HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?"

Transkript

1 1

2 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan være til inspiration og gavn for alle. Som medarbejdere kan vi få ny inspiration og mere tid til være til inspiration og gavn for alle. Som medarbejdere kan vi få ny inspiration og mere tid til vores kerneopgaver. Som frivillig kan man gøre en meningsfuld indsats og måske få nye vores kerneopgaver. Som frivillig kan man gøre en meningsfuld indsats og måske få nye medlemmer til sin forening. Som borgere kan man deltage i nye og anderledes aktiviteter og medlemmer til sin forening. Som borgere kan man deltage i nye og anderledes aktiviteter og måske være med til at udvikle dem. måske være med til at udvikle dem. Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Holbæk Kommune. Frivillige er aktive Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel i Holbæk Kommune. Frivillige er aktive medborgere, der tager ansvar for deres samfund og giver noget af sig selv. Den kultur vil vi medborgere, der tager ansvar for deres samfund og giver noget af sig selv. Den kultur vil vi gerne gerne sikre bliver ved - og vi vil gerne have mere af det. sikre bliver ved - og vi vil gerne have mere af det. En guide til ledere og medarbejdere En guide til ledere og medarbejdere Denne guide er målrettet ledere og medarbejder i Holbæk Kommune og en hjælp til, at I kan få Denne guide er målrettet ledere og medarbejder i Holbæk Kommune og en hjælp til, at I kan få et et frugtbart samarbejde med frivillige - til gavn for borgerne, de frivillige og ikke mindst dig og frugtbart samarbejde med frivillige - til gavn for borgerne, de frivillige og ikke mindst dig og din din arbejdsplads. Guiden er blandt andet udarbejdet på baggrund af erfaringer fra Holbæk arbejdsplads. Guiden er blandt andet udarbejdet på baggrund af erfaringer fra Holbæk Kommune. Kommune. Guiden giver nogle overordnede retningslinjer til, hvordan I kan inddrage frivillige, men der er ikke Guiden giver nogle overordnede retningslinjer til, hvordan I kan inddrage frivillige, men der er én rigtig måde at gøre det på. Det vil variere fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvordan man bedst ikke én rigtig måde at gøre det på. Det vil variere fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvordan man organiserer sig, samarbejder og følger op. bedst organiserer sig, samarbejder og følger op. På frivillig.holbaek.dk kan I læse mere om frivillighed i Holbæk Kommune. I kan printe guiden og attester, skabeloner til samarbejder med videre. I kan også komme med jeres ideer til, hvordan kommunen kan blive endnu bedre til det frivillige-kommunale samarbejde. 2

3 Hvad er frivilligt arbejde? Center for frivilligt socialt arbejde definerer frivilligt arbejde som en indsats, der: Ikke er lønnet. En frivillig kan dog godt modtage kurser eller godtgørelse for udgifter til for eksempel transport eller telefon. Udføres for personer uden for den frivilliges familie og slægt. Frivilligt arbejde er dermed ikke almindeligt husholdningsarbejde og omsorg for familiemedlemmer. Er formelt organiseret. Almindelig hjælpsomhed betegnes ikke som frivilligt arbejde. Er aktiv. Det vil sige, at alene et medlemskab af en forening ikke er frivilligt arbejde. Frivillighed i Holbæk Kommune Kommunen vil altid have ansvaret for kerneopgaverne. Frivillige kan supplere den kommunale indsats ikke erstatte den. Samarbejde mellem frivillige og kommune kan skabe positiv værdi for borgerne. Der skabes simpelthen flere aktiviteter og muligheder for de samme penge. Samtidig kan frivillige bidrage med engagement, inspiration og kreativitet til den kommunale opgaveløsning. Vores udgangspunkt er, at samarbejdet skal have værdi for alle parter ansatte, brugere og frivillige. Derfor skal medarbejdere inddrages i tilrettelæggelsen af samarbejdet med frivillige, og der skal være en dialog mellem medarbejdere og de frivillige 3

4 INDHOLDSOVERSIGT EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE SAMARBEJDE Hvorfor skal vi inddrage frivillige? Kommunale kontaktpersoner fra de enkelte fagområder Hvordan kommer vi godt i gang?... 9 Personaleinddragelse... 9 Organisering og planlægning... 9 Kommunikation Hvordan fastholder vi et inspirerende og frugtbart samarbejde med de frivillige? Løbende inddragelse og kommunikation Værdsættelse Forventningsafstemning og klare rollefordelinger Hvordan kan vi rekruttere frivillige til samarbejdet? Rekruttering via personlige kontakter Rekruttering via fagligt/kommunalt netværk Rekruttering via opslag og informationsmøder Rekruttering via målrettet henvendelse til foreninger Velkomst og modtagelse af frivillige Hvad kan vi tilbyde de frivillige? Gode rammer for det frivillige arbejde AFTALER OG FORMALIA Velkomstbrev og aftaler om samarbejde Velkomstbrev til den frivillige Opgavebeskrivelse Børne- og straffeattest Samarbejdsaftale med en forening om frivillig indsats Frivilliges arbejdsmiljø Hvem er omfattet Særlig om arbejdsskader Hvordan håndterer vi konflikter og hvordan afslutter vi et samarbejde? Hvordan håndterer vi konflikter? Konflikter forsvinder ikke af sig selv Kan jeg afskedige en frivillig? Særregler for frivillige på overførselsindkomster Forsikring Børne- og straffeattester

5 13. Nyttige kontakter og links MATERIALE TIL SAMARBEJDET Velkomstbrev til nye frivillige i Holbæk Kommune: Kære xx Bilag til Velkomstbrev regler om tavsheds- og underretningspligt Samarbejdsaftale om frivillig indsats med foreninger og med frivillige Tro- og loveerklæring Eksempler på oplæg til drøftelse af frivillighed i MED Inspirationsliste Frivillige indsatser på forskellige områder 5

6 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE SAMARBEJDE 1. Hvorfor skal vi inddrage frivillige? Mange personalegrupper går og taler om et projekt eller en aktivitet, de gerne vil prøve eller gerne vil bruge mere tid på, men som er svær at realisere, fordi der mangler hænder. Her kan frivillige måske være med til at gøre drømmen til virkelighed. Frivillige kan også give en hånd med opgaver, som ikke kræver en faglig uddannelse. Som en start kan I gennemgå jeres opgaver og sammen overveje, om der er nogle af de daglige arbejdsopgaver, hvor frivillige kan supplere. I kan også hente inspiration til frivillige aktiviteter i bilaget bagerst i guiden eller på vores hjemmeside. Hvis I allerede har kontakt til nogle potentielle frivillige, så vil de helt sikkert også have spændende idéer og forslag. Erfaringer viser, at et godt samarbejde med frivillige kan give institutionens brugere nye og anderledes oplevelser, og at personalet kan få ny inspiration og større arbejdsglæde. Brainstorm om opgaver til frivillige På et personalemøde i et børnehus drøftede medarbejdere og ledere, hvordan man kunne inddrage frivillige på deres arbejdsplads. Den ene idé førte til den anden og den tredje, for eksempel: Fortællerhjørne hvor frivillige fortæller historier for børnene Opstart af nyttehave med hjælp fra frivillige Bedsteforældreordning I et andet tilfælde satte en pædagog sig ned, og lavede en liste over alle de opgaver, hun havde i løbet af en uge. Så satte hun X ved alle de opgaver, der IKKE krævede hendes pædagogiske faglighed. Det gav en lang liste med opgaver, som i princippet kunne udføres af frivillige. 6

7 Hvis I ikke tidligere har arbejdet med frivillige, kan det synes besværligt. Erfaringerne viser dog, at det er umagen værd. Det kan tilføre nye input til det daglige arbejde og større arbejdsglæde blandt personalet. Eksempel: På Stenhusbakkens aktivitetscenter oplever leder og medarbejdere, at de frivilliges indsats giver de ansatte mere tid til træning af de ældre - altså mere tid til kerneydelsen. En medarbejder siger om de frivillige: Det er ikke meget tid vi bruger i forhold til det, vi får igen. Du skal også huske på, at frivillige er ligesom alle andre mennesker - så der er i princippet ikke forskel på at lede ansatte og frivillige. Dette illustreres også med en kommentar fra Stenhusbakkens aktivitetscenter: Borgerne skelner ikke mellem frivillige og personale alle er sammen om at hjælpe borgerne. Sidst men ikke mindst, så husk at det med frivillighed er slet ikke så svært: du kan få den nødvendige information i denne guide, du kan hente støtte hos frivilligkonsulenten på dit fagområde, og du kan starte med et lille projekt med få frivillige tilknyttet På jeres arbejdsplads bestemmer I selv tempoet! 7

8 2. Kommunale kontaktpersoner fra de enkelte fagområder Inden for alle de store fagområder er der udpeget en række kontaktpersoner, der skal fungere som bindeled mellem kommunen og de frivillige, samt arbejde på at styrke inddragelsen af de frivillige på de kommunale institutioner. Kontaktpersonerne er: Ældreområdet Frivillighedskoordinator Christina Hvalsø Hansen Mail: Lokal: 4692 Kultur- og fritidsområdet Foreningskonsulent Steen Ulrik Hansen Mail: Lokal: 3365 Børne- og ungeområdet Frivilligkoordinator Ruth Anita Poulsen Mail: Lokal: 5125 Natur-, teknik og miljøområdet Skov- og landskabsingeniør Bente Meehan Mail: Lokal: 8061 Det sociale område (Voksne) Frivilligkoordinator Birgitte Sloth Mail: Lokal: 6117 Sundhedsområdet Sundhedskonsulent Navn: Julle Semmelhaack Mail: Lokal: 6234 Arbejdsmarkedsområdet Frivilligkoordinator Allan T. Lystrup Mail: Lokal: 6166 I er til enhver tid velkommen til at søge viden, hjælp og sparring hos jeres kontaktperson! Kontaktpersonerne mødes løbende i Koordinationsgruppen for Frivillighed, der har fokus på samarbejde og vidensdeling. Koordinationsgruppen har bl.a. til opgave at opdatere hjemmesiden og guiden, udbyde fælles kurser og lignende. Desuden skal den enkelte kontaktperson støtte sit eget område med rådgivning og sparring om samarbejdet med frivillige. Uanset om kontaktpersonerne arbejder med frivillighed på fuld tid eller på deltid, er de hele tiden opdateret på frivillighedsområdet. 8

9 3. Hvordan kommer vi godt i gang? Personaleinddragelse Det er vigtigt, at en ny aktivitet eller et samarbejde med frivillige ikke bliver en belastning for hverken medarbejderne eller institutionens brugere. Den frivillige indsats skal være et positivt supplement i dagligdagen, hvad enten det resulterer i et kvalitetsløft eller frigør medarbejderhænder til andre opgaver. Det er derfor vigtigt, at medarbejderne bliver inddraget og får ejerskab, når der startes en ny aktivitet. De bedste til at vurdere fordele og ulemper ved en konkret frivilligaktivitet, er institutionens medarbejdere. Medarbejderne bør derfor altid involveres, inden der igangsættes nye aktiviteter eller projekter med frivillige. På nogle arbejdspladser vil inddragelsen naturligt involvere trio-gruppen. På andre arbejdspladser vil det være MED-udvalget som inddrages i planlægning af både aktiviteten og det løbende samarbejde. Trio-gruppen / MED-udvalget kan blandt andet være med til at sikre, at: medarbejdernes faglighed sikres eventuelle tilpasninger af arbejdsgange med videre sker i fuld enighed og i respekt for både medarbejdere, frivillige og brugere der sikres en gensidig dialog og forståelse mellem frivillige og medarbejdere grænserne mellem medarbejderens og de frivilliges opgaver løbende drøftes Der er også gode erfaringer med at drøfte frivillighed på et personalemøde, så hele personalegruppen inddrages. Organisering og planlægning Det kan være meget forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads hvordan man bedst organiserer sig med for eksempel kontaktperson, opgaver, opfølgning med videre. Det er dog som regel en god ide at udpege en eller to tovholdere blandt personalet. Tovholderne kan dels byde de frivillige velkommen og støtte dem i dagligdagen, og dels være dem som det øvrige personale kontakter, hvis de har spørgsmål eller kommentarer til det frivillige arbejde. Det kan være en god idé at lægge en plan, før I byder de nye frivillige indenfor. Så kan I undgå noget af den usikkerhed, som nye tiltag kan føre med sig. Planen kan fungere som en slags drejebog for opstartsfasen og kan for eksempel beskrive: Hvilke frivillig-aktiviteter kan give mening og værdi for vores institution og brugere? Hvilken rolle har medarbejderne i forbindelse med de frivillige aktiviteter? Hvordan vil vi rekruttere de frivillige? Hvem fungerer som tovholdere og byder de frivillige velkommen? Hvordan introduceres de frivillige til opgaverne? Hvad skal de frivillige orienteres om og eventuelt skrive under på? Hvordan sikrer vi, at de frivillige trives? Hvordan håndterer vi eventuelle konflikter med (og mellem) de frivillige? 9

10 Frivillige og særligt udsatte grupper Det kræver ekstra omtanke og planlægning, når frivillige inddrages i samarbejdet med fx. udsatte børn og unge, psykisk syge eller demente borgere. Måske kræver opgaven særlig viden, særlige kompetencer eller andet. Vær især opmærksom på at det kan være hårdt for frivillige at arbejde med udsatte mennesker det er svært for udsatte børn og voksne at håndtere skiftende og nye voksne, og svært for dem at oparbejde tillid. Det kan være en udfordring for ikke-professionelle at forstå og respektere nogle demente borgeres adfærd. Kommunikation En god kommunikation mellem de frivillige og medarbejderne er en forudsætning for godt samarbejde og udvikling af nye idéer og aktiviteter. Hvis der er en gruppe af frivillige, vil det ofte være muligt at finde en person blandt de frivillige, som vil stå for kontakten og koordinering i gruppen. Opret gerne en mailliste, så alle frivillige jævnligt får ny information direkte. Gør det klart for de frivillige, hvem de skal henvende sig til, hvis der er problemer. Husk at ændringer, som I foretager på institutionen, også påvirker de frivillige. Det er ofte relevant at orientere brugerne af jeres institution, og eventuelt også de pårørende, om formålet med at invitere frivillige indenfor. Når brugere og pårørende er forberedt bliver opstarten nemmere, og måske er der også potentielle frivillige blandt dem. For eksempel har mange børn bedsteforældre, som både kan og vil give en hånd med i dagtimerne. Sparring og erfaringsudveksling: Kundby SFO og Gislinge SFO startede samtidigt kommunalfrivillige samarbejder op omkring lektiehjælp. Selvom deres projekter var lidt forskellige, oplevede de det som en stor fordel, at de kunne inspirere og sparre med hinanden. 10

11 Der er ikke nogen rigtig vej til et konkret samarbejde, men erfaringer fra Frivillighedseksperimentariet viser, at det er vigtigt, at lederen, for at imødegå eventuelle bekymringer, tager ansvar for processen, inddrager medarbejdere, brugere og pårørende, er lyttende, og kommunikerer åbent. Husk at: tage godt imod enhver idé fra de frivillige. I Holbæk Kommune har vi et ønske om at have en åben dør for alle frivillige, der tilbyder deres hjælp. bruge tid på at sætte jer ind i de frivilliges ønsker og motivation det giver de bedste forudsætninger for et inspirerende og frugtbart samarbejde. 11

12 4. Hvordan fastholder vi et inspirerende og frugtbart samarbejde med de frivillige? Der er masser af eksempler i Holbæk Kommune på, at kommunalt-frivilligt samarbejde er til glæde og inspiration for alle parter. Eksemplerne peger på, at inddragelse, kommunikation, værdsættelse, forventningsafstemning og en klar rollefordeling er noget, der har stor betydning for, om der skabes et frugtbart samarbejde. Det skal samtidig understreges, at det kræver en ekstra indsats at forberede og gennemføre en god introduktion til de frivillige samt en løbende opfølgning på samarbejdet. Erfaringerne viser, at den investerede tid er givet godt ud: En god opstart og et godt samarbejde er en forudsætning for, at de frivillige trives og kan yde en positiv indsats til gavn for både borgere, medarbejdere og de frivillige selv. Løbende inddragelse og kommunikation Inddragelse af alle parter og en tydelig og respektfuld kommunikation sikrer fælles ejerskab til projekterne. Der findes flere måder til at sikre inddragelsen og den gode kommunikation med de frivillige: I kan udgive et kort nyhedsbrev til de frivillige med interne beskeder, gode historier og billeder fra de frivillige aktiviteter - og give ros til de frivillige for deres indsats! Det skaber fællesskab, og giver glæde og stolthed ved de frivillige aktiviteter. Det er også en god måde at sikre, at alle får samme information. I kan også arrangere fællesmøder for de frivillige, som derved får et rum til fælles diskussion og evaluering af aktiviteterne. Det kan også være en temaaften eventuelt sammen med personalet. Frivillighedskoordinatorerne fra jeres fagområde kan hjælpe med at finde relevante oplægsholdere. Endelig kan lederen og kontaktpersonerne fra personalegruppen løbende holde møder med de frivillige (eller et par repræsentanter), så de i fællesskab kan evaluere aktiviteterne, planlægge særlige arrangementer og udvikle nye tiltag. Det er aktiviteten, der tiltrækker de frivillige men det er det sociale fællesskab, der fastholder dem! De frivilliges motivation for at yde en frivillig indsats kan fx handle om et ønske om at gøre en positiv forskel for andre eller om meningsfuldt socialt samvær. For unge eller arbejdsløse kan motivationen også være at tilegne sig kompetencer via kurser, oplæring og hands-on erfaringer. Derfor kan fx tilbud om kurser være med til at tiltrække og fastholde frivillige. 12

13 Værdsættelse En meget stor del af de frivilliges løn er den anerkendelse, I giver dem så vær rundhåndet med den! Man kan let glemme at rose hinanden, men det vigtigt for de frivilliges fortsatte motivation. At blive værdsat drejer sig imidlertid ikke kun om ros - det er også et udtryk for anerkendelse, at I: sørger for gode rammer for det frivillige arbejde som arbejdsplads er åben over for de frivilliges forslag og kommentarer sørger for, at de frivillige får den relevante viden om og introduktion til institutionen og arbejdet. Endelig kan I også lave særlige arrangementer, som for eksempel en temaaften eller en sommerfest for de frivillige, for at vise jeres anerkendelse af deres arbejde. Forventningsafstemning og klare rollefordelinger Inden I sætter en aktivitet i gang, bør I have en tydelig plan med en klar rollefordeling, som både frivillige og personale bakker op om. På den måde kender alle deres rolle og ansvar i forløbet. Sørg for at afstemme jeres forventninger til hinanden hele vejen rundt: medarbejdere, leder og frivillige. Det vil gøre det videre samarbejde lettest for alle parter. Sørg også for løbende at evaluere projektet eller aktiviteten, så den hele tiden fungerer tilfredsstillende for alle parter. Det er vigtigt, at der bliver rettet op på eventuelle misforståelser, så hurtigt som muligt. Man risikerer at skabe en dårlig stemning eller miste en god frivillig, hvis man ikke får løst problemerne med det samme. På Stenhusbakkens aktivitetscenter har de frivillige lavet en nyttehave, som borgerne er med til at holde. Borgerne og de frivillige nyder det sammen, og aktiviteten giver personalet mere tid til deres kerneopgaver. I Gislinge SFO har den frivillige lektiehjælp betydet, at personalet har mere tid til fordybelse sammen med det enkelte barn. 13

14 God dialog er god forebyggelse, men der kan alligevel opstå en konflikt. Det er i sådanne tilfælde dit ansvar som leder, at konflikter omkring det frivillige arbejde bliver løst så hurtigt som muligt. Du kan eventuelt hente vejledning hos frivilligkoordinatoren på området. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at afbryde samarbejdet med en frivillig. I sådanne tilfælde bør du tage en snak med den frivillige og på en pæn måde få gjort opmærksom på, at vedkommende ikke passer ind i netop denne institution. Du kan derefter være behjælpelig med at henvise den frivillige til andre institutioner eller foreninger. 14

15 5. Hvordan kan vi rekruttere frivillige til samarbejdet? Selv den bedste aktivitet rekrutterer ikke nye frivillige af sig selv. Derfor kan I få behov for selv at foretage aktiv rekruttering. Der er ikke én rigtig måde at rekruttere frivillige på. Nogle gange er det en god idé at benytte flere rekrutteringsformer samtidig. Rekruttering via personlige kontakter Langt de fleste frivillige rekrutteres gennem personlige kontakter det vil sige gennem netværk og på opfordring fra andre frivillige eller medarbejdere på institutionen. Overvej om der er nogle fra arbejdspladsens nærhed I gerne vil inddrage. Det kan være: Pårørende (børn, forældre, bedsteforældre) Naboer Tidligere kollegaer. Vi kender blandt andet gode eksempler med pensionerede lærere, der laver lektiecafe og med pensionerede sosu er der engagerer sig i det frivillige arbejde på det plejecenter, de tidligere har arbejdet professionelt på. Rekruttering via fagligt/kommunalt netværk En anden måde at rekruttere frivillige på er gennem jeres faglige netværk. På børne- og ungeområde kan det eksempelvis være gennem distriktet, og på ældreområdet kan det være via nærmeste aktivitetscenter. Det kan også være, at andre institutioner eller afdelinger på jeres fagområde har et netværk, I kan trække på, eller at de har kontakt med nogle foreninger, det vil være oplagt for jer at henvende jer til. Rekruttering via opslag og informationsmøder Rekruttering af frivillige, hvor der ikke kræves særlige kvalifikationer eller interesser, kan ske ved invitation til et uforpligtende informationsmøde der kan for eksempel annonceres ved at hænge et opslag rundt om i byen, eller spørg om den lokale avis vil skrive en lille artikel. Informationsmødet kan med fordel kombineres med en begivenhed eller et program, der giver folk ekstra lyst til at dukke op for eksempel et åbent hus-arrangement med rundvisning på institutionen, et spændende foredrag, en koncert eller et teaterstykke fremført af institutionens brugere. Tænk på, hvad der skulle til, for at I selv havde lyst til at blive frivillige. I kan også oprette en jobannonce på den landsdækkendækkende frivilligjobbank Her er der mulighed for at annoncere efter frivillige med både generelle og helt specifikke kompetencer. Vi har linket til frivilligjob.dk på Holbæk Kommunes egen frivilligportal, således at man kommer direkte ind på de annoncer, der vedrører Holbæk, når man klikker på linket. Se mere på Frivillig.holbaek.dk og bliv frivillig. 15

16 Rekruttering via målrettet henvendelse til foreninger Hvis samarbejdet kræver frivillige med specifikke interesser eller kompetencer, kan det være en god idé, at lave en målrettet invitation til foreninger, hvor disse frivillige er samlet. På Frivillig.holbaek.dk kan I søge på specifikke foreninger. I kan også spørge jeres kontaktperson om inspiration til, hvilke foreninger det kunne være relevant for jer at samarbejde med. Fordelene ved at samarbejde med en forening er blandt andet at de frivillige har en fælles interesse og måske kender hinanden og allerede er organiseret i et fællesskab. Der kan være flere fordele ved at samarbejde med frivillige foreninger, fordi foreningen udgør et ressourcefuldt og støttende bagland for den frivillige. Det kan for eksempel være, at foreningen: hjælper med introduktion til opgaven giver de frivillige et fælles netværk tilbyder de frivillige sparring og relevante kurser koordinerer de formelle forhold vedrørende frivillige (for eksempel samarbejdsaftaler, økonomi med videre.) Hvis I samarbejder med en forening, vil foreningen ofte stå for rekrutteringen af de frivillige. Velkomst og modtagelse af frivillige Når I har rekrutteret nye frivillige så overvej, hvordan I byder dem velkomne, og hvilken information de frivillige skal have for at kunne løfte deres opgave. Vurder om der inden for dit fagområde er særlige forhold, den frivillige skal have en nærmere introduktion til. Det kunne eksempelvis være: Introduktion til grundlæggende pædagogiske principper i forhold til kommunikation og samvær med børn. Særlige behov hos demente ældre (der er gode erfaringer med at undervise frivillige i demens, for eksempel ved at invitere dem med til en temaaften). Kurser i førstehjælp det kan opkvalificere, og efterspørges ofte af de frivillige. Særlige hygiejnekrav. Særlige levnedsmiddelregler. Særlige forhold vedrørende omgang og kommunikation med sårbare børn og voksne. Sikkerhedsforhold ved håndtering af maskiner/værktøj. 16

17 En undersøgelse foretaget af Socialministeriet viser, at over halvdelen af de ikke-frivillige sandsynligvis ville engagere sig, hvis de blev spurgt. Gislinge SFO præsenterede sin idé om frivillig støtte til lektiehjælp på et dialogmøde. To sagde fluks ja, og nu har det spredt sig til deres venner. Det er lettest at bruge hinandens erfaringer og netværk, hvis det er synligt. Derfor vil vi opfordre alle institutioner, som har gode erfaringer eller en god historie fra frivilligområdet, til at sende en kort beskrivelse til kontaktpersonen på det pågældende fagområde - gerne sammen med et billede. På den måde kan vi løbende fortælle om jeres erfaringer, udbrede de gode aktiviteter og synliggøre mulige samarbejdspartnere. Børnehuset Elverhøj har startet samarbejdet Udeliv, leg og bevægelse op med Holbæk Baptist-spejdere. Spejderne laver ude-aktiviteter for og sammen med børnene og personalet. Samarbejdet giver spejderne mulighed for øget pædagogisk indsigt, mens personalet får ny inspiration og metoder til samleg på legepladsen. 17

18 6. Hvad kan vi tilbyde de frivillige? Som institution kan I tilbyde de frivillige nogle gode rammer for deres arbejde, og med jeres faglighed kan I støtte de frivillige til at yde deres bedste. Hvis I gerne vil tilbyde jeres frivillige noget ekstra, som for eksempel et kursus eller en temaaften, så kan I hente inspiration nedenfor eller kontakte frivilligkoordinatoren inden for jeres fagområde. Gode rammer for det frivillige arbejde Der er selvfølgelig forskel på forholdene rundt om i de forskellige institutioner. Følgende kan dog inspirere til, hvad I kan gøre for at sikre de frivilliges trivsel: De frivillige bør have en grundig introduktion til institutionen, personalet, de øvrige frivillige og til det arbejde, de forventes at udføre. Det skaber tryghed for de frivillige, hvis de ikke er alene med brugerne. Sørg derfor for at tilrettelægge aktiviteten, så der minimum er to frivillige til stede og også gerne en medarbejder. Sørg for gode fysiske forhold for de frivillige for eksempel et sted at hænge deres overtøj og opbevare deres materialer. Hjælp dem med at skaffe de nødvendige materialer til deres aktiviteter. Sørg for at de frivillige ved, hvem de skal kontakte, hvis de oplever problemer. Når de frivillige har tavshedspligt, bør I også sikre, at de har nem adgang til en støttende samtale, hvis de oplever noget svært. Tilbyd gerne kurser og kompetenceudvikling: Sørg for, at alle frivillige er klædt på til arbejdet. Hvis de frivillige skal arbejde med en særligt sårbar målgruppe, kan det være en god idé at arrangere et kort kursus eller temadag om emnet kontaktpersonen fra dit fagområde kan hjælpe jer. Se også afsnit 4. om hvordan vi fastholder et godt samarbejde med de frivillige. 18

19 AFTALER OG FORMALIA 7. Velkomstbrev og aftaler om samarbejde Velkomstbrev til den frivillige Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at sikre, at lovkrav og retningslinjer om tavshedspligt med videre overholdes. Derfor har vi udarbejdet et forslag til et velkomstbrev til de frivillige, der har karakter af en forpligtende aftale (Se bilag). Vi anbefaler, at de frivilliges kontaktperson på institutionen gennemgår velkomstbrevet sammen med den kommende frivillige, hvorefter begge underskriver brevet. Nogle frivillige vil måske føle, at det er meget forpligtende at underskrive en skriftlig aftale. Dette har vi forsøgt at tage højde for i udformningen af velkomstbrevet. Ikke alle punkter i velkomstbrevet er lige relevante i den enkelte situation. Det afhænger i høj grad af, hvilke opgaver den frivillige skal varetage, og hvilke borgere den frivillige vil komme i kontakt med. I må derfor vurdere fra gang til gang, hvilke punkter der er relevante i den konkrete situation. Som minimum bør I dog notere den frivilliges navn og kontaktinformationer samt kontaktoplysninger på en pårørende, hvis der skulle ske den frivillige noget. Opgavebeskrivelse I kan vælge at supplere frivillighedsbrevet med en opgavebeskrivelse, som præciserer, hvad de frivillige kan og ikke kan udføre. Og I kan overveje at tilføje et afsnit om, hvad det vil sige at være frivillig på jeres institution, hvilke særlige regler, vilkår og rammer der gælder. Det er vigtigt, at rammerne for den frivillige indsats er tydelige og synlige. Hvis den frivillige møder op til en udefineret opgave, kan han/hun opleve det som spild af tid. Samtidig skal de frivillige dog også opleve, at de bliver lyttet til og har en vis grad af medindflydelse på opgaverne. Det er afgørende for de frivilliges motivation. Brug eventuelt eller hent inspiration i skabelon til samarbejdsaftale med frivillige. Opgavebeskrivelse kan være rettet imod en gruppe af frivillige og behøver ikke være individuelt tilpasset den enkelte frivillige. Børne- og straffeattest For samarbejder på børne- og ungeområdet gælder, at når den frivillige er i direkte kontakt med børn under 15 år, og skal have en fast tilknytning til institutionen, skal der altid indhentes en børneattest. Den frivillige skal give samtykke til indhentelse af en børneattest. Hvis frivillige har adgang til borgernes hjem, så skal der indhentes en tro og loveerklæring. Dette uddybes i afsnit 12. Se også bilag. 19

20 Samarbejdsaftale med en forening om frivillig indsats Når I udvikler et kommunalt-frivilligt samarbejde med en forening, bør I udarbejde en samarbejdsaftale. I aftalen beskriver I projektet, dets tidsplan, hovedaktiviteter, de involverede parter, parternes ansvars- og rollefordeling samt forpligtelser og rettigheder. Brug eventuelt skabelonen til samarbejdsaftale i bilagssamlingen. Eller måske har foreningen en skabelon til en samarbejdsaftale. Kontakt koordinatoren på jeres fagområde, hvis I er tvivl om, hvordan I skal udfylde samarbejdsaftalen. Børnehuset Elverhøj og Holbæk Spejderne har i fællesskab udviklet samarbejdet Udeliv, leg og bevægelse. Samarbejdsaftalen gør, at alle parter er fortrolige med deres ansvar. Flere frivillige efterspørger klare rammer for samarbejdet. Det giver samarbejdsaftalen og sikrer dermed jeres fælles afsæt for et frugtbart samarbejde. Det er dit ansvar som leder, at de relevante samarbejdsaftaler udfyldes og underskrives, og at alle parter er indforstået med aftalens indhold. Det gælder også i de tilfælde, hvor der er udpeget en anden kontaktperson eller kontaktgruppe. 20

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

o Jacob Larsg perregaard (JALp), Jura Indledning tilknyttes en selvejende institution skal der korrigeres for det. Guiden og frivillighedsbrevet

o Jacob Larsg perregaard (JALp), Jura Indledning tilknyttes en selvejende institution skal der korrigeres for det. Guiden og frivillighedsbrevet En guide til'kom godt igang med frivillige, Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere