DEN RULLENDE POLITISKE PLAN Bestyrelsens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning"

Transkript

1 Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde: 1. Bestyrelsens beretning om den rullende politiske plan Denne beretning beskriver, hvordan Bestyrelsen i samspil med Sekretariatet siden rådsmødet i maj 2014 og frem til rådsmødet i 2015 har arbejdet med de opgaver, som Rådet fastlagde i den rullende politiske plan for Mellemfolkeligt Samvirkes Årsberetning 2014 Denne beretning fortæller om, hvordan MS har arbejdet med implementering af strategien Sammen mod Fattigdom i kalenderåret Forkvindens mundlige beretning Denne beretning er forkvindens mundtlige tale til Rådet. Beretningen tager afsæt i de to skriftlige beretninger og sætter særligt fokus på politiske udfordringer nationalt og internationalt samt andre områder, der har haft særlig prioritet eller budt på særlige udfordringer for MS i det forgangne år. Disse beretninger danner sammen med beretningerne fra henholdsvis Parlamentarisk Revision og Kontaktgruppen baggrund for diskussionen på Rådsmødet om året, der er gået. Andre aktiviteter: Møde med Adriano Campolina Bestyrelsen havde på sit første møde i juni 2014 besøg af AAI nyudnævnte Chief Executive Officer, Adriano Campolina, som var kommet til Danmark for bl.a. at mødes med bestyrelsen og diskutere sine visioner for føderationen. Her lagde han bl.a. vægt på nødvendigheden af, at Føderationen i højere grad retter sin opmærksomhed udad, et behov for at medlemslandene spiller en større rolle i det internationale arbejde (netværksorganisation), et styrket fokus på unge, samt ændringer i det internationale sekretariat Der oprettes et Federation Leadership Team hvor valgte repræsentanter for landedirektørerne vil tage beslutninger om strategiske internationale spørgsmål og forbehandle bestyrelsesindstillinger. For hver af de 5 målsætninger i den internationale strategi oprettes der en International Platform, hvor repræsentanter for udvalgte lande skal sikre en integreret planlægning Vi benyttede som bestyrelse bl.a. lejligheden til at bakke op om visionen om mere eksternt fokus i Føderationen, fokusset på unge som forandringsagenter, og på at arbejde henimod en netværksorganisation. Vi opfordrede til at det, som en del af det øgede eksterne fokus, vil være vigtigt at prioritere arbejdet med bæredygtig udvikling og post 2015 processen. Kampagnen mod nedskæringer i dansk udviklingsbistand. Bestyrelsen bekræftede kort vores linje om alle aktører, der arbejder inden for rammerne af loven om udviklingspolitisk samarbejde, er velkomne som en del af dette samarbejde, men det kræver oplagt, at målsætningerne for det udviklingspolitiske samarbejde deles og holdes i hævd. Derudover er det en klar holdning, at det udviklingspolitiske samarbejde er en vigtig del af Danmarks globale engagement og at niveauet derfor skal øges snarere end gradvist udhules, som tilfældet har været nu over en årrække, som en del af Danmarks bestræbelser på at vise og udleve sit globale ansvar. Dette var grundlaget for MS deltagelse i den fælles NGO kampagne mod nedskæringer i udviklingsbistanden op til finanslovsforhandlingerne i efteråret 2014 og det var på dette grundlag, at forkvinden deltog i Folketingets udenrigsudvalgs høring om udviklingsbistand i januar 2015, samt for MS generelle deltagelse i den offentlige debat om emnet. Delegeringsaftale med det internationale sekretariat (AAI). I forlængelse af opfordring til landene om at spille en større international rolle er det aftalt, at MS skal have delegeret opgaven med at støtte implementeringen af målsætning 2 i den internationale strategi (Democratic Governance). I forbindelse med dette arbejde vil MS søge at styrke kapaciteten hos en række lande i Syd til at lede og udvikle forskellige underområder af dette arbejde. MS skal fortsat også spille en væsentlig delegeret rolle med at styrke kapacitetsudvikling af AA medarbejdere, partnere og unge. DEN RULLENDE POLITISKE PLAN (Teksterne i boksen er hentet fra den rullende politiske plan , vedtaget på Rådsmødet I maj 2014) Bestyrelsen har til opgave at sikre implementering af Mellemfolkeligt Samvirkes(MS) strategi Sammen mod Fattigdom. Med baggrund i implementeringsplaner og statusrapporter fra Sekretariatet på forskellige indsatsområder, skal Bestyrelsen følge implementeringen af strategien og lave de nødvendige justeringer og præciseringer. Bestyrelsen skal sikre, at der fremlægges en Årsberetning til Rådet, der beskriver resultater for de enkelte målsætninger i strategien, samt peger på særlige problemområder

2 eller strategiske problemstillinger, der har relevans for Rådets arbejde. Bestyrelsen skal udarbejde flerårige budgetoverslag med strategiske vurderinger og overvejelser over indtægter og udgifter. Status maj 2015 Implementering af strategien I lighed med i sidste år tager Årsberetning 2014 til Rådet udgangspunkt i implementeringen af de enkelte målsætninger i strategien, hvor Bestyrelsen har bedt Sekretariatet dels give en status på implementeringen af de enkelte målsætninger samt pege på nogle af de udfordringer, der ligger i implementeringen. Som en del af forberedelsen af bestyrelsens review af strategien Sammen mod Fattigdom gennemgik review-teamet en status på implementeringen af de enkelte målsætninger i strategien. Flerårige budgetoverslag med strategiske overvejelser over indtægter og udgifter I forbindelse med behandlingen af budget for 2015 diskuterede bestyrelsen også budget scenarier for Rådet vil i forbindelse med behandlingen af regnskabet få præsenteret disse scenarier i et videreudviklet format. Gennemføre et review af implementeringen af Sammen mod fattigdom Bestyrelsen skal gennemføre en intern gennemgang af de resultater, som er opnået med gennemførelsen af strategien, med henblik på en opdatering af implementeringsplanerne så de dækker resten af strategiperioden. I denne sammenhæng skal der blandt andet fokuseres på hvordan tværgående emner, såsom bæredygtighed, er integreret i de enkelte dele af MS' arbejde. Som en del af denne proces skal der foretages en vurdering af relevans og muligheden for at gennemføre de politiske og organisatoriske mål. Med udgangspunkt i denne vurdering, skal Bestyrelsen lægge op til mulige justeringer af de strategiske og organisatoriske mål, og præsentere dem på Rådsmødet i 2015 med henblik på vedtagelse. De politiske og strategiske rammer og overvejelser for hvorledes de foreslåede ændringer og justeringer implementeres skal forelægges samtidig. Status maj 2015 Mulige justeringer af de strategiske og organisatoriske mål Bestyrelsen nedsatte på sit møde i december et review team med medlemmer fra Bestyrelse og Råd samt ledelsen i sekretariatet, som skulle forberede bestyrelsens review af strategien, som fandt sted på bestyrelsens weekend møde i marts og på bestyrelsesmødet i april. Resultatet af dette review behandles særskilt på rådsmødet. De politiske og strategiske rammer og overvejelser for hvorledes de foreslåede ændringer og justeringer skal implementeres Bestyrelsen har i nogen grad indarbejdet dette i selve strategiudkastet. Nye implementeringsplaner for den resterende del af strategiperioden vil blive behandlet af bestyrelsen i forbindelse med budgetdiskussion og vedtagelse på bestyrelsesmødet i december. Bestyrelsen har endvidere til opgave at præcisere og definere de politiske rammer, som MS lægger i forhold til den offentlige debat og i sin lobby og kampagnevirksomhed, samt bidrage til at markere MS synspunkter i offentligheden. Status maj 2015 MS har i året markeret synspunkter i offentligheden på en lang række områder bl.a. følgende: Diskussionen om virksomheders og i det omfang at virksomhederne hører hjemme i Danmark, også Danmarks globale ansvar, har været et centralt omdrejningspunkt for MS deltagelse i den offentlige debat i året , både konkret i forhold til Arla s eksport af mælkepulver og etablering flere steder bl.a. i Afrika, i forbindelse med etablering af det, der først hed Landbrugsinvesteringsfonden og nu hedder Danish Agrobusiness Fund (DAF) under IFU med støtte fra Danida, og i forbindelse med skat som en del af virksomheders samfundsansvar. MS har i disse sammenhænge argumenteret konsistent for, at sådanne investeringer skal foretages i overensstemmelse med internationale retningslinjer for virksomheder og menneskerettigheder og specifikt for landbrugsinvesteringer med henblik på at undgå rettighedskrænkelser (af retten til mad og til et levegrundlag og undgå jordtyveri) og maksimere udviklingseffekter fra sådanne investeringer. I tillæg hertil skal Bestyrelsen i bestyrelsesåret lægge hovedvægten i sit arbejde på at gennemføre politiske analyser af den ændrede kontekst, som MS/ActionAid befinder sig i med henblik på at give svar på, hvorledes MS og ActionAid International (AAI) i fremtiden skal placere sig i forhold til udviklingsmæssige tendenser, problemer og muligheder. Dette skal også ses i lyset af den igangværende diskussion i AAI om vores vision for AAI i Bestyrelsen skal sikre, at MS giver fremadrettede bud i denne diskussion og forsøge at øve indflydelse på den strategiske retning, som AAI bør tage. Status maj 2015 I forbindelse med rådsmødet 2014 inviterede Bestyrelsen rådsmedlemmer til at indgå i arbejdsgrupper sammen med bestyrelsesmedlemmer og sekretariatsansatte til at arbejde med de forskellige temaer fra den rullende politiske plan: Ulighed og indskrænkning af demokrati. NGO'erne og den private sektor. Social Økonomi. Sociale bevægelser.

3 2015 målene. MS som en åben organisation. Demokratiarbejdet i DK. Bestyrelsen udarbejdede på sit første møde terms of reference for, hvordan disse grupper skulle arbejde. Antallet af interesserede råds- og bestyrelsesmedlemmer varierede meget fra arbejdsgruppe til arbejdsgruppe og i enkelte tilfælde, blev grupperne aldrig etableret. Disse temaer har for de flestes vedkommende haft en fremtrædende plads på bestyrelsens dagsorden. I de tilfælde, hvor planen var at udarbejde et strategisk positionspapir, har vi i bestyrelsen haft en indledende retningsgivende strategisk drøftelse forberedt af arbejdsgruppen, efterfulgt af en konkretisering i arbejdsgruppen som udmundede i en indstilling af et strategisk positionspapir til Bestyrelsen. 1. Den ændrede kontekst ulighed og indskrænkning af demokrati. Udviklingsorganisationerne i den rige del af verden står over for mange nye udfordringer: Øget ulighed og fattigdomsproblemer viser sig på forskellig måde i de forskellige dele af verden. I mange lande er der betydelig økonomisk vækst, samtidig med at fattigdom, marginalisering og overtrædelse af menneskerettigheder ikke reduceres. Det giver baggrund for social uro og mobilisering, samtidig med at vi ser en klar global tendens til, at landene over hele kloden forsøger at indskrænke de demokratiske rum og lægge hindringer i vejen for mellemfolkeligt samarbejde og international solidaritet. Den øgede økonomiske vækst, som især kommer middelklassen til gode i udviklings- og mellemindkomstlande, skaber et yderligere ubæredygtigt pres på naturressourcerne. Bestyrelsen skal sikre, at denne nye globale kontekst diskuteres og komme med bud på hvordan AAI (og MS) fremover skal adressere spørgsmålet om omfordeling og bæredygtighed. Budene beskrives i et strategisk positionspapir. Status maj 2015 Her er der tale om en af de arbejdsgrupper, der aldrig blev etableret på grund af manglende tid hos råds- og bestyrelsesmedlemmerne. Det betyder, at Sekretariatet alene udarbejdede et oplæg om MS og ulighed til bestyrelsesmødet i november. Vi var i bestyrelsen enige om, at emnet er vigtigt for MS, men at vi indledningsvis ville fokusere ulighed i forhold til SDG erne og hvilken betydning dette har for det udviklingspolitiske samarbejde. Sekretariatet udarbejdede på denne baggrund et nyt udkast, som kort blev diskuteret i bestyrelsen på weekend mødet i marts Her var vi enige om,at vi som føderation naturligvis skal arbejde for at udrydde fattigdom og nedbringe ulighed alle steder, hvor fattigdom og ulighed forekommer. Det er vigtigt, at den danske udviklingsbistand fortsat fokuserer på at bekæmpe fattigdom og nedbryde de strukturelle årsager til fattigdom og ulighed i lavindkomstlande. Dette fremgik ikke klart i udkast til strategipapiret, og derfor må vi beklage, at det ikke er lykkedes at udarbejde et positionspair i indeværende år på dette emne. Der skal derfor arbejdes videre med dette i bestyrelsens arbejde i Den ændrede kontekst: NGO'erne og den private sektor Der sker i disse år et markant skift i opfattelsen af den private sektors rolle i udviklingsprocessen. Der lægges op til, at den private sektor gennem investeringer og økonomisk vækst skal bidrage til at øge produktionen, men også at den private sektor i stigende grad skal fungere ud fra en bæredygtig og social retfærdig dagsorden, og engagere sig inden for områder, som tidligere var forbeholdt staterne og civilsamfundet bl.a. gennem private-offentlige partnerskaber og initiativer taget som del af virksomhedernes forsøg på at påtage sig et samfundsansvar (CSR Corporate Social Responsibility). Bestyrelsen skal analysere disse tendenser og deres udviklingsmæssige og demokratiske betydning og derigennem bidrage til diskussionerne i NGO miljøet i Europa og i andre dele af verden om denne udvikling. Med baggrund i dette skal Bestyrelsen analysere muligheder og udfordringer og udarbejde visioner for, hvor MS og AAI skal placere sig i forhold til den private sektor, samt i forhold til den stigende betydning af private-offentlige partnerskaber og udarbejde et strategisk positionspapir på denne problemstilling. Status maj 2015 Her blev der etableret en arbejdsgruppe og ud over arbejdet i arbejdsgruppen har temaet været genstand for en indledende drøftelse i bestyrelsen i efteråret efterfulgt af en workshop i forbindelse med medlems- og rådsagen i november, afsluttet med, at bestyrelsen på sit møde i marts kunne vedtage det strategiske positionspapir AADK s approach to business enterprises with global impact. (Bilag 1) 3. Den ændrede kontekst: Social Økonomi. Begrebet Social Økonomi er ved at finde indpas som et folkeligt supplement til den traditionelle private sektor. Man kan tale om en Global tendens. Det drejer sig dels om befolkningers kontrol over deres egne ressourcer, om bæredygtighed, beskæftigelse og tilvejebringelsen af relevante serviceydelser. Bestyrelsen skal følge og diskutere disse tendenser og identificere muligheder for MS og i AAI for at engagere os i udvikling af den sociale økonomi og på denne baggrund udarbejde et strategisk positionspapir. Status maj 2015 Der var kun et par råds- og bestyrelsesmedlemmer, der havde udtrykt interesse for at være med i denne arbejdsgruppe og der har ikke været ressourcer i sekretariatet til at løse opgaven i år. I forbindelse med de indledende drøftelser i arbejdsgruppen om MS og den private sektor, forsøgte arbejdsgruppen at kortlægge de mange typer af privatsektor aktører, som vi som organisation potentielt skal forholde os til. En af disse typer er socialøkonomiske virksomheder og den umiddelbare vurdering er, at der ofte vil være et udbredt

4 værdifællesskab mellem MS og sådanne virksomheder, som det vil være vigtigt at afsøge yderligere i løbet af de kommende år, som en del af arbejdet med at fremme alternative udviklingsveje. På bestyrelsens indledende diskussion om MS og den private sektor blev det imidlertid besluttet, at vi lige nu og her bør prioritere vores indsats i forhold til at påpege, når virksomheder forsømmer deres globale ansvar i forhold til menneskerettigheder generelt og i forhold til skat og jordtyveri (som en del af vores kampagnearbejde). Vores anbefaling vil være, at vi som organisation skal tage emnet op om et par år (f.eks. i året ). 4. Den ændrede kontekst: Sociale bevægelser Sociale bevægelser især båret af unge spiller en stigende rolle i forandringsprocesser nationalt og internationalt. MS ønsker at udvikle en forståelse af disse bevægelser og se på hvorledes de kan bidrage til en reel demokratisk, retfærdig og bæredygtig samfundsudvikling lokalt, nationalt og internationalt. Samtidigt skal det analyseres: - om organisationer og bevægelser, som MS/AAI kan engagere sig med, opnår en konstruktiv og fremadrettet retning og at folkene i disse bevægelser engagerer sig i en konstruktiv proces med at opstille bæredygtige alternativer, at presse og forhandle om politiske resultater. - Hvorledes disse bevægelser kan bidrage til aktualisere og styrke vores arbejde i MS og AA. Bestyrelsen skal sikre, at der udarbejdes et strategisk positionspapir om denne problemstilling. Status maj 2015 Her blev der etableret en arbejdsgruppe og ud over arbejdet i arbejdsgruppen har temaet været genstand for en indledende drøftelse i bestyrelsen i efteråret efterfulgt af en workshop i forbindelse med medlems- og rådsagen i november afsluttet med, at bestyrelsen på sit møde i marts kunne vedtage det strategiske positionspapir AADK and Social Movements. (Bilag 2) målene Bestyrelsen skal følge og bidrage til udviklingen af den nye globale udviklingsdagsorden (de såkaldte post-2015 bæredygtige udviklingsmål) på nationalt, europæisk og internationalt plan gennem samarbejde med det øvrige danske og europæiske civilsamfund og naturligvis i samarbejde med AAI. Bestyrelsen skal definere klare MS holdninger og prioriteringer på dette område, samt arbejde for at MS får indflydelse på den danske dagsorden. MS vil særligt fokusere på fire områder: a. At nedbringelse af ulighed inden for og mellem landene og fremme af omfordeling kommer til at stå stærkt i den nye udviklingsdagsorden, særligt via skat, jvf. strategien for Tax Power kampagnen; b. Fokus på rettigheder, særligt jordrettigheder og kvinders rettigheder bl.a.i forbindelse med landbrugsudvikling og landbrugsinvesteringer, jvf. strategien for Land is Life kampagnen. c. Fokus på sikring af bæredygtige fødevarer til alle (sustainable food for all), som i lighed med målsætningen om fremme af bæredygtig energi til alle fokuserer på adgang, effektivitet (tilskudsordninger, transport, osv.) og miljømæssig bæredygtighed (energieffektivitet, CO 2 udledning, forurening, biodiversitet, osv.) d. Fokus på finansiering af de nye mål, herunder særligt øgede nationale indtægter via skat; Danmark ser ud til at få en central rolle i de internationale forhandlinger, og MS vil derfor også deltage ved generalforsamlingen i 2014 og holde tæt dialog med den danske repræsentation. Bestyrelsen skal tage initiativ til at MS holdninger og prioriteringer bliver drøftet i Rådet, f.eks. via en skriftlig høring blandt Rådsmedlemmerne og/eller ved et medlemsmøde. Status maj 2015 Også her blev der etableret en arbejdsgruppe med medlemmer fra Råd, Bestyrelse og Sekretariatet. Arbejdsgruppen udarbejdede indledningsvis et oplæg til bestyrelsesmødet i august med fokus på: Post 2015 processen i FN-systemet og i AAI; Hvordan involverer vi danskerne og hvad kommunikerer vi? Vi har med glæde noteret os, at AAI nu har valgt at fokusere mere på SDG og Post 2015 og bestyrelsen vedtog et forslag til AAI holdninger på dette område, som efterfølgende blev præsenteret for AAI. Spørgsmålet om hvordan vi involverer danskerne og hvad vi kommunikerer, var efterfølgende genstand for en workshop på medlems- og rådsdagen i efteråret, og sekretariatet har i samspil med arbejdsgruppen præsenteret en kommunikationsplan på dette område til bestyrelsesmødet i marts. MS har desuden deltaget i den offentlige debat om målene, f.eks. i forbindelse med lanceringen af FN generalsekretærens synteserapport i slutningen af 2014, og i det samarbejde, der fortsat sker mellem de danske udviklings- og miljøorganisationer om målene.

5 6. MS som en åben organisation MS ActionAid Denmark Bestyrelsen skal fortsat arbejde med at tilpasse MS til at agere i det danske samfund. Vi skal udvide og styrke vores folkelige forankring og vi skal kunne knytte an til dagsordener, der drives af andre. MS skal åbne sig langt mere imod omverdenen i Danmark. Vi skal udvikle forpligtende partnerskaber med andre organisationer (herunder relevante kollektive medlemmer), og vi skal opbygge relationer til en stor gruppe af danskere og inddrage dem i vores diskussioner, i udviklingen af vores arbejde, i vores kampagner, vores mobilisering og i vores fundraising. Vi skal undgå at skabe en klubkultur, hvor vi samler os med en lille gruppe støtter i et selvbekræftende fællesskab. Vi skal kommunikere mere med vores støtter og mindre til dem. Vi skal udvikle vores arbejde i fællesskab ( co-create ) med mange mennesker igennem sociale medier og bevægelser og vi skal udvikle mekanismer, som fremmer dialog og opsætter forudsigelige regler for, hvad en demokratisk dialog vil resultere i. Vi skal turde lade os udfordre og invitere andre indenfor. Vi skal tage mere udgangspunkt i, hvor vores målgrupper er i dag og møde dem på de platforme og i de aktiviteter og kampe, hvor de i dag lægger deres engagement. Vi skal bidrage med et globalt og strategisk perspektiv på de problemstillinger, som de arbejder med og sætte vores kompetencer i spil i støtten til deres aktiviteter og vi skal udvide kredsen af støtter og medlemmer fra at være domineret af veluddannede etniske danskere til også at omfatte andre befolkningsgrupper i Danmark. Bestyrelsen skal udvikle modeller for, hvordan vi på lang sigt kan engagere medlemmer og ikke-medlemmer til at være en aktiv del af vores arbejde, fx ved at udarbejde en engagementstrappe 1, som udfolder forskellige indgange til at deltage i og influere på vores arbejde. Bestyrelsen skal løbende følge og inspirere denne udvikling og samtidig sikre, at vores foreningsdemokrati bevares, men også tilpasses den ændrede måde at involvere og arbejde med vores forskellige støtter på Status maj 2015 Der blev her etableret en arbejdsgruppe, som har mødtes med sekretariatet en enkelt gang i efteråret. Sekretariatet har præsenteret en rapport på de igangværende aktiviteter til bestyrelsen på mødet i marts (bilag 3). Derudover er der i sekretariatet og med bestyrelsens godkendelse udviklet modeller for kontakt til forskellige typer af nye medlemmer af MS og støtter af MS arbejde. Endelig har vi dette år, bl.a. med input fra Rådsdagen i november, valgt at tilrettelægge vores forårskampagne (tidl. Tour de Future) på en ny måde, som giver mere plads til lokalt forankret initiativ inden for det overordnede emne om skat. 7. Demokratiarbejde i Danmark. Bestyrelsen skal det kommende år arbejde med at afklare om - og i givet fald hvordan - MS skal engagere sig demokratiarbejde i Danmark og undersøge muligheder for finansiering af et sådant arbejde. Det drejer sig blandt andet om at undersøge og afprøve mulige samarbejder med organisationer og grupper, der arbejder med marginaliserede grupper (af især unge) i Danmark. Det skal undersøges og afprøves hvorledes MS kan bidrage med metoder til at øge ejerskab og ansvar for egen udvikling ( empowerment ), solidaritet og kampagnevirksomhed, som vi har udviklet i forhold til tilsvarende grupper i de lande, hvor vi arbejder og støtter. Det skal undersøges og afprøves om et sådant samarbejde kan åbne for en mere global forståelse af det problemkompleks, som sådanne grupper oplever, og om det kan give mening for disse grupper - og for vores arbejde i det hele taget - at facilitere erfaringsudveksling og etablering af solidaritets forbindelser mellem socialt og politisk marginaliserede på tværs af grænser og kulturer. I vurderingen af dette, skal bestyrelsen inddrage de overvejelser, som andre europæiske ActionAid medlemmer gør sig om tilsvarende engagementer i deres egne lande, og der skal ses på, hvordan sådan et programarbejde kan indgå i en samlet vision for, hvorledes AA medlemmer i Europa bedst kan understøtte AAI s globale målsætninger Bestyrelsen skal gennemføre et medlemsmøde i løbet af året, hvor dette emne bliver sat til debat, og fremlægge et beslutningsforslag eller en strategi for dette til næste ordinære rådsmøde. Status maj 2015 Der blev etableret en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Råd og Bestyrelse, som har været i løbende dialog med sekretariatet i forhold til at udvikle dette arbejde. På medlems- og rådsdagen i november var der en workshop om dette arbejde, der nu har fået titlen Rettighedsbaseret arbejde i Danmark. Flere af deltagerne i denne workshop er efterfølgende blevet medlemmer af arbejdsgruppen. Sekretariatet har udarbejdet en rapport, der beskriver de hidtidige erfaringer fra pilotaktiviteterne (bilag 4). Bestyrelsen behandlede denne rapport på sit møde i marts og valgte på den baggrund at indstille til Rådet, at det rettighedsbaserede arbejde i DK fremadrettet får en permanent status i strategien. 1 En model for hvordan medlemmer/ikke medlemmer kan bidrage til MS arbejde på forskellige engagementsniveauer. Fx kan det første trin være at deltage i en underskriftsindsamling, hvor et højere trin er at organisere en lokal gruppe, der kører Tour de Future i Slagelse.

6 8. MS i ActionAid MS ActionAid Denmark Bestyrelsen skal aktivt følge og deltage i diskussionen i AAI om Vision Vi skal fremlægge vores egne diskussioner og overvejelser om vores egne visioner for MS i fremtiden og vi skal fortsat virke for, at MS's synspunkter i videst muligt omfang påvirker udviklingen inden for AAI. Det gælder f.eks. vigtigheden af: a. bæredygtig udvikling som gennemgribende perspektiv; b. ligeværdige partnerskaber som tilgang i det konkrete arbejde; c. lobby- og kampagnearbejde solidt funderet i programarbejdet; d. en stadig dybere demokratisering af hele AAI, nationalt og internationalt; I Danmark skal bestyrelsen sikre, at forståelsen af ActionAid International, dens sammensætning og arbejde og MS rolle i dette inddrages i foreningens kommunikation med medlemmer, støtter, donorer og befolkningen i almindelighed. Status maj 2015 AAI besluttede ikke at igangsætte en omfattende visionsdiskussion i føderationen i 2014, da man hellere ville prioritere det udadvendte arbejde og implementeringen af den nuværende strategi. I AAI-regi er der så småt ved udvikle sig en diskussion i forskellige grupper om hvad der bør være omdrejningspunkter for en ny AAI strategi. Også i MS begynder disse tanker at melde sig også selvom vi kun netop lige er ved at afslutte vores midtvejsgennemgang af opfyldelsen af vores nuværende strategi, som løber frem til slutningen af Med baggrund i de diskussioner vi har haft bl.a. på Råds- og bestyrelsesmøder, i de forskellige arbejdsgrupper og som del af vores midtvejsstrategigennemgang; den igangværende internationale proces omkring formuleringen af den nye globale udviklingsdagsorden for bæredygtig udvikling; og ikke mindst gennem vidnesbyrd om de kriser, som i stigende grad bliver tydelige (det fortsat høje antal mennesker, der lever i fattigdom til trods for økonomisk vækst rundt omkring i verden; den stigende ulighed; og miljø- og klimakrisen) opfordrer MS sammen med AA-Bangladesh og AA Brasilien til at disse tre kriser bliver sammentænkt i udarbejdelsen af en kommende AAI strategi. Vores rolle i AAI i øvrigt er beskrevet i Årsrapporten Kontaktgruppen arrangerede i februar en velbesøgt og meget vellykket paneldiskussion om vores rolle i AAI. København, den 4. Maj, 2015 Dines Justesen og Helle Munk Ravnborg Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: AADK s approach to business enterprises with global impact AADK and Social Movements MS som en åben organisation igangværende aktiviteter Rettighedsbaseret arbejde i DK

7 Bilag 1 ActionAid Denmark s approach to business enterprises with global impact A strategic position paper About this paper This strategic position paper outlines ActionAid Denmark s topline strategic response to business enterprises with significant activities in Denmark that have significant impacts on developing countries and/or sustainable development. This includes e.g. multinational corporations with headquarters or significant business activities in Denmark; businesses that source from or market products/services in developing countries; as well as a range of investors that invest directly/ indirectly in business enterprises or governments in developing countries or which have significant impact on sustainable development. The paper has been developed through a series of workshops and meetings in 2014 and 2015 involving AADK Board and Council members as well as representatives from the secretariat. Between workshops and meetings the secretariat has worked on implementing the outcomes of the workshop discussions into the paper. A draft version of the paper was discussed at a final workshop on February 17th in the designated working group. Feedback from the workshop has been incorporated in the current version of the paper which has been sent to the Board. What the paper doesn t answer: Initially, the terms of reference asked for a strategic position paper on the private sector. In the process of developing the paper, it was agreed in the working group that the paper should leave aside the discussion of private sector involvement in development through means of (partial) public ODA funding. AADK spokespersons are regularly asked to comment publicly on the role of the private sector in development (cooperation). This requires a critical, clear yet nuanced and constructive position on this question. However, this paper does not seek to provide detailed answers to questions of when business enterprises should generally be included in international development cooperation and under which conditions. Nor does the paper outline the AADK approach to the role of national business sectors including cooperatives, small scale farmers and producers in developing countries.

8 Why this topic is relevant to AADK The recognition of the role of businesses - the private sector 2 - in international development is growing. This role may both be positive private sector entities as development actors and negative private sector entities as an obstacle to development, often being both at the same time. As such there is nothing new in this recognition (cf. AA mission and vision). What is new, however, is that: private investments in developing countries including lower income countries are growing in absolute terms and relative to official development assistance (ODA) private enterprises are increasingly seen as key drivers of sustainable development by development banks and agencies. a growing number of private sector entities genuinely perceive the private sector or business enterprises - as the key to solving global challenges and have publicly committed to doing their bit of the work. This presents AADK with opportunities as well as challenges that merit internal discussion and refinement of our approach and response. The current AAI position on this topic AA has developed and adopted a new Corporate Engagement Framework in 2014 which outlines a framework of guiding principles regarding how we engage with corporations. The framework does not outline a corporate sector strategy per se, but sets the minimum standard for engaging with corporations by members of the AA federation. It involves screening and risk assessment procedures related to procurement, investment, fundraising, campaigns and program work that involve corporations in one way or another. The AA point of departure is that: The corporate sector is an increasing and inevitable part of the solution as well as the problem for sustainable development. ActionAid International accepts the need to engage with the corporate sector in challenging and constructive ways to achieve its strategic change objectives and promises. As ActionAid International continues to develop its analysis of the power of the corporate sector, a vision of business with a positive footprint on development can be developed and guide corporate engagement. 3 ActionAid UK and AA International are in the process of researching the impact of various types of business enterprises within different industries and sectors and plan to further develop AA s strategic response to the role of business enterprises in sustainable development in the coming years. AADK s approach and response The overall purpose of AADK engagement with business enterprises with impacts on developing countries is aligned with the AA purpose and approach outlined above. It aims to support AADK in pursuing its mission and vision. To that end, AADK will: Pursue strategic corporate engagement efforts to deliver on our mission and vision 1. Aim to minimize the negative effects and increase the corporate sector s positive effects on poverty eradication, human rights realization and sustainability globally, short term as well as long term; 2. Deploy strategic efforts rooted in our theory of change and adopted strategy; Promote a greater sense of corporate responsibility 3. Call on business enterprises with impact on developing countries to take urgent action to help solve our global challenges. 4. Emphasize that business enterprises need to know and show that they respect human rights and promote sustainable development in line with international norms; 2 The term the private sector often stands in the way of meaningful discussions about the role of diverse business enterprises in international development. Business enterprises come in all sizes, shapes and forms ranging from large North-incorporated multinationals and South-incorporated multinationals to small and micro businesses in the formal or informal sector. It may also be important to distinguish between private enterprises assuming the role as development actors through (i) not-for-profit engagements, e.g. foundations, companies engaging in social or environmental projects on a not-for-profit basis; and through (ii) for profit engagements, e.g. as part of the core business area, e.g. through employment creation, sale of solar powered water pumps, etc. (iii) other currently mainly smaller business enterprises run as social businesses reinvesting profits into the company (e.g. the Danish Water Boards (vandværker). Private companies engaging as not-for-profit development actors should be regarded (and evaluated) as NGOs. Discussions about the role of the private sector tend to be most fruitful when it is clear which part of the private sector discussants are referring to. 3 ActionAid Corporate Engagement Framework (2014), p. 151.

9 5. Highlight that business must become far better at documenting that they live up to international standards such as, but not limited to, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises; 6. Recall the need for business enterprises to identify, prevent, mitigate and account for the actual and potential adverse impacts on human rights and sustainable development. That way business enterprises can anchor corporate responsibility at the heart of their business and not merely as an add-on; 7. Analyse and influence the level of commitment to issues such as poverty eradication, human rights, equality and sustainability of selected Danish business enterprises with global impact within the priority areas set out in AADK strategy, adopted policy and campaign strategies and action plans approved by SLT and the Board; 8. When appropriate, seek to mobilize people to support selected corporate engagement efforts as popular awareness, support and action are key to AADK s theory of change; Strategically choose and pursue corporate engagement- together with AA Federation 9. Focus on business enterprises with significant activities in Denmark where AADK has most leverage and entry points to influence corporate behaviour; 10. Prioritize efforts focusing on business enterprises that have a strong presence in and/or source from developing countries, with a preference for countries with an AA affiliate or partner organization as this will often provide strategic, logistic and other advantages; 11. Seek to root our corporate engagement efforts in our programs, presence and insights at local and national level in AA countries, including AA s local rights programs (LRPs); 12. Continue to cooperate with the AA Federation members and the International Secretariat to maximize positive impact and synergies; Carefully plan and manage our corporate engagement efforts 13. Assess, discuss and balance the reputational, legal and financial risks against the potential benefits and opportunities before entering into major corporate engagements; 14. Retain sufficient independence and a way out of all corporate engagements; 15. Provide directions of travel without becoming consultants or vouch for specific technical fixes; 16. Continue to carefully identify and target suitable corporate campaign targets in line with approved campaign strategies and focus on corporate engagements with potential for success - understood as a realistic chance of achieving corporate behaviour change, a desirable change in public opinion and/or policy change with potential for positive impact on sustainable development; 17. Conduct cost-benefit analysis of major corporate engagement efforts to ensure our resources are spent where AADK can make the biggest difference and that our goals would not more likely be met by other means or efforts than corporate engagement; 18. Continue the current low level of investment into attracting funding from business enterprises. Currently the appetite for this is limited on both sides. However, this may change over time as the corporate landscape evolves. AADK s approach to fundraising from corporates shall thus be considered when revising AADK s strategy; 19. Comply with the AAI s ethical screening and procurement requirements and continue to engage critically and constructively with AADK s corporate suppliers and service providers to leverage our influence as customers. The aim is to promote responsible business conduct, reward best-in-class market behaviour and ensure consistency with our values and mission and protect AA against reputational risks.

10 Build AADK s competencies and strengthen our internal organization MS ActionAid Denmark 20. Ensure that AADK has the right in-house and/or external competencies and support to plan and manage our corporate engagement efforts; 21. Continue to refine and mainstream strategic and informed responses to the role of business enterprises across AADK s efforts on advocacy, campaigns, fundraising, training, awareness-raising and programs - in Denmark and internationally. 22. Ensure appropriate and careful governance of AADK s approach to corporate engagement (campaign targets as well potential corporate allies), create a corporate register of all AADK corporate engagement efforts and regularly assess and, if necessary, adjust its corporate engagement efforts, through deliberations in the Board and Council. Copenhagen, 28 th April, 2015 Helle Munk Ravnborg and Dines Justesen

11 Annex 1 Types of AADK engagement with business enterprises with impacts on developing countries Types of engagement/r oles 1. AADK in direct dialogue with business enterprises with global impact 2. AADK as receiver of funding from business enterprises (in cash or kind) 3. AADK targeting business enterprises through campaigns and media efforts 4. Private company as thematic or campaign ally Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b Examples Purpose of engagement Examples of instruments Key issue(s) Level of priority Deloitte DK, PFA, Arla, Danmarksindsamlingen and Bands on the move, IBM in kind donation Arla, Jyske Bank, Deloitte and Barclays Bank. Inform AADKs approach to the business enterprise in question Improve their behaviour Test scope for cooperation as allies When suppliers to AADK: o Build legitimacy and order in own house /avoid reputational damage o Reward best in class companies. Ensure consistency with our values and mission Raise funds De-coupled CSR to change their behavior to provide an example to other companies of what could happen to them if they... to test & make the case for governance framework, e.g. UNGP... e.g. Arla to show that another business model is possible to encourage others to follow suit to achieve our vision to gain credibility and legitimacy in the debate AAI Corporate Engagement Framework screening process Direct dialogue AAI Corporate Engagement Framework AAI Corporate Engagement Framework Corporate exposés and research Press and media Public campaigning in the streets Online campaign AAI Corporate Engagement Framework Advocacy together with corporates (on need for more responsible business/due diligence in dev. countries) Opportunity to leverage our role as clients to create change vs. time and cost AADK accepts that corporate fundraising is unlikely to be successful short term and should not be pursued actively in the current strategy period (to be reconsidered in 2018) Can create change, raise AADK s profile and win hearts, but can also be risky when targeting powerful players. Needs proper resourcing and planning. Time consuming Consistency and perseverance needed Clear communication of result, not fundraising but change Odd corporate bedfellows can be effective in our advocacy efforts but is also uncharted territory for AADK High Low High Medium

12 Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b Bilag 2 ActionAid Denmark and Social Movements; A Position Paper Pretext This position has been prepared by Søren Warburg (Innovative Partnership Coordinator, AADK) with the involvement of Henning Kjær (AADK Council) and André Sonnichsen (External Lecture, Institute for Political Science, Copenhagen University) and has been consulted by Robin Griggs (Governance Thematic Specialist, AADK), Ole Bang (AADK Council), Niels Wiese (AADK Council), and Liv Detlif (Training Development Manager, AADK). This position has been subject to thorough discussion in a Board meeting (2nd of November ) and as part of the Board retreat (7th of April ) as well as on two Council Day workshops. Our point of departure on Social Movements: Although the potential of social movements as drivers of progressive social change is considerable, it is clear that working with social movements raises important political, organisational and practical challenges that AADK has only faced before to a limited extend. For this reason, our point of departure on social movements in general, and of this paper in particular, is the need to work through the tension between a) the political wish to harness the progressive potential of social movements on the one hand, and b) the complex questions raised by this wish on the other hand. In many ways, this is new terrain for AADK. For this very reason, this paper should not be seen as a simple blanket endorsement of social movements by AADK. Rather, the aim must be to move onto this promising terrain on an informed case-by-case basis without losing touch with our core values or overall social and political goals. The position is a living document and thus is subject to change according to strategic and political decisions and terrain. The position is no indication that AADK is becoming a movement itself. It is a recognition that social movements play a more significant role in development and thus needs specific attention. Introduction; Why is the subject of Social Movements relevant for ActionAid Denmark? Social Movements are important for ActionAid Denmark (AADK) for two obvious reasons: Firstly social movements and their role is very articulated in both AADK s strategy and the International strategy and central to our Theory of Change 4, thus there is a need to critically engage ourselves on the question. Secondly, a fundamental key to our Theory of Change is the legitimacy that comes from side taking with the most marginalized and poor people and their movements. While the first argument might be instrumental, the second is very strategic. Alliances with the active agency of people living in poverty, their movements and pro-poor movements in solidarity with their struggle is for AADK a strategic political position for achieving sustainable and lasting political, social and economic changes 5. 4 Social Movements is mentioned 28 times in AADK strategy Together to End Poverty and specifically in the mission and Theory of Change. 5 Our strategy makes clear that the label "pro-poor" is a common political orientation, which ties together our many different programs, projects and activities. Our many different areas of work are very diversified because we aim to confront the global power structures that cause poverty, both directly and indirectly. We aim to confront these structures wherever they may exist, be it the global North or the global South, or both. In this sense, "pro-poor social movements" describes the kind of social movements that AADK in principle can support on the basis of "Together Against Poverty: Action Aid Denmark's Strategy ". These social movements may come from the North or from the South or be cross-cutting. They may confront global poverty directly or indirectly. What is important in choosing between social movements is their allegiance to our common goal of building a "sustainable world without poverty and injustice in which every person enjoys their right to a life of dignity" as stated in The Strategy. The choice must be made in full recognition of the fact that our aim can be advanced in a variety of different ways by a variety of different actors.

13 The political conflict as the modus operandi; Pro-poor social movements typically arise when existing political institutions cannot or will not address popular needs. Social movements are best seen as a popular response to the institutional failure of a regime that has become too narrow, unresponsive, undemocratic etc. Under these conditions, we have a democratic rupture where 'normal' politics has broken down. A mobilized social movement that is rooted in pro-poor popular demands thus shortcircuits existing institutions with the aim tabling pro-poor demands and making changes to the existing order. Where pro-poor social movements organize outside existing institutions, AAI legitimacy is secured by siding with the poor against institutions blocking pro-poor developments. In this kind of development work, political conflict is inherent and the social movement tactic of drawing a line between 'us' and 'them' should in principle be endorsed by AADK as a useful modus operandi. Building from the bottom up; Recent social movements have dared to dramatically shake power structures, some of which NGOs and CSOs have not seemed willing or able to address. In some cases NGOs and CSOs are seen as part of the problem for real progress and a bureaucratic hindrance for change. Formed around the political elite of the established civil society they become incapable of challenging the status quo and presenting progressive alternatives. As a result, potential activism becomes neutralized as NGOs become alternatives to politics. Thus the gulf grows between civil society and political society, but also between NGOs and social movements 6. Some social movements seem even to have concluded that NGOs and INGOs have outplayed their role by only playing the role of ensuring civil society participation in current institutions and structures - without even questioning the legitimacy of these 7. ActionAid (AAI) and ActionAid Denmark (AADK) is not exempt of these critiques. The current strategy (including HRBA) is in some respects too instrumental and leaves little organisational flexibility for real engagement with movements - on their terms 8. In addition, AAI and AADK are very much dependent on specific donor funding (government and institutions) that require us to be accountable to them while also building popular support and sustaining legitimacy from the most marginalised and pro-poor movements. These are inherent dilemmas within AAI and AADK organisational structure and strategy. Movement Leadership, new and old power; Social movements are organized by identifying, recruiting and developing leadership at all levels. This leadership forges a social movement s community and mobilizes its resources, and is a primary source of a social movement s power. It is also a recognition that power of mobilisation lies in relationship building and the delegation of accountable responsibility. It is also an acknowledgement that giving up power in delegation, collaboration and relationship building doesn't mean less power, it means more collective power. This is new power opposed to old power! For AADK to play a more active role in and in support of social movements requires a continuous reflection of the organization's position on leadership and power. Popular mobilisation efforts often flounder due to a failure to develop reliable, consistent, and creative 6 Bendaña, Alejandro. 2006: NGOs and Social Movements: A North/South divide?. Civil Society and Social Movements Programme Paper Number 22, June 2006, United Nations Research Institute for Social Development 7 Roy, Arundhati. 2004: Tide? Or Ivory Snow? Public Power in the Age of Empire. Speech, San Francisco, California. 16 August. 8 See also An open letter to our fellow activists across the globe: Building from below and beyond borders (CIVICUS, August 6, 2014)

14 local leaders. They are stuck in hierarchies of old power. Movement leadership understands the power of relationships, encourage stability, motivation, creativity, and accountability and uses volunteer time, skills, and efforts effectively and with respect. They create the structure within which energized volunteers can accomplish challenging work. The new leaders are more organizers of accountable power delegation rather than charismatic leaders of hierarchies. Based on the above, social movements will inevitably provoke and enable us to continuously question our own political mission, our structure and identity. They will to a large extent question our ability and willingness to walk the talk and live by our political principles. But a clear position on Social Movements will also allow us to further discuss and develop our political culture, understanding of power and leadership within the organisation. This position will, on a practical level, enable and demand us, to evaluate and continuously politicize our programme interventions (LRPs, T4C, P4C etc), as well as our strategic foci on Youth and Democratic Governance making sure that they are designed and serve as strategic tools in our political toolbox for lasting and sustainable change and for real empowerment and capacity mobilisation of peoples own movements. Inherent dilemmas working with Social Movements; It can be useful to think of social movements and NGOs in a historical context; social movements have been fighting oppression for hundreds of years while NGOs are a rather new phenomenon. One also has to bear in mind that both NGOs and social movements are very diverse, not homogeneous and they have different agendas, which may or may not be transformative and progressive. To participate in or contribute to strengthening social and popular movements requires not only knowledge of the movements nature and conditions, but also that AADK (and AAI) develops tools and procedures enabling the building of relations to movements, whose working methods and organizing principles are very different from those we know from our traditional NGO and CSO partners. Recognising this, there is a few critical dilemmas we need to take into consideration, listed below in no particular order: We need to recognise that many social movements have both radical and long term goals that cannot be fitted neatly into project cycles and Log Frames, and that empowerment through social movements entails a certain degree of politicisation and risk. We need to recognise that we (as AADK and AAI) are also bound by donor requirements that to a certain extend hinders an organisational flexibility, but also that these requirements can represent a very specific political agenda. While social movements to some extent can be characterised as multiple and nonhierarchical entry (rhizomatic) in its structure NGOs tend to be unidirectional and hierarchical (arborescent) and hierarchical 9. This leaves challenges to how we approach and formalise partnerships, but also how we define accountability. We need to recognise that stronger direct engagement with social movements can impose a potential challenge to our fundraising efforts that would need to raise funds via a much more political agenda, and sometimes agendas that we are not in control of - this can both be a risk and an opportunity. What is the current ActionAid International position on this topic? 9 Sonnichsen, André. 2014: Politisk omkvæd: krav, social orden, og sociale bevægelser, Uformelt diskussionsoplæg ved AADK Rådsdag 2014, Institut for Statskundskab / Centre for Afrikastudier (Deleuze, G. and F. Guattari (2004). A thousand plateaus, capitalism and schizophrenia. London, London : Continuum.)

15 To this day there is no formal position on Social Movements in AAI. As for AADK it is inherently a central part of AAI s Theory of Change. Pro-poor Social Movements are indispensable for AAI in achieving active agency of people living in poverty, popular support and collective action and for linking local, national and international level. A few recent positions and strategic interventions are relevant to the above and worth mentioning specifically: In August 2014, AAI CEO, Adriano Campolina endorsed, in a personal capacity, together with more than 30 leaders and directors of INGO s and civil society initiatives, an open letter, addressing the growing concern that global civil society has lost touch with its most precious focus, namely its accountability to the most marginalised people and their movements. The open letter calls for a radical re-haul of civil society in order to get back to our roots and organise ourselves to build people s power and define a future based on local initiatives and organising. 10 AAI has as a federation endorsed a new strategic priority on Shrinking Political Space under the mandate of the International Platform on Governance. This working group will among other things look towards effective and creative ways of expanding civil society and political space by re-engaging with social movements and deepening AAI s legitimacy of connecting with pro-poor social movements. AAI has as a federation decided to prioritise its participation at the World Social Forum in Tunis as a platform for re-engaging with social movements and take forward discussions about movement building and how INGO s can play a more prominent role in supporting pro-poor social movements. 11 Strategic indications and guiding options: For the sake of narrowing our focus and position on social movement there is a need to highlight a few strategic indications and guiding options: Strategically improving AADK focus on social movements is inherently a political move. It will mean that AADK needs to embrace an approach where we together with movements form political agendas and strategies. Understanding movement leadership and trends of new power will be an important organisational learning point in this respect. AADK has been delegated the management of the strategic promise on Democratic Governance. Specifically the working group on Shrinking Political Space would further strengthen our political approach and be guided by a wish to re-engage and connect with local communities and their movements as well as learn from ways of expanding and re-gaining the political space. AADK s other major area of focus is on youth, youth mobilisation and organising. For AADK there is a crucial distinction between seeing youth as drivers of change and youth as beneficiaries. Linking our work on youth and social movements will enable AADK to improve this position and ultimately its impact. Learnings from our training institutions and engagement with Activista will thus be an important point of departure, e.g. we need to develop an understanding of how our training institutions can become a strong support for social movements. New media in the hands of Internet-savvy youth have proven to be a powerful tool which can challenge repressive regimes and contribute substantially to network and movement building across the globe. It is important to see new media as means to an 10 An open letter to our fellow activists across the globe: Building from below and beyond borders (CIVICUS, August 6, 2014) 11 World Social Forum can inspire activists to unite against the global power grab, Adriano Campolina, The Guardian,March 23, 2015

16 end and not an end in itself. We need to improve our knowledge, use and visibility on new media platforms and we need to recognise that network and movement building to a large extent happens here. Examples of AADK role engaging with social movements : In light of above, engagement with social movement could for AADK be in line with, but should not limit itself to, the following strategic examples: Resource support AADK would have a specific focus on supporting social movements with tailormade and/or general capacity development support. This could be through our already existing training and/or People for Change programmes, e.g. currently P4C supports the wider Tax Justice movement in Africa and Asia with advisers. There might also be a need for the development of new capacity development programme(s) that would better fit the needs and modus operandi of social movements. This could be longer term capacity support for specific movements (movement fellowships), dive-in capacity support on call when mobilising is crucial e.g. as part of student protests in Myanmar, Anti-Corruption movement in Nigeria etc. In each case such programme should be researched, tested and piloted together with social movements and should be subject to the specific needs, e.g. advocacy, creative collective action, campaigning etc. Funding support AADK would be able to directly fund specific social movements with innovative funds that would also provide a needed base for new learnings across active movements. Funds could be emergency action funds specifically designed for expanding the political space in creative and innovative ways. Be an active part of a movement AADK is already part of several growing movements, e.g. Tax Justice and Pro- Palestinian/BDS movement. Being a player among many in a political movement is a strategic choice, but also an example of how direct engagement can be operationalised. This type of engagement will also allow AADK to have a mobilising role. Sustaining the issue In some cases AADK (and AAI) might find engagement with a social movement significant for sustaining the specific issue that constitutes the movement. In close collaboration with these movements alternative models for sustaining the issue might be strategically planned. This could be building networks or coalitions, or even specific development programmes together with communities. Anti corruption in Uganda is an example of this kind of engagement. Sustaining the learnings and methodologies of collective action Shared learning of best practices across movements is not always prioritise as it requires resources and sustained facilitation. AADK is already working on different modes of knowledge sharing and collaboration, thus learnings and methodologies of collective action in and across social movements would be a great asset as a resource for Social Movements. Some of this work is underway as part of the Beautiful Rising project. ActionAid Denmark position on Social Movements and what we will do; AADK recognises that siding with pro-poor social movements unavoidably means taking sides and getting involved in political contestation. In each case AADK must face the reality of setting itself up against certain actors and policies and in favour of others. For this reason, a situated political analysis must always accompany our concrete decisions. We also

17 recognise that not all social movements are progressive, pro-poor or democratic. This means that AADK cannot make a blanket endorsement of social movements as such. In each case, our support to and engagement with social movements must be based on a shrewd and realistic political analysis and a careful weighing of the advantages and disadvantages on the basis of our core values. AADK will only engage and support social movements that share our political vision and mission. We recognise that when we take a pro-poor political position, we will generate both friends and opponents. We will embrace this as a strategic and political position. Pro-poor development work is, first and foremost, politics! While AADK, through its programmes and partnerships is mainly concerned with social and popular pro-poor movements in the Global South, AADK also recognizes the call for our engagement with and support of important pro-poor progressive movements in the Global North and Denmark. AADK will take part in and support these movements when there is a definite likelihood that such movements would be able to build a political momentum and mobilisation that supports our vision. The Acknowledge Palestine campaign and movement is a clear and good example of a Danish movement - where AADK has played a significant and important role together with others. In this way AADK will be able to maintain its autonomy and meet the reporting obligations in terms of resource consumption from donors. AADK will also acknowledges and supports that social movements will confront political issues that are beyond what can be immediately drawn and achieved from traditional development work. AADK will strategically seek to strengthen this way of building popular support locally, nationally and regionally (EU) to build pressure and political alternatives to structural causes of poverty and injustice globally. That is inherently part of building and acting in solidarity with people living in poverty. Operational steps - short and long-term opportunities; Based on the above position, a few clear points of engagement are listed below that will guide our short and long term work on social movements (not in order of priority). On short term ActionAid Denmark will: Evaluate the research commissioned on Youth and Social Movements (lead by AA Bangladesh) and decide to take forward recommendations and next steps. Closely follow and revise the platform established by the Beautiful Rising project - sourcing key learnings from global south movements, as a way to continuously support learnings on principles and tactics for movement mobilisation and for building upon our already established programmes and platforms (GP, T4C, P4C etc). Maintain the strategic discussion of social movements within the established International platform on Governance and through the working groups on Shrinking Political Space and Youth, by supporting the establishment of a specific task force on the subject. Engage with ActionAid South Africa and other affiliates interested, to locate specific work that would benefit already existing efforts underway on this subject 12. On the long term ActionAid Denmark will: Critically engage in a revision of our partnership policy to see whether it actually provides space for engaging in partnerships with less formal groups, movements and political initiatives. Engage and support the work done already by board member Silas Harrebye on establishing methodologies for documenting the impact of movements and activism. Examine the possibility of developing capacity mobilisation approaches and programmes that are more aligned with this position on social movements and can serve as strategic tools for support and engagement (e.g. traveling training teams, movement mentors, strategic movement support, etc) 12 AA South Africa have hosted several events recently to re-articulate the debate on the relationship between NGOs and social movements. Adriano Campolina have attended one of these as Key Note speaker. See a short documentary of a plenary session on Youtube:

18 Examine the possibility of developing flexible funding and other resources that would allow for deeper engagement and support with social movements. Develop transparent principles on how we select social movements that we engage with and support (specifically for support in Denmark - resources, physical space etc) Develop principles of movement leadership that enable a continuously transformative organisational culture within AADK which would provide a basis for vibrant movement building with AADK volunteers and broader alliances (this is also linked to our youth strategy). Provide progress assessments on the work with social movements in already established country support agreements (e.g. AA Bangladesh, Uganda, Zimbabwe and Myanmar) and provide specific resources enabling this work to stand out and further develop. Copenhagen, 28th April, 2015 Helle Munk Ravnborg and Dines Justesen

19 Bilag 3 MS SOM EN ÅBEN ORGANISATION Fra den rullende politiske plan Bestyrelsen skal fortsat arbejde med at tilpasse MS til at 19utom i det danske samfund. Vi skal udvide og styrke vores folkelige forankring og vi skal kunne knytte an til dagsordener, der drives af andre. MS skal åbne sig langt mere imod omverdenen i Danmark. Vi skal udvikle forpligtende partnerskaber med andre organisationer (herunder relevante kollektive medlemmer), og vi skal opbygge relationer 19utoma stor gruppe af danskere og inddrage dem i vores diskussioner, i udviklingen af vores arbejde, i vores kampagner, vores mobilisering og i vores fundraising. Vi skal undgå at skabe en klubkultur, hvor vi samler os med en lille gruppe støtter i et selvbekræftende fællesskab. Vi skal kommunikere mere med vores støtter og mindre til dem. Vi skal udvikle vores arbejde i fællesskab ( co-create ) med mange mennesker igennem sociale medier og bevægelser og vi skal udvikle mekanismer, som fremmer dialog og opsætter forudsigelige regler for, hvad en demokratisk dialog vil resultere i. Vi skal turde lade os udfordre og invitere andre indenfor. Vi skal tage mere udgangspunkt i, hvor vores målgrupper er i dag og møde dem på de platforme og i de aktiviteter og kampe, hvor de i dag lægger deres engagement. Vi skal bidrage med et globalt og strategisk perspektiv på de problemstillinger, som de arbejder med og sætte vores kompetencer i spil i støtten til deres aktiviteter og vi skal udvide kredsen af støtter og medlemmer fra at være domineret af veluddannede etniske danskere til også at omfatte andre befolkningsgrupper i Danmark. Bestyrelsen skal udvikle modeller for, hvordan vi på lang sigt kan engagere medlemmer og ikkemedlemmer til at være en aktiv del af vores arbejde, fx ved at udarbejde en engagementstrappe, som udfolder forskellige indgange til at deltage i og influere på vores arbejde. Bestyrelsen skal løbende følge og inspirere denne udvikling og samtidig sikre, at vores foreningsdemokrati bevares, men også tilpasses den ændrede 19uto at involvere og arbejde med vores forskellige støtter på STATUS MARTS Vi skal udvide og styrke vores folkelige forankring. Vi har grebet Palæstina-dagsorden sammen med andre og samlet folks engagement på en konstruktiv 19uto med et politisk kald for forandring. Vi har dialog med klubber, kommunen og lokaludvalg i København for at undersøge mulighed for rettighedsbaseret arbejde i dk. Vi vokser 19utomati i antal af medlemmer, bidragydere, venner på FB, modtagere af nyhedsbreve etc. VI arbejder med de sociale medier, hvor meget af dialogen foregår og har store mål for 2015 her og opgraderer med en medarbejder. Vi søger nye partnerskaber i forbindelse med version 2.0 af Global Platform og Ravnsborggade partnerskaber indenfor fonde, kommunen, og organisationer der arbejder med som en del af fælleskabet. Vi indgår aktivt i andre organisationers strategiske arbejde. Vi sidder bl.a. i styregruppen i Globale Gymnasier og i bestyrelsen af Globale Skolepartnerskaber. 2. Vi skal udvikle forpligtende partnerskaber med andre organisationer Vi har det sidste år arbejdet målrettet med at opbygge og vedligeholde gode strategiske samarbejder. Via Globalt 19utom og 92Gruppen har vi et godt samarbejde med de andre medlemsorganisationer her. Her indgår vi løbende i mere eller mindre formaliserede samarbejder om forskellige politiske sager. Vi har i 2015 landet en indledende samarbejdsaftale med Københavns Kommune, således at kommunen betaler for, at de Københavnske folkeskoler kvit og frit kan benytte sig af vores alternative sightseeings på Nørrebro, der belyser globale problemstillinger på en sjov og kreativ 19uto. Vi er i løbende dialog og undersøger mulighederne for yderligere samarbejde. Vores samarbejde med Globale Gymnasier er internsiveret i løbet af Vi er stærkere repræsenteret i deres politiske organer, og de er blevet kollektivt medlem af MS. Sammen undersøger vi hele tiden nye samarbejdsmuligheder og udover at de aktivt deltager i vores skattekampagne, udviklede vi i foråret sammen en række studieture med 19utom på unge og nye demokratier, som vi havde fået støtte fra oplysningspuljen til at lave. I 2015 laver vi et globalt meningsdannerkursus for de Globale Gymnasiers elever. I et samarbejde søger vi fonde om midler til efteruddannelse af lærere i global innovation. Derudover har vi et fint samarbejde med Globale Skolepartnerskaber, som vi i 2014 udviklede et forløb med for danske og palæstinensiske lærere.

20 I de fleste af vores kurser og uddannelser løser deltagerne mindre opgaver for forskellige organisationer, og vi udfører til stadighed oftere uddannelsesopgaver (betalte) for organisationer såsom DFUNK, Ungdommen Røde Kors, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Københavns Universitet, m.fl. Derudover har vi udvidet kontorfællesskabet på Global Platform i Købenavn, der nu også rummer bl.a. DFUNK og Ungdomsbyen. Vi afholder månedlige husmøder, hvor vi undersøger samarbejde og synergi. Indtil videre er det blevet til et par fyraftensmøder med DEO og Globale Skolepartnerskaber for lærere omkring fælles problematikker samt samarbejde med DFUNK omkring 24 timers festival og Palæstinensisk efterår. Vi har udviklet en fælles fysisk kalender samt facebookside, hvor alle organisationer kan oplyse om deres arrangementer. Vi oplever desværre nogle gange, at potentielle partnere er skeptiske i forhold til at arbejde politisk og kommunikere politisk. F.eks. havde vi flere møder med DUF, der viste interesse i sammen at lave et Global Meningsdanner kursus, men de endte med at trække sig, da deres bagland var bange for, at det kunne komme til at få for meget politisk kant. Ligeledes er vi som MS nogen gange tilbageholdende med at indgå partnerskaber fx bliver vi til tiders spurgt af politiske ungdomsorganisationer om vi vil være med til et givent 20utomat hvor vi ikke ønsker dette, da vi ikke ønsker politiks slagside. Partnerskaber er i høj grad på dagsordenen i disse år. Både partnerskaber på tværs af organisationer og så sandelig også partnerskaber mellem det offentlige og private. Vi laver ikke blot partnerskaber for partnerskabernes skyld! Vores læring er, at partnerskaber betaler sig, når vi starter ud med en fælles analyse af baggrund for samarbejdet, og hvorfor det giver mening at alliere sig for at nå målet. For partnerskaber er også tidskrævende. Derfor er det 20utoma afgørende at sikre fælles forståelse af baggrund og 20utoma, når de lykkes, er vores erfaring netop, at vi på den 20uto via utraditionelt samarbejde på tværs af sektorer kan være med til at skabe nye løsninger på fælles udfordringer. 3. Vi skal opbygge relationer 20utoma stor gruppe af danskere og inddrage dem i vores arbejde generelt Arbejdet foregår i høj grad via de sociale medier. Næsten har skrevet under på vores anerkend- Palæstina. Det er et historisk højt antal også når man sammenligner med andre udviklingsorganisationer. Cirka 1000 af underskriverne har efterfølgende besluttet sig for at støtte MS økonomisk. De øvrige underskrivere er vi i dialog med via nyheder og analyser fra Mellemøsten. Næste skridt vil være at invitere 20utoma videreudvikling af Palæstina-kampagnen. 4. Vi skal undgå at skabe en klubkultur, hvor vi samler os med en lille gruppe støtter i et selvbekræftende fællesskab. Vi eksperimenterer 20utomati med de sociale medier. Vores IPM (interaction per thousand) er ret høj men vi skal være ærlige og sige at dette (også) skyldes, at vores Palæstina-kritikere er særdeles 20utoma i dialogen og ikke forpasser en mulighed for at diskutere. I løbet af 2014 voksede vi fra facebookvenner til Facebook-venner. På de bedste dage (de dage hvor Palæstina-kampagnen 20utoma) havde vi en rækkevidde på mellem og med vores opslag. Vores IPM har i lange perioder ligget et pænt stykke over tyve (Det er tre gange højere end eksempelvis Folkekirkens Nødhjælp, der ellers bliver ansat for at være førende på Facebook). 5. Vi skal udvikle vores arbejde i fællesskab ( co-create ) med mange mennesker igennem sociale medier og bevægelser. Der er bestemt rum for mere udvikling her. Men dette er status: Både de frivillige, MS Rådet og bestyrelsen har fra et tidligt 20utoma deltaget i planer vedr. Forårets skattekampagne. De 20utoma flere møder givet input, kommet med ideer og der har været en frugtbar co-creerende 20utomat. Der er et voksende engagement af frivilligundervisere på alle vores kurser, der har unge som målgruppe. Det er de frivillige, der laver og udvikler mange af vores global camps, alternative sightseeing kurser og ungdomskurser såsom IYLS og community organiser med feedback og sparring fra sekretariatet. Det er co-creation i allerhøjeste grad, da mange af dem også er vores målgrupper. Desuden har vores tætte samarbejde med fx Globale Gymnasier gjort, at vi 20utoma meget tættere kontakt med gymnasielærere og elever, hvilket muliggør co-creation processer med dem. Pt. er vi i gang med i fællesskab at udvikle 20utomati med 20utom på Globalt medborgerskab finansieret af undervisningsministeriet. Her bliver vi dog udfordret af de stramme retningslinjer fra ministeriet, der ikke er vant til sådanne bottom-up processer, hvor det er eleverne, der udvikler og ikke professionelle reklamefolk. På platformen har vi bl.a. indgået et samarbejde med AFUK, der nu 20uto for at udsmykke flere af vores lokaler. Det er de unge studerende, der er med til at komme med forslag til, hvordan lokalerne skal se ud og det er også dem, der er med at implementere de godkendte ideforslag. I det kommende år skal vi have et særligt øje for, hvordan organisationer arbejder, 20utoma særligt gode til at inkludere og co-creere med frivillige. Vores egen 20utomat i forbindelse med revision af nuværende strategi er et fint eksempel i den retning på, hvordan bestyrelse, repræsentanter fra Rådet og sekretariatet arbejder sammen om en konkret opgave på tværs for sammen at finde de bedste løsninger.

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision

Agenda Subject Time Status Annex Comments. 3 Budget 2013 15.15 16.00 03 Will be forwarded Friday 7 th. 16.00 18.00 Strategic discussion/ Decision Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, December 12 th From 15.00 to 20.00 20.00: Dinner together with participants in LRP workshop Agenda 1, Annex 1 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

CSR Compliance Lab Vest

CSR Compliance Lab Vest CSR Compliance Lab Vest Vurdere din virksomhed mod FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv og identificer din virksomheds udfordringer og muligheder Tilmeld dig CSR Compliance Lab - Vest

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker

Verdens bæredygtige udviklingsmål. Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Verdens bæredygtige udviklingsmål Lars Engberg-Pedersen Seniorforsker Oplægget Målenes historie og udformning 2015-målene Processen Fordele og ulemper Hvorfor er målene vigtige? Mål 10: Ulighed De globale

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

RELATIONER IMELLEM BESTYRELSE OG GENERALSEKRETÆR

RELATIONER IMELLEM BESTYRELSE OG GENERALSEKRETÆR RELATIONER IMELLEM BESTYRELSE OG GENERALSEKRETÆR OVERORDNET ROLLEFORDELING IMELLEM BESTYRELSE OG GENERALSEKRETÆR Rådet er Mellemfolkeligt Samvirkes øverste myndighed og fastlægger foreningens overordnede

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Enterprise Strategy Program

Enterprise Strategy Program Enterprise Strategy Program Putting Business Before Technology Anders Bonde Enterprise Strategy Lead, Microsoft Services Denmark Er Enterprise Strategy noget for dig? Det ultimative spørgsmål... Måske

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

CSR i tiden muligheder og udfordringer?

CSR i tiden muligheder og udfordringer? CSR i tiden muligheder og udfordringer? Steen Vallentin Institut for Ledelse, Politik og Filosofi CBS Center for Corporate Social Responsibility Copenhagen Business School sv.lpf@cbs.dk Tendenser Fra at

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Bæredygtighedsrapportering. Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009

Bæredygtighedsrapportering. Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009 Bæredygtighedsrapportering Liselotte Carlsen DANISCO A/S September 2009 Bæredygtighedsrapportering Kort om Danisco Daniscos bæredygtighedsrapport Kort om bæredygtighedsrapportering Brugen af GRI-G3 som

Læs mere

19-03-2011. PETS/Distriktssamling D-2290 18.-19. marts 2011. Rotary i verden. Rotarys internationale engagement

19-03-2011. PETS/Distriktssamling D-2290 18.-19. marts 2011. Rotary i verden. Rotarys internationale engagement Rotary i verden Rotarys internationale engagement 1 RI - en forening af klubber Startet i Chicago i 1905 Hovedsæde i Evanston, Chicago 7 regionale kontorer, bl.a. i Zürich (Europa og Afrika) En stor størrelse!

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Kommunale UBU-fremme-strategier som bidrag til UNESCO s globale handlingsprogram til hvilken nytte? Side 1 Tilføj hjæ UNESCO og bæredygtig udvikling Since wars

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Fremtidsbilleder i energisektoren

Fremtidsbilleder i energisektoren Fremtidsbilleder i energisektoren Af Villy Søgaard Lektor Institut for Miljø-og Erhvervsøkonomi Det er svært at spå Men nødvendigt at forsøge Og vigtigt at vide, hvordan vi gør det - for fremtiden afhænger

Læs mere

Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde. Lise Bisballe liseb@ruc.dk

Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde. Lise Bisballe liseb@ruc.dk Socialt entreprenørskab som begreb og dets potentielle rækkevidde Lise Bisballe liseb@ruc.dk Socialt entreprenørskab kan klare alt: Fra ledighed til ligtorne En smart trend eller gammel vin på nye flasker?

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009

Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Cycling - a lifestyle choice Active Living Research Conference 2009 Niels Tørsløv 500.000 inhabitants Copenhagen - Capital of Denmark Total area 88 km2 5700 inhabitants/km2 2 Tilføj præsentationens titel

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

EURO MEI General Assembly

EURO MEI General Assembly EURO MEI General Assembly Bruxelles 27.-28.11.13 20 slides om to dages møde Lars Trudsø HOVEDINDTRYKKET AF DE TO DAGE Krisen i Europa er dyb meget dybere end i Norden Den europæiske økonomiske politik

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere