BILAG til model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG til model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere"

Transkript

1 BILAG til model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Kompetencevurdering i relation til kompetencemålene i hvert modul i Uddannelses- og Erhvervsvejlederuddannelsen I det følgende beskrives metoder til kompetencevurdering i relation til hvert af uddannelsens moduler. Beskrivelserne er en pædagogisk guide til bedømmerne og en orientering til ansøgerne om, hvilke metoder, der kan tages i brug i det individuelle RKV-forløb. Valget af metode vil afhænge af vurderingen af den dokumentation, ansøger har indsendt. Det anbefales, at der i så høj grad som muligt inddrages erfaringer og materialer fra ansøgerens egen praksis, eksempelvis egne udarbejdede dokumenter, notater, projekter, processkitser, referater, udarbejdede og afholdte oplæg, video- eller båndoptagne vejledningssamtaler, didaktiske beskrivelser af udøvede aktiviteter m.m. 1

2 Obligatorisk modul: Vejledning og vejleder. Ansøgeren skal demonstrere indsigt i uddannelses- og erhvervsvejledningens særlige funktion overfor børn, unge og voksne. Desuden skal ansøgeren demonstrere evne til at analysere og vurdere forskellige vejledningsstrategier og metoder, herunder vejledningsaktiviteter overfor grupper med særlige behov for vejledning og med inddragelse af etnicitets- og ligestillingsproblematikker (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af en eller flere af følgende opgaver: 1. Analyse af videosekvens af egen vejledningssamtale 2. Case-opgave med etisk dilemma 3. Skitse til kvalitetsudvikling af vejledningen 1. Analyse af videosekvens af egen vejledningssamtale På baggrund af en videooptagelse af egen vejledningssamtale (fra egen vejledningspraksis) udvælger ansøgeren en sekvens til analyse forud for RKV-ugen. Ansøgeren medbringer og afspiller videosekvensen for bedømmeren og fremlægger efterfølgende sin analyse, som skal indeholde overvejelser over: Valg af teori og metode Relationen mellem vejleder og vejledningssøgende Hvad henholdsvis hæmmer og fremmer kommunikationen Samtalens progression Alternative handlemuligheder Egen læring og udviklingsfelter. Varighed: ½ time. 2. Case-opgave med etisk dilemma Ansøgeren medbringer/udarbejder en skriftlig case med etisk dilemma (1-2 s.), som relaterer sig til egen vejledningspraksis. I en samtale med bedømmeren fremlægger ansøgeren sin analyse af casen og dens problemstillinger og indgår i dialog med bedømmer om casens vejledningsfaglige aspekter, herunder begrundede handlemuligheder for vejlederen. Varighed: ½ time 3. Skitse til kvalitetsudvikling af vejledningen 2

3 Med udgangspunkt i egen organisation og vejledningspraksis udarbejder ansøgeren et notat (2-3 s.) om mulige tiltag med hensyn til evaluering og kvalitetsudvikling inden for et konkret, selvvalgt område (fx gruppevejledningsforløb i UU, informationsmøder på gymnasierne, jobsamtaler i A-kasse m.v.). Notatet skal rumme: Kritisk refleksion over metoder Fremgangsmåde Relevans og mulige konsekvenser for involverede aktører og interessenter. Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) Intellektuelle kompetencer Beskrive, formulere og formidle vejledningsmetodiske og vejledningsteoretiske problemstillinger og handlemuligheder Analysere vejledningsfaglige problemstillinger og reflektere over vejledningspraksis Strukturere forhold som fremmer og støtter læring og udvikling i forhold til professionel etik Faglige kompetencer Analysere og vurdere forskellige vejledningsteoretiske og karriereudviklingsteoretiske tilgange Anvende forskellige vejlednings- og karriereudviklingsmetodiske tilgange Dokumentere, analysere og vurdere vejledningsområdets forskellige praksisformer, herunder evaluering, kvalitetsudvikling og sikring Identificere vejledningsfaglige problemstillinger og demonstrere professionel håndtering på baggrund af teoretiske og metodiske overvejelser Beskrive og analysere forskellige nationale og internationale vejledningsstrategier og - politikker Praksiskompetencer Træffe og begrunde vejledningsfaglige beslutninger om valg af metode og metodeanvendelse i forbindelse med udvikling, planlægning, gennemførelse, og evaluering af vejledningsaktiviteter for børn, unge og voksne med forskellige vejledningsbehov Samarbejde med vejledere og vejlederinstanser inden for og udenfor eget vejledningsområde Indgå i udviklingsarbejde i forhold til egen professionelle udvikling samt udvikling af vejledningsaktiviteter 3

4 Obligatorisk modul: Vejledning og individ Ansøger skal demonstrere indsigt i forudsætningerne for individets udvikling, læringsmuligheder og valgmuligheder og kompetence til at yde kvalificeret og differentieret vejledning om valg af uddannelse og erhverv (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af én af eller begge følgende opgaver: 1. Analyse af en case eller videosekvens 2. Skitse til konkret anvendelse af forsknings- forsøgs- og udviklingsarbejde 1. Analyse af case eller videosekvens Ansøgeren formulerer enten skriftligt en case på maks. 1 A-4 side, eller ansøgeren producerer en video eller et andet medieprodukt, som illustrerer en vejledningssituation. Såvel case som video tager udgangspunkt i ansøgers praksis og har ansøger i rollen som vejleder. Ansøger udvælger en sekvens af videoen til analyse. Ansøger udarbejder en disposition for en fremlæggelse og efterfølgende samtale, hvor case eller video analyseres, vurderes og diskuteres med hensyn til konsekvenser af forskellige tilgange til forståelse af den vejledtes handlemuligheder Ansøgers forståelse af den vejledtes handlemuligheder begrundes og diskuteres ved hjælp af centrale teorier. Analysen skal indeholde overvejelser over: Hvilke centrale vejledningsfaglige problemstillinger rummer casen/videoen? Hvilke perspektiver kan lægges på problemstillingerne? Hvilke handlemuligheder har vejledte og vejleder Case eller video og disposition afleveres 2 dage før samtalen finder sted. Fremlæggelse af analyse og efterfølgende samtale varer 1 time. 2. Skitse til konkret anvendelse af forsknings - forsøgs- og udviklingsarbejde Ansøger skitserer på maks. 4 A4-sider hvorledes et konkret forskningsarbejde kan bidrage til udvikling af ansøgers vejledningspraksis. Skitsen skal indeholde: Reference til og beskrivelse af et udvalgt forsknings-, forsøgs- eller udviklingsarbejde 4

5 Overvejelser over det valgte forsknings-, forsøgs- eller udviklingsarbejdes konsekvenser for praksis Et eller flere bud på hvordan det udvalgte forskningsarbejde kan bidrage til at udvikle vejledningspraksis Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) Intellektuelle kompetencer Beskrive og analysere psykologiske, sociale, udviklingsmæssige og kulturelle problemstillinger på individniveau Analysere specifikke problemstillinger i forhold til særligt udsatte målgrupper Strukturere refleksion i forhold til egne professionelle værdier og forudsætninger Faglige kompetencer Anvende metoder til afklaring af ressourcer, kompetencer, lærings- og karrieremål Anvende psykologiske, lærings-, sociologiske og kulturteoretiske analyser til dokumentation og vurdering af vejledningspraksis Anvende forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejde til udvikling af praksis Identifikation af problemstillinger samt analyse, beskrivelse og vurdering af handlemuligheder i en vejledningscase Praksiskompetencer Træffe og begrunde beslutninger om vejledningsfaglige handlemuligheder i relation til individers psykologiske og sociale udvikling samt forskellige kulturelle og individuelle forudsætninger Initiere og vurdere tværfagligt samarbejde med professioner, som grænser op til vejledningens fagområde, i forhold til specifikke problemstillinger. 5

6 Obligatorisk modul: Vejledning og samfund. Ansøgeren skal demonstrere viden om væsentlige træk i samfundsudviklingen af betydning for vejledning om uddannelse og erhverv, og kunne yde kvalificeret vejledning, der inddrager de samfundsmæssige rammebetingelser for uddannelses- og erhvervsvalg og karriereudvikling (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af en eller begge af følgende opgaver: 1. En synops og en mundtlig fremlæggelse indeholdende en analyse og vejledningsfaglige refleksioner på baggrund af et udleveret policy-paper. 2. Skitse til et udviklings-/undersøgelses- eller forsøgsprojekt 1. Synops og mundtlig fremlæggelse: Ansøgeren får udleveret et policy paper som fx Københavnerdeklarationen, Globaliseringsrapporten, Tre-partsforliget, Resolution om livslang vejledning. Ansøgeren skal lave en synops med henblik på en mundtlig fremlæggelse og samtale. Synopsen og fremlæggelsen skal indeholde overvejelser over - hvorfor kommer dette policy-paper, svar på hvilket (hvilke) samfundsmæssige udviklinger og problemfelter - hvilke teoretiske tilgange og metoder kan tages i anvendelse ved en analyse af dette paper - arbejdsmarkedspolitiske implikationer - uddannelsespolitiske implikationer - konsekvenser i forhold til samarbejdsrelationer - hvilken betydning kan det have for uddannelses- og erhvervsvejledning generelt - og hvilken betydning kan det have for egen praksis Synopsen må fylde max. 3 sider, og fremlæggelsen med samtale varer ½ time. 2. Skitse til et udviklings-, undersøgelses- eller forsøgsprojekt Med afsæt i egen praksis skitserer ansøgeren et udviklings-, undersøgelses- eller forsøgsprojekt, hvor der indgår begrundelser for valg af undersøgelses- og dokumentationsmetoder. Projektet kan være fremtidigt, eller det kan være et igangværende projekt. Skitsen må fylde max 5 sider. Skitsen afleveres inden udgangen af RKV-ugen. Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) Intellektuelle kompetencer 6

7 Analysere og vurdere udviklingstendensers betydning på samfunds-, organisations- og individniveau Beskrive og vurdere hovedtræk af politikområder af betydning for unge og voksnes karriereudvikling Strukturere forhold, som fremmer og støtter egen indsigt og læring vedrørende udviklingstræk på det private og offentlige arbejdsmarked på samfunds-, organisations- og individniveau Faglige kompetencer Anvende teorier om organisations- og samfundsudvikling samt analyser om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske forhold Dokumentere, analysere og vurdere den samfundsmæssige udviklings betydning for vejledningens praksisformer Anvende, analysere og vurdere forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejde af betydning for unge og voksnes karriereudvikling Anvende teoretiske og metodemæssige tilgange til organisations- og samfundsanalyser Praksiskompetencer Træffe og begrunde beslutninger om vejledningsfaglig indsats i forhold til uddannelsesspørgsmål og erhvervsmuligheder Samarbejde med uddannelses- og arbejdsmarkedsorienterede institutioner og organisationer Indgå i udviklings- og undersøgelsesarbejde vedrørende uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold 7

8 Valgmodul 1 Valg og valgprocesser Ansøgeren skal demonstrere indsigt i teorier om valgprocesser og karriereudvikling af betydning for uddannelses- og erhvervsvejledning af unge og voksne. Endvidere skal ansøgeren demonstrere forståelse for betydningen af forskellige tilgange (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på baggrund af én af eller begge følgende opgaver: 1. Analyse af vejledningsforløb 2. Analyse af vejledningsfaglig problemstilling 1. Analyse af vejledningsforløb: : Ansøgeren udarbejder en kort beskrivelse (max 2 sider) af et vejledningsforløb fra egen praksis og de vejledningsfaglige udfordringer, der knytter sig til dette (fx arbejde med at udvide vejledtes perspektiv). Beskrivelsen danner grundlag for en samtale af 1/2 times varighed, hvor ansøgeren belyser de overvejelser, han/hun har gjort sig over: - det/de vejledningsbehov som kan udledes af det konkrete forløb - forklaringer på og/eller løsning af de vejledningsfaglige udfordringer som opstod under forløbet - sammenhængen mellem den/de problemstillinger der er beskrevet og valg af vejledningsstrategi og metode - hvordan valg af forskellige metoder og strategier potentielt kan påvirke vejledningsforløbet og resultatet af dette 2. Analyse af vejledningsfaglig problemstilling På baggrund af uddannelses- og erhvervsvejledningens regelgrundlag og/eller aktuelle målsætninger udvælger ansøgeren en konkret vejledningsfaglig problemstilling af betydning for egen praksis (fx at uddannelses- og erhvervsvejledning skal bidrage til at reducere frafald i uddannelsessystemet). Med udgangspunkt i den konkrete problemstilling udarbejder ansøgeren et skriftligt oplæg (max 5 sider). I det skriftlige oplæg indkredses den/de vejledningsfaglige udfordringer for ansøgers praksis, herunder overvejelser over den valgte problemstilling set i sammenhæng med - vejledningens mål og midler - vejledningens rolle og funktion - vejledningsfaglige tilgange - valg af metode/strategi Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) 8

9 Intellektuelle kompetencer Beskrive, formulere og formidle vejledningsfaglige problemstillinger med afsæt i teorier om valg og beslutningsprocesser Analysere og evaluere gennemførte vejledningsaktiviteter ud fra teorier om valg og valgprocesser Strukturere forhold der fremmer og støtter læring og udvikling i forhold til teorier om og analyser af karrierevalg Faglige kompetencer Vurdere og udvælge forskellige teorier om valg og valgprocesser Dokumentere og analysere unge og voksnes karrierevalgsmønstre Udvikle planlægningsmodeller for valgforberedende og valgunderstøttende vejledningsaktiviteter Praksiskompetencer Begrunde vejledningsfaglige beslutninger vedrørende planlægning, gennemførelse og evaluering af vejledningsaktiviteter, der understøtter karrierevalg Indgå i vejledningsfaglige og tværfaglige samarbejder om udviklings- og undersøgelsesarbejde i forhold til unge og voksnes uddannelses- og karrierevalg 9

10 Valgmodul 2 Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Ansøgeren skal demonstrere viden om forhold, der svækker eller styrker unges og voksnes muligheder for gennemførelse af ungdomsuddannelse. Endvidere skal ansøgeren demonstrere kompetence i at kunne udvikle, tilrettelægge og iværksætte vejledningsindsatser, der understøtter elevers gennemførelse af ungdomsuddannelser (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af en kombineret mundtlig og skriftlig fremlæggelse. Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af en mundtlig fremlæggelse understøttet af eksempler fra egen praksis på problemstillinger inden for frafald og omvalg, og eksempler på udvikling af forebyggende indsatser mod frafald og omvalg. Der indsamles og udarbejdes inden prøven materialer over de enkelte eksempler, der fremlægges skriftligt eller elektronisk (f.eks. power point-præsentationer) i form af skitser, planer, forsøgsansøgninger, videoklip, båndoptagelser, journaler eller lignende medbragt fra praksis. Ansøgeren skal med udgangspunkt i materialet demonstrere en konkret case fra egen praksis, der med udgangspunkt i en eller flere frafaldstruede elever indeholder følgende: - beskrivelse, analyse og vurdering af elevens situation mhp på forslag til iværksættelse af vejledningsindsats - beskrivelse og begrundelse for anvendelse af metoder i vejledningen af den konkrete elev, herunder uddannelses- og læringsmæssige strategier. - beskrivelse af og begrundelse for anvendelse af interne og eksterne netværk - beskrivelse af eller forslag om en evalueringsform for den konkrete vejledningssituation - forslag til, hvorledes egen udvikling kunne planlægges med henblik på at forbedre vejledningen og forebygge frafald. - demonstrere, analysere og vurdere mulige etiske problemstillinger i forhold til det konkrete vejledningseksempel. Fremlæggelsens varighed: ½ time Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) Intellektuelle kompetencer Beskrive, analysere og vurdere problemstillinger knyttet til vejledningsindsatsen i ungdomsuddannelserne. Analysere, vurdere og formidle pædagogiske og organisatoriske strategier til forebyggelse af frafald og kvalificering af omvalg. Strukturere egen udvikling af viden og kompetencer i forhold til at varetage vejledning indenfor ungdomsuddannelserne. 10

11 Faglige kompetencer Udvælge og anvende forskellige vejledningsaktiviteter, metoder og organisationsformer, der understøtter og kvalificerer gennemførelsen af en ungdomsuddannelse, herunder individuel uddannelsesplanlægning og realkompetencevurdering. Dokumentere og evaluere vejledningsindsatsen i forhold til forskellige unges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Anvende en bred faglig viden i forhold til uddannelsesmæssige og læringsmæssige strategier indenfor ungdomsuddannelserne Inddrage og udvikle interne og eksterne netværk. Praksiskompetencer Indgå i faglige fællesskaber i og omkring vejledning inden for ungdomsuddannelserne herunder fællesskaber omkring overgange mellem uddannelserne. Begrunde valg for vejledning i ungdomsuddannelserne på et etisk grundlag. Indgå i udvikling af nye tiltag for vejledningen med henblik på at øge vejledningsindsatsen for den vejledningssøgende indenfor ungdomsuddannelsesområdet. 11

12 Valgmodul 3 Vejledning om gennemførelse af videregående uddannelse Ansøger skal demonstrere viden om forhold og vilkår, der styrker og svækker unge og voksnes muligheder for gennemførelse af videregående uddannelse samt kompetence til at kunne udvikle, tilrettelægge og gennemføre vejledningsinitiativer, der understøtter gennemførelse af videregående uddannelse (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af én eller begge af følgende opgaver: 1. Analyse af en case 2. En plan for vejledningsinitiativer 1: Analyse af case Ansøger udarbejder en case, som indeholder en eller flere problemstillinger vedrørende frafald og/eller gennemførelse af videregående uddannelse. Casen skal omhandle problemstillinger, der knytter sig til sociale forhold, køn og/eller etnicitet. Casen tager udgangspunkt i egen praksis. Der afleveres en disposition til en analyse af casen. Analysen skal indeholde overvejelser over casens problemstillinger med hensyn til: - Årsager til frafald - Valg af vejledningsteori og metode - Evt. etiske problemstillinger Dispositionen må maks. være på 2 A4-sider og medbringes til en samtale, hvor analysen fremlægges. Samtalen er af 30 minutters varighed. 2. En vejledningsplan Ansøger udarbejder en plan for vejledningsinitiativer, der understøtter gennemførelse af videregående uddannelse i egen praksis Planen skal indeholde: Aktiviteter, metoder og organiseringer som kan understøtte gennemførelse af videregående uddannelse, herunder overvejelser over karriereperspektiver og karrierevejledning Begrundelser for valg af aktiviteter, metoder og organiseringer Handlinger og strategier som kan understøtte gennemførelse af videregående uddannelse og begrundelser for disse Bud på udvikling af gennemførelsesvejledningen i egen praksis herunder samarbejde med andre vejledningsaktører Planen må fylde maks. 4 A4sider. 12

13 Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) Intellektuelle kompetencer Analysere og formidle årsager til frafald og omvalg samt reflektere over konsekvenser for praksis. Analysere særlige studiemæssige problemstillinger, som opstår indenfor videregående uddannelse og ud fra centrale og relevante psykologiske og sociologiske problemfelter, reflektere over strategier og handlinger til forebyggelse af frafald på videregående uddannelser. Deltage aktivt og selvstændigt i egen læreproces med henblik på at styrke og videreudvikle personlige og faglige kompetencer i forhold til varetagelse af vejledning indenfor videregående uddannelser. Faglige kompetencer Udvælge og anvende forskellige vejledningsaktiviteter, -metoder og -organiseringer, som understøtter de studiemæssige forudsætninger hos unge og voksne, med særlige behov, herunder individuel uddannelsesplanlægning Dokumentere, analysere og vurdere frafaldsproblematikker og gennemførelsesstrategier, herunder problemstillinger der knytter sig til sociale forhold, køn og etnicitet. Demonstrere og anvende en bred faglig viden inden for karriereteori, læringsteori, studieteknik og udvikling af generelle studiekompetencer. Skelne mellem forskellige uddannelsers organisering, herunder kunne vejlede i forhold til bl.a. adgangskrav, meritmuligheder, uddannelsesplaner, praktikmuligheder Praksiskompetencer Træffe og begrunde valg i forhold til vejledning omkring individuel uddannelsesplanlægning Indgå i fagligt samarbejde med såvel offentlige som private vejledningsaktører Indgå i udvikling af nye tiltag indenfor vejledningsområdet med henblik på at øge og kvalificere vejledningsindsatsen for vejledningssøgende indenfor videregående uddannelser Iværksætte handlinger og strategier, som konkret understøtter gennemførelse af en videregående uddannelse. 13

14 Valgmodul 4 Udvikling, kvalitet og ledelse af vejledningsmiljøer Ansøgeren skal demonstrere kompetencer til at varetage organisatorisk udvikling af vejledningsaktiviteter og vejledningsenheder (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af en eller flere af følgende opgaver: 1. Oplæg til udviklingsprojekt 2. Opfølgning på evalueringsresultat 3. Plan for kompetence udvikling af vejlederteam på baggrund af case 1. Udviklingsinitiativ på baggrund af politikoplæg Ansøgeren udarbejder oplæg til et udviklingsprojekt i relation til egen organisatoriske praksis og med udgangspunkt i et for vejledningen aktuelt politisk indsatsområde. Oplægget skal indeholde overvejelser om: - Projektets baggrund og formål - Mål og aktiviteter - Forventede resultater for organisationen, de involverede aktører samt vejledningens interessenter. Oplægget må max. have et omfang på 5 sider. I en mundtlig fremlæggelse ledsages oplægget af uddybende begrundelser. Ved fremlæggelsen kan anvendes OH eller power point. Der gives ½ time til fremlæggelsen. 2. Opfølgning på evalueringsresultat På baggrund af et konkret evalueringsresultat fra egen vejledningspraksis (fx en brugerundersøgelse) udarbejdes og fremlægges en begrundet opfølgningsplan (max. 3 sider) med fokus på: - Nuværende og fremtidig indsats i.f.t. brugere, aktører og organisation - Mål for kvalitetsforbedringer - Metodeovervejelser. Opfølgningsplanen fremlægges og diskuteres med en bedømmer. Tidsramme: ½ time. 3. Plan for kompetenceudvikling af vejlederteam Med udgangspunkt i egen praksis udarbejder ansøgeren en case med beskrivelse af en relevant udviklingsorienteret problemstilling i relation til opgaveløsningen i et vejlederteam i en konkret organisatorisk kontekst (1-2 sider). 14

15 Casen danner udgangspunkt for udarbejdelsen af en kompetenceudviklingsplan for teamet og de enkelte vejledere (2-3 sider) Kompetenceudviklingsplanen fremlægges. Fremlæggelsen skal fokusere på mål og perspektiver ud fra en vejledningsfaglig begrundelse og relatere sig til såvel et individ-, organisationssom samfundsniveau (½ time). Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) Intellektuelle kompetencer Beskrive og formidle de problemstillinger, der knytter sig til faglig og organisatorisk udvikling af vejledningsopgaven i forskelligt regi Analysere og vurdere relevansen af forskellige strategier for evaluering og kvalitetsudvikling Strukturere forhold der fremmer og støtter læring og udvikling i forbindelse med varetagelse af rollen som leder/koordinator af vejledningsmiljøer Faglige kompetencer Anvende forskellige metoder til evaluering og kvalitetsudvikling af vejledning i samspil med områdets primære aktører og interessenter Dokumentere, analysere og vurdere den praktiske anvendelse af forskellige metoder til evaluering og kvalitetsudvikling i relation til vejledningens egenart og den specifikke organisatoriske kontekst Demonstrere, hvorledes forsknings- forsøgs- og udviklingsarbejde kan anvendes til udvikling af egen faglige og organisatoriske praksis Praksiskompetencer Træffe og begrunde beslutninger vedrørende evaluering og kvalitetsudvikling af vejledning på et vejledningsfagligt grundlag Samarbejde med vejledningens primære aktører i egen og andres vejledningsfaglige enheder og med vejledningens forskellige interessenter som fx politikere, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner m.v. Indgå i og iværksætte udviklingsarbejde med relevans for ledelse og kvalitetsudvikling af vejledningsmiljøer 15

16 Valgmodul 5 Vejledning af voksne Ansøgeren skal demonstrere viden om den vejledning, som retter sig mod voksne, i og uden for institutionelle sammenhænge og i forhold til formel og uformel læring og karriereudvikling (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af en eller begge af følgende opgaver: 1. En mundtlig fremlæggelse af en vejledningsfaglig problemstilling 2. En analyse og vejledningsfaglig perspektivering af et arbejdsmarkeds- og/eller uddannelsespolitisk initiativ 1. En mundtlig fremlæggelse af en vejledningsfaglig problemstilling Med udgangspunkt i egen praksis forbereder ansøger en mundtlig fremlæggelse af en vejledningsfaglig problemstilling. Fremlæggelsen skal inddrage mindst 2 af nedenstående problemfelter: 1. Voksne i overgange (jobskift, arbejdsløshed, revalidering) 2. Voksne i 3. alder 3. Udviklingsmuligheder og barrierer i forhold til voksenuddannelse (voksenuddannelsessystemet, realkompetenceafklaring og -vurdering) 4. Udviklingsmuligheder og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet (formel og uformel læring, employability) I fremlæggelsen inddrages teorier om karriere og karrierevejledning. Fremlæggelsen tager 20 minutter. Efterfølgende stilles uddybende og afklarende spørgsmål i 15 minutter. 2. En analyse og vejledningsfaglig perspektivering af et arbejdsmarkeds- og/eller uddannelsespolitisk initiativ Med udgangspunkt i en for ansøgerens praksisfelt relevant politisk redegørelse, bekendtgørelse, lovforslag eller lignende, som omhandler et arbejdsmarkeds- og/eller uddannelsespolitisk spørgsmål (fx bekendtgørelsesudkast til realkompetencevurdering, Mål for voksen- og efteruddannelserne, aktivitet og effekt, Aftale om: Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder) udarbejder ansøgeren en skriftlig analyse med en vejledningsfaglig perspektivering (max 5 sider.) I analysen og perspektiveringen inddrager ansøgeren overvejelser om - vejledningens rolle og funktion - muligheder og barrierer i forhold til berørte målgrupper 16

17 - samarbejdsmuligheder (fx uddannelsesinstitution/arbejdsplads, kompetencecentre/arbejdsplads) Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) Intellektuelle kompetencer Analysere problemstillinger knyttet til voksenvejledning Beskrive og analysere problemstillinger i forhold til voksnes udvikling og læring Analysere og vurdere voksnes beskæftigelses- og udviklingsmuligheder på et arbejdsmarked under forandring Strukturere forhold der fremmer og støtter egen læring Faglige kompetencer Anvende forskellige syn på voksnes udviklings- og læringsprocesser i en vejledningsstrategi Skelne mellem formelle og uformelle styrker og barrierer i forbindelse med voksnes deltagelse i uddannelse Gennemføre vejledningsaktiviteter, der understøtter karriereudvikling, herunder også i forhold til voksne i den 3. alder Motivere og støtte voksne i deres overgange mellem ledighed og beskæftigelse eller mellem forskellige job Praksiskompetencer Inddrage og anvende voksnes muligheder for efter- og videreuddannelse i vejledningssituationer Planlægge, gennemføre og evaluere vejledningsaktiviteter, der understøtter voksnes karriereudvikling Informere om og vurdere behovet for realkompetenceafklaring i forhold til den vejledningssøgende 17

18 Valgmodul 6 Overgangsvejledning i grundskolen Ansøger skal demonstrere viden om den uddannelses- og erhvervsvejledning, der ydes i grundskolen samt kompetence til at kunne yde kvalificeret vejledning til børn og unges valg af og overgang til ungdomsuddannelse (fra modulets formål) Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af én eller begge af følgende opgaver: 1. En vejledningsplan 2. Skitse til tværfagligt samarbejde om initiativer vedr. udsatte målgrupper 1. En vejledningsplan Der skitseres en plan for vejledningsaktiviteter i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Planen tager udgangspunkt i egen praksis. Planen skal indeholde overvejelser over: Hvorledes UEA og Arbejdsmarkedskendskab kan integreres i skolens fag Samarbejde med kollegaer Samarbejde med forældre Samarbejde med ungdomsuddannelserne Planen må fylde maks. 3 sider. Planen fremlægges og drøftes ved en samtale af 45 minutters varighed. Fremlæggelsen har karakter af en formidling, hvor planen begrundes. 2. Plan for samarbejde om udsatte grupper Formål med opgaven Ansøger beskriver og begrunder en plan for initiativer til at styrke indsatsen over for udsatte målgrupper. I et indledende afsnit identificeres og analyseres den eller de særlige problemstillinger, som er begrundelse for planen. Af planen skal derudover fremgå Hvilke vejledningsinitiativer tænkes iværksat i grundskolen? Hvordan inddrages forældre? Hvilke tværfaglige initiativer tænkes iværksat med kolleger, ungdomsuddannelser o.a.? Hvordan evalueres initiativerne? 18

19 Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) Intellektuelle kompetencer Identificere, begrunde og afgrænse problemstillinger inden for overgangsvejledning i grundskolen Beskrive, analysere og vurdere vejledningsfaglige problemstillinger inden for overgangsvejledning i grundskolen Erhverve sig og strukturere viden i forhold til egne læreprocesser Reflektere over givne og potentielle metoder og teorier inden for vejledningsfeltet i forhold til grundskolen Faglige kompetencer Dokumentere og anvende indsigt i ungdomsuddannelsernes formål, indhold, målgrupper, faglige krav og sammenhænge mellem uddannelser og jobmuligheder Identificere, udvikle og formidle problemstillinger i forhold til udsatte målgrupper Formidle viden inden for det obligatoriske emne Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering samt valgfaget Arbejdskendskab Praksiskompetencer Yde begrundet og kvalificeret vejledning til børn og unge vedrørende valg af og overgang til ungdomsuddannelse, herunder indgå i samarbejde med forældre Indgå i tværfagligt samarbejde omkring ungdomsuddannelsernes formål, indhold, målgrupper, faglige krav og sammenhænge mellem uddannelser og jobmuligheder Anvende forskellige vejledningsmetodiske tilgange i folkeskolens individuelle vejledning og uddannelsesplanlægning Planlægge, udføre og evaluere initiativer til at styrke indsatsen over for udsatte målgrupper Indgå i samarbejde med kolleger om udvikling og integrering af emnet Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering samt valgfaget Arbejdskendskab i skolens liv. 19

20 Valgmodul 7 Vejledning af børn, unge og voksne med særlige behov Ansøgeren skal demonstrere viden om børn, unge og voksne, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte og have erhvervet sig forudsætninger for at kunne yde vejledning om uddannelse og erhverv overfor børn, unge og voksne, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på baggrund af en af eller begge nedenstående opgaver: 1. Analyse af case 2. Refleksions- og vurderingsopgave 1. Analyse af case : Ansøgeren formulerer med udgangspunkt i egen vejledningspraksis en skriftlig case på max 1 A-4 side, der beskriver en person med særlige vejledningsbehov. På baggrund af casen skitserer ansøgeren et tænkt vejledningsforløb (max 2 sider). Ansøgerens case og skitse til vejledningsforløb danner afsæt for en samtale af 1/2 times varighed. Ved samtalen præsenterer ansøgeren sin skitse til vejledningsforløb, der illustrerer dennes overvejelser over: - Hvor og hvordan det særlige vejledningsbehov kommer til udtryk i casen - Hvordan det skitserede vejledningsforløb tænkes at imødekomme det(de) særlige - vejledningsbehov - Hvilke teoretiske og metodiske overvejelser der kan knytte sig til afdækning af og imødekommelse af særlige vejledningsbehov Ansøgerens case og skitse til vejledningsforløb afleveres 2 dage før samtalen. 2. Refleksions- og vurderingsopgave Ansøgeren udvælger en aktuel undersøgelsesrapport (forskningsprojekt, evalueringsrapport o.lign.), der beskæftiger sig med grupper med særlige behov. Rapporten danner afsæt for ansøgerens analyse og dokumentation af det(de) særlige vejledningsbehov som den konkrete målgruppe kunne have. Ansøgeren udarbejder en kortfattet dokumentation for sin analyse (max 5 sider), der rummer dennes overvejelser over: - rapportens målgruppe(r) og perspektiv - vejledningsfaglige problemstillinger der rejses og/eller kan udledes af rapporten - hvor og hvordan "særlige vejledningsbehov" træder frem gennem rapporten og - hvilke vejledningsfaglige tiltag, metoder og strategier, der kan tænkes at kunne imødekomme netop dette/disse behov. 20

Studieordning for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Studieordning for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning Studieordning for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning Gældende fra 1.juli 2007 Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning udbydes med hjemmel i lov nr. 488 af 31. maj 2002

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning

Studieordning for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning Studieordning for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning Gældende fra 1. juli 2009 Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning udbydes med hjemmel i Bekendtgørelse af lov nr. 1051

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Revideret 04. 04. 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning 1. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Studieordning. Den fælles Vejledergrunduddannelse (VGU) med overbygningsmoduler for uddannelses- og erhvervsvejledere i Grønland

Studieordning. Den fælles Vejledergrunduddannelse (VGU) med overbygningsmoduler for uddannelses- og erhvervsvejledere i Grønland Studieordning Den fælles Vejledergrunduddannelse (VGU) med overbygningsmoduler for uddannelses- og erhvervsvejledere i Grønland Center for Vejledning i Grønland v. Niuernermik Ilinniarfik I Handelsskolen

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del

Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College. Generel del Studievejledning for Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning VIA Univercity College Generel del 1. Indledning Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i

Læs mere

Virkninger og effekter af Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning på individniveau og organisationsniveau

Virkninger og effekter af Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning på individniveau og organisationsniveau Projektbeskrivelse: Virkninger og effekter af Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning på individniveau og organisationsniveau Baggrund De første tiltag til Diplomuddannelsen i uddannelses-

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Efterår 2014 Indhold Indledning... 2 Generelle eksamensbestemmelser... 2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen...

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING

AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- UNDERVISNING AKADEMI- UDDANNELSEN I UNGDOMS- OG VOKSEN- uddannelse, der henvender sig til dig, der går med en underviser i maven, måske du allerede er kastet ud i undervisnings-, vejlednings- eller formidlingsopgaver.

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE Overbygningsmodul

UDDANNELSESBESKRIVELSE Overbygningsmodul UDDANNELSESBESKRIVELSE Overbygningsmodul Unge og voksne med særlige vejledningsbehov Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden om unge og voksne med særlige vejledningsbehov og opnår

Læs mere

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL

Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer/ for medarbejdere ved studievejlederfunktionen i UCL Beskrivelsesramme for studievejlederes kompetencer i UCL Denne beskrivelsesramme er udarbejdet med afsæt i UCL s Kompetencestrategi og politik. UCL har tidligere udarbejdet en Beskrivelsesramme for udannelsesfaglige

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE STAR. ucsyd.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

VIDEREUDDANNELSE STAR. ucsyd.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering VIDEREUDDANNELSE STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ucsyd.dk Medarbejdere i jobcentre og a-kasser kan tage udvalgte moduler på professionshøjskolerne med tilskud Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

STUDIEORDNING Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

STUDIEORDNING Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning STUDIEORDNING Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2016 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed...

Læs mere

Vejlederkonference, Nyborg Strand 6/5 2010, Lis Boysen UCC 11-05-2010

Vejlederkonference, Nyborg Strand 6/5 2010, Lis Boysen UCC 11-05-2010 Workshoppen vil med afsæt i den herskende fastholdelsesdiskurs arbejde med, hvorledes vejledningsfagligheden fastholdes i ungdomsuddannelsernes strategiovervejelser. Hvordan gribes vejledningsopgaven an,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning

Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Der skal vederlagsfrit ydes alle borgere målrettet og kvalificeret vejledning om valg

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Ny pædagoguddannelse

Ny pædagoguddannelse Ny pædagoguddannelse Generel introduktion til den ny uddannelse Generel introduktion til praktikstedernes nye opgaver 2007 loven Formål m.v. 1. Formålet med uddannelsen til pædagog er, at den studerende

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Efter- og videreuddannelsesenheden December 2007 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Modul Omfang

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Kompetencer til vejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Bliv diplomuddannet vejleder God vejledning spiller

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA2: At gennemføre et bachelorprojekt... 3 Krav til udformning af professionsbachelorprojektet...

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni.

De lønnede praktikperioder løber altid fra 1. august til 31. januar og fra 1. februar til 30. juni. Praktikuddannelse o Organisering og indhold Praktikkoordinator Ole Tophøj Bork oltb@ucl.dk Praktikkoordinator Lone Tang Jørgensen lotj@ucl.dk Praktikuddannelsen tilrettelægges med ulønnet praktik i 1.

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Studieordning. Den fælles Vejledergrunduddannelse (VGU ) med overbygningsmoduler for uddannelses- og erhvervsvejledere i Grønland

Studieordning. Den fælles Vejledergrunduddannelse (VGU ) med overbygningsmoduler for uddannelses- og erhvervsvejledere i Grønland Studieordning Den fælles Vejledergrunduddannelse (VGU ) med overbygningsmoduler for uddannelses- og erhvervsvejledere i Grønland Center for Vejledning i Grønland v. Niuernermik Ilinnariarfik / Handelsskolen

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Studieordninger Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Studieordninger Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Studieordninger Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse sfortegnelse Studieordning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse... 2 Studieordninger

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

optagelse, gennemførelse og Velkommen til workshoppen: uddannelsesinstitutioner V/Randi Skovhus Helle Toft Vejledning i Lis Boysen

optagelse, gennemførelse og Velkommen til workshoppen: uddannelsesinstitutioner V/Randi Skovhus Helle Toft Vejledning i Lis Boysen Velkommen til workshoppen: Vejledning i uddannelsesinstitutioner optagelse, gennemførelse og karrierevejledning V/Randi Skovhus Helle Toft Lis Boysen Hovedspørgsmål for workshoppen: Hvad forstår man ved

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA2: At gennemføre et bachelorprojekt... 5 Bachelorprojekt (overgangsordning for årgang 2012)...

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde. Vejledningsindsatser. Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til. tværsektorielt samarbejde

Tværsektorielt samarbejde. Vejledningsindsatser. Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til. tværsektorielt samarbejde Vejledningsindsatser - erfaringer og idéer Tværsektorielt samarbejde Hvilke udfordringer giver differentiering af vejledning til tværsektorielt samarbejde Vejledningsindsatser - erfaringer og idéer 1.

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Uddannelse og job Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Jørgen Brock, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Vejledning af unge med særlige behov for vejledning

Vejledning af unge med særlige behov for vejledning Afsluttende rapport Projekt 2.1b Vejledning af unge med særlige behov for vejledning Rapporten er udarbejdet af: Jette Larsen Barbara Day Morten Anker Hansen Lis Boysen Der udgives et inspirationshæfte

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 876 af 07/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.97G.251 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel

Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel Læringssamtaler kilden til øget læring og trivsel 1 Denne projektbeskrivelse uddyber den korte version indenfor følgende elementer: 1. Aalborg kommunes forberedelsesfase 2. Aalborg kommunes formål med

Læs mere