AxiChrom columns

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AxiChrom 300-1000 columns"

Transkript

1 GE Healthcare Life Sciences AxiChrom columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Vigtig brugerinformation Forskriftsmæssige oplysninger AxiChrom Kolonne AxiChrom Master Brugerdokumentation... 2 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Mærkater Nødprocedurer Oplysninger om genanvendelse... 3 Installation Krav til installationsstedet Transport Transport af kasserne Transport af kolonnerne Udpakning Hjulsæt Tilslutninger Reservedele og tilbehør... 4 Betjening Introduktion Start Master, og kalibrér kolonnen Rengøring af kolonnen Tæthedsprøve Forbered opslemning og buffer Priming af kolonnen Fugtning af lejestøtter i plast Brug af Master -guiden Brug af UNICORN-metode Pakning af kolonnen Ydelsesvurdering af kolonnen Rengøring Udpakning af kolonnen... 5 Vedligeholdelse og opbevaring Generelt Sikkerhedsforanstaltninger Vedligeholdelsesskema Rengøring forud for vedligeholdelse/serviceeftersyn Kolonnedelenes vægt AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 3

4 Indholdsfortegnelse Vedligeholdelsesværktøjer Strømsvigt under vedligeholdelse Tryktransmitterfejl eller nedlukning af skærm Skift kolonnen til og fra vedligeholdelsestilstand Introduktion Sikkerhedsoplysninger Afmonteringsguide Samlingsguiden Udskiftning af væske i skyllekanalerne Udskiftning af skyllekonnektorens o-ringe Vedligeholdelse af ind-/udløbsadapter Vedligeholdelse af kolonner med lejestøtter af rustfri stål Adskillelse af bundsamlingen Adskillelse af adapteren Rengøring af lejestøtter af rustfrit stål Samling af adapteren Samling af bundsamlingen Vedligeholdelse af kolonner med lejestøtter af plast Adskillelse af bundsamlingen Adskillelse af adapteren Samling af adapteren Samling af bundsamlingen Vedligeholdelse af medieventil Medieventil - fejlfinding Afmontering af medieventilen Montering af medieventilen Udførelse af tæthedsprøve Master-firmwareinstallation Forudsætninger Vejledning Tag USB-hukommelsesnøglen ud Service Opbevaring Kassering og genvinding... 6 Referencedata Specifikationer Kemisk resistens Resistens over for natriumklorid Systemanbefalinger Sundheds- og sikkerhedserklæringsformular Bestillingsoplysninger... A Kasse, vægt og dimensioner... B Kolonne og AxiChrom Mastervægt og dimensioner AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

5 1 Introduktion 1 Introduktion Formålet med denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen giver dig de instruktioner, du har brug for til at betjene AxiChrom kolonner på sikker vis. Forudsætninger Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at kunne betjene udstyret på den tiltænkte måde: Du skal læse og forstå sikkerhedsinstruktionerne i brugerdokumentationen. Du skal have et grundigt kendskab til hele systemet og processen. Al drift skal udføres af kvalificeret personale, som er blevet ordentligt uddannet. I dette kapitel Dette kapitel indeholder vigtig brugerinformation og en generel beskrivelse af AxiChrom kolonner og deres tilsigtede brug. 1.1 Vigtig brugerinformation Læs dette, før du tager AxiChrom-kolonner i brug Alle brugere skal læse hele AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning før installation, brug eller vedligeholdelse af instrumentet. Hav altid Betjeningsvejledning ved hånden, når du bruger AxiChrom kolonner. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 5

6 1 Introduktion 1.1 Vigtig brugerinformation AxiChrom kolonner bør kun betjenes i overensstemmelse med det i brugerdokumentationen foreskrevne. Ellers er der risiko for farer, der kan medføre personskade, og der kan forårsages beskadigelse af udstyret. Tilsigtet anvendelse AxiChrom-serien af proceskolonner er konstrueret til lavtryk kromatografisk separation af biomolekyler såsom proteiner, peptider og oligonukleotider i GMP-regulerede miljøer. AxiChrom-kolonner er kun beregnet til produktionsanvendelse og bør ikke anvendes til diagnostiske formål i nogen kliniske eller in vitro-procedurer. Kolonnerne er ikke egnet til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer eller til håndtering af brandbare væsker. Hvis kolonnerne benyttes til andre formål end dem, der er angivet i brugervejledningen, kan sikker drift og systemets beskyttelsesmekanismer forringes. Sikkerhedsbemærkninger Denne brugerdokumentation indeholder ADVARSLER, anvisninger om at udvise FORSIG- TIGHED samt BEMÆRKNINGER, der alle vedrører sikker brug af produktet. Se definitionerne nedenfor. Advarsler ADVARSEL ADVARSEL - angiver en farlig situation, som, hvis de ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. Forsigtighedsregler FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. 6 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

7 1 Introduktion 1.1 Vigtig brugerinformation Bemærkninger NOTE NOTE - giver brugeren instrukser, der skal følges med henblik på at undgå at beskadige produktet eller andet udstyr. Kommentarer og gode råd Bemærk: Tip: Dokumentationen anvender Kommentarer til at videregive vigtig information, der bidrager til at gøre brugen af produktet problemfri og optimal. Gode råd indeholder nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig med at forbedre eller optimere dine procedurer. Typografiske konventioner Software-elementer er identificeret i teksten med bold italic tekst. Et kolon adskiller menuniveauer, f.eks. refererer File:Open til kommandoen Open i menuen File. Hardwareelementer er identificeret i teksten med bold tekst (f.eks.: Power-kontakt). 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Dette afsnit beskriver de direktiver og standarder, som er opfyldt af AxiChrom kolonner og AxiChrom Master. Produktionsoplysninger Producentens navn GE Healthcare Bio-Sciences AB Producentens adresse GE Healthcare Bio-Sciences AB Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Andre lovpligtige oplysninger kan findes i overensstemmelseserklæringen, der leveres med produktet. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 7

8 1 Introduktion 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger CE-overensstemmelse Dette produkt opfylder de europæiske direktiver, der er angivet i skemaet, ved at opfylde de tilsvarende harmoniserede standarder. En kopi af overensstemmelseserklæringen leveres med produktet. Direktiv 2006/42/EF 2006/95/EF 2004/108/EF 97/23/EF Titel Maskindirektivet (MD) Lavspændingsdirektivet (LVD) Direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Trykudstyrsdirektivet (PED) Internationale standarder Dette produkt er designet i overensstemmelse med kravene i følgende standarder og regulativer: Standard EN , IEC , UL , CAN/CSA C22.2 Nr EN (Emission i henhold til CISPR 11, Gruppe 1, klasse A) EN ISO ASME BPVC VIII, div 1 ASME BPE UL 508a Betegnelse Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og i laboratorier EMC-udstråling og krav vedrørende immunitet for elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og i laboratorier Maskinsikkerhed, Generelle principper for design, Risikovurdering og risikoreduktion Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC) Bioprocessing equipment UL-standard for sikkerhed for industrielle kontrolpaneler Bemærkninger EN standard harmoniseret med EU-direktivet 2006/95/EF EN standard harmoniseret med EU-direktivet 2004/108/EF EN ISO standard er harmoniseret med EU-direktiv 2006/42/EF Gælder kun for kolonner af rustfrit stål 8 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

9 1 Introduktion 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Standard Betegnelse Bemærkninger EMEA/410/01, CP- MP Note Alle våde polymeriske og elastomeriske dele er af ikke-animalsk oprindelse eller opfylder betingelserne i standarden og er desuden klassificerede i overensstemmelse med USP Class VI, 21 CFR Part 177 CE-mærkning CE-mærkningen og den tilhørende overensstemmelseserklæring gælder for instrumentet, når det er: anvendes som en enkeltstående enhed, eller Tilsluttet til andre CE-mærkede produkter, der er anbefalet eller beskrevet i brugervejledningen, samt anvendes i samme stand, som det blev leveret fra GE Healthcare, bortset fra ændringer, der er beskrevet i brugerdokumentationen. Overensstemmelseserklæringen er kun gældende for systemer, der er mærket med CE-mærkning. Tilsluttet udstyrs overholdelse af lovkrav Alt udstyr, der er tilsluttet AxiChrom kolonner og AxiChrom Master, skal opfylde sikkerhedskravene i IEC EN / IEC eller relevante harmoniserede standarder. I EU skal tilsluttet udstyr være CE-mærket. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 9

10 1 Introduktion 1.3 AxiChrom Kolonne 1.3 AxiChrom Kolonne Generel beskrivelse AxiChrom-kolonner er tilgængelige med to slangelængder til hver størrelse for at opnå den maksimale underlagshøjde på henholdsvis 30 og 50 cm. Kolonnerør er fremstillet af akrylplastik eller rustfrit stål. Kolonnerne betjenes fra AxiChrom Master enten som en enkeltstående enhed eller styret af et ÄKTAprocess -instrument, der kører UNI- CORN -programmer. Intelligent pakning Kolonnerne pakkes ved motorstyret aksial kompression ved hjælp af en intelligent paknings-guide. Intelligent pakning udføres og kontrolleres af et ÄKTAprocess-system eller AxiChrom Master. Hoveddele AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

11 1 Introduktion 1.3 AxiChrom Kolonne Del Funktion Del Funktion 1 Topenhed 8 Nederste lejestøtte og fordelingsplade 2 Snekkegear og bælge 9 Kolonnestander 3 Servomotor 10 Proceskammer 4 Top mobil fase, indgang/udgang 11 Kolonnerør 5 Adapter 12 Opslemningsindløb 6 Adapter-lejestøtte og fordelingsplade 13 Bund mobil fase, indgang/udgang 7 Medieventilenhed 14 Skylleindløb For oplysninger om kolonnevægt og -dimensioner se Appendiks B Kolonne og AxiChrom Mastervægt og dimensioner, på side AxiChrom Master Generel beskrivelse AxiChrom Master er et enkeltstående betjeningspanel med interaktive guider til arbejdsprocedurer såsom pakning, udpakning og vedligeholdelse. Brugergrænsefladen er en berøringsfølsom skærm. Operatøren har kontrol over arbejdsgangen og kan manuelt styre adapterbevægelser samt åbne og lukke medieventilen. Én AxiChrom Master-enhed kan bruges til at styre flere kolonner (en ad gangen). Bemærk: Benyt altid samme Master til at styre en kolonne. Hvis der skiftes til en anden Master, er det nødvendigt at omkalibrere kolonnen med den nye Master. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 11

12 1 Introduktion 1.4 AxiChrom Master For oplysninger om AxiChrom Master vægt og dimensioner se Appendiks B Kolonne og AxiChrom Mastervægt og dimensioner, på side Brugerdokumentation Udover denne Betjeningsvejledning indeholder dokumentationspakken, der leveres sammen med AxiChrom, også ringbind med produktdokumentation, der indeholder detaljerede specifikationer og sporbarhedsdokumenter. De vigtigste dokumenter i dokumentpakken mht. de tekniske aspekter af AxiChrom er: Systemspecifik dokumentation Brugerdokumentation AxiChrom columns Operating Instructions AxiChrom columns User Manual Indhold Al nødvendig vejledning til sikker betjening af instrumentet, herunder en kort beskrivelse af systemet, dets installation og vedligeholdelse. Detaljeret systembeskrivelse. Fuldstændig brugervejledning, metodeoprettelse, betjening, avanceret vedligeholdelse og fejlfinding 12 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

13 1 Introduktion 1.5 Brugerdokumentation Brugerdokumentation EF-overensstemmelseserklæring for AxiChrom Indhold Dokument, hvormed producenten sikrer, at produktet overholder og er i overensstemmelse med de vigtige krav i de gældende direktiver. Softwaredokumentation Følgende softwaredokumentation leveres sammen med hvert enkelt system og indeholder yderligere oplysninger, der gælder for AxiChrom kolonner uafhængigt af den specifikke konfiguration: Dokument UNICORN Vejledningspakke Formål/Indhold Vejledningerne indeholder detaljerede instruktioner i indgivning af UNICORN, arbejde med metoder, udførelse af kørsler og evaluering af resultater. Onlinehjælpen indeholder beskrivelser af dialogbokse i UNICORN. Der opnås adgang til onlinehjælpen fra menuen Help. Komponentdokumentation Dokumentation for komponenter, der både produceres af GE Healthcare og af tredjepart, hvis en sådan findes, er også inkluderet i dokumentpakken. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 13

14 2 Sikkerhedsinstruktioner 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Introduktion Inden installation, betjening eller vedligeholdelse af AxiChrom kolonnen, skal du være opmærksom på de farer, der er beskrevet i denne vejledning. Følg de anvisninger, der er angivet for at undgå personskade eller beskadigelse af udstyret. Advarslerne og forsigtighedsangivelserne i brugerdokumentationen må på ingen måde få forrang frem for mere restriktive lokale bestemmelser og politikker. Af hensyn til din personlige sikkerhed er det vigtigt, at du har et godt kendskab til hele det system, som kolonnen er en del af. Undersøg eventuelle supplerende sikkerhedsanvisninger, og anvend passende personligt beskyttelsesudstyr til den specifikke anvendelse og det specifikke driftsmiljø. Risikovurdering AxiChrom-kolonner er designet og fremstillet til at yde en høj grad af personlig sikkerhed. Restrisikoen er dog stærkt afhængig af anvendelsen og det miljø, som kolonnen bruges i. For at kunne fastlægge sikker drift af udstyret skal der foretages en risikovurdering. Denne risikovurdering vil i kombination med lokale bestemmelser og politikker resultere i specifikke sikkerhedsanvisninger for installation, drift og vedligeholdelse, anvendelse af passende personligt beskyttelsesudstyr eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at udføre din proces på sikker vis. Generelle forholdsregler ADVARSEL Kunden skal sørge for, at al installation, vedligeholdelse, betjening og eftersyn udføres af kvalificeret personale med passende oplæring. Personalet skal forstå og overholde de lokale bestemmelser og betjeningsvejledningerne og have et grundigt kendskab til AxiChrom kolonner og hele processen. 14 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

15 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL AxiChrom-kolonner må IKKE anvendes til andre formål end kromatografiske separationer. De må ikke bruges som: Lagertanke for kemikalier m.v. Generelle trykbeholdere Gæringskar Gasbeholdere Kolonnen må aldrig indeholde luft eller gas under tryk. Anvendelse af brandfarlige væsker ADVARSEL AxiChrom er ikke beregnet til at håndtere brændbare væsker. AxiChrom er ikke godkendt til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer på steder, der er klassificerede som Zone 0 til Zone 2 i overensstemmelse med IEC Personlig beskyttelse ADVARSEL Brug altid beskyttelsesbriller og andet personligt beskyttelsesudstyr, der er relevant for den aktuelle anvendelse, for at sikre personlig sikkerhed under betjening. ADVARSEL Afbrydning/fjernelse af slanger under tryk kan forårsage høje lyde. Høreværn anbefales. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 15

16 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Bemærk: Der behøves ikke høreværn under normal drift. Støjniveauet fra AxiChrom er lavt (under 55 db). Installation og flytning af kolonnerne og Master ADVARSEL Flytning af transportkasser. Sørg for gaffeltrucken er stor nok til at sikkert at løfte vægten af kassen. Sørg for kassen er i balance, så den ikke pludseligt vælter, mens den flyttes. ADVARSEL Flyt kolonnen. Kontroller, at kolonnens tyngdepunkt er godt afbalanceret over gaffeltruckens løftearme, da kolonnen ellers kan vælte ned fra gaffeltrucken. ADVARSEL Elektriske installationer må kun udføres af autoriseret personale. FORSIGTIG Sørg for, at alle rør, slanger og kabler er placeret, så risikoen for snubleulykker minimeres. NOTE Alle computere, der bruges sammen med udstyret, skal overholde IEC og være installeret og anvendes i henhold til producentens anvisninger. 16 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

17 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger NOTE Afbryd/fjern alle rør, slanger og kabler, før kolonnen flyttes. Betjening af systemet ADVARSEL Søjlens arbejdstryk bør aldrig overskride 4 bar, da der ellers vil være risiko for personskade og beskadigelse af søjlen. Anvend altid passende overtryksalarmer, overtryksventiler eller sprængskiver og sikkerhedsudstyr. ADVARSEL Bloker ikke adgang til strømkontakten. Tænd/sluk-knappen skal til enhver tid være lettilgængelig. FORSIGTIG Rør ikke ved motoren på kolonnen under drift, da motoren kan være varm, og der er risiko for forbrænding. FORSIGTIG Stå ikke på kolonnens sokkel for at nå de øverste dele af kolonnen (f.eks. øverste ind-/udgang). Benyt altid det korrekte udstyr til opstigning og platform ved arbejde med de øverste dele af kolonnen. FORSIGTIG Fjern straks spildt materiale fra gulvet for at mindske risikoen for snubleulykker. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 17

18 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Brug en trykmåler, en overtryksventil, en sprængskive eller andet tryksikkerhedsudstyr for at sikre, at det maksimale driftstryk for kolonnen ikke overskrides. NOTE Benyt ikke kolonnen ved temperaturer uden for driftstemperaturområdet. NOTE Sørg for, at søjlen og systemet er spædet, dvs. at de er uden luft, og at indtaget er åbent, før proceskørslen startes. NOTE Benyt ikke kemikalier, der ikke er angivet under oplysninger vedrørende kemisk modstandsdygtighed. De godkendte dele i AxiChrom kan beskadiges af kemikalier, der ikke er angivet under oplysninger vedrørende kemisk modstandsdygtighed. Kontakt din GE Healthcare-firmarepræsentant før brug af kemikalier, der ikke er angivet. NOTE Kontroller, at alle væsker, der anvendes i kolonnen, er partikelfri (ned til 1 μm), da partikler kan blokere og beskadige lejestøtten. NOTE Klorider og lav ph kan forårsage korrosion på rustfrit stål. Skyl grundigt med rent vand efter brug. Efterse jævnligt kolonnen for tegn på korrosion, der kan beskadige kolonnen, hvis de ikke afhjælpes. Bemærk, at lejestøtter af rustfrit stål er særligt sårbare over for korrosion. 18 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

19 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger NOTE Hvis der er luft i kolonnen, skal du sikre, at der er en fri strømningsvej til evakuering via en åben ventil, før adapteren flyttes, eller der pumpes væske ind i kolonnen. NOTE Kontroller, at trykket ikke overstiger driftstrykket for mediet, der er pakket i kolonnen. NOTE Akrylkolonneslangen har begrænset modstandsdygtighed over for organiske opløsningsmidler. Se Kemisk resistens for flere oplysninger. Vedligeholdelse ADVARSEL Følg alle de sikkerhedsanvisninger, der vises i AxiChrom Master, når du udfører vedligeholdelse på kolonnen. ADVARSEL Sørg for, at kropsdele ikke fanges mellem kolonnerørenheden og kolonnerammen, når du bruger udsvingningsfunktionen til vedligeholdelsesarbejde på kolonnen. På grund af kolonnerørenhedens vægt er det ikke tilrådeligt at forsøge at stoppe enhedens bevægelser med hånden, når den er i bevægelse. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 19

20 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Der må ikke være rester af skadelige stoffer tilbage i kolonnen efter vedligeholdelse. Sørg for, at kolonnen rengøres korrekt før vedligeholdelsesarbejde, samt at rengøringen dokumenteres i dekontamineringsrapporten. NOTE Løft af den øverste enhed med forkert placerede låseblokke kan beskadige kolonnen. NOTE Efterse alle tilslutninger og slanger før brug, og udskift alle defekte dele. Efterse også kolonneslanger grundigt før anvendelse for at bekræfte, at der ikke er revner eller andre synlige tegn på beskadigelse. NOTE Udfør en lækagetest, når fugtede dele er monteret eller udskiftet. NOTE Vær altid iført latex-handsker (eller handsker af andre egnede materialer) ved håndteringen af lejestøtten for at forhindre, at fedt fra fingrene kommer i kontakt med lejestøtten. NOTE For at undgå spild må bundventilen ikke åbnes, når kolonnen er fyldt med væske, medmindre der er slanger tilsluttet til udgangene. 20 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

21 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger NOTE Håndter dele af rustfrit stål, særligt lejestøtterne, med forsigtighed. Beskadigelse af overflader kan medføre korrosion. 2.2 Mærkater I dette afsnit beskrives identifikationsmærkater, sikkerhedsmærkater og mærkater for farlige stoffer, som sidder på AxiChrom kolonner og AxiChrom Master. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 21

22 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Kolonnemærkat Placering af mærkat Eksempel på mærkat Mærkattekst. Dimension Serial number Year of manufacturing Tare mass Operating temperature TS Max column volume V Design pressure PS Test pressure PT Date Maximum filling mass PED fluid group / cat. Betydning Kolonnens mål Serienummer for de individuelle kolonner Kolonnens fabrikationsår Vægt af tom kolonne Driftstemperaturområde Maksimal kolonnelejesvolumen Kolonnens konstruktionstryk Det tryk, som kolonnen er afprøvet med, under fremstilling Afprøvningsdato Maksimal vægt af kolonneindhold (medie og eluent) Trykudstyrsdirektiv væskegruppe / kategori 22 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

23 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater AxiChrom Master -mærkat Illustrationen nedenfor viser et eksempel på et AxiChrom Master-mærkat. N3732 Mærkattekst. Betydning Code Number Produktkodenr. for AxiChrom Master Serial Number Serienummer for den individuelle AxiChrom Master Manufacturing Year Året, hvor AxiChrom Master blev fremstillet Supply Voltage Range (CE) Tilladelig forsyningsspændingsområde (Europa) Max Voltage (NA) Maksimalt tilladelige forsyningsspænding (Nordamerika) Frequency Forsyningsspændingens frekvens. Max Power Consumption Maksimalt strømforbrug Enclosure Kabinetnormering i overensstemmelse med EN Largest Motor Current (FLA) Højeste strøm trukket af motoren (ampere ved fuld belastning) Max Current Højeste strøm trukket af AxiChrom Master Pneumatic Supply Nødvendigt tryk ved trykluftforsyning Short Circuit Rating Maksimalt tolereret kortslutningsstrøm Protection Class Beskyttelsesklassenormering i overensstemmelse med EN AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 23

24 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Sikkerhedsmærkatsymboler Betydning Advarsel! Læs brugerdokumentationen, inden du anvender systemet. Åbn aldrig dæksler eller udskift dele, medmindre det udtrykkeligt er nævnt i brugerdokumentationen. Systemet overholder kravene vedrørende elektromagnetisk stråling (EMC) i Australien og på New Zealand. Systemet overholder gældende EU-direktiver. Mærkater vedrørende farlige substanser Mærkat Mærkat Betydning Dette symbol angiver, at affald i form af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes som usorteret husholdningsaffald, samt at det skal indsamles særskilt. Kontakt en autoriseret repræsentant for fabrikanten for at få oplysninger om bortskaffelse af udstyr. Dette symbol indikerer, at produktet indeholder farlige materialer, som overstiger grænserne i den kinesiske standard SJ/T Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronics. 2.3 Nødprocedurer Dette afsnit beskriver, hvordan AxiChrom Master lukkes ned i nødstilfælde. Afsnittet beskriver også, hvad der sker i tilfælde af strømsvigt. 24 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

25 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer Nødnedlukning af AxiChrom Master I en nødsituation skal du trykke på nødstop-knappen på AxiChrom Master for at stoppe adapterbevægelsen. ADVARSEL EMERGENCY STOP-knappen vil ikke slukke for den elektriske strøm til motoren i kolonnen. Brug Power Switch på konnektorpanelet på AxiChrom Master for at slukke for strømmen. ADVARSEL Sørg for, at EMERGENCY STOP-knappen altid kan nås, når du arbejder med kolonnen. Nødnedlukning af ÄKTAprocess-system I en nødsituation, hvor pumper skal stoppes, skal du trykke på en vilkårlig nødstopknap på ÄKTAprocess -systemet. Der er to knapper på et ÄKTAprocess-system, én på hver side. Se ÄKTAprocess Safety Handbook for flere oplysninger om nødprocedurer for ÄKTAprocess. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 25

26 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer Strømsvigt Strømsvigt til... AxiChrom Master ÄKTAprocess resulterer i... Oplysninger om den igangværende procedure er gået tabt. I vedligeholdelsestilstand huskes den sidste statiske position dog, så vedligeholdelsesproceduren kan blive genoptaget. Pumperne stopper, og ventilerne vender tilbage til standardposition (lukket). For yderligere oplysninger se ÄKTAprocess brugerdokumentationen, eller kontakt din lokale GE Healthcare-repræsentant. 2.4 Oplysninger om genanvendelse Dekontaminering Udstyret skal dekontamineres, inden det tages ud af drift, og lokal lovgivning vedrørende skrotning af udstyret skal overholdes. Bortskaffelse, generelle instruktioner Når udstyret tages ud af drift, skal de forskellige materialer adskilles og genbruges i overensstemmelse med nationale og lokale miljøbestemmelser. 26 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

27 3 Installation 3 Installation 3.1 Krav til installationsstedet Parameter Elektrisk strøm Omgivelsestemperatur Placering Fugtighed Krav VAC, Hz 2 til 30 Kolonnen anbringes på et plant gulv 0 % til 95 %, ikke-kondenserende 3.2 Transport For yderligere oplysninger se Site Preparation Guide Transport af kasserne ADVARSEL Flytning af transportkasser. Sørg for gaffeltrucken er stor nok til at sikkert at løfte vægten af kassen. Sørg for kassen er i balance, så den ikke pludseligt vælter, mens den flyttes. For oplysninger om kassevægt og -dimensioner se Appendiks A Kasse, vægt og dimensioner, på side 124. Illustrationen nedenfor viser, hvordan kassen skal flyttes. Læs og følg omhyggeligt mærkaterne og symbolerne på kassen. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 27

28 3 Installation 3.2 Transport Transport af kasserne Tyngdepunkt Pilene viser, hvor løftearmene på gaffeltrucken/palleløfteren skal placeres. Symboler: - Denne side op - Skrøbelig (glas) - Må ikke udsættes for vand Transport af kolonnerne ADVARSEL Flyt kolonnen. Kontroller, at kolonnens tyngdepunkt er godt afbalanceret over gaffeltruckens løftearme, da kolonnen ellers kan vælte ned fra gaffeltrucken. For oplysninger om kolonnevægt og -dimensioner se Appendiks B Kolonne og AxiChrom Mastervægt og dimensioner, på side 125. Illustrationen nedenfor viser, hvordan kolonnen skal flyttes. Læs og følg omhyggeligt mærkaterne og symbolerne på kolonnen. 28 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

29 3 Installation 3.2 Transport Transport af kolonnerne A B C D E F 3.3 Udpakning 3.4 Hjulsæt Figur 3.1: A + B: Tyngdepunktet bør være centreret over gaflen på gaffeltruck/palleløfter. C: Viser, hvor der ikke må løftes. D + F: Mærkaterne angiver, hvordan man skal placere gaflen. D: Centreret på størrelse 450 til F: Forskudt til venstre på størrelserne 300 og 400. E: Mærkatet angiver tyngdepunktet. 1 Pak kasserne ud i henhold til instruktionerne i AxiChrom columns Read Me First, som er fastgjort på ydersiden af kasserne. 2 Efterse alle AxiChrom komponenter for transportskader. 3 Hvis der er skader, skal oplysningerne noteres på modtagelsesdokumenterne, og GE Healthcare-repræsentanten skal underrettes. Se User Manual for at få fuldstændig vejledning i, hvordan hjulene benyttes. ADVARSEL Kolonner i udsvingnings- eller nogen form for vedligeholdelsestilstand må ikke flyttes. Dette kan forårsage personskade eller skade på kolonnen. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 29

30 3 Installation 3.4 Hjulsæt FORSIGTIG Vær forsigtig, og undgå kollisioner, når kolonner med hjul flyttes med håndkraft. Der skal benyttes to eller flere personer til at flytte kolonnen sikkert. NOTE Kontroller, at hjulene ikke rammer genstande (f.eks. dørtrin eller slanger) for at undgå beskadigelse af kolonnens hjul, samt at den vælter, når den eller AxiChrom Master flyttes. NOTE Kolonner udstyret med rullehjul skal rettes op korrekt uden rullehjul, før kolonnen benyttes. Hjulsæt på AxiChrom kolonner Hjulene på kolonner leveres som et sæt, der indeholder baghjul, arm, vognstang og vogn. Forskellige kolonnestørrelser benytter forskellige hjulstørrelser. NOTE Ved transport af en kolonne må håndtaget ikke trækkes opad, da vognknoppen kan falde ud af sin position. Løft med håndtaget vil ikke fungere som en bremse. 30 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

31 3 Installation 3.4 Hjulsæt A K B Figur 3.2: Baghjulene (A) monteres ved at løfte kolonnen tilbage med armen (B). Fronten løftes med vognen (C). A A B C D Figur 3.3: Løft af vognbommen med vognen. A: Bolte på vognbommen, B: Højdejusteringsskruen, C: Trolleyknop, D: Riller på vognbommen AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 31

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400

Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400 Chromaflow Packing Station 50, 100, 200, og 400 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Den side er bevidst efterladt blank Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Om denne manual...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web

QUADRO. Betjeningsvejledning. a product by CUBE. +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk. Phone Fax Email Web QUADRO a product by CUBE Phone Fax Email Web +45 8698 7411 +45 8691 1919 cube@cube-design.dk www.cube-design.dk Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTA ready. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ÄKTA ready. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ÄKTA ready Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger...

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok.

Brugermanual. Test Unit Type ASF-60 ATEX. Brugsanvisning Test Unit Type ASF-60 ATEX. Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774. Ref. dok. Titel: Brugsanvisning Kunde: Kunde ref.: HYTOR ref. nr.: 188774 Ref. dok.; Id. nr: 41-31-0005-R02 Revisionshistrorik: Rev. Dato Beskrivelse Udført af Godkendt af 01 140910 EB INDEX 1. Sikkerhedsanvisning...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere