1. Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Fra web 1.0 til web

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Metode Afgrænsning Fra web 1.0 til web Web Web Udviklingen Sociale medier Facebook Popularitet Funktioner Typisk anvendelse af Facebook Understrømmen Facebook-stadier i virksomhedsregi Risikoen ved ikke at anvende Facebook som arbejdsredskab Faldgruber ved stadie 4 - tilvalg af Facebook Eksempel på stadie 4 virksomhed Day Birger et Mikkelsen Branchens betydning Kommunikationsmodel til analyse Facebook-aktiviteter Interaktionsparadigmet Modellens enkelte elementer Analyse af Day Birger et Mikkelsens Facebook-aktiviteter Afsender Modtager Meddelelse Medie Genre

3 5.3.6 Emne Kode Vurdering af kommunikationen Hensigtsmæssig anvendelse af Facebook Liste over tidligere omtalte kriterier for succes på Facebook Yderligere kriterier for succes på Facebook Strategi Sociale relationer Brugerværdi Social status Eksempel på stadie 5 virksomhed - Gestuz Analyse af Gestuz Facebook-aktiviteter Afsender Modtager Meddelelse Medie Genre Emne Kode Vurdering af kommunikationen Konklusion Litteraturliste Bøger E-bøger Artikler Hjemmesider Bilagsoversigt

4 1. Indledning Da World Wide Web begyndte at blive alment tilgængeligt i midten af 1990 erne, blev det primært brugt til distribution af information via hjemmesider, til en række passive modtagere (Dohn & Johnsen, 2009, s. 13). Og virksomhederne var i den forbindelse hurtige til at få deres elektroniske visitkort på nettet. Inden for de seneste år har måden vi anvender WWW på dog taget en drejning. Denne tendens kan betegnes som overgangen fra web 1.0 til web 2.0. Ændringen omfatter blandt andet, at vi i højere grad i dag bruger WWW som platform for interaktion og samarbejde mange brugere imellem, end som et middel til at transmittere en meddelelse fra en afsender til en modtager (Dohn & Johnsen, 2009, s. 14). I takt med denne udvikling er der opstået en række forskellige sociale medier, som netop har brugerinvolvering i centrum. Et af dem er Facebook. Dette sociale netværks site har været i rivende udvikling siden begyndelsen i 2004, og i øjeblikket har 325 millioner mennesker på verdensplan en Facebookprofil (O Neil, 2009, s. 1). Alene i Danmark er tallet på nuværende tidspunkt oppe på 2,2 millioner, hvilket svarer til ca. 40 % af den samlede danske befolkning (se bilag 1). I den forbindelse dukker flere og flere konsulentvirksomheder op, med tilbud om kurser i anvendelsen af sociale medier i virksomhedssammenhæng, som IBC Euroforum Aps, der har specialiseret sig i web management (se bilag 2). Overordnet set oplever vi altså en udvikling i måden at anvende WWW på. Men spørgsmålet er, om danske virksomheder har været lige så hurtige til at tage mulighederne i web 2.0 til sig, som i web 1.0. Min formodning er, at mange virksomheder endnu ikke får fuldt udbytte af de nye muligheder, som fx Facebook giver. Derfor vil jeg i dette projekt se nærmere på danske virksomheders tilstedeværelse på, og aktive anvendelse af Facebook for at forsøge at indkredse, hvordan de kan finde deres plads og spille deres rolle, således at der drages nytte af de fremherskende tendenser. 1.1 Problemformulering Ifølge blandt andre Jeremiah Owyang, forsker i sociale medier, er det optimale at lave en overordnet strategi for en virksomheds tilstedeværelse på nettet i bred forstand (Poulsen, 2008, s. 1). Og ideelt set bør virksomheder koordinere deres markedskommunikation, i form af en overordnet 3

5 strategi for, hvordan kommunikationen gennem reklamer i traditionelle medier og kommunikationen på WWW foregår, så de forskellige tiltag supplerer hinanden. I denne opgave har jeg dog valgt at stille skarpt på virksomheders kommunikationsmuligheder på Facebook, for inden for rammerne at kunne dykke dybere ned. Den måde jeg snævrer projektet ind på, er altså ved at fokusere på et enkelt socialt medie, i forbindelse med virksomheder i bred forstand, frem for at se på en enkelt virksomhed i forhold til en række forskellige sociale medier. På baggrund af dette lyder problemformuleringen for projektet som følger: Hvordan kan danske virksomheder optimere deres markedskommunikation via Facebook så det stigende antal brugere på sitet, samt mulighederne i web 2.0, udnyttes? 1.2 Metode Besvarelsen af overstående problemformulering baseres overvejende på teori, i form af diverse bøger og artikler inden for emnet sociale medier. Opgaven indledes med en uddybning af overgangen fra web 1.0 til web 2.0. En afklaring af, hvad web 2.0 er, er et nødvendigt grundlag for i sidste ende at finde frem til hvordan mulighederne i web 2.0 bedst udnyttes. Dernæst følger en definition af henholdsvis sociale medier og Facebook. Disse afsnit fungerer som introduktion til emnet, og som udgangspunkt for den videre analyse. Derpå sættes danske virksomheders typiske brug af Facebook i fokus. Da det kan være svært at fremsætte et entydigt svar, påpeges her nogle tendenser, som er kendetegnende for danske virksomheder i øjeblikket. I forlængelse at dette analyseres et konkret eksempel på Facebook-brug i virksomhedsregi, for at sætte de nuværende tendenser i perspektiv. Med afsæt i foregående afsnit, undersøges herefter de tiltag danske virksomheder bør tage i forhold til Facebook for at forbedre markedskommunikationen. Afsnittet afdækker nogle grundlæggende retningslinjer for den eksterne kommunikation på Facebook, og det ville på den måde kunne fungere som guideline for virksomheder i erhvervslivet. Dette afsnit efterfølges ligeledes af et konkret eksempel, for at give et billede af, hvordan man som virksomhed fx ville kunne udnytte Facebook i praksis. Afslutningsvis afrundes opgaven med en konklusion. Typisk anvendelse af Facebook og Hensigtsmæssig anvendelse af Facebook, med tilhørende eksempler, fungerer som kontraster. De konkrete eksempler er valgt ud fra det specifikke stadie virksomheden befinder sig i (afsnit 4.2), i forhold til deres til deres stillingtagen til, og anvendelse 4

6 af Facebook. Således er eksemplerne i afsnit 5 og 7 valgt for at afdække henholdsvis en stadie 4 og stadie 5 virksomhed. Eksemplet på stadie 4 virksomheden skal illustrere hvordan Facebook er tilvalgt, men uden de store overvejelser til den optimale anvendelse af det sociale medie. Hvorimod eksemplet på stadie 5 virksomheden skal vise hvordan Facebook er blevet implementeret, med strategiske overvejelser om hensigtsmæssig anvendelse. For at have et ensartet grundlag at analysere de to eksempler på, er disse valgt med udgangspunkt i samme branche, nemlig tøjbranchen. Virksomhederne, eller mærkerne, har yderligere nogenlunde samme målgruppe og er nogenlunde lige prestigefyldte, hvorfor det er relevant at sammenligne de to. Eksemplerne omhandler derfor henholdsvis Day Birger et Mikkelsen, samt Gestuz og deres anvendelse af Facebook. Eksemplerne analyseres ud fra en kommunikationsmodel som defineres i opgaven. 1.3 Afgrænsning Som nævnt ovenfor er opgaven teoretisk funderet. Hverken en kvantitativ eller kvalitativ undersøgelse vil blive gennemført som et led i processen, da jeg i forbindelse med projektet søger at afklare generelle retningslinjer for virksomheders optimale anvendelse af sociale medier. Havde jeg taget udgangspunkt i en enkelt virksomheds brug af sociale medier, og en optimering af denne, havde empiri på området været ideelt. Men idet undersøgelsesenheden i projektet har et så bredt omfang, anvender jeg overvejende teori i min argumentation, for ikke at komplicere processen unødigt. Undersøgelsen af de tiltag danske virksomheder bør tage i forhold til Facebook, for at forbedre markedskommunikationen, er som nævnt i metode afsnittet tænkt som et sæt af overordnede retningslinjer for den eksterne kommunikation på Facebook. Dermed ekskluderer jeg konkrete eksempler på specifikke Facebook-funktioner, - applikationer mv., da der findes et hav af løsningsforslag. Yderligere undlades dette for at undgå, at opgaven kommer til at bære for meget præg af en step-by-step / Facebook for dummies guide. 5

7 2. Fra web 1.0 til web 2.0 Opfindelsen af internettet har sat nye standarder for hvordan vi kommunikerer med hinanden, og for hvordan samfundet fungerer i det hele taget. Da internettet blev introduceret, opstod en mulighed for almindelige mennesker, for at kommunikere med andre mennesker overalt i verden og for at indhente diverse informationer (Holm, 2006, s. 13). Men det var først i midten af 1990 erne, da internettet begyndte at blive alment tilgængeligt, at muligheden for alvor begyndte at blive udnyttet. 2.1 Web 1.0 Denne tidlige udgave at internettet er ofte betegnet som web 1.0. Etiketten er hentet fra softwareudvikling og skal symbolisere et versionsnummer på et system som kan videreudvikles og forbedres (Dohn & Johnsen, 2009, s. 33). Betegnelsen web 1.0 kan altså forstås som en fase i den teknologiske udvikling. Kendetegnende for web 1.0 er, og i særlig grad var, at kommunikationen tager afsæt i massekommunikation fra én til mange. Afsenderen er den aktive og fungerer som gatekeeper. Det er afsenderen der sætter dagsordenen og bestemmer hvad der skal kommunikeres ud til massen, og i hvilken form (Holm, 2006, s. 15). Modtagerne, eller massen, opfattes i høj grad som passive, og kommunikationen er lykkedes når modtageren har forstået afsenderens budskab. Der skubbes på den måde også en masse information ud til massen, som afsenderen blot kan håbe på nogen gider se, hvilket kaldes push kommunikation. 2.2 Web 2.0 I dag betegnes WWW i udpræget grad dog som web 2.0. Denne etikette skal ikke forstås som en opgradering, men nærmere som en ny generation af websites (Andersen, 2008, s. 5). Det er ikke årstallet der bestemmer om vi bevæger os inden for web 1.0 eller web 2.0, men derimod måden vi bruger nettet på. Web 1.0 er derfor endnu ikke et afsluttet kapitel. Der forekommer ofte blandingsformer af web 1.0 og web 2.0, og det kan derfor være svært at definere et site som enten det ene eller det andet. Der er nærmere tale om i hvor høj grad et site kan defineres som web 1.0 eller web 2.0, alt efter hvor mange karakteristiske træk sitet indeholder: 6

8 Det er ikke muligt at opregne en helt fast liste af kendetegn, som skal være til stede for, at et website/en webaktivitet er web 2.0. I stedet er det muligt at pege på en række typiske træk og derudover at henvise til sites og aktiviteter, som er paradigmatiske for web 2.0. (Dohn & Johnsen, 2009, s. 16). 2.3 Udviklingen Den generelle tendens på WWW i øjeblikket er dog den, at det i vid udstrækning er præget af web 2.0 karakteristika. Mange websites har udviklet sig fra udgivelse, til kollaborativ skabelse af information og fra statisk indhold, til interaktion om indhold. Web 1.0 bliver populært kaldet read web, fordi modtageren opfattes som læser der blot navigerer og tilegner sig information. Hvorimod web 2.0 har fået betegnelsen write web eller social web, fordi modtageren opfattes som bruger der interagerer med andre, også om indhold. Betydningen af massekommunikation har ændret sig. Begrebet indbefatter nu tovejs kommunikation fra mange til mange (Holm, 2006, s. 15). Afsenderen fungerer ikke længere som gatekeeper og kommunikationen er domineret af pull frem for push. Magtfordelingen er udlignet og grænsen mellem afsender og modtager er sløret, idet modtagerne fungerer som medproducenter, der selv kan sætte dagsordenen. Brugerne trækker de informationer ud de har brug for, ved at klikke sig frem til essensen, frem for at få en masse relevant og irrelevant information kastet i hovedet af en afsender. 7

9 Interaktion, dialog, samarbejde, bruger-/modtagercentrering mv. er således nøgleord der karakteriserer web 2.0. Davis definerer yderligere web 2.0 således: Web 2.0 is an attitude not a technology. It's about enabling and encouraging participation through open applications and services. By open I mean technically open with appropriate APIs but also, more importantly, socially open, with rights granted to use the content in new and exciting contexts" (Davis, 2005, s. 1) Web 2.0 skal I hans perspektiv ikke forstås som nye smarte teknologier, men nærmere som holdningsændringer. Disse holdningsændringer ligger i måden vi anvender teknologierne, herunder en mere social tilgang i form af dialog. Overordnet set kan man sige, at der som sådan ikke er noget nyt i web 2.0. Det er blot gamle teknologier, som bliver sat under nyt lys, i takt med at internettet er blevet en integreret del af vores hverdag. Teknologien er blevet mere tilgængelig og anvendelig, og vi har på den måde gradvist fundet nye måder at udnytte mulighederne i allerede eksisterende værktøjer. Derved er vi blevet mere fortrolige med disse værktøjer, og har implementeret dem i vores dagligdag. Dog ligger der med al sandsynlighed endnu flere muligheder gemt i WWW, som vi endnu ikke har fået øjnene op for. Måden vi anvender WWW på i øjeblikket, vil givetvist gradvisvist ændre sig og vi vil dermed bevæge os over mod endnu en ny generation af websites med etiketten web

10 3. Sociale medier Sociale medier kan kort defineres som de medier der understøtter web 2.0 kommunikationsmønsteret mange til mange. De indeholder derfor i alle tilfælde mange til mange samtale funktioner. Ifølge Antony Mayfield, som har skrevet e-bogen What is social media, kan sociale medier bedst betegnes som en ny type online medie, der deler følgende karakteristika; deltagelse, åbenhed, samtale, fællesskab, sammenhæng (Mayfield, 2008, s. 6). Alle der har interesse kan deltage på sociale medier, fx via bidrag til indhold, deling af information, kommentarer mv. Mediet gør det derudover muligt for deltagere, at danne fællesskaber hvorigennem de kan dele interesser, samt at klikke sig ind på andre sider, ressourcer, personer mv. via links. Der findes på nuværende tidspunkt seks typer af sociale medier; sociale netværk, blogs, wikis, podcasts, forumer og indholdsfællesskaber (Mayfield, 2008, s. 7). Den type der er vigtig i denne sammenhæng er sociale netværk, idet Facebook er et af de absolut største inden for kategorien. Af andre sociale netværk kan Twitter, LinkedIn og MySpace fx nævnes. Sociale netværkssider giver brugere mulighed for at opbygge personlige websider, for på den måde at kunne komme i kontakt med venner, som man kan dele indhold med. 3.1 Facebook Facebook hører altså ind under kategorien sociale netværk, som er en underkategori til sociale medier. I henhold til citatet i afsnit 2.2, kan man yderligere betegne Facebook som værende paradigmatisk for web 2.0. Det er brugerne der ejer det sociale netværk, forstået på den måde at det er brugerne der tilsammen skaber indholdet. Facebook blev oprettet d. 4. februar 2004 af Harvard-studerende Mark Zuckerberg. I starten var der kun adgang for studerende med en universitets -adresse, men i september 2006 blev Facebook gjort tilgængelig for alle typer af -adresser (Holzner, 2008, s. 7). Det betyder at absolut alle med en gyldig -adresse, i dag kan oprette en profil på Facebook. 9

11 3.1.1 Popularitet Som nævnt i indledningen har mange benyttet sig af dette. I skrivende stund er mere end 325 millioner mennesker verden over på Facebook. Og Danmark er med sine ca. 2,2 millioner brugere blevet udnævnt til verdens største Facebook-nation, med det højeste antal profiler pr. indbygger (Kastrup, 2009, s. 1). Facebook ryger også ind på en suveræn førsteplads over danskernes foretrukne sociale netværkstjenester, idet 95 % af dem der er tilknyttet en social netværkstjeneste i Danmark, er tilknyttet Facebook (Danmarks Statistik, 2009, s. 22). Derudover menes Danmark at være det Facebook-land hvor gennemsnitsalderen er højst (Kastrup, 2009, s. 1). 87 % af Facebookbrugerne i Danmark er over 18 og 50 % er over 30 (Lemberg, 2009, s. 1). Disse tal viser at fordommen om, at det kun er teenagere der er på Facebook, ikke holder stik Funktioner Omdrejningspunktet på det sociale netværk er i høj grad venner. Ideen bag Facebook er at komme i kontakt med venner og holde kontakten til dem. Ens kontakter kaldes altså venner på Facebook, selvom betegnelsen kan dække over alt fra gamle skolekammerater, til familiemedlemmer, til nære venner, til bekendtes bekendte osv. Det handler altså i høj grad om at skabe og vedligeholde sit netværk og Facebook gør det muligt at være social, uden at skulle mødes face-to-face. Men der ligger flere funktioner i det sociale medie, som understøtter det at pleje sit netværk. Fx kan man ligge personlige billeder ud fra diverse begivenheder og dele dem med sine venner. Det er også muligt at kommentere andres profiler ved at tilføje kommentarer til billeder, statusopdateringer, vægopslag mv. Derudover kan Facebook-brugere samle sig i grupper om bestemte fælles interesser og udveksle tekst og billeder. Endvidere har Facebook opbygget en samling af værktøjer, også kaldet applikationer, der gør det lettere at kommunikere med omverdenen. Der findes fx et nyhedsbureau, et postkontor, en billedcentral, samt programmer til at lave fansider, annoncer, begivenheder mv. For at supplere de indbyggede hjælpeprogrammer har Facebook yderligere gjort det muligt for diverse programmører at bidrage med applikationer. Dette har kunnet lade sig gøre, idet Facebook er en relativt enkel og åben platform, som er udarbejdet i kodesproget PHP - Personal Home Pages. PHP fungerer som Open Source, hvilket vil sige at sproget er udviklet i et åbent samarbejde og er gratis at bruge (Juhler, 2009, s. 5). Facebook appellerer således til at brugerne selv skal være med til at skabe rammerne for indholdet, og på den måde bestemme netværkets udvikling. 10

12 4. Typisk anvendelse af Facebook Facebook har de seneste år været et omdiskuteret emne. Diskussionerne har haft mange forskellige udgangspunkter og vinkler, men grundlæggende skyldes opmærksomheden hele den revolution Facebook har bragt med sig. At så mange skulle oprette en profil, havde ingen sandsynligvis ventet da Facebook blev lanceret. Og netop fordi så mange har registreret sig som brugere, eller har taget aktiv stilling til tilbuddet, har mange en mening om Facebook og måden det fungerer på. Emnet bliver derfor hyppigt taget op i medierne, og mellem mennesker generelt. Både på grund af det store antal deltagere, men også på grund af, at mediet har ændret den måde vi kommunikerer med hinanden på, hvilket i mange tilfælde samtidig har ændret forholdet til vores relationer. Men ændringerne har endnu i høj grad begrænset sig til den private sfære: De fleste danskere har efterhånden fået øje på Facebooks fordele for deres private netværk, men danske virksomheder har ikke aktivt taget stilling til, hvordan medarbejdernes brug af Facebook kan skabe værdi for virksomheden. (Morgenstjerne, 2009, s. 1) Bølgen har altså endnu ikke for alvor ramt erhvervslivet. Facebook opfattes af mange virksomheder stadig som et privat værktøj, frem for et arbejdsredskab. En af grundene til dette kan være, at mange virksomhedsledere idag opfatter sociale medier som et overvældende fænomen, som de på det nærmeste har udviklet en frygt for. 4.1 Understrømmen Charlene Li og Josh Bernoff, forfattere af bogen Groundswell, beskriver de nye sociale strukturer og tendenser som en understrøm, der har udviklet sig online, idet folk har fået nogle værktøjer til at oprette forbindelse til hinanden, på forskellige måder. De sociale medier har gjort det muligt for almindelige mennesker, at give deres mening til kende om alt fra politiske forhold til produkter, hvilket har forårsaget at magten stille og roligt er blevet overdraget til individer og fællesskaber, frem for organisationer og virksomheder (Li & Bernoff, 2009, s. 9). Understrømmen dækker derfor over mere end aktuelle teknologier. Den omfatter også den grundlæggende adfærdsændring der sker på WWW. Understrømmen, eller Groundswell, kan således beskrives som; En social tendens, hvor folk bruger teknologier til at få de ting, de har brug for, fra hinanden, i stedet for at få dem fra 11

13 traditionelle institutioner som fx virksomheder (Li & Bernoff, 2009, s. 26). Denne tendens kan for nogle virksomheder virke som en trussel. Billedligt talt frygter nogle ledere, at understrømmen vil trække benene væk under dem, og derfor holder de sig hellere helt væk fra vandet. 4.2 Facebook-stadier i virksomhedsregi Efter min overbevisning kan man på den baggrund tale om fire forskellige stadier en virksomhed kan befinde sig på, i forhold til sociale medier. Her defineres de specifikt i relation til Facebook: 1. Virksomheden har ikke taget stilling til Facebook 2. Virksomheden overvejer Facebook 3. Virksomheden har fravalgt Facebook 4. Virksomheden har tilvalgt Facebook 5. Virksomheden har implementeret Facebook Virksomheder der befinder sig i første stadie har ikke taget aktiv stilling til brugen af Facebook i virksomhedsregi. Enten har man ikke ønsket at sætte sig ind i mulighederne, eller også er man slet ikke bevidst om dem. Ofte er eksempler på dette at finde blandt traditionsbundne virksomheder. Andet stadie er overvejelsesstadiet. Her er man i gang med at undersøge mulighederne nærmere, og virksomheden vender argumenterne for og imod inddragelse af Facebook. Et eksempel på dette er A.P. Møller Mærsk, som er i gang med at undersøge mulighederne for at bruge de sociale medier mere aktivt i virksomhedsregi (Morgenstjerne, 2009, s. 1). I tredje stadie har virksomheden taget aktiv, men negativ stilling. Man har bevidst fravalgt Facebook som arbejdsredskab og har på den måde helt meldt sig ud. Enten har understrømmen virket for overvældende og ses som en trussel, eller også har virksomheden ikke har haft ressourcerne. Et eksempel på dette er Vestas. Vestas har en politik omkring sociale medier, men her defineres Facebook som et privat anliggende og ikke som et arbejdsredskab (Morgenstjerne, 2009, s. 1). I dette tilfælde har virksomheden haft ressourcerne, idet de er et verdensomspændende firma, men har ikke valgt at tage kampen op mod understrømmen. I fjerde stadie har virksomheden taget aktiv, og positiv stilling. Man har her taget en beslutning om at gå på Facebook. Man har oprettet en profil og plejer den. Men det er ikke sikkert at man har 12

14 undersøgt understrømmen nøje, og heller ikke sikkert at man har lavet en strategi for Facebookaktiviteterne. Et eksempel på en virksomhed i fjerde stadie analyseres i afsnit 5.3. Når en virksomhed befinder sig i femte stadie, har denne taget aktiv, og positiv stilling. Man har oprettet en profil, som løbende opdateres og fornyes. Der er udarbejdet en strategi for Facebookaktiviteterne og disse centreres omkring brugerne/kunderne. Understrømmen ses som en mulighed frem for en trussel. Et eksempel på en virksomhed i femte stadie analyseres i afsnit Risikoen ved ikke at anvende Facebook som arbejdsredskab Der findes adskillige virksomheder inden for hvert af de fire stadier. Det er svært at sige noget om præcist hvor mange der befinder sig hvor, men den største kategori er nok stadig stadie et. Mange virksomheder kender ganske enkelt ikke til de mange muligheder Facebook danner rammerne om. Mange virksomheder har dog generelt en tendens til at tro, at man vælger den lette og sikre løsning, ved ikke at bruge Facebook som et arbejdsredskab. Men man skal som virksomhed, især i stadie et, to og tre, være opmærksom på at understrømmen ikke er forsvundet, fordi man undgår den. Brugerne på Facebook har mulighed for selv at skrive noget om en hvilken som helst virksomhed, eller et hvilket som helst produkt. Og ved ikke at være aktiv på Facebook, har virksomheden ingen kontrol over hvad der bliver sagt. Er man derimod et skridt foran, ved fx at oprette en virksomhedsprofil som ligger op til debat, kan man styre slagets gang ved at reagere på kommentarer af både positiv og negativ karakter. Understrømmen er der om man vil det eller ej. Derfor kan man som virksomhed drage nytte af at se den som en mulighed frem for en trussel. Hvis man frygter understrømmen er der stor risiko for at den trækker benene væk under dig, hvorimod den kan hjælpe dig fremad hvis man går til den med åbent sind og positivitet. 13

15 4.2.2 Faldgruber ved stadie 4 - tilvalg af Facebook Som tidligere nævnt er markedet sandsynligvis præget af virksomheder i stadie et. Men der findes også en del virksomheder inden for fjerde stadie. Disse vil jeg se nærmere på i dette afsnit, ved at påpege en række faldgruber som kan gøre sig gældende for disse virksomheder. Virksomheder i fjerde stadie har kastet sig ud i det store Facebook-hav med lukkede øjne, kunne man måske tilføje. For benarbejdet har på dette stadie ofte ikke været gennemarbejdet grundigt nok. Man har måske ikke lige fået udarbejdet en strategi for forløbet, og har på den måde ikke tænkt aktiviteterne ind i et større perspektiv. Tiltagene virker måske på kort sigt, men kan risikere at glide ud i sandet på længere sigt. Derudover glemmer virksomheder, der opretter en profil på Facebook ofte at tænke web 2.0 tendenserne ind i aktiviteterne. De glemmer det nye kommunikationsmønster, som ligger op til interaktion, frem for transmission. Kommunikationen bliver baseret på envejskommunikation, hvor det udelukkende er virksomheden der kaster information ud til modtagerne push kommunikation. Virksomheden glemmer at motivere modtagerne til deltagelse. Man ignorer på det nærmeste brugerne ved ikke at reagere på kommentarer, og der bliver derved aldrig skabt en dialog. På den måde bliver kommunikationen, ofte ubevidst, afsendercentreret frem for modtagercentreret. Virksomheden fokuserer på hvad der ville gavne dem selv at få ud til modtagerne, i stedet for at tilpasse kommunikationen efter hvad der interesserer dem. Modtagerne bliver aldrig medproducenter af indholdet. Den kollaborative skabelse af indhold udebliver idet ytringer blot bliver kastet ud, uafhængigt af hinanden. Samlet set er det der ofte går galt, at virksomheder der går på Facebook læner sig for meget op af web 1.0 og de gamle standarder for massekommunikation. På den måde risikerer virksomhedens tilstedeværelse at komme til at bære præg af en reklamesøjle, hvilket ikke er intentionen med Facebook. 14

16 5. Eksempel på stadie 4 virksomhed Day Birger et Mikkelsen I forlængelse af forrige afsnit, analyseres i dette afsnit et eksempel på en stadie 4 virksomhed. For at opsummere, drejer dette sig om en virksomhed, som har taget skridtet og er gået på Facebook, men sandsynligvis uden af have gjort sig de store strategiske overvejelser forinden. Som nævnt i afgrænsningen stilles to virksomheder inden for samme branche op overfor hinanden, for på bedst muligvis at kunne afdække forskellen i anvendelsen af Facebook. Derfor vil jeg indledningsvist belyse hvilken betydning branche har for forudsætningerne for succes på Facebook, hvorefter Day Birger et Mikkelsens Facebook-aktiviteter analyseres. 5.1 Branchens betydning Ifølge Officekonsulenterne (Kjær, 2009, s. 1) bør alle brancher være repræsenteret på Facebook. Efter deres mening er det underordnet om den pågældende virksomhed sælger tøj eller møtrikker, så længe den rette strategi vælges. Men med den kendsgerning in mente, at Facebook i høj grad handler om selviscenesættelse, vil nogle brancher have et forspring i forhold til andre. Anders Colding-Jørgensen, Internetpsykolog med fokus på sociale medier, argumenterer for, at Facebooks omdrejningspunkt er online social status og identitetsskabelse (2009, s. 1). Han pointerer at hver gang vi tilslutter os et fællesskab, eller deler indhold, så er det synligt for alle. Når vi traditionelt går på virksomheders website eller tilmelder os mail-lister, for fx at modtage nyhedsbreve, sker det mellem os selv og virksomheden. Men når vi tilslutter os noget på Facebook, kan potentielt alle ens forbindelser se det (Colding-Jørgensen, 2009, s. 1). Internetpsykolog Anders Colding-Jørgensen sammenligner i den forbindelse det at tilslutte sig et element på Facebook, med at hænge en plakat op på væggen derhjemme. Dette betyder at online social status er blevet en afgørende faktor for tilvalg, og også fravalg, af elementer vi tilslutter os på Facebook. Elementerne siger nemlig noget om hvem vi er som personer, og derfor prioriterer vi de elementer som får os til at tage os godt ud. På medier som Facebook viser vi desuden vores identitet ved at associere os med bands, brands og budskaber. Det sker blandt andet ved at melde os i grupper og blive fans af pages vi synes passer til den identitet vi gerne vil signalere (Colding-Jørgensen, 2009, s. 1). Derved har virksomheder som i forvejen fungerer som identitetsskabere en fordel. Facebook-brugere, inden for målgruppen, kan på forhånd have en præference for det image virksomheden har, hvilket gør sandsynligheden større for, at disse tilslutter sig virksomhedens Facebook-aktiviteter. Dette gør sig 15

17 gældende for Day Birger et Mikkelsen, og også Gestuz som vi ser nærmere på i afsnit 7.2, idet tøj i høj grad er med til at signalere hvem vi er, eller gerne vil være, som personer. Dette forspring gør, at virksomhederne i lavere grad er nødsagede til at tænke ud af boksen, i form af at komme på en unik, kreativ og nyskabende idé. Det skal ikke afvises at det i mange tilfælde kan fungere som endnu et plus for virksomheden at gøre det, men det er ofte meget ressourcekrævende. Derfor kan virksomheder, som i forvejen appellerer til selviscenesættelse, med fordel holde sig til den mere sikre og knapt så omkostningstunge løsning. I overført betydning kan man også sige, at virksomheder der appellerer til selviscenesættelse, såsom tøjvirksomheder, starter et trin højere på stigen for succes på Facebook. Der skal lægges knapt så mange kræfter i at gøre sig attraktiv over for målgruppen, i forhold til at bevæge sig inden for en branche, som generelt set er knapt så appellerende til selviscenesættelse, såsom en stålvirksomhed. En stålvirksomhed ville godt kunne udvikle en unik idé og på den måde drage nytte af Facebook, men identitetsskabende virksomheder har som udgangspunkt blot bedre forudsætninger for succes. 5.2 Kommunikationsmodel til analyse af Facebook-aktiviteter Den kommunikationsmodel jeg vælger at opbygge og anvende i forbindelse med analysen af Day Birger et Mikkelsens Facebook-aktiviteter tager udgangspunkt i Interaktionsparadigmet. Baggrunden herfor er at denne kommunikationstilgang egner sig godt til Facebook, idet dette medie netop er paradigmatisk for web 2.0. Valget af kommunikationsmodel er således truffet på baggrund af mediet som helhed, frem for det konkrete eksempel. Det er derfor den overordnede kommunikationsform på Facebook der har været bestemmende for valget, frem for den konkrete måde at kommunikere på, i forbindelse med Day Birger et Mikkelsens Facebook-aktiviteter. Inden kommunikationsmodellen tages i brug i praksis, vil jeg i følgende afsnit redegøre for henholdsvis opfattelsen af interaktionsparadigmet, samt baggrunden for valget af de enkelte elementer i den udarbejdede model, som belæg for modellens egnethed som analyseværktøj Interaktionsparadigmet I tidens løb er der blevet fremstillet et hav af forskellige kommunikationsmodeller. Alle disse modeller kan dog overordnet opdeles i to grundopfattelser, nemlig transmissionsparadigmet og 16

18 interaktionsparadigmet. Inden for transmissionsparadigmet opfattes kommunikation som overførsel af et budskab fra en afsender til en modtager. Kommunikation betragtes som en afgrænset handling der har en begyndelse og en afslutning, hvor afsenderen er den aktive, og modtageren den passive. Information anses derved som et objekt der kan besiddes, sendes og modtages. Inden for interaktionsparadigmet ser billedet dog noget anderledes ud og defineres af Frandsen, Halkier & Johansen således: Kommunikation betragtes ikke snævert som en enkelt afgrænset handling inden for en kommunikations situation, men mere bredt som en kompleks dynamisk proces, hvor mennesker skaber mening i deres omgang med hinanden, og hvor det er vanskeligt, hvis overhovedet muligt, at udpege en begyndelse og en afslutning. (2002, s. 64.) Kommunikation, i forbindelse med interaktionsparadigmet, opfattes altså som interaktion gennem budskaber og som en dynamisk og strategisk proces, hvor både afsender og modtager er aktive aktører. Begge aktører er lige involverede i at skabe mening, og på den måde kan man sige at modtageren er en slags medafsender. Disse karakteristika har adskillige ligheder med web 2.0 karakteristikaene, hvorfor interaktionsparadigmet netop er valgt som udgangspunkt for analysen Modellens enkelte elementer Når man skal analysere en hvilken som helst tekst er det vigtigt at fastsætte et formål med analysen. I dette tilfælde er formålet at finde frem til, hvordan afsenderen kommunikerer på Facebook, med henblik på at fastslå, om aktiviteterne er et eksempel på vellykket kommunikation Med afsæt i dette, samt interaktionsparadigmet, er følgende kommunikationsmodel opstillet, som analyseredskab til kommunikationen på Facebook. 17

19 For at en kommunikationsmodel kan betegnes som en kommunikationsmodel, skal den som minimum indeholde afsender, budskab, modtager og medie. Disse elementer er altså fundamentale. Det der rækker ud over disse fundamentale elementer i denne opstillede model er derfor; at der er to-vejs pile mellem henholdsvis afsender og meddelelse, og meddelelse og modtager, hvilket indikerer at vi bevæger os inden for interaktionsparadigmet. Modtageren har mulighed for at reagere på afsenderens meddelelse osv. at elementet kontekst er tilføjet til afsender og modtager. Ingen tekst er uafhængig af sin kontekst og derfor er konteksten relevant for analysen. På Facebook har vi yderligere at gøre med skriftlig kommunikation, hvor afsender og modtager befinder sig i forskellige kontekster. Og fordi de forskellige kontekster aktørerne befinder sig i kan have betydning for meddelelsen og afkodningen af denne, kontekst elementet delt op i to. At genre, emne og kode er inkluderet i kommunikationsmodellen. Elementerne har alle indflydelse på vurderingen af tekstens effektivitet. For at kunne konkludere om teksten er et godt eller dårligt eksempel af slagsen, må meddelelsens genre, emne og kode sættes i forhold til aktørerne. 5.3 Analyse af Day Birger et Mikkelsens Facebook-aktiviteter I dette afsnit analyseres Day Birger et Mikkelsens Facebook-aktiviteter (se bilag 3) i forhold til de enkelte elementer i den opstillede model. I den forbindelse undersøges ligeledes de tilknyttede kommunikative tekstfunktioner; den ekspressive, den direktive, den informative, den fatiske, den metasproglige og den poetiske, i det omfang det er relevant (Basballe & Kragh, 2000, s. 27). Afslutningsvist opsummeres hvilken tekstfunktion der er den mest dominerende, og om Day Birger et Mikkelsens aktiviteter har vist sig at være et eksempel på vellykket kommunikation. En kommunikationsmodel er som en garnnøgle en lille kattekilling leger med. Der findes ikke ét entydigt sted at starte og slutte. Intet er overordnet i forhold til noget andet. Men man må starte et sted, og det gør jeg ved at se nærmere på afsenderen. 18

20 5.3.1 Afsender Afsenderen er Day Birger et Mikkelsen, som er et internationalt danskejet tøjfirma. Virksomheden blev grundlagt af Keld Mikkelsen i 1997 og har hovedsæde på Kongens Nytorv i København. Day Birger et Mikkelsens tøj sælges i mere end butikker i 25 forskellige lande, og omfatter både dame- og herrekollektioner. På damesiden fremhæves stilen som international, klassisk, sexet og sofistikeret, og målgruppen beskrives som den moderne, travle og rejsende kvinde (www.day.dk). Man får ikke at vide præcist hvem fra firmaet der står for Facebook-aktiviteterne. Når der publiceres noget, eller svares, står der blot Day Birger et Mikkelsen og der er ikke tilknyttet nogen signatur. Den manglende information om den specifikke afsender giver et distanceret forhold mellem afsender og modtager. I forbindelse med mundtlig kommunikation befinder afsender og modtager sig i samme kontekst. Men inden for skriftlig kommunikation generelt, befinder afsender og modtager sig i forskellige kontekster. I denne situation indgår Facebook-aktiviteterne som en del af afsenderens job, og personen bag får altså penge for at kommunikere. Jobbet bliver efter al sandsynlighed derfor udført på arbejdspladsen og man kan sige at det er en påtvunget opgave for afsenderen. Til konteksten er den informative tekstfunktion tilknyttet. Den gør sig her relevant idet Day Birger et Mikkelsen ofte benytter sig af neutrale og objektivt informerende ord. Eksempler på dette er (se bilag 3): Lookbook pictures: Female model: Caroline K, 2PM: Male model: Tobias Sørensen, Elite Models., is getting ready for Copenhagen Fashion Week SS10 og New job openings at DAY. Denne funktion anvendes fordi Day Birger Mikkelsen gerne vil have nogle nyheder omkring sig selv ud til sine fans Modtager Modtagerne er dem som har registreret sig som fan af Day Birger et Mikkelsen. I skrivende stund drejer dette sig om 967 Facebook-brugere. Set ud fra navnene på de fans som er kommet med kommentarer, som fx Nozomi Satoh, Simone Visscher, Rimple Sharma mv., lader det til at forskellige andre nationaliteter end Danmark er repræsenteret. Til modtageren er knyttet den direktive funktion, og den kommer i høj grad i spil via Day Birger et Mikkelsens Facebook-aktiviteter. Selvom det fra afsenderens side ikke altid formuleres eksplicit, vil 19

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi

En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi En guide til en effektiv Facebook-side og overvejelser du bør gøre dig om strategi Copyright www.casperfrederiksen.dk 1 Forord Er du beslutningstager? Er du træt af halv-humanistisk kommunikationsnak om

Læs mere

Modebloggere som stakeholdere

Modebloggere som stakeholdere CBS November 2012 Anine Arnild Typeenheder: 129.727 Sider: 72 Modebloggere som stakeholdere Vejleder: Pernille Schnoor/IKL Cand.ling.merc - En analyse af kommunikationen mellem virksomheder og modebloggere

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier.

En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. ? En analyse af Danske Spils CSR-udfordringer i forbindelse med kommunikation på de sociale medier. Copenhagen Business School Forfattet af: Jens Jensen Michael Clausen Kellberg Vejleder: Anne Mette Christiansen,

Læs mere

Fra kapital til social kapital. Et casestudie i virksomhedsinteraktion på de sociale medier. Tobias Hjorth & Magnus Maduro Nørbo

Fra kapital til social kapital. Et casestudie i virksomhedsinteraktion på de sociale medier. Tobias Hjorth & Magnus Maduro Nørbo Fra kapital til social kapital Projekt: Af: Et casestudie i virksomhedsinteraktion på de sociale medier. Tobias Hjorth & Magnus Maduro Nørbo Humanistisk Teknologisk Basisstudium Roskilde Universitet 2012

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

TDC s tv-reklamer Iscenesættelse vs. budskab

TDC s tv-reklamer Iscenesættelse vs. budskab Titelblad TDC s tv-reklamer Iscenesættelse vs. budskab Maj Helene Czaja Louise Buus Petersen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik, 10. semester, Kommunikation Speciale Afleveringsdato: 27. maj 2011

Læs mere

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport

ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen. Forskningsrapport HVAD ER MENINGEN? Danske lederes opfattelse af sociale medier i detail- og servicebranchen Forskningsrapport 1 INDHOLD Forord 4 DEL I 1. SOCIALE MEDIER I DETAIL- OG SERVICEBRANCHEN: HVEM, HVAD, HVORFOR

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Dette idekatalog beskriver mulige brugerinddragelsesmetoder til Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Idekataloget

Læs mere

Hvilken indflydelse på spillernes sociale kompetencer har World of Warcraft

Hvilken indflydelse på spillernes sociale kompetencer har World of Warcraft WOW udk om no v e mbe rd. 2 3, 2 0 0 4iUS AogAus t r a l i e nogk om t i l Eur opad. 1 1. f e br ua r, 2 0 0 5. De tv a rde tme s ts ol gt epcs pi li2 0 0 5og 2 0 0 6ogdet r eudvi de l s e rde rhi dt i

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 3 Netto offline og online

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil.

WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006. Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København. Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. WEB 2.0 Liv 2.0? 23. maj 2006 Bachelorprojekt HA(fil.) Handelshøjskolen i København Vejleder : Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr. Phil. Michal Strzyz, cpr. 061282-2433 Kristoffer Hartwig, cpr. 020180-2415

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Kom ud over rampen Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation 1. udgave

Læs mere

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf Cand.merc.(kom.) 2014 Kandidatafhandling Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf English title: The Influence of Discursive Construction on the Organisation-Member Relationship

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil

HUM-TEK Afhængighed af online computerspil HUM-TEK Afhængighed af online computerspil Adriana Zak, Evelina Komarova, Anita Steffensen, Thomas Ege, Jonas Bjørn Høj & Trine Bentkjær 21. december 2009 Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...

Læs mere