M u l i g h e d e n f o r b r u g a f S m a r t p h o n e s i D a g t i l b u d s a f d e l i n g e n i V e j l e K o m m u n e

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M u l i g h e d e n f o r b r u g a f S m a r t p h o n e s i D a g t i l b u d s a f d e l i n g e n i V e j l e K o m m u n e"

Transkript

1 M u l i g h e d e n f o r b r u g a f S m a r t p h o n e s i D a g t i l b u d s a f d e l i n g e n i V e j l e K o m m u n e Scan denne QR-kode Dato for aflevering: Den 8. juni 2012 Udarbejdet af: Martin Florival Andersen Vejleder: Dorthe Juul Uddannelsesansvarlig: Tove M. Christensen

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Beskrivelse... 3 Mit elevforløb... 4 Formål... 5 Metode... 5 SMILK modellen... 7 Delkonklusion... 9 Modtagne papirskemaer Spørgeskemaundersøgelse Resultater af spørgeskemaundersøgelsen Interview af kollega i dagtilbud Delkonklusion på analyserne Løsningsforslag Udviklingen af Smartphones Konklusion Perspektivering Procesevaluering Kildefortegnelse Bilag A Organisationsdiagram over Vejle Kommune Bilag B Organisationsdiagram over børn og unge forvaltningen Bilag C Brev og spørgeskema til borgerne Bilag D Interview guide Bilag E SMILK modellen Bilag F Optælling af ansøgninger Bilag G Optælling af spørgeskemaer Bilag H Interview af sagsbehandler i dagtilbud

3 Indledning Min baggrund indenfor kommunen er at jeg har siddet et år nede på ydelsescentret, hvor jeg sad med kontanthjælp og sygedagpenge. Der var på ydelsescentret stor fokus på digitalisering af mange forskellige metoder og jeg fandt hurtigt en interesse for dette. På mit andet år som kontorelev sidder jeg i børn og unge forvaltningen, hvor jeg både sidder i staben og i dagtilbud. Grunden til at jeg valgte emnet digitalisering med muligheden for brug af Smartphones i dagtilbud er, at jeg deltog i et møde med digitaliseringsgruppen for hele børn og unge forvaltningen. På mødet blev der diskuteret frem og tilbage om nye og smarte digitaliseringsprojekter. Et af oplæggene handlede om brugen af mobile QR-koder. Jeg fandt dette emne interessent, og tænkte, at dette måtte kunne bruges i hele Kommunen samt i dagtilbud. Samtidig er hele Vejle Kommunes overordnede kanalstrategi også at der skal digitaliseres mere, for at kunne optimerer og dermed opnå besparelser i sidste ende. Jeg vil i min opgave bl.a. undersøge mulighederne for brugen af disse koder. Jeg vil udarbejde nogle målinger på hvor mange der i dag allerede søger elektronisk og hvor mange der stadigvæk kommer med papirskemaer. Jeg vil lave nogle spørgeskemaer for at finde ud af om borgerne vil bruge deres Smartphone i forbindelse med indmeldelse/udmeldelse og benytte sig af disse QR-koder. Om de allerede har kendskab til Smartphones og hvad de bruger dem til i dag. Jeg vil også lave et interview med én af de ansatte for at finde ud af hvilke spørgsmål, der typisk går igen og om man ikke kan lave vejledninger evt. elektronisk for at undgå disse spørgsmål. 2

4 Beskrivelse Vejle Kommune består af ca indbyggere, og er derfor landets 6. største kommune befolkningsmæssigt. Vejle Kommune hører under Region Syddanmark, hvis hovedadministrationsbygning også ligger placeret i Vejle. Vejle Kommune blev ved kommunalreformen i 2007 slået sammen med følgende kommuner: Børkop, Egtved, Give og Jelling. Hvilket gjorde den nye Vejle Kommune til landets 6. største. Vejle er klart den største by i Vejle Kommune (Ca. 10 gange så stor som den anden største by Børkop rent befolkningsmæssigt 2 ) og hovedadministrationsbygningen er derfor også placeret i Vejle. De 5 største byer i Vejle Kommune består af følgende, der startes med den største 3 : Vejle, Børkop, Give, Jelling og Brejning. Vejle Kommune er en meget stor politisk og administrativ organisation, som er ledet af borgmesteren, Arne Sigtenbjerggaard som repræsenterer partiet Venstre. Vejle Kommune fungerer som en servicevirksomhed og en myndighed med utrolig mange opgaver og funktioner. Deres vigtigste funktion er naturligvis at servicere borgerne så godt som muligt og at overholde de regler og krav som politikkerne stiller. Hermed nogle eksempler på arbejdsopgaver som en kommune kan være behjælpelig med: små børn der skal i vuggestue, børn som starter i skole, unge der har problemer, folk der ikke kan finde et job, folk med et misbrug, folk der har økonomiske problemer, ældre kan få pasning, pension, plejehjem osv. Vejle Kommune er delt op efter linje og stabs princippet 4. Direktionen er den øverste administrative ledelse, denne består af et råd med kommunaldirektøren og de fem direktører under ham. Linjestabsprincippet er delt op således, at der er tre fagforvaltninger og to centrale stabe udover kommunaldirektørens stab. Hver af disse fem forvaltninger og stabe har så en direktør. Direktøren har så en chef under sig, som er chef for det specifikke område, denne chef har så yderlige en afdelingsleder til at varetage den daglige drift. 1 Befolkningstal hentet i april fra internt ledelses system (LIS) 2 D. 11 april D. 11 april Bilag A Organisationsdiagram over Vejle Kommune 3

5 Disse 3 fagforvaltninger med direktørens navn i parentes består af følgende: Velfærd (Kirsten Tønnesen) Teknik og Miljø (Erik Dahl-Rasmussen) Børne og unge (Claus Svold) De 2 centrale stabe med direktørens navn i parentes består af: Erhverv og Kultur (John Hansen) Økonomi og Administration (Peter Karm) Mit elevforløb På mit første år var jeg ved ydelsescentret. Ydelsescentret hører inde under velfærdsstaben også nedenunder arbejdsmarkedsområdet (se organisationsdiagram). Her sad jeg mit første halve år i ekspeditionen, team kontanthjælp og team enkeltydelser. Mit andet halve år sad i sygedagpenge afdelingen. Ekspeditionen: Det er her borgerne henvender sig i første omgang. Der er derfor tit rigtig mange forskellige opgaver og spørgsmål. Hverdagen bestod typisk af at betjene borgere indenfor kontanthjælp og enkeltydelser, samt og udbetale befordringsgodtgørelse og andre tillæg. Team kontanthjælp: Her blev det meste med kontanthjælp ordnet. Der skulle afholdes samtaler med borgerne der søgte kontanthjælp, for at finde ud af om de var berettiget til det. Efterfølgende skulle deres sager startes op for at de kunne få udbetalt deres penge. Team enkeltydelse: Det er her alle enkeltydelser bliver behandlet, det var et arbejde med utrolig meget beregning af økonomi, og rådighedsbeløb for at finde ud af om folk kunne blive bevilliget en enkeltydelse. Sygedagpenge: Her behandles sygedagpenge sager, som kunne være sygedagpenge refusion til arbejdsgiver/a-kasse, sygedagpenge til lønmodtager og sygedagpenge til selvstændige. Jeg arbejde også her, nede i ekspeditionen engang imellem. 4

6 Mit andet år, foregår i Skolegade 1 (Hoved administrations bygning) hvor jeg sidder i Børn og unge forvaltningen 5. Mit elevforløb her er delt op, så jeg arbejder en halv uge i dagtilbud og en halv uge i B&U staben. Dagtilbud: Her sidder jeg primært og behandler fripladsansøgninger for folk. Dog er der også meget andet arbejde. Fx skulle der ved årsskiftet sendes nye årsbevillinger ud. Derudover arbejder jeg også med pladsfordeling. B&U Staben: Her er min hverdag meget varierende og jeg laver mange ad hoc opgaver. Nogle af mine ad hoc opgaver kan være og være medhjælper i SBSYS (dokumenthåndteringssystem) oplærings kurser, arbejde i systemvedligehold i SBSYS, være referent til LokalMED møder og opdatere vores hjemmeside og intranet. Mine fasteopgaver er bl.a. at bestille kontorartikler til vores fælles depotrum, at få betalt regninger for vores afdeling og stå for åbning og sortering af den indgåede post. Efter denne introduktion af Vejle Kommune og mit elevforløb, vil næste afsnit omhandle formålet med denne opgave. Formål Denne opgave har til formål, at udarbejde og udføre undersøgelser som viser, hvorvidt det er muligt at indføre brugen af Smartphones mere i dagtilbud, på den ene eller anden måde. Jeg skal ud og høre hvad mine kollegaer samt borgerne mener og tage det med i mine overvejelser. Jeg vil også i forbindelse med min fagprøve kunne lave en vurdering om hvorvidt dette kan anvendes i andre afdelinger. Metode Til undersøgelse af mit emne har jeg valgt at lave en optælling i indkomne ansøgninger i dagtilbud. Det er både elektroniske ansøgninger og ansøgninger på papirskemaer. Ansøgningerne omhandler: friplads, institutionsplads og diverse indtægtsrettelser. 5 Bilag B - organisationsdiagram over Børn og unge forvaltningen 5

7 Dette har jeg valgt at gøre, for at få en idé om, hvor mange der i dag udfylder digitalt og hvor mange der stadigvæk afleverer papirskemaer. Jeg har også udarbejdet et spørgeskema 6 til min målgruppe, som er småbørns forældre som benytter sig af dagtilbudsordningen. Spørgeskemaerne har jeg valgt at uddele i fire forskellige institutioner. Institutionerne er Søndermarkens børnehave i Give, Solstrålen i Nørremarken, Kernehuset i Bredballe og Grønnedalen i Løget Høj. De nævnte institutioner er alle placeret i hver deres ende af Vejle Kommune i forskellige miljøer, lige fra et område med boligblokker til parcelhuse og består af en blanding af vuggestuer og børnehaver. Dette er gjort for at få så stor en variation af respondenterne som muligt. Her tænkes både på respondenternes etniske baggrund, økonomiske situation og aldersgrupper. Spørgeskemaet er formuleret med 8 spørgsmål for at flest muligt ville overskue og svare på det efter en travl dag, når de henter deres børn. Alle besvarelserne holdes anonyme, da folks identitet ikke ville gavne min undersøgelse overhovedet. Jeg har primært lagt vægt på korte og lukkede spørgsmål, for lettere og kunne måle og analysere på svarene bagefter, dog er det også muligt at komme med kommentarer til nogle af svarene. Jeg har inden min udlevering af spørgeskemaerne, fået to kollegaer til og læse spørgeskemaet igennem for at sikre mig, at det er letlæseligt og forståeligt. Jeg forventer en svar procent på 35 % af de 200 udlagte spørgeskemaer, hvilket svarer til 70 udfyldte spørgeskemaer, som er nok til at gøre min undersøgelse valid og målbar. Jeg vil i min undersøgelse også afholde et kort interview med en af mine kollegaer, og har i den forbindelse udarbejdet en kort interview guide 7. Jeg vil ud fra interviewet udbygge min viden og fornemmelse og skaffe flere informationer omkring digitalisering, borgerne samt høre hendes observationer og holdninger. Hermed afsluttes opgavens indledende del og næste afsnit er den første del af analysen. 6 Bilag C. Brev samt spørgeskemaer til borgerne 7 Bilag D. Interview guide 6

8 SMILK modellen For at få belyst om dagtilbud er klar til at udvide sig endnu mere digitalt, vil jeg benytte mig af elementerne fra SMILK/Service management modellen 8. SMILK modellen består af 5 elementer. De 5 elementer består af: servicekonceptet, markeds segment/målgruppe, image, service leverance systemet og kultur. De 5 forskellige elementer skal harmonere for at opnå en god og sund virksomhed. Jeg vil i modellen sætte fokus på de områder som jeg vurderer, er vigtige i min opgave. Servicekonceptet: Servicekonceptet er delt op i kerneydelser og periferiydelser. Kerneydelserne i dagtilbud er alt logistikarbejdet i forbindelse med fordeling af pladser til børn i de forskellige institutioner, opkræve betalinger for alle dagsinstitutionerne samt behandling af fripladsansøgningerne. Periferiydelserne i dagtilbud er råd og vejledning til nye forældre, mulighed for 3 måneders pasningsgaranti, mulighed for at kunne søge digitalt indenfor alle vores områder (indmeldelse/udmeldelse af institutionsplads og friplads ansøgning). Samtidig kan borgerne også følge med i deres sag på nettet. Nye periferiydelser: Jeg vil yderligere lave en service som består af en QR-kode på alle bevillings-breve og underretningsbreve som gør det let, hurtigt og simpelt at komme ind på Kommunens hjemmeside og den digitale pladsanvisning. Man skal kunne lave ændringer, udmeldelse og indmeldelse ved hjælp af sin Smartphone igennem en eventuel applikation. Der skal kunne findes videoguides, på flere forskellige sprog fx dansk, engelsk, tysk, arabisk, og polsk, i hvordan man bruger den digitale pladsanvisning på sin Smartphone og computer. Alle disse periferiydelser vil gøre det lettere for borgeren at være selvhjulpen også de svagere borgere i samfundet ville have en mulighed hvis man brugte video guides oftere. Det hele vil i sidste ende spare kommunen for ressourcer og penge. 8 Bilag E med SMILK modellen. 7

9 Målgruppe: Min målgruppe er småbørns forældre, hvor størstedelen består af alderen år. Det er folk fra mange forskellige lande. Det er netop også denne målgruppe som mit servicekoncept skal udformes til. Leverancesystemet: I forhold til leveringen af mine forslag til en bedre digital pladsanvisning er det vigtigt, at der er nogle, som vil være tov holder for projektet. Det er også vigtigt, at ledelsen bakker op om projektet og er villige til og investere nogle ressourcer, i form af penge og timer, til programudvikleren, nye servere og andet hardware, tolke og andre involverede i projektet. Det hele skal naturligvis være under opservering af tovholderen for at sikre at kvaliteten er i top. Image: Imaget er vigtigt for Vejle Kommune. Alle borgere i Vejle Kommune, som ønsker børnepasning vil i et eller andet omfang være berørt af dagtilbudsafdeling. Derfor er det vigtigt, at vi som afdeling giver borgerne en god oplevelse, for at de får et billede af, at vi er en velfungerende afdeling som nogle af deres skattekroner går til. Det er også her, vi kan give borgerne et billede af, at vi er en moderne afdeling og lige så langt fremme som de private virksomheder hvad enten det omhandler teknologien eller serviceniveauet. En af måderne vi kan gøre det på, er at alle de nye muligheder som der vil komme, bliver markedsført ud til borgerne, så de bliver gjort opmærksom på mulighederne. Her ville det være en rigtig god idé at få lavet nogle reklameplakater og brochurer til at hænge op og ligge ude i dagsinstitutionerne. Yderligere kunne der udarbejdes reklamer til vores hjemmeside. Kulturen: Kulturen i dagtilbud, hænger meget sammen med de tidligere 4 elementer: servicekonceptet, målgruppen, leverancesystemet og virksomhedens image. Så hvis et af de andre elementer ikke fungere, påvirker det virksomhedens kultur og dermed virksomheden. Det er derfor vigtigt at alle elementer fungerer optimalt og får virksomhedens hjul til at og køre rundt. Der kan i kulturen også være andre ting, som går ind og påvirker projektet. Et eksempel herpå kan være organisationen, sidder 8

10 vores leder eller tovholder for langt fra den egentlige arbejdsgang? Og har kollegaerne dermed svært ved og følge med i det hele? Eller består afdelingen primært af ældre kontorassistenter som spænder ben for projektet og ikke er så samarbejdsvillige? Dette mener jeg ikke vil give problemer i dagtilbud, da der allerede de sidste 5 år er sket rigtigt meget og medarbejderne derfor er vandt, til forandringer og digitalisering. Delkonklusion I dette afsnit er kort konkluderet på de fem faser i SMILK modellen behandlet i tidligere afsnit. Servicekonceptet, er i dag godt og velfungerende, men der skal her ændres på periferiydelserne, for at opnå en endnu mere velfungerende og moderne afdeling/virksomhed med et forbedret serviceniveau. Målgruppen er som sagt ovenfor, alle småbørns forældrene, og da langt de fleste af dem, kender til digitale muligheder og Smartphones vil dette kun gavne projektet. Leverancesystemet ville også kunne fungere, eftersom projektet har god mulighed fra støtte, højere oppe i systemet, eftersom det er en af KL s kanalstrategier 9 at digitalisere mere. dagtilbuds image er velfungerende men ville blive endnu bedre hvis vi begyndte at bruge den nymoderne teknologi mere. Kulturen i dagtilbudsafdelingen, er sund og god og alle er åbne for nye idéer og projekter. Samlet set mener jeg, ud fra SMILK modellen, at projektet er meget realistisk og i forhold til SMILK modellen, har dagtilbudsafdelingen det der skal til. Næste afsnit omhandler en analyse af hvor mange papirskemaer og elektroniske skemaer dagtilbud har modtaget set i forhold til hinanden. 9 Se 9

11 Modtagne papirskemaer Optællingen af de tre forskellige skemaer er foretaget i marts måned (uge 9, 10, 11, 12 og 13). Der blev i alt modtaget 542 skemaer 10, af dem bestod 135 af papirskemaer og 407 elektroniske. Omregnet til procent giver dette en præcis procentfordeling på 25 % papir og 75 % elektronisk. Nedenfor er vist et søjlediagram som viser hvordan de forskellige tal ser ud indenfor de tre kategorier. I næste afsnit går jeg mere i dybden med de tre forskellige kategorier. Modtagne skemaer i marts måned Friplads ansøgning papir Friplads ansøgning elektronisk Plads ansøgninger papir Plads ansøgninger elektronisk Udmeldelser Udmeldelser papir elektronisk Figur nr.: 1 Kilde: Egen tilvirkning Fripladsansøgninger: Der er i alt modtaget 110 fripladsansøgninger. Af de 110 ansøgninger er 64 af dem papirskemaer og 46 af dem elektroniske skemaer. Dette er en procentfordeling på 58/42 %. Dette procenttal viser at der af indkomne papirskemaer, helt klart er plads til forbedringer. Jeg har undersøgt grunden til det høje tal og har fundet nogle fakta som kunne spille en rolle. Folk som søger økonomisk friplads er ofte i gang med en skilsmisse, de skal have ordnet skilsmissepapirer, flyttet adresse, søgt børnetilskud og søgt om boligstøtte. Alt dette gør de på en gang, når de alligevel er på kommunen. 10 Bilag F Optælling af ansøgninger 10

12 En anden årsag kan være at folk som er berettiget til fripladser, ofte er kendt i det offentlige system i forvejen, det kan være pension, sygedagpenge, revalidering eller kontanthjælp og de dermed syntes, det er lettere og henvende sig hvis de alligevel skal have ordnet nogle andre ting. Pladsansøgninger: Disse tal ser noget bedre ud. Der blev i alt modtaget 284 ansøgninger, hvoraf 47 var på papir og 237 elektroniske. Dette er en procentfordeling på 16,5/83,5% hvilket er temmelig godt, men der er stadigvæk mulighed for forbedringer. Pladsudmeldelser: Tallene her svarer logisk nok, meget til pladsansøgningerne og består af i alt 148 udmeldelser hvoraf 24 var på papir og 124 elektroniske. Dette er en procentfordeling på 16/84 %. Hvilket må anses at være tilfredsstillende. Under optællingen, af de indkomne skemaer blev jeg meget overrasket over at 58 % var modtagne fripladsansøgninger på papir. Jeg mener, at der helt klart er plads til forbedringer og at dette tal er alt for højt. Både pladsansøgninger og pladsudmeldelser ligger fint med 16 % indkomne papirskemaer, dog skal disse tal endnu længere ned, da det er et spørgsmål om tid før alle papirskemaer ophører 11, ifølge KL s E2015 mål. Næste afsnit omhandler en spørgeskemaundersøgelse som er foretaget i fire institutioner i Vejle Kommune. Spørgeskemaundersøgelse Der er i alt modtaget 66 spørgeskemaer 12, fra de fire institutioner, ud af de 200 udsendte, hvilket giver en svar procent på 33 %. Det svarer meget godt til det forventede antal skemaer retur. 11 Se d Bilag G optælling af spørgeskemaer 11

13 Spørgsmål 1 Af de i alt 66 modtagene spørgeskemaer er 82 % af dem besvaret af kvinder. Dette må siges at være et temmelig højt tal, og kan bruges i overvejelserne omkring markedsførelsen af en eventuel ny Smartphone mulighed i dagtilbud. Spørgsmål 2 og 3 83 % procent af de udspurgte har benyttet sig af digitalpladsanvisning og kun 9,5 % har aldring hørt om det. Ligger man de 9,5 % sammen med de 7,5 % som har hørt om det, men ikke benyttet det, giver det 17 % som egentlig passer meget godt med statistikken fra optællingen af skemaerne. Tallene matcher også spørgsmål 3 eftersom 82 % af dem, har søgt elektronisk og 3 % ikke ved det (det kan være folk som har fået hjælp til at udfylde ansøgningen fx en sagsbehandler). Spørgsmål 4 Her undersøges hvor mange der i dag kender til QR-koder, og ud af alle de adspurgte, er der kun 9 % som ikke kender til dem, og de steder der topper over hvor folk kender dem fra er avisreklamer og by reklamer, skilte og lignende. Spørgsmål 5 Her dannes der et billede af borgernes holdninger til mobile QR-koder hvor 46 % siger ja til og kunne finde på at benytte sig af dem, hvis mulighederne var der. 24 % siger nej og 30 % siger ved ikke. Disse tal giver et stærkt billede af, at der faktisk er et flertal, som er villige til og bruge disse nye koder. Spørgsmål 6 Hele 74 % af de udspurgte har i dag en Smartphone. Spørgsmål 7 Ud fra de 49 personer som ejer en Smartphone benytter 80 % af dem den til at surfe på internettet og forskellige applikationer. 12

14 Spørgsmål 8 Her er de resterende 17 personer, som ikke har en Smartphone, blevet spurgt om de planlægger at anskaffe en Smartphone indenfor det næste år. Her svarer 29 % ja, 42 % nej og 29 % måske. Resultater af spørgeskemaundersøgelsen I dette afsnit opsummeres kort på overstående resultater. Positive resultater: 83 % procent af de udspurgte har benyttet sig af digitalpladsanvisning 91 % kender til QR-koder 46 % vil benytte sig af QR-koder hvis muligheden var der Negative resultater Ud af de 17 som ikke havde en Smartphone ønskede kun 29 % at anskaffe sig en inden for det næste år. Herudfra kan der konkluderes, at spørgeskemaundersøgelsen har underbygget min fornemmelse af, at QR-koder og brugen af Smartphones klart er en mulighed indenfor dagtilbudsafdeling. Efterfølgende afsnit omhandler et interview med min kollega, som er sagsbehandler i dagstilbud. Interview af kollega i dagtilbud Jeg har lavet et interview 13 med min kollega som også er uddannelsesoplærer for mig, for at høre hendes meninger og de observationer, hun har gjort sig de sidste mange år som sagsbehandler. Interviewet består af en interviewguide som består af 6 spørgsmål, som vi gennemgik. Hun bekræftede flere af de faktorer som jeg også havde tænkt på, med at dem der oftest søger manuelt, er enten fordi de ikke har en computer, har sprog-vanskeligheder eller skal have ordnet en lang række af forskellige ting på kommunen. 13 Se bilag H Interview med kollega 13

15 Der er også en del udlændinge som ikke søger elektronisk, fordi de har sprogvanskeligheder og fordi deres kultur er helt anderledes fra vores. Nogle af de ting som der oftest bliver spurgt om hjælp til er folks indtægt. Folk ved ikke, hvad deres årsindtægt er, og ved ikke hvordan de skal regne den ud pga. skatter, pension, arbejdsmarkedsbidrag osv. Hun var også meget åben overfor idéen med Smartphone og mente det ville kunne gavne. Dog skal der tages hensyn til dem som ingen IT færdigheder har, og lave nogle muligheder, hvor de kan hjælpes. Afskaffelse af papirskemaer mener hun vil blive svært for en lille gruppe, og der skal derfor sættes en pc op på kommunen, som borgerne kan benytte til at få vejledning. Interviewet med min kollega, har givet mig nogle vigtige oplysninger og bekræftet mange af de oplysninger som står skrevet under fripladsansøgninger på side 9. Delkonklusion på analyserne Ud fra mine overstående analyser, her tænkes både på SMILK modellen, optællingen af skemaerne, spørgeskemaundersøgelsen og interviewet, kan jeg konkludere at min analyse absolut viser nogle muligheder og at min idé ville kunne gavne dagstilbud. De ansatte i dagtilbud er ikke en hindring i processen, og rigtig mange af borgerne kender allerede QR-koderne og vil benytte sig heraf hvis muligheden var det. I næste afsnit præsenteres de løsningsforslag som er opstået ud fra min udarbejdelse af min analyse. Løsningsforslag Ud fra den samlede analyse og SMILK modellen, vil jeg anbefale dagtilbud, at gøre følgende: Informationsmøde Projektet skal først godkendes af ledelsen. Efter godkendelsen skal der, afholdes et informationsmøde for alle medarbejderne i afdelingen. Mødet skal afholdes af projektgruppen, hvor de beskriver, hvad planen er med projektet, hvornår og hvordan det skal igangsættes og hvorfor de skal til og i gang med det. Her kan der allerede komme mere viden og flere idéer inden projektet for alvor bliver skudt i gang. 14

16 QR-koder Som beskrevet i tidligere afsnit, omhandlende servicekonceptet under nye periferiydelser er, at der skal dannes nogle QR-koder ud på noget materiale hvor det findes nødvendigt. Det kunne fx være på bevillingsbrevene, brochurer som folk får fra os, når sundhedsplejen kommer ud kort efter man har fået et barn, andre brochurer som ligger tilgængelige på dagsinstitutionerne, plakater og på hjemmesiden. Disse QR-koder skal have et formål. Formålene med dem skal være at man igennem dem, vil kunne logge ind på sin sag igennem sin Smartphone, hvis der er sket ændringer i ens indkomst eller andre ting, som ikke passer. Der skal ved denne løsning arbejdes meget med datasikkerheden og personlige oplysninger. Her mener jeg, at NemID som i forvejen er en samarbejdspartner for Vejle Kommune, ville kunne bidrage til sikkerheden. Der ville også skulle laves en aftale med Skybrud, som er Vejle Kommunes leverandør af hjemmesider og andre IT-løsninger. Disse to firmaer sammen med kommunikationsafdelingen og projektgruppen vil kunne, levere dette projekt ud i virkeligheden, samt garantere for at der ikke bliver problemer i forhold til datasikkerheden. Der skal også laves nogle videoguides på flere forskellige sprog. Disse guides skal kunne åbnes op, ved at scanne en QR-kode med sin Smartphone. De skal også kunne findes på hjemmesiden, for at få så meget udnyttelse af dem som muligt. Guiderne skal beskrive, hvordan man søger institutionsplads elektronisk, hvordan man søger friplads elektronisk og hvordan man melder sig ud elektronisk. Videoguiderne skal vise en PC-skærm med en mus, som bevæger sig til de forskellige menuer, imens der bliver forklaret, hvad man skal trykke på. Dette vil gøre det meget lettere for folk, der ikke er så stærke til IT eller er meget ordblinde. Dette vil kræve, at der hyres nogle tolkebureauer til at oversætte til de forskellige sprog videoerne skal indspilles i, det er dog forholdsvis små beløb denne del vil koste. Smartphone applikation Endnu en mulighed vil være at få lavet en Smartphone applikation (Smartphone program). Applikationen skulle gøre det muligt at søge om institutionsplads, søge om 15

17 friplads, melde sit barn ud og lave indtægtsrettelser, man skulle igennem applikationen også kunne modtage nyheder og vigtige informationer fra den institution som ens børn hører under. Udviklingen af Smartphones Jeg har nedenfor indsat en model, der viser udviklingen fra år 2009 til år Beløbene er omsætningen på de forskellige applikations markeder, som der er til de forskellige mobiltelefoner. Tallene viser hvor meget de har omsat for i programmer til Smartphones. Tallene viser at der er sket en, over 7 fordobling af salget på 3 år, og tendensen er stadigvæk stigende. Android markedet ikke er med i disse tal, men det giver stadigvæk det samme billede af udviklingen indenfor Smartphones. Store 2009 (millions U.S.) 2012 (millions U.S.) Apple App Store $769 $5782 Blackberry App World $36 $165 Nokia Ovi Store $13 $105 Google Play $11 $102 Total $828 $6154 Figur nr.: 2 Kilde: d Jeg mener derfor at min idé er meget realistisk og med en egentlig mulighed for at udføre den. Der vil med stor sandsynlighed kunne findes midler og støtte fra politikkerne og andre højere oppe i systemet, da det jo er en politisk strategi at digitalisere mere samt at få flere til og være selvhjulpne. Dette ville også kunne medføre administrative besparelser samt besparelser på porto og papir. Tiderne i dag er også mere og mere præget af det digitale samfund, vi befinder os i. Der er snart ikke de ting man ikke kan gøre på sin Smartphone fra at finde en kæreste, handle ind, se vejret, tjekke mail, finde vej, tjekke bankkontoen og holde øje med dagens aktiekurser. Hermed afsluttes min analyse del og næste afsnit er opgavens konklusion. 16

18 Konklusion Jeg har nu fået undersøgt mit emne som er: Optimering af brugen af Smartphones i dagtilbudsafdelingen. Jeg har igennem hele forløbet udviklet min viden omkring digitalisering og borgerne. Igennem min undersøgelse har jeg fundet ud af, at der i dag stadigvæk er ¼ del af borgerne som henvender sig i afdelingen med papirskemaer. Af disse 25 % er langt de fleste fripladsansøgninger. Både pladsansøgninger og pladsudmeldelser ligger noget lavere med henholdsvis 16 % og 16,5 % modtagne papirskemaer. Disse tal er forholdsvis lave, men skal stadigvæk mindskes. Ifølge KL s kanalstrategi 14 så vil der i år 2015 ikke længere være mulighed for at benytte papirblanketter. Resultaterne af min spørgeskemaundersøgelse er jeg meget tilfredse med. Jeg fik spurgt rigtig mange og har dermed opnået nogle resultater, som er målbare og giver et godt billede af den egentlige situation i Vejle Kommune. Ud fra de besvarede spørgeskemaer, var største delen udfyldt af kvinder. Det er også moderens CPR nummer som sagen bliver oprettet i, så længe barnet bor sammen med både sin mor og far. 83 % af de adspurgte kender til QR-koder og 74 % har allerede en Smartphone i dag. Disse tal viser, at der tydeligvis er en mulighed for at implementere brugen af Smartphones i dagtilbudsafdelingen snarest muligt. Af alle de udspurgte ville 46 % være villige til at benytte sig af muligheden i dag, hvilket man kunne forvente ville stige yderligere den dag, der bliver lukket ned for papirblanketter. Jeg fik i mit interview med min kollega, understøttet mange af de fornemmelser jeg havde inden interviewet. Hun har været med til at give mig endnu større viden på området samtidig med, at hun bragte nogle gode idéer på banen, fx etablering af en borger PC samt en centralisering i f.eks. borgerservice. Kulturen i Dagstilbud er klar til yderligere digitalisering, dette mener jeg ud fra mit overordnede syn på medarbejderne i dagstilbud og mit interview. Alle medarbejderne er utrolig gode til at omstille sig samtidig med at de er meget åbne for nye projekter og idéer. 14 Se d

19 Ud fra dette mener jeg, at projektet er realistisk. Set med henblik på Kommunernes Landsforening (KL) og Vejle Kommunes overordnede strategier, mener jeg at dette er et stort skridt i den rigtige retning. Det hele kræver selvfølgelig nogle nye opdateringer samt en masse kroner og timer, men som i sidste ende og langsigtet set vil være en god investering. Jeg mener også, at afdelingen er klar til at tage udfordringen op og vil indenfor få år være fuldt ud digitaliseret. Målsætningen med dette projekt har været, at finde frem til nogle anvendelige løsningsforslag til Dagtilbudsafdelingen. Jeg anbefaler, at der afholdes et informationsmøde for at informere afdelingen om de nye tiltag som vil blive implementeret. Af nye tiltag foreslår jeg indførelse af QR-koder samt en Smartphone applikation. Idéen er også brugbar i en hel del andre forvaltninger og afdelinger i Vejle Kommune og jeg tror bestemt, at vi indenfor få år, vil se en stærkt stigende tendens af brugen af Smartphones indenfor det offentlige i alle sammenhæng. Mit overordnede mål med opgaven var at undersøge mulighederne for brugen af Smartphones i dagtilbudsafdelingen. Det mål mener jeg hermed, at jeg har opnået. Perspektivering I dette afsnit vil jeg kort nævne, hvad det vil betyde for Vejle Kommune, hvis de vælger at indføre mine tidligere beskrevne løsningsforslag. Dagtilbud i Vejle Kommune ville kunne spare en masse ressourcer i form af penge og tid, ved at indføre Smartphones og QR-koder med henblik på at få flere borgere til at søge digitalt. Dette vil være med til at leve op til de stigende krav, som regeringen stiller til de offentlige forvaltninger. Løsningsforslagene vil også bidrage til at Vejle Kommune er med helt i front, når det gælder digitalisering og moderne måder at drive virksomheder på. Procesevaluering Ved at have arbejdet med denne opgave over dette lange forløb, har jeg fået en rigtig god viden om digitalisering indenfor det offentlige og især dagtilbud. Jeg har 18

20 yderligere lært om borgernes vaner og holdninger samt fået sat nogle tal på, hvor mange der egentlig søger på papir kontra elektronisk. Forløbet med at udarbejde opgaven er gået godt og Vejle Kommune har hvis stor opbakning og interesse omkring mit emnevalg. Alt i alt er jeg meget tilfreds med den færdige opgave og ser frem til at forsvare den til den mundtlige eksamen. 19

21 Kildefortegnelse Bøger: Offentlig administration, 2. Skoleperiode Det offentlige som serviceleverandør, 3. Udgave, 1. Opslag 2010 Forlaget 94 Service Management strategi og ledelse i servicevirksomheder Richard Normann oversat af Marianne Risberg Gads forlag 2001 Hjemmesider: til udarbejdelse af spørgeskema Andre: Leder af dagtilbud administrationen. Sagsbehandler i dagtilbud. 20

22 Bilag A Organisationsdiagram over Vejle Kommune 21

23 Bilag B Organisationsdiagram over børn og unge forvaltningen 22

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Vurdering My Video Coach

Vurdering My Video Coach KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering My Video Coach Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet træningsapplikationen.

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014 Vi lytter til jeres ønsker Sidste år talte vi med mange filmklubber, som fortalte os, at de ønskede flere funktioner i CBAS administrationssystemet. Vi har derfor

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Resultater spørgeskemaundersøgelse:

Resultater spørgeskemaundersøgelse: Resultater spørgeskemaundersøgelse: Status opgjort 4. dec. 2013: 43 besvarelser + 6 eksterne besvarelser (de eksterne besvarelser vil i det nedenstående være angivet med rødt og er ikke regnet med i evt.

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Vejledning. Boformer for hjemløse

Vejledning. Boformer for hjemløse Vejledning Boformer for hjemløse Indhold 2 Hvad er BINDEKS?... 3 Hvordan ser BINDEKS ud?... 3 Hvad kan BINDEKS?... 3 Før I måler... 4 Måling... 5 Udvikling... 5 Måling igen... 5 Fastholdelse... 6 Handleplan...

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 To til fire uger efter at deltagende landmænd havde fået udleveret en smartphone 15 fik en android og 5 en Windows mobil

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

De største kommunikationsudfordringer

De største kommunikationsudfordringer De største kommunikationsudfordringer i 2013 01 INDHOLD intro...03 1. Organisationernes kommunikationskompetencer...04 2. organisationernes vigtigste kommunikationsudfordringer...06 3. Uoverensstemmelse

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune.dk er en digital mulighed for at få, give og søge oplysninger om dit barn og dets dagtilbud. Her kan du blandt andet få: information

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale:

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale: Driftssted: Kommunikationspolitik: Digitaliseringsstrategi og Kanalstrategi: Samlede bem.: Borger- og Socialservice God politik, dog ønskes det, at Kommunikation udarbejder fælles ramme/skabelon for e-mails

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode Modul 0 Internet Sådan bruger du Borger.dk Borger.dk er din internetportal, som giver let adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider og servicer. Her viser vi, hvordan du bruger Borger.dk og fx kommunikerer

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside,

1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, 1. Ønsker du at søge om hjælp til betaling af daginstitution i Egedal Kommune, kan du gå til siden om økonomisk friplads på vores hjemmeside, www.egedalkommune.dk/friplads. Klik på linket Den digitale

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.32 Eksempler på brugervenlighedstestopgaver Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Brugervenlighedstestopgaver til sagsbehandlerdelen af Løsningen...

Læs mere

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder?

Hvad er din kommunens implementeringsplaner for mobile selvbetjeningsløsninger indenfor de 29 opgaveområder? Velkommen til KL s undersøgelse af udbredelsen af mobile selvbetjeningsløsninger i kommunerne Undersøgelsens formål: Undersøgelsens hovedformål er at skabe et overblik over udbredelsen af mobile selvbetjeningløsninger

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA

Kom godt i gang med FamilieIntra KOM GODT FAMILIEINTRA VUGGESTUEN FIRKLØVEREN KOM GODT I GANG MED FAMILIEINTRA Sådan får du begyndt på FamilieIntra og får adgang til nyheder, opslagstavle, fotoalbum og meget mere fra dit barns hverdag. Vuggestuen Firkløveren,

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Pia er 55 år og på førtidspension. Det har hun været i mange år på grund af problemer med ryggen efter en arbejdsskade. Da Pias kæreste pludselig

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere

Spørgsmål & svar til App

Spørgsmål & svar til App Spørgsmål & svar til App De mest stillede spørgsmål til Myfone App til iphone og Android Midt Solu on A/S Godthåbsvej 23-25 8660 Skanderborg Tlf. 70 22 19 03 e-mail: info@midtsolu on.dk Web: www.midtsolu

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Spørgsmål & svar til App

Spørgsmål & svar til App Spørgsmål & svar til App De mest stillede spørgsmål til Myfone App en til iphone, Android & Windows Phone Hvordan kan man hente Flexfones app? Den kan hentes i Apples App Store, Androids Google Play &

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere