ADR farligt gods. guide Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 ADR 2013 farligt gods guide Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet guiden, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Endvidere har Nationalt Beredskabscenter Rigspolitiets Færdselssektion Tungvognssektionen haft guiden til gennemsyn, hvorefter deres bemærkninger er indarbejdet. For at sikre at transport af farligt gods sker i henhold til gældende lovgivning, er denne lille guide udarbejdet med det formål at give chauffører m.m. et Nemt, Overskueligt og Simpelt værktøj, der er bygget op i en logisk rækkefølge. Guiden forudsætter, at chauffører og andre involverede har gennemgået de lovpligtige kurser og bestået den relevante farligt gods eksamen. Guiden skal ikke betragtes som et undervisningsværktøj eller lovstof. Guiden er udarbejdet efter ADR samt den national bekendtgørelsen og vil løbende blive revideret næste gang i år Guiden kan ikke og må ikke stå alene. Mere specifikke spørgsmål skal løses ved brug af ADR-konventionen, andet relevant lovstof, Farligt gods håndbøger eller andet og mere uddybende materiale. Vejledning i brug af guiden Målet er, at guiden skal være en logisk arbejdsrækkefølge, det vil sige dokumenter, udstyr, læsning, lastsikring, afmærkninger og transportens gennemførelse. Alle transporter tager udgangspunkt i transportdokumentet (fragtbrevet). Fragtbrevet leveres af afsenderen, og du kontrollerer overensstemmelse mellem dokumenter og godset. Indhold Kvikguider... 2 Hvilke dokumenter skal medbringes?... 6 Hvad skal angives i fragtbrevet?... 7 Tabellen for frimængder og omregningstallene... 8 Er godset mærket som LQ eller EQ? Skal jeg have skriftlige anvisninger - Sikkerhedskort og hvordan ser det ud? 11 Hvilke udstyr skal medbringes? Hvilke brandslukningsudstyr skal medbringes? Skal bilen/køretøjet være godkendt til kørsel gods?.. 18 Skal jeg have et ADR chaufførbevis eller andet? 20 Må jeg køre farligt gods i modulvogntoget? Må forskellige klasser af farligt gods sammenlæsses? 24 Må forskellige klasser af klasse 1 (eksplosiver) sammenlæsses? Er der begrænsninger for, hvor meget farligt gods der må køres med ad gang? Sammenlæsning, fødevarer.. 27 Lastsikring Hvordan skal køretøjerne være afmærket? Hvordan skal emballage være afmærket? Er der regler for statisk elektricitet? Er der begrænsninger for, hvor meget der må/skal fyldes i tankbiler/ container mv.? Skal køretøjerne holdes under opsyn? Andre transportformer bane, søfart, luftfart o.s.v Sejlads med skibe Østersøaftalen og søfartsregler Skal jeg følge tvangsruter? 43 Er der tunnelrestriktioner for farligt gods? Er der særlige sikringsregler for farligt gods? Er der særlige bestemmelser for transporter? Se CV, S og TU bestemmelserne Hvem har ansvaret for de forskellige regler overholdes? Hvad skal jeg gøre ved et uheld/udslip? Kør sikkert i vejtunnelen Stikordsregister også med henvisning til ADR Oversigt over faresedler

3 Kvikguide - Stykgodstransporter Emner Dokumenter, der skal medbringes Under frimængden Over frimængden 1 Fragtbrev transportdokument og kravene til indholdet Ja side 7 Ja side 7 2 Skriftlige anvisninger Sikkerhedskort Kræves ikke Ja side Chaufførens ADR-bevis Kræves ikke Ja - side 20 4 Køretøjets godkendelsesattest Kræves Ikke Klasse 1, ja side 18 5 Billedlegimitation for hele køretøjets mandskab Kræves ikke Ja side 6 6 Container/Køretøjspakkeattest Ja side 6 Ja side 6 Uddannelseskrav 7 Chauffører (førere af køretøjer med farligt gods) Ja -1.3 uddannelse Ja ADR bevis side 20 side 20 8 Andet involveret personale herunder under frimængden Ja -1.3 uddannelse Ja -1.3 uddannelse side 20 side 20 9 Sikkerhedsrådgiver for virksomheden Kræves ikke Ja side 22 Afmærkning med orange skilte og faresedler 10 Køretøjerne herunder frakoblede påhængskøretøjer Kræves ikke Ja side Emballage faresedler og UN-numre Ja side 35 Ja side Ved transport af LQ og EQ mærket gods Andre regler side 30 Andre regler - 30 Sikkerhedsudstyr m.m., der skal medbringes 13 Stopklods pr. køretøj, 2 advarselsafmærkninger, øjenskyllevæske, og til hvert medlem af køretøjets mandskab: En advarselsvest, en transportabel belys- Ja side 14 og den ningsanordning, beskyttelseshandsker, øjnebeskyttelse. Udstyret kræves ikke sidste side på de Til visse : skriftlige anvisninger Til faresedler 2.3 og 6.1 (giftige) Åndedrætsbeskyttelse og Til faresedler 3, 4.1, 4.3, 8m og 9: Skovl, opsamlingsbeholder og kloakafdækning 14 Brandslukningsudstyr, der skal medbringes Ja - mindst 1 x 2 kg. Ja side 16 Se side -16 Diverse regler 15 Frimængdetabellen i henhold til kap Side 8 Side 8 16 Opsyn med køretøjer Side 38 Side Tvangsruter i Danmark Er ikke omfattet Kl.1 side Sammenlæsning med andre klasser Side 24 Side Sammenlæsning med fødevarer og foder Side 27 Side Sammenlæsning indbyrdes i klasse 1 - Eksplosiver Side 25 Side Tunnelrestriktioner Er ikke omfattet Side Passagerer Ingen forbud - side Tobaksrygning side 36 side Tomgangskørsel side 36 side Konvojkørsel/afstand til andre Klasse 1 Forbud side Lastsikring. Gælder for alt i køretøjet Ja side 28 Ja side Særlig (terror) sikring af farligt gods Ja side Brugen af håndildslukkerne Ja side 36 Ja side Sejlads med færge/skibe herunder Østersøaftalen Ja side 42 Ja side Oversigt over faresedler og afmærkninger Side 54 Side LQ og EQ gods - Diverse krav ved transport af disse Side 10 Side Prioritering af farligt gods i klasse 1 Side 25 Side Begrænsninger i mængder af farligt gods, der må transporteres i klasse 1, klasse 4.1 og klasse 5 Side 26 Side Modulvogntog Side 23 Side Miljøfarlige Side 31 Side

4 Kvikguide Tanktransporter Ingen frimængder i tanke Enten er tanken læsset, ellers er den renset. En tom og ikke renset tank anses for at være læsset, og så gælder stort set samme regler for kørsel i læsset tilstand Emner Dokumenter, der skal medbringes 1 Fragtbrev transportdokument og kravene til indholdet Side 7 2 Skriftlige anvisninger Sikkerhedskort Side 11 3 Chaufførens ADR-bevis Side 20 4 Køretøjets godkendelsesattest Side 18 5 Billedlegimitation for hele køretøjets mandskab Side 6 6 Container/Køretøjs pakkeattest Side 6 Uddannelseskrav 7 Chauffører (førere af køretøjer med farligt gods) Side 20 8 Andet involveret personale Side 20 9 Sikkerhedsrådgiver for virksomheden Side 21 Afmærkning med orange skilte og faresedler 10 Køretøjerne og tankcontainere, også frakoblede påhængskøretøjer Side 31 Sikkerhedsudstyr m.m., der skal medbringes 13 Stopklods pr. køretøj, 2 advarselsafmærkninger, øjenskyllevæske og til hvert medlem af køretøjets mandskab: Side 14 En Advarselsvest, en transportabel belysningsanordning, beskyttelseshandsker og øjnebeskyttelse. og den sidste side Til visse : på de skriftlige Til faresedler 2.3 og 6.1 (giftige) Åndedrætsbeskyttelse og anvisninger Til faresedler 3, 4.1, 4.3, 8m og 9: Skovl, opsamlingsbeholder og kloakafdækning 14 Brandslukningsudstyr, der skal medbringes Side 16 Diverse regler 15 Opsyn med køretøjer Side Tvangsruter i Danmark Side Tunnelrestriktioner Side Passagerer forbudt Side Tobaksrygning Side Tomgangskørsel Side Konvoj kørsel/afstand til andre Klasse 1 (der er enkelte ) Side Lastsikring (reglerne gælder f.eks. ved transport af tankcontainere og aftagelige tanke på ladvogne og lignende) Side Særlig (terror) sikring af farligt gods Side Brugen af håndildslukkerne Side Sejlads med færge/skibe herunder Østersøaftalen Side Oversigt over faresedler og afmærkninger Side Begrænsninger i mængder af farligt gods, der må transporteres i klasse 1, klasse 4.1 og klasse 5 Side Modulvogntog Side Miljøfarlige Side Statisk elektricitet ved FL godkendte køretøjer (Brandfarlige væsker) Side Fyldningsgrader ved større tanke uden skulpeplader Side

5 Dokumenter der skal medbringes under transport Har jeg et korrekte udfyldte transportdokument (fragtbrev)? (Det er afsenderens ansvar at levere oplysninger til dette). Dokumenter for transport af gods Over frimængden Under frimængden Fragtbrev (Transportdokument), se side 7 Ja * Ja * Skriftlige anvisninger (sikkerhedskort), se side 11 Ja Nej Godkendelsesattest (Klasse 1), se side 18 Ja Nej Godkendelsesattest (tank), se side 18 Ja Ingen frimængde Chaufførens ADR-bevis, se side 22 Ja Nej (men 1.3 udd) Billedlegitimation, se side 45 Ja Nej Køretøjets containerpakkeattest, side 6 afsenderansvar Ja ** Ja ** *Ikke påkrævet ved transport af Begrænsede Mængder - LQ mærker eller, ved kørsel til 2 eller flere steder med væsker med numre UN 1202, 1203 eller 1223 samt luftarter i klasse 2. Et andet dokument skal dog indhold stoffets UN nr. navn samt klasse. **Container/køretøjspakkeattest skal ikke medbringes ved transport af tank/ tankcontainer/megc s. Se dog side 7 ved sejlads efter Østersøaftalen Undtagelser fra reglerne (mængder ikke over frimængden) Se frimængdetabellen og omregningsfaktorerne på side 8 Hvis afsenderen ønsker transporten gennemført i henhold til reglerne for undtagelse (frimængder), skal afsenderen oplyse i fragtbrevet mængden af farligt gods i hver transportkategori. Eks. transportkategori Begrebet Transportkategori skal desuden oplyses også på enten tysk, fransk eller engelsk f.eks. Beförderungskategorie 2: 200 kg. Foruden må afsenderen gerne oplyse om den beregnede værdi, f.eks.: Transportkategori 2 200, (beregnet værdi 600) og/eller, f.eks. Transportkategori 3 300, (beregnet værdi 300) NB: Den oplysning om den beregnede vægt er ikke et lovkrav. Faktor 1000 beregninger er stadig gældende. Såfremt det viser sig, at summen af den samlede beregnede mængde er lig med eller under 1000, kan denne transport fritages for andre bestemmelser end kravet om transportdokument (fragtbrev) og en 2 kg godkendt håndildslukkere (pulverslukkere) og passende uddannelser i henhold til afsnit 1.3. Se multiplikationsfaktor side 8. Eksemplet ovenfor viser, at summen af de 2 beregnede mængder er 900, og transporten kan derfor køres efter reglerne for under frimængden. Pakkeattester: Forud for Søfart, og på forlangende og Færgefart, skal afsenderen levere pakkeattester for køretøjer/containere. Se ADR afsnit Transportøren og afsenderen skal opbevare kopier af transportdokumenterne i mindst 3 måneder. Pkt. Indhold som minimum i transportdokument (fragtbrev) (a) Bogstaverne UN samt stoffets UN-nummer (b) Stoffets navn (ved affald skal ordet affald indsættes før stoffets navn) (c) Primær fareseddel (og evt. sek. fareseddel i parentes) (d) Emballagegruppe (eller klassificeringen i klasserne 1, 2 og 7) (e) Antal kolli og beskrivelse af kolliets art (f) Godsets volumen eller vægt (Klasse 1, NEM) se notat på side 24 (g) Afsenderens navn og adresse (h) Modtagerens navn og adresse (i) Oplysning om eventuel særaftale (k) Eventuel tunnelrestriktionskode for tunneler på strækningen. (g) A/S Gustav Wied DANMARKSVEJ x-købing, Danmark Antal Art Beskrivelse Mængde (e) 5 (e) Kasser (a) UN 2254 (b) Stormtændstikker (f) 30 kg Kasten (c) 4.1, (d) III (k) (D/E) Sturmstreichhölzchen Rækkefølgen af informationer i punkterne a, b, c, d og k om det farlige gods, som angivet i modellen ovenfor, SKAL OVERHOLDES uden andre informationer mellem disse. Hvis godset, køretøjet eller containeren er mærket med miljøfarlige faresedler, skal ordet Miljøfarligt (ved søfart bogstaverne MP) indføres i fragtbrevet. Se side 42. Se også side 43 om multimodal transporter. HUSK: Ved transport af Tom urenset emballage eller Tom urenset tank skal der også udfærdiges et fragtbrev. Dette skal indeholde følgende for stykgods: Eks.: Tom urenset emballage (IBC) 3, og for tanke: Tom urenset tank, sidst indeholdt UN 1203 Benzin, 3 II. Ved kørsel med tom urenset tankkøretøjer kan teksten tom urenset retur skrives på udkørselsfragtbrevet. Godsets mængder fra udkørslen skal slettes. Sprogkrav: Udfyldes på det sprog, hvor transporten starter, og hvis dette ikke er Engelsk, Tysk eller Fransk, så også på et af disse sprog. Eks.: Transport fra Danmark til Spanien. Fragtbrevet skal derfor være skrevet på DANSK og enten Engelsk, Tysk eller Fransk. Særlig sprogaftale mellem Danmark, Sverige og Norge. Under transport i og mellem Danmark, Sverige eller Norge er det tilladt, at transportdokumentet kun er skrevet på enten Dansk, Svensk eller Norsk. 6 7 (h)tummelumsen Gmbh Dr. Schmidts Strasse 117 Flensborg, Deutschland

6 Frimængdetabel i henhold til afsnit i ADR Konventionen 0 1 Stoffer eller genstande, emballagegruppe eller klassifikationskode/ gruppe eller UN-nummer Klasse 1: 1. 1A, 1.1L, 1.2L, 1.3L og UN 0190 Klasse 3: UN Klasse 4.2: Stoffer hørende til emballagegruppe I Klasse 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398, 3399 Klasse 5.1: UN 2426 Klasse 6.1: UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 og 3294 Klasse 6.2: UN 2814 og 2900 Klasse 7: UN 2912 til 2919, 2977, 2978 og 3321 til 3333 Klasse 8: UN 2215 (MALEINSYREANHYDRID, SMELTET) Klasse 9: UN 2315, 3151, 3152 og 3432 samt udstyr indeholdende sådanne og blandinger samt tomme urensede emballager, der har indeholdt fra denne transportkategori, bortset fra emballager henført til UN Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe I, og som ikke er tildelt transportkategori 0, samt og genstande hørende til følgende klasser: Klasse 1: 1.1B til 1.1Ja), 1.2B til 1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J og 1.5Da) Klasse 2: Grupperne T, TCa), TO, TF, TOCa) og TFC. Aerosoler: grupperne C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC og TOC. Kemikalier under tryk: UN 3502, 3503, 3504 og Klasse 4.1: UN 3221 til 3224 og 3231 til 3240 Klasse 5.2: UN 3101 til 3104 og 3111 til Maksimal samlet mængde 0 20 Transportkategori Multiplikationsfaktor 50 1 a) Bemærk UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 og Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe II, og som ikke er i transportkategori 0, 1 eller 4, samt og genstande hørende til følgende klasser: Klasse 1: 1.4B til 1.4G og 1.6N Klasse 2: Gruppe F. Aerosoler: Gruppe F. Kemikalier under tryk: UN Klasse 4.1: UN 3225 til 3230 Klasse 5.2: UN 3105 til 3110 Klasse 6.1: Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe III Klasse 9: UN Stoffer og genstande hørende til emballagegruppe III, og som ikke er tildelt transportkategori 0, 2 eller 4, samt og genstande hørende til følgende klasser: Klasse 2: Grupperne A og O. Aerosoler: Grupperne A og O. Kemikalier under tryk: UN Klasse 3: UN 3473 Klasse 4.3: UN 3476 Klasse 8: UN 2794, 2795, 2800, 3028 og 3477 Klasse 9: UN 2990 og Klasse 1: 1.4S Klasse 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 og 2623 Klasse 4.2: UN 1361 og 1362 emballagegruppe III Klasse 7: UN 2908 til 2911 Klasse 9: UN 3268 og 3499 samt tomme urensede emballager, der har indeholdt farligt gods med undtagelse af det, som er tildelt transportkategori Ubegrænset 3 1 For genstande i klasse 1: Nettovægt i kg af det eksplosive stof NEM, for genstande/kolli, bruttovægt i kg, for væsker beholderes nominelle kapacitet i liter. For komprimerede gasser flaskernes nominelle kapacitet i ltr. (vandkap) og andre gasser, nettovægten af flaskerne indhold. (Se afsnit i ADR). 8 9

7 Når godset er mærket som begrænset mængde (LQ) eller undtagne mængde (EQ) Transporteres gods mærket som begrænset mængder (LQ)? De nye (2011) faresedler for begrænsede mængder De gamle faresedler for begrænsede mængder Hvis godset er mærket som vist oven for, er der begrænsede regler for transport af farligt gods, der skal iagttages. Afsenderen skal dog oplyse på en sporbar måde, transportøren om den samlede vægt af det gods, der skal transporteres. Der er så ingen krav om et fragtbrev, de skriftlige anvisninger, udstyr, passagerer etc. For reglerne om afmærkning af køretøjer, se side 30. Uddannelse: Mandskabet skal dog mindst have et afsnit 1.3 uddannelse. Tunnelrestriktioner mere end 8 tons se notat 5 i tabel på side 44. Kolli, der indeholder den slags farligt gods til forsendelse med lufttransport i henhold til bestemmelserne i ICAO-TI, skal være forsynet med bogstavet Y. Transporteres gods mærket som undtagne mængder (EQ)? * På etiketten (faresedlen) skal oplyses første eller den eneste fareseddel, som er stoffet skal være forsynet med ifølge stoflisten. Eks. 3. **Afsenderens eller modtagerens navn skal angives på dette sted på etiketten (faresedlen), hvis ikke det er vist andre steder kolliene. Undtagne mængder af farligt gods i visse klasser, bortset fra genstande der opfylder bestemmelserne om UNDTAGNE MÆNGDER, er ikke underlagt andre bestemmelser i ADR med undtagelse af: (a) Uddannelseskravene som minimum - kapitel 1.3 Det lille bevis men kan også køres på ADR-bevis (b) Godset skal være klassificeret (c) Godset skal være emballeret i egnet emballage (d) Der må maksimalt transporteres kolli pr. køretøj (forvogn plus påhængsvogn = 2 køretøjer derfor kolli) (e) Såfremt godset følges af et eller flere former for fragtbrev, skal et af disse dokumenter indeholde angivelsen FARLIGT GODS I UNDTAGNE MÆNGDER ( Dangerous Goods in Excepted Quantities ) samt antallet af kolli. Der kræves ikke udstyr, afmærkninger af køretøjet eller skriftlige anvisninger. Der findes ingen LQ eller EQ muligheder i klasse 7 eller EQ i klasse 1. Har jeg skriftlige anvisninger? (sikkerhedskort) Leveres af transportøren SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets mandskab træffe følgende foranstaltninger, hvis det er sikkert og praktisk muligt: - Aktiver bremsesystemet, stop motoren og afbryd batteriet ved at aktivere hovedafbryderen, hvor en sådan findes. - Undgå antændelseskilder. Undgå især at ryge eller at tænde for elektrisk udstyr. - Underret de relevante beredskabstjenester, og giv så mange oplysninger om hændelsen eller ulykken og de involverede som muligt. - Tag advarselsvest på og anbring selvstående advarselsmarkeringer hensigtsmæssigt. - Hav transportdokumenterne parat til beredskabstjenesten ved ankomst. - Undgå at gå ind i eller berøre spildte og undgå at indånde dampe, røg, støv og tåge ved at stå i vindsiden. - Brug håndildslukker til at slukke mindre/begyndende brande i dæk, bremser og motorrum, hvis det kan lade sig gøre og er sikkert. - Medlemmer af køretøjets mandskab må ikke forsøge at slukke brande i lastrum. - Brug udstyret på køretøjet til at undgå udsivning til vandmiljø eller kloaksystem og til at begrænse udslip, hvis det kan lade sig gøre og er sikkert. - Gå væk fra uhelds-/ulykkesstedet; anmod andre personer om at gå væk fra stedet, og følg beredskabstjenestens instrukser. - Fjern forurenet tøj og brugt forurenet beskyttelsesudstyr og bortskaf det på sikker måde

8 Har jeg skriftlige anvisninger? (sikkerhedskort) Yderligere anvisninger til medlemmer af køretøjets mandskab om fareegenskaber for farligt gods efter klasse og foranstaltninger afhængige af de aktuelle omstændigheder Faresedler Fareegenskaber Yderligere anvisninger (1) (2) (3) Eksplosive og genstande Eksplosive og genstande Kan have en række egenskaber og virkninger, f.eks. massedetonation, udslyngning af sprængstykker, intens brand/varmeflux, dannelse af skarpt lys, høj lyd eller røg. Følsomme over for rystelser og/eller stød og/eller varme. Lille risiko for eksplosion og brand. Søg dækning, men bliv væk fra vinduer. Søg dækning. Faresedler Fareegenskaber Yderligere anvisninger (1) (2) (3) Oxiderende Risiko for voldsom reaktion, antænding og eksplosion Undgå at blande med brandfarlige eller brændbare ved kontakt med brændbare eller brandfarlige. (f.eks. savsmuld) Organiske peroxider Risiko for eksoterm dekomposition ved forhøjede temperaturer, kontakt med andre (f.eks. syrer, tungmetal forbindelser eller aminer), friktion eller stød. Dette kan Undgå at blande med brandfarlige eller brændbare (f.eks. savsmuld) resultere i udvikling af skadelige og brandfarlige gasser eller dampe eller selvantænding. 5.2 Giftige 1.4 Risiko for forgiftning ved indånding, kontakt med huden eller indtagelse. Brug flugtmaske. Brandfarlige gasser Risiko for brand. Risiko for vandmiljø eller kloaksystem. 2.1 Ikke-brandfarlige, ugiftige gasser Risiko for eksplosion. Kan være under tryk. Risiko for kvælning. Kan forårsage forbrændinger og/eller forfrysninger. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Risiko for kvælning. Kan være under tryk. Kan forårsage forfrysninger. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Søg dækning. Bliv væk fra lavtliggende områder. Søg dækning. Bliv væk fra lavtliggende områder. 6.1 Smittefarlige 6.2 Radioaktive Risiko for infektion. Kan forårsage alvorlig sygdom hos mennesker eller dyr. Risiko for vandmiljø eller kloaksystem. 2.2 Giftige gasser Risiko for forgiftning. Brug flugtmaske. 7A 7B Risiko ved indtagelse og indånding og for ekstern bestråling. Begræns eksponeringstiden. Kan være under tryk. Kan forårsage forbrændinger og/eller forfrysninger. Søg dækning. RADIOACTIVE Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Bliv væk fra lavtliggende områder C 7D Brandfarlige væsker Fissilt stof 3 3 Risiko for brand. Risiko for eksplosion. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Søg dækning. Bliv væk fra lavtliggende områder. Risiko for nuklear kædereaktion. 3 7E Brandfarlige faste, selvnedbrydende og faste desensibiliserede Risiko for brand. Brandfarlige eller brændbare, kan antændes af varme, gnister eller flammer. Ætsende Risiko for ætsninger. Kan reagere voldsomt med hinanden, vand og andre eksplosive Kan indeholde selvnedbrydende, der har tilbøje-. lighed til eksoterm dekomposition ved varme, kontakt Stof, der spildes, kan udvikle ætsende dampe med andre (f.eks. syrer, tungmetal forbindelser eller aminer), friktion eller stød. Dette kan resultere i udvikling af skadelige og brandfarlige gasser eller dampe eller selvantænding. Beholdere kan eksplodere ved opvarmning. Risiko for eksplosion af desensibiliserede eksplosive efter tab af desensibiliserende stof. 8 Forskellige farlige og genstande 9 Risiko for vandmiljø eller kloaksystem. Risiko for forbrændinger. Risiko for brand. Risiko for eksplosion. Risiko for vandmiljø eller kloaksystem. Selvantændelige Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand Risiko for brand ved selvantænding, hvis kolli beskadiges, eller indhold slipper ud. Kan reagere voldsomt med vand. Anm. 1: For farligt gods med flere risici og for sammenlæsset gods skal hver relevant betegnelse iagttages. Anm. 2: De yderligere anvisninger, der er anført ovenfor, kan tilpasses, så de afspejler de klasser af farligt gods, der skal transporteres, og deres transportform. Risiko for brand og eksplosion ved kontakt med vand. Spildte skal holdes tørre ved at overdække dem

9 Har jeg skriftlige anvisninger? (sikkerhedskort) Yderligere anvisninger til køretøjets mandskab, på de farlige egenskaber af det farlige Yderligere gods, angivet anvisninger med til mærke medlemmer eller af tekst køretøjets og foranstaltninger mandskab om fareegenskaber afhængig af ved Yderligere anvisninger til medlemmer af køretøjets mandskab om fareegenskaber ved de farligt gods angivet ved mærker aktuelle farligt omstændigheder. gods angivet ved mærker og om foranstaltninger afhængig af de aktuelle omstændigheder og om foranstaltninger afhængig af de aktuelle omstændigheder Mærke Fareegenskaber Yderligere anvisninger Faresedler Mærke Farlige egenskaber Fareegenskaber Yderligere forholdsregler Yderligere anvisninger (1) (2) (3) (1) (2) (2) (3) (3) Miljøfarlige Miljøfarlige Stoffer ved forhøjet temperatur Opvarmede Stoffer ved forhøjet temperatur Risiko for vandmiljøet eller kloaknettet. Risiko for vandmiljø eller kloaksystem. Risiko for vandmiljø eller kloaksystem. Risiko for forbrændinger. for for forbrændinger. af varme. Undgå kontakt med varme dele af den transporterende enhed Undgå og det kontakt spildte stof. med varme dele af den transporterende enhed og det spildte stof. Personlige værnemidler og generelt sikkerhedsudstyr til brug ved udførelse af almindelige og risikospecifikke nødforanstaltninger og som skal Personlige Personlige værnemidler værnemidler og og generelt generelt sikkerhedsudstyr sikkerhedsudstyr medbringes til til brug brug på køretøjet ved ved udførelse udførelse i henhold af af almindelige almindelige til afsnit og og risikospecifikke risikospecifikke i ADR nødforanstaltninger nødforanstaltninger - 1 stopklods og og til som som hvert skal skal køretøj medbringes medbringes af passende på på køretøjet køretøjet størrelse i i henhold henhold i til til forhold afsnit afsnit til køretøjets i i ADR ADR vægt og hjulenes diameter, - 2 selvstående advarselsmarkeringer, - 1 øjenskylleflaske - kræves ikke ved gods afmærket med fareseddel 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, hjulenes 2.2 og diameter, 2.3. Følgende udstyr skal skal medbringes på på den den transporterende enhed: enhed: - en en stopklods pr. pr. køretøj af af passende størrelse i i forhold forhold til til køretøjets køretøjets tilladte tilladte totalvægt totalvægt og og - to to selvstående advarselsmarkeringer, Undgå kontakt med varme dele af den transporterende enhed og det spildte stof. - øjenskyllevæske Til hvert medlem af køretøjets a a og og mandskab - 1 advarselsvest til til hvert medlem (f.eks. af af som køretøjets beskrevet mandskab: i standarden EN 471), - 1 hånd-/lommelygte, - en en advarselsvest (f.eks. som beskrevet i i standarden EN EN 471), - 1 par beskyttelseshandsker, - en transportabel belysningsanordning, - Øjenbeskyttelse - et et par (f.eks. beskyttelseshandsker, beskyttelsesbriller). og og - øjenbeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). Yderligere Yderligere udstyr, krævet der er påbudt udstyr for visse for klasser: visse klasser - Egnet åndedrætsbeskyttelse b) til hvert medlem af køretøjets mandskab ved transport - af gods en flugtmaske mærket b til til med hvert fareseddel medlem af af køretøjets på ved 2.3 eller mandskab 6.1, skal medbringes på køretøjet ved fareseddelnummer 2.3 eller 6.1, - 1 skovl, 1 opsamlingsbeholder, og afløbsdække til afdækning af afløb ved - en skovl c, transport - af gods et afløbsdække mærket c c,, fareseddel 3, 4.1, og 9. - en opsamlingsbeholder c c.. b) F.eks. flugtmaske med kombineret gas-/støvfilter af typen A1B1E1K1-P1 eller A2B2E2K2-P2, som svarer til det, der er beskrevet i standarden EN 141. Disse skriftlige anvisninger skal svare nøjagtig til ovenstående 2011 udgave og skal anbringes i førerhuset på et for køretøjets mandskab let tilgængelige sted. Det er transportørens (vognmandens) opgave at levere de skriftlige anvisninger. Disse skal være på et sprog, som ethvert medlem af køretøjets mandskab kan læse og forstå, og transportøren (og afsenderen) skal sikre sig, at køretøjets mandskab kan bruge anvisningerne korrekt. Disse skal helst være i mindst A5 størrelse og skal være i farve. Køretøjets mandskab skal læse disse anvisninger, inden transporten påbegyndes, således at de er i stand til at udføre de krævede foranstaltninger ved uhelds-/ nødsituationer. Se de skriftlige anvisningers side 1 (faresedler side 2/3)

10 Har jeg det nødvendige brandlukningsudstyr? (For det almindelige udstyr, se bageste side på de skriftlige anvisninger, side 14) Hvor mange ildslukkere skal medbringes? over frimængden og tanke, altid mindst 2 stykker, som er godkendte og efterset efter gældende regler. Under frimængden: Transporterende enheder* med farligt gods skal altid medbringe en håndildslukker med en kapacitet på mindst 2 kg (pulver) Stykgods over frimængden og tankkøretøjer: Afhængig af det transporterende enheds* tilladt totalvægt (ttv*): *Transporterende enhed: Et motorkøretøj uden påhængskøretøj eller en kombination bestående af et motorkøretøj med tilkoblet påhængskøretøj. Over 7,5 ttv* *ttv = tilladt totalvægt To eller flere håndildslukkere med en samlet kapacitet på minimum 12 kg pulver, heraf skal mindst en slukker have en kapacitet på mindst 6 kg. Over 3,5 t men ikke over 7,5 ttv* To eller flere håndildslukkere med en samlet kapacitet på minimum 8 kg pulver, heraf skal mindst en slukker have en kapacitet på mindst 6 kg. Under 3,5 ttv* To eller flere håndildslukkere med en samlet kapacitet på minimum 4 kg pulver. Alle lovpligtige håndildslukkere skal være godkendte som DS 2120 eller EN 3, og være egnet til slukning af brand kategori A, B og C. De lovpligtige ildslukkere må ikke have en kapacitet på mindre end 2 kg (pulver). Transporterende enheder, der transporterer farligt gods i mængder under frimængden ( ), skal som minimum være udstyret med mindst én godkendte håndildslukker med en kapacitet på minimum 2 kg (f.eks. pulver). Lovpligtige slukkere skal tilses en gang årligt og være afmærket med et mærkat, der oplyser datoen for næste kontrol samt underskrift af den, der har gennemført kontrollen. Slukkerne skal desuden beskyttes mod vejrliget (beskyttelsesposer eller lignende), så effekten ikke påvirkes. (Se evt. DS 2320). Lempelser for kørsel med hørende til Klasse 6.2. Her er det tilladt, uanset den transporterede mængde, kun at medbringe en 2 kg (godkendte) håndildslukker Skærpelse for EX III godkendte køretøjer, som kræves ved transport af visse mængder af visse i klasse 1 eksplosive /genstande. Der skal være monteret automatisk brandslukningsudstyr i motorrummet. Ladet skal beskyttes mod brand fra dæk ved hjælp af termoskjolde

11 Skal bilen/påhængskøretøj være godkendt? 1 Stykgods køretøjer: Kører du med farligt gods i klasse 1 (eksplosiver) i større mængder end frimængden, skal køretøjet, der indeholder det farlige gods samt sættevognstrækkere, være godkendt som enten Type EX II eller Type EX III (se i felt 7 i din godkendelsesattest, som skal medbringes (originale udgave) under kørslen), se nærmere i nedenstående tabel om, hvor meget du må transportere i de enkelte køretøjer/transporterende enhedstyper. Er køretøjet ikke godkendt som EX II eller EX III eller er godkendelsesattesten udløbet, må der ikke transporteres mængder, der overstiger frimængden. Se tabellen på side 8. Nyt 2013 EX III godkendte køretøjer: Ladet skal beskyttes mod brand fra dæk ved hjælp af metal termoskjolde hjulskærme. Farligt gods, som stykgods, i emballage og IBC-ere i andre klasser end klasse 1, kræver ikke ADR-godkendte køretøjer. Tankkøretøjer til transport af farligt gods: Alle køretøjer, der medbringer tanke, skal godkendes som enten FL, OX eller AT, (eller MEMU - MOBILE EXPLOSIVES MANUFACTURING UNITS), se afsnit 7 i din godkendelsesattest. Produktgodkendelsen (Tankkoden f.eks. L4BH) kan ses i afsnit 9.5 i ADR konventionen. FL = Brandfarlig væsker (Flammable liquids) OX = Oxiderende (Oxidents) AT = Andre typer end EXII, EXIII, FL, OX og MEMU (Alternative types). Såvel tankforvogn/tankpåhængsvogn, sættevognstrækker/tanktrailer og køretøjer til tankcontainere skal være ADR-godkendt Andre køretøjer MEMU skal godkendes, se afsnit 7 i godkendelsesattesten. Stoffer i klasserne 3, 5.1, 6.1 og 8 kan transporteres i MEMU s. I felt nr. 9.5 angives tankkoden, som er et udtryk for, hvad tanken er godkendt til at køre med. Andre tanke må gerne anvendes på betingelse af, at samtlige angivelser er lige med eller højere end de angiven, f.eks. hvis stoffet kræver en tankkode på mindst L4BH, kan stoffet lovligt kan køres i en anden tank med f.eks. godkendelse L10BH. I felt nr. 9.5 angives tankkoden, som er et udtryk for, hvad tanken er godkendt til at køre med, i henhold til kolonne 12 i kapitel 3 i ADR. Andre tanke må gerne anvendes på betingelse af, at samtlige angivelser er lige med eller højere end de angiven, Husk at f.eks. kontrollere hvis stoffet registreringsnummer, kræver en tankkode felt nr. på 4 og mindst udløbsdatoen L4BH, kan (se stoffet i felt nr. 12 eller på bagsiden). lovligt køres i en anden tank med f.eks. godkendelse L10BH. Husk at kontrollere registreringsnummer, felt nr. 4 og udløbsdatoen Douglas Racher og Jens Gjerløv (se i felt nr. 12 eller på bagsiden). [18] 18 19

12 Skal jeg have ADR - uddannelsesbevis? Førere af køretøjer (inkl. mekanikere og lignende) der fører køretøjer der transporterer farligt gods, der overstiger mængderne angivet i ADR (frimængden) og i tankbiler inkl. tom urensede tanke, skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-bevis (synsvirksomheder skal dog have 1.3 uddannelsen). Førere af bjærgningskøretøjer er fritaget, når de er rekvireret af politiet eller redningsberedskabet. Alle Førere af køretøjer, der transporterer farligt gods i mængder, der overstiger mængderne angivet i ADR (frimængden) og ved alle transport i tanke, skal som minimum have deltaget i et GRUNDKURSUS. Særlige (tillægs) uddannelseskrav for farligt gods i Klasserne 1 og 7 Førere af køretøjer, der transporterer eller genstande i klasse 1 (Eksplosiver), skal have deltaget i SPECIALISERINGSKURSUS - KLASSE 1 OG FOR visse typer i klasse 7 (RADIOAKTIVE) - SPECIALISERINGSKURSUS - KLASSE 7. Særlige (tillægs) uddannelseskrav for Tankbiler Førere af køretøjer med farligt gods i faste tanke, aftagelige tanke eller batterikøretøjer med en samlet kapacitet på over liter og førere af køretøjer med farligt gods i tankcontainere, UN-tanke eller MEGC s med en individuel kapacitet på over liter skal udover grundkurset deltage i et SPECIALISERINGSKURSUS TANK. Alle førere af køretøjer der transporterer farligt gods under frimængden, det vil sige, mængderne angivet i ADR , (se tabellen på side 8) eller gods pakket efter reglerne om Begrænsede Mængder (LQ) eller Undtagne Mængder (EQ) og alle andre medarbejdere beskæftiget med opgaven, herunder medhjælpere, administrativt personale, lager og læsse /lossemedarbejdere herunder gaffeltruckfører, skal have gennemgået en passende uddannelse efter ADR-kapitel 1.3. Kapitel 1.3. Uddannelsen skal være gennemført, før de pågældende personer kan påtage sig ansvaret for arbejde ved transport af farligt gods. Personalet skal være uddannet efter kapitel 1.3, før de må påtage sig ansvar, og de må kun udføre funktioner, som de endnu ikke har den krævede uddannelse til under en uddannet persons direkte opsyn(supervision). Hele mandskabet (se definition på side 36) på et køretøj, der transporterer farligt gods over mængderne angivet i ADR (frimængden), skal kunne legitimere sig ved hjælp af et billede, f.eks. kørekort eller pas. ADR- beviset har en gyldighedsperiode på 5 år, og kan fornyes ved at bestå et repetitionskursus tidligst 1 år inden bevisets udløbsdato. Herefter forlænges gyldigheden i 5 år fra den oprindelige udløbsdato. Der findes særlige regler for håndværker og lignende, der medbringer farligt gods i forbindelse med deres primære arbejde. Se afsnit c i ADR. Sikkerhedsrådgiver: Enhver virksomhed, hvis aktivitet omfatter transport af farligt gods ad vej i større mængde end frimængden samt i tanke, skal have tilknyttet en eksamineret sikkerhedsrådgiver. Se ADR afsnit Højrisikogods: Ved transport/håndtering af gods klassificeret som højrisikogods kræves der sikkerhedsplaner og sikkerhedsuddannelse for medarbejderne. Se ADR tabel

13 ds Højrisikogods: kræves der sikkerhedsplaner Ved transport/håndtering og sikkerhedsuddannelse af gods klassificeret for som højrisikogods kræves Se der ADR sikkerhedsplaner tabel og sikkerhedsuddannelse for edarbejderne. medarbejderne. Skal jeg have ADR Se ADR - uddannelsesbevis? tabel Må modulvogntog transportere farligt gods i Danmark? rligt gods beviset anmark Farligt Farligt har gods gods farligt beviset gods beviserne altid haft udende I Danmark som I Danmark vist har til højre. farligt gods Dette gods beviserne blev beviserne ændret altid altid i ADR haft ud- farligt gods, må ikke omfatte mere end ét påhængskøretøj, herunder I ADR står følgende: En transporterende enhed, der er lastet med 11, seende men haft udseende udstedte som vist som beviser til vist højre. til højre. er Dette gyldige blev indtil ændret udbsdatoen. 2011, ændret men i ADR udstedte 2011, men beviser udstedte er beviser gyldige indtil ud- i ADR sættevogn. løbsdatoen. er gyldige indtil udløbsdatoen. Forsøgsordningen omfatter følgende typer modulvogntog, hvor det kun. Du må kun transportere farligt gods hørende er lovligt at transportere farligt gods nationalt og mellem DK og S på de NB. klasser, NB. Du Du må der må kun kun ikke transportere transportere overstreget. farligt farligt gods I gods det viste hørende MVT type 1og MVT type 4. Det forventes, at transport af farligt gods på sempel til de hørende er klasser, Klasse til de der klasser, 7 streget ikke der er ikke ud, overstreget. hvilket overstreget. I er det Klasse ikke viste eksempel kan 7 streget transportere Klasse ud, 7 hvilket større betyder, betyder, I det viste alle typer modulvogntog bliver tilladt inden for kort tid. indehaveren eksempel ængder at streget indehaveren end frimængder ud, hvilket ikke betyder, af radioaktive kan at indehaveren hørende ikke kan transportere frimængder til klasse større 7. af mængder radioaktive og transportere og større MVT type 1: Lastbil + dolly + sættevogn nstande mængder end frimængder af radioaktive og Farligt gods tilladt genstande hørende til klasse 7. Farligt gods tilladt sk også genstande billedlegitimation hørende til klasse 7. for hele køretøjets andskab Husk skal også medbringes. billedlegitimation for hele køretøjets mandskab Husk også skal billedlegitimation medbringes. for hele køretøjets mandskab skal medbringes. MVT type 2: Lastbil + sættevogn + kærre R-beviser, som vises herunder, er obligatorisk fra 1. januar Beredabsstyrelsen ADR-beviser, udsteder som vises beviset herunder, efter indbetaling er obligatorisk af kr fra 1. januar Bered- Farligt gods ikke tilladt Farligt gods ikke tilladt skabsstyrelsen udsteder beviset efter indbetaling af kr MVT type 3: Lastbil + linktrailer + sættevogn Farligt gods Farligt gods ikke tilladt ikke tilladt MVT type 4: Lastbil + påhængsvogn rsonale ADR-beviser, fra synsvirksomheder som vises herover, er er fritaget obligatorisk for fra uddannelseskravet, 1. januar når de før et Personale køretøj læsset fra synsvirksomheder med farligt gods stykgods/tankkøretøjer. er fritaget for uddannelseskravet, ALLE andre når de fø- Farligt gods tilladt Farligt gods tilladt Beredskabsstyrelsen udsteder beviset efter indbetaling af kr rer et Personale køretøj fra læsset synsvirksomheder med farligt er fritaget gods for stykgods/tankkøretøjer. uddannelseskravet, når de eks. mekanikkere) er omfattet af uddannelseskravene. ALLE andre (f.eks. fører mekanikkere) et køretøj læsset er med omfattet farligt gods af uddannelseskravene. stykgods/tankkøretøjer (synsvirksomheder skal dog have 1.3 uddannelsen). ALLE andre (f.eks. mekanikere) NB: Klassiske vogntog med 7 aksler, som ikke er længere end 18,75 m, og som må have en tilladt totalvægt på op til kg, er ikke omfattet af begrænsningerne for modulvogntog på er omfattet af uddannelseskravene. vejnettet. Douglas Racher og Jens Gjerløv 22[20] 23 [20]

14 Må flere typer af farligt gods sammenlæsses? (i samme køretøj) Må gods i klasse 1 (eksplosive ) sammenlæsses? Hvilke typer af farligt gods må sammenlæsses i samme vogn? (Forvogn = 1 vogn, anhænger = 1 vogn) (sættevognstog anses som et køretøj). Alle faresedler, som vises på siderne 54 og 55 undtagen de orangefarvede som vises herunder, altså klasse 1, kan sammenlæsses indbyrdes. Underklasserne 1.1, 1.2 og 1.3 Underklasse 1.4 Underklasse 1.5 Underklasse 1.6 Bemærk Hvis du har en fareseddel 1.4 med bogstav S på, må denne ligeledes sammenlæsses med alle andre faresedler i andre fareklasser end klasse 1, dog undtaget gods mærket med både fareseddel nr eller I klasse 1 må fareseddel 1.4S ikke sammenlæsses med andre mærket med forenelighedsbogstaverne A og L Gods mærket med fareseddel må gerne sammenlæsses med gods mærket med fareseddel 5.2 Sammenlæsning af hørende til klasse 1 Kolli forsynet med fareseddel nr. 1,1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 eller 1.6, men som tilhører forskellige forenelighedsgrupper, må ikke læsses på samme køretøj, medmindre sammenlæsningen af de pågældende forenelighedsgrupper er tilladt. Se tabellen herfor på næste side, side 25. Sammenlæsning af farligt gods emballeret i begrænsede mængder med enhver type eksplosive og genstande, bortset fra dem der er anført i underklasse 1.4 samt UN 0161 og UN 0499, er forbudt. UN-numrene 0161 og 0499 er forsynet med fareseddel 1.3C Sammenlæsningsregler gælder for det enkelte køretøj, hvor forvognen er et køretøj og påhængsvognen er et andet køretøj. Denne regel kan dog ikke anvendes ved sammenlæsning af farligt gods i et sættevognstog eller 2 eller flere containere på et chassis. Er feltet rødt - sammenlæsning er ikke tilladt Er feltet grønt - sammenlæsning tilladt Er feltet gult - se betingelser i afsnittene a, b, c, og d forneden A b c d e f g h J l n s a B a C bc D a bc E bc f g h j L d N bc bc bc b s Emballage, der indeholder redningsudstyr med UN 2990; UN 3072 og UN 3268 mærket med fareseddel nr.9, må gerne sammenlæsses med alle faresedler i klasse G UN 0503 må gerne sammenlæsses med klasse 9 UN Anmærkningerne a, b, c og d i de gule felter se ADR Underklasserne i klasse 1 betragtes som farligst i rækkefølgen 1.1 (farligst), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (mindst farlig) Det har indflydelse på afmærkninger af de enkelte køretøjer med faresedler og begrænsninger i, hvor meget der må transporteres i en transporterende enhed i henhold til tabellen på næste side

15 Begrænsninger i de transporterede mængder (klasse 1, klasse 4.1 og klasse 5.2) Enhver transporterende enhed, herunder varevogne med/uden trailere, kan transportere mængder, der ikke overstiger frimængden. Se side 8. I Klasse 1 gælder følgende begrænsninger i NEM (netto eksplosive mængde) i kilo pr. transporterende enhed*. *Transporterende enhed: Et motorkøretøj uden påhængskøretøj eller en kombination bestående af et motorkøretøj med tilkoblet påhængskøretøj. Under-klasse Forenelighedsgruppe Type - EXII Type - EX III bogstav 1.1 A A 6.25 kg. 18,75 kg. 1.1A 1.1 Andre end A kg kg Alle kg kg Alle kg kg Andre end S kg kg S S Ubegrænset Ubegrænset 1.4S 1.5 D kg kg. 1.5D 1.6 N kg kg. 1.6N Tom urenset Alle Ubegrænset Ubegrænset emballage Hvis og genstande hørende til forskellige underklasser af klasse 1 læsses sammen på en transporterende enhed under iagttagelse af forbuddene mod sammenlæsning, skal ladningen som helhed behandles, som om den hørte til den farligste underklasse i følgende rækkefølge: 1.1 (farligst), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (mindst farlig) Eks. Et læs bestående af underklasse 1.2 og underklasse 1.3 transporteres i en transporterende enhed, der er Type EXII godkendt. Den transporterende enhed må maksimalt transportere kg NEM. Begrænsninger i klasse 4.1 type B, C, D, E eller F og i klasse 5.2. Mængden af organiske peroxider i klasse 5.2 og selvnedbrydende i klasse 4.1 må ikke overstige kg pr. transporterende enhed. Se også CV 22 (ADR afsnit ) om fri luftcirkulation (5000 kg/5 cm). Skal farligt gods holdes adskilt fra fødevarer og foder? Kravet om adskillelse fra fødevarer og foder gælder kun for faresedlerne fra kl. 6.1, kl. 6.2 samt klasse 9 produkter med følgende 6 UN-nr. 2212, 2315, 2590, 3151,3152 og Disse må ikke stables oven på eller i nærheden af fødevarer eller foder. Brug en af nedenstående måder til adskillelse af godset. Alle andre godstyper/produkter og farlige må gerne bruges til adskillelse. Altså, disse giftige og lignende må gerne transporteres i samme køretøj, blot de holdes adskilt fra fødevarer og foder. Adskillelsesmuligheder 1 skillevæg 2 - alt andet gods Dog ikke mærket med faresedlerne 6.1, 6.2 og mellemrum Farligt gods med fareseddel 6.1, 6.2 eller visse i klasse 9 Farligt gods med fareseddel 6.1, 6.2 eller visse i klasse 9 Farligt gods med fareseddel 6.1, 6.2 eller visse i klasse 9 Adskillelseskravet gælder, med mindre kolliene med de nævnte faresedler er særligt emballeret eller fuldstændigt afdækket, f.eks. ved hjælp af krympefolie bølgepap eller lignende

16 Hvordan skal godset være surret? (Grundregel altid mod forskubning) Lastsikring - ikke kun det farlige gods, det vil sige, alt inkl. pallevogne og sækkevogne og tomme paller mm. i/på køretøjets lad. Kravene i dette punkt anses for at være opfyldt, hvis lasten er fastgjort i overensstemmelse med standarden EN :2010. Grundregel: Kolli, der indeholder farlige eller uemballerede farlige genstande, skal fastgøres i køretøjet eller containeren med egnede midler (f.eks. fastgørelsesremme, glidelamelplader og regulerbare beslag), så de ikke kan forskubbe sig under kørslen på en måde, så kolliene vælter eller bliver beskadiget. Når farligt gods transporteres sammen med andet gods (f.eks. tunge maskiner eller tremmekasser), skal alt gods fastgøres sikkert eller emballeres i køretøjerne eller containerne for at forhindre udslip af farligt gods. Afsenderen skal kontrollere køretøjet og den øvrige last for skarpe genstande og lignende. Surringen eller opklodsning skal kunne optage 80% af godsets vægt i fremadgående retning og 50% i sideværtsretning, dog med overfaldssurringer, 80% plus sikkerhedsfaktor på 25% = 100% og i sideværtsretning 50% plus sikkerhedsfaktor på 10% = 55%, medmindre at godset er anbragt klods op af forsmækken/sidesmækker og lignende. Surringen skal kunne optage halvdelen af godsets vægt bagud. Vær opmærksom på, at køretøjer med opbygninger med gardiner kan kræve særlig sikringsudstyr og lastsikrings metoder. NB. Huckepacktransporter (jernbane) kræver, at surringen skal kunne optage hele godsets vægt (m = masse) i både fremad og bagud retning. (Grundet ændring af togets kørselsretning). Ligeledes søfart, f.eks. på Nordsøen og Skagerrak, kan medføre voldsomme sideværtshældninger. Skal køretøjet afmærkes? (orangeskilte eventuelle faresedler) - 1 Skal jeg afmærke mit køretøj/vogntog? Intet farligt gods = ingen fareskilte. Større mængder end frimængden, så er svaret JA (se tabellen side 8). Sådan afmærker du stykgodsbiler: De orangefarvede skilte skal normalt have en størrelse på 40 x 30 cm. I tilfældet af køretøjets størrelse eller konstruktion ikke egner sig til disse, kan størrelsen af disse nedsættes til 30 x 12 cm. NYT 2013: Et frakoblet påhængskøretøj (sættevogn/påhængsvogn), der indeholder større mængder end frimængden samt tankkøretøjer, skal afmærkes mindst bagpå med et orangefarvet fareskilt. Frakoblet påhængskøretøj Ved kørsel med kl. 1 eller kl. 7 (og hvis disse er mærket som miljøfarlig) skal relevante faresedler (25 x 25 cm) anbringes på begge sider og på bagenden af køretøjet. Undtaget for afmærkning er dog klasse 1.4S

17 Skal køretøjet afmærkes? (orangeskilte eventuelle faresedler) - 1 Ved kørsel med flere forskellige underklasser i Klasse 1 skal køretøjet mærkes med den farligste fareseddel i rækkefølgen 1.1, (farligst) 1.5,1.2,1.3, 1.6 og 1.4 som den mindst farlig, og er der flere forskellige bogstaver på faresedlerne på godset, afmærkes køretøjet uden disse bogstaver. Begrænsede mængder (LQ) Transporteres der mere end 8 tons (brutto) farligt gods, og køretøjets tilladte totalvægt overstiger 12 tons, skal den transporterende enhed afmærkes foran og bagpå med fareseddel, eller hvis godset er mærket med de gamle faresedler, et hvidt skilt med 6 cm høje sorte bogstaver: LTD QTY (medmindre, det kræves med orange skilte). Bemærk: Ved søtransport skal køretøjer, der indeholder farligt gods, afmærkes, uanset den transporterede mængde, også gods mærket som LQ/EQ. Er godset mærket som undtagne mængder, (EQ) skal køretøjet ikke afmærkes ved landevejstransport. Skal køretøjet afmærkes? Afmærkninger af tankbiler: Afmærkning af tankbiler/vogntog, der har samme stof (samme UN-nr.) i samtlige tanksektioner Hvis et køretøj er afmærket med miljøfaresedler, skal ordet miljøfarligt indføres i fragtbrevet. Sådan afmærker du tankbiler (med faste og aftagelige tanke), når du transporterer et stof i forvognen og et andet i påhængsvognen eller en tankvogn, der transporterer forskellige i flere rum. Fareskilte med farenumre og UN-numre anbringes på begge sider af hver tanksektion, og de relevante faresedler anbringes på begge sider ud for hver tanksektion samt på bagenden af køretøjet. Bemærk: Når der transporteres flere forskellige, er der ikke numre på de orangefarvede skilte foran og bagpå vogntoget. Udskiftelige tal og bogstaver på tavler, der viser farenummeret og UNnummeret, skal blive siddende under transporten, uanset hvordan køretøjet vender (uheld - væltet køretøj). Hvis et køretøj er afmærket med miljøfaresedler, skal ordet miljøfarligt indføres i fragtbrevet. Nyt : Frakoblede tankpåhængskøretøjer, der indeholder farligt gods eller er tom og urenset, skal afmærkes mindst bagpå med orange skilte

18 Skal køretøjet afmærkes Når der transporteres benzin og olieprodukter med UN-nr. 1202, 1203, 1223, (1268 og 1863 flybrændstof), kan man afmærke sit køretøj efter det farligste produkt, det vil sige, det laveste flammepunkt. Farlig rækkefølge: 1203 Benzin, 1223 Petroleum, 1202 Diesel/fyringsolie/ gasolie. Sådan afmærkes tankcontainerbiler: (Faresedler på alle 4 sider) Orangefarvede fareskilte uden numre foran og bagpå køretøjet/vogntoget samt faresedler på alle 4 sider af containeren samt orangefarvede fareskilte med fare- og UN-numre på begge sider af containeren. Bilen herunder er læsset med Benzin, Petroleum og Diesel og er derfor mærket som 1203 samt fareseddel nr. 3 og miljøfareseddel på begge sider og bagenden. Hvis et køretøj er afmærket med miljøfaresedler, skal ordet miljøfarligt indføres i fragtbrevet. Denne lempelse i afmærkningen kræver, at der medbringes en oversigt over, hvilke produkter der er læsset i de enkelte rum. F.eks: Rum 1 UN 1203 Benzin ltr. Rum 2 Tom urenset sidst indeholdt UN 1202 Dieselolie 3. Rum 3 UN 1223 Petroleum ltr. Rum 4 - UN 1203 Benzin ltr. Transport af tom tank, som ikke er renset, skal køretøjerne være afmærket, som om de var læsset. Husk, der skal også udfærdiges et fragtbrev indeholdende oplysningen: Tom urenset tank samt klasse og sidst indeholdt UN-nr og stoffets navn. (Evtentuel teksten tom urenset retur på udkørselsfragtbrev). Orange fareskilte skal fastgøres foran og bagpå køretøjet. Skiltene og fastgørelsen skal forblive læseligt og siddende, efter at disse har været udsat for 15 minutters brand. Evtentuel tildækning efter endt aflæsning, skal ligeledes kunne modstå brand i 15 min. Udskiftelige tal og bogstaver på tavler, der viser farenummeret og UN-nummeret, skal blive siddende under transporten, uanset hvordan køretøjet vender (uheld - væltet køretøj). NYT 2013: Frakoblet tankpåhængskøretøjer (sættevogne/påhængsvogn), der indeholder farligt gods (herunder tom urenset), skal udover afmærkning af container afmærkes mindst bagpå med orange skilte. Sådan afmærkes stykgodscontainer (faresedler på alle 4 sider) Hvis containeren er afmærket med miljøfaresedler, skal ordet miljøfarligt indføres i fragtbrevet. NYT 2013: Frakoblet tankpåhængskøretøjer (sættevogne/påhængsvogn), der indeholder farligt gods (herunder tom urenset), skal afmærkes mindst bagpå med orange skilte

19 Skal køretøjet være afmærket (orangeskilte eventuelle faresedler) 5 Sådan afmærkes bulktransporter: Eksempler på bulktransporter, oftest tippeladsbiler med kunstgødning eller åbne containere med brugte akkumulatorer, afmærkes i princippet, som tankbiler med farenummer og stofnummer på de orange fareskilte foran og bagpå køretøjet samt faresedler på begge sider og på bagenden. BEMÆRK opvarmede i klasse 9 Ved transport af UN 3257 og UN 3258 (opvarmede som f.eks. bitumen) skal tankkøretøjet, container m.v. desuden være afmærket på begge sider samt på bagenden med symbolet for med forhøjet temperatur. (Se særlig bestemmelse nr. 580 i afsnit og afsnit i ADR). Miljøfarlige Containere, MEGC s, tankcontainere, UN-tanke og køretøjer, der indeholder miljøfarlige, skal mærkes med mærket (symbolet) for miljøfarlige. Hvis et køretøj eller container er afmærket med miljøfaresedler, skal ordet miljøfarligt indføres i fragtbrevet og ved færge/søfart bogstaverne MP. NYT 2013: Frakoblet bulkpåhængskøretøjer (sættevogne/ påhængsvogn), der indeholder farligt gods, skal bagpå afmærkes med orange fareskilt. Skal emballagen være afmærket? (afsenderens ansvar) Emballage Al emballage og IBC-ere skal være UN-godkendt (kodemærkning som starter medbogstaverne UN). Herudover skal al emballage og IBC-ere være mærket med stoffets UN-nummer og den/de tilhørende faresedle(r). Fra 1. januar 2014 er der krav til størrelsen af teksten på emballagerne. UN-godkendt emballage afmærkes med UN-nr. og faresedle(r) og IBC er og storemballager med faresedle(r) UN-nr. på 2 modstående sider. Inden læsning af farligt gods skal du kontrollere overensstemmelse mellem gods og dokumenter, det vil sige, det der står på fragtbrevet, skal stå på emballagen og omvendt. Eks. 1: 1 tromle med den viste afmærkning skal følges af et transportdokument med følgende klassificering: UN 1230 Methanol 3 (6.1), II samt vægt eller volumen på godset. Eks. 2: 1 IBC, UN 2067, Ammoniumnitrat Gødning, 5.1, III - plus vægten. Miljøfarlige Kolli, der indeholder miljøfarlige, skal mærkes holdbart med symbolet for miljøfarlige. Hvis godset er afmærket med miljøfaresedler, skal ordet miljøfarligt indføres i fragtbrevet. Containere, MEGC s, tankcontainere, UN-tanke og køretøjer, der indeholder miljøfarlige, mærkes ligeledes med mærket (symbolet) for miljøfarlige. Brændstoftanke ADR afsnit a Brændstoftanke til den transporterende enhed og udstyret dertil må maksimalt kunne rumme l, dog højst 500 l på et påhængskøretøj uden at være undergivet reglerne om transport af farligt gods

20 Diverse regler Transport af passagerer (er ikke tilladt) ADR På køretøjer med farlige (i mængder over frimængden) må der ikke transporteres andre personer end køretøjets mandskab. Mandskab er: En chauffør eller enhver anden person, der ledsager chaufføren af sikkerheds-, sikrings-, uddannelses- eller driftsmæssige grunde. HUSK, for hele mandskabet: Billedlegitimation og personlig udstyr til hvert medlem af køretøjets mandskab i henhold til de skriftlige anvisninger. Brug af brandslukningsmateriel ADR Mandskabet på køretøjet skal være kendt med anvendelsen af brandslukningsmateriellet. Se også forsiden på de skriftlige anvisninger. Forbud mod at åbne kolli ADR Det er forbudt køretøjets mandskab (føreren eller medhjælperen) at åbne kolli med farlige. Forbud mod rygning ADR Rygning er forbudt under håndtering indeni eller i nærheden af køretøjer. I klasse 1 er der dog et generelt forbud. Adskillelse fra fødevarer ADR (se også side 27) Kravet om adskillelse fra fødevarer og foder gælder også i containere eller på steder, hvor der foretages af og pålæsning eller omladning. Tomgangskørsel under lastning og losning ADR Motoren skal være stoppet under lastning og losning, med mindre den bruges til at drive pumper eller andre hjælpemidler ved lastning og losning. National lovgivning skal overholdes. Alle motorer, også på lastbiler og deres udstyr, skal være standset under tankning af brændstof. Klasse 1 produkter - eksplosiver (Konvojkørsel samt standsning og parkering) ADR 8.5 Transporterende enheder belæsset med klasse 1 produkter skal holde en indbyrdes afstand på mindst 50 m. Dette gælder også ved standsning og parkering. Ved transport af og genstande hørende til klasse 1 i Type EX-II eller EX-III køretøjer skal køretøjet være aflåst under hele transporten. 36 Brugen af ikke EX godkendt udstyr under af- og pålæsning er ikke tilladt på steder, hvor EX skiltet er vist. Det vil sige, lommelygter/håndlygter/mobiltelefoner og andet elektrisk udstyr skal være EX godkendt. Forbrændingsvarmeanlæg (oliefyr) ADR 8.5 S2 (2). Ved kørsel med FL-godkendte køretøjer er det forbudt at anvende forbrændingsvarmeanlæg under af og pålæsning (S2 stk.2). Tankkøretøjer: Forholdsregler mod Statisk Elektricitet og hvor meget må/skal der fyldes i tanken. Statisk elektricitet ADR 8.5 S2 (3) Læsning/Losning af FL-godkendte køretøjer, f.eks. benzin og olie og andre køretøjer, der transporterer brandfarlige væsker i tanke. Under læsning/losning af farlige med et flammepunkt på ikke over 60 C i tanke, skal der etableres god forbindelse mellem køretøj og jord. Det er generelt en god idé at etablere jordforbindelse, når du læsser og losser tankkøretøjer. Fyldningsgrad ADR En tank til transport af væsker, som ikke ved hjælp af mellembunde eller skvulpeplader er opdelt i sektioner på højst liter, skal under en transport altid være fyldt til mindst 80 % af kapaciteten, med mindre den er praktisk taget tom, hvilket vil sige, indtil 20 % af kapaciteten. For at finde ud om der er skvulpeplader/mellembunde i tanken, se de lovpligtige mærkeplader på tanken. Hvis tanken eller rummet er større end 7500 liter, skal bogstavet S angives efter rumfanget af de enkelte tanke/rumme, f.eks S. Er bogstavet S ikke angivet, betyder det, at der ingen skulpeplader er, og at tanken skal fyldes mindst 80%, eller maksimum 20%. Andre, der skal transporteres i tanke, kan være pålagt begrænsninger fyldningsgraderne, se de særlige TU (Tank Utilization) bestemmelser i afsnit i ADR. 37

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2011 chaufførens farligt gods guide Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser

Vejledning. National transport af farligt gods. Klasse 2 Gasser Vejledning i National transport af farligt gods Klasse 2 Gasser version 6:2011 Producenter af Komprimerede Gasser Danish Producers of Compressed Gases Forord Denne folder er udarbejdet med det sigte at

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde?

FARLIGT GODS GT- KONFERENCE 2010. Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? Hvilke (farligt gods) regler kan mon gælde? En ikke på alle måder uddybende gennemgang og tolkning af diverse regler, hovedsageligt knyttet til uddannelse, i

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø.

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø. Steen Larsen Orla Madsen Tungvognscenter Nord i Aalborg Peter Lindholt Tungvognscenter Syd i Vejle Henrik Madsen Kurt Krüth Henning Kudsk Tungvognscenter Øst i Karlslunde Susanne Jensen Torkil Hansen Freddy

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2013 *) Rigspolitiet, Politiområdet, Nationalt Beredskabscenter 2013 *) ADR implementeres i dansk ret

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *)

EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ (ADR) gældende fra 1. januar 2005 *) Rigspolitiet, Færdselsafdelingen 2005 *) ADR implementeres i dansk ret via en ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013 De ændringer, der gennemgås i det følgende, er udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15/213 - af 5. marts 2012 ECE/TRANS/WP.15/213/add.1 - af 29.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19

Sikkerhedsdatablad. ProtoxSkimmel 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Fabriksvej 19 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1608123 Leverandør: Revision: 21-12-2009 / TKO Protox aps Fabriksvej 19 Anvendelse: Middel mod

Læs mere

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124

http://hse.veritas-forum.net/visit/aarsreport.asp?id=1212&kid=1034124 Page 1 of 9 Årsrapport over virksomhedens aktiviteter i de seneste 12 måneder, ved nedenstående virksomhed. Årsrapporten er udarbejdet så den er dækkende for virksomhedens målsætning omkring håndtering

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Multi SF. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revision: 29012009 / BR Erstatter den: Anvendelse: Til smøring af bl.a. åbne tandhjul, tandhjulsstænger,

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER?

KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED LASTBIL ELLER BUS HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER FOR KØREKORT TIL LASTBIL OG BUS Den 19. januar 2013 træder nye regler om kørekort i kraft. De nye regler

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4 Ntat TRANSPORT AF FARLIGT GODS (FARLIGT AFFALD OG KEMIKALIER) FOR AMG BIOLOGI 12. april 2012 Prjekt nr. 06.519.00 Udarbejdet af EMS Kntrlleret af LBR Gdkendt af EMS INDHOLD 1 Regelsæt fr kørsels af farligt

Læs mere

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ

GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ GÆLDER FRA 19. JANUAR 2013 KØRSEL MED MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ HAR DU STYR PÅ DE NYE REGLER? NYE REGLER OM KØREKORT TIL MOTORCYKEL, BIL OG PÅHÆNGSKØRETØJ Den 19. januar 2013 træder nye regler

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Revisionsdato: 18. februar 2009, Erstatter: 22. november 2006 SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Duftspray, Skov Duftspray, Skov 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn: Duftspray, skov Varenr.: 2717 PR.Nr.: Er tilmeldt, nr. er

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 15-12-2005 / EK Anvendelse: Flydende maskinopvask. Leverandør: Saniva Vaskerimaskiner

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Lavmands Hydraulic Lifting System

Lavmands Hydraulic Lifting System Kærup Parkvej 13 4100 Ringsted >Project Proposal for Dennis Busses >17.02.2010 Lavmands Hydraulic Lifting System Patent Pending Per Lavmand 1 kort er en af Danmarks førende virksomheder indenfor emissionsteknologi,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN INTENSIVE TAR REMOVER Side 1 Dato: 03/12/2004 Version: 8 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Lagernummer: Anvendelse / beskr. af produktet: Identifikation

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion Kørekort og tilkobling Kørekort Bek. nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort Godkendelse og registrering af sammenkobling Bek. nr.

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 15-12-2005 Revision: 25-05-2010 / LT Anvendelse:

Læs mere

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm

Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Information til alle, der færdes på ESØ s behandlingsanlæg i Tarm Miljø- og sikkerhedsvejledning for alle, der færdes på ESØ RENOVATIONSSELSKABET ESØ 90 I/S Tlf. 97 7 77 08#v0 dec 0 www.esoe.dk post@esoe.dk

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL

Veje til mere energieffektive transportvirksomheder. Erik Østergaard, DTL Veje til mere energieffektive transportvirksomheder Erik Østergaard, DTL Agenda DTLs klima og miljøinitiativer DTLs undersøgelse af medlemmernes miljøindsats DTLs ønsker til politikerne Dansk Transport

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen.

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. Assistance Assistance DSV A/S er Danmarks største og blandt Europas førende transport- og logistikvirksomheder.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER Generelt Inden påbegyndelse af læsning: Aeroc Jämerä AS' Markedsføringsdirektører forpligtet til: - inden førstegangs bestilling svarende til

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? I i a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. I I I i b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. c)

Læs mere

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens

Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005. Nordisk Lastsäkringskonferens Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Hans Christiansen hc@tur.dk Seniorkonsulent for Vejgodstransport og Redning Stockholmsmässen 19. okt. 2005 Uddannelse til lastbilchauffører Uddannelse til kranførere Uddannelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER

MILJØ- & SIKKERHEDSREGLER OM RANDERS FUGETEKNIK A/S Randers Fugeteknik A/S blev etableret i 1980 og arbejdede fortrinsvis med fuge- og glarmesterarbejde de første 5-6 år. Men interessen og arbejsopgaver med epoxymaterialer blev

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere