BILAG til model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG til model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere"

Transkript

1 BILAG til model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Kompetencevurdering i relation til kompetencemålene i hvert modul i Uddannelses- og Erhvervsvejlederuddannelsen I det følgende beskrives metoder til kompetencevurdering i relation til hvert af uddannelsens moduler. Beskrivelserne er en pædagogisk guide til bedømmerne og en orientering til ansøgerne om, hvilke metoder, der kan tages i brug i det individuelle RKV-forløb. Valget af metode vil afhænge af vurderingen af den dokumentation, ansøger har indsendt. Det anbefales, at der i så høj grad som muligt inddrages erfaringer og materialer fra ansøgerens egen praksis, eksempelvis egne udarbejdede dokumenter, notater, projekter, processkitser, referater, udarbejdede og afholdte oplæg, video- eller båndoptagne vejledningssamtaler, didaktiske beskrivelser af udøvede aktiviteter m.m. 1

2 Obligatorisk modul: Vejledning og vejleder. Ansøgeren skal demonstrere indsigt i uddannelses- og erhvervsvejledningens særlige funktion overfor børn, unge og voksne. Desuden skal ansøgeren demonstrere evne til at analysere og vurdere forskellige vejledningsstrategier og metoder, herunder vejledningsaktiviteter overfor grupper med særlige behov for vejledning og med inddragelse af etnicitets- og ligestillingsproblematikker (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af en eller flere af følgende opgaver: 1. Analyse af videosekvens af egen vejledningssamtale 2. Case-opgave med etisk dilemma 3. Skitse til kvalitetsudvikling af vejledningen 1. Analyse af videosekvens af egen vejledningssamtale På baggrund af en videooptagelse af egen vejledningssamtale (fra egen vejledningspraksis) udvælger ansøgeren en sekvens til analyse forud for RKV-ugen. Ansøgeren medbringer og afspiller videosekvensen for bedømmeren og fremlægger efterfølgende sin analyse, som skal indeholde overvejelser over: Valg af teori og metode Relationen mellem vejleder og vejledningssøgende Hvad henholdsvis hæmmer og fremmer kommunikationen Samtalens progression Alternative handlemuligheder Egen læring og udviklingsfelter. Varighed: ½ time. 2. Case-opgave med etisk dilemma Ansøgeren medbringer/udarbejder en skriftlig case med etisk dilemma (1-2 s.), som relaterer sig til egen vejledningspraksis. I en samtale med bedømmeren fremlægger ansøgeren sin analyse af casen og dens problemstillinger og indgår i dialog med bedømmer om casens vejledningsfaglige aspekter, herunder begrundede handlemuligheder for vejlederen. Varighed: ½ time 3. Skitse til kvalitetsudvikling af vejledningen 2

3 Med udgangspunkt i egen organisation og vejledningspraksis udarbejder ansøgeren et notat (2-3 s.) om mulige tiltag med hensyn til evaluering og kvalitetsudvikling inden for et konkret, selvvalgt område (fx gruppevejledningsforløb i UU, informationsmøder på gymnasierne, jobsamtaler i A-kasse m.v.). Notatet skal rumme: Kritisk refleksion over metoder Fremgangsmåde Relevans og mulige konsekvenser for involverede aktører og interessenter. Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) Intellektuelle kompetencer Beskrive, formulere og formidle vejledningsmetodiske og vejledningsteoretiske problemstillinger og handlemuligheder Analysere vejledningsfaglige problemstillinger og reflektere over vejledningspraksis Strukturere forhold som fremmer og støtter læring og udvikling i forhold til professionel etik Faglige kompetencer Analysere og vurdere forskellige vejledningsteoretiske og karriereudviklingsteoretiske tilgange Anvende forskellige vejlednings- og karriereudviklingsmetodiske tilgange Dokumentere, analysere og vurdere vejledningsområdets forskellige praksisformer, herunder evaluering, kvalitetsudvikling og sikring Identificere vejledningsfaglige problemstillinger og demonstrere professionel håndtering på baggrund af teoretiske og metodiske overvejelser Beskrive og analysere forskellige nationale og internationale vejledningsstrategier og - politikker Praksiskompetencer Træffe og begrunde vejledningsfaglige beslutninger om valg af metode og metodeanvendelse i forbindelse med udvikling, planlægning, gennemførelse, og evaluering af vejledningsaktiviteter for børn, unge og voksne med forskellige vejledningsbehov Samarbejde med vejledere og vejlederinstanser inden for og udenfor eget vejledningsområde Indgå i udviklingsarbejde i forhold til egen professionelle udvikling samt udvikling af vejledningsaktiviteter 3

4 Obligatorisk modul: Vejledning og individ Ansøger skal demonstrere indsigt i forudsætningerne for individets udvikling, læringsmuligheder og valgmuligheder og kompetence til at yde kvalificeret og differentieret vejledning om valg af uddannelse og erhverv (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af én af eller begge følgende opgaver: 1. Analyse af en case eller videosekvens 2. Skitse til konkret anvendelse af forsknings- forsøgs- og udviklingsarbejde 1. Analyse af case eller videosekvens Ansøgeren formulerer enten skriftligt en case på maks. 1 A-4 side, eller ansøgeren producerer en video eller et andet medieprodukt, som illustrerer en vejledningssituation. Såvel case som video tager udgangspunkt i ansøgers praksis og har ansøger i rollen som vejleder. Ansøger udvælger en sekvens af videoen til analyse. Ansøger udarbejder en disposition for en fremlæggelse og efterfølgende samtale, hvor case eller video analyseres, vurderes og diskuteres med hensyn til konsekvenser af forskellige tilgange til forståelse af den vejledtes handlemuligheder Ansøgers forståelse af den vejledtes handlemuligheder begrundes og diskuteres ved hjælp af centrale teorier. Analysen skal indeholde overvejelser over: Hvilke centrale vejledningsfaglige problemstillinger rummer casen/videoen? Hvilke perspektiver kan lægges på problemstillingerne? Hvilke handlemuligheder har vejledte og vejleder Case eller video og disposition afleveres 2 dage før samtalen finder sted. Fremlæggelse af analyse og efterfølgende samtale varer 1 time. 2. Skitse til konkret anvendelse af forsknings - forsøgs- og udviklingsarbejde Ansøger skitserer på maks. 4 A4-sider hvorledes et konkret forskningsarbejde kan bidrage til udvikling af ansøgers vejledningspraksis. Skitsen skal indeholde: Reference til og beskrivelse af et udvalgt forsknings-, forsøgs- eller udviklingsarbejde 4

5 Overvejelser over det valgte forsknings-, forsøgs- eller udviklingsarbejdes konsekvenser for praksis Et eller flere bud på hvordan det udvalgte forskningsarbejde kan bidrage til at udvikle vejledningspraksis Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) Intellektuelle kompetencer Beskrive og analysere psykologiske, sociale, udviklingsmæssige og kulturelle problemstillinger på individniveau Analysere specifikke problemstillinger i forhold til særligt udsatte målgrupper Strukturere refleksion i forhold til egne professionelle værdier og forudsætninger Faglige kompetencer Anvende metoder til afklaring af ressourcer, kompetencer, lærings- og karrieremål Anvende psykologiske, lærings-, sociologiske og kulturteoretiske analyser til dokumentation og vurdering af vejledningspraksis Anvende forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejde til udvikling af praksis Identifikation af problemstillinger samt analyse, beskrivelse og vurdering af handlemuligheder i en vejledningscase Praksiskompetencer Træffe og begrunde beslutninger om vejledningsfaglige handlemuligheder i relation til individers psykologiske og sociale udvikling samt forskellige kulturelle og individuelle forudsætninger Initiere og vurdere tværfagligt samarbejde med professioner, som grænser op til vejledningens fagområde, i forhold til specifikke problemstillinger. 5

6 Obligatorisk modul: Vejledning og samfund. Ansøgeren skal demonstrere viden om væsentlige træk i samfundsudviklingen af betydning for vejledning om uddannelse og erhverv, og kunne yde kvalificeret vejledning, der inddrager de samfundsmæssige rammebetingelser for uddannelses- og erhvervsvalg og karriereudvikling (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af en eller begge af følgende opgaver: 1. En synops og en mundtlig fremlæggelse indeholdende en analyse og vejledningsfaglige refleksioner på baggrund af et udleveret policy-paper. 2. Skitse til et udviklings-/undersøgelses- eller forsøgsprojekt 1. Synops og mundtlig fremlæggelse: Ansøgeren får udleveret et policy paper som fx Københavnerdeklarationen, Globaliseringsrapporten, Tre-partsforliget, Resolution om livslang vejledning. Ansøgeren skal lave en synops med henblik på en mundtlig fremlæggelse og samtale. Synopsen og fremlæggelsen skal indeholde overvejelser over - hvorfor kommer dette policy-paper, svar på hvilket (hvilke) samfundsmæssige udviklinger og problemfelter - hvilke teoretiske tilgange og metoder kan tages i anvendelse ved en analyse af dette paper - arbejdsmarkedspolitiske implikationer - uddannelsespolitiske implikationer - konsekvenser i forhold til samarbejdsrelationer - hvilken betydning kan det have for uddannelses- og erhvervsvejledning generelt - og hvilken betydning kan det have for egen praksis Synopsen må fylde max. 3 sider, og fremlæggelsen med samtale varer ½ time. 2. Skitse til et udviklings-, undersøgelses- eller forsøgsprojekt Med afsæt i egen praksis skitserer ansøgeren et udviklings-, undersøgelses- eller forsøgsprojekt, hvor der indgår begrundelser for valg af undersøgelses- og dokumentationsmetoder. Projektet kan være fremtidigt, eller det kan være et igangværende projekt. Skitsen må fylde max 5 sider. Skitsen afleveres inden udgangen af RKV-ugen. Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) Intellektuelle kompetencer 6

7 Analysere og vurdere udviklingstendensers betydning på samfunds-, organisations- og individniveau Beskrive og vurdere hovedtræk af politikområder af betydning for unge og voksnes karriereudvikling Strukturere forhold, som fremmer og støtter egen indsigt og læring vedrørende udviklingstræk på det private og offentlige arbejdsmarked på samfunds-, organisations- og individniveau Faglige kompetencer Anvende teorier om organisations- og samfundsudvikling samt analyser om uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske forhold Dokumentere, analysere og vurdere den samfundsmæssige udviklings betydning for vejledningens praksisformer Anvende, analysere og vurdere forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejde af betydning for unge og voksnes karriereudvikling Anvende teoretiske og metodemæssige tilgange til organisations- og samfundsanalyser Praksiskompetencer Træffe og begrunde beslutninger om vejledningsfaglig indsats i forhold til uddannelsesspørgsmål og erhvervsmuligheder Samarbejde med uddannelses- og arbejdsmarkedsorienterede institutioner og organisationer Indgå i udviklings- og undersøgelsesarbejde vedrørende uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold 7

8 Valgmodul 1 Valg og valgprocesser Ansøgeren skal demonstrere indsigt i teorier om valgprocesser og karriereudvikling af betydning for uddannelses- og erhvervsvejledning af unge og voksne. Endvidere skal ansøgeren demonstrere forståelse for betydningen af forskellige tilgange (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på baggrund af én af eller begge følgende opgaver: 1. Analyse af vejledningsforløb 2. Analyse af vejledningsfaglig problemstilling 1. Analyse af vejledningsforløb: : Ansøgeren udarbejder en kort beskrivelse (max 2 sider) af et vejledningsforløb fra egen praksis og de vejledningsfaglige udfordringer, der knytter sig til dette (fx arbejde med at udvide vejledtes perspektiv). Beskrivelsen danner grundlag for en samtale af 1/2 times varighed, hvor ansøgeren belyser de overvejelser, han/hun har gjort sig over: - det/de vejledningsbehov som kan udledes af det konkrete forløb - forklaringer på og/eller løsning af de vejledningsfaglige udfordringer som opstod under forløbet - sammenhængen mellem den/de problemstillinger der er beskrevet og valg af vejledningsstrategi og metode - hvordan valg af forskellige metoder og strategier potentielt kan påvirke vejledningsforløbet og resultatet af dette 2. Analyse af vejledningsfaglig problemstilling På baggrund af uddannelses- og erhvervsvejledningens regelgrundlag og/eller aktuelle målsætninger udvælger ansøgeren en konkret vejledningsfaglig problemstilling af betydning for egen praksis (fx at uddannelses- og erhvervsvejledning skal bidrage til at reducere frafald i uddannelsessystemet). Med udgangspunkt i den konkrete problemstilling udarbejder ansøgeren et skriftligt oplæg (max 5 sider). I det skriftlige oplæg indkredses den/de vejledningsfaglige udfordringer for ansøgers praksis, herunder overvejelser over den valgte problemstilling set i sammenhæng med - vejledningens mål og midler - vejledningens rolle og funktion - vejledningsfaglige tilgange - valg af metode/strategi Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) 8

9 Intellektuelle kompetencer Beskrive, formulere og formidle vejledningsfaglige problemstillinger med afsæt i teorier om valg og beslutningsprocesser Analysere og evaluere gennemførte vejledningsaktiviteter ud fra teorier om valg og valgprocesser Strukturere forhold der fremmer og støtter læring og udvikling i forhold til teorier om og analyser af karrierevalg Faglige kompetencer Vurdere og udvælge forskellige teorier om valg og valgprocesser Dokumentere og analysere unge og voksnes karrierevalgsmønstre Udvikle planlægningsmodeller for valgforberedende og valgunderstøttende vejledningsaktiviteter Praksiskompetencer Begrunde vejledningsfaglige beslutninger vedrørende planlægning, gennemførelse og evaluering af vejledningsaktiviteter, der understøtter karrierevalg Indgå i vejledningsfaglige og tværfaglige samarbejder om udviklings- og undersøgelsesarbejde i forhold til unge og voksnes uddannelses- og karrierevalg 9

10 Valgmodul 2 Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Ansøgeren skal demonstrere viden om forhold, der svækker eller styrker unges og voksnes muligheder for gennemførelse af ungdomsuddannelse. Endvidere skal ansøgeren demonstrere kompetence i at kunne udvikle, tilrettelægge og iværksætte vejledningsindsatser, der understøtter elevers gennemførelse af ungdomsuddannelser (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af en kombineret mundtlig og skriftlig fremlæggelse. Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af en mundtlig fremlæggelse understøttet af eksempler fra egen praksis på problemstillinger inden for frafald og omvalg, og eksempler på udvikling af forebyggende indsatser mod frafald og omvalg. Der indsamles og udarbejdes inden prøven materialer over de enkelte eksempler, der fremlægges skriftligt eller elektronisk (f.eks. power point-præsentationer) i form af skitser, planer, forsøgsansøgninger, videoklip, båndoptagelser, journaler eller lignende medbragt fra praksis. Ansøgeren skal med udgangspunkt i materialet demonstrere en konkret case fra egen praksis, der med udgangspunkt i en eller flere frafaldstruede elever indeholder følgende: - beskrivelse, analyse og vurdering af elevens situation mhp på forslag til iværksættelse af vejledningsindsats - beskrivelse og begrundelse for anvendelse af metoder i vejledningen af den konkrete elev, herunder uddannelses- og læringsmæssige strategier. - beskrivelse af og begrundelse for anvendelse af interne og eksterne netværk - beskrivelse af eller forslag om en evalueringsform for den konkrete vejledningssituation - forslag til, hvorledes egen udvikling kunne planlægges med henblik på at forbedre vejledningen og forebygge frafald. - demonstrere, analysere og vurdere mulige etiske problemstillinger i forhold til det konkrete vejledningseksempel. Fremlæggelsens varighed: ½ time Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) Intellektuelle kompetencer Beskrive, analysere og vurdere problemstillinger knyttet til vejledningsindsatsen i ungdomsuddannelserne. Analysere, vurdere og formidle pædagogiske og organisatoriske strategier til forebyggelse af frafald og kvalificering af omvalg. Strukturere egen udvikling af viden og kompetencer i forhold til at varetage vejledning indenfor ungdomsuddannelserne. 10

11 Faglige kompetencer Udvælge og anvende forskellige vejledningsaktiviteter, metoder og organisationsformer, der understøtter og kvalificerer gennemførelsen af en ungdomsuddannelse, herunder individuel uddannelsesplanlægning og realkompetencevurdering. Dokumentere og evaluere vejledningsindsatsen i forhold til forskellige unges muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Anvende en bred faglig viden i forhold til uddannelsesmæssige og læringsmæssige strategier indenfor ungdomsuddannelserne Inddrage og udvikle interne og eksterne netværk. Praksiskompetencer Indgå i faglige fællesskaber i og omkring vejledning inden for ungdomsuddannelserne herunder fællesskaber omkring overgange mellem uddannelserne. Begrunde valg for vejledning i ungdomsuddannelserne på et etisk grundlag. Indgå i udvikling af nye tiltag for vejledningen med henblik på at øge vejledningsindsatsen for den vejledningssøgende indenfor ungdomsuddannelsesområdet. 11

12 Valgmodul 3 Vejledning om gennemførelse af videregående uddannelse Ansøger skal demonstrere viden om forhold og vilkår, der styrker og svækker unge og voksnes muligheder for gennemførelse af videregående uddannelse samt kompetence til at kunne udvikle, tilrettelægge og gennemføre vejledningsinitiativer, der understøtter gennemførelse af videregående uddannelse (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af én eller begge af følgende opgaver: 1. Analyse af en case 2. En plan for vejledningsinitiativer 1: Analyse af case Ansøger udarbejder en case, som indeholder en eller flere problemstillinger vedrørende frafald og/eller gennemførelse af videregående uddannelse. Casen skal omhandle problemstillinger, der knytter sig til sociale forhold, køn og/eller etnicitet. Casen tager udgangspunkt i egen praksis. Der afleveres en disposition til en analyse af casen. Analysen skal indeholde overvejelser over casens problemstillinger med hensyn til: - Årsager til frafald - Valg af vejledningsteori og metode - Evt. etiske problemstillinger Dispositionen må maks. være på 2 A4-sider og medbringes til en samtale, hvor analysen fremlægges. Samtalen er af 30 minutters varighed. 2. En vejledningsplan Ansøger udarbejder en plan for vejledningsinitiativer, der understøtter gennemførelse af videregående uddannelse i egen praksis Planen skal indeholde: Aktiviteter, metoder og organiseringer som kan understøtte gennemførelse af videregående uddannelse, herunder overvejelser over karriereperspektiver og karrierevejledning Begrundelser for valg af aktiviteter, metoder og organiseringer Handlinger og strategier som kan understøtte gennemførelse af videregående uddannelse og begrundelser for disse Bud på udvikling af gennemførelsesvejledningen i egen praksis herunder samarbejde med andre vejledningsaktører Planen må fylde maks. 4 A4sider. 12

13 Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) Intellektuelle kompetencer Analysere og formidle årsager til frafald og omvalg samt reflektere over konsekvenser for praksis. Analysere særlige studiemæssige problemstillinger, som opstår indenfor videregående uddannelse og ud fra centrale og relevante psykologiske og sociologiske problemfelter, reflektere over strategier og handlinger til forebyggelse af frafald på videregående uddannelser. Deltage aktivt og selvstændigt i egen læreproces med henblik på at styrke og videreudvikle personlige og faglige kompetencer i forhold til varetagelse af vejledning indenfor videregående uddannelser. Faglige kompetencer Udvælge og anvende forskellige vejledningsaktiviteter, -metoder og -organiseringer, som understøtter de studiemæssige forudsætninger hos unge og voksne, med særlige behov, herunder individuel uddannelsesplanlægning Dokumentere, analysere og vurdere frafaldsproblematikker og gennemførelsesstrategier, herunder problemstillinger der knytter sig til sociale forhold, køn og etnicitet. Demonstrere og anvende en bred faglig viden inden for karriereteori, læringsteori, studieteknik og udvikling af generelle studiekompetencer. Skelne mellem forskellige uddannelsers organisering, herunder kunne vejlede i forhold til bl.a. adgangskrav, meritmuligheder, uddannelsesplaner, praktikmuligheder Praksiskompetencer Træffe og begrunde valg i forhold til vejledning omkring individuel uddannelsesplanlægning Indgå i fagligt samarbejde med såvel offentlige som private vejledningsaktører Indgå i udvikling af nye tiltag indenfor vejledningsområdet med henblik på at øge og kvalificere vejledningsindsatsen for vejledningssøgende indenfor videregående uddannelser Iværksætte handlinger og strategier, som konkret understøtter gennemførelse af en videregående uddannelse. 13

14 Valgmodul 4 Udvikling, kvalitet og ledelse af vejledningsmiljøer Ansøgeren skal demonstrere kompetencer til at varetage organisatorisk udvikling af vejledningsaktiviteter og vejledningsenheder (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af en eller flere af følgende opgaver: 1. Oplæg til udviklingsprojekt 2. Opfølgning på evalueringsresultat 3. Plan for kompetence udvikling af vejlederteam på baggrund af case 1. Udviklingsinitiativ på baggrund af politikoplæg Ansøgeren udarbejder oplæg til et udviklingsprojekt i relation til egen organisatoriske praksis og med udgangspunkt i et for vejledningen aktuelt politisk indsatsområde. Oplægget skal indeholde overvejelser om: - Projektets baggrund og formål - Mål og aktiviteter - Forventede resultater for organisationen, de involverede aktører samt vejledningens interessenter. Oplægget må max. have et omfang på 5 sider. I en mundtlig fremlæggelse ledsages oplægget af uddybende begrundelser. Ved fremlæggelsen kan anvendes OH eller power point. Der gives ½ time til fremlæggelsen. 2. Opfølgning på evalueringsresultat På baggrund af et konkret evalueringsresultat fra egen vejledningspraksis (fx en brugerundersøgelse) udarbejdes og fremlægges en begrundet opfølgningsplan (max. 3 sider) med fokus på: - Nuværende og fremtidig indsats i.f.t. brugere, aktører og organisation - Mål for kvalitetsforbedringer - Metodeovervejelser. Opfølgningsplanen fremlægges og diskuteres med en bedømmer. Tidsramme: ½ time. 3. Plan for kompetenceudvikling af vejlederteam Med udgangspunkt i egen praksis udarbejder ansøgeren en case med beskrivelse af en relevant udviklingsorienteret problemstilling i relation til opgaveløsningen i et vejlederteam i en konkret organisatorisk kontekst (1-2 sider). 14

15 Casen danner udgangspunkt for udarbejdelsen af en kompetenceudviklingsplan for teamet og de enkelte vejledere (2-3 sider) Kompetenceudviklingsplanen fremlægges. Fremlæggelsen skal fokusere på mål og perspektiver ud fra en vejledningsfaglig begrundelse og relatere sig til såvel et individ-, organisationssom samfundsniveau (½ time). Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) Intellektuelle kompetencer Beskrive og formidle de problemstillinger, der knytter sig til faglig og organisatorisk udvikling af vejledningsopgaven i forskelligt regi Analysere og vurdere relevansen af forskellige strategier for evaluering og kvalitetsudvikling Strukturere forhold der fremmer og støtter læring og udvikling i forbindelse med varetagelse af rollen som leder/koordinator af vejledningsmiljøer Faglige kompetencer Anvende forskellige metoder til evaluering og kvalitetsudvikling af vejledning i samspil med områdets primære aktører og interessenter Dokumentere, analysere og vurdere den praktiske anvendelse af forskellige metoder til evaluering og kvalitetsudvikling i relation til vejledningens egenart og den specifikke organisatoriske kontekst Demonstrere, hvorledes forsknings- forsøgs- og udviklingsarbejde kan anvendes til udvikling af egen faglige og organisatoriske praksis Praksiskompetencer Træffe og begrunde beslutninger vedrørende evaluering og kvalitetsudvikling af vejledning på et vejledningsfagligt grundlag Samarbejde med vejledningens primære aktører i egen og andres vejledningsfaglige enheder og med vejledningens forskellige interessenter som fx politikere, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner m.v. Indgå i og iværksætte udviklingsarbejde med relevans for ledelse og kvalitetsudvikling af vejledningsmiljøer 15

16 Valgmodul 5 Vejledning af voksne Ansøgeren skal demonstrere viden om den vejledning, som retter sig mod voksne, i og uden for institutionelle sammenhænge og i forhold til formel og uformel læring og karriereudvikling (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af en eller begge af følgende opgaver: 1. En mundtlig fremlæggelse af en vejledningsfaglig problemstilling 2. En analyse og vejledningsfaglig perspektivering af et arbejdsmarkeds- og/eller uddannelsespolitisk initiativ 1. En mundtlig fremlæggelse af en vejledningsfaglig problemstilling Med udgangspunkt i egen praksis forbereder ansøger en mundtlig fremlæggelse af en vejledningsfaglig problemstilling. Fremlæggelsen skal inddrage mindst 2 af nedenstående problemfelter: 1. Voksne i overgange (jobskift, arbejdsløshed, revalidering) 2. Voksne i 3. alder 3. Udviklingsmuligheder og barrierer i forhold til voksenuddannelse (voksenuddannelsessystemet, realkompetenceafklaring og -vurdering) 4. Udviklingsmuligheder og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet (formel og uformel læring, employability) I fremlæggelsen inddrages teorier om karriere og karrierevejledning. Fremlæggelsen tager 20 minutter. Efterfølgende stilles uddybende og afklarende spørgsmål i 15 minutter. 2. En analyse og vejledningsfaglig perspektivering af et arbejdsmarkeds- og/eller uddannelsespolitisk initiativ Med udgangspunkt i en for ansøgerens praksisfelt relevant politisk redegørelse, bekendtgørelse, lovforslag eller lignende, som omhandler et arbejdsmarkeds- og/eller uddannelsespolitisk spørgsmål (fx bekendtgørelsesudkast til realkompetencevurdering, Mål for voksen- og efteruddannelserne, aktivitet og effekt, Aftale om: Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder) udarbejder ansøgeren en skriftlig analyse med en vejledningsfaglig perspektivering (max 5 sider.) I analysen og perspektiveringen inddrager ansøgeren overvejelser om - vejledningens rolle og funktion - muligheder og barrierer i forhold til berørte målgrupper 16

17 - samarbejdsmuligheder (fx uddannelsesinstitution/arbejdsplads, kompetencecentre/arbejdsplads) Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) Intellektuelle kompetencer Analysere problemstillinger knyttet til voksenvejledning Beskrive og analysere problemstillinger i forhold til voksnes udvikling og læring Analysere og vurdere voksnes beskæftigelses- og udviklingsmuligheder på et arbejdsmarked under forandring Strukturere forhold der fremmer og støtter egen læring Faglige kompetencer Anvende forskellige syn på voksnes udviklings- og læringsprocesser i en vejledningsstrategi Skelne mellem formelle og uformelle styrker og barrierer i forbindelse med voksnes deltagelse i uddannelse Gennemføre vejledningsaktiviteter, der understøtter karriereudvikling, herunder også i forhold til voksne i den 3. alder Motivere og støtte voksne i deres overgange mellem ledighed og beskæftigelse eller mellem forskellige job Praksiskompetencer Inddrage og anvende voksnes muligheder for efter- og videreuddannelse i vejledningssituationer Planlægge, gennemføre og evaluere vejledningsaktiviteter, der understøtter voksnes karriereudvikling Informere om og vurdere behovet for realkompetenceafklaring i forhold til den vejledningssøgende 17

18 Valgmodul 6 Overgangsvejledning i grundskolen Ansøger skal demonstrere viden om den uddannelses- og erhvervsvejledning, der ydes i grundskolen samt kompetence til at kunne yde kvalificeret vejledning til børn og unges valg af og overgang til ungdomsuddannelse (fra modulets formål) Realkompetencevurderingen foretages på grundlag af én eller begge af følgende opgaver: 1. En vejledningsplan 2. Skitse til tværfagligt samarbejde om initiativer vedr. udsatte målgrupper 1. En vejledningsplan Der skitseres en plan for vejledningsaktiviteter i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse. Planen tager udgangspunkt i egen praksis. Planen skal indeholde overvejelser over: Hvorledes UEA og Arbejdsmarkedskendskab kan integreres i skolens fag Samarbejde med kollegaer Samarbejde med forældre Samarbejde med ungdomsuddannelserne Planen må fylde maks. 3 sider. Planen fremlægges og drøftes ved en samtale af 45 minutters varighed. Fremlæggelsen har karakter af en formidling, hvor planen begrundes. 2. Plan for samarbejde om udsatte grupper Formål med opgaven Ansøger beskriver og begrunder en plan for initiativer til at styrke indsatsen over for udsatte målgrupper. I et indledende afsnit identificeres og analyseres den eller de særlige problemstillinger, som er begrundelse for planen. Af planen skal derudover fremgå Hvilke vejledningsinitiativer tænkes iværksat i grundskolen? Hvordan inddrages forældre? Hvilke tværfaglige initiativer tænkes iværksat med kolleger, ungdomsuddannelser o.a.? Hvordan evalueres initiativerne? 18

19 Modulets kompetencemål (Studieordningen for Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning af 1.juli 2007) Intellektuelle kompetencer Identificere, begrunde og afgrænse problemstillinger inden for overgangsvejledning i grundskolen Beskrive, analysere og vurdere vejledningsfaglige problemstillinger inden for overgangsvejledning i grundskolen Erhverve sig og strukturere viden i forhold til egne læreprocesser Reflektere over givne og potentielle metoder og teorier inden for vejledningsfeltet i forhold til grundskolen Faglige kompetencer Dokumentere og anvende indsigt i ungdomsuddannelsernes formål, indhold, målgrupper, faglige krav og sammenhænge mellem uddannelser og jobmuligheder Identificere, udvikle og formidle problemstillinger i forhold til udsatte målgrupper Formidle viden inden for det obligatoriske emne Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering samt valgfaget Arbejdskendskab Praksiskompetencer Yde begrundet og kvalificeret vejledning til børn og unge vedrørende valg af og overgang til ungdomsuddannelse, herunder indgå i samarbejde med forældre Indgå i tværfagligt samarbejde omkring ungdomsuddannelsernes formål, indhold, målgrupper, faglige krav og sammenhænge mellem uddannelser og jobmuligheder Anvende forskellige vejledningsmetodiske tilgange i folkeskolens individuelle vejledning og uddannelsesplanlægning Planlægge, udføre og evaluere initiativer til at styrke indsatsen over for udsatte målgrupper Indgå i samarbejde med kolleger om udvikling og integrering af emnet Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering samt valgfaget Arbejdskendskab i skolens liv. 19

20 Valgmodul 7 Vejledning af børn, unge og voksne med særlige behov Ansøgeren skal demonstrere viden om børn, unge og voksne, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte og have erhvervet sig forudsætninger for at kunne yde vejledning om uddannelse og erhverv overfor børn, unge og voksne, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte (fra modulets formål). Realkompetencevurderingen foretages på baggrund af en af eller begge nedenstående opgaver: 1. Analyse af case 2. Refleksions- og vurderingsopgave 1. Analyse af case : Ansøgeren formulerer med udgangspunkt i egen vejledningspraksis en skriftlig case på max 1 A-4 side, der beskriver en person med særlige vejledningsbehov. På baggrund af casen skitserer ansøgeren et tænkt vejledningsforløb (max 2 sider). Ansøgerens case og skitse til vejledningsforløb danner afsæt for en samtale af 1/2 times varighed. Ved samtalen præsenterer ansøgeren sin skitse til vejledningsforløb, der illustrerer dennes overvejelser over: - Hvor og hvordan det særlige vejledningsbehov kommer til udtryk i casen - Hvordan det skitserede vejledningsforløb tænkes at imødekomme det(de) særlige - vejledningsbehov - Hvilke teoretiske og metodiske overvejelser der kan knytte sig til afdækning af og imødekommelse af særlige vejledningsbehov Ansøgerens case og skitse til vejledningsforløb afleveres 2 dage før samtalen. 2. Refleksions- og vurderingsopgave Ansøgeren udvælger en aktuel undersøgelsesrapport (forskningsprojekt, evalueringsrapport o.lign.), der beskæftiger sig med grupper med særlige behov. Rapporten danner afsæt for ansøgerens analyse og dokumentation af det(de) særlige vejledningsbehov som den konkrete målgruppe kunne have. Ansøgeren udarbejder en kortfattet dokumentation for sin analyse (max 5 sider), der rummer dennes overvejelser over: - rapportens målgruppe(r) og perspektiv - vejledningsfaglige problemstillinger der rejses og/eller kan udledes af rapporten - hvor og hvordan "særlige vejledningsbehov" træder frem gennem rapporten og - hvilke vejledningsfaglige tiltag, metoder og strategier, der kan tænkes at kunne imødekomme netop dette/disse behov. 20

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Revideret 04. 04. 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere

Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Model for individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) af vejledere Indledning I dette papir beskrives den individuelle kompetencevurdering af vejledere i følgende afsnit: Lovgrundlaget - det

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser

Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Pædagogisk diplomuddannelse i unge og voksnes læreprocesser Formålet med diplomuddannelsen i unge og voksnes læreprocesser er at give dig viden og kompetencer til at planlægge, udvikle og evaluere unge

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015

Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Strategiplan for studievejledning og fastholdelsesindsats på Køge Handelsskole 2014-2015 Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (uddrag)

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Kompetencer til vejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Bliv diplomuddannet vejleder God vejledning spiller

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen

Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen Chefkonsulent Hanna Mølgaard Lektor, Studie- og karrierevejleder Charlotte Troelsen Begrundelse for at lave fælles Retning og rammer for studie- og karrierevejledning i PSH, VIA UC, herunder de organisatoriske

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Nye krav til den kollektive vejledning

Nye krav til den kollektive vejledning AUGUST 2014 Nye krav til den kollektive vejledning Af lektor Marianne Tolstrup, UCL og Konstitueret Leder af UUO, Jens Peder Andersen Nye krav til den kollektive vejledning Kollektiv vejledning vil fremover

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point

Modul 13 Valgmodul. Modulbeskrivelse 13. 10 ECTS point Modul 13 Valgmodul Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk 10 ECTS point Revision: januar 2015 Modulbeskrivelse 13 Gældende fra forårssemestret 2015 Modulet begynder i uge 6/35

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Tendenser i de konkrete uddannelsesbehov for ACvejledere

Tendenser i de konkrete uddannelsesbehov for ACvejledere K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Tendenser i de konkrete uddannelsesbehov for ACvejledere ved Københavns Universitet Analyse under indsats 1.A.3 i vejledningsstrategien for Københavns Universitet

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark

Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver 1. februar 2015 Studieordningens fællesdel for socialrådgiveruddannelserne i Danmark Kapitel 1: Indledende bemærkninger til studieordningens

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål?

Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? IMODUS konference 19. jan 2012 Frafald, overgange og inklusion - enkle svar eller svære spørgsmål? Hvad er problemet med unges overgange? Restgruppen og indsatsen mod frafald : - når problemets løsning

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og medarbejdere: Ledelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Vejledningsstrategi for Syddansk Universitet 2009-2011

Vejledningsstrategi for Syddansk Universitet 2009-2011 Vejledningsstrategi for Syddansk Universitet 2009-2011 Direktionen vedtog 14. september 2006 en vejledningsstrategi for Syddansk Universitet, der var udarbejdet bl.a. med udgangspunkt i udviklingskontrakten

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning. effekter, problemstillinger og muligheder på individ- og organisationsniveau

Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning. effekter, problemstillinger og muligheder på individ- og organisationsniveau Diplomuddannelsen i Uddannelses- og Erhvervsvejledning effekter, problemstillinger og muligheder på individ- og organisationsniveau Lone Nordskov Nielsen Randi Skovhus Rita Buhl VUE Videncenter for Uddannelses-

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Fra smørekande til elektronisk fodlænke

Fra smørekande til elektronisk fodlænke Fra smørekande til elektronisk fodlænke -vejledning ved en korsvej? Den årlige konference for vejledere i UU- centre og på ungdomsuddannelserne Hotel Nyborg Strand den 6. 7. maj 2010 Vedtagelsen af Ungepakken

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Workshop Årsmøde 2012, Kolding Konsulent Ellen Enggaard, VIAUC REALKOMPETENCEVURDERING I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Udbytte af anerkendelse : - Adgang - Individuel tilrettelæggelse og afkortning af uddannelse

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere