Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand"

Transkript

1 Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om projektet Madspildsjægerne mellem: Miljøstyrelsen Strandgade København K CVR-nr.: og <Indsæt Leverandøren> <Indsæt adresse> <Indsæt postnr. og by> CVR-nr.: <Indsæt CVR-nr.> 2015/S MST Side 1/16

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAGSFORTEGNELSE... 3 FORTEGNELSE OVER ANVENDTE DEFINITIONER... 4 DEL 1 PROJEKTSPECIFIKKE BESTEMMELSER KONTRAKTENS OMFANG OG ÆNDRING AF KONTRAKTEN KONTRAKTPERIODE LEVERINGSTID OG LEVERANCER FØLGEGRUPPE KVALITETSSIKRING DOKUMENTATION FOR LEVERET YDELSE VEDERLAG OG PRISREGULERING BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING OPSIGELSE AF KONTRAKTEN AFVIGELSER FRA ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 8 DEL 2 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER FORBEHOLD FOR BEVILLINGSÆNDRINGER/FINANSLOVSÆNDRINGER KRAV TIL LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE SAMT SAMARBEJDE ERSTATNINGSANSVAR / ANSVARSBEGRÆNSNING MISLIGHOLDELSE FORSINKELSE OG BOD MANGLER OPHÆVELSE UNDERLEVERANDØRER HABILITET MYNDIGHEDSKRAV M.V IMMATERIELRETTIGHEDER M.V FORSIKRING FORCE MAJEURE TAVSHEDSPLIGT OVERDRAGELSE LOVVALG/TVISTER/ VÆRNETING ØVRIGE BESTEMMELSER UNDERSKRIFTER Side 2/16

3 KONTRAKT BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Kravspecifikation Madspildsjægerne af 8. juli 2015 Bilag 2 Leverandørens tilbud af <Indsæt dato> Side 3/16

4 FORTEGNELSE OVER ANVENDTE DEFINITIONER Almindelige Bestemmelser betyder bestemmelserne i denne Kontrakts del 2. Arbejdsdag Bilag Fortrolig Information Gældende Lovgivning Kontrakt Kontraktperioden Leverancerne Leverandøren Leveringsfrister Ordregiver Part Parterne Projektet betyder en dag (bortset fra lørdag og søndag), hvor bankerne normalt holder åbent i København. betyder alle bilag, der fremgår af bilagsfortegnelsen ovenfor. Såfremt definitionen er efterfulgt af et specifikt nummer, henviser definitionen til det specifikke bilag, der fremgår af bilagsfortegnelsen ovenfor. har den betydning, der er fastsat i Almindelige Bestemmelser pkt betyder de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser m.v. samt retskraftig EU-ret, der måtte være gældende for forhold, der er omfattet af denne Kontrakt. betyder Projektspecifikke Bestemmelser, Almindelige Bestemmelser samt Bilag. har den betydning, der er fastlagt i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 2. har den betydning, der er fastlagt i Projektspecifikke Bestemmelser pkt har den betydning, der er fastlagt i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. (2). har den betydning, der er fastlagt i Projektspecifikke Bestemmelser pkt har den betydning, der er fastsat i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. (1). betyder Ordregiver eller Leverandøren. betyder Ordregiver og Leverandøren. det i kravspecifikationen beskrevne projekt, jf. Bilag 1. Projektspecifikke Bestemmelser betyder bestemmelserne i denne Kontrakts del 1. Side 4/16

5 Underleverandør Vederlaget betyder en juridisk person, som for Leverandøren udfører en del af Leverandørens forpligtelser i henhold til denne Kontrakt. har den betydning, der er fastsat i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 7. Side 5/16

6 DEL 1 PROJEKTSPECIFIKKE BESTEMMELSER Der er dags dato indgået følgende Kontrakt mellem: (1) Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, CVR-nr.: ( Ordregiver ), og (2) <Indsæt Leverandør>, < Indsæt adresse >, <Indsæt postnr. og by>, CVR-nr.: <Indsæt CVRnr.> ( Leverandøren ) PARTERNE HAR VEDTAGET FØLGENDE: 1 KONTRAKTENS OMFANG OG ÆNDRING AF KONTRAKTEN 1.1 Kontrakt er indgået efter: afholdt EU-udbud i overensstemmelse med EU s udbudsregler, jf. Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Kontrakten omfatter udførelse af Projektet Madspildsjægerne. Projektets formål, omfang og indhold, Parternes Leverancer, tidsplan mv. fremgår af kravspecifikationen, jf. Bilag Fravigelser i løsning af Projektet kan kun ske efter skriftlig aftale med Ordregiver. 1.4 Leverandøren skal tåle ændringer i Projektet, såvel udvidelser som indskrænkninger i forhold til Leverandørens tilbud, jf. Bilag 2. I forbindelse med udvidelser og indskrænkninger vil Vederlaget blive reguleret. 2 KONTRAKTPERIODE 2.1 Kontraktperioden løber fra oktober 2015 til 30. november 2017 ( Kontraktperioden ). Den afsluttende rapport skal være modtaget i Miljøstyrelsen senest den 15. november Kontrakten ophører uden yderligere varsel ved Kontraktperiodens ophør. 3 LEVERINGSTID OG LEVERANCER 3.1 Leverandøren skal overholde de frister, der fremgår af kravspecifikationen, jf. Bilag 1 ( Leveringsfrister ), idet der henvises til Almindelige Bestemmelser vedr. bod, jf. pkt. 5 om Forsinkelse og Bod. 3.2 Leverancerne fremgår af kravspecifikationen, jf. Bilag 1 ( Leverancerne ). 3.3 Leverandøren skal hvert kvartal sende en kort beskrivelse af Projektets fremdrift i henhold til kravspecifikationen, jf. Bilag 1. 4 FØLGEGRUPPE 4.1 Leverandøren skal nedsætte en følgegruppe, der har til opgave at vurdere Projektets fremdrift, forløb og resultater. Side 6/16

7 4.2 Såvel Leverandørens som Ordregivers kontaktperson/projektleder er fødte medlemmer af følgegruppen. Miljøstyrelsens repræsentant er formand. 4.3 Leverandøren varetager sekretariatsfunktionen for følgegruppen. 4.4 Følgegruppemøderne skal afholdes, når udkast til plan og annoncering af projektet er klar, hver 4. måned i projektets driftsperiode samt når udkast til afrapportering foreligger. 5 KVALITETSSIKRING 5.1 Leverandøren skal sikre kvaliteten af Leverancerne. Kvalitetssikringen skal ske i henhold til kravspecifikationens krav til kvalitetssikring, jf. Bilag 1. 6 DOKUMENTATION FOR LEVERET YDELSE 6.1 Leverandøren skal fremlægge dokumentation for, at Leverancerne kan leveres i det omfang, i den kvalitet og inden for den Leveringsfrist, der er fastsat i kravspecifikationen, jf. Bilag 1. Dokumentationen fremlægges på Ordregivers forlangende. 7 VEDERLAG OG PRISREGULERING 7.1 Vederlaget for Projektet fremgår af Leverandørens tilbud, jf. Bilag 2. Vederlaget er DKK ekskl. moms ( Vederlaget ) fordelt med DKK i 2015, DKK i 2016 og DKK i Vederlaget dækker alle omkostninger i forbindelse med Projektets udførelse eksklusive moms. Vederlaget indeholder desuden transportomkostninger, omkostninger til rejser, hotelophold, kontorhold samt alle øvrige omkostninger forbundet med løsning af Projektet, medmindre andet fremgår af kravspecifikationen, jf. Bilag Vederlaget er fast for hele Kontraktperioden og bliver derfor ikke indeksreguleret. 8 BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING 8.1 Betaling sker i henhold til økonomioplysningerne i kravspecifikationen, jf. Bilag 1 og i overensstemmelse med Leverandørens tilbud, jf. Bilag Leverandøren skal levere en elektronisk faktura til Ordregiver. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr , att.: Lone Lykke Nielsen, Projekt Madspildsjægerne, J.nr. MST Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af reglerne i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lov nr af 27. december 2003 med senere ændringer, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Enhver fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for Ordregiver. 8.3 Faktura forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. 8.4 Såfremt Leverandøren skal fakturere Ordregiver et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, være Ordregiver i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår, for at udbetaling til Leverandøren kan ske senest medio januar i det følgende kalenderår. 8.5 Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Ordregiver sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Side 7/16

8 8.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens bestemmelser. 9 OPSIGELSE AF KONTRAKTEN 9.1 Såvel Leverandøren som Ordregiver kan opsige Kontrakten med 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned. 9.2 Såfremt Klagenævnet for Udbud eller en domstol erklærer Kontrakten for uden virkning og påbyder Ordregiver at bringe Kontrakten til ophør inden for en af Klagenævnet for Udbud eller domstols fastsat frist, er Ordregiver endvidere berettiget til at opsige Kontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolens påbud. Kontrakten ophører ved opsigelse således helt/delvist, som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er Ordregiver berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Leverandøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Leverandøren skal i så fald efterleve disse. 9.3 Leverandøren har i de oven for beskrevne situationer krav på vederlag for arbejde udført op til tidspunktet for opsigelsens ikrafttræden. Leverandøren vil derudover ikke være berettiget til nogen anden form for godtgørelse eller erstatning, herunder tab af goodwill, driftstab, avancetab, indirekte tab eller følgeskader, øvrigt vederlag eller lignende. 10 AFVIGELSER FRA ALMINDELIGE BESTEMMELSER 10.1 Der er ingen afgivelser fra Almindelige Bestemmelser. DEL 2 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 FORBEHOLD FOR BEVILLINGSÆNDRINGER/FINANSLOVSÆNDRINGER 1.1 Såfremt Miljø- og Fødevareministeriet ikke opnår fuldstændig finanslovsbevilling eller kun opnår delvis finanslovsbevilling for følgende finansår, eller såfremt Miljø- og Fødevareministeriet ikke kan opnå sikkerhed for opnåelse af helt eller delvis finanslovsbevilling inden starten af finansåret, kan Ordregiver opsige Kontrakten uden varsel. 1.2 Leverandøren har i denne situation krav på vederlag for arbejde udført op til tidspunktet for opsigelsens ikrafttræden. Leverandøren har dog kun krav på vederlag til overflødiggjort arbejdskraft og leje af lokaler herfor såfremt det kan dokumenteres og er forsøgt afværget på enhver tænkelig måde. Leverandøren har ikke krav på mistet fortjeneste for det opsagte Projekt eller for projekter med relation til det opsagte Projekt. 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE SAMT SAMARBEJDE Krav til Leverandørens medarbejdere 2.1 Leverandøren skal stille de i Leverandørens tilbud, jf. Bilag 2, anførte personer og medarbejdere til rådighed for udførelsen af Projektet. 2.2 Leverandøren er forpligtet til i hele Kontraktperioden, inklusive eventuelle forlængelser, frem til levering af Leverancerne at opretholde den til udførelsen af nærværende Projekt fornødne kapacitet og viden, herunder i form af kvalificerede medarbejdere. Såfremt Leverandøren Side 8/16

9 foretager ændringer, der er af betydning for udførelsen af Projektet, skal dette hurtigst muligt skriftligt meddeles Ordregiver. 2.3 Leverandøren skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet i videst muligt omfang undgå udskiftning af medarbejdere eller væsentlige ændringer i rollefordelingen mellem medarbejderne under udførelsen af Projektet. 2.4 Såfremt Leverandøren undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte medarbejdere eller ændre rollefordelingen, må dette ikke have indvirkning på Leverandørens løsning af Projektet, og udskiftning af medarbejdere må ikke medføre yderligere omkostninger eller forsinkelse for Ordregiver. Udskiftning af kernepersonel, ansvarlige medarbejdere og kontaktperson, kan ikke ske uden Ordregivers forudgående indhentede skriftlige samtykke. Medfører udskiftning af medarbejdere eller ændret rollefordeling meromkostninger for gennemførelsen af Projektet, afholdes disse alene af Leverandøren. 2.5 Hvis det på grund af medarbejderens opsigelse af stillingen, eller andre forhold relateret til medarbejderens personlige forhold, er nødvendigt for Leverandøren at udskifte en medarbejder som navngivet i Leverandørens tilbud, jf. Bilag 2, skal Leverandøren tilbyde Ordregiver medarbejdere med mindst tilsvarende kvalifikationer og erfaring som den tidligere medarbejder. 2.6 Leverandøren skal efter Ordregivers anmodning udskifte en medarbejder, såfremt Ordregivers anmodning er sagligt begrundet. Sker udskiftningen med begrundelse i forhold, der tilskrives medarbejderen eller Leverandøren, afholder Leverandøren eventuelle meromkostninger. Samarbejde 2.7 Det forudsættes, at Leverandøren udviser stor samarbejdsvillighed og indgår i et fleksibelt og smidigt samarbejde med Ordregiver, lige som det forudsættes, at Leverandøren indgår i en kontinuerlig dialog om kvalitet og kvalitetsudvikling på Projektet således, at Projektet løses bedst muligt. 2.8 Såfremt der opstår problemer med Projektet af økonomisk, faglig eller tidsmæssig art, skal Leverandøren hurtigst muligt efter problemets opståen informere Ordregiver om dette og fremkomme med en skriftlig indstilling om løsningen heraf til Ordregiver. 3 ERSTATNINGSANSVAR / ANSVARSBEGRÆNSNING. 3.1 Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Består Leverandøren af et konsortium af Leverandører, hæfter den enkelte Leverandør i konsortiet solidarisk over for Ordregiver. Leverandørernes interne fordeling af eventuelt erstatningsansvar er Ordregiver uvedkommende. 3.2 Parterne kan dog ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab, indirekte tab eller følgeskader. Dog præciseres det, at enhver begrænsning i Parternes erstatningsansvar bortfalder ved ansvarspådragende handlinger eller undladelser, der kan tilregnes Parten som groft uagtsomme eller forsætlige. Side 9/16

10 3.3 Hver Parts samlede erstatningsansvar eksklusiv eventuelle betalinger af bod i henhold til denne Kontrakt kan maksimalt udgøre et beløb svarende til 2 gange Vederlaget inklusiv vederlag for eventuelle optioner. 3.4 Ethvert ansvar i henhold til denne Kontrakt bortfalder 5 år efter denne Kontrakts ophør. 4 MISLIGHOLDELSE 4.1 Såfremt en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Kontrakt, er den anden Part berettiget til at kræve erstatning for ethvert tab som følge heraf, jf. dog Almindelige Bestemmelser pkt FORSINKELSE OG BOD 5.1 Overskrider Leverandøren en Leveringsfrist for Leverancer, foreligger der forsinkelse. 5.2 Såfremt Leverandøren må forudse, at der er risiko for forsinkelse, skal Ordregiver uden unødigt ophold underrettes herom, om baggrunden herfor samt om den forventede tidsmæssige varighed af færdiggørelsen af Projektet. 5.3 Leverandøren skal ved risiko for forsinkelse tilbyde at allokere yderligere ressourcer til Projektet for at undgå eller overvinde forsinkelsen, selv om dette måtte ligge ud over rammerne i Leverandørens tilbud, jf. Bilag 2. Sådan opnormering sker for Leverandørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes Ordregivers forhold. 5.4 I tilfælde af forsinkelse skal Ordregiver inden rimelig tid efter den konstaterede forsinkelse skriftligt give Leverandøren meddelelse herom. 5.5 Ved overskridelse af en Leveringsfrist, jf. Almindelige Bestemmelser pkt. 5.1, skal Leverandøren betale dagbod for hver Arbejdsdag forsinkelsen varer. Boden udgør 0,5 % pr. påbegyndt Arbejdsdag af Vederlaget inklusive vederlag for eventuelle optioner. Dagbodbeløbet for forsinkelse kan dog ikke overstige 10 % af Vederlaget inklusive vederlag for eventuelle optioner. Er en Leveringsfrist for Leverancer overskredet skal Ordregiver skriftligt fremsætte krav om betaling af dagbod inden 30 Arbejdsdage efter Leveringsfristen. Fremsættes kravet ikke som anført, er Ordregiver afskåret fra at kræve dagbod. Ordregiver kan modregne dagbodbeløbet i Vederlaget i førstkommende faktura. 5.6 Bodbestemmelsen gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes Ordregivers forhold, eller hvis Ordregiver kræver ændringer i Projektet. Bodbestemmelsen gælder desuden ikke, hvis forsinkelsen skyldes, at offentlige myndigheder ikke meddeler godkendelser, beslutninger eller svar, eller præsterer materiale eller ydelser inden for de aftalte tidsfrister, medmindre dette skyldes Leverandørens for sene inddragelse af myndigheder i henhold til godkendt tidsplan, jf. kravspecifikationen i Bilag 1, eller manglende opfølgning på myndighedens leverance. Når forsinkelsen skyldes Ordregivers eller andre offentlige myndigheders forhold indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen i dette pkt. 5 ved overskridelse af de nye tidsfrister. Side 10/16

11 5.7 Herudover gælder dansk rets almindelige regler om forsinkelse, herunder retten til at kræve erstatning. Erstatningen kan afkræves Leverandøren, såfremt Ordregiver kan dokumentere at have lidt et tab udover den opkrævede bod. Dagbodbeløb betalt efter Almindelige Bestemmelser pkt. 5.5 skal fratrækkes eventuelle erstatningskrav. 6 MANGLER 6.1 Der foreligger en mangel ved Leverancerne, hvis disse ikke opfylder de krav, som fremgår af denne Kontrakt, eller såfremt Leverancerne i øvrigt ikke er, som Ordregiver med rette kunne forvente. 6.2 I tilfælde af mangler skal Ordregiver uden ugrundet ophold efter de konstaterede mangler skriftligt give Leverandøren meddelelse herom. 6.3 Såfremt der konstateres mangler ved Leverancerne, er Ordregiver berettiget til og kan frit vælge enten: at kræve disse mangler afhjulpet inden for en af Ordregiver fastsat passende kort frist, at lade den mangelfulde Leverance udføre af en anden for Leverandørens regning, at forlange et forholdsmæssigt afslag i Leverandørens Vederlag, eller at kræve erstatning. På Ordregivers anmodning, skal Leverandøren uden unødigt ophold aflevere det indtil da udførte arbejde allerede betalt for, med henblik på, at en anden efter Ordregivers valg skal udføre Projektet. 7 OPHÆVELSE 7.1 Såfremt en Part i væsentlig grad eller gentagne gange har misligholdt sine forpligtelser i henhold til denne Kontrakt uden, at der isoleret set foreligger væsentligt misligholdelse, kan den anden Part skriftligt ophæve denne Kontrakt. 7.2 Bedømmelse af misligholdelsens væsentlighed foretages på baggrund af Projektets beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse og misligholdelsens betydning for Ordregiver eller Leverandør. 7.3 Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Ordregiver til ved skriftlig meddelelse til Leverandøren med øjeblikkelig virkning at ophæve Kontrakten: Leverandøren indleder rekonstruktionsforhandlinger, eller der sker væsentlige forringelser af Leverandørens økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare. Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra Ordregiver inden 10 Arbejdsdage tilkendegiver, at boet indtræder i nærværende Kontrakt. Leverandøren ophører med den virksomhed, som Kontrakten vedrører, eller der indtræder andre omstændigheder, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare. Side 11/16

12 8 UNDERLEVERANDØRER 8.1 Leverandøren kan ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke overlade Kontraktens opfyldelse eller dele heraf til Underleverandører, med mindre dette udtrykkeligt er angivet i denne Kontrakt. 8.2 Ordregiver skal orienteres, hvis Leverandøren udskifter en Underleverandør, eller hvis der sker en ændring af rollefordeling imellem Leverandøren og en Underleverandør. 8.3 Ved brug af en Underleverandør, hæfter Leverandøren for Underleverandørens opfyldelse af kravene i denne Kontrakt på samme måde som for sine egne forhold. 8.4 Leverandøren skal i videst muligt omfang undgå udskiftning af Underleverandører. Såfremt Leverandøren undtagelsesvist er nødsaget til at udskifte en Underleverandør, må det ikke påføre Ordregiver omkostninger eller forsinkelser. 8.5 Underleverandører kan ikke i medfør af denne Kontrakt rejse nogen former for krav over for Ordregiver, hverken betalingskrav eller erstatningskrav. 9 HABILITET 9.1 Leverandøren indestår for, at ingen af de til Projektet allokerede medarbejdere er inhabile i forhold til at skulle udføre Projektet for Ordregiver. Er Leverandøren et konsortium, gælder samme regler for konsortiedeltagerne. 10 MYNDIGHEDSKRAV M.V Leverandøren er under denne Kontrakt forpligtet til at overholde den til enhver tid Gældende Lovgivning, internationale, europæiske og/eller nationale standarder og kutymer, samt eventuelle af Ordregiver vedtagne interne retningslinjer, som er vedlagt denne Kontrakt eller som udleveres i Kontraktperioden. Forekommer der overtrædelse heraf, vil det være at betragte som misligholdelse fra Leverandørens side. 11 IMMATERIELRETTIGHEDER M.V Ordregiver erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til Leverancerne. Ordregiver erhverver tilsvarende rettigheder til Leverancer, som Leverandørens Underleverandør(er) udarbejder i forbindelse med Projektets udførelse Ordregiver er derfor berettiget til vederlagsfrit og på enhver måde at anvende Leverancerne, herunder ved bearbejdelse og anvendelse i anden form og sammenhæng, samt stille Leverancerne til rådighed for og udlevere til Ordregivers nuværende, fremtidige rådgivere og andre tredjemænd. Ordregiver har eneret til at fremstille og offentliggøre Leverancerne, herunder i bog-, i hæfte-, i artikel, og i anden elektronisk form (herunder CD-ROM, DVD, Internet, programmel og multimedieprodukter) og på alle sprog, jf. lov om ophavsret 53, medmindre andet er skriftligt aftalt på forhånd. Side 12/16

13 11.3 Ordregivers ret hertil tilkommer Ordregiver, uanset om denne Kontrakt opsiges eller ophæves før tid Anvendes Leverancerne i anden sammenhæng end nærværende Projekt, er Leverandøren ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved Leverancerne Rettighederne til Leverancerne erhverves i takt med Projektets udførelse De af Leverandøren til Projektet anvendte metoder og værktøjer, som er udviklet af Leverandøren eller tredjemand, forbliver dog undergivet rettighedshaverens ophavsret. Leverandøren indestår for, at Leverandøren har ret til at benytte de anvendte metoder og værktøjer Det påhviler Leverandøren at sikre Ordregiver de nødvendige rettigheder og tilladelser, som er en forudsætning for anvendelse og opdatering af Leverancerne. Leverandøren skal således sikre, at alle rettigheder er clearet, og at eventuelle webmaterialer i form af links omkostningsfrit kan bruges af andre aktører Leverandøren skal holde Ordregiver skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af, at tredjemands rettigheder ikke er clearet Leverandøren har ret til at anvende den generelle viden, der erhverves ved arbejdet med nærværende Projekt, i andre sammenhænge, herunder over for tredjemand. Dog skal Ordregivers anonymitet altid sikres, medmindre andet er skriftligt aftalt på forhånd Ordregiver bevarer alle rettigheder til materiale, som udleveres til Leverandøren i forbindelse med Projektets udførelse, og sådant materiale skal ved Kontraktens ophør tilbageleveres til den udleverende Part. 12 FORSIKRING 12.1 Leverandøren skal i hele Kontraktperioden og et år efter Kontraktens ophør opretholde ansvarsforsikring til dækning af krav, der står i rimeligt til forhold Kontraktens størrelse. Leverandøren skal til opfyldelse af dette krav tegne en forsikring i anerkendt forsikringsselskab til dækning af enhver skade, som Leverandøren måtte have ansvaret for, herunder produktansvar Ordregiver kan til enhver tid kræve, at Leverandøren fremsender dokumentation for opfyldelse af forsikringskrav Ordregiver skal skriftligt anmelde erstatningskrav til Leverandøren snarest muligt efter, at skaden er konstateret. 13 FORCE MAJEURE 13.1 Ingen Part skal i henhold til denne Kontrakt anses for ansvarlig over for den anden Part for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for Partens kontrol, og som Parten ikke ved denne Kontrakts underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Side 13/16

14 13.2 Force majeure kan højest gøres gældende med det antal Arbejdsdage, som force majeure situationen varer Såfremt en Leveringsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden Part senest 10 Arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt Uanset hvad der i øvrigt fremgår af denne Kontrakt, kan Parterne skriftligt opsige denne Kontrakt uden varsel, såfremt hindringen eller forsinkelsen som følge af force majeure situationen vil vare eller varer længere end 6 måneder. 14 TAVSHEDSPLIGT 14.1 Fortrolig Information omfatter alle oplysninger (mundtlige såvel som skriftlige uanset form), som en Part modtager fra den anden Part, eller på vegne af, denne i forbindelse med denne Kontrakt, det være sig forretningsmæssige, økonomiske, tekniske eller andre oplysninger, som ikke er alment kendt eller tilgængelige for offentligheden. Fortrolig Information omfatter dog ikke oplysninger, som: - er eller bliver offentlige kendte gennem retmæssige handlinger og ikke som følge af misligholdelse af dette pkt. 14, - er kendte af den modtagende Part forinden modtagelsen fra, eller på vegne af den anden Part, forudsat at oplysningerne ikke allerede er underlagt et tidligere krav om fortrolighed, - er modtaget fra tredjemand, som ikke er underlagt en tilsvarende forpligtelse om fortrolighed over for den anden Part, eller - udvikles selvstændigt af den modtagende Part uden brug af Fortrolig Information Leverandøren og deres medarbejdere, skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til Fortrolig Information. Overtrædelse heraf vil kunne straffes i henhold til Gældende Lovgivning. Tavshedspligten påhviler også Leverandøren og dennes medarbejdere efter Kontraktens ophør, samt efter erhvervets henholdsvis ansættelsens ophør Hvis der foreligger konkrete beskyttelseshensyn, skal disse oplyses Såfremt Ordregiver pålægges et erstatningsansvar som følge af, at Leverandøren, dennes medarbejdere eller eventuel Underleverandør overtræder deres tavshedspligt, er Leverandøren forpligtet til at holde Ordregiver skadesløs Leverandøren må ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne Kontrakt eller offentliggøre noget om denne Kontrakts indhold eller Projektets resultat. Leverandøren må ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige tilladelse bruge Ordregiver som reference Ordregiver varetager den nødvendige eksterne information om Projektets indhold, forløb og resultater. Side 14/16

15 15 OVERDRAGELSE 15.1 Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Kontrakt til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler Leverandøren kan ikke uden Ordregivers forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne Kontrakt helt eller delvist til tredjemand, som f.eks. men ikke begrænset til virksomhedsoverdragelser. Er Leverandør et konsortium, gælder samme regler for konsortiedeltagerne. 16 LOVVALG/TVISTER/ VÆRNETING 16.1 Kontrakten er undergivet dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) Såfremt der opstår en tvist mellem Parterne i forbindelse med nærværende Kontrakt, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten Hvis forhandlingerne i henhold til Almindelige Bestemmelser pkt ikke kan løse tvisten, eller forhandlingerne afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten endeligt afgøres ved voldgift ved Det Danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg Voldgiftsretten skal bestå af tre voldgiftsdommere. Hver Part udpeger én voldgiftsdommer, mens den tredje voldgiftsdommer, der skal være voldgiftsrettens formand, udpeges af Voldgiftsinstituttet. Har en Part ikke udpeget en voldgiftsdommer inden 30 kalenderdage fra indgivelsen eller modtagelsen af begæring om voldgift, udpeges den pågældende voldgiftsdommer af Voldgiftsinstituttet Stedet for voldgift er aftalt til København, og processproget er dansk Tvister mellem konsortiemedlemmer på Leverandørside og mellem Leverandør og eventuelle Underleverandører er denne Kontrakt uvedkommende. 17 ØVRIGE BESTEMMELSER 17.1 Fortolkning Såfremt der i Kontraktperioden opstår tvivl om Projektets omfang, forudsætninger, formål eller gennemførelse, er såvel Leverandøren som Ordregiver forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere den anden Part herom. I tilfælde af eventuel uoverensstemmelse skal følgende indbyrdes rangorden anvendes ved fortolkning: - Projektspecifikke Bestemmelser. - Almindelige Bestemmelser. - Bilag, ekslusive Bilag 2, Leverandørens tilbud. Side 15/16

16 - Alle senere ændringer og tilføjelser til denne Kontrakt. - Alle mødereferater ligeledes underskrevet eller på anden måde skriftligt godkendt af Parterne fra møder afholdt efter indgåelsen af denne Kontrakt. - Leverandørens tilbud, jf. Bilag Delvis ugyldighed Såfremt en eller flere af Kontraktens bestemmelser måtte blive erklæret helt eller delvist ugyldige, har dette ingen indflydelse på gyldigheden af Kontrakten i øvrigt. Parterne og/eller voldgiftsretten skal i så fald bestræbe sig på hurtigst muligt at fastsætte en gyldig bestemmelse til erstatning af den helt eller delvist ugyldige bestemmelse med i det væsentligste samme indhold og effekt, således at Parterne så vidt muligt stilles således, at intentionerne med Kontrakten og senere ændringer hertil opfyldes Ændringer og tilføjelser Ændringer og tilføjelser til denne Kontrakt skal være skriftlige for at være gyldige Ingen tredjemandsrettigheder Ud over Parterne kan ingen tredjemand støtte ret på denne Kontrakt Aftaleeksemplarer Denne Kontrakt er udarbejdet i to eksemplarer, hvoraf hver Part modtager et eksemplar UNDERSKRIFTER På vegne af Leverandøren: <Indsæt sted og dato> På vegne af Ordregiver: <Indsæt sted og dato> <Indsæt navn> <Indsæt stilling> <Indsæt navn> <Indsæt stilling> Side 16/16

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4: Kontraktudkast Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsler af affald efter EU Transportforordning nr.

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Monitering af ikke-hjemmehørende arter i udvalgte danske havne mellem: NaturErhvervstyrelsen (NAER) Nyropsgade 30 1780

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Kortlægning af sammensætningen af dagrenovation og kildesorteret organisk affald fra husholdninger mellem: Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Marin råstofkortlægning i Kattegat mellem: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Haraldsgade 53 2100 København Ø CVR-nr.:

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sikkerhedstest af it-systemer mellem: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Haraldsgade 53 2100 København Ø CVR-nr.:

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand

Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand BILAGSFORTEGNELSE Delaftale 1: Organisk affald Delaftale 1 Organisk affald Bilag

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Informationsindsats om marint affald mellem: Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V CVR-nr.:

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontrakt. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kontrakt. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Udbudsmateriale Bilag 1 - Kontrakt Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken J.nr. 0466-00003 Dato: 11/2 2015 Kontrakt Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Side

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Kontrakt om opmåling af stakeffekter

Kontrakt om opmåling af stakeffekter Bilag 3 Kontrakt om opmåling af stakeffekter mellem: Naturstyrelsen Driftscentret Førstballevej 2 7183 Randbøl CVR-nr.: 33157274 og CVR-nr.:

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 3 Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Statsligt vådområdeprojekt Hjeds Sø og Binderup Å, øvre del detailprojektering, udbud og byggestyring mellem: Naturstyrelsen

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Cost benefit analyse for Buddinge risikoopland

Kontrakt om udarbejdelse af Cost benefit analyse for Buddinge risikoopland Kontrakt om udarbejdelse af Cost benefit analyse for Buddinge risikoopland Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg og Nordvand A/S Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren)

Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) Udkast til kontrakt 1. Parterne Kontrakten indgås mellem: Navn på leverandør Adresse Postnr./By Telefon Telefax CVR nr. (I det følgende benævnt leverandøren) og Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt annoncering. Kortlægning af økologisk og naturlig kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt annoncering. Kortlægning af økologisk og naturlig kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt annoncering af Kortlægning af økologisk og naturlig kosmetik 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Offentligt EU-udbud. Rammeaftale

Offentligt EU-udbud. Rammeaftale Offentligt EU-udbud 1 for udførelse af opgaver under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen samt 3- kortlægning i henhold til Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse nr. 933 af 24/09/2009

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontraktudkast Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København om Delundersøgelse 2 vedr. pendleres

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder)

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende benævnt Integrationsministeriet)

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem

Udkast. Kontrakt. om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle. mellem 1 Udkast Kontrakt om juridisk bestillerrådgivning i forbindelse med etablering af ny psykiatrisk afdeling i Vejle mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt

Læs mere

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [TIMEPRIS] mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015

1. Parterne. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Handleplan for renovering af udvalgte afløbsledninger samt gennemførelse af renoveringer i 2014 og 2015 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Afløb Ballerup

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Kontrakt om Projekt om informationskampagner om invasive arter

Kontrakt om Projekt om informationskampagner om invasive arter S.4 Kontrakt om Projekt om informationskampagner om invasive arter Rådgivning og bistand mellem: Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø CVR-nr.: 37606030 og

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. Vedr. Undersøgelse af pesticidforbrug på offentlige arealer i 2013 Journalnr. MST-669-00728

Udbudsbrev indhentning af tilbud. Vedr. Undersøgelse af pesticidforbrug på offentlige arealer i 2013 Journalnr. MST-669-00728 . Udbudsbrev indhentning af tilbud Vedr. Undersøgelse af pesticidforbrug på offentlige arealer i 2013 Journalnr. MST-669-00728 Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Kontaktperson: Lars Hald Udsendelse

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem

administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem J.nr.: 7503045-A MGA Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning mellem Den Danske Folkekirke v. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K (i det

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Mellem Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V som Ordregiver og KONSULENT som Konsulent er dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

KONTRAKT - Skabelon. Kapitel 1 - PARTERNE. er indgået følgende aftale om CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis.

KONTRAKT - Skabelon. Kapitel 1 - PARTERNE. er indgået følgende aftale om CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis. KONTRAKT - Skabelon 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 48 46 41 14 (i det følgende benævnt ERST) og medundertegnede, [navn], [selskabsform]

Læs mere