Kerneydelser Reva Sønderborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kerneydelser Reva Sønderborg"

Transkript

1 Kerneydelser Reva Sønderborg Reva Sønderborg Reva Sønderborg 1/12

2 Indholdsfortegnelse Henvisningsskema Afklarende forløb - udviklingsmuligheder... 5 Udviklingsforløb... 6 Moduler... 7 Beskrivelse af aktiviteter, der kunne indgå i et forløb på Reva Sønderborg... 8 Beskrivelse af moduler, der kunne indgå i et forløb på Reva Sønderborg Reva Sønderborgs kerneydelser består i at levere arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling af borgere med begrænset arbejdsevne. Borgerne henvises af Sønderborg kommunes Jobcenter. Kompetenceudviklingen leveres både tidligt i arbejdsevneindsatsen og i ressourceforløb. Kompetenceudviklingen foregår enten i et afklarende forløb eller et decideret udviklingsforløb, men kan også ydes som ét eller flere enkelte moduler. Klik på de enkelte punkter i ovenstående indholdsfortegnelsen for at navigere i mellem punkterne. Reva Sønderborg 2/12

3 Dato: Henvisningsskema 2013 Henvisning: Personlige oplysninger: Cpr.nr.: Navn: Adresse: Reva Sønderborg Fynsgade Sønderborg T Postnr./by: Telefon: Mobil: Hvem må Reva Sønderborg kontakte i tilfælde af akut sygdom eller uheld. Navn: Navn: Telefon: Telefon: Enlig Gift Samlevende Øvrige oplysninger: Sagsbehandler/ koordinerende sagsbehandler: tlf.nr.: Egen læge: tlf.nr.: Andre kontaktpersoner i kommunen: tlf.nr.: Forsørgelsesgrundlag: Sidste ordinære beskæftigelse: Evt. dato for varighedsbegrænsning vedr. sygedagpenge: Forlængelse af sygedagpenge, jf. : Faglig organisation/a-kasse: Reva Sønderborg 3/12

4 Verserende eller afgjorte arbejdsskadesager/erstatningssager/ankesager: Henvisning til: Aktivitet ved begrænsning i arbejdsevnen mhp. kompetence udvikling. Aktivitet som del af ressourceforløb. 1. Afklarende forløb 4-6 ugers forløb mhp. afklaring af udviklingsmuligheder. 2. Udviklingsforløb Individuelt planlagt og tilrettelagt forløb af 3-6 mdrs. varighed. (Nærmere indhold og hvilke grupper fremgår af vores tilbudsmateriale) 3. Moduler Hvilke: (Muligheder fremgår af vores materiale) Formål med henvisning til den ønskede aktivitet: Der skal arbejdes med følgende delmål: Borgerens egne forventninger og kommentarer: Relevante oplysninger: Forberedelsesskema til revalidering/rehabilitering, relevante lægelige oplysninger, og andre relevante udtalelser. Underskrift: Jeg er indforstået med henvisningen, oplysninger i henvisningsskema, samt at medsendte bilag benyttes ved den videre behandling af min sag. Dato og underskrift Dato og underskrift Borger Sagsbehandler Til indholdsfortegnelse >> Reva Sønderborg 4/12

5 Afklarende forløb - udviklingsmuligheder Målgruppe: Borgere i følgende 2 grupper, hvor der ønskes anvisning af udviklingspotentiale/ udviklingsmuligheder 1. Kompetenceudvikling ved begrænsning i arbejdsevnen, hvor der ønskes belysning af, hvilke tiltag og indsatser, der er relevante for at udvikle borgerens arbejdsevne. 2. Som del af ressourceforløb for borgere, der af rehabiliteringsteamet er indstillet til dette. Med afsæt i de mål og delmål, som borgeren og dennes sagsbehandler har fastsat og som er angivet i henvisningsskemaet, at afklare og beskrive muligheder, der vil kunne udvikle arbejdsevnen hos borgeren. Mål: At afklare udviklingsmuligheder og give konkrete forslag til indsatser gennem: - Intern vurdering af borgerens aktuelle situation og ressourcer som udgangspunkt for Vurdering af udviklingspotentiale mhp. Konkretisering af muligheder for udviklingsindsatser Metode: Individuelt tilrettelagte forløb Fokus på at inddrage borgers oplevelser, tanker og idéer derfor med afsæt i angivne mål og delmål konkretisering af indhold og planlægning i samarbejde med borger og eventuelt sagsbehandler Ugentlig opfølgning og koordinering sammen med socialfaglig medarbejder (eller anden kontaktperson) Koordinerende møde(r) i det afklaringsteam, der er tilknyttet den enkelte borger for målretning af indsatsen ift. den aftalte plan Fremlæggelse af muligheder for udviklingsindsatser sammen med borger til sagsbehandler/koordinerende sagsbehandler såvel mundtligt som skriftlig. Indhold: Startmøde: Samtale med borger og sagsbehandler om muligheder for og sammensætning af forløb for at modsvare de i henvisningen angivne mål/delmål. Udredning hos relevante fagpersoner Værkstedsaktiviteter individuelt tilrettelagt i forhold til borgerens indsatsplan/problematik Andre tilbud/moduler som fysiske tests, coachende samtaler, psykolog samtaler, lægesamtaler, vurdering af skånebehov og arbejdspladsindretning, introduktion til afspænding/psykomotorisk træning, fysisk træning, SPOR-test m.v. Afsluttende møde, hvor Reva sammen med borgeren fremlægger plan for de videre udviklingsmuligheder og tiltag. Varighed: 4-6 uger Til indholdsfortegnelse >> Reva Sønderborg 5/12

6 Udviklingsforløb Målgruppe: Borgere i følgende 2 grupper, hvor der ønskes et længerevarende udviklingsforløb med tilknytning til en arbejdsplads, hvor forholdene er sammenlignelige med forholdene på arbejdsmarkedet, men hvor borgeren på nuværende tidspunkt har brug for særlig støtte og/eller vejledning for at udvikle arbejdsmæssige ressourcer 1. Kompetenceudvikling ved begrænsning i arbejdsevnen 2. Som del af ressourceforløb for borgere, der af rehabiliteringsteamet er indstillet til dette. Med afsæt i de mål og delmål, som borgeren og dennes sagsbehandler har fastsat og som er angivet i henvisningsskemaet, at arbejde med udvikling af borgerens kompetencer og ressourcer mhp. at øge arbejdsevnen. Mål: At udvikle borgerens ressourcer mhp. størst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet. Delmål kan f.eks. være: At træne sig i at fungere socialt på en arbejdsplads og være kollega At lære at indrette sig ergonomisk korrekt ved sin arbejdsfunktion At lære at bruge de hjælpemidler, som kan være en hjælp for borgeren At lære at bruge en pc som et arbejdsredskab At træne sin udholdenhed (antal timer og arbejdstempo) At træne stabilitet i fremmøde At finde ud af hvilke jobfunktioner borgeren fremover vil kunne klare, på trods af de kroniske lidelser, som vedkommende har. At træne sin fysik At blive mere bevidst om egen situation og muligheder At arbejde med at bruge ressourcer og kræfter bedst muligt At fortsætte udviklingen af borgers kompetencer i samarbejde med private eller offentlige virksomheder Metode: Individuelt tilrettelagte forløb jf. mål og delmål Fokus på at inddrage borgers oplevelser, tanker og idéer Konkretisering af indhold og planlægning i samarbejde med borger og eventuelt sagsbehandler Forløbet sammensættes af Reva Sønderborgs forskellige moduler og aktiviteter jf. mål og delmål for den enkelte Igennem hele forløbet er der fokus på udviklingen hen imod de mål/delmål, som borgeren og dennes sagsbehandler har fastsat. Dette gøres ved jævnlige statusmøder med deltagelse af borger, kontaktperson fra Reva og sagsbehandler Den enkelte borger kan sideløbende med udviklingsforløbet på Reva deltage i aktiviteter og indsatser andre steder, f.eks. på VUC, i Sundhedscenteret, på RCT, Misbrugscenter eller andre støttende/udviklende/behandlende aktiviteter Afsluttende status til sagsbehandler over borgerens udvikling i forløbet ift. mål og delmål såvel mundtligt som skriftligt. Reva Sønderborg 6/12

7 Indhold: Startmøde med deltagelse af borger og sagsbehandler for fastlæggelse og sammensætning af forløb Værkstedsaktiviteter individuelt tilrettelagt i forhold til borgerens indsatsplan/problematik Ud over aktiviteterne i Revas forskellige værksteder og afdelinger er der også mulighed for at deltage i øvrige aktiviteter/moduler, som tilbydes på Reva. For borgere, der har brug for særlige tiltag/støtte, kan der kobles mentor, udvidet socialfaglig støtte/opfølgning eller sundhedsfaglig medarbejder på (ergoterapeut, læge, psykolog, psykomotorisk terapeut) Opfølgnings-/statusmøder efter behov Afsluttende møde med fremlæggelse af status ift. angivne mål. Varighed: 3-6 måneder med mulighed for forlængelse efter individuel vurdering. Til indholdsfortegnelse >> Moduler Målgruppe: Borgere i følgende 2 grupper, hvor der ønskes bistand til en konkret afklarings- eller udviklingsaktivitet 1. Kompetenceudvikling ved begrænsning i arbejdsevnen, hvor der ønskes belysning af, hvilke tiltag og indsatser, der er relevante for at udvikle borgerens arbejdsevne. 2. Som del af ressourceforløb for borgere, der af rehabiliteringsteamet er indstillet til dette. Med afsæt i de mål og delmål, som borgeren og dennes sagsbehandler har fastsat, og som er angivet i henvisningsskemaet, at arbejde med den konkrete afklaring og/eller udvikling af borgerens kompetencer og ressourcer, der er anmodet om. Mål: At afklare og/eller udvikle borgerens ressourcer indenfor den/de konkrete aktiviteter, der er anmodet om. Metode: Med afsæt i angivne mål og delmål planlægning af forløb sammen med borger Gennemførsel af moduler og aktiviteter jf. henvisning Fast kontaktperson Ved afslutning status skriftlig/mundtlig ift. til mål/delmål Reva Sønderborg 7/12

8 Indhold: Startmøde for konkret planlægning og aftale med borger og om nødvendigt sagsbehandler Reva Sønderborgs enkeltstående aktiviteter og moduler Afslutningsvis møde med borger og kontaktperson fra Reva for evaluering ift. angivne mål/delmål Kort skriftlig og om nødvendig mundtlig tilbagemelding til sagsbehandler. Varighed: Variabel afhængig af modul/aktivitet Til indholdsfortegnelse >> Beskrivelse af aktiviteter, der kunne indgå i et forløb på Reva Sønderborg Hvilke moduler og aktiviteter, der kan indgå i borgerens afklaringsforløb eller udviklingsforløb, er helt individuelt. Udgangspunktet er, hvilken problematik der er tale om. Det kunne f.eks. være: Funktionelle lidelser Somatiske/fysiske lidelser ADHD PTSD Stress og depression Kognitive problemer efter hjerneskade Manglende arbejdsmæssig stabilitet Andre komplekse fysiske, psykiske og sociale problemstillinger Borgerens medejerskab af forløbet er vigtigt. Der samarbejdes med andre aktører fx misbrugscenter, social psykiatri/hjemmevejleder, Rehabiliteringscenter for torturofre m.fl. når dette er relevant/aftalt med jobcentret. Nedenfor er der eksempler på, hvad et afklarings- eller udviklingsforløb for borgere med nogle af disse problematikker kan indeholde. Funktionelle lidelser (f.eks. whiplash, fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom) Forløbet kan i samarbejde med borgeren f.eks. sammensættes af: Arbejdsmarkedsrettet arbejde i et af Revas værksteder og/eller en ekstern arbejdsplads med tæt opfølgning Arbejdspladsindretning ergonomi og optimering af arbejdsplads Reva Sønderborg 8/12

9 Kropsbevidsthed/afspænding/smertetackling Fysisk træning Coachforløb Jobspor Psykologsamtaler Samtale med lægekonsulent. Somatiske/fysiske lidelser (f.eks. gigt, nedslidning, hjerte-karsygdomme, KOL, traumer m.m.). Forløbet kan i samarbejde med borgeren f.eks. sammensættes med: Arbejdsmarkedsrettet arbejde i et af Revas værksteder og/eller et eksternt tilbud med tæt opfølgning. Arbejdspladsindretning ergonomi og optimering af arbejdsplads. Fysisk træning, f.eks. konditionstræning, fysiopilates mv. Coachforløb Jobspor. Samtale med lægekonsulent. ADHD, PTSD, stress og depression Forløbet kan i samarbejde med borgeren f.eks. sammensættes med: Arbejdsmarkedsrettet arbejde i et af Revas værksteder og/eller et eksternt tilbud med tæt opfølgning. Psykologsamtaler Afspænding/psykomotorisk behandling Mindfulness Stresshåndtering Fysisk træning, f.eks. konditionstræning, fysiopilates mv. Coachforløb Gruppeterapi med forskelligt fokus (min diagnose mit liv før, nu, fremtid kronisk smerte- åben samtalegruppe kommunikation og samarbejde mv.) Jobspor Netværksmøder, hvor ressourcer og barrierer i netværket medinddrages i udviklingen. Kognitive problemer efter hjerneskade Nærmere beskrivelse følger. Manglende arbejdsmæssig stabilitet Foregår som værkstedsaktivitet, der tager afsæt i de mål og delmål, som borgeren og dennes sagsbehandler har fastsat, og som er angivet i henvisningsskemaet. Alt efter om der er tale om et udviklingsforløb eller et afklaringsforløb kan der f.eks. være fokus på: Træning i at fungere socialt på en arbejdsplads og være kollega Reva Sønderborg 9/12

10 At opleve det gode ved at have et arbejde og kolleger Lære at indrette sig ergonomisk korrekt ved sin arbejdsfunktion Lære at bruge de hjælpemidler, som kan være en hjælp for borgeren Lære at bruge en pc som et arbejdsredskab Træne sin udholdenhed (antal timer og arbejdstempo) Træne stabilitet i fremmøde At finde ud af hvilke jobfunktioner, borgeren fremover vil kunne klare på trods af de kroniske lidelser, som vedkommende har. At træne sin fysik At skabe bevidsthed om egen situation og muligheder At arbejde med at bruge sine arbejdsmæssige ressourcer bedst muligt Andre komplekse fysiske, psykiske og sociale problemstillinger Nærmere beskrivelse følger: Til indholdsfortegnelse >> Beskrivelse af moduler, der kunne indgå i et forløb på Reva Sønderborg Følgende aktiviteter kan der henvises til i Reva Sønderborg som enkeltstående moduler: Jobspor Afspænding Smertetackling Coaching Ergonomisk vejledning ifm. kompetenceudviklingsforløb Reva Sønderborgs udbud af enkeltstående moduler vil løbende blive udviklet og tilpasset Jobcentrets efterspørgsel sammenholdt med Reva Sønderborgs kapacitet. Jobspor At borgeren kan få klarhed over de muligheder, der findes på arbejdsmarkedet, ud fra dennes ønsker og interesse. Indhold: Jobspor giver inspiration til job og uddannelse. Undervejs skal der bl.a. svares på spørgsmål om, hvad man vil, og hvad man kan. Jobspor udarbejder en liste med jobs, der matcher til borgeren ud fra de oplysninger, borgeren selv har angivet. Jobspor har en guide, der hjælper borgeren igennem programmet og giver vedkommende mulighed for at vælge et eller flere jobs, som der skal fokuseres på. Når man har valgt et eller flere fokusjob, kan der skrives kommentarer til dem. Til sidst udskrives joblisten til en selv, samt journaliseres i borgerens sag. Reva Sønderborg 10/12

11 Borgeren kan derefter læse mere om jobbene, og der er et link direkte til Jobindex, hvor man kan se, om der er ledige stillinger. Metode: Borgeren sidder ved en pc med internet adgang sammen med en socialrådgiver eller en værkstedsleder. Efterfølgende kan aftales, at borgeren selv kan fortsætte på egen hånd. Borgerens adgang er gyldig i et år. Når Jobspor er gennemført, benyttes joblisten som udgangspunkt for videre samtale med socialrådgiver. Formål hermed er at afdække arbejdsmarkedsperspektiv, hvilke jobområder kan være relevante ift. fremtidige jobs. Omfang: En til to timer, eller efter behov. Afspænding At øge kropsbevidstheden fysisk, psykisk og socialt. At få øje på ressourcerne i kroppen. Indhold: Kropsbevidsthedstræning med fokus på holdning, åndedræt, bevægelighed, kredsløb, stabilitet, viden om spændte og afspændte områder i kroppen og arbejdet med kontakt til disse. Guidede opmærksomhedsøvelser, guidet afspænding. Visualiseringsøvelser. Aktiv afspænding. Sammenhænge mellem sansning og tanker. Bevidsthed om hvad smerter gør. Metode: Praktisk undervisning. Små teoretiske oplæg om sammenhænge mellem krop, psyke og adfærd. Der lægges op til, at forløbet er en proces. Der vejledes i hjælp til selvhjælp. Omfang: 1 1½ time ugentlig på Reva. Smertetackling Nærmere beskrivelse følger. Coaching Der arbejdes fremadrettet med problemstillinger Borgeren opdager nye ressourcer og får et koncentreret fokus på sine fremtidsmål Borgeren tager ejerskab til sine egne fremadrettede mål. Reva Sønderborg 11/12

12 Indhold: Med udgangspunkt i borgerens egne problemstillinger, formuleres de fokuspunkter, som borgeren fremadrettet skal arbejde med. Metode: Coaching er en effektiv kommunikationsform, hvor borgeren via nogle spørgsmål fra coachen vil kunne opnå større klarhed over sin nuværende situation, opdage nye ressourcer og få et koncentreret fokus på sine fremtidsmål. Coaching handler om at bruge en anerkendende, fokuserende kommunikation, der skaber et resultat, hvor borgeren har ejerskab over sine fremadrettede mål og ønsker. Omfang: 3-4 coach sessioner á 1 times varighed. Ergonomisk vejledning ifm. kompetenceudviklingsforløb At borgeren opnår de bedst mulige arbejdsstillinger At borgeren selv kan tilpasse sin arbejdsplads hensigtsmæssigt At borgeren tager ejerskab for egne arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser. Indhold: Der tages udgangspunkt i vejledning og rådgivning, hvor borgeren selv bliver i stand til at gennemskue de ergonomiske problemstillinger. Efterfølgende kan borgeren selv tilpasse sin arbejdsplads bedst muligt, så arbejdet kan udføres i afvekslende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og hensigtsmæssige arbejdsbevægelser. Metoder: Praktisk vejledning og rådgivning om indretning og eventuelle egnede hjælpemidler. Der vejledes i hjælp til selvhjælp. Til indholdsfortegnelse >> Rev Reva Sønderborg Reva Sønderborg 12/12

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune

Indsatskatalog Tværfaglig indsats. Faxe Kommune Indsatskatalog Tværfaglig indsats Faxe Kommune Indsatskataloget og dets opbygning Tilbuddene i Indsatskataloget er struktureret efter ti opgavetyper, som samlet set er dækkende for, hvilke opgaver, der

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Vendepunkter til arbejdsmarkedet

Vendepunkter til arbejdsmarkedet Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk syge Juni 2011 Finn Kenneth Hansen og Line Askgaard CASA Vendepunkter til arbejdsmarkedet - et metodeudviklingsprojekt for psykisk

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser

Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser Analyse af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere med funktionsnedsættelser December 2009 Indholdsfortegnelse Resumé... 5 Anbefalinger... 17 1. Indledning... 25 1.1 Baggrund... 25 1.2 Metode og datakilder...

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé Undervisning en vej til et bedre liv August 2010 - juli 2011 2 Undervisning en vej til et bedre liv Udviklingsplan for CSV-Århus - Skolen i Nørre Allé

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning

Tildeling af rehabiliteringsindsatser i Center for Kræft og Sundhed København en faglig vejledning 1 KVALITETSDOKUMENTER I CKSK Forløbsbeskrivelse for rehabilitering i CKSK Tildeling af rehabiliteringsindsatser i CKSK en faglig vejledning Til politikere, ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere Indeholder

Læs mere

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige

Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Håndbog til kommunale ledere og praktikere Gå tværfagligt og koordineret til sagen! Casebaseret håndbog i tværfagligt og koordineret samarbejde om beskæftigelse til udsatte ledige Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Center for Bostøtte i eget Hjem Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser Indsatsbeskrivelse 2013 Specialiseret bostøtte til personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling

Maj 2012. Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Del 2 - Eksempelsamling Maj 2012 Kortlægning af kommunernes social- og sundhedstilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet Indhold Indledning 4 Kortlægningens struktur... 5 1. Rådgivning 6 Eksempel 1 Aarhus Folkeinformation...

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere