AxiChrom columns

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AxiChrom 300-1000 columns"

Transkript

1 GE Healthcare Life Sciences AxiChrom columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Vigtig brugerinformation Forskriftsmæssige oplysninger AxiChrom Kolonne AxiChrom Master Brugerdokumentation... 2 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsforanstaltninger Mærkater Nødprocedurer Oplysninger om genanvendelse... 3 Installation Krav til installationsstedet Transport Transport af kasserne Transport af kolonnerne Udpakning Hjulsæt Tilslutninger Reservedele og tilbehør... 4 Betjening Introduktion Start Master, og kalibrér kolonnen Rengøring af kolonnen Tæthedsprøve Forbered opslemning og buffer Priming af kolonnen Fugtning af lejestøtter i plast Brug af Master -guiden Brug af UNICORN-metode Pakning af kolonnen Ydelsesvurdering af kolonnen Rengøring Udpakning af kolonnen... 5 Vedligeholdelse og opbevaring Generelt Sikkerhedsforanstaltninger Vedligeholdelsesskema Rengøring forud for vedligeholdelse/serviceeftersyn Kolonnedelenes vægt AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 3

4 Indholdsfortegnelse Vedligeholdelsesværktøjer Strømsvigt under vedligeholdelse Tryktransmitterfejl eller nedlukning af skærm Skift kolonnen til og fra vedligeholdelsestilstand Introduktion Sikkerhedsoplysninger Afmonteringsguide Samlingsguiden Udskiftning af væske i skyllekanalerne Udskiftning af skyllekonnektorens o-ringe Vedligeholdelse af ind-/udløbsadapter Vedligeholdelse af kolonner med lejestøtter af rustfri stål Adskillelse af bundsamlingen Adskillelse af adapteren Rengøring af lejestøtter af rustfrit stål Samling af adapteren Samling af bundsamlingen Vedligeholdelse af kolonner med lejestøtter af plast Adskillelse af bundsamlingen Adskillelse af adapteren Samling af adapteren Samling af bundsamlingen Vedligeholdelse af medieventil Medieventil - fejlfinding Afmontering af medieventilen Montering af medieventilen Udførelse af tæthedsprøve Master-firmwareinstallation Forudsætninger Vejledning Tag USB-hukommelsesnøglen ud Service Opbevaring Kassering og genvinding... 6 Referencedata Specifikationer Kemisk resistens Resistens over for natriumklorid Systemanbefalinger Sundheds- og sikkerhedserklæringsformular Bestillingsoplysninger... A Kasse, vægt og dimensioner... B Kolonne og AxiChrom Mastervægt og dimensioner AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

5 1 Introduktion 1 Introduktion Formålet med denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen giver dig de instruktioner, du har brug for til at betjene AxiChrom kolonner på sikker vis. Forudsætninger Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at kunne betjene udstyret på den tiltænkte måde: Du skal læse og forstå sikkerhedsinstruktionerne i brugerdokumentationen. Du skal have et grundigt kendskab til hele systemet og processen. Al drift skal udføres af kvalificeret personale, som er blevet ordentligt uddannet. I dette kapitel Dette kapitel indeholder vigtig brugerinformation og en generel beskrivelse af AxiChrom kolonner og deres tilsigtede brug. 1.1 Vigtig brugerinformation Læs dette, før du tager AxiChrom-kolonner i brug Alle brugere skal læse hele AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning før installation, brug eller vedligeholdelse af instrumentet. Hav altid Betjeningsvejledning ved hånden, når du bruger AxiChrom kolonner. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 5

6 1 Introduktion 1.1 Vigtig brugerinformation AxiChrom kolonner bør kun betjenes i overensstemmelse med det i brugerdokumentationen foreskrevne. Ellers er der risiko for farer, der kan medføre personskade, og der kan forårsages beskadigelse af udstyret. Tilsigtet anvendelse AxiChrom-serien af proceskolonner er konstrueret til lavtryk kromatografisk separation af biomolekyler såsom proteiner, peptider og oligonukleotider i GMP-regulerede miljøer. AxiChrom-kolonner er kun beregnet til produktionsanvendelse og bør ikke anvendes til diagnostiske formål i nogen kliniske eller in vitro-procedurer. Kolonnerne er ikke egnet til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer eller til håndtering af brandbare væsker. Hvis kolonnerne benyttes til andre formål end dem, der er angivet i brugervejledningen, kan sikker drift og systemets beskyttelsesmekanismer forringes. Sikkerhedsbemærkninger Denne brugerdokumentation indeholder ADVARSLER, anvisninger om at udvise FORSIG- TIGHED samt BEMÆRKNINGER, der alle vedrører sikker brug af produktet. Se definitionerne nedenfor. Advarsler ADVARSEL ADVARSEL - angiver en farlig situation, som, hvis de ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. Forsigtighedsregler FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat skade. Det er essentielt ikke at fortsætte, indtil samtlige nævnte betingelser er opfyldt og forstået. 6 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

7 1 Introduktion 1.1 Vigtig brugerinformation Bemærkninger NOTE NOTE - giver brugeren instrukser, der skal følges med henblik på at undgå at beskadige produktet eller andet udstyr. Kommentarer og gode råd Bemærk: Tip: Dokumentationen anvender Kommentarer til at videregive vigtig information, der bidrager til at gøre brugen af produktet problemfri og optimal. Gode råd indeholder nyttige oplysninger, der kan hjælpe dig med at forbedre eller optimere dine procedurer. Typografiske konventioner Software-elementer er identificeret i teksten med bold italic tekst. Et kolon adskiller menuniveauer, f.eks. refererer File:Open til kommandoen Open i menuen File. Hardwareelementer er identificeret i teksten med bold tekst (f.eks.: Power-kontakt). 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Dette afsnit beskriver de direktiver og standarder, som er opfyldt af AxiChrom kolonner og AxiChrom Master. Produktionsoplysninger Producentens navn GE Healthcare Bio-Sciences AB Producentens adresse GE Healthcare Bio-Sciences AB Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Andre lovpligtige oplysninger kan findes i overensstemmelseserklæringen, der leveres med produktet. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 7

8 1 Introduktion 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger CE-overensstemmelse Dette produkt opfylder de europæiske direktiver, der er angivet i skemaet, ved at opfylde de tilsvarende harmoniserede standarder. En kopi af overensstemmelseserklæringen leveres med produktet. Direktiv 2006/42/EF 2006/95/EF 2004/108/EF 97/23/EF Titel Maskindirektivet (MD) Lavspændingsdirektivet (LVD) Direktivet vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Trykudstyrsdirektivet (PED) Internationale standarder Dette produkt er designet i overensstemmelse med kravene i følgende standarder og regulativer: Standard EN , IEC , UL , CAN/CSA C22.2 Nr EN (Emission i henhold til CISPR 11, Gruppe 1, klasse A) EN ISO ASME BPVC VIII, div 1 ASME BPE UL 508a Betegnelse Sikkerhedskrav til elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og i laboratorier EMC-udstråling og krav vedrørende immunitet for elektrisk udstyr, der anvendes til måling, kontrol og i laboratorier Maskinsikkerhed, Generelle principper for design, Risikovurdering og risikoreduktion Boiler and Pressure Vessel Code (BPVC) Bioprocessing equipment UL-standard for sikkerhed for industrielle kontrolpaneler Bemærkninger EN standard harmoniseret med EU-direktivet 2006/95/EF EN standard harmoniseret med EU-direktivet 2004/108/EF EN ISO standard er harmoniseret med EU-direktiv 2006/42/EF Gælder kun for kolonner af rustfrit stål 8 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

9 1 Introduktion 1.2 Forskriftsmæssige oplysninger Standard Betegnelse Bemærkninger EMEA/410/01, CP- MP Note Alle våde polymeriske og elastomeriske dele er af ikke-animalsk oprindelse eller opfylder betingelserne i standarden og er desuden klassificerede i overensstemmelse med USP Class VI, 21 CFR Part 177 CE-mærkning CE-mærkningen og den tilhørende overensstemmelseserklæring gælder for instrumentet, når det er: anvendes som en enkeltstående enhed, eller Tilsluttet til andre CE-mærkede produkter, der er anbefalet eller beskrevet i brugervejledningen, samt anvendes i samme stand, som det blev leveret fra GE Healthcare, bortset fra ændringer, der er beskrevet i brugerdokumentationen. Overensstemmelseserklæringen er kun gældende for systemer, der er mærket med CE-mærkning. Tilsluttet udstyrs overholdelse af lovkrav Alt udstyr, der er tilsluttet AxiChrom kolonner og AxiChrom Master, skal opfylde sikkerhedskravene i IEC EN / IEC eller relevante harmoniserede standarder. I EU skal tilsluttet udstyr være CE-mærket. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 9

10 1 Introduktion 1.3 AxiChrom Kolonne 1.3 AxiChrom Kolonne Generel beskrivelse AxiChrom-kolonner er tilgængelige med to slangelængder til hver størrelse for at opnå den maksimale underlagshøjde på henholdsvis 30 og 50 cm. Kolonnerør er fremstillet af akrylplastik eller rustfrit stål. Kolonnerne betjenes fra AxiChrom Master enten som en enkeltstående enhed eller styret af et ÄKTAprocess -instrument, der kører UNI- CORN -programmer. Intelligent pakning Kolonnerne pakkes ved motorstyret aksial kompression ved hjælp af en intelligent paknings-guide. Intelligent pakning udføres og kontrolleres af et ÄKTAprocess-system eller AxiChrom Master. Hoveddele AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

11 1 Introduktion 1.3 AxiChrom Kolonne Del Funktion Del Funktion 1 Topenhed 8 Nederste lejestøtte og fordelingsplade 2 Snekkegear og bælge 9 Kolonnestander 3 Servomotor 10 Proceskammer 4 Top mobil fase, indgang/udgang 11 Kolonnerør 5 Adapter 12 Opslemningsindløb 6 Adapter-lejestøtte og fordelingsplade 13 Bund mobil fase, indgang/udgang 7 Medieventilenhed 14 Skylleindløb For oplysninger om kolonnevægt og -dimensioner se Appendiks B Kolonne og AxiChrom Mastervægt og dimensioner, på side AxiChrom Master Generel beskrivelse AxiChrom Master er et enkeltstående betjeningspanel med interaktive guider til arbejdsprocedurer såsom pakning, udpakning og vedligeholdelse. Brugergrænsefladen er en berøringsfølsom skærm. Operatøren har kontrol over arbejdsgangen og kan manuelt styre adapterbevægelser samt åbne og lukke medieventilen. Én AxiChrom Master-enhed kan bruges til at styre flere kolonner (en ad gangen). Bemærk: Benyt altid samme Master til at styre en kolonne. Hvis der skiftes til en anden Master, er det nødvendigt at omkalibrere kolonnen med den nye Master. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 11

12 1 Introduktion 1.4 AxiChrom Master For oplysninger om AxiChrom Master vægt og dimensioner se Appendiks B Kolonne og AxiChrom Mastervægt og dimensioner, på side Brugerdokumentation Udover denne Betjeningsvejledning indeholder dokumentationspakken, der leveres sammen med AxiChrom, også ringbind med produktdokumentation, der indeholder detaljerede specifikationer og sporbarhedsdokumenter. De vigtigste dokumenter i dokumentpakken mht. de tekniske aspekter af AxiChrom er: Systemspecifik dokumentation Brugerdokumentation AxiChrom columns Operating Instructions AxiChrom columns User Manual Indhold Al nødvendig vejledning til sikker betjening af instrumentet, herunder en kort beskrivelse af systemet, dets installation og vedligeholdelse. Detaljeret systembeskrivelse. Fuldstændig brugervejledning, metodeoprettelse, betjening, avanceret vedligeholdelse og fejlfinding 12 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

13 1 Introduktion 1.5 Brugerdokumentation Brugerdokumentation EF-overensstemmelseserklæring for AxiChrom Indhold Dokument, hvormed producenten sikrer, at produktet overholder og er i overensstemmelse med de vigtige krav i de gældende direktiver. Softwaredokumentation Følgende softwaredokumentation leveres sammen med hvert enkelt system og indeholder yderligere oplysninger, der gælder for AxiChrom kolonner uafhængigt af den specifikke konfiguration: Dokument UNICORN Vejledningspakke Formål/Indhold Vejledningerne indeholder detaljerede instruktioner i indgivning af UNICORN, arbejde med metoder, udførelse af kørsler og evaluering af resultater. Onlinehjælpen indeholder beskrivelser af dialogbokse i UNICORN. Der opnås adgang til onlinehjælpen fra menuen Help. Komponentdokumentation Dokumentation for komponenter, der både produceres af GE Healthcare og af tredjepart, hvis en sådan findes, er også inkluderet i dokumentpakken. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 13

14 2 Sikkerhedsinstruktioner 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Introduktion Inden installation, betjening eller vedligeholdelse af AxiChrom kolonnen, skal du være opmærksom på de farer, der er beskrevet i denne vejledning. Følg de anvisninger, der er angivet for at undgå personskade eller beskadigelse af udstyret. Advarslerne og forsigtighedsangivelserne i brugerdokumentationen må på ingen måde få forrang frem for mere restriktive lokale bestemmelser og politikker. Af hensyn til din personlige sikkerhed er det vigtigt, at du har et godt kendskab til hele det system, som kolonnen er en del af. Undersøg eventuelle supplerende sikkerhedsanvisninger, og anvend passende personligt beskyttelsesudstyr til den specifikke anvendelse og det specifikke driftsmiljø. Risikovurdering AxiChrom-kolonner er designet og fremstillet til at yde en høj grad af personlig sikkerhed. Restrisikoen er dog stærkt afhængig af anvendelsen og det miljø, som kolonnen bruges i. For at kunne fastlægge sikker drift af udstyret skal der foretages en risikovurdering. Denne risikovurdering vil i kombination med lokale bestemmelser og politikker resultere i specifikke sikkerhedsanvisninger for installation, drift og vedligeholdelse, anvendelse af passende personligt beskyttelsesudstyr eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at udføre din proces på sikker vis. Generelle forholdsregler ADVARSEL Kunden skal sørge for, at al installation, vedligeholdelse, betjening og eftersyn udføres af kvalificeret personale med passende oplæring. Personalet skal forstå og overholde de lokale bestemmelser og betjeningsvejledningerne og have et grundigt kendskab til AxiChrom kolonner og hele processen. 14 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

15 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL AxiChrom-kolonner må IKKE anvendes til andre formål end kromatografiske separationer. De må ikke bruges som: Lagertanke for kemikalier m.v. Generelle trykbeholdere Gæringskar Gasbeholdere Kolonnen må aldrig indeholde luft eller gas under tryk. Anvendelse af brandfarlige væsker ADVARSEL AxiChrom er ikke beregnet til at håndtere brændbare væsker. AxiChrom er ikke godkendt til anvendelse i potentielt eksplosive atmosfærer på steder, der er klassificerede som Zone 0 til Zone 2 i overensstemmelse med IEC Personlig beskyttelse ADVARSEL Brug altid beskyttelsesbriller og andet personligt beskyttelsesudstyr, der er relevant for den aktuelle anvendelse, for at sikre personlig sikkerhed under betjening. ADVARSEL Afbrydning/fjernelse af slanger under tryk kan forårsage høje lyde. Høreværn anbefales. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 15

16 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger Bemærk: Der behøves ikke høreværn under normal drift. Støjniveauet fra AxiChrom er lavt (under 55 db). Installation og flytning af kolonnerne og Master ADVARSEL Flytning af transportkasser. Sørg for gaffeltrucken er stor nok til at sikkert at løfte vægten af kassen. Sørg for kassen er i balance, så den ikke pludseligt vælter, mens den flyttes. ADVARSEL Flyt kolonnen. Kontroller, at kolonnens tyngdepunkt er godt afbalanceret over gaffeltruckens løftearme, da kolonnen ellers kan vælte ned fra gaffeltrucken. ADVARSEL Elektriske installationer må kun udføres af autoriseret personale. FORSIGTIG Sørg for, at alle rør, slanger og kabler er placeret, så risikoen for snubleulykker minimeres. NOTE Alle computere, der bruges sammen med udstyret, skal overholde IEC og være installeret og anvendes i henhold til producentens anvisninger. 16 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

17 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger NOTE Afbryd/fjern alle rør, slanger og kabler, før kolonnen flyttes. Betjening af systemet ADVARSEL Søjlens arbejdstryk bør aldrig overskride 4 bar, da der ellers vil være risiko for personskade og beskadigelse af søjlen. Anvend altid passende overtryksalarmer, overtryksventiler eller sprængskiver og sikkerhedsudstyr. ADVARSEL Bloker ikke adgang til strømkontakten. Tænd/sluk-knappen skal til enhver tid være lettilgængelig. FORSIGTIG Rør ikke ved motoren på kolonnen under drift, da motoren kan være varm, og der er risiko for forbrænding. FORSIGTIG Stå ikke på kolonnens sokkel for at nå de øverste dele af kolonnen (f.eks. øverste ind-/udgang). Benyt altid det korrekte udstyr til opstigning og platform ved arbejde med de øverste dele af kolonnen. FORSIGTIG Fjern straks spildt materiale fra gulvet for at mindske risikoen for snubleulykker. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 17

18 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG Brug en trykmåler, en overtryksventil, en sprængskive eller andet tryksikkerhedsudstyr for at sikre, at det maksimale driftstryk for kolonnen ikke overskrides. NOTE Benyt ikke kolonnen ved temperaturer uden for driftstemperaturområdet. NOTE Sørg for, at søjlen og systemet er spædet, dvs. at de er uden luft, og at indtaget er åbent, før proceskørslen startes. NOTE Benyt ikke kemikalier, der ikke er angivet under oplysninger vedrørende kemisk modstandsdygtighed. De godkendte dele i AxiChrom kan beskadiges af kemikalier, der ikke er angivet under oplysninger vedrørende kemisk modstandsdygtighed. Kontakt din GE Healthcare-firmarepræsentant før brug af kemikalier, der ikke er angivet. NOTE Kontroller, at alle væsker, der anvendes i kolonnen, er partikelfri (ned til 1 μm), da partikler kan blokere og beskadige lejestøtten. NOTE Klorider og lav ph kan forårsage korrosion på rustfrit stål. Skyl grundigt med rent vand efter brug. Efterse jævnligt kolonnen for tegn på korrosion, der kan beskadige kolonnen, hvis de ikke afhjælpes. Bemærk, at lejestøtter af rustfrit stål er særligt sårbare over for korrosion. 18 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

19 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger NOTE Hvis der er luft i kolonnen, skal du sikre, at der er en fri strømningsvej til evakuering via en åben ventil, før adapteren flyttes, eller der pumpes væske ind i kolonnen. NOTE Kontroller, at trykket ikke overstiger driftstrykket for mediet, der er pakket i kolonnen. NOTE Akrylkolonneslangen har begrænset modstandsdygtighed over for organiske opløsningsmidler. Se Kemisk resistens for flere oplysninger. Vedligeholdelse ADVARSEL Følg alle de sikkerhedsanvisninger, der vises i AxiChrom Master, når du udfører vedligeholdelse på kolonnen. ADVARSEL Sørg for, at kropsdele ikke fanges mellem kolonnerørenheden og kolonnerammen, når du bruger udsvingningsfunktionen til vedligeholdelsesarbejde på kolonnen. På grund af kolonnerørenhedens vægt er det ikke tilrådeligt at forsøge at stoppe enhedens bevægelser med hånden, når den er i bevægelse. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 19

20 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL Der må ikke være rester af skadelige stoffer tilbage i kolonnen efter vedligeholdelse. Sørg for, at kolonnen rengøres korrekt før vedligeholdelsesarbejde, samt at rengøringen dokumenteres i dekontamineringsrapporten. NOTE Løft af den øverste enhed med forkert placerede låseblokke kan beskadige kolonnen. NOTE Efterse alle tilslutninger og slanger før brug, og udskift alle defekte dele. Efterse også kolonneslanger grundigt før anvendelse for at bekræfte, at der ikke er revner eller andre synlige tegn på beskadigelse. NOTE Udfør en lækagetest, når fugtede dele er monteret eller udskiftet. NOTE Vær altid iført latex-handsker (eller handsker af andre egnede materialer) ved håndteringen af lejestøtten for at forhindre, at fedt fra fingrene kommer i kontakt med lejestøtten. NOTE For at undgå spild må bundventilen ikke åbnes, når kolonnen er fyldt med væske, medmindre der er slanger tilsluttet til udgangene. 20 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

21 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.1 Sikkerhedsforanstaltninger NOTE Håndter dele af rustfrit stål, særligt lejestøtterne, med forsigtighed. Beskadigelse af overflader kan medføre korrosion. 2.2 Mærkater I dette afsnit beskrives identifikationsmærkater, sikkerhedsmærkater og mærkater for farlige stoffer, som sidder på AxiChrom kolonner og AxiChrom Master. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 21

22 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Kolonnemærkat Placering af mærkat Eksempel på mærkat Mærkattekst. Dimension Serial number Year of manufacturing Tare mass Operating temperature TS Max column volume V Design pressure PS Test pressure PT Date Maximum filling mass PED fluid group / cat. Betydning Kolonnens mål Serienummer for de individuelle kolonner Kolonnens fabrikationsår Vægt af tom kolonne Driftstemperaturområde Maksimal kolonnelejesvolumen Kolonnens konstruktionstryk Det tryk, som kolonnen er afprøvet med, under fremstilling Afprøvningsdato Maksimal vægt af kolonneindhold (medie og eluent) Trykudstyrsdirektiv væskegruppe / kategori 22 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

23 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater AxiChrom Master -mærkat Illustrationen nedenfor viser et eksempel på et AxiChrom Master-mærkat. N3732 Mærkattekst. Betydning Code Number Produktkodenr. for AxiChrom Master Serial Number Serienummer for den individuelle AxiChrom Master Manufacturing Year Året, hvor AxiChrom Master blev fremstillet Supply Voltage Range (CE) Tilladelig forsyningsspændingsområde (Europa) Max Voltage (NA) Maksimalt tilladelige forsyningsspænding (Nordamerika) Frequency Forsyningsspændingens frekvens. Max Power Consumption Maksimalt strømforbrug Enclosure Kabinetnormering i overensstemmelse med EN Largest Motor Current (FLA) Højeste strøm trukket af motoren (ampere ved fuld belastning) Max Current Højeste strøm trukket af AxiChrom Master Pneumatic Supply Nødvendigt tryk ved trykluftforsyning Short Circuit Rating Maksimalt tolereret kortslutningsstrøm Protection Class Beskyttelsesklassenormering i overensstemmelse med EN AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 23

24 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.2 Mærkater Sikkerhedsmærkatsymboler Betydning Advarsel! Læs brugerdokumentationen, inden du anvender systemet. Åbn aldrig dæksler eller udskift dele, medmindre det udtrykkeligt er nævnt i brugerdokumentationen. Systemet overholder kravene vedrørende elektromagnetisk stråling (EMC) i Australien og på New Zealand. Systemet overholder gældende EU-direktiver. Mærkater vedrørende farlige substanser Mærkat Mærkat Betydning Dette symbol angiver, at affald i form af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes som usorteret husholdningsaffald, samt at det skal indsamles særskilt. Kontakt en autoriseret repræsentant for fabrikanten for at få oplysninger om bortskaffelse af udstyr. Dette symbol indikerer, at produktet indeholder farlige materialer, som overstiger grænserne i den kinesiske standard SJ/T Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronics. 2.3 Nødprocedurer Dette afsnit beskriver, hvordan AxiChrom Master lukkes ned i nødstilfælde. Afsnittet beskriver også, hvad der sker i tilfælde af strømsvigt. 24 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

25 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer Nødnedlukning af AxiChrom Master I en nødsituation skal du trykke på nødstop-knappen på AxiChrom Master for at stoppe adapterbevægelsen. ADVARSEL EMERGENCY STOP-knappen vil ikke slukke for den elektriske strøm til motoren i kolonnen. Brug Power Switch på konnektorpanelet på AxiChrom Master for at slukke for strømmen. ADVARSEL Sørg for, at EMERGENCY STOP-knappen altid kan nås, når du arbejder med kolonnen. Nødnedlukning af ÄKTAprocess-system I en nødsituation, hvor pumper skal stoppes, skal du trykke på en vilkårlig nødstopknap på ÄKTAprocess -systemet. Der er to knapper på et ÄKTAprocess-system, én på hver side. Se ÄKTAprocess Safety Handbook for flere oplysninger om nødprocedurer for ÄKTAprocess. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 25

26 2 Sikkerhedsinstruktioner 2.3 Nødprocedurer Strømsvigt Strømsvigt til... AxiChrom Master ÄKTAprocess resulterer i... Oplysninger om den igangværende procedure er gået tabt. I vedligeholdelsestilstand huskes den sidste statiske position dog, så vedligeholdelsesproceduren kan blive genoptaget. Pumperne stopper, og ventilerne vender tilbage til standardposition (lukket). For yderligere oplysninger se ÄKTAprocess brugerdokumentationen, eller kontakt din lokale GE Healthcare-repræsentant. 2.4 Oplysninger om genanvendelse Dekontaminering Udstyret skal dekontamineres, inden det tages ud af drift, og lokal lovgivning vedrørende skrotning af udstyret skal overholdes. Bortskaffelse, generelle instruktioner Når udstyret tages ud af drift, skal de forskellige materialer adskilles og genbruges i overensstemmelse med nationale og lokale miljøbestemmelser. 26 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

27 3 Installation 3 Installation 3.1 Krav til installationsstedet Parameter Elektrisk strøm Omgivelsestemperatur Placering Fugtighed Krav VAC, Hz 2 til 30 Kolonnen anbringes på et plant gulv 0 % til 95 %, ikke-kondenserende 3.2 Transport For yderligere oplysninger se Site Preparation Guide Transport af kasserne ADVARSEL Flytning af transportkasser. Sørg for gaffeltrucken er stor nok til at sikkert at løfte vægten af kassen. Sørg for kassen er i balance, så den ikke pludseligt vælter, mens den flyttes. For oplysninger om kassevægt og -dimensioner se Appendiks A Kasse, vægt og dimensioner, på side 124. Illustrationen nedenfor viser, hvordan kassen skal flyttes. Læs og følg omhyggeligt mærkaterne og symbolerne på kassen. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 27

28 3 Installation 3.2 Transport Transport af kasserne Tyngdepunkt Pilene viser, hvor løftearmene på gaffeltrucken/palleløfteren skal placeres. Symboler: - Denne side op - Skrøbelig (glas) - Må ikke udsættes for vand Transport af kolonnerne ADVARSEL Flyt kolonnen. Kontroller, at kolonnens tyngdepunkt er godt afbalanceret over gaffeltruckens løftearme, da kolonnen ellers kan vælte ned fra gaffeltrucken. For oplysninger om kolonnevægt og -dimensioner se Appendiks B Kolonne og AxiChrom Mastervægt og dimensioner, på side 125. Illustrationen nedenfor viser, hvordan kolonnen skal flyttes. Læs og følg omhyggeligt mærkaterne og symbolerne på kolonnen. 28 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

29 3 Installation 3.2 Transport Transport af kolonnerne A B C D E F 3.3 Udpakning 3.4 Hjulsæt Figur 3.1: A + B: Tyngdepunktet bør være centreret over gaflen på gaffeltruck/palleløfter. C: Viser, hvor der ikke må løftes. D + F: Mærkaterne angiver, hvordan man skal placere gaflen. D: Centreret på størrelse 450 til F: Forskudt til venstre på størrelserne 300 og 400. E: Mærkatet angiver tyngdepunktet. 1 Pak kasserne ud i henhold til instruktionerne i AxiChrom columns Read Me First, som er fastgjort på ydersiden af kasserne. 2 Efterse alle AxiChrom komponenter for transportskader. 3 Hvis der er skader, skal oplysningerne noteres på modtagelsesdokumenterne, og GE Healthcare-repræsentanten skal underrettes. Se User Manual for at få fuldstændig vejledning i, hvordan hjulene benyttes. ADVARSEL Kolonner i udsvingnings- eller nogen form for vedligeholdelsestilstand må ikke flyttes. Dette kan forårsage personskade eller skade på kolonnen. AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 29

30 3 Installation 3.4 Hjulsæt FORSIGTIG Vær forsigtig, og undgå kollisioner, når kolonner med hjul flyttes med håndkraft. Der skal benyttes to eller flere personer til at flytte kolonnen sikkert. NOTE Kontroller, at hjulene ikke rammer genstande (f.eks. dørtrin eller slanger) for at undgå beskadigelse af kolonnens hjul, samt at den vælter, når den eller AxiChrom Master flyttes. NOTE Kolonner udstyret med rullehjul skal rettes op korrekt uden rullehjul, før kolonnen benyttes. Hjulsæt på AxiChrom kolonner Hjulene på kolonner leveres som et sæt, der indeholder baghjul, arm, vognstang og vogn. Forskellige kolonnestørrelser benytter forskellige hjulstørrelser. NOTE Ved transport af en kolonne må håndtaget ikke trækkes opad, da vognknoppen kan falde ud af sin position. Løft med håndtaget vil ikke fungere som en bremse. 30 AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD

31 3 Installation 3.4 Hjulsæt A K B Figur 3.2: Baghjulene (A) monteres ved at løfte kolonnen tilbage med armen (B). Fronten løftes med vognen (C). A A B C D Figur 3.3: Løft af vognbommen med vognen. A: Bolte på vognbommen, B: Højdejusteringsskruen, C: Trolleyknop, D: Riller på vognbommen AxiChrom kolonner Betjeningsvejledning AD 31

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer

Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Xcellerex XDR-50 til 2000 bioreaktorsystemer Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1.1 Om denne manual... 1.2 Vigtig brugerinformation... 1.3

Læs mere

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Betjeningsvejledning. Oversat fra engelsk GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED

POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED POWERCUT-1250 / 1500 MANUEL & MEKANISERET PLASMARC SKÆREENHED Installations-, betjenings- og servicemanual (DK) Denne manual indeholder fuldstændige instruktioner for MANUELLE KONSOLLER begyndende med

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere