Lokalplan 11-9 FORSLAG. Centerområde Rådhuscentret i Vojens. Politisk behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 11-9 FORSLAG. Centerområde Rådhuscentret i Vojens. Politisk behandling"

Transkript

1 Lokalplan 11-9 Centerområde Rådhuscentret i Vojens FORSLAG Politisk behandling April 2015

2 Centerområde Rådhuscentret i Vojens Udsendelsesbrev Udsendelsesbrev

3 Centerområde Rådhuscentret i Vojens Udsendelsesbrev Udsendelsesbrev

4 Centerområde Rådhuscentret i Vojens Forslag til Lokalplan 11-9 Centerområde Rådhuscentret i Vojens Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort d. XX mrd Tryk: Haderslev Kommune Kort: Copyright Haderslev Kommune - KMS - COWI Nærmere oplysninger kan i normale åbningstider fås ved henvendelse til: Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice, Plan og Byg Simmerstedvej 1A, Haderslev Tlf

5 Centerområde Rådhuscentret i Vojens INDHOLD INDLEDNING REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Baggrund og formål Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til anden planlægning og lovgivning Miljøvurdering Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder LOKALPLANBESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål 2. Område og zonestatus 3. Områdets anvendelse 4. Udstykninger 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 6. Bebyggelsens omfang og placering 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 8. Ubebyggede arealer 9. Ledningsanlæg og tekniske anlæg 10. Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 11. Ophævelse af servitutter 12. Ophævelse af byplanvedtægt eller lokalplan Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning BILAG Kortbilag 1: Lokalplanområdets afgrænsning Kortbilag 2: Dispositionsplan Kortbilag 3: Illustrastionsplan Princip for stier og belægninger Servitutundersøgelse

6 Redegørelse INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalplan nr for centerområdet Rådhuscentret i Vojens. Hæftet er opdelt i følgende hovedafsnit: Redegørelse Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalplanens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lokalplanens indhold. Herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning, en miljøvurdering/screening af planen og en opsummering af de tilladelser og dispensationer, der er påkrævet fra andre myndigheder. Lokalplanbestemmelser Omfatter bestemmelser om lokalplanens formål, områdets fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placering og ydre fremtræden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere Bilag Kortbilag, hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne, viser lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre forhold der kan visualiseres. Andre bilag kan f.eks. være visualiseringer og bevaringsvejledning. Offentlighedsperiode Forslaget til lokalplan nr er offentliggjort den XX. mrd og er i offentlig høring i 8 uger. Indsigelser og bemærkninger skal være modtaget af Haderslev Kommune senest den XX. mrd Indsigelser og bemærkninger skal sendes til: Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice, Plan og Byg Simmerstedvej 1A, Haderslev Eller som e-post til: 6

7 Lokalplan nr Redegørelse REDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i Vojens by. Området afgrænses af vejene Ribevej, Billundvej, Vestergade og Rådhuscentret. Områdets areal udgør ca. 6 ha. Vojens Haderslev Kommune 7 Fig. 1. Lokalplanområdets beliggenhed. Haderslev

8 Redegørelse Baggrund og formål Haderslev Kommune har ønsket at udarbejde en ny lokalplan for Rådhuscentret i Vojens. Planen skal fastlægge de fremtidige muligheder for udvikling af handelen og samtidig forbedre kvalitet og sammenhæng i centrets byrum til fordel for såvel erhverv som brugere af Rådhuscentret. Kommunen har i udarbejdelsen af planforslaget inddraget grundejere og erhvervsdrivende i planområdet på et tidligt tidspunkt. Der har været flere forskellige ønsker om ændringer af byggefelter og muligheder for udvidelse af bygninger, som i det mulige omfang er indarbejdet i lokalplanen. Fig. 2. Debatside om lokalplanen Der er foretaget en tidlig borgerinddragelse under udarbejdelsen af planforslaget. Dels har kommunen oprettet en digital debatplatform som indeholder information om projektet og giver mulighed for at debattere det og dels har kommunens informationsstander B7 været placeret forskellige steder i Rådhuscentret, ligeledes med information og mulighed for at give sin idé eller mening til kende. Samlet har kommunen modtaget 36 bemærkninger til projektet under udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Det tidligere rådhus, beliggende Rådhuscentret 7, er i 2014 omdannet til sundhedscenter. I den forbindelse er der også sket en omlægning af forpladsen, som forbedrer kvaliteten af belægninger og byinventar og øger tilgængeligheden til det nye sundhedscenter. Lokalplanen fastsætter retningslinier for, hvordan et sådant kvalitetsløft af byrummene kan udbredes til hele Rådhuscentret. Fig. 3. B7-standeren har været rundt i Rådhuscentret. 8 Fig. 4. Flyfoto af Vojens med Rådhuscentret nederst i billedet

9 Redegørelse Eksisterende forhold Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 6 ha. Området afgrænses af vejene Ribevej, Billundvej, Vestergade og Rådhuscentret. Lokalplanområdet er et eksisterende centerområde, som er udbygget i perioden fra ca til i dag. Centeret rummer flere dagligvarebutikker samt en del udvalgsvarebutikker og private kontor og servicevirksomheder. Det bebyggede areal udgør i alt ca m 2. De gældende lokalplaner for området indeholder bestemmelser om at bygninger skal udføres i røde teglsten, hvilket især præger den ælste del af centeret. Bygningsmassen har samlet set et meget blandet udtryk og centerets ubebyggede arealer fremtræder med slidte belægninger og inventar. fig. 5. Ankomst fra vejen Rådhuscentret set mod det tidligere Rådhus i baggrunden. Umiddelbart nord for området findes et større vejanlæg i forbindelse med af- og tilkørsel mellem Ribevej og Billundvej. Øst for vejen Rådhuscentret ligger et plejehjem og en ungdomsskole, samt ældre boligområder mellem Rådhuscentret og den oprindelige bymidte i Vojens. Syd for området og Vestergade findes Cirkusgrunden som traditionelt benyttes til den årlige byfest Høtte og lignende arrangementer. Vest for lokalplanområdet og Billundvej ligger Lagoniskolen, som er skole for 0. til 6. klasses børn i Vojens og Skrydstrup og syd for denne et erhvervsområde. Indtil 2014 har Rådhuscentret 7 fungeret som rådhus og kommunal administrationsbygning. Rådhuset er nu ombygget til sundhedscenter og indeholder blandt andet funktioner som læge, fysioterapi og sygeplejerskeklinik samt Vojens bibliotek. fig. 6. Det tidligere Rådhus efter ombygningen til Sundhedscenter. Forpladsen er under anlæg. Trafikale forhold - veje, stier og parkering: Lokalplanområdet vejbetjenes henholdsvis fra vejen Rådhuscentret og fra Vestergade. Centeret rummer i dag 418 parkeringspladser, som primært er placeret centralt og omsluttet af butiksbygninger. Denne struktur giver trafiksikkerhedsmæssige udfordringer i forholdet mellem fodgængere og biler. Særligt de lastbiler, som leverer varer til centeret og typisk bakker til ramper og porte. Antallet af parkeringspladser i forhold til bebygget areal og butikstyper er mindre end Haderslev Kommunes P-norm foreskriver. Der er altså for få parkeringspladser i forhold til de funktioner der findes i området. Gennem lokalplanområdet løber en skolesti fra fodgængertunnellerne under henholdsvis Vestergade og Ribevej til tunnelen under Billundvej til Lagoniskolen. fig. 7. Den store p-plads i centrets sydlige ende, omkranset af bygninger. Mellem centerets bygninger og parkeringspladser findes mindre grønne arealer og en del træer af forskellig art og størrelse. Særligt de store træer midt i centeret og langs Billundvej er en stor kvalitet for centerets byrum og karakter. fig. 8. Passage for fodgængere under Vestergade. 9

10 Redegørelse Lokalplanens indhold Lokalplanen ændrer ikke væsentligt på områdets anvendelse. Der fastlægges nye byggefelter, som giver mulighed for enkelte mindre udvidelser og omdisponeringer af bygningsmassen. I alt udvides byggefelterne med ca m 2, hvoraf de 900 m 2 er udlagt som plads/ gangareal og udgør Sundhedscenterets forplads. De øvrige udvidelsesmuligheder er mindre arealer i tilknytning til de bygninger der i dag rummer Rådhuscentrets tre dagligvarebutikker. Lokalplangrænse Matrikelskel Byggefelt Parkering Ribevej Grønt fællesareal Stier og pladser Billundvej Placering af skiltepylon Ribevej Rådhuscentret Vestergade Billundvej Vestergade 10 fig. 9 Dispositionsplan

11 Redegørelse Bebyggelsens udformning Lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens udformning er meget åbne og stiller ikke krav til materialevalg og tagform, som de gældende lokalplaner gør. Dog er blanke og reflekterende materialer ikke tilladt. De åbne rammer for udformning af bebyggelse kan på længere sigt ændre karakteren af Rådhuscentrets bygninger væsentligt. Skiltning For at give ens retningslinier for alle og på sigt skabe en overskuelig og let forståelig skiltning, fastlægger lokalplanen præcise bestemmelser for hvordan der må skiltes. Butikker og kontorer må skilte med navn og logo på facaden og derudover gives der mulighed for fælles skiltning på større skiltepyloner placeret synligt på nærmere definerede placeringer i Rådhuscentrets hjørner ved rundkørsler og vejkryds. Parkering Lokalplanen udlægger arealer til parkering. Der fastsættes ikke bestemmelser om den præcise disponering af arealerne. På illustrationsplanen (kortbilag 3) er vist hvordan parkeringsarealerne kan disponeres med op til 460 p-pladser, og dermed overholde Haderslev Kommunes parkeringsnorm. Ved anlæg af nye parkeringspladser skal der plantes et træ for hver tredje parkeringsplads. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om at der indenfor området skal etableres cykelparkering med 1 plads pr. 100 m 2 bebyggelse. fig. 10. Lokalplanens byggefelter giver mulighed for at udvide den smalle passage mellem Rådhuscentret 3 og 5. Stier Lokalplanen udlægger to nye stier på den centrale P-plads i den sydlige del af området. Alle stier og gangarealer indenfor lokalplanområdet skal fremover udføres med belægning af 50x50 cm betonfliser med bånd af mørkere 10x10 cm betonsten, som også er anvendt på forpladsen ved Sundhedscentret. På den måde vil gangarealerne i hele centret med tiden få en ensartet karakter, som er med til at give sammenhæng i området. Grønne fællesarealer Lokalplanen udlægger grønne fællesarealer, som skal holdes beplantet med græs og egnstypiske træer og buske. De udvalgte arealer er allerede i dag beplantede og indeholder store gamle træer som har stor værdi for bymiljøet i Rådhuscentret. Træer indenfor de grønne fællesarealer må ikke fældes, men skal plejes. De grønne fællesarealer må kun anvendes til ophold og midlertidige aktiviteter som eksempelvis markedsdage. Der kan eventuelt anlægges legearealer og stier, og der må opstilles i alt 3 skiltepyloner med en nærmere fastlagt placering. fig. 11. De gamle træer er en stor kvalitet for området som skal bevares og vedligeholdes. 11

12 Redegørelse Forhold til anden planlægning og lovgivning Kommuneplan 2013 Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplan 2013 for Haderslev Kommune og er udlagt som centerområde. Rammer for lokalplanlægning Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme CE.02, mens et mindre område i lokalplanområdets nord-østlige hjørne er omfattet af kommuneplanramme OF.02 Område til offentlige formål Ungdomsskolevej. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr som overfører ca 2500 m 2 af matr. nr. 7000v fra rammeområde OF.02 til rammeområde CE.02. Derudover ændres bebyggelsesprocenten for rammeområde CE.02 til 200% for den enkelte ejendom. Lokalplaner og byplanvedtægter Hele lokalplanområdet er omfattet af eksisterende lokalplaner, men det er tre forskellige planer der omfatter hver sin del af denne lokalplans område. Lokalplanerne nr og fastlægger anvendelsen af størstedelen af området til butiksformål, mens lokalplan fastlægger anvendelsen af det syd-østligste område til blandet bolig og erhverv. Lokalplanerne nr , og ophæves alle i deres helhed ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan. Servitutter I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse er der foretaget en servitutundersøgelse. En liste over samtlige registrerede servitutter findes på lokalplanens bilag 5. Lokalplanområdet er omfattet af følgende tilstandsservitutter, som aflyses i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse: Lysningsdato: Indhold: Matr. nr: Dok. om lokalplan 1494c,1494d, 1988, 2375, 2379, 2382, 2385, 2393, Dok. om lokalplan 1494a, 1494b, Dok. om lokalplan 1494a, 1494c Dok. om hegn, hegnsmur 2375 landevej

13 Redegørelse Detailhandel Vojens bymidte er delt geografisk mellem Vestergade og Rådhuscentret. I Vestergade findes to nyere dagligvarebutikker og enkelte udvalgsvarebutikker. I Rådhuscentret findes den største koncentration af detailhandel med tre dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. I forhold til byens størrelse har Vojens et relativt stort udbud. Rådhuscentret er det væsentligste udbudspunkt for forbrugerne i Vojens, specielt for indkøb af dagligvarer. Kommuneplan 2013 fastlægger at den fremtidige udvikling af detailhandel i Vojens skal foregå i Rådhuscentret med en ramme for nybyggeri og omdannelse af butiksareal i Rådhuscentret på op til m 2 for dagligvarebutikker og 2000 m 2 for udvalgsvarebutikker (rammeområde CE.02). Lokalplanen giver mulighed for at udvikling af detailhandelen kan ske ved udvidelse eller ombygning af eksisterende butikker indenfor de udlagte byggefelter. Lokalplanen udvider eksisterende byggefelter med i alt ca m 2, men udlægger ikke nye byggefelter. Af de 1700 m 2 er de 900 m 2 på Sundhedscentrets forplads udlagt som plads og stiareal. De resterende 800 m 2 byggefelt er udlagt som mindre arealer i tilknytning til de bygninger der i dag rummer områdets tre dagligvarebutikker. Lokalplanen giver derudover mulighed for, at 700 m 2 af et byggefelt der tidligere rummede et bibliotek, kan indgå i byggefeltet til en dagligvarebutik. Samlet set giver lokalplanen mulighed for udvidelse af butiksarealet på ca m 2. Ændringerne vurderes ikke at ændre områdets karakter eller påvirke bymiljøet væsentligt. Naturforhold Beskyttede naturområder I lokalplanområdets nordvestlige hjørne, hvor Billundvej krydser Ribevej, findes et naturareal som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Arealet er karakteriseret som overdrev. Da området ligger i byzone kan det bebygges uden dispensation. Lokalplanen giver ikke mulighed for ændret anvendelse eller bebyggelse på arealet. Derfor forventes ingen påvirkning af plante- og dyreliv. fig. 12. Areal omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. Grundvand og overfladevand Lokalplanområdets nordligste spids ligger indenfor Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og Nitratfølsomt indvindingsområde. I det berørte område giver planen ingen mulighed for ændringer fra den P-plads, som allerede findes i dag. Det meste af lokalplanområdet, inklusive byggefelterne, ligger uden for OSD. Planen vurderes ikke at medføre en reel risiko for grundvandsressourcen. 13

14 Redegørelse Kulturmiljøer Jordfaste fortidsminder Der er indhentet følgende udtalelse fra Museum Sønderjylland: Arkæologisk udtalelse i henhold til Museumslovens 25 Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har modtaget en forespørgsel vedrørende ovennævnte lokalplansforslag og har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet. Lokalplanens formål er bl.a. at muliggøre udvidelse af centeret. der er ikke registreret jordfaste fortidsminder i området, der i øvrigt er bebygget og planeret. Eventuelle ukendte jordfaste fortidsminder må derfor anses for at være destruerede. Museet vurderer på den baggrund, at der ikke er risiko for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig. Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejde alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev adviseres. Det kan endvidere oplyses, at bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse. Miljø Jordforurening Kommunen har ikke kendskab til jordforurening indenfor lokalplanområdet og området er ikke kortlagt eller områdeklassificeret af Region Syddanmark. Hvis der registreres jordforurening i området efter lokalplanens vedtagelse, kræver byggeri, terrænregulering eller ændret arealanvendelse særlig tilladelse fra Haderslev Kommune, der bl.a. vurderer om den ønskede anvendelse medfører øget risiko for sundhed eller miljø. Støj og luftforurening fra virksomheder Lokalplanen ændrer ikke væsentligt på art og omfang af aktiviteter og giver ikke mulighed for boliger eller anden støjfølsom anvendelse indenfor lokalplanområdet. Der forventes ikke øget støjpåvirkning eller luftforurening fra virksomheder. Trafikstøj Lokalplanen ændrer ikke væsentligt på art og omfang af aktiviteter og dermed forventes heller ikke øget støj fra trafik. 14

15 Redegørelse Tekniske sektorplaner Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af varmeforsyningsplanen for Haderslev Kommune, og det er beliggende i varmeplanområde Vojens Vest, der er udlagt til forsyning med fjernvarme. I henhold til varmeplanen er der tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen for ny bebyggelse. For eksisterende bebyggelse er der tilslutningspligt i forbindelse med udskiftning af eksisterende varmanlæg. Der er forbud mod elopvarmning i området. Der er i lokalplanen fastsat bestemmelse om, at ny bebyggelse ved ibrugtagning skal være tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Bygninger som opfylder bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri kan opnå dispensation fra lokalplanens bestemmelse om tilslutningspligt. Vandforsyning Lokalplanområdet er omfattet af Vandforsyningsplan for Haderslev Kommune. Området forsynes med drikkevand fra Vojens Vandværk. Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan for Haderslev Kommune. Området er kloakeret med separatledninger for regn- og spildevand. Spildevandet føres til Vojens Renseanlæg. Affald Affaldshåndtering skal være i overensstemmelse med kommunens til enhver tid gældende affaldsregulativ. Ledningsanlæg og andre tekniske anlæg Som følge af at lokalplanområdet er et eksisterende centerområde og længe har været bebygget findes der mange nedgravede ledninger i området, også hvor lokalplanen udvider byggefelterne. I lokalplanområdets sydøstlige hjørne er tinglyst en naturgasledning. Lige nord for Ribevej løber en højspændingsledning med en konsekvenszone på 50 m. som berører lokalplanområdets nordligste del. Inden der bygges i lokalplanområdet skal grundejer foretage en undersøgelse af hvilke ledninger der findes indenfor byggefeltet og træffe aftaler med de berørte ledningsejere. Antenneforhold I Kommuneplan 2013 er fastlagt følgende generelle rammebestemmelser: Der skal i forbindelse med lokalplanlægningen tages stilling til opsætning af udvendige antenner. Som udgangspunkt må der med undtagelse af parabolantenner og små antenner til modtagelse af digitale signaler ikke opsættes udvendige antenner til radio og tv m.v. Der må som hovedregel kun opsættes én parabolantenne på hver ejendom. Antennen må ikke opsættes på tage, skorstene og overgavle, og den må i øvrigt ikke opsættes i en større højde end 1,5 m over terræn. Parabolantennens diameter må ikke overstige 0,85 m. Der er i lokalplanen fastsat bestemmelser om, at der indenfor lokalplanområdet kun må opsættes små antenner til modtagelse af digitale signaler. 15

16 Redegørelse Vej-, sti- og parkeringsforhold Vejbetjening Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vestergade og Rådhuscentret. Fra fordelingsvejen vestergade er der 1 overkøresel og fra Rådhuscentret som er en sekundær lokalvej er der 6 overkørsler. Lokalplanen ændrer ikke på vejbetjeningen. Trafiksikkerhed Lokalplanen ændrer ikke væsentligt på vej, sti og parkeringsforhold og vurderes ikke at øge trafikbelastningen i eller omkring lokalplanområdet. Det vurderes derfor at trafiksikkerheden ikke påvirkes væsentligt af lokalplanen. I forbindelse med projektering af bygge- eller anlægsprojekter skal man være særligt opmærksom på forholdet mellem de mange bløde trafikanter der færdes i området og de lastbiler som levere varer til området. Parkering Lokalplanen udlægger arealer til parkering. Der fastsættes ikke bestemmelser om den præcise disponering af arealerne. På illustrationsplanen (kortbilag 3) er vist hvordan parkeringsarealerne kan disponeres med op til 460 p-pladser, og dermed overholde Haderslev Kommunes parkeringsnorm. Ved anlæg af nye parkeringspladser skal der plantes et træ for hver tredje parkeringsplads. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om at der indenfor området skal etableres cykelparkering med 1 plads pr. 100 m 2 bebyggelse. Byggelinier og adgangsbegrænsning Statsvejen Ribevej og kommunevejen Billundvej er pålagt byggelinier på 17,5 m fra vejmidte samt bestemmelse om adgangsbegrænsning. Lokalplanen giver ikke mulighed for ændringer der kræver dispensation fra disse bestemmelser. Stier Lokalplanen ændrer på stisystemet i Rådhuscentret (se kortbilag 2 og 3). Der gives mulighed for at den eksisterende passage mellem Rådhuscentret 5 og Rådhuscentret 19 samt mellem 13 og 19 lukkes. I stedet kan der skabes en passage mellem Rådhuscentret 19 og Rådhuscentret 21. Derudover udlægges areal til to mindre stier tværs over den centrale sydlige P-plads, for at forbedre forholdene for fodgængere. Samlet set vurderes stisystemet fortsat at kunne opfylde områdets behov. Kollektiv trafikbetjening Ved lokalplanens vedtagelse betjenes Rådhuscentret af både regionalbus og lokalbus, med stoppested på henholdsvis Vestergade og Rådhuscentret. Afstanden til Vojens Station er ca. 1 km. 16

17 Redegørelse Miljøvurdering I henhold til 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der udarbejdes en miljøvurdering af: 1. Lokalplaner som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 3 og Andre lokalplaner, som kan påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 3. Andre lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, som kommunen vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Lokalplan 11-9 er ikke omfattet af pkt. 1 og 2. Planen er heller ikke omfattet af pkt. 3, idet det er vurderet, at planen ikke i øvrigt fastlægger rammer for projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen af planen i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planen, der er udført i henhold til lovens 4, stk. 2, jf. bilag 2. Screeningen er beskrevet i et notat: Miljøvurdering af lokalplan nr og kommuneplantillæg , Centerområde Rådhuscentret i Vojens Screeningsresultat Det er på baggrund af screeningen vurderet, at planerne ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det medfører, at planen ikke er omfattet af 3, stk. 1, nr. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer, og at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Det er vurderet, at planernes indvirkning på miljøet kun vil få betydning lokalt, og at ingen miljøparametre vurderes at blive påvirket væsentligt. Herunder er der lagt særlig vægt på følgende: Planerne påvirker ikke internationale naturbeskyttelsesområ der. Planerne påvirker ikke andre særlige naturværdier, idet planom rådet ikke er egnet levested for sjældne dyre- eller plantearter. Planerne påvirker ikke værdifulde landskaber, kulturmiljøer el ler arkitektoniske værdier. Planerne vurderes ikke at medføre væsentlig øget trafikbelast ning eller forringe trafiksikkerheden. Planernes realisering vurderes ikke at medføre en trussel mod grundvandet. Planerne ændrer ikke væsentligt på områdets anvendelse eller omfanget af aktiviteter, og vurderes ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger, herunder støj og luftforurening. Planernes realisering vurderes at have positiv indvirkning på områdets erhvervsliv og potentielt positiv effekt på kvaliteten af områdets offentlige byrum. Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplan Beslutningen er offentliggjort den XX. mrd

18 Redegørelse Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder Tilladelse efter museumsloven Findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, f.eks. stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del af arbejdet, der berører fortidsmindet straks indstilles, og Haderslev Museum kontaktes. Efter indstilling fra museet vurderer Kulturarvsstyrelsen, hvorvidt der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet kan fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse afholdes af bygherre. Udgifterne afholdes dog af Kulturarvsstyrelsen, hvis det lokale museum i en forud for projektet bestilt udtalelse har medelt, at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på arealet. I særlige tilfælde kan Kulturarvsstyrelsen yde tilskud til privates udgifter til større forundersøgelser og arkæologiske udgravninger. Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de arkæologiske undersøgelser kan påføre bygherre, dækkes ikke af museumslovens bestemmelser. Tilladelse efter vejloven Langs kommunevejen Billundvej (nr. 502) og statsvejen Ribevej (nr. 323) er der tinglyst byggelinier på 17,5 m fra vejmidte. Opførelse af bygninger m.m. eller etablering af parkeringspladser med fast belægning i byggeliniebelagt areal langs vejen forudsætter, at vejmyndigheden meddelser dispensation fra byggeliniebestemmelserne Billundvej og Ribevej er begge pålagt bestemmelser om adgangsbegrænsning. Ændret anvendelse af en overkørsel, f.eks. som følge af byggeri eller ændret anvendelse af en ejendom, forudsætter, at vejmyndigheden meddelser dispensation fra bestemmelserne. Vejmyndighed for Billundvej er Haderslev Kommune og vejmyndighed for Ribevej er Vejdirektoratet. 18

19 Lokalplanbestemmelser LOKALPLANBESTEMMELSER Lokalplan 11-9 Centerområde Rådhuscentret i Vojens Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med efterfølgende ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i bestemmelse 2 beskrevne område. 1. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: - at give mulighed for Rådhuscentrets fortsatte udvikling gennem ændrede bestemmelser om bebyggelses placering og udformning. - at skabe et fælles plangrundlag for hele Rådhuscentret. - at fastlægge retningslinier for udformning af Rådhuscentrets byrum, grønne områder og parkeringsarealer. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1. Området omfatter følgende matrikler: Ejerlav: Vojens ejerlav, Vojens. Matr. nr.: 1494a, 1494b, 1494c, 1494d, 1988, 2374, 2375, 2377, 2379, 2475, 2382, 2385, 2393 og 2641 samt del af matr. nr. 7000v. Lokalplanen omfatter desuden alle parceller, der efter den udstykkes fra nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. 2.3 Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone efter denne plans vedtagelse. 19

20 Lokalplanbestemmelser 3. Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til centerformål og offentlige formål i form af butikker, kontorer og liberalt erhverv, servicevirksomhed, restauranter og offentlige formål. 3.2 Det maksimale bruttoetageareal for de enkelte detailhandelsbutikker er: - dagligvarebutikker 3500 m² - udvalgsvarebutikker 2000 m² Den samlede arealramme for nye detailhandelsbutikker i lokalplanområdet er 2000 m² for dagligvarebutikker og 2000 m 2 for udvalgsvarebutikker. 3.3 Arealer udlagt som grønne fællesarealer må kun anvendes til udendørs ophold, mindre anlæg som legepladser, cykelparkering og stier samt midlertidige aktiviteter som markedsdag og lignende. 4. Udstykninger 4.1 Udstykning og arealoverførsel må kun foretages som sokkel grunde indenfor byggefelterne vist på kortbilag Der må ikke udstykkes parceller med et mindre grundareal end 400 m². 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vestergade og Rådhuscentret. 5.2 Der må etableres maks. 1 overkørsel til Vestergade og maks. 6 overkørsler til Rådhuscentret. Der må ikke etableres overkørsler til Billundvej og Ribevej. 5.3 Der udlægges arealer til parkering i princippet som vist på kortbilag 2. Indenfor lokalplanområdet skal der anlægges parkeringspladser svarende til: - 5 pladser pr. 100m 2 dagligvarebutik - 2 pladser pr. 100 m2 udvalgsvarebutik, kontor, klinik, service erhverv og tilsvarende funktioner. 5.4 Ved anlæg af parkeringspladser skal der plantes mindst 1 træ for hver 3. parkeringsplads. 5.5 Indenfor lokalplanområdet skal der etableres cykelparkering svarende til 1 plads pr. 100 m 2 bebyggelse Der udlægges areal til stier og pladser med en placering i princippet som vist på kortbilag 2. - Stier skal anlægges i mindst 2,5 m bredde i overensstem-

21 Lokalplanbestemmelser melse med principskitserne vist på bilag 4. - På pladser større end 2,5 m bredde kan der udenfor gang arealer placeres bænke, cykelparkering, legeredskaber og lignende byrumsinventar. 5.7 Alle stier og pladser skal udføres med belægning af 50x50 cm betonfliser med bånd af 10x10 cm betonsten. Belægninger skal udføres i overensstemmelse med belægningsprincippet vist på bilag Ved projektering af adgangs- og fællesarealer skal der tages hensyn til anvisninger for planlægning af udendørs områder med henblik på handicappedes færden, DS Håndbog 105 Udearealer for alle - anvisning med henblik på handikappedes færden. 5.8 Inden for lokalplanområdet må der ikke ske parkering af lastbiler og større varevogne (totalvægt over kg). 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Ny bebyggelse må kun opføres indenfor de byggefelter, som er vist på kortbilag Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 200% for den enkelte ejendom. 6.3 Bebyggelse må opføres i maks. 2 etager og bygningshøjden må ikke overstige 10 meter. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Udvendige bygningssider skal udføres i farver indenfor jordfarveskalaen, sort, hvid eller disse farvers blanding. 7.2 Bygninger med træbeklædning må ikke udføres som bjælke huse eller med bjælkehuslignende karakter. 7.3 Vinduespartier må ikke afblændes. 7.4 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer på facader eller tage. Blanke og reflekterende materialer defineres i denne sammenhæng som materialer med et glanstal over Uanset bestemmelsen om tagmaterialernes glansværdi må der opsættes solpanelser, solceller og lignende anlæg til aktiv solenergi på en bygning på betingelse af: - at anlægget udføres som en integreret del af bygningens arkitektoniske udtryk. - at anlæg på tage kun opsættes på tage med grå eller sort tagbeklædning. -at anlæg på tage med hældning opsættes med samme hæld ning som tagbeklædningen.

22 Lokalplanbestemmelser 7.6 Varegårde, oplagspladser og lignende skal afskærmes ved hjælp af visuelt tætte hegn, og/eller be plantning. 7.7 Der må ikke opstilles mini- eller microvindmøller indenfor lokal planområdet. 7.8 Der må ikke opsættes udvendige antenner eller paraboler til radio, tv og lignende indenfor lokalplanområdet. Undtaget er små antenner til modtagelse af digitale signaler. 7.9 Hver virksomhed indenfor lokalplanområdet må kun skilte med firmanavn og logo på maks. 2 skilte, som kun må udføres som facadeskilte eller udhængsskilte og skal tilpasses den enkelte bygnings arkitektur. - Facadeskilte må maks. have et areal på 2 m 2. - Udhængsskilte må maks. have et areal på 1m 2 og række maks. 1 m ud fra facaden. Udhængsskiltes underkant skal placeres mindst 2,3 m. over terræn Der må opstilles maks. 3 fælles skiltepyloner indenfor lokalplanområdet, indenfor den placering der er vist på bilag 3. Skiltepyloner må maksimalt have en højde på 8 m. og en bredde på 2 m. Opstilling af fælles skiltepyloner skal godkendes af haderslev Kommune i hvert enkelt tilfælde Der må ikke opstilles flagstænger til reklameflag indenfor lokalplanområdet. 8. Ubebyggede arealer 8.1 Der udlægges grønne fællesarealer som vist i princippet på bilag 2. Arealerne skal holdes med beplantning i form af græsflader og beplantning af egnstypiske træer og buske. 8.2 Indenfor de grønne fællesarealer udlagt som vist på bilag 2, må der kun foretages anlæg i form af stier, cykelparkering, legepladser og lignende, samt op til 3 skiltepyloner placeret som vist på bilag Træer placeret indenfor de grønne fællesarealer udlagt som vist på bilag 2, må ikke fældes, men skal plejes og vedligeholdes i overensstemmelse med Haderslev Kommunes politik Forvaltning af træer i det offentlige rum. 8.4 Terrænreguleringer på mere end +/- 0,50 m. må kun foretages med kommunens tilladelse, og kun hvis det er påkrævet for byggeri eller anlæg, der er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser Udendørs oplagring må ikke finde sted udenfor afskærmede varegårde. Der må ikke henstilles både, uindregistrerede lastvogne, -biler og campingvogne indenfor lokalplanområdet.

23 Lokalplanbestemmelser 9. Ledningsanlæg og tekniske anlæg 9.1 El-ledninger må kun etableres eller omlægges i form af jordkabler. 9.2 Indenfor lokalplanområdet må der kun opstilles mindre transformatorstationer, elskabe, telefonskabe og lignende som er nødvendige for områdets forsyning. 9.4 Belysning af stier og opholdsarealer skal udføres med ens lysarmaturer i hele Rådhuscenteret. 10. Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet fjernvarmeforsyning. 11. Ophævelse af servitutter 11.1 Følgende servitutter ophæves i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse: Lysningsdato: Indhold: Matr. nr: Dok. om lokalplan 1494c,1494d, 1988, 2375, 2379, 2382, 2385, 2393, Dok. om lokalplan 1494a, 1494b, Dok. om lokalplan 1494a, 1494c Dok. om hegn, hegnsmur 2375 landevej Ophævelse af byplanvedtægt eller lokalplan 12.1 Lokalplan nr vedtaget af byrådet i Vojens Kommune den 11. november 1997 ophæves i sin helhed Lokalplan nr vedtaget af byrådet i Vojens Kommune den 10. marts 2004 ophæves i sin helhed Lokalplan nr vedtaget af byrådet i Vojens Kommune den 31. maj 2006 ophæves i sin helhed. 23

24 Lokalplanbestemmelser Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger I perioden fra lokalplanforslaget er offentliggjort og indtil byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan forgribe indholdet af den endelige plan. Der gælder i henhold til planlovens 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan der i henhold til planlovens 17, stk. 2 under visse forudsætninger opnås tilladelse til bebyggelse eller udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt det aktuelle projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om påbegyndelse et større byggearbejde m.v. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort dog højst et år efter forslagets offentliggørelse. Lokalplanens retsvirkninger 1. Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. 2. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 3. I henhold til planlovens 19, stk. 4 skal kommunen dispensere fra bestemmelser om tilslutning til et kollektivt varmeforsyningsanlæg som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse, når bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet, jf. planlovens 21 a. 4. I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 5. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. planlovens Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven. 24

25 Lokalplanbestemmelser Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan nr er vedtaget af Haderslev byråd den XX. mrd Pbv Hans Peter Geil Willy Feddersen Borgmester / Kommunaldirektør Forslaget er offentliggjort den XX. mrd

26 Bilag Lokalplan nr Kortbilag 1: Lokalplanområde Dato: Målestok 1: a 7000b d c k 7000v u r d c b 1464 Ribevej Billundvej Vestergade Rådhuscentret Ribevej Billundvej Vestergade

27 Bilag Ribevej Billundvej Ribevej Rådhuscentret Billundvej Vestergade Vestergade Kortbilag 2: Dispositionsplan Dato: Målestok 1:2000 Lokalplangrænse Matrikelskel Byggefelt Parkering Grønt fællesareal Stier og pladser Placering af skiltepylon

28 Bilag Ribevej Billundvej Ribevej Rådhuscentret Billundvej Vestergade Vestergade Kortbilag 3: Illustrationsplan Dato: Målestok 1:2000

29 Bilag Bilag 4: Princip for udformning af stier Dato: Principskitse af belægning på pladser Plantefelt Foto af belægningsprincip Principskitse af belægning på stier Plantefelt Plantefelt

30 Bilag Bilag 5: Servitutredegørelse Dato: Servitutredegørelse Rådhuscentret Vojens Matr. nr.: Lysningsdato: Emne: 1494a Dok om byggelinier landevej a Dok. om byggelinier og oversigtsservitut landevej a Dok. om huslejekontrol 1494a Dok. om luftfartshindringer 1494a Dok. om luftfartshindringer 1494a Dok. om luftfartshindringer 1494a Dok. om adgangsbegrænsning 1494a Dok. om ekspropriation 1494a Dok. om ekspropriation 1494a Dok. om byggelinier 1494a Dok. om adgangsbegrænsning 1494a Dok. om byggelinier 1494a Dok. om varmeforsyning/kollektiv. 1494a Dok. om oversigt 1494a Dok. om lokalplan 1494a Dok. om naturgasledning 1494a Dok. om forsynings-/afløbsl. 1494a Dok. om lokalplan 1494a Dok. om lokalplan 1494b Dok. om luftfartshindringer 1494b Dok. om varmeforsyning/kollektiv. 1494b Dok. om lokalplan 1494b Dok om brandmur, forsynings-/afløbsl. 1494c Dok. om luftfartshindringer 1494c Dok. om varmeforsyning/kollektiv. 1494c Dok. om lokalplan 1494c Dok. om lokalplan 1494d Dok. om luftfartshindringer 1494d Dok. om varmeforsyning/kollektiv. 1494d Dok. om lokalplan Dok. om luftfartshindringer Dok. om luftfartshindringer Dok. om bebyggelse, benyttelse, bestemmelser ved salg Dok. om bebyggelse, benyttelse, bestemmelser ved salg Dok. om varmeforsyning/kollektiv Dok. om lokalplan Lejekontrakt

31 Bilag Dok. om byggelinier og oversigtsservitut landevej Dok. om vej Dok. om luftfartshindringer Dok. om byggelinier Dok. om forsynings-/afløbsledninger Dok. om oversigt Dok. om forsynings-/afløbsl Dok. om lokalplan Matr. nr.: Lysningsdato: Emne: Dok. om luftfartshindringer Dok. om varmeforsyning/kollektiv ,1986 Dok. om bebyggelse Benyttelse Brandmur/gavl Lejekontrakt Lejekontrakt Lejekontrakt Lejekontrakt Lejekontrakt Dok. om forkøbsret mv Dok. om lokalplan Dok. om luftfartshindringer Dok. om varmeforsyning/kollektiv Dok. om lokalplan Dok. om luftfartshindringer Dok. om varmeforsyning/kollektiv Dok. om lokalplan Dok. om luftfartshindringer Dok. om varmeforsyning/kollektiv Dok. om lokalplan Dok. om luftfartshindringer Dok. om luftfartshindringer Dok. om varmeforsyning/kollektiv Dok. om lokalplan Dok. om bebyggelse, benyttelse mv Dok. om luftfartshindringer Dok. om varmeforsyning/kollektiv Dok. om lokalplan Dok om bebyggelse, benyttelse, evt. tilbageskødning Dok. om brandmure, forsynings-/afløbsl.

32 OM LOKALPLANER Bestemmelserne om lokalplaner står i Lov om Planlægning fra 1991 med efterfølgende ændringer. Byrådet skal ifølge loven lave lokalplaner, når det skønnes nødvendigt. Der skal tilvejebringes en lokalplan, før der udføres større bygge- eller anlægsarbejder, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan lave lokalplaner, når det skønnes nødvendigt af andre hensyn. Når byrådet har vedtaget et forslag til lokalplan, skal forslaget fremlægges offentligt, lige som der skal sendes besked herom til alle ejere, lejere og brugere inden for det område, der berøres af planen. Interesserede lokale foreninger og lignende kan bede om at få skriftlig underretning om de lokalplanforslag, som kommunen fremlægger. Lokalplanforslag og vedtagne lokalplaner skal tillige formidles via den statslige webside Kommunen holder under tiden et borgermøde om lokalplansagen, men har ikke pligt til det. Det påhviler byrådet at sende lokalplanforslaget til øvrige myndigheder, som kan have særlige interesser i planen. Naturstyrelsen får forslaget tilsendt og skal påse, at det er i overensstemmelse med de statslige interesser. Borgerne kan være med til at påvirke indholdet og kvaliteten af den endelige plan. Byrådet kan beslutte at ændre planen som følge af de indsigelser og ændringsforslag, der fremkommer inden fristens udløb. Hvis en ændring på væsentlig måde berører andre end dem, der har foreslået ændringen, kan byrådet ikke vedtage planen endeligt før de berørte er blevet hørt om ændringen. Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt foreligger et nyt planforslag, skal dette fremlægges i en ny offentlig høring. HVAD KAN EN LOKALPLAN INDEHOLDE? En lokalplan skal indeholde oplysninger om planens formål og retsvirkninger. Planen kan desuden indeholde bestemmelser om forhold, der fremgår af planlovens lokalplankatelog ( 15, stk. 2). Det er f.eks overførsel af arealer til by-zone eller sommerhusområde, områdets anvendelse, ejendommens størrelse Og afgrænsning, vej- og stiforhold, Bebyggelsers beliggenhed, omfang og udformning samt anvendelse, bevaring af bebyggelse og beplantning, fælles anlæg m.m. Lokalplanens bestemmelser skal ledsages af en redegørelse for, hvorfor planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. HVILKE RETSVIRKNINGER HAR LOKALPLANEN? Fra det tidspunkt, hvor byrådet offentliggør et forslag til en lokalplan, må der ikke foretages udstykninger eller udføres bebyg-gelse i området, der foregriber den endelige plan. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, må der ikke foretages ændringer, som er i strid med planen. Byrådet kan nedlægge forbud mod ændringer, som kan hindres ved en lokalplan. Denne bestemmelse findes i Lov om planlægning 14. Forbudet kan gælde ét år. Byrådet kan ekspropriere fast ejendom, når det er af væsentlig betydning for planens gennemførelse. Byrådet kan give tilladelse til mindre betydende lempelser i forhold til lokalplanen og Planlovens bestemmelser om regulering af bebyggelsen. Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice, Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev Tlf.: Efter den endelige vedtagelse skal byrådet bekendtgøre lokalplanen offentligt, samtidig med, at de foreninger, myndigheder og ejere, der har fremsendt indsigelser, får skriftlig underretning om vedtagelsen.

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 31 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 31 HARBOØRE BY Sekundær bymidte FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune Detailhandel og tankanlæg mellem Lemvigvej og Harboøre Hallen. Indholdsfortegnelse: Side 1. REDEGØRELSE 1.1 Lokalplanens

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret

Lokalplan Centerområde i Rådhuscentret Lokalplan 11-54 Centerområde i Rådhuscentret LOKALPLAN NR. 11-54 FOR ET CENTEROMRÅDE I RÅDHUSCENTRET I VOJENS BY NOVEMBER 1997 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr. 11-54 for Rådhuscenteret i Vojens by Dette

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 268 Område til butikker ved Vestergade / Vestre Boulevard i Grindsted November 2016 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere