Sygefraværsreformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygefraværsreformen - 2009"

Transkript

1 Indhold Sygefraværsreformen Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Kontant/starthjælp -revalidering, LY og SY -Lov om aktiv socialpolitik TTA mv. FINKELSTEIN 2 Trepartsaftale om sygefravær Sygefravær er et samfundsmæssigt problem Regeringen og arbejdsmarkedets parter 29/09/2008 Godkendt af partierne V, K, DF, RV, LA 39 initiativer til i alt 170 millioner kroner skal bringe sygefraværet ned 13 af de 39 initiativer er udmøntet i ny lovgivning Flere og flere bliver syge: Hver dag bliver mennesker hjemme, fordi de er syge Siden 2005 er sygeforløb, der varer minimum tre måneder, steget med 25 pct. Antallet af personer på sygedagpenge i over et år er vokset med en tredjedel Efter et år på sygedagpenge ender knap hver femte på førtidspension Sygefravær koster hvert år mindst 37 milliarder kroner FINKELSTEIN 3 FINKELSTEIN 4 1

2 Analyse af sygefravær BM 2008 Analyse af sygefravær BM 2008 FINKELSTEIN 5 FINKELSTEIN 6 Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet Det nye fokus på sygefravær 39 FINKELSTEIN 7 FINKELSTEIN 8 2

3 Sygefravær skal forebygges En tidlig indsats er afgørende -1: FINKELSTEIN 9 FINKELSTEIN 10 En tidlig indsats er afgørende -2: Men. FINKELSTEIN 11 FINKELSTEIN 12 3

4 Aktiv under sygemeldingen: Bedre samspil mellem Sundheds - og beskæftigelsesindsatsen: FINKELSTEIN 13 FINKELSTEIN 14 VIDEN OM SYGEFRAVÆR nov.2008 s. 35 Viden om indsats mod sygefravær Der er positive effekter af forskellige former for koordineret indsats, som bidrager til at reducere sygefraværet Inddragelse af arbejdsmedicinere tidligt i et sygeforløb til både afklaring og planlægning af den videre indsats kan bidrage til at reducere sygefraværet Opfølgning i tværfaglige teams har positiv effekt på tilbagevenden til arbejde Inddragelse af specialister (f.eks. arbejdsmedicinere) i udfærdigelsen af opfølgningsplanen har positiv effekt Der er positive effekter af et samarbejde mellem de praktiserende læger og de lokale arbejdsmedicinske klinikker, som øger mulighederne for hurtig henvisning af sygemeldte til udredningsforløb, eller direkte henvisning af bestemte patientgrupper til arbejdsmedicinske speciallæger Der er ikke foretaget egentlige evalueringer af effekten af organisatoriske ændringer i sygedagpengeindsatsen i den gennemgåede faglitteratur KREVI Lovændringer i stikord LOV 480 -L 165 FINKELSTEIN 15 FINKELSTEIN 16 4

5 L 165 -stikord Arbejdsgiveren skal senest i 4. sygeugehave en samtale med lønmodtageren om, hvornår og hvordan den syge igen kan vende tilbage til arbejdet Arbejdsgiveren skal efter behov udarbejde en skriftlig fastholdelsesplan Ledige sygemeldte skal til sygesamtale i a-kassen Kommunerne kan give tilbud efter LAB til alle sygemeldte Kommunens tilbud skal medvirke til at afkorte sygeforløbet og skal forebygge, at den syge mister tilknytningen til arbejdsmarkedet Lempeligere konsekvenser, når sygemeldte ikke medvirker ved opfølgningen L 165 -stikord 2 Jobcentrene vurderer mulighed for gradvis tilbagevenden efter 8 ugers sygdom Statens refusion lægges om, så jobcenteret får større incitament til at give sygemeldte aktive tilbud Jobcenterets kontakt med sygemeldte sker i form af individuelle samtaler Jobcenteret får større mulighed for at benytte andre aktører i sygeopfølgningen Arbejdsgiverens forpligtelse til at betale sygedagpenge stopper, når ansættelsen slutter Sygedagpenge til førtidspensionister og til personer på 65 år og derover i 26 uger Ny lægeerklæring om arbejdsfastholdelse - mulighedserklæring FINKELSTEIN 17 FINKELSTEIN 18 Sygedagpenge nyeste regler Sygedagpenge LOV nr. 563 af 09/06/2006 LOV nr. 563 af 09/06/2006 LOV nr. 480 af 12/06/2009 (L 165) VEJ nr af 25/06/2008 om sygedagpenge CIR nr af 23/06/2009 om ændring af 9300 CIR nr af 29/09/2009 om ændring af 9300 BEK nr. 721 af 03/07/2009 om andre aktører m.fl. BEK nr. 891 af 21/09/2009 om a-kassernes afholdelse af sygefraværssamtaler VEJ nr. 76 af 23/09/2009 om a-kassernes afholdelse af sygefraværssamtaler Vejledning til arbejdspladsen om mulighedserklæringen - lægeerklæringen til brug for arbejdsfastholdelse AMS17/09/2009 Lov nr. 286 af 24/ om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet VEJ nr af 29/06/2009 om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom FINKELSTEIN 19 FINKELSTEIN 20 5

6 Jobcentrets opgaver: ASB BEK nr. 735 af 03/07/ Guide til visitation i sygedagpengesager Varighedsbegrænsning, visitation og opfølgning, jf. 8-10, og i lov om sygedagpenge og 20, stk.2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Godkender aftaler Kan beslutte, aten sygemeldt skal sendedet besvarede oplysningsskema efter 11, til jobcenteret Kan indhente lægeerklæringer i de tilfælde, hvor en sag er under behandling i jobcenteret, jf. 39 og 44 I de tilfælde, hvor en sag er under behandling i jobcenteret, skal kommunen i jobcenteret løbende tage stilling til, om betingelserne i 7, 21, 22 og 44 samt 6, stk.2, nr. 1, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel for at modtage dagpenge, er opfyldt Selve visitationsguiden ligger her og består af tre dele, der normalt benyttes i nævnte rækkefølge men også kan anvendes separat. Når guiden benyttes, startes på siden Visitation Kategorisering Opfølgning Her kan søges efter information om sygdomme, aktører og aktiviteter i sagsbehandlingsforløbet. Derudover findes en beskrivelse af sagsbehandlingsforløb afhængigt af sagskategori og denne brugervejledning. På denne side kan uddrages information fra guiden ved at danne pdf-dokumenteraf guidens sider. Her findes relevante links omkring lovgivning på området FINKELSTEIN 21 FINKELSTEIN 22 Målgrupper 2 Uarbejdsdygtighed 7 Lønmodtagere også løntilskud og fleksjob (LAB) Selvstændige erhvervsdrivende også selvstændige fleksjobbere Ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge Personer der har pådraget sig en arbejdsskade Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig på grund af egensygdom En person anses for uarbejdsdygtig Smal vurdering: på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne -vurderingen af en persons uarbejdsdygtighed skal som udgangspunkt foretages i forhold til beskæftigelsen før sygemeldingen Bred vurdering: efter 3 måneders sygefravær skal vurderingen ske på grundlag af den sygemeldtes uddannelses-og beskæftigelsesområde FINKELSTEIN 23 FINKELSTEIN 24 6

7 30 32 Beskæftigelseskrav i forhold til arbejdsgiver Lønmodtager, som ikke får udbetalt fuld løn under sygdom, har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 21 kalenderdage fra 1. fraværsdag Retten er betinget af, at lønmodtageren på 1. fraværsdag har været ansat uafbrudt i de seneste 8 ugerfør fraværet hos pågældende arbejdsgiver, og denne periode har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 74 timer Beskæftigelseskrav i forhold til kommunen Lønmodtager har ret til sdp fra kommunen, når pgl. har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 13 ugerfør sygdommens indtræden og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer+ ikke har ret til sdp fra arbejdsgiveren hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge inden for seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, er elev i lønnet praktik i en uddannelse er ansat i fleksjob FINKELSTEIN 25 FINKELSTEIN 26 L 165 5/10 BEK nr. 891 af 21/09/2009 7c A-kassens oplysninger til kommunen 7c fra 05/10/2009 -CIR nr af 29/09/2009 A-KASSERNES OPFØLGNING A-kassen skal indkalde en sygemeldt forsikret ledig til en personlig samtale om, hvordan og hvornår den syge igen kan stå aktivt til rådighed for arbejdsmarkedet Samtalen behøver ikke foregå i a-kassens lokaler Afholdes senest 4 uger efter den første sygedag Indkaldelse: skriftlig-personlig-rimeligt varsel A-kassen skal på baggrund af samtalen give oplysninger til kommunen FINKELSTEIN 27 FINKELSTEIN 28 7

8 L 165 5/10 A-kassens opfølgning -konsekvenser A-kassen skal kun holde samtale med en sygemeldt, hvis a-kassen har udfyldt en anmodning om sygedagpenge (DP 200B) Sygemeldte har pligttil at deltage i samtalen, hvis sygdommen tillader det Hvis sygemeldte ikke møder til samtalen, skal a-kassen indberette til kommunen med angivelse af årsagen Kommunen træffer beslutning om, at retten til sygedagpenge bortfalder så længe, sygemeldte uden rimelig grund undlader at deltage i samtalen i a-kassen ( 21, stk. 1, nr. 1) 7c AK-samvirke: Guide til sygesamtaler A-kassernes mål med samtalerne Samtalerne har alene et afklaringsformål ikke vejledningsformål Ikke kontrolformål Målet med a-kassernes samtaler at skabe klarhed over: Hvornår den ledige kan stå til rådighed for arbejde Om sygeperioden kan reduceres Om medlemmerne kan afklares i forhold til fremtidig beskæftigelse på andre områder end tidligere Om medlemmerne har brug for anden støtte, end den a-kassen kan give FINKELSTEIN 29 FINKELSTEIN 30 AK-samvirke: Guide til sygesamtaler CIRK nr af 29/09/2009 A-kasserne skal ikke A-kasserne skal ikke foretage vurderinger af medlemmets sygdom, herunder foretage sygdomsfaglige eller terapeutiske vurderinger tage kontakt til praktiserende læger heller ikke hvis medlemmet selv anmoder om det vurdere eller bedømme hvad medlemmet evt. fejler, men alene konstatere hvad sygemeldingen betyder for medlemmet Alene fokus på mulighederne for tilbagevenden til arbejdsmarkedet og til at stå til rådighed for arbejde (ikke rådighedsvurdering) ud fra det medlem tilkendegiver AR Underretning fra a-kassen til kommunen om sygefraværssamtale A-kassens oplysninger til kommunen 1. Om sygemeldte har deltaget i samtalen 2. Om sygdommen pbaden sygemeldtes tilkendegivelser forventes at vare mere end otte uger fra første sygedag 3. Hvis mere end otte uger -forventet tilbagevenden til hidtidigt fagligt område 4. Hvis den sygemeldte ikke forventes at kunne vende tilbage til hidtidigt faglige område, så eksempler på andre faglige områder, den sygemeldte vil kunne vende tilbage til A-kassens svar skal sendes til kommunen inden en uge efter samtalens afholdelse AR 280 7c FINKELSTEIN 31 FINKELSTEIN 32 8

9 Visitation og opfølgning 8-9 Kapitel 6 VISITATION OG OPFØLGNING Individuelt og fleksibelt opfølgningsforløb uht. sygdommens karakter og sygemeldtes behov og forudsætninger fastholdelse og undgå udstødelse, og at den enkeltes sygefraværsperiode gøres så kort som muligt Inddrage borger og samarbejdspartnere Kommunen informerer arbejdsplads om f. eks. arbejdsprøvning, revalidering mv. forudsat samtykke fra sygemeldte FINKELSTEIN 33 FINKELSTEIN 34 L 165 5/10 ASB BEK nr. 735 af 03/07/ Visitationsforløbet Indhente oplysningsskema kommunen kan selv bestemme om ydelses-eller jobcenter skal have skemaet Visitere -I tilknytning til den første opfølgningssamtale ( 12) Udarbejde en opfølgningsplan 8-17 CIR nr af 23/06/ Formål med første/efterfølgende samtaler - 1 at få yderligere oplysninger, der kan afdække den sygemeldtes muligheder, ressourcer og eget perspektiv samt behov for indsats, at inddrage den sygemeldte i opfølgningsindsatsen samt at få aftalt konkrete opfølgningsskridt med den sygemeldte, at understøtte den sygemeldtes egen indsats for hurtig tilbagevenden til beskæftigelse, at få afdækket behov for at indhente oplysninger fra eller inddrage andre (læge/arbejdsgiver m.fl.) FINKELSTEIN 35 FINKELSTEIN 36 9

10 CIR nr af 23/06/ Formål med første/efterfølgende samtaler - 2 at, så vidt muligt fastlægge tidspunkt for raskmelding herunder mulighederne for gradvis tilbagevenden til arbejdet, at sikre, ud fra en samlet vurdering, at den sygemeldte får tilbud om den nødvendige indsats og at informere den sygemeldte om lovgivningens rammer mv., herunder om muligheder for indsats og om sygemeldtes pligt til at medvirke samt om, at sygedagpenge er en korttidsydelse L 165 5/10 CIRK nr af 29/09/ Samtalens form Alle opfølgninger skal være individuel samtale individuel samtale = fremmøde. Samtalen vil typisk finde sted i kommunen (CIR nr af 29/09/ ) Telefon hvis arbejdet vil blive genoptaget inden for 14 dage fra det tidspunkt, hvor samtalen skal finde sted sygdommen forhindrer det, eller når den sygemeldte er i tilbud eller er delvis uarbejdsdygtig og har genoptaget arbejdet delvist informationsmøder for flere sygemeldte ad gangen kan ikketræde i stedet for den individuelle opfølgning, men kan udgøre et supplement 13 FINKELSTEIN 37 FINKELSTEIN 38 L 165 5/10 13 Visitationskategorier og opfølgning Kategori 1 glatte sager Visitationskategori 1 Glat sag: tilbagevenden til arbejdsmarkedetumiddelbart forestående 2 Risikosag:Risiko for langvarigt sygeforløb og/eller risiko hvad angår til arbejdsevnen 3 Langvarig sag: Lidelse eller sygdom medfører længerevarende sygeforløb Førstegangsopfølgning Opfølgning Inden udgangen af 8. uge regnet fra 1. fraværsdag 2. gangfølges op inden 3 måneder fra første fraværsdag Herefter senest hver 3. måned Mindst hver 8. uge Herefter opfølgningmindst hver 4. uge 2. gangfølges op inden 3 måneder fra første fraværsdag Herefter senest hver 3. måned Mindst hver 8. uge Tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbart forestående dvs.: Ukomplicerede, kortvarige sygeforløb/10-12 uger/tidspunkt for raskmelding er forudsigelig, og hvor arbejdsevnen ikke er truet Raskmeldes den sygemeldte ikke til forventet tid, skal sagen tages op til vurdering, herunder om der skal visiteres til anden kategori Kategori 2 eller 3, hvor sygemeldte er ved at være klar til at komme tilbage til arbejdet, skal overflyttes til kategori 1. Der kan f.eks. være tale om sygemeldte, som nærmer sig tidspunktet, hvor de kan vende gradvist tilbage til arbejdet, eller sygemeldte, der venter på at påbegynde revalidering. Det er ikke en betingelse, at raskmelding sker inden for uger. FINKELSTEIN 39 FINKELSTEIN 40 10

11 Kategori 2 - risikosager Risiko for langvarigt sygeforløb eller risiko hvad angår arbejdsevnen, dvs.: Sygeforløb med usikkerhed om diagnosen/lidelsen og om sygdommens varighed. Det kan f.eks. være psykisk lidelse eller diffuse smerte-og træthedstilstande Risiko for et kompliceret forløb, og hvor sygemeldtes arbejdsevne typisk er truet eller vil blive truet under forløbet, således at der er risiko for, at pgl. mister arbejdsmarkedstilknytningen Kategori 3 - langvarige sager Sygemeldte med en længerevarende sygdom eller en alvorlig lidelse. Der vil typisk være tale om en klar diagnose og et længerevarende forløb. F.eks. være cancer med et meget langt behandlingsforløb Ved alvorlig lidelse forstås en sygdom, som er så alvorlig, at der er risiko for, at arbejdsevnen nedsættes, eller hvor der rejses sag om førtidspension Sygemeldte med længere sygeforløb, hvor kommunen har afdækket den syges behov for beskæftigelsesrettetindsats, og hvor der er ventetid på tilbud, eller hvor der er ventetid på undersøgelse/behandling. For sygedagpengemodtagere, der afventer eller er i tilbud om afklarende forløb som led i forrevalidering, beror det på en konkret vurdering, hvilken kategori den sygemeldte skal visiteres til FINKELSTEIN 41 FINKELSTEIN 42 CIRK nr af 29/09/ Opfølgning Opfølgningen - definition Kat. 1-3: Første opfølgning senest udgangen af 8. uge Kat. 1+3: Anden gang senest inden for 3. mdr. fra første fraværsdag Kat. 2: Herefter hver 4. uge Kat : 3. og efterfølgende gange senest hver 3. måned Samlet vurdering af den sygemeldtes behov for indsats mv. På baggrund af samtalen med den sygemeldte og sagsoplysningerne i øvrigt skal kommunen vurdere sygemeldtes uarbejdsdygtighed og muligheder for, at den sygemeldte kan vende helt eller gradvist tilbage til arbejdspladsen. Hvis kommunen vurderer, at sygemeldte er fuldt uarbejdsdygtig, skal det begrundes i sagen. foretage en samlet vurdering af sygemeldtes konkrete behov for indsats for at fremme arbejdsfastholdelse og hurtigst mulig raskmelding FINKELSTEIN 43 FINKELSTEIN 44 11

12 CIRK nr af 29/09/ L 165 5/10 CIRK nr af 29/09/ og 15 Opfølgningen definition fortsat.. Revisitationved hver opfølgning Ved vurderingen skal der bl.a. tages stilling til behov for behandling, tilbud efter LAB (f.eks. optræning eller afklaring), revalidering, fleksjob og evt. førtidspension, og det skal indgå i vurderingen, om den sygemeldte kan genoptage arbejdet helt eller delvist i forbindelse med den første opfølgningssamtale senest i den 8. sygeugetage kontakt til arbejdspladsen og indgå i en dialog om arbejdspladsens mulighed for at tage den sygemeldte helt eller gradvist tilbage tage stilling til, om der er behov for at inddrage andre end arbejdspladsen, f.eks. den praktiserende læge, arbejdsløshedskassen eller andre relevante aktører vurdere behov for samarbejde med a-kassen i forhold til ledige sygemeldte Vurdering af om den sygemeldte skal visiteres til samme kategori, eller der er sket ændringer, som begrunder, at der skal ske visitation til en anden kategori Ved hversamtale stillingtagen til, om den sygemeldte har mulighed for at genoptage arbejdet helt eller delvist Vurderer kommunen, at sygemeldte er fuldt uarbejdsdygtig, begrundes det i den konkrete sag FINKELSTEIN 45 FINKELSTEIN 46 L 165 5/10 CIRK nr af 29/09/ L 165 5/10 CIRK nr af 29/09/ Fastholdelsesplan/jobplan Når sygdom forhindrer samtale Hvis fastholdelsesplanfra arbejdsgiver, skal planen så vidt muligt indgå i opfølgningen (04/01/2010) Hvis jobplanefter LAB, skal kommunen vurdere om planen kan videreføres i en sygeopfølgningsplan I forbindelse med den første samtale senest i den 8. sygeuge -tager kommunen kontakt til arbejdspladsen og indgår i en dialog om arbejdspladsens mulighed for at tage den sygemeldte helt eller gradvist tilbage Opfølgningen sker ved brev, digitalt eller på anden måde uden kontakt til den sygemeldte Altid nødvendigt hensyn til den syges helbredstilstand Hvis tvivl om personligt fremmøde er muligt og hensigtsmæssigt (f.eks. alvorlig kræftsygdom) skaljobcentret kontakte den syges egen læge eller sygehusets læge, før der evt. indkaldes til sygeopfølgning Jobcenteret vurderer på baggrund af lægens input, om opfølgningen bør sættes på»stand by«, fordi sygdommen forhindrer opfølgning ved kontakt med den sygemeldte Ved»stand by«forstås at opfølgning sker på baggrund af sagens oplysninger herunder lægelige oplysninger FINKELSTEIN 47 FINKELSTEIN 48 12

13 L 165 6/ Varighedsbegrænsning Dagpenge ophører efter 52 uger atter sdpefter 13 ugers arbejdsdygtighed ( 26 stk. 1) VARIGHED OG FORLÆNGELSER Dagpenge ophører efter uger, til personer der modtager førtidspension bortset fra invaliditetsydelse, opfylder de helbredsmæssige betingelser for at kunne få førtidspension bortset fra invaliditetsydelse, eller atter sdp13 ugers arbejdsdygtighed ( 26 stk. 2) FINKELSTEIN 50 FINKELSTEIN 51 RTL 7 a 24,27-28 L 165 6/7 31 Før ophør Før ophør efter 52 uger ( 24) eller efter forlængelsesreglerne ( 27) Arbejdsevnevurdering mhp. at undersøge, om sygemeldte er berettiget til revalidering, visitation til fleksjob eller førtidspension Kommunen skal sikre sig, at den senest 2 uger før ophøret af en erhvervsrettet foranstaltning tager stilling til, om der er behov for at sætte yderligere foranstaltninger i værk for at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverforpligtelse ved ansættelsesophør arbejdsgiverens forpligtelse til at udbetale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden ophører, hvis ansættelsen ophører i perioden finder ikke anvendelse på de beskæftigelsesforhold, hvor ansættelsen har varet under 8 uger i træk FINKELSTEIN 52 FINKELSTEIN 53 13

14 Forlængelse af sygedagpengeperioden 1 Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sdpperioden når (27.1): det på det foreliggende grundlaganses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked ikke i sig selv tilstrækkeligt, at der må iværksættes afklarende undersøgelser med henblik på at vurdere, om revalidering er overvejende sandsynlig Ingenregler om tidsmæssig begrænsning for forlængelse -dog forrevalidering så kortvarig som mulig Forlængelse af sygedagpengeperioden 2 Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sdpperiodennår (27.2): det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at dagpengeperioden forlænges i op til 26 uger Ikkemulighed for at se bort fra ventetid, f.eks. i forbindelse med etablering af virksomhedspraktik ikkemuligt at udvide forlængelsen ud over de 26 uger, selv om det måtte vise sig, at afklaringen af arbejdsevnen ikke er afsluttet inden periodens udløb en uafklaret helbredsmæssig situation er ikketil hinder for at forlænge efter bestemmelsen FINKELSTEIN 54 FINKELSTEIN L 165 6/ Forlængelse af sygedagpengeperioden - 3 Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sdp-perioden når (27.3): den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 2x52 uger regnet fra varighedsbegrænsningens indtræden betingelse for at forlænge sygedagpengene, at der efter en lægelig vurdering er en sikker forventning om, at den sygemeldte kan genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 2x52 uger Forlængelse kan også finde efter forlængelse efter en af de øvrige regler -sygemeldte kun er berettiget til sygedagpenge i den del af perioden, der er tilbage, når der regnes fra varighedsbegrænsningens indtræden Forlængelse af sygedagpengeperioden - 4 Forlængelse i op til 26 uger: den sygemeldte kan ikke opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, og dermed ikke kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked Men endnu ikke er endeligt afklaret, om den sygemeldte vil være berettiget til et fleksjob ellertil føp FINKELSTEIN 56 FINKELSTEIN 57 14

15 Andre aktører ANDRE AKTØRER Kan anvendes såvel i afklaringsfasen som i fasen, hvor den sygemeldte skal tilbage i beskæftigelse enten på hidtidig eller på ny arbejdsplads Kommunen udarbejder en opfølgningsplan, inden anden aktør inddrages Kommunen videregiver oplysninger til en anden aktør om en persons helbred, beskæftigelsesprofil, sygeforløb, modtagne ydelser og øvrige forhold, som er nødvendige for den anden aktørs gennemførelse af den aftalte opfølgningsindsats Andre aktører kan ikkeindhente lægelige oplysninger Tavshedspligt, notatpligt, aktindsigt mv. FINKELSTEIN 58 L 165 6/7 CIR nr af 23/06/2009 pkt L 165 6/7 19 Andre aktører nye regler -1 Andre aktører nye regler 2 kan: Udføre opgaver og træffe afgørelser forpligte den sygemeldte til Ansvaret for indsatsen påhviler fortsat kommunen. Ikke overlade at træffe afgørelse om retten til sdp Kommunen kan overlade det til andre aktører at vurdere: Om en person er hel eller delvis uarbejdsdygtig Dog kun hvis aktør og sygemeldte er enige i vurderingen at møde til samtale at deltage i indsats, som andre aktører indkalder til eller iværksætter Udarbejde opfølgningsplan Indhente oplysninger fra læger Vurdere de sygemeldtes arbejdsevne Udarbejde ressourceprofil Give aktive tilbud FINKELSTEIN 60 FINKELSTEIN 61 15

16 L 165 6/7 19 Andre aktører nye regler 3 -skal overholde samme regler som kommunen (RTL 43, stk. 2) underrette kommunen, hvis sygedagpengemodtager undlader at medvirke ved opfølgningen mv. underrette kommunen om delvise raskmelding Hvis andre aktører og den sygemeldte ikke er enige om den delvise raskmelding, skal kommunen inddrages og træffe afgørelse i sagen, da kommunen i dette tilfælde ikke kan uddelegere afgørelseskompetencen Kommunen træffer afgørelse om ydelsen GRADVIS TILBAGEVENDEN FINKELSTEIN 62 FINKELSTEIN 63 L 165 5/10 53 Nedsatte dagpenge Ved delvis uarbejdsdygtige på grund af sygdom, udbetales nedsatte sygedagpenge med samme beløb pr. fraværstime som ved fuldt fravær Sdp. beregnes dog på samme måde som ved fuldtfravær til lønmodtagere, der er berettiget til sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed, som bliver ledige og ikke har ret til løn, arbejdsløshedsdagpengemodtagere, der bliver berettiget til sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed, og lønmodtagere uden ret til løn i sygeperioden, der er berettiget til sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed, og hvor arbejdsgiveren ikke tilbyder deltidsbeskæftigelse lønmodtagere, der er berettiget til sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed, og hvor arbejdsgiveren ikke tilbyder deltidsbeskæftigelse (dvs. refusion til arbejdsgivere der ikke kan beskæftige delvist sygemeldte lønmodtagere på nedsat tid, tilsvarende være berettiget til sygedagpenge-refusion -også for de timer, som lønmodtageren ellers ville kunne arbejde) 36a CIRK nr af 29/09/ a MULIGHEDSERKLÆRING FINKELSTEIN 65 FINKELSTEIN 66 16

17 L 165 5/10 CIRK nr af 29/09/ a 36 a L 165 5/10 36 a Mulighedserklæring første del Mulighedserklæring deltagelse mv. Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed afskaffet Arbejdsgiveren kan forlange mulighedserklæringen udarbejdet ved såvel kortvarigt, gentaget som langvarigt sygefravær Erklæringen består af to dele Arbejdsgiver og lønmodtager udfylder i fællesskab den første del på baggrund af en samtale I den første del beskrives funktionsnedsættelser, påvirkede jobfunktioner og eventuelle skåneinitiativer aftalt mellem arbejdsgiver og lønmodtager Arbejdsgiveren skal indkalde lønmodtageren til samtalen med et rimeligt varsel Lønmodtageren har pligt til at møde op til samtalen Hvis lønmodtageren ikke kan møde op på grund af sygdommen, kan samtalen holdes telefonisk, hvis sygdommen tillader det Hvis lønmodtageren ikke deltager i samtalen, bortfalder lønmodtagerens ret til sygedagpenge fraarbejdsgiveren, fra og med den dag, hvor lønmodtageren skulle have deltaget i samtalen, og til og med den dag, hvor samtalen gennemføre. Arbejdsgiveren kan fastsætte en rimelig frist for, hvornår lægeerklæringen skal være arbejdsgiveren i hænde Afleveres erklæringen ikke inden for fristen, bortfalder lønmodtagerens ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren fraog med den dag, hvor arbejdsgiveren skulle have haft erklæringen i hænde og til og med den dag, hvor arbejdsgiveren modtager erklæringen Husk altid: Dog ikke, hvis der er en rimelig grund FINKELSTEIN 67 FINKELSTEIN 68 L 165 5/10 36 a Mulighedserklæring anden del - 2 Lægen udfylder den anden del på baggrund af en samtale med lønmodtageren og oplysningerne i den første del anden del indeholder lægens vurdering af arbejdsgiverens og lønmodtagerens beskrivelse af funktionsnedsættelse og arbejdsmuligheder, lægens forslag til skåneinitiativer og forventet varighed af den periode, hvor arbejdet skal tilpasses eller helt eller delvist fravær fra arbejdet anses for påkrævet BORTFALDSREGLER FINKELSTEIN 69 FINKELSTEIN 73 17

18 L 165 6/7 21 L 165 6/7 21 Ret til sygedagpenge bortfalder (1) Bortfald af sygedagpenge er betinget af så længe den sygemeldte uden rimelig grund undlader at medvirke ved a-kassens eller kommunens opfølgning herunder indsatsen efter LAB hvisden sikrede uden rimelig grund undlader at medvirke ved kommunens opfølgningsindsats så længeden sikrede mod lægens opfordring hertil nægter at lade sig indlægge på sygehus eller at modtage nødvendig lægebehandling eller mod lægens eller kommunens opfordring at deltage i hensigtsmæssig optræning for at genvinde arbejdsevnen hvis den sikrede ved sin adfærd forhaler helbredelsen at kommunen har givet den sygemeldte en skriftlig orientering om konsekvenserne af, at den sygemeldte undlader at medvirke ved opfølgning eller afviser at modtage nødvendig lægebehandling eller deltage i hensigtsmæssig optræning eller i indsatsen efter LAB Retten til sdpophører fra dagen efter det tidspunkt, hvor betingelserne for udbetaling ikke længere er opfyldt Udbetaling af sdp, der er bortfaldet genoptages dagen efter det tidspunkt, hvor betingelserne for udbetaling af sygedagpenge på ny er opfyldt, hvis dette sker senest 4 uger efter bortfaldstidspunktet Når ganske særlige omstændigheder taler herfor, kan udbetaling af sygedagpenge genoptages senere end 4 uger Når kommunen partshører lønmodtageren i forbindelse med muligt bortfald af sygedagpenge, skal en arbejdsgiver, der er berettiget til refusion, orienteres om det mulige bortfald af sygedagpenge.* FINKELSTEIN 74 FINKELSTEIN Retten til sygedagpenge bortfalder (2) Så længe den sygemeldt ikke opfylder sin pligt til at anmelde (eller dokumentere) fravær Til arbejdsgiver: hurtigst muligt og senest 2 timer efter arbejdstids begyndelse, medmindre der er fastsat anden frist Til kommunen: en uge efter 1. fraværsdag Hvis Pådraget sygdom med forsæt/grov uagtsomhed Fortiet helbredsoplysninger af væsentlig betydning Strejke/lockout Værnepligtig og omfattet af erstatningsregler for værnepligtige 04/01/2010 ARBEJDSGIVERNES OPFØLGNING FINKELSTEIN 76 FINKELSTEIN 77 18

19 Kapitel 5a L /01/2010 7a Kapitel 5a L /01/2010 7a Arbejdsgivers opfølgning - 04/01/2010 Arbejdsgivers opfølgning - oplysninger Skal indkalde en sygemeldt lønmodtager til en personlig samtale ingen formkrav til indkaldelsen til samtale skal ske med et rimeligt varsel fx nogle dage Emne: hvordanog hvornårlønmodtager kan vende tilbage til arbejdet hvis personlig samtale ikke mulig -da telefon Hvis telefonisk samtale ikke er mulig, ingen samtale (bem) Flere arbejdsgivere, da samtale flere steder (bem) Ikketil samtale, hvis lønmodtageren er i opsagt stilling, og fratræden sker inden otte uger efter første sygedag Samtale skal holdes senest 4 uger efter første sygedag Arbejdsgiver skal på baggrund af samtalen give oplysninger til kommunen om lønmodtageren har deltaget i samtalen og om sygdommen forventes at vare mere end 8 uger fra første sygedag Hvis forventning om mere end 8 uger, skal arbejdsgiveren oplyse, om mulighed delvist tilbagevenden Om arbejdsgiveren ønsker at blive ringet op af kommunen, også før kommunen selv retter henvendelse FINKELSTEIN 78 FINKELSTEIN 79 Helbredsoplysninger Lov nr. 286 af 24/ VEJ nr af 29/06/2009 Kapitel 5a L /01/2010 Arbejdsgivers opfølgning - konsekvenser 7a Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet 1. Loven har til formål at sikre, at helbredsoplysninger ikke uberettiget anvendes til at begrænse lønmodtageres muligheder for at opnå eller bevare ansættelse. Dette gælder, uanset om oplysningerne hidrører fra genetiske undersøgelser, almindelige undersøgelser eller andre kilder Hvis ikke andet er aftalt, kan en arbejdsgiver under henvisning til ledelsesrettenindkalde en lønmodtager til en samtale om sygefravær inden for sædvanlig arbejdstid, og hvis sygdom ikke hindrer lønmodtageren i fremmøde, er lønmodtageren forpligtet til at deltage i samtalen En arbejdsgiver kan søge oplyst, hvilke funktioner en sygemeldt medarbejder eventuelt kan bestride, hvilke foranstaltninger der eventuelt kan sættes i værk og hvilket fravær der kan påregnes Der kan ved kollektiv overenskomst eller aftale fastsættes retningslinjer for afholdelsen af personlige samtaler og fastholdelsesplaner herunder retningslinjer, der fraviger ovenstående Lønmodtageren har ikkepligt efter sdp-loventil at deltage i samtalen derfor hvis nej tak -ingen konsekvenser for retten til dagpenge Ikkebetydning for arbejdsgiverens ret til sdp-refusion, at arbejdsgiveren ikke besvarer spørgsmålene eller ikke afholder samtalen FINKELSTEIN 80 FINKELSTEIN 81 19

20 L /01/2010 7b L /01/2010 7b Fastholdelsesplan anmodning mv. Fastholdelsesplan tidspunkt mv. Sygemeldt kan anmode om at få udarbejdet en fastholdelsesplan, hvis lønmodtageren ikke forventes at vende tilbage til arbejdet inden otte uger regnet fra første sygedag Arbejdsgiver og lønmodtager udarbejder fastholdelsesplan sammen ingen krav til form eller indhold i planen (bem.) Planen beskriver, hvordan lønmodtageren hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdspladsen helt eller delvist Lønmodtageren kan når som helst i sygeforløbet anmode om, at der udarbejdes en fastholdelsesplan Hvis arbejdsgiver vurderer, at der ikke skal udarbejdes en fastholdelsesplan, kan arbejdsgiveren afslå det Hvis fastholdelsesplan, skal lønmodtageren tage planen med til første opfølgningssamtale hos kommunen, efter at planen er udarbejdet manglende medvirken, hvis den sygemeldte ikke ønsker at udlevere planen FINKELSTEIN 82 FINKELSTEIN 83 L /01/ Statsrefusion -SDP REFUSION MV. 100 pct. første 4 uger 50 pct. fra og med 5. uge og til og med 52. uge ny: 8. uge 35 pct. af kommunens udgifter til sygedagpenge fra og med 9. uge og til og med 52. uge Er den sygemeldte i perioden vendt gradvist tilbage i arbejde eller i tilbud efter LAB afholder staten dog 65 pct. fra det tidspunkt, hvor den sygemeldte påbegynder arbejde eller tilbud Gennemsnit minimum 10 timer om ugen for, at kommunen kan få 65 pct. dog også ved mindre end 10 timer om ugen, hvis kommunen dokumenterer, at det kun er muligt for den sygemeldte at deltage på et lavere timetal Kommunen afholder 100 pct. af udgifterne til sygedagpenge efter 52. uge FINKELSTEIN 84 FINKELSTEIN 85 20

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk

LAB -2008. Jens@finkelstein.dk - www.finkelstein.dk LAB - 2008. Beskæftigelseslovgivningssystemet. Regler. www.finkelstein.dk Beskæftigelseslovgivningssystemet LAB -2008 www.finkelstein.dk Styring og sagsbehandling Ansvars- og styringsloven Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Persondataloven Offentlighedsloven VEJ nr. 73 af

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten.

Revalidering LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6. Revalidering - 2008. (For)revalidering - antal. Aktuelle tal. www.finkelsten. (For)revalidering - antal Revalidering www.finkelsten.dk FINKELSTEIN 3 BM: Konjunktur og arbejdsmarked - Uge 23 Aktuelle tal LOV OM EN AKTIV SOCIALPOLITIK KAPITEL 6 FINKELSTEIN 4 FINKELSTEIN 21 1 Regler

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats):

Fleksjob (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats): Retssikkerhedsloven, forvaltningslove, offentlighedsloven og almindelige principper for god forvaltningsskik: RTL: 10 (officialprincippet) sagen skal være oplyst tilstrækkeligt inden der træffes en afgørelse

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb...

Forord... 3. At være aktiv sygemeldt... 4. Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5. Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... Når du bliver syg Indholdsfortegnelse Forord... 3 At være aktiv sygemeldt... 4 Hvor længe kan du modtage sygedagpenge?... 5 Hvad indebærer et jobafklaringsforløb... 6 Ved alvorlig livstruende sygdom...

Læs mere

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om?

Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? S I D E 1 SOCIALT ENGAGEMENT: Sygefraværssamtalen Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Sygefraværssamtalen: Hvad må du spørge om? I sommeren 2009 og i begyndelsen af 2010 træder ny lovgivning i kraft om

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere

NÅR EN BORGER BLIVER SYG Stærkere samarbejde mellem jobcenter og læge om sygemeldte borgere Træder delvist i kraft den 1. juli 2014 NY SYGEDAGPENGEMODEL NYE REGLER Resterende ændringer træder i kraft den 5. januar CK FAST-TR A T ER IS R F S ID NYE T ARINGSJOBAFKL LØB FOR NÅR EN BORGER BLIVER

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Sygdom i malerfaget 2 Sygdom i malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Kapitel 16 Ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 1 of 34 27/09/2010 10:54 Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 1428 af 14/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 23-12-2009 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Kapitel 1 Formål Kapitel 2 Målgrupper,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem

Kommunernes Sygedagpengesystem Kommunernes Sygedagpengesystem Regelkortlægning Forkortelser YC Ydelsescenter/kontor i kommunen JC Jobcenter SDP Sygedagpenge VAS Validering af atypisk sygefravær UDP Underretningsbrev OPL Oplysningsskema

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA

ARBEJDSREDSKABER. Jobcenter ; FAKTA ARBEJDSREDSKABER ~ Der skal være begrænsninger i arbejdsevnen ~ Det skal være svært at opnå ansættelse eller fastholde sit nuværende job ~ Ovennævnte skal kunne afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato HD i Organisation & Ledelse Proceskonsulent ISS Facility Services Handelshøjskolen i Århus Birgitte

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 14.10.2013 Side 1

Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 14.10.2013 Side 1 Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Netværksansvarlig Center for Aktiv og Seniorkonsulent Beskæftigelsesindsats Camilla Høholt Åboulevarden Smith, mobil

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE

SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE SAMARBEJDSAFTALE OM SYGEMELDTE Information om samarbejdsaftale mellem Jobcenter Aarhus og LO a-kasser Senest revideret november - 2014 Formål og indhold Samarbejdsaftalen har til formål at fremme en fælles

Læs mere

Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 18.04.2013 Side 1

Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 18.04.2013 Side 1 Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Netværksansvarlig Center for Aktiv og Seniorkonsulent Beskæftigelsesindsats Camilla Høholt Åboulevarden Smith, mobil

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere