1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF)"

Transkript

1 J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside FÆLLES FÆRDIGGØRELSE (FF) Titel på Fælles færdiggørelse: Mouhoun Agricultural Development Project (phase 2) Den danske ansøgende organisation: Pioner Afrika Evt. andre danske partner(e): Lokale partnerorganisation(er): LAFEM og CEAS Land(e): Burkina Faso Landets BNI per indbygger: Ca USD/capita Ansøgt beløb fra Civilsamfundspuljen (til Fælles færdiggørelse): Start-dato for FF: Medio juni 2013 Slut-dato for FF: Ultimo juni 2013 Kontaktperson for FF: Navn: Jan Buhl Larsen, Ewalds Alle 72, 6700 Esbjerg Telefon: adresse: Projekttype som forventes ansøgt efterfølgende: [ ] Partnerskabsindsats [ X ] Projekt under kr. [ ] Projekt 0,5-5 mio. kr. [ ] Andet: Er der tale om en genansøgning? [ x ] Nej [ ] Ja, tidl. søgt dato: Ønskes svarbrev på (vælg en): [x ] dansk eller [ ] engelsk Resumé af det projekt som forventes ansøgt efterfølgende (maks. 10 linjer skal skrives på dansk, også selvom den øvrige ansøgning er på engelsk) Projektet er en videreførelse af de seneste 4 års (pilot) projekt etableret i samarbejde med en landsbyorganisation (LAFEM), med henblik på at stimulere den lokale landbrugsøkonomi, ved introduktion af (1) nye metoder (irrigation), (2) nye produkter (grøntsager, fisk og kyllinger) og (3) bedre marketing/afsætning af afgrøderne. En væsentligt del af projektet foregår i samarbejde med CEAS (og Grundfos og Ingeniører uden grænser), og vedrører udviklingen af en pumpetype der mindsker behovet for fossile brændstoffer. I den kommende fase 2 af projektet er målsætningerne: 1) at udvide målgruppen til naboer, 2) yderligere integration af partneren CEAS ekspertise indenfor landbrug i implementeringen og 3) marketing og promotion den nyudviklede energi neutrale flodpumpe til kunstvanding i områder med tilstrækkelige vandressourcer og kompetente lokale organisationer CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 1

2 Resumé af emner der skal finpudses som led i Fælles færdiggørelse (maks. 10 linjer): Følgende emner skal finpudses: 1. Præcisering af LAFEMs strategi vedrørende udbredelse af teknikker etc. til naboer i lokalområdet 2. Udvikling af LAFEMs organisering, indsats og partnerskaber i lokalområdet 3. Afklaring af CEAS s strategi og specifikke aktiviteter i projektområdet 4. Afklaring af CEAS s strategi vedrørende udbredelse af energi neutral pumpe 5. Afklaring med lokale myndigheder vedrørende fremtidig udnyttelse af flodvand til irrigation 6. Dialog med traditionelle lokale autoriteter vedrørende LAFEMs og CEAS s indsats i lokalområdet Dato Ansvarlig person (underskrift) Skanderup Sted Hans Erik Mogensen, Formand for Pioner Afrika Ansvarlig person og position (blokbogstaver) CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 2

3 2. Ansøgningstekst Disposition: A. Samarbejdspartnere B. Beskrivelse af den påtænkte indsats C. Hvad skal undersøges? A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation Pioner Afrika (PA) er som beskrevet mere detaljeret i bilag A startet af en gruppe ildsjæle i Kolding området i Organisationen har startet aktiviteter indenfor landbrug og havebrug i samarbejde med lokale initiativrige individer i et landsbyområde tæt ved byen Dedougou i det vestlige Burkina Faso. Der er fra starten etableret en tæt dialog mellem medlemmer (ca. 60 i alt) af PA (der også er de bidragydere) der har gjort det muligt at igangsætte aktiviteter, herunder køb af jordrettigheder og forskellige hjælpemidler til dyrkning og kunstvanding. Formidlingen af aktiviteterne i Burkina Faso har hele tiden været en vigtig del af organisationens arbejde i Danmark, dels mhp at fundraise og dels for at udbrede kendskabet til den daglige praksis og de udfordringer dette giver i et udviklingsarbejde i øjenhøjde med lokalbefolkningen. JyskeVestkysten har således udsendt en fotograf og en journalist til at lave en serie om udvikling i Burkina Faso, hvor Pioner Afrika var omdrejningspunktet. Identifikation/anvendelse af den mest hensigtsmæssige teknologi er en anden af grundpillerne i foreningens arbejde. Netværk mellem medlemmerne og anvendelse af deres konkrete viden og kontakter har ført til et enestående samarbejde med Ingeniører Uden Grænser (IUG), Grundfos (som donor), CEAS (en partner i Burkina Faso) og PA om at udvikle, fabrikere og teste en prototype i projektområdet i Burkina Faso. Dette arbejde er i slutfasen, og afrapporteringen til Grundfos er nært forestående. Forløbet er blevet dokumenteret via en videooptagelse af hele processen. Kendskabet til Burkina Faso er dels erhvervet gennem learning by doing og dels gennem medlemmernes øvrige aktiviteter. Der er medlemmer der tidligere har deltaget i udviklingsarbejde i den vestlige del af Burkina Faso og denne viden og det generelle kendskab til sprog og kultur vil bidrage til at få lagt en strategi for de næste år samt arbejdet mere målrettet med partnerskaber og organisationsudviklingen. Landbrug, dyrkningsteknik og teknologi er blandt de stærkeste kompetencer i medlemskredsen, der tæller såvel teknikere som plantekyndige. A.2 Andre danske samarbejdspartnere (udfyldes hvis der er flere danske organisationer i en alliance) A.3 Den lokale organisation Der er to lokale organisationer involveret i implementeringen af projektaktiviteterne, dels en lille landsby forening LAFEM (Association Locale pour l Agriculture et l Education dans le Mouhoun) og dels CEAS (Centre Ecologique Albert Schweitzer Burkina Faso). LAFEM er blevet etableret som et samarbejde mellem de parter der er involverede i de praktiske aktiviteter i lokal området. Foreningen er endnu ny og skrøbelig og udviklingen af denne og evt. partnerskaber med øvrige lokale foreninger er en vigtig del af de målsætningen på kort sigt.. Samarbejdet med LAFEM har eksisteret i 3 år, dog er det først er i løbet af 2011 at foreningen er blevet formaliseret og struktureret. LAFEM blev registreret hos myndighederne i februar CEAS er en veletableret enhed der har eksisteret siden 1982 og har aktiviteter indenfor 3 forskellige områder: 1) Vedvarende energi og tilpasset teknologi, 2) agroøkologi og 3) forarbejdning af landbrugsprodukter. Hidtil har det primært været det konkrete arbejde med at producere prototypen af en flodpumpe til kunstvan- CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 3

4 ding (med IUG som rådgiver), der har været i fokus. Der er fra begge parter store interesser i at følge dette vellykkede samarbejde op med aktiviteter indenfor landbrug og havebrug, der er et af de øvrige aktivitetsområderne for CEAS, indenfor hvilket de gennem en lang årrække har erfaring og ekspertise. A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver Perspektivet for samarbejdet med LAFEM er fokuseret på at fremme iværksætterkulturen via konkrete samarbejder, der skal støtte lokale initiativrige i at skabe ny succesfulde aktiviteter, primært indenfor landbrug og havebrug. Færdiggørelses missionen skal netop bruges til at afklare med LAFEM hvilke aktiviteter der skal prioriteres, og hvilken strategi der skal lægges på kort/mellemlangt sigt. En vigtig parameter er afklaring omkring ansvaret for den daglige drift Relateret til dette skal det præciseres med CEAS: 1) i hvilket omfang denne organisation kan støtte op om de igangværende aktiviteter og 2) hvordan frugterne af udviklingsarbejdet med flodpumpen bedst kan føres videre i fase to. Formanden for PA har mange års erfaring indenfor salg og marketing af landbrugsmaskiner, og det skal afklares i hvilket omfang der kan etableres et samarbejde omkring en promovering af flodpumpen. Overordnet set skal den fælles forberedelse forholde sig til på mellemlangt sigt hvor lokalt og konkret PA skal arbejde fremover, og i hvilket omfang aktiviteterne kan orientere sig mod at styrke eksisterende lokale organisationer med udbredelse af kendskab til teknologi og knowhow samt organisations udvikling. A.5 Forberedelsesprocessen Forberedelsesprocessen er hidtil primært baseret på ideer udvekslet mellem parterne når medlemmer fra PA har været i Burkina Faso samt henvendelser fra CEAS omkring fremtidigt samarbejde. Desuden har PA s medlemmer pr. mail og på møder diskuteret forskellige mulige scenarier for det videre arbejde. Det er derfor på nuværende tidspunkt påkrævet at have en direkte dialog med LAFEM og CEAS mhp at diskutere, konkretisere og prioritere de forskellige forslag der er kommet, samtidigt med at det er væsentligt med en dialog med myndighederne, de statslige såvel som de lokale og traditionelle om de tiltag der er på vej. CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 4

5 B. BESKRIVELSE AF DEN PÅTÆNKTE INDSATS B.1 Baggrund Projektområdet i Dedougou i det vestlige Burkina Faso er et område, der er præget af at bomuldsproduktionen i Burkina Faso er i store problemer. Priserne på bomuld er dykket de senere år, hvilket har betydet at den positive udvikling der var i landbruget i 90 erne er stoppet. Landbruget er derfor i en vis grad gået tilbage til mindre produktion til markedet hvilket slår igennem med lavere lokal produktion og lavere indkomst til landbrugerne. En af de kritiske parametre i det lokale landbrug er en ustabil nedbør, hvilket betyder meget svingende udbytter fra år til år. I visse områder, som hvor projektet har aktiviteter, findes der muligheden for at kunstvande, idet der er gode vandressourcer i form af floder og vandløb. Denne mulighed bliver langt fra udnyttet i tilstrækkelig grad. Der har været forsøg på stor skala projekter med investeringer fra staten og donorer, men disse er løbet ind i problemer der hidtil ikke er blevet løst. B.2 Problemanalyse Projektet igangsat af PA tager udgangspunkt i at der er rigelig adgang til jord og adgang til vandressourcer til kunstvanding, idet der er vandløb med god vandføring i området. Dette giver muligheder for produktion udenfor regntiden (contre-saison), hvor priserne som regel er højere, hvilket øger rentabiliteten. De udfordringer, projektet har som målsætning at løse, er at skabe et øget indkomstgrundlag ved at udvide dyrkningssæsonen og ved at introducere nye afgrøder, der på trods af højere arbejdsinput har bedre indtjening som følge af højere priser. Hovedproblemet er VAND, især kontrollen/styringen af vand tilførslen. Dette er en gammelkendt problemstilling, og PA s bidrag relaterer sig til at introducere bæredygtig teknologi og demonstrere rentabiliteten ved at forbedre metoder og foretage små investeringer i produktionen. En af udfordringerne er at finde pumpeløsninger der er økonomisk bæredygtige, hvorfor pilotprojektet med Grundfos og IUG har haft en fremtrædende plads. Ideen bag denne pumpe er at den er nærmest energineutral, idet strømmen i floden vil bidrage til at pumpe vandet op på marken. Det har vist sig at volumen i det lokale vandløb er for begrænset i tørtiden til at flodpumpen kan leve op til forventningerne om energineutralitet. Derfor er der denne tørtid udført forsøg med solcelle drevne pumper, og videreudviklingen af dette forventes at blive en substantiel del af fase 2 af lokalprojektet. En af de store udfordringer for projektet er financieringen af de fornødne investeringer når pilotprojektet skal kopieres bredt. Dette kræver en grundig diskussion med lokale aktører indenfor landbrug og mikrofinans. Målgruppen er vigtig at definere. Hidtil har projektet arbejdet sammen med tre familier og et større antal kvinder, og det bliver en væsentligt del af forberedelsen at identificere en strategi der udbreder samarbejdet til alle iværksættere i lokal området. B.3 Indsatsens forventede målsætninger I den kommende fase 2 af projektet er målsætningerne: 1) at udvide målgruppen til alle i nærområdet med jord i umiddelbar nærhed af floden; 2) yderligere integration af partneren CEAS ekspertise indenfor landbrug i implementeringen; 3) marketing og promotion den nyudviklede energi neutrale flodpumpe til kunstvanding i områder med tilstrækkelige vandressourcer og kompetente lokale organisationer. B.4 Omkostningsniveau og forventet tidsperiode Forberedelses missionen har som formål at sætte konkret tal på hvilke omkostninger der er forbundet med at omsætte det overfor beskrevne til handling. Niveauet vil ikke overskride kr. Det er først efter en dialog med LAFEM og CEAS og øvrige aktører indenfor landbrug og kunstvanding at et egentligt budget kan etableres. Den forventede tidsperiode er 3 år, ud fra en betragtning om at der vil gå en dyrkningssæson med at få involveret de nye landbrugere, samt etablere samarbejdet mellem PA, CEAS og LAFEM. Samtidigt skulle resultaterne gerne vise sig allerede 1. og 2. år efter introduktionen, hvorfor et tre-årigt sigt er realistisk. B.5 Målgruppe og deltagere Som beskrevet ovenfor er det et mål at udvide målgruppen i fase to af projektet til at involvere alle med jord i det område der med fordel kan kunstvandes fra floden. Det kræver en tæt dialog med LAFEM for at afklare hvordan dette i praksis kan afgrænses. Det er ligeledes nødvendigt med en dialog med de lokale myndigheder og landbrugere for at kende den eksakte sammensætning af denne målgruppe. CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 5

6 B.6 Indsatsens strategi og bæredygtighed Det overordnede mål med PA s indsats er at bidrage til en bæredygtig udnyttelse af de lokale ressourcer, konkret vand, jord og arbejdskraft. Udviklingen af en pumpe der er energineutral (i forhold til fossile brændstoffer) er netop et eksempel på dette. Pointen er at der er ledig jord, vand til rådighed og masser af arbejdskraft til rådighed. Markedet findes lokalt, enten i Dedougou eller Ouagadougou. C. HVAD SKAL UNDERSØGES? C.1 Hvorfor lave Fælles færdiggørelse? De primære spørgsmål der skal afklares gennem den fælles færdiggørelse er: 1. Præcisering af LAFEMs strategi vedrørende udbredelse af teknikker etc. til naboer i lokal-området 2. Udvikling af LAFEMs organisering, indsats og partnerskaber i lokalområdet 3. Afklaring af CEAS s strategi og specifikke aktiviteter i projektområdet 4. Afklaring af CEAS s strategi vedrørende udbredelse af energi neutral pumpe 5. Afklaring med lokale myndigheder vedrørende fremtidig udnyttelse af flodvand til irrigation 6. Dialog med traditionelle lokale autoriteter vedrørende LAFEMs og CEAS s indsats i lokal-området C.2 Hvordan vil disse spørgsmål blive afklaret (aktiviteter & arbejdsmetoder)? Følgende aktiviteter forventes med LAFEM: - Fælles evaluering af de gennemførte aktiviteter i fase 1 - Identifikation af eventuelle nye samarbejdspartnere i en drøftelse med bestyrelsen - Ekstraordinær generalforsamling hvor ideer fra alle sider bliver diskuteret og en fælles strategi besluttet CEAS: - Fælles evaluering med ledelsen af de gennemførte aktiviteter i fase 1 - CEAS præsenterer en plan for deres bidrag til fase 2, hvorefter en fælles strategi og aktivitetsplan diskuteres og besluttes Øvrige: - Projektområdet besøges og grundige (uformelle) samtaler finder sted med de direkte involverede - Et møde afholdes med Direction de hydraulique mhp på at afklare de juridiske og administrative rammer for fase 2 - Et møde arrangeres med de traditionelle ledere i projektområdet for at diskutere ideer for fremtidige indsatser - Et møde arrangeres med eksisterende mikrokredit aktører i Dedougou mhp på evt. samarbejde - Et møde arrangeres på den danske ambassade for at sikre at vi har inkluderet alle relevante informationer indenfor vand og landbrug C.3 Teamet bag den Fælles færdiggørelse Teamet består af følgende 2 personer: Hans Erik Mogensen (HEM), medstifter af PA og tovholder på aktiviteter i Dedougou HEM er tidligere landmand og maskinsælger, og har besøgt projektet adskillige gange indenfor de seneste 4 år. Jan Buhl Larsen, kulturgeograf med 7 års erhvervserfaring med udviklingsprojekter fra Vest og Sydlige Afrika. Har lavet speciale om landbrugsektorudvikling i Mouhoun/Dedougou området i 1995 Bemærk: Ansøgningsteksten skal følge den ovenstående disposition, som også er fulgt i den vejledning, som findes på de følgende sider. Den samlede ansøgningstekst (afsnit A til C) må maksimalt fylde 12 sider. CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 6

7 3. Budgetresumé Her angives et resumé af hovedposterne i budgettet. Se Vejledning om opstilling af budget på Budgetresumé: Angiv de samlede omkostninger (dvs. både bidrag fra Civilsamfundspuljen og bidrag fra andre) valuta d.kr Heraf er bidrag fra Civilsamfundspuljen d.kr Heraf eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens eventuelle egne bidrag Angiv de samlede omkostninger i lokal valuta Angiv anvendt kurs n/a n/a 0 d.kr Budgettet er mellem kr. grundet: Handicap kompensation [ ] (Sæt kryds) Allianceprojekt [ ] Samlet budget Finansieringsplan Heraf Civilsamfundspuljen Heraf andre 1. Aktivitetsomkostninger, herunder lokale konsulenter 2. Internationale flyrejser 3. Vaccinationer 4. Forsikringer 5. Indkvartering 6. Lokal transport Ham-Ouaga t/r (2x8.000 kr) Visum x 1 (500 kr) (gul feber mv til Jan) (2x1.800) (2x14x100 kr) kr (2x150 bus 2x200 airport taxi) 2x1.000 (dk- Hamborg) CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 7

8 7. Time- og dagpenge ( diæter ) 8. Budgetmargin (Min. 6% og maks.10% af pkt. 1-7) x800 (Jan) kr 9. Subtotal kr 10. Administration i Danmark (Maksimalt 7% af punkt 9) 11. Total *) kr 100 % *) Budgetlinje 11 minus budgetlinje 1 må maks. være lig da kr. er øremærket til budgetlinje 1. CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 8

9 4. BILAG OBLIGATORISKE BILAG Følgende bilag skal indsendes både pr. post og elektronisk: A. Organisationens stamdata (for den danske organisation) B. Organisational Fact-Sheet (for den lokale organisation) Bilag B udfyldes af den lokale partner (underskrift ikke obligatorisk, da denne indsendes med den endelige projektansøgning). Følgende bilag skal indsendes pr. post: For den danske partner: C. Organisationens vedtægter D. Seneste årsberetning E. Senest reviderede årsregnskab For deltagere i FF teamet: F. CV er for danske deltagere samt eventuelle lokale konsulenter. SUPPLERENDE BILAG (maks. 30 sider): Bilagsnr. Bilagstitel: A Pioner Afrika organisationsstamdata 2013 B LAFEM (sammen med Pioner Afrika) org.factsheet_fra_2012 C Vedtægter Pioner Afrika D FORMANDENSBERETNING April E PA Regnskab færdig F cv jan buhl larsen mar 2013 G CV Hans Erik Mortensen, Pioner Afrika Bemærk: Alle bilag skal fremsendes i hard copy i 3 eksemplarer (Bemærk: Ingen blade, bøger, avisudklip eller ringbind men kopi af relevante uddrag af disse). CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 9

10 Vejledning til ansøgningstekst: Fælles færdiggørelse Vejledningen indeholder en uddybning af, hvad de enkelte afsnit bør indeholde, for at ansøgningen kan blive vurderet. Bemærk: Det er et krav for at få støtte til en Fælles færdiggørelse, at den endelige ansøgning skal befinde sig i den sidste del af forberedelsesfasen. Dispositionens sektion A og B svarer i sin struktur til den, der senere skal anvendes i en efterfølgende ansøgning. Hovedbestanddele fra denne ansøgning vil derfor kunne overføres til den senere endelige ansøgning. Baggrundsmateriale: Læs Retningslinjer for Civilsamfundspuljen om bl.a. formelle krav til organisationerne, partnerskabet og projektet, samt om de kriterier ansøgningen bliver bedømt efter. Læs eventuelt Guide til formulering af NGO-projekter om LFA-metoden, som ligger til grund for ansøgningsskemaets disposition. A. SAMARBEJDSPARTNERNE A.1 Den danske organisation Alle ansøgere skal udfylde bilaget Organisationens Stamdata (bilag A), som kan hentes på Beskriv desuden: Den danske organisations relation til den/de lokale partner(e) og til projektdeltagerne. Den danske organisations tidligere erfaringer og kapacitet i forhold til gennemførelsen af netop dette projekt (f.eks. lokalkendskab, sektorfaglig viden, langvarig relation til partner o. lign.) Om organisationen samarbejder med andre organisationer, netværk eller interessenter i modtagerlandet? Hvis der er tale om en skrøbelig situation: Hvorfor det er relevant for netop jer at arbejde med det pågældende tema i den konkrete kontekst (fx et godt lokalt kendskab eller erfaring med at arbejde med fx humanitære indsatser i området)? Angiv hvilken erfaring og kompetence organisationen har i forhold til at arbejde i konfliktfyldte situationer. A.2 Andre danske samarbejdspartnere (udfyldes hvis der er flere danske organisationer i en alliance) Det er muligt at være to eller flere danske organisationer som går sammen om et projekt. Hvis det er tilfældet, skal de øvrige deltagende danske organisationer beskrives her. Vær opmærksom på, at den organisation, der skal være formelt ansvarlig for en eventuel bevilling, skal være den, der er beskrevet under A.1. Andre danske samarbejdspartnere skal ikke udfylde bilaget Organisationens stamdata (bilag A). Angiv oprettelsesår og beskriv kort organisationens historie, formål og evt. hovedaktiviteter. Hvilke erfaringer har organisationen med at arbejde med udviklingsprojekter generelt? Hvilke erfaringer har organisationen med at arbejde med det specifikke emne som dette projektforslag drejer sig om? CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 10

11 A.3 Den lokale organisation Bilaget Organisational Fact-Sheet (bilag B) skal udfyldes for den/de lokale implementerende partner(e). Skemaet kan hentes på Beskriv derudover: Organisationens tidligere erfaringer og kapacitet i forhold til gennemførelsen af netop dette projekt (fx lokalkendskab, sektorfaglig viden, langvarig relation til interessenter o. lign.) Hvis der er tale om en skrøbelig situation: Beskriv den lokale parters erfaringer med at arbejde i konfliktfyldte eller skrøbelige situationer. A.4 Samarbejdsrelationen og dens perspektiver Beskriv Hvor lang tid, der har været kontakt mellem partnerne? Hvilken type samarbejde, der har været mellem partnerne hidtil? Supplerende afklaring, hvis det er et helt nyt arbejdsområde: Hvis projektets tema ligger udenfor partnernes normale arbejdsområde, beskrives og begrundes relevansen af dette nye arbejdsområde set i forhold til organisationernes tidligere samarbejdserfaringer. A.5 Forberedelsesprocessen Beskriv forberedelsesprocessen, herunder fx: o Hvordan idéen er opstået og udviklet. o Hvem der har deltaget og på hvilken måde - både den danske og den lokale partners rolle og konkrete aktiviteter? o Om deltagere/målgrupper i den forventede indsats har været inddraget i planlægningen? B. BESKRIVELSE AF DEN PÅTÆNKTE INDSATS B.1 Baggrund Dette afsnit danner bl.a. baggrund for problemanalysen (B.2). Beskriv den sammenhæng projektet indgår i, herunder fx: o Relevante geografiske, politiske, sociale og kulturelle forhold. o Hvordan er de lokale forhold inden for den sektor eller tema, projektet påtænker at arbejde indenfor (fx uddannelse, landbrug, energi, marginaliseredes gruppers rettigheder el. lign.)? o Hvilke indsatser gennemføres af lokale myndigheder, andre organisationer eller donorer inden for sektoren? Hvis der er tale om en skrøbelig situation: Angiv på baggrund af ovenstående, hvorfor der er tale om en skrøbelig situation. B.2 Problemanalyse De områder, der prioriteres i problemanalysen, skal afspejles i de målsætninger, der opstilles i B3. Hvilke hovedproblemer forventes indsatsen at bidrage til at løse? Hvad er årsagerne til problemerne (relatér gerne til B1)? Hvorledes har spørgsmål om kvinders og mænds (piger og drenges) særlige forudsætninger, roller, behov og interesser indgået i problemanalysen? CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 11

12 B.3 Indsatsens forventede målsætninger Der skelnes mellem det overordnede mål, som angiver det bredere mål projektet bidrager til, men som man ikke kan forvente, at det opnår i perioden, og de konkrete projektmål, som det er forventeligt, at projektet faktisk vil opnå. Indsatsens mål skal afspejle de problemer, der er identificeret i problemanalysen Angiv det overordnede mål med projektet (maks. 2 linjer). Angiv de konkrete mål (maks. 3), som projektet tager sigte på at indfri. B.4 Omkostningsniveau og forventet tidsperiode Angiv et overslag over de forventede omkostninger for indsatsen (i danske kroner). Angiv den forventede indsatsperiode i antal år (herunder om der er tale om en indsats, der forventes opdelt i faser). B.5 Målgruppe og deltagere Angiv en konkret beskrivelse af indsatsens målgruppe. Hvis der er behov for yderligere uddybning, skal det i sektion C beskrives, hvordan det planlægges at skaffe disse informationer. Beskriv indsatsens målgruppe, herunder antal personer, kønsfordeling og eventuelt socialt, etnisk eller andet tilhørsforhold. Angiv hvordan projektet gavner fattige eller marginaliserede grupper i samfundet (udfyldes kun, hvis det ikke fremgår entydigt af ovenstående beskrivelse af målgrupperne) Beskriv partnerens relation til målgruppen samt forankring i det/de lokalsamfund, som projektet skal foregå i. B.6 Indsatsens strategi og bæredygtighed Her beskrives sammenhængen mellem de problemstillinger, I har fremhævet som de vigtigste, de erfaringer partnerne har, og den måde I vil arbejde på. Hvis det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at sandsynliggøre fx bæredygtigheden af det fremtidige projekt, skal der i C-sektionen beskrives, hvordan I planlægger at bruge den Fælles færdiggørelse til at afklare denne problemstilling. Beskriv planlagte eller overvejede fremgangsmåder og aktiviteter. Beskriv, så vidt det er relevant, på hvilken måde strategiske ydelser, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed forventes at indgå i strategien. Bæredygtighed: Angiv overvejelser over hvordan projektets resultater forventes videreført. C. HVAD SKAL UNDERSØGES? C.1 Hvorfor lave Fælles færdiggørelse? Angiv de problemstillinger og spørgsmål, som skal afklares i forbindelse med den Fælles færdiggørelse (OBS: den afsluttende rapport skal i sin konklusion som minimum redegøre for resultaterne angående disse ). C.2 Hvordan vil disse spørgsmål blive afklaret (aktiviteter og arbejdsmetoder)? CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 12

13 Skal den lokale partner gennemføre en mindre undersøgelse forud for besøget? Hvis ja, angiv da en kort arbejdsplan for denne undersøgelse og beskriv, hvorfor det er vigtigt, at den ligger forud for besøget. Angiv en arbejdsplan for besøget, som sikrer, at de ovennævnte problemstillinger og spørgsmål (C1) bliver afklaret. Beskriv rollefordelingen mellem partnerne i undersøgelsesprocessen. Gør rede for på hvilken måde projektets målgruppe (mænd, kvinder, børn og unge) vil blive inddraget i processen. Forklar kort de arbejdsmetoder, som undersøgelsesteamet vil benytte sig af. C.3 Teamet bag den Fælles færdiggørelse Hvilke personer skal indgå i teamet? Hvilken tilknytning har de pågældende personer til henholdsvis den danske og den lokale organisation? Angiv personernes uddannelse/ erhverv og beskriv de kvalifikationer, som er relevante for den Fælles færdiggørelses gennemførelse. OBS: CV er vedlægges for hver deltager fra den danske organisation (bilag F). Påtænkes det at benytte lokale konsulenter? Hvis ja, beskriv da konsulentens kvalifikationer og hvilken rolle/opgave, vedkommende skal have i teamet. OBS: CV er vedlægges for hver lokal konsulent, for så vidt disse vil modtage midler fra Civilsamfundspuljen (bilag F). INDSENDELSE AF ANSØGNINGEN 1. Ansøgningsskema inklusive bilag A og B skal indsendes både elektronisk og på print i 3 eksemplarer. Hvis bilag B udfyldes på spansk eller fransk af partner vedlægges oversættelse på dansk eller engelsk. 2. Bilag C-F og supplerende bilag skal indsendes på print i 3 eksemplarer. Alle bilag skal fremsendes i en form der umiddelbart tillader hurtig kopiering (dvs. ingen blade, bøger, avisudklip men kopi af relevante uddrag af disse). Se adresser på første side. CIVILSAMFUNDSPULJEN Fælles færdiggørelse 13

Pioner Afrika (PA) Dato Ansvarlig person (underskrift) Sted Ansvarlig person og position (blokbogstaver)

Pioner Afrika (PA) Dato Ansvarlig person (underskrift) Sted Ansvarlig person og position (blokbogstaver) J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema: PROJEKT ELLER PARTNERSKABS- AKTIVITET UNDER 200.000 KR. 1. Forside Projekttitel: Mouhoun Agricultural Development Project (Phase 2) Den danske ansøgende organisation:

Læs mere

ANSØGNING F4: KURSER

ANSØGNING F4: KURSER Udfyldes af DH HP- j.nr. Dato modtaget Handicappuljen ANSØGNING F4: KURSER 1. Forside Dansk ansøgende org. (økonomisk ansvarlig): Kontaktperson for den danske organisation Andre danske partner(e) Dansk

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen

Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Tillæg til retningslinjer for Projektpuljen Juli 2009 Indhold Indledning... 2 Forhøjede beløbsgrænser og hvem kan søge hvad, hvor meget og hvornår?... 3 Forundersøgelser... 4 Partneridentifikation... 6

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Assist-Denmark Glenstrup Søvej 12 Holmgaard 8990 Faarup

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til CISU online Indhold Sådan logger du ind på ansøgningsmodulet... 1 Sådan indtaster du stamdata om den danske organisation... 3 Sådan indtaster partner stamdata

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf:

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf: Projekt Ny Start - i Job i Sundhed og Ældre - en målrettet beskæftigelsesrettet indsats til gavn for Sundhed- og Ældreområdet samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Herning kommune. Projektejer

Læs mere

Retningslinjer for CSR-puljen 2015

Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Retningslinjer for CSR-puljen 2015 Udenrigsministeriet den 23. februar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål og hvad og hvem støttes?... 2 Baggrund for støtteordningen... 2 Hvad er CSR-puljen

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til DERF online

Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til DERF online The Danish Emergency Relief Fund (DERF) Trin-for-trin: Sådan indsendes en ansøgning til DERF online Husk: Hvis I indsender ansøgninger om en Organisational capacity assessment og funding af en humanitær

Læs mere

Forbrug pr. år: 375.716 dkk (Samlet beløb delt med antal år)

Forbrug pr. år: 375.716 dkk (Samlet beløb delt med antal år) J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside PARTNERSKABSAKTIVITET (under 500.000 kr.) Titel på partnerskabsaktivitet: Netværk af handicaporganisationer i Latinamerika Den danske ansøgende organisation:

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

1. Forside AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING

1. Forside AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING J.nr. (udfyldes af Projektrådgivningen) 1. Forside AFSLUTTENDE PROJEKTFORMULERING Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): Københavns Internationale Forening - KIF

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Foreningen Retro Knabrostræde 26, 1210 København

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet

3. Kontaktperson for projektet Person, der kan kontaktes i forhold til den praktiske gennemførelse af projektet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice BILAG 3 Dato: 13-05-2008 Sagsnr.: 2008-59427 Dok.nr.: 2008-248908 Evalueringsskema til VI KBH R puljen Når de planlagte aktiviteter

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Beskriv jeres aktivitet

Beskriv jeres aktivitet Navn på samarbejdspartner Adresse E-mail Telefon Hjemmeside JEEP, Joint Energy and Environment Project Kyanja, Gayaza Rd, Kampala, Uganda info@jeepfolkecenter.org +256 414578316 www.jeepfolkecenter.org

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer Den underskrevne ansøgning sendes som pdf til bolig@tbst.dk Tegninger, der er større end A4 format, kan sendes

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til Servicelovens 18 Randers Kommune c/o Frivilligværket, Stemannsgade 9 C, 8900 Randers C Tlf. 2916 1921 frivilligvaerket@frivilligvaerket.dk

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2011

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2011 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje for 2011 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For at ansøgningen

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser

Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser Ansøgning om godkendelse af udbud af kombinerede ungdomsuddannelser Institutionssamarbejde: XXX Geografisk område: XXX XX. XXXX 2014 Ansøgning om godkendelse af kombineret ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere