De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?"

Transkript

1 De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan Mulighedserklæringen Tidlig indsats Særligt fokus på psykiske lidelser Speeddating 1

2 Lederne er Interesseorganisation og A-kasse for ledere Knap medlemmer Lederne tilbyder blandt andet rådgivning ved kontraktforhandlinger, afskedigelser, lederuddannelse, arbejdsløshedsforsikring, lederudvikling og meget mere til vores medlemmer. Gennem målrettet indsats overfor det politiske system gør Lederne dagligt vores indflydelse gældende for at sikre ledernes interesser i forhold til lovgivning og anden offentlig regulering. Se mere på CABI er.. Et landsdækkende videns-og formidlingscenter med fokus på det rummelige arbejdsmarked. En fagligt uafhængig institution under Beskæftigelsesministeriet. Centrets konsulenter arbejder over hele landet med at indsamle, analysere og formidle viden om forholdene på arbejdsmarkedet i Danmark. CABI leverer ydelser til ministerier, kommuner, regioner, offentlige og private virksomheder, private jobformidlere, frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner, netværk, presse/medier m.fl. 2

3 Navn Hvem er I? - præsentation Titel Hvad er du optaget af lige nu? Hvorfor? Det koster 37 milliarder om året i sygeløn og sygedagpenge Hver 4. vender ikke tilbagetil deres arbejdsplads efter 3 måneders fravær Efter 1 års sygefravær slutter arbejdslivetfor 20 % med en førtidspension 1/3 del af sygefraværet skyldes arbejdsmiljøet Tæt kontakt til lederog hurtigt tilbagei arbejdet gerne delvist har vist sig at nedbringe længden af fraværet og gøre tilbagevenden mere stabil 3

4 Sygesamtale inden udgangen af 4. sygeuge Krav om at arbejdsgiver inden udgangen af 4. sygeuge afholder samtale med medarbejderen Fokus på tilbagevenden til arbejdet - fastholdelse Skal primært ske personligt, men kan ske over telefonen Samtalens temaer noteres på den blanket/virk.dk der anvendes til anmeldelse af fravær Hvornår er samtalen afholdt Forventes fraværet at vare min. 8 uger Er der mulighed for delvis TTA Skal ikke holdes med medarbejdere i opsagt stilling, hvis fratræden sker indenfor 8 uger De kollektive overenskomster kan fastsætte retningslinjer Gulerodsmodel, der bygger på frivillighed (- konsekvens) Trådte i kraft den 4. januar 2010 Hvilke udfordringer og muligheder? De lovpligtige spørgsmål hvad giver de lederne af viden? Er de personaleansvarlige klædt på til opgaven om at samtale om svære emner? Lovkravet kan være initierende for at alle får det gjort og de rmed får mere øvelse og praksis i virksomhederne omkring det Kontakt til ledelsen, men ikke nødvendigvis tæt kontakt! 4

5 Hvad siger lederne selv? Ny undersøgelse fra Lederpanelet 1174 respondenter Om fravær generelt Om de nye regler og muligheder på fraværsområdet: 4-ugers samtalen, fastholdelsesplanen og mulighedserklæringen Hvad siger lederne selv? 4-ugers samtalen 64 % har hørt om 4-ugers samtalen Heraf svarer: 58 %, at 4-ugers samtalen har været anvendt på arbejdspladsen 43% at det har medført ændringer af procedurer for fraværssamtaler 24%, at det har medført at der holdes flere fraværssamtaler 5

6 Hvad siger lederne selv? 4-ugers samtalen Stort set alle er i kontakt med sygemeldte medarbejdere også før 4-ugers reglen 4-ugers samtalen har medvirket til at sætte endnu mere fokus på vigtigheden af tidlig dialog, gøre indsatsen mere struktureret og skabe faste rammer Summedialog Er 4 uger overhovedet tidligt nok, hvis sygefraværet skal ses i et samspil med arbejdsmiljøet? Tal med din sidemand om, hvilke fordele og ulemper er der ved lovens 4 ugers fokus? Hvornår er det mest hensigtsmæssigt at holde første fraværssamtale? Hvornår afholdes der på jeres virksomheder fraværssamtaler? 6

7 Fastholdelsesplaner Fastholdelsesplaner Hvis medarbejderen ikke kan vende tilbage indenfor 8 ugerkan medarbejderen anmode arbejdsgiver om at få lavet en plan Kan laves ved 4 ugers samtalen, eller på et hvilket som helst andet tidspunkt i sygeforløbet Formålet er at drøfte og beskrive mulighederne for fastholdelse og hurtig tilbagevende i arbejdet evt. delvist Medarbejderen skal medbringe planen til opfølgningen i Jobcentret, der så vidt muligt skalinddrage planen i sagsbehandlingen OBS! De kollektive overenskomster kan fastsætte retningslinjer. Trådte i kraft den 4. januar 2010 Indhold i en fastholdelsesplan 1. Informationsdata 2. Beskrivelse af nuværende arbejdsfunktioner 3. Beskrivelse af begrænsninger i nuværende funktioner 4. Muligheder for delvis raskmelding 5. Tilpasning af arbejdspladsen 6. Ændrede arbejdsfunktioner/opgaver 7. Særlige hensyn 8. Særlige foranstaltninger/inddragelse af jobcentret 9. Hvornår forventer medarbejderen at vende tilbage 10. Underskrifter 7

8 Ny vin eller gammel vin med ny etiket? Fastholdelsesplan eller arbejdsmiljø? Giver de nye etiketter anledning til forvirring omkring, hvorvidt gamle praksisser nu er smidt væk? Hvad kan fastholdelsesplanen byde ind med? Lederne peger selv på 44% har hørt om fastholdelsesplanen Ud af dem svarer 17% at den har været anvendt på arbejdspladsen Heraf: mener 66 % i meget høj eller høj grad og 28 % i nogen grad, at det er et godt fastholdelsesredskab regner 79 % med at anvende den fremover Angiver 66 %, at de selv eller en anden leder har taget initiativ til fastholdelsesplanen. I 5% af tilfældene var det den sygemeldte 8

9 Mulighedserklæringen Mulighedserklæringen afløste 5/ Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed Arbejdsgiver skal sammen med medarbejderen udfylde del 1 Hvilke arbejdsrelaterede funktionsnedsættelser er der? Hvilke jobfunktioner er påvirket? Hvilke jobfunktioner, sammen med øvrige tilpasninger, kan være aktuelle under sygdommen? Praktiserende læge og patient/medarbejder udfylder del 2 Skønnes arbejdsforholdene efter det anførte forsvarlige? Tilrådes fuldt eller delvist fravær? Uddybende kommentarer til lægens vurderinger Varighed Opmærksomhed på, at de tidsfrister virksomheden sætter for aflevering af erklæringen skal være rimelige lægebesøget skal kunne foregå. Det anbefales at fristen er 14 dage. Ledernes erfaringer med mulighedserklæringen 67% har hørt om mulighedserklæringen Heraf svarer: 52%, at mulighedserklæringen har været anvendt på arbejdspladsen 9

10 Samarbejdet omkring mulighedserklæringen Samarbejdet med sygemeldte 72 % godt, 16 % nogenlunde, 11 % dårligt Samarbejdet med lægen 34 % godt, 28 % nogenlunde, 23 % dårligt Barrierer i forhold til anvendelse af mulighedserklæringen Svært at finde ud af hvad den skal indeholde 30 % Behov for en anden type lægeerklæring 18 % Svært at nå til enighed om fælles løsning 16 % Svært at forstå hvad lægen skriver i del 2 15 % For tidskrævende 12 % Medarbejderen ønskede ikke at deltage 11 % Svært at tale med medarbejderen om situationen 9 % Vil ikke forstyrre den sygemeldte medarbejder mere end højst nødvendigt 6 % Andet 28 % 10

11 Andet Om samarbejdet med medarbejderen: Den er total ubrugbar hvis medarbejderen ikke ønsker at deltage Det kan indledningsvist opfattes som et tillidsbrud over for medarbejderen, men når den forklares virker den bedre Andet At der ikke er barrierer: Ingen barrierer Det foregår i en god tone om fælles mål 11

12 Andet At lægerne ikke samarbejder: Lægerne samarbejder ikke Lægen ser leder og virksomhed som modspiller frem for medspiller Det var svært for medarbejderen at få lægen til at få lægen til at udfylde i ordentlig tid Attest jungle? Attest jungle hvilken attest til hvilket behov? Virksomhedernes behov for attester på sygefravær er det et udslag for kontrolbehov eller reelt behov? Hvordan sikrer I på virksomhederne, at lægen har den viden, der skal til for at vurdere aktivitetsniveauet? 12

13 Den nyeste viden om psykisk sårbarhed og arbejdsmarkedet -Det psykiske arbejdsmiljø er årsag til ca. 25% af sygefraværet! Viden om konkret psykisk sårbarhed Stress (omkring 50% vil opleve stress) Stress er noget vi oplever i en given situation. Men alvoren i stressen afhænger af hvor hyppigt eller langvarigt vi oplever stressende situationer. Stress er ikke en lidelse men en tilstand Den sunde stress er kortvarig, den usunde er gentagen, vedvarende eller kronisk Stress kan ubehandlet føre til depression Depression (15% af befolkningen vil rammes) Depression er en almindelig psykisk lidelse, som kendetegnes ved nedtrykthed, tab af interesse eller glæde, skyldfølelse eller lav selvværd, forstyrret søvn eller appetit, lavt energiforbrug og dårlig koncentration. Disse problemer kan blive kroniske eller tilbagevendende og føre til betydelige indvirkninger i et individs evne til at tage sig af hans eller hendes daglige ansvar Angst (20% vil rammes) 13

14 Ny guide til virksomheder om psykisk lidelser og arbejdsmarkedet Udarbejdet af Discus med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Webbaseret guide: Fakta om erfaringer Myter og realiteter om psykisk lidelse Tidlig aktiv virksomhedsindsats At gøre virksomheden klar Hvidbog om mentalt helbred og arbejdsmarkedet De virksomhedsrelevante anbefalinger omkring forebyggelse er; Virksomhedspolitik om sygefravær og tilbagevenden på det generelle plan Skab en god kultur på arbejdspladsen Sæt fokus på den forebyggende indsats så snart en medarbejder viser tegn på mentale helbredsproblemer 14

15 Hvidbog om mentalt helbred og arbejdsmarkedet Anbefalinger til når den sygemeldte vender tilbage til arbejdet er; Tilpasninger af arbejdet. Opgaver, arbejdstid, kontakt til kunder etc. Social reintegration (genindlemmelse på arbejdspladsen) skal have opmærksomhed, da det har betydning for alle på arbejdspladsen Hvidbog om mentalt helbred og arbejdsmarkedet Anbefalinger til hvad virksomheden kan gøre i samarbejde med andre, ex Jobcentret er; Koordineret indsats hvor alle relevante parter inddrages Undersøg hvordan den enkeltes funktioner er påvirket i forhold til forskellige typer af arbejdsopgaver Vejledning og samarbejde omkring udfordringen ved at vende tilbage i arbejdet 15

16 Hvad viser Ledernes nye undersøgelse om dette? Kun ganske få ledere giver udtryk for, at det er tabu at tale om sygdom og fravær på deres arbejdsplads Der anvendes i stigende grad deltidssyge-og raskmeldinger samt arbejdstilpasninger Det ændrede sygdomsparadigme er ved at slå godt igennem Lederne oplever det som en større udfordring at håndtere sygemeldte medarbejdere med psykiske frem for fysiske Der er behov for mere viden og best practices omkring, hvordan dette bedst gøres Ledernes undersøgelse Lederne efterlyser mere og bedre samarbejde i forhold til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.. Særligt blandt læger med også med kommunen/ jobcentret 16

17 Speeddating Lovgivning, krav og muligheder sammenholdt med fokus på den øgede psykiske sårbarhed på arbejdsmarkedet. Arbejdsmiljøet eren faktor, hvor ser I udfordringer og muligheder? Tak for nu Arbejdsmiljøet er vigtigt, hvis der skal sættes fokus på, hvad der skaber sygefraværet og dermed sikre en indsats, der går efter at udgå frem for at slukke ilden, når den er opstået. Besøg CABI på standen for mere dialog! 17

Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 14.10.2013 Side 1

Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 14.10.2013 Side 1 Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Netværksansvarlig Center for Aktiv og Seniorkonsulent Beskæftigelsesindsats Camilla Høholt Åboulevarden Smith, mobil

Læs mere

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato HD i Organisation & Ledelse Proceskonsulent ISS Facility Services Handelshøjskolen i Århus Birgitte

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

Fra sygefravær til arbejdsevne

Fra sygefravær til arbejdsevne Fra sygefravær til arbejdsevne Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Work. Adapted for all. Move Europe. funded by the Health Programme of The European Union FRA SYGEFRAVÆR TIL ARBEJDSEVNE Sundhedsfremme

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere