sociale og økonomiske konsekvenser for mange yderområder i Danmark. Hele købstæder ligger stille hen. Rådhuse, politistationer, posthuse, sygehuse, uddannelsesinstitutioner, dom- og arresthuse er lukket, flyttet og har resulteret i nedlæggelse af tusindvis af arbejdspladser. Derfor søger mange væk, mod centrum. Og tilbage står byer, kommuner og regioner, som pludselig får at vide, at de er blevet til uattraktive, kulturløse udkanter. Landdistriktskommunerne har naturligt nok svært ved at identificere sig med udkantsdebatten. Følgelig opstår der en tendens til, at de i offentligheden kun fremhæver regionens positive særpræg. Derfor kræver det mod som Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner at lave en kunstfestival, som også konfronterer den uønskede udvikling. For affolkning, nedlagte arbejdspladser, lukning af skoler og nedrevne bygninger er et offentligt anliggende, og både det politiske arbejde og debatten om yderområderne bør handle om dette men også om meget mere. Livskvalitet består af meget andet end vækst. Tumult bidrager med nye perspektiver og går frem for alt tættere på. Projekterne dykker ned i områdets bygninger, landskaber, industri og infrastruktur og går i dialog med stedet 4 5

5 og dets indbyggere for at undersøge dets kultur, identitet, erindring, skønhed, sårbarhed og potentiale. Tumult inviterer alle med på en ud flugt for at udfordre deres forestillinger om periferi og centrum. Flere projekter forvandler og forskyder almene problematikker. På den måde bliver en hel facade på torvet i Nykøbing Falster vendt på hovedet af kunstnergruppen A Kassen, og den udskældte bygning fremstår pludselig som byens nye seværdighed. I Nakskov flytter Thomas Kilpper ind i et byggeri, der står for nedrivning, og udsmykker det, efterhånden som lejlighederne forlades af beboerne. På Lolland spørger Aleksandra Mir i samarbejde med en lokal forfatter om gode råd til, hvordan vi IKKE skal leve livet. Den negative indgangsvinkel kan give et mere interessant og ærligt resultat end det modsatte. Projektet går ind i menneskets vel mest almene diskussion: Hvordan lever vi vores liv, og hvordan lærer vi af vores fejl? På Lolland Kommunes hjemmeside og i udvalgte medier opfordrer en annonce os til at ringe til en psykoterapeutisk hotline til udkanten, hvis man har brug for hjælp til at se udkanten i øjnene. Tumult åbner altså en diskussion om det, man ofte undlader at tale om, i et forsøg på at angribe problemerne på ny. Med humoristiske, legende og skæve tilgange til virkeligheden kan kunst forvandle hver dag en for en stund i hvert fald. Eller ganske enkelt udstille aktuelle situationer, så vi får øje på dem, bliver inspireret af dem og selv går i dialog med den udvikling, der påvirker vores liv. Wooloos projekt New Life Horbelev er en konkret aktivering af et lokalmiljø, hvis ind byggere omvendt også stiller krav til, hvad de vil være med til og have ud af deres deltagelse. Wooloo ville oprindeligt have folk i Horbelev til at leve anderledes i en uge, men mødte en mur af modstand. Nu investerer Wooloo i stedet i Nordøstfalsters Fremtidsforening som betaling for indbyggernes deltagelse i projektet, hvor de afleverer deres fjernsyn i en uge og arbejder på en skulptur, som symboliserer fællesskab og en lysere fremtid for landsbyen. Kunstnere og lokale har forhandlet sig frem til et samarbejde, begge parter bidrager til og får noget ud af. Kunstneriske forvandlinger og interventioner i offentlige rum kan sjældent overføres direkte som løsninger på de problemer, de adresserer. Derimod kan publikum spejle sig i den hand ling og det engagement, det kræver at tilnærme sig et nyt sted. Hvad kan jeg bidrage med? Hvad mener jeg? Og hvordan kommer jeg bedst til orde? Dette er grundlæggende spørgsmål for kunstnere, når de står over for opgaven at forholde sig kritisk og kreativt til en given problematik. Men er disse spørgsmål ikke lige relevante for alle? At engagere sig aktivt i forandringer, der berører ens liv? Tumult opfordrer folk til at engagere sig i det, værkerne handler om et områdes historie, selvforståelse og skæbne. Tumult retter sig derfor også primært mod et lokalt publikum, og fokus i formidlingen og dokumentationen af projektet er, hvordan det bliver modtaget, og hvordan det virker. Forhåbentlig skaber det en alternativ platform, hvor alle kan diskutere og reflektere over, hvad der er med til at forme vores samfund og værdier og ikke mindst udfordre forestillingen om, hvad udkanten er og kunne være, og hvor centrum egentlig er. God fornøjelse! Christian Skovbjerg Jensen, kurator af Tumult 6 7

6 Introduction Tumult means uproar, trouble, turmoil and rebellion. We encounter the word in newspaper stories of disturbances in pubs or at demonstra tions. Tumult is associated with passionate emotions and strong opinions. Naming an arts festival in Lolland-Falster, Møn and Vordingborg Tumult thus refers, on the one hand, to the upheavals already taking place in the region, and on the other, to the dynamism and commitment that the festival wishes to foster in relation to the changes both those that have already taken place, those that are happening right now, and those that still lie ahead. Tumult consists of 21 public art projects that people will meet both where they normally go, and where they have not been before. All of the works have been specifically created for Tumult and the region s more than 150,000 inhabitants. In order to ensure local anchoring, variety in locations and topics, and a thorough knowledge of the region, several artists have worked with the Vordingborg Museums and the Museum Lolland-Falster, as well as with smaller local historical archives, manor estates, shops and businesses, to develop and refine their contributions. However, only a few of the projects will be presented in the museums. Instead, you will encounter Tumult everywhere in the towns and the countryside, and in both central, populated places, and in peripheral, more out-of-the-way places, which will now be opened up to the public. Common to all of the artists and contributions is that they work physically and socially with the area with its history, customs, qualities, problems, reputation, self-image and future. Lolland-Falster, Møn and Vordingborg constitute an area challenged by changes in the political landscape. Globalisation, the financial crisis and the recent administrative reforms and restructuring have had dramatic social and economic consequences for many peripheral areas in Denmark. Entire market towns are fading. Town halls, police stations, post offices, hospitals, educational institutions, courts and jails have been closed or moved, resulting in the loss of thousands of jobs. As a result, many people are moving away, towards the centre. And what remains are towns, munici palities and regions that have suddenly been told that they have become part of an unattractive, cultureless periphery. Naturally enough, the rural municipalities have problems identifying with the periphery debate, and there is a consequent tendency for them to highlight only the region s positive features in public. It thus takes courage for the municipalities of Lolland, Guldborgsund and Vordingborg to create an arts festival, which also confronts the undesirable changes. For depopulation, job losses, school closures and demolished buildings are public concerns, and both the political work and the periphery debate should deal with this but also with much more. Quality of life is about much more than growth. Tumult brings new perspectives and, above all, takes a closer look at things. The projects penetrate into the area s buildings, landscapes, industry and infrastructure, and engage in dialogue with the locality and its inhabitants in an effort to explore its culture, identity, 8 9

7 memories, beauty, vulnerability and potential. Tumult invites everyone on an excursion to challenge their notions of the periphery and centre. Several projects transform and displace public issues. A whole facade on the market square in Nykøbing Falster has for example been turned upside down by the artist group A Kassen, whereby the much-maligned building has suddenly become the town s new attraction. In Nakskov, Thomas Kilpper is moving into a building due for demolition, and will decorate it as the apartments are vacated by the occupants. In Lolland, Aleksandra Mir, in co- operation with a local writer, asks the local people for tips on how NOT to live your life. The negative approach can produce a more interesting and honest result than its opposite. The project also addresses what may be mankind s most common question: how should we live our lives, and how can we learn from our mistakes? On the website of Lolland Municipality, and in selected media, a notice encourages people to call a psycho therapeutic hotline to the periphery, if they need help facing up to the periphery. Tumult, in other words, deliberately opens up discussions on subjects that are often not talked about, in order to seek out a new approach to the problems. With humorous, playful and unusual approaches to reality, art can transform everyday life for a while at least. Or it may simply highlight current situations, so that we notice them, are inspired by them, and can enter into dialogue with the developments that affect our lives. Wooloo s project New Life Horbelev is a specific activation of a local community, in which the residents, conversely, also make demands on what they wish to contribute, and what they wish to gain from their participation. Wooloo originally wanted people in Horbelev to live differently for a week, but met a wall of resis tance. Instead, Wooloo is now investing in the Northeast Falster Future Society in return for the villagers participation in the project, in which they will hand in their televisions for a week and work on a sculpture that symbolises community spirit and a brighter future for the village. The artists and the locals have thereby negotiated a partnership in which both parties can contribute and benefit. Artistic transformations and interventions in public spaces can rarely be translated directly into solutions to the problems they address. However, the public can see themselves reflected in the action and commitment it takes to approach a new place. What can I contribute? What is my opinion? And how can I best be heard? These are fundamental questions for artists when they face the task of taking a critical and creative approach to a given problem. But aren t these questions relevant to us all? To get actively involved in the changes affectinging our lives? Tumult encourages people to get involved in what the works are all about an area s history, self-image and future. Consequently, Tumult is primarily aimed at local audiences, and the focus in the communication and documentation of the project is on how it is received and how it works. Hopefully, it will create an alternative platform where everyone can discuss and reflect on what it is that is shaping our society and our values and, not least, challenge notions of what the periphery is or could be, and where the centre really lies. We hope you enjoy it! Christian Skovbjerg Jensen, curator of Tumult 10 11

8 Nakskov 12 13

9 Nakskov Som en særpræget, rå havneby uden større trang til nostalgi og idyllisering knejser Nakskov yderst på Lolland i bunden af Nakskov Fjord. Byen har en stolt historie som rød arbejder by, men har oplevet et stort knæk og identitetstab med blandt andet lukningen af skibs værftet i 1986, der efterlod havnen stort set uden funktion og byen i krise. Siden har Lolland Kommune mistet mere end ti procent af befolkningen, som stadig mindskes. Nakskov har siden år 1200 været Lollands største købstad. I dag bor knap indbyggere i byen, som udgøres af en tæt, oval kerne, forstadsbebyggelse og et parcelhusområde fra efterkrigstiden. Den indre bys arkitektur vidner om den tidligere maritime kontakt med Nordtyskland og Østersølandene. er kun sukkerfabrikken tilbage. Nakskov var det første sted i Danmark, hvor den moderne velfærdsstat slog rødder. Omkring forrige århundrede skifte blev byen, i kraft af det store antal arbejdere, mønsterkommune for social velfærd med gratis skolelæge, skolebøger, uddannelsesstøtte og omsorg. Op gennem 1990erne har Nakskov kæmpet med affolkning, afvikling af offentlige services, få jobmuligheder, mange på overførselsind komst og tomme huse. Aktuelt står flere boligblokke til nedrivning, og Lolland topper suverænt som den kommune i landet, der får mest statsstøtte til nedrivning. Der er dog stadig byliv og funktioner i Nakskovs centrum, forretningslivet trives, og etableringen af Vestas vinge fabrik i 1999 gav mange nye arbejdspladser. Satsning på miljøvenlig teknologi og energi har nu sat Lolland på Danmarks klimakort med energilandsbyer, algepark og landets største vindmøllepark, og med den kommende Femernbro forventes positiv afsmitning på erhvervslivet. I dag arbejder en mængde initiativer også med egnens traditionelle værdier det uspolerede, naturskønne og rustikke for at fremhæve de særlige lokale kvaliteter, der gør stedet unikt og attraktivt. Lollands landskab er fladt, men brydes af smukke herregårde, vindmøller og autentiske kulturmiljøer. Øen har noget af Europas bedste landbrugsjord. Dyrkning af sukkerroer har siden slutningen af 1800-tallet været af gørende for egnens udvikling. Nakskov blev landsdelens største industriby med jernstøberier, maskinfabrikker og slagteri. I dag 14 15

10 Nakskov Nakskov rises up on the edge of Lolland, at the end of Nakskov Fjord: a rough, distinctive port town without any great love of nostalgia or romantic idylls. The town has a proud history as a red working-class town, but it endured a major blow and loss of identity with the closure of its shipyard in 1986, which left the harbour more or less without function, and the town itself in crisis. Since then, Lolland Municipality has lost more than ten percent of its population, and the numbers are still falling. Nakskov has been the biggest market town in Lolland since the thirteenth century. Today, there are just below 14,000 inhabitants in the town, which is made up of a dense, ovalshaped core, a suburban sprawl and an area of detached houses from the post-war period. The architecture of the town centre bears witness to its former maritime contacts with northern Germany and the Baltic countries. Lolland s landscape is generally flat, but broken by beautiful manor houses, wind turbines and authentic local cultural milieux. The island boasts some of the best agricultural land in Europe. Since the late 1800s, sugar beet cultivation has been decisive to the development of the area. Nakskov became the region s largest industrial town, with iron foundries, machine factories and a slaughterhouse. Today, only the sugar factory remains. Nakskov was the first place in Denmark in which the modern welfare state put down roots. Around the turn of the last century, the town, by virtue of its large number of workers, became a model municipality in social welfare, with free school doctors, schoolbooks, education and care. In the course of the 1990s, Nakskov has struggled with depopulation, the dismantling of public services, few job opportunities, many people on social welfare payments, and empty housing. At the present time several apartment buildings are due to be pulled down, and Lolland Municipality is right at the top of the national charts in recipients of state financial support for demolition. Urban life and services are however still to be found in Nakskov town centre, businesses are thriving, and the establishment of the Vestas wind turbine blade factory in 1999 provided many new jobs. Investments in environmentallysustainable technology and energy have now put Lolland on Denmark s climate-friendly map, with energy villages, an algae park and the country s second largest sea wind farm, and the upcoming Fehmarn Belt Bridge is expected to have a positive impact on local businesses. Today, many initiatives also work with the region s traditional assets its unspoilt natural beauty and rustic environment in order to highlight the specific local qualities that make the place unique and attractive

11 Nakskov 07 Nina Fischer & Maroan el Sani Frans Jacobi Thomas Kilpper Søren Lose Aleksandra Mir Miriam Nielsen Tanja Nellemann Poulsen Katya Sander Superflex 2010 Google Map data 2010 Tele Atlas 18 19

12 Nina Fischer & Maroan el Sani DE Linjen Nakskov Skibsværft, Skibsværftsvej, Kaj 5, Nakskov Følg skiltene ad Skibsværftsvej og ind i skibsbyggerhallen. Filmen bliver vist lørdag og søndag kl The Line Linjen / The Line, HD, farve / colour, stereo, 12:37 minutter / minutes, 2010, produktionsstill / production still Follow the signs along Skibsværftsvej and into the shipbuilding hall. The film will be shown on Saturday and Sunday from 11am to 5pm. DA Hvordan påvirker det mennesker og steder at skifte fra gamle til nye industrier? Hvad er en bygning, når den ikke længere er det, den var før? Hvilke historier kan man se, og hvilke er usynlige? Nina Fischer og Maroan el Sanis videoinstallation Linjen er filmet og bliver vist på det tidligere Nakskov Skibsværft. I dag er store dele af værftet revet ned, men nogle af bygningerne bliver genbrugt blandt andet til opbevaring af varer. Filmen handler om en tidligere skibsbygger, der har svært ved at give slip på sit arbejde. Vi følger ham i hans færden, først på skabelonloftet, hvor man stadig kan se 1:1-skitser af en færge, et tankskib og dele af Farøbroen, inden han begiver sig ud i værftets omgivelser af skrottede skibe, kraner og vindmøllevinger. Hele tiden trækker han en linje efter sig som et konkret bindeled mellem det traditionelle skibsbyggerhåndværk og den moderne, digitale måde at bygge vindmøller på. I slutningen af filmen går han ned til vandet og forsvinder ud i horisonten i en båd med linjen efter sig. Efterfølgende kan man selv gå på opdagelse i skibsværftet og på havnen, se tegningerne på skabelonloftet og følge linjerne fra filmen. Linjen kredser om det identitetstab, der opstår i kølvandet på nedlæggelsen af et samfunds væsentligste arbejdsplads og et traditionsrigt håndværk. Filmen minder os om, at nutidens digitale modeller gør arbejdsprocessen usynlig og rykker den ud af dens kontekst. Fischer og el Sani udforsker tomrummet i en bygning, hvis fremtid er usikker, for at indfange den spænding og uvished, den huser. How does changing from old to new industries affect people and places? What is a building, when it is no longer what it was before? What stories can be seen, and which ones are invisible? Nina Fischer and Maroan el Sani s video installation The Line was filmed in the former Nakskov Shipyard, where it will also be shown. Large parts of the shipyard have now been demolished, but some of the buildings have been retained for storage purposes, etc. The film is about a former shipbuilder who has trouble letting go of his job. We follow his movements, starting in the template loft, where you can still see life-size drawings of a ferry, a tanker and parts of the Farø Bridge, and as he walks out into the shipyard itself with its scrapped ships, cranes and wind turbine blades. All the while, he continually draws a line behind him as a tangible link between the traditional shipbuilding skills and the modern, digital way of building wind turbines. At the end of the film, he goes down to the waterfront and disappears towards the horizon in a boat, still with the line behind him. Subsequently, viewers can explore the shipyard and harbour, see the drawings in the template loft, and follow the lines from the film. The Line revolves around the loss of identity that occurs when a community loses its principal workplace and a traditional craft. The film reminds us that today s digital models render working processes invisible and shift them out of their context. Fischer and el Sani explore the void left behind in a building with an unknown future, capturing the tension and uncertainty it houses Google Map data 2010 Tele Atlas 21

13 Oprørets by City of Revolt I hvilke former støbes politisk modstand i dag? Hvordan ville et arbejderoprør se ud i dagens Nakskov? Hvilke fortællinger i byen har fundet sted, kunne have fundet sted eller kan faktisk komme til at finde sted? What are the moulds in which political opposition is cast today? What would a workers revolt look like in today s Nakskov? What stories have occurred in the town, could have occurred, or might actually occur in future? Frans Jacobi DK DA Axeltorv, Nakskov Ruten begynder og ender ved Rytterstatuen på Axeltorv og tager cirka 45 min. Adgang ubegrænset. The city walk begins and ends at Rytterstatuen (the Equestrian Statue) on Axeltorv and takes about 45 minutes. Fully accessible. Frans Jacobis projekt består af to forbundne byvandringer i Nakskov. Turene beskriver hver især et oprør i Nakskov: Et historisk oprør 2. maj 1931 og et nyt, fiktivt oprør, der foregår her og nu i Byvandringerne er markeret med 20 nyopsatte gadeskilte, der danner to ruter gennem byen, og afslører et højspændt politisk drama, som skjuler sig under Nakskovs prosaiske hverdags overflade. Oprøret i 1931 var først og fremmest de arbejdsløses protest mod det socialdemokratiske bystyre. Det var en af de første markeringer af det dengang nye kommunistiske partis voksende indflydelse blandt arbejderne i Nakskov. For første gang i mange år forbød politiet den traditionelle demonstration 1. maj og slog brutalt ned på demonstranterne. Dagen efter organiserede arbejderne et stort møde som protest mod polititerror, hvilket udviklede sig til gadekampe. Militæret satte ind, og en række personer blev fængslet. Den anden byvandring præsenterer en nutidig, vild fiktion på hengemte steder på bagsiden af Nakskov centrum. Aktuelle steder og begivenheder som Lolland Kommunes Jobcenter og Borgergruppen Lollands opståen sammenflettes med fantasifulde begivenheder. Billedsiden til den historiske del består af fotografier fra 1931 fra Nakskov Lokalhistoriske Arkiv bearbejdet af Frans Jacobi. Billedsiden til den nutidige del er lavet af billedkunstneren LM Salling. Frans Jacobi s project consists of two linked city walks in Nakskov. Both of the tours describe a revolt in the town: a historical revolt on May , and a new, fictitious revolt occurring here and now, in The city walks are marked out by 20 specially-erected street signs, which define two routes through Nakskov, revealing a tense political drama hidden behind the town s prosaic everyday facade. The 1931 revolt was primarily a protest by the unemployed against the Social Democrat-run town council. It was one of the first signs of the growing influence of the then-new communist party among the workers in Nakskov. For the first time in many years, the police banned the traditional May 1 demonstration and brutally clamped down on the demonstrators. The following day, the workers organised a large rally in protest against police terror, which ended in a riot. The military was brought in to restore order, and a number of people were imprisoned. The second tour presents a contemporary, dramatic fiction, taking place in hidden-away locations in the back streets of Nakskov town centre. Real places and events such as the Lolland municipal labour exchange and the foundation of the Lolland Civic Action Group are woven together with imaginary ones. The pictorial side of the historical story is represented by photographs taken in 1931, supplied by Nakskov Local History Archives and processed by Frans Jacobi. The pictorial side of the contemporary story is created by the artist LM Salling Google Map data 2010 Tele Atlas 23

14 Thomas Kilpper DE Anemonevej Surprises Anemonevej Surprises Anemonevej 1-15, Nakskov Adgang ubegrænset. Fully accessible. DA Hvorledes hænger ødelæggelse og udvikling sammen? Hvordan tager man afsked med et hus, der skal rives ned? Hvordan tager man afsked med dets historier? På Anemonevej i udkanten af Nakskov har kommunen og Landsbygge fonden skønnet, at fire boligblokke med i alt 90 lejligheder ikke er egnet til renovering. I forlængelse heraf er det blevet besluttet at rive dem alle ned og i stedet bygge 30 lave boliger. Thomas Kilpper har valgt at arbejde med huset og dets situation, inden det rives ned. Fra midten af september til slutningen af oktober flytter Kilpper ind på Anemonevej, hvor han vil bo og udføre en række udsmykninger i de tomme lejlig heder og opgange, efterhånden som de forlades af beboerne, der genhuses andetsteds. Nogle af Kilppers installationer vil udstille tomheden. Her fjerner og skralder han elementer af, mens han andre steder vil tilføje elementer, møbler, farve, tegninger eller tekst. Kilpper bruger, hvad han kan finde med omdrejningspunkt i bygningen selv. Når de fire blokke til sidst står tomme, ubrugelige og ubeboede, åbnes de for offentligheden for et midlertidigt indblik i mellemrummet mellem årtiers beboelse, skæbner, historier og den ødelæggelse, som venter i begyndelsen af det nye år. Som en moderne arkæolog observerer Kilpper huset og reflekterer over, hvordan det bliver tømt og forladt, og hvad det er for en bygning, der ikke har nogen fremtid. Interventionen aktiverer og forvandler det voksende tomrum. Kilpper kultiverer og behandler det, samfundet har negligeret og forkastet: Et semioffentligt rum, der er privat ejet og offentligt ignoreret. Stedets skæbne får lov at hænge lidt i luften, inden bygningen bliver til affald og historien til fortid. What is the link between destruction and development? How do you say goodbye to a house due for demolition? How do we take our leave of its stories? At Anemonevej on the outskirts of Nakskov, the Municipality and the National Building Fund have assessed that four apartment buildings containing a total of 90 apartments are not suitable for renovation. The decision was therefore taken to demolish them all and build 30 low-rise residences instead. Thomas Kilpper has chosen to work with the building and its situation before it is torn down. From mid-september until late October, Kilpper will move to Anemonevej, where he will live and carry out a series of installations and decorations in the empty apartments and stairwells as they are vacated by residents being rehoused elsewhere. Some of Kilpper s installations will exhibit emptiness. In some places he will remove and scrape elements away, while in others he will add items, furniture, colour, drawings or text. Kilpper will use whatever he can find with the building itself as the focal point. When the four blocks are finally empty, derelict and uninhabited, they will be opened to the public to provide a temporary insight in the interlude between decades of residence, personal stories and destinies, and the destruction that awaits at the beginning of next year. Like a modern archaeologist, Kilpper observes the building and reflects on how it will be emptied and abandoned, as well as on the nature of a building with no future. The intervention activates and transforms the growing void. Kilpper cultivates and processes what society has neglected and rejected: a semi-public space that is privately owned and publicly ignored. The fate of the building will thereby be suspended for a moment, before it becomes waste and its stories enter the past Google Map data 2010 Tele Atlas 25

15 DA Søren Lose DK Deja-vu Modelfoto, Deja-vu / model photo, Déjà Vu, 2010 Vestre Landevej / Skibevej, Maribo Tag bus 20 fra Maribo mod Kragenæs Havn og stå af ved Skibevej. Adgang ubegrænset. Déjà Vu Take bus 20 from Maribo towards Kragenæs Havn and get off at Skibevej. Fully accessible. Er tomme rum altid negative? Hvad efterlader ting, der forsvinder? Opleves steder med fornuften eller med følelserne? En 11 meter høj husgavl med et højt, skråt tag rejser sig monumentalt midt på en mark. Forfra ser det kunstigt og malplaceret ud; bagved befinder der sig en imponerende stilladskonstruktion. Det er ikke andet end en facade, en ren kulisse med klart defineret for- og bagside. I sin form minder konstruktionen om store optimistiske reklamebillboards for nybyggerier. Facaden er en tro kopi i fuld størrelse af et spektakulært forladt hus, som Søren Lose fotograferede sidst i 1990erne som en del af serien Home, der tog udgangspunkt i forfaldne og kondemnerede huse på Lolland. Den oprindelige bygning er for længst revet ned, og dermed bliver værket et mindesmærke over den forsvundne arkitektur i området, som nu kun eksisterer i erindringen. Som et psykologisk fænomen, en erindringsforstyrrelse, hvor man har følelsen af at genopleve eller gense noget, man har oplevet før, er deja-vuet det allerede sete dog sjældent koblet til en virkelig situation. Kan vi huske, hvordan her så ud for bare 10 år siden? Forestiller vi os, at det hele var mere idyllisk dengang, der var køer på markerne, levende hegn og små bondegårde overalt? Således spørger Lose til vores opfattelse af sammenhængen mellem erindring, tid og sted. Og svarer ved at pege på landskabets konstante forandring, hvor bygninger kommer, går og genopstår. Are empty rooms always negative? When things disappear, what do they leave behind? Do we experience places with our reason or our emotions? An 11-metre tall house gable with a high, sloping roof rises monumentally in the middle of a field. From the front it looks artificial and misplaced, but behind is located a spectacular scaffolding construction. In fact, it is nothing but a facade, a mere backdrop with a clearly defined front and rear side. In its form, it is reminiscent of the large optimistic billboards put up to advertise new buildings. The facade is a full-size replica of a spectacular abandoned house that Søren Lose photographed in the late 1990s as part of the series Home, which dealt with dilapidated and condemned houses in Lolland. The original building has long since been demolished, making the work a memorial to the vanished architecture of the area, which now exists only in memory. As a psychological phenomenon, a disturbance of memory, in which you have the feeling of reliving or seeing something you have seen before, a déjà vu the previously seen is however rarely connected to a real situation. Can we remember how our immediate surroundings looked just ten years ago? Do we imagine that everything was more idyllic back when there were cows in the fields, hedgerows and small farms everywhere? In this way, Lose enquires into our understanding of the link between memory, time and place; and he responds by pointing out how the landscape is constantly changing, with buildings that come, go and reappear Google Map data 2010 Tele Atlas 27

16 Aleksandra Mir SE/US Lollands visioner Visionaries of Lolland Hvad drømmer folk om? Hvordan udtrykker man sine ønsker? Hvordan formuleres forestillinger om livskvalitet? Og hvordan lærer vi af hinandens meget forskellige livserfaringer, fejltagelser og værdier? What do people dream about? How do they express their wishes? How do they formulate their ideas about quality of life? And what can we learn from each other's very different life experiences, mistakes and values? DA Lollands visioner / Visionaries of Lolland, uddrag af de første interviews / extract from the first interviews, 2010 Vejlegadebro 1, 4., Nakskov Kontoret holder til i fabrikkens tårn. Indgangen ligger ud til parkeringspladsen ved siden af Aldi. Kontoret er åbent fredag og lørdag kl Redaktionen træffes også efter aftale. Ring på eller skriv til The office is located in the factory tower. Entrance is from the car park beside Aldi. The office is open Friday and Saturday from 11am-5pm. The editors are also available by appointment. Call , or write to I Aleksandra Mirs interviewprojekt Lollands visioner indsamles gode råd og holdninger, formuleret i negativ, fra Lollands befolkning. Det vil sige råd og holdninger til, hvordan man ikke skal leve sit liv. Projektet formidles fra et kontor i en tidligere mælkekonden seringsfabrik med udsigt ud over Nakskov by og havn. Her kan be søgende træffe aftale om et interview, og her bliver deres udsagn behandlet og redigeret. Udvalgte udsagn sættes i cirkulation og sendes tilbage til offentligheden via plakater, aviser og Internet. Redaktionen opsøger og besøger også folk, der er socialt og geografisk isolerede på plejehjem og hospitaler, i fængsler eller blot på landet. Udsagnene vil blive samlet og præsenteret for politiske myndigheder, lokale biblioteker og skoler. Derudover vil de også indgå i en større global projekt- og bogserie, som bærer titlen How Not To og vil dække temaer såsom How Not To Cook, Romance, Parent, Travel, Work, Sport, Art, Nature, Pet og Live&Die. Aleksandra Mirs antropologiske hvordan-man-ikke-projekt undersøger almene anliggender og portrætterer forskelle og ligheder mellem forskellige kulturer. Erfaringer samles og deles anonymt for at gøre vores fiaskoer og mest ærlige meninger offentlige. Hvordan man ikke flirter, opdrager, rejser og bærer sig ad i livets øvrige gøremål, giver rum til det verdensomspændende ordinære for at skabe en kollektiv og autentisk vision for, hvad det er at leve et rigt og fuldkomment liv. Aleksandra Mir's interview project Visionaries of Lolland presents good advice and opinions collected from the population of Lolland, expressed in negative form, i.e. advice and opinions on how you should not live your life. The project is run from an office in a former condensed milk factory overlooking the town and harbour of Nakskov. Here visitors can arrange interviews, and their statements are processed and edited. Selected statements are then published and returned to the public via posters, newspapers and the Internet. The editors also seek out and visit people who are socially or geographically isolated in nursing homes, hospitals and prisons, or simply out in the countryside. In the end, the statements will be collated and presented to political authorities, local libraries and schools, and will also be incorporated into a larger global project and book series bearing the title How Not To, which covers such subjects as How Not To Cook, Romance, Parent, Travel, Work, Sport, Art, Nature, Pet and Live & Die. Aleksandra Mir's anthropological How Not To project examines common issues of life and portrays the contrasts and similarities between different cultures. Experiences are gathered and shared anonymously in order to make our failures and most honest opinions public. Talking about how not to flirt, parent, travel or behave in general, provides room for ordinary people around the world to create a collective and authentic vision of what it is like to live a rich and complete life Google Map data 2010 Tele Atlas 29

17 DA Miriam Nielsen DK Udsigt Lolland, 2010 Nakskov Station, Nørrevold 29, Nakskov Videoinstallationen vises alle dage kl View The video installation will be shown every day from 7am through midnight. Hvordan præger vores omgivelser os og vi dem? Hvordan tegner fortid og fremtid sig ind i bybilleder og landskaber? Har steder et væsen, der forbliver det samme, mens andet ændrer sig, eller er alting åbent for forandring? Udsigt, der udstilles på Nakskov Station, består af en serie landskabstableauer fra Vestlolland. Installationen integrerer fire siddepladser midt i rummet. Gennem en kombination af fotografi, lyd og tekst, som er sammensat filmisk, skabes en oplevelse af landskabet som erindring. Lydkunstner Tim Hinman står bag lyddesignet, der er sammensat af optagelser fra re gionen. Fotografierne arbejder med det flade landskabs åbne horisonter, lys, skygge og bevægelse. De kombineres med portrætter af en pige i otteårsalderen, som vi ser på og med. Placeret der, hvor Miriam Nielsen engang ankom hver dag med tog for at gå i skole, og hvorfra hun senere forlod landsdelen, opererer værket med et intenst og personligt syn på provinsen. Udsigt fremstiller det vestlollandske landskabs særegne karakter; dets idyl, trøstesløshed, historie og potentiale. Et gennemkultiveret landskab, hvor man skal lede længe efter vild natur. På særlige steder koncentreres næsten symbolske stemninger af egnens hverdag og poesi. Billederne er fotograferet fra det samme sted med små ændringer i kameraets position for at vise de sagte og subtile ændringer i landskabets lys og struktur, der opstår over tid. Sådan opstår glidende, næsten meditative videosekvenser, som drager publikum ind i landskabet og inviterer os til at læse vores egne fortællinger i det. How do our surroundings influence us and vice versa? How do the past and the future inscribe themselves into cityscapes and landscapes? Do places have an essential nature, which remains the same while all else changes, or is everything open to transformation? View, which is being exhibited at Nakskov Station, consists of a series of landscape tableaux from West Lolland. The installation in corporates four seats in the middle of the room. Via a combination of photography, sound and text in a cinematic composition, an experience is created of landscape as memory. Sound artist Tim Hinman has created the sound design, which is composed of recordings from West the region. The photographs work with the broad horizons of the flat landscape as well as with light, shadows and movement. These are combined with portraits of an eight-year-old girl, whom we look at and with. Located at the place where Miriam Nielsen once arrived each day by train to go to school, and from where she later left the province, the work operates with an intense and personal vision of the landscape and the region. View presents the distinctive character of the West Lolland landscape; its idyllic though sometimes desolate character, its history and potential. A thoroughly cultivated landscape, where wild nature is hard to find. In particular places, almost symbolic moods of local daily life and poetry are concentrated. The images are photographed from the same position with small changes in camera position to show the soft and subtle changes that occur over time in the landscape s light and structure, thus creating fluid, almost meditative video sequences, which draw the audience into the landscape and invite them to read their own stories into it Google Map data 2010 Tele Atlas 31

18 DA Tanja Nellemann Poulsen DK SUGAR BABY Man vælger selv centrum i periferien! Eller det en roeoptager ikke kan klare alene Sukkermuseet er åbent tirsdag-søndag kl , fra 1. oktober lørdag Se Museum Polakkasernens åbningstider på Bus 22 går fra Maribo til Lungholm/Polakkasernen. Bus 12 går fra Nakskov til Svinsbjerg/Urne Havn. SUGAR BABY You Choose the Centre of the Periphery Yourself! Or What a Beet Harvester Cannot Manage Alone Roemark / Beet field 1: ved Lungholm Gods Bjernesvej/Rødbyvej Roemark / Beet field 2: ved Urne Havn Sundvej/Maglehøjvej Dokumentation / Documentation: Danmarks Sukkermuseum, Løjtoftevej 22, Nakskov Museum Polakkasernen, Højbygårdsvej, Tågerup The Sugar Museum is open Tuesday- Sunday 1-4pm, from 1 October Saturdays only 1-4pm. For Museum Polakkasernens opening times, see polakkasernen. Bus 22 goes from Maribo to Lungholm/ Polakkasernen. Bus 12 goes from Nakskov to Svinsbjerg/Urne Havn. Hvad betyder identitet for landboere? Kan sukker have betydning for identitet? Hvad former en egns særlige identitet? I oktober udskæres i to roemarker tekster med bogstaver så store, at de kan ses fra himlen. Teksterne sammenkæder sukker, sangtekster, roeproduktion og Lolland. Teksterne bliver til i samarbejde med en gruppe unge tilknyttet Lollands Produktionsskole, mens bogstaverne dannes ved at høste roer fra marken ved traditionel manuel roeoptagning. Siden 1872, hvor Sukker fabrikken Lolland blev opført, har Danmark produceret sukker af sukkerroer. I dag er der kun to sukkerfabrikker tilbage i Danmark. De ligger i Nakskov og Nykøbing Falster. Derfor er roeproduktionen størst i denne landsdel, og de landmænd, der dyrker sukkerroer, har en lang familietradition for det. Som en genindspilning af tidligere tiders produktionsforhold refererer Tanja Nellemann Poulsens deltagerbaserede land art-projekt til, hvordan og af hvem roerne er blevet høstet gennem årene. Projektet udstilles med skitser, postkort og tekster fra workshops med de unge. Efter roeoptagningen og tekstens udførelse udstilles også luftfotos og film. Fra 25. oktober til 14. november kan man også besøge markerne og gå igennem den enorme tekst. What does identity mean to rural dwellers? Can sugar be of significance to identity? What defines the special identity of a region? In October, a text will be inscribed in two beet fields in letters so large they will be visible from the air. The text links together sugar, song lyrics, beet production and Lolland, and will be created in collaboration with a group of young people from the Production School of Lolland, while the letters will be formed by harvesting beets from the field using traditional manual harvesting methods. Denmark has been producing sugar beets since 1872, when the Lolland Sugar Factory was built. Today, just two sugar factories remain in Denmark, in Nakskov and Nykøbing Falster, respectively. Beet production is consequently highest in this region, and farmers here have long family traditions of cultivating sugar beets. Like a replay of the pro duction conditions of bygone times, Tanja Nellemann Poulsen s participatory land art project refers to how and by whom the beets have been harvested over the years. The project will be exhibited at Danmarks Sukkermuseum (the Danish Sugar Museum) along with sketches, postcards and texts from the workshops with the young people. After the beet harvest and the creation of the text, aerial photographs and film will also be exhibited. From 25 October to 14 November you can also visit the fields and walk through the giant text. Den første roeoptagning og land art-performance foregår ved Urne Havn d oktober kl The first beet harvest and land art performance will take place at Urne Havn on October from 10am-4pm Google Map data 2010 Tele Atlas Den anden roeoptagning og land art-performance foregår ved Lungholm d oktober kl The second beet harvest and land art performance will take place at Lungholm on October from 10am-4pm. 33

19 Katya Sander DK Skejten-Glamour Ved Fuglsang Herregård, Nystedvej 73, Toreby Bus 30 fra Nysted og Nykøbing F. Adgang ubegrænset. Skejten-Glamour Folketingssalen med Olaf Rudes malerier / The Danish Parliament hall with Olaf Rudes paintings. Fotografi / photography: Folketinget Bus 30 from Nysted and Nykøbing F. Fully accessible. DA Er en ikonografisk opfattelse af landskab og landbrug kunstig? Hvad betyder et romantiseret forhold til landskabet for opfattelsen af national identitet? Hvilke tanker kan kontraster til det idylliske landskab sætte i gang? På hver side af indgangen til Folketingssalen på Christiansborg hænger malerierne Dansk Landskab af Olaf Rude. De blev færdige i 1954 og forestiller landskabet ved Skejten på Lolland. Det fredede engområde kaldes på grund af dets særprægede og uopdyrkede natur med rørsump, gamle egetræer og kampesten for et dansk oldtidslandskab. Og selvom det ikke er et urlandskab, er Skejten blevet et billede på noget urdansk. Malerierne på Christiansborg opretholder denne idé om tidløs og oprindelig danskhed som noget, der er hævet over historie, politik, luner og mode. Værket Skejten-Glamour er en midlertidig diskret tilføjelse til landskabet og dermed også til folketingssalens baggrundslandskab. I nærheden af Skejten står en gruppe halmballer dækket af pailletter tusindvis af glinsende små runde spejlplader. Pailletterne kendes fra såvel antikke ekstravagante klæder og de senere venetianske karnevaler som nutidens rockstjerner og billige t-shirts. Pailletter er til pynt. De er et tegn på overskud, fest, excess, udklædning og begær. Som reflekser, der mange dobler, fragmenterer og forskyder hinanden, bruges pailletterne til udklædning for at lege med identiteter, seksualiteter og hierarkier. Her bekymrer ingen sig om oprindelse eller uridentitet. Tværtimod er udklædningsfesten med til at drukne den sikre viden i tvetydighed og usikkerhed. Katya Sanders indfletning af en ambivalens i landskabet destabiliserer for en stund det nostalgiske naturområde og lægger op til en genovervejelse af stedet som noget uforanderligt og særligt nationalt. Is it artificial to view landscapes and farmland in an iconographic manner? How does a romanticised relationship with the landscape affect the way we perceive national identity? What thoughts can be provoked by contrasts to idyllic scenery? On either side of the entrance to the parliament chamber at Christiansborg hang the paintings Dansk Landskab (Danish Landscape) by Olaf Rude. These were completed in 1954 and depict the landscape at Skejten in Lolland. Due to its distinctive and uncultivated nature, this protected meadow area with its reed marshes, old oak trees and boulders is known as an ancient Danish landscape, and although it is not a truly wild district, Skejten has come to represent something quintessentially Danish. The paintings at Christiansborg maintain this idea of a timeless and original Danishness as something that is beyond history, politics, fads and fashion. The work Skejten-Glamour forms a discreet, temporary addition to the landscape, and thus to the background landscape of the parliament chamber. Nearby Skejten area lie a group of straw bales covered with sequins thousands of tiny, glistening round mirror plates. Sequins are associated both with ancient extravagant clothes and later Venetian carnivals, as well as with contemporary rock stars and cheap t-shirts. Sequins are decorative. They stand for prosperity, party, excess, dressing-up and desire. Multiplying, fragmenting and dis placing each other, sequins are used for costumes, which play with identity, sexuality and hierarchies. In this connection, no one worries about origins or essential identity. On the contrary, a costume party drowns firm knowledge in ambiguity and un certainty. The weaving by Katya Sanders of ambivalence into the landscape destabilizes for a while the nostalgic nature, and prompts a reassessment of the usual view of the locality as something unchangeable and especially Danish Google Map data 2010 Tele Atlas 35

20 DA Superflex DK Hotline til udkanten Telefonen er åben døgnet rundt: Læs mere på Hotline to the Periphery The hotline is open around the clock: Read more on Hvor er udkanten? Føler du, at du bor eller er kommet til udkanten? Hvordan definerer vi, hvad der er udkant, og hvad der er centrum? Er centrum ikke altid der, hvor du selv er? På Lolland Kommunes hjemmeside og i lokale og nationale medier annonceres en hotline til udkanten. Annoncen opfordrer til at ringe, hvis man har brug for hjælp til at se udkanten i øjnene. Er man derimod ikke bange for udkanten, opfordres man til at lægge på igen. På hotlinen guider en psykoterapeut os igennem vores indre forestillinger om den såkaldte udkant, om sammenhængen mellem den ydre og den indre kant såvel som frygten for at blive glemt og idéen om, hvad centrum er. Terapeuten tager os med ind i den psykiske dimension af forestillingen om udkanten. Superflex projekt er et indlæg i debatten om Danmark som et knækket land. For hvad er egentlig en udkant? Kan man ikke føle, at man lever på kanten og er marginaliseret, selvom man bor i det indre København? Og kan man ikke netop leve på landet på Lolland og føle, at alting kan lade sig gøre; at centrum er lige her? Ved at formulere idéen om udkanten som en mental tilstand bevæger Superflex sig bort fra den polariserede forestilling om det geografiske Danmark. I stedet for at tale om arbejdsløshed, tomme huse og lukkede skoler og sygehuse angriber projektet problematikken fra en psykoterapeutisk vinkel. Med en både humoristisk og kritisk tilgang behandles udkantsfølelsen som noget, der kan ramme ærkekøbenhavneren såvel som roebonden og som kan helbredes via terapi. Måske vil udkanten forsvinde. Måske vil vi lære at leve med den. Where is the periphery? Do you feel that you live on, or have arrived at the periphery? How do we define the periphery, as opposed to the centre? Isn t the centre always where you are yourself? On the website of Lolland municipality, and in local and national media, a hotline to the periphery is announced. The notice encourages you to call if you need help facing up to the reality of life on the periphery. If, on the other hand, you are unafraid of the periphery, you are asked to hang up again. On the hotline, a psychotherapist guides us through our internal conceptions of the so-called periphery, the connection between the outer and the inner edge, as well as the fear of being forgotten and the concept of the centre. The therapist introduces us to the psychological dimension of the idea of the periphery. The Superflex project is a contribution to the debate about Denmark as a broken country. For what is a periphery, really? Is it not possible to feel you are living on the periphery and are marginalized, even if you live in central Copenhagen? And is it not possible to live in the Lolland countryside and feel that everything is possible, and that the centre is right here? By formulating the concept of the periphery as a mental state, Superflex moves away from the polarised conception of geographical Denmark. Instead of talking about unemployment, empty houses and closed schools and hospitals, the project approaches the issue from a psychotherapeutic perspective. Using a both humorous and critical approach, the feeling of being on the periphery is treated as something that can strike the city slicker just as easily as the country dweller, and which can be cured by psychotherapy. Perhaps the periphery will disappear entirely. Perhaps we will learn to live with it

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg & Stege. 3. Invitation til pressen: Vil du med en tur til udkanten?

En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg & Stege. 3. Invitation til pressen: Vil du med en tur til udkanten? En kunstfestival i Nakskov, Nykøbing F, Vordingborg & Stege 22. august 24. oktober Indhold for Tumults pressemappe 1. Pressemeddelelse 2. Pressefotos 3. Invitation til pressen: Vil du med en tur til udkanten?

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013 2u, SH og MW Studietur 2.u Dublin og Belfast Samfundsfag (SH) og engelsk (MW) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Torsdag den 14.3 Mødetidspunkt senest 12.10

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere