Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes, eller modtager driftstilskud på mere end 50 %, samt eventuelt ikke-kommunale institutioner der er tilsluttet Kommunens indkøbsordning. CPV:

2 DK-Aalborg: Planlægningssystemer REGION NORDJYLLAND Kontrakt om projektwebløsning. Region Nordjylland ønsker at tilbyde en fælles projektwebløsning til alle regionens nuværende og fremtidige bygge- og anlægsprojekter. Det gælder såvel de små som de store bygge- og anlægsprojekter. Formålet med projektwebløsningen er at effektivisere og systematisere kommunikationen og dokumentationen af den digitale projektinformation, der løbende udarbejdes og udveksles mel-lem parterne i regionens byggeprojekter. Projektwebløsningen skal primært bruges til arkivering og udveksling af digitale projektdoku-menter mellem byggeprojekternes parter, men skal også kunne understøtte gennemførelsen af digitale udbud og digitale afleveringsforretninger. Dette udbud omfatter en rammeaftale for leverance af en komplet internetbaseret projektweb-løsning, som omfatter: System til projektweb, System til digitalt udbud, System til digital aflevering, Hosting, drift og vedligehold af systemerne, E-learnings-vejledningsmateriale, almindelig kurser, support og projekthjælp. Og optioner på. Ejendomsdatabase, Tegningsarkiv, Energi og miljødata, Bygningsvedligeholdelse. Region Nordjyllands bygningskontor. Region Nordjylland kontor for Bygninger og Anlæg er etableret som en central strategisk enhed for såvel sundheds- som Specialsektoren. Regionens kvalitetsfornds projekt er samlet i projekt-afdelingen der omfatter Aalborg Sygehus og Ny Universitets Hospital. Nybyggeri samt om- og tilbygning af regionens bygninger (hospitaler og institutioner), Vedligeholdelse af regionens bygninger, Energi og miljø, Forskellige tværgående og strategiske opgaver i forbindelse med byggeri. Projektwebløsningen skal bl.a. understøtte de mange nybygninger og ombygninger af regions sygehus og institutioner. CPV: NTI CADcenter A/S Lejrvej Værløse

3 DK-Aarhus: Informationssystemer AARHUS UNIVERSITET, DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratorie Informations Management System til Retskemisk Afdeling. Retskemisk Afdeling ønsker et Laboratorie Informations Management System (LIMS) til at kontrollere prøve- og data flow og registreringer fra modtagelsen af prøven til rapportering af resultater, inklusiv et modul til at håndtere kvalitetskontroller. I dag varetages dette af henholdsvis manuelle arbejdsgange og egenudviklede databaser. Ekstern adgang til bestilling af analyser og aflæsning af svar skal ikke være inkluderet. Ligeledes skal registrering af reagenser og kemikalier, vedligehold og kalibrering af instrumenter, fakturering, dokumentstyring og styring af personalekompetencer heller ikke være inkluderet i LIMS. Det nye LIMS skal være fleksibelt og tilpasset Retskemisk Afdelings nuværende overordnede arbejdsgange. Samtidig skal systemet være fremtidssikret, således at nye funktionaliteter kan tilføjes fremadrettet. Formålet med indkøbet er at øge datasikkerheden og mindske risikoen for manuelle fejl. Derudover forventes LIMS at tilføre mere rationelle og smidige arbejdsgange samt sagsgange. Der er 25 medarbejdere på Retskemisk Afdeling, hvor der årligt modtages ca. 600 sager, der hver indeholder mellem og 0 forskellige materialer. I hver sag udføres gennemsnitligt 6 analyser. Afdelingen er i stand til at analysere for ca. 500 forskellige analytter. Udbuddet omfatter indkøb og levering af LIMS, der forventes at være et standardsystem (med dansk sprog i brugerfladen) med moderat tilpasning til s behov. Derudover omfatter udbuddet som et centralt element en driftsaftale på LIMS, og det er derfor særdeles vigtigt, at ansøgerne har kompetencerne og ressourcerne til at afgive tilbud på en sådan driftsaftale. har en overordnet budgetramme for indkøbet på ca DKK. Det er forventningen, at det ønskede LIMS kan købes indenfor denne ramme. forbeholder sig således ret til at annullere udbuddet, såfremt de indkomne tilbud overskrider den angivne budgetramme med en størrelse, som ikke kan accepteres af. Ansøgerne opfordres derfor til at gøre opmærksom herpå, såfremt denne budgetramme er urealistisk i forhold til de opstillede krav til systemet. CPV: , , , , , Labware Nordic Landskronavägen 25A SE Helsingborg SVERIGE

4 DK-Herning: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND - UDVIKLINGSCENTER FOR MØBLER OG TRÆ Konsulentaftale - Cradle to cradle. Vækstforum i Region Midtjylland vil med projektet "Cradle to Cradle som forretningsudvikling" understøtte bæredygtig vækst i regionen. Det skal ske ved i de kommende 3 år at lette de små og mellemstore virksomheders adgang til at bruge principperne fra Cradle to Cradle (C2C) i deres forretningsudvikling. Løsningen af opgaven indebærer, at information og vejledning om Cradle to Cradle skal styrkes og stå stærkere i virksomhedernes overvejelser om og arbejde med at tilpasse strategi, miljø og innovationsledelsessystemet til morgendagens forretningsområder. Projektets formål er, at styrke smv'ernes innovation og vækst gennem strategisk fokus på at anvende Cradle to Cradle som konkurrenceforbedrende forretningsmodel. Målet er at skabe øget innovation, konkurrenceevne og produktdifferentiering. Development Centre UMT er operatør for Region Midtjylland på projektet. Development Centre UMT har med udbuddet søgt efter en aktør til at løse de virksomhedsrettede aktiviteter, der primært har til formål at vejlede og hjælpe virksomhedsledelsen med at afklare deres Cradle to Cradle potentiale og sekundært at afklare, hvordan det etablerede erhversfremmesystem kan understøtte virksomheden i dens fortsatte arbejde med Cradle to Cradle. Projektets aktiviteter udfolder sig inden for 3 arbejdsområder: ) i virksomhederne 2) i det udviklende samarbejde mellem det private og det offentlige 3) i formidling, kommunikation og læring Den udvalgte aktør skal fortrinsvis løse opgaver i arbejdsområde - virksomhederne, men skal også vejlede. UMT i.f.t. til OPI-samarbejdet mellem kommuner og virksomheder. Aftalen løber i perioden og har en estimeret værdi på DKK. CPV: , , 79400, COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

5 DK-København: Affaldsforbrændingsovne I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: , , Affaldsforbrændingsovne. Kedelinstallationer. Installation af affaldsforbrændingsovne. Babcock & Wilcox Vølund A/S Falkevej Esbjerg Ø

6 DK-København: Databehandlingsmaskiner (hardware) I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: , , , , , Databehandlingsmaskiner (hardware). Edb-maskiner og -artikler. Programpakker og informationssystemer. Programpakke til industriel kontrol. Database- og operativsystemprogrampakke. Installation af elektrisk udstyr. Siemens A/S Borupsvang Ballerup

7 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Medac GmbH, filial Box 20 SE Varberg SVERIGE Roche A/S Industriholmen Hvidovre Amgen AB Strandvejen 70, Hellerup Hospira Strandvejen Hellerup

8 DK-København: Måle- og kontroludstyr BISPEBJERG HOSPITAL CPV: , , Måle- og kontroludstyr. Temperatur/fugtmålere. Programpakke til diverse netværksformål. GoApplicate A/S Lyshøjen Lystrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: goapplicate.com/

9 DK-København: Vanddampturbiner I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: 42200, , , , , Vanddampturbiner. Turbiner og motorer. Dampturbinegenerator. Installation af dampgeneratorer, turbiner, kompressorer og brændere. Installation af turbiner. Installation af generatorer. Siemens A/S Boupsvang Ballerup

10 DK-København: Varmepumper I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: 4250, , , Varmepumper. Installation af maskiner og udstyr. Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser. Affaldsforbrændingsovne. LAB SA 25, rue Bousset Lyon Cedex 06 FRANKRIG

11 DK-Ølstykke: Opførelse af bygninger med flere funktioner EGEDAL KOMMUNE Opførelse af nyt rådhus og sundhedscenter. Egedal Kommune blev i forbindelse med kommunalreformen dannet som en sammenslutning af Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke kommuner. I dag er kommunens administration spredt på fem tidligere rådhuse/administrationsbygninger. Kommunen har gennemført en række analyser, der indikerer, at samling af administrationen på et rådhus vil være økonomisk hensigtsmæssigt. Ingen af de nuværende rådhuse kan huse den samlede administration, hvorfor der skal opføres et nyt rådhus. Det forventes, at rådhuset kan tages i brug i 204. Totalentreprenør skal ved en totalentreprisekonkurrence projektere og opføre et nyt rådhus og sundhedscenter, beliggende umiddelbart ved Egedal station. Bygherre ønsker et markant arkitektonisk byggeri, der i udformning og tekniske sammensætninger giver et optimalt og fleksibelt byggeri. Rådhuset skal rumme ca. 400 arbejdspladser og omfatte ca etagemeter rådhus, og ca etagemeter sundhedscenter. Udbudsgrundlag er et byggeprogram. Byggeriet skal være et lavenergibyggeri. CPV: , , Züblin A/S Thomasminde, Hæstvej Trige Mailadresse: Telefon: Internetadresse: zueblin.dk/databases/internet/_public/content.nsf/web/dkzueblinscandinavia.

12 DK-Aalborg: Røntgenapparatur REGION NORDJYLLAND Levering af røntgenudstyr: Mobil C-bue med 3D og DR-detektor. På baggrund af en markedsundersøgelse, har Region Nordjylland fundet, at der alene er tre leverandører der kan levere 3D mobil gennemlyser til Aalborg Sygehus Syd Neurokirurgisk Afdeling 202. Jævnfør lokal instruks på Aalborg Sygehus skal gennemlyseren kunne anvendes sammen med en standard mobil gennemlyser til kontinuerlig gennemlysning i 2 plan (biplan) ved anlæggelse af dens-skruer. Der udover er det et krav at gennemlyseren skal have en fri afstand mellem rør og detektor inkl. evt. navigationsramme på minimum 76,5 cm for at få den nødvendige arbejdshøjde mellem patient og detektor ved procedurer med kontinuerlig gennemlysning, herunder især placering af C-C2 skruer. Denne afstand vurderes som den nødvendige minimums afstand, idet der p.t. arbejdes under disse forhold, og dette i forvejen dels medfører kollisioner mellem gennemlyser og patientleje ved skift mellem AP og lateral position for kontrol af rygskruers placering, og dels vurderes som tilstrækkelig arbejdshøjde for lægen med vanskelige adgangsforhold til patienten under gennemlysning samt dårlige arbejdsstillinger til følge. På baggrund af dette, kan det konkluderes, at kun én leverandør kan opfylde ovenstående krav. Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse jf. art. 3, stk. litra b er, at der af tekniske grunde, kun er én bestemt leverandør, der kan levere det pågældende udstyr. CPV: Santax Medico A/S Bredskifte Allé 820 Aarhus V

13 DK-Hillerød: Operationsteknik REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Levering, opstilling, installation og idriftsættelse af 6 stk. komplette mobile operationslejer til Hvidovre Hospital. Levering, opstilling, installation og idriftsættelse af 6 stk. komplette mobile operationslejer til Hvidovre Hospital. CPV: Maquet Danmark A/S Industriparken 44B 2750 Ballerup Telefon: Internetadresse:

14 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support KULTURSTYRELSEN Rådgivningskontrakt til Kulturstyrelsens projekt "Fælles museums-it". Kulturstyrelsen skal over de næste 3 år forestå konsolideringen af de danske museers centrale samlingsregistre. Arbejdet er igangsat af Kulturministeriets departement. Der skal udvikles en fælles begrebsog datamodel og en ny fælles database. Dertil kommer generel applikationsudvikling og etablering af en placeringsløsning og et mediearkiv. Det nye samlingsregistreringssystem skal anvendes af alle museer uanset deres nuværende registreringspraksis og data skal registreres på en konsistent måde. Et udvalg af informationer vil blive tilgængelige via styrelsens offentlige tjenester og vil ligeledes blive videregivet til den fælleseuropæiske portal Europeana. Selve udviklingen af systemet vil blive udbudt til en ekstern systemleverandør som EU udbud formodentlig primo 203. Til at bistå Kulturstyrelsen med at forberede og gennemføre udviklingsprojektet udbydes hermed en rådgivningskontrakt. Styrelsen ønsker rådgivning og medvirken på de områder, som er nødvendige for at gennemføre projektet. Det drejer sig bl.a. om følgende opgaver: Proceskonsulent og metadataekspert til udvikling af begrebs- og datamodel. Rådgivning om internationale standarder. Konsulent til analyse og vurdering af it-arkitektur, systemer, applikationer m.v. Rådgivning i forbindelse med kravspecifikation og EU udbud. Rådgivning om business case og gevinstrealisering (Statens projektmodel). Behovsanalyser og brugerprofilering. Generel rådgivning om processtyring og projektledelse. Konsulentarbejdet ønskes påbegyndt snarest muligt efter kontraktens indgåelse. CPV: , , 79000, , , , Cowi A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Internetadresse: Fax:

15 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN Videreudvikling, vedligeholdelse og forvaltning af "Det statistiske Datavarehus" og Jobindsats.dk. Baggrund. Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter efter lovgivningen beskæftigelsesindsatsen i kommuner, a-kasser mv. gennem etablering og drift af en række landsdækkende it-systemer. Det drejer sig om:. Jobnet.dk med faciliteter til kommunikation mellem borgere, virksomheder og jobcentre 2. "Det fælles datagrundlag" (DFDG) i Arbejdsmarkedsstyrelsen, som indeholder masterdata for hele beskæftigelsesindsatsen og som via web-services udveksler data med de transaktionsbaserede systemer i kommuner, a-kasser mv. 3. "Det statistiske datavarehus" med fokus på opbygning og konsolidering af alle relevante forretningsdata til brug for opstilling af forløbsdatabaser for forsørgelse og indsatser, målinger af resultater af beskæftigelsesindsatsen og komplekse beregninger 4. Jobindsats.dk, som er en offentlig tilgængelig portal med statistik-data om beskæftigelsesindsatsen. For en uddybning af de nævnte systemers hovedfunktioner i beskæftigelsesindsatsen henvises til "Lov omansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats", kapitel og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af og senere ændringer i loven. Systemområder omfattet af udbuddet. Udbuddet omfatter alene videreudvikling, vedligeholdelse og forvaltning af de to systemer: Det statistiske Datavarehus og Jobindsats.dk. De 2 systemkomplekser er udviklet ved anvendelse af en række SAS-softwarekomponenter (standard-/rammesystemer) fra firmaet SAS Institute. Det drejer sig blandt andet om følgende komponenter - i det følgende omtalt som "SAS-Platformen": SAS Intelligence Platform: En samlet betegnelse for data management, analyse og rapporteringskomponenter fra SAS. Platformen er sammenhængende og alle informationer og processer registreres i en central Meta Data Server. SAS Meta Data Server: En betegnelse for den centrale ressource, hvor information om data, rapporter, processer, brugere, rettigheder registreres automatisk ved anvendelse af platformens komponenter. SAS DI Server: SAS Data Integration Server er en del af Data Management platformen, som også består af Data Quality og Master Data Management. Produktet anvendes til via SAS DI Studio at designe ETL-programmer og anvendes til opbygning af EDW et. SAS Enterprise BI Server: Anvendes til præsentation af data warehouse som rapporter, grafer, analyser. SAS SPD Server: Anvendes som DATA Server i AMS EDW. SAS SPD Server er skalérbar og kan håndtere meget store datamængder parallelt. Der er knyttet et RACF lignende sikkerhedssystem. SAS OLAP Server: Anvendes til at bygge kuber og tilgå kuber til f.eks. jobindsats.dk. Er en komponent i SAS Enterprise BI Server. SAS Management Console: Er et centralt administrationsværktøj, hvor man kan få det samlede overblik, datawarehouse og rapporteringsmiljøet ift. servere, brugere, data, rapporter, batchjobs mv. Diverse SAS-komponenter: SAS-Connect, SAS-Base; SAS Stored Proces, SAS Enterprise Guide, SAS Integration Technologies, integrations-, analyse- og rapporteringsværktøjer.

16 SAS-Platformen forventes ændret over tid. Til frontenden af Jobindsats.dk anvendes Java-platform. Der er desuden anvendt et Content Management System (CMS) til håndtering af tekstindhold og layout. Som CMS anvendes på nuværende tidspunkt Synkron. Det forventes, at ordregiver inden udsendelse af udbudsmaterialet har besluttet at erstatte det eksisterende CMS med et nyt, og det forventes endvidere at det nye CMS vil være implementeret inden systemerne overdrages til en ny leverandør efter dette udbud. Systemerne er løbende under optimering og videreudvikling og i den forbindelse sker der løbende revurdering af de anvendte teknologier. Eksempelvis overvejes en omlægning fra Java til.net. Beskrivelsen af de to systemer nedenfor er udtryk for systemernes målarkitektur, som er under implementering. Implementering af denne målarkitektur forventes ikke at være afsluttet inden overdragelse til en ny leverandørvalgt gennem dette udbud. "Det statistiske datavarehus". Hovedformålet med "Det statistiske datavarehus" er at samle data ét sted samt at producere sammenhængende statistikdata over tid med henblik på at sikre gennemsigtighed og fokus på resultater i de enkelte jobcentre og a-kasser samt udviklingen på arbejdsmarkedet. "Det statistiske datavarehus" indeholder derfor på individ- og virksomhedsniveau grunddata om bl.a.: Målgrupper i indsatsen, Offentlige ydelser, Forsørgelsesforløb, Indsatser/aktiveringsforløb, Tilmelding og kontaktgrupper, Matchkategorier, Gennemførte samtaler, Fravær/fritagelser, Beskæftigelse/erhvervsdeltagelse, Arbejdstagere fra andre lande. Statistikdata fra "Det statistiske datavarehus" har karakter af målinger dannet ved: Datavalidering, Datavask, Regler for overskrivning, Opstilling af datadefinitioner, Forædling af data, Samkøring og samstilling af forretningsdatasæt til brug for analyser mv. Produktionen af statistikdata og målinger understøttes af følgende typer af faciliteter:. Faciliteter til indberetning og validering af rå-/grunddata samt oparbejdelse af stam- og forretningsdata, der danner grundlag for alle statistiske opgørelser (EDW) 2. Faciliteter til dannelse af specifikke forretningsdata (datamarter, eks. Jobindsats.dk), der danner grundlag foropgørelse/analyser på en række statistik- og rapporteringsområder 3. Faciliteter til rapportering, levering og præsentation af data og målinger for brugere og aftagere af dataleverancer. Ad : EDW indeholder data, som er fælles for alle særskilte statistiske opgørelser og rapporteringer. Dataeksisterer i flere lag fra de rå kildedata til bearbejdede forretningsdata, som er klar til statistisk anvendelse. Oparbejdelse af data i EDW'et sker ved hjælp af en række udtræks-, transformerings-, og load processer (ETL-programmer) styret via metadatafaciliteter mv. Kildedata indberettes fra a-kasser, kommuner, jobcentre og andre myndigheder. Der modtages udtræk fra store offentlige registre, såsom: CPR, CVR, Medlemsregister for A-kassemedlemmer, eindkomst, KMD s sygedagpengeregister, KMD Aktiv. I bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til "Det statistiske datavarehus" og "Det fælles datagrundlag" i Arbejdsmarkedsstyrelsen er der foretaget en detaljeret beskrivelse af data, som indberettes fra kommunerne, jf. bekendtgørelse nr. 400 af Data indberettet efter denne bekendtgørelse er som 2

17 hovedregel indberettet som transaktionsdata til "Det fælles datagrundlag" i Arbejdsmarkedsstyrelsen. ETL-programmer i "Det statistiske datavarehus" sikrer udtræk af data fra en stagingdatabase i "Det fælles datagrundlag". Derudover modtages i EDW indberetningen af data, som ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 400 af eller det fælles datagrundlag, herunder indberetning og bearbejdning af ledigheds- og efterlønsdatabaseret på indberetninger fra a-kasser i Register for Arbejdsmarkedet (RAM). Ad 2: På grundlag af data i EDW'et bearbejdes data yderligere til formålsspecifikke statistik-datamarter medhenblik på rapportering (fx aktiveringsstatistik, ledighedsstatistik, fald-ugeberegning, bonusberegning for anden aktør, mv.) til arbejdsmarkedets interessenter (fx jobcentre, a-kasser mv.). Oparbejdning af statistik-datamarterer kendetegnet ved specifikke valideringer, beregninger, overskrivninger, opgørelsesmetoder og målgrupper. Opgaven omfatter også etablering af data, der anvendes som grundlag for ad hoc analyser. Ad 3: Statistikdata og målinger stilles til rådighed for brugere og dataaftagere på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige værktøjer. Det kan fx være ved hjælp af rapporteringsfaciliteter, hvor brugerne efter indlæsning af data kan analysere et dataområde ud fra opsætning af rapporteringskriterier, eller som levering af prædefinerede datasæt til eksterne dataaftagere ved hjælp af filoverførsler, f.eks. til Danmarks Statistik. Desuden leveres data til en staging database til "Det fælles datagrundlag" i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Endelig kan nævnes konkrete opgørelser/beregninger på et eller flere dataområder i forbindelse medforespørgsler fra minister eller Folketinget. Jobindsats.dk. Jobindsats.dk er en offentlig tilgængelig webbaseret portal, der giver adgang til data ombeskæftigelsesindsatsen og -udviklingen i Danmark. Med portalen kan fx politikere, ledere og medarbejdere i beskæftigelsesregioner og jobcentre sammenstille information om antallet af overførselsmodtagere i den erhvervsaktive alder, udgifterne til forsørgelse af disse og indsatsen for at skaffe dem i beskæftigelse. Gennemjobindsats.dk kan der benchmarkes på tværs af jobcentre, regioner og over tid. Jobindsats.dk er også stedet, hvor jobcentrene trækker en række styringsværktøjer til status over årets beskæftigelsesindsats. Teknisk set omfatter Jobindsats.dk 3 slags faciliteter:. Programmer til opbygning af rapporter. 2. Faciliteter som omdanner datamart data til et multidimensionalt webbaseret rapporteringssystem, hvor brugeren selv kan definere rapporter gennem interaktiv fastlæggelse af søgekriterier. 3. CMS til håndtering af tekstindhold og layout. Der henvises til Jobindsats.dk er udskilt som et delområde i udbuddet på grund af systemets størrelse og kompleksitet. Jobindsats.dk systemet er dog på en række punkter stærkt integreret med faciliteter i "Det statistiske Datavarehus". Data, der vises i websystemet Jobindsats.dk, hentes fra mere end 350 specifikke OLAP kuber og et mindre antal tabeller indeholdende pre-aggregerede data for specielle rapporteringsbehov. Jobindsats.dk omfatter mere end 350 kuber, svarende til ca. 2 TB kubedata. Der er mere end 60 kuber med over 3 millioner med distinkte værdier. Der anvendes forskellige typer OLAP kuber i jobindsats.dk, blandt andet star-schema baserede MOLAP kuber, star-schema baserede ROLAP kuber og "detail table" baserede MOLAP kuber. Opgaven under nærværende udbud. AMS ønsker at indgå aftale om den fremtidige videreudvikling, vedligeholdelse og forvaltning de to systemer, herunder den fortsatte modernisering og udnyttelse af de teknologiske muligheder, samt videreudvikling i bestræbelserne på at realisere den beskrevne målarkitektur. For de to systemer drejer det sig om: A: Opgaver i forbindelse med "Det statistiske Datavarehus" vil bl.a. omfatte: Opgaver i forbindelse med ETL og EDW, herunder. Videreudvikling af målarkitekturen, Vedligeholdelse og videreudvikling af EDW efter best practice principper, herunder overtagelse af igangværende moderniseringsarbejder, Vedligeholdelse og videreudvikling af ETL-processer, herunder inkorporering af nye datakilder, valideringer, definitioner mv, Optimering, effektivisering og automatisering af processer mv, 3

18 Planlægning, afvikling og overvågning af ETL processer (bachjobs), herunder indgriben og korrigerende handlinger ved fejl, både i ETL-processer og data, Videreudvikling af målarkitektur og datamodeller, Kontakt til dataleverandørerne, Kontakt til driftsleverandøren. Opgaver i forbindelse med rapportering, herunder. Vedligeholdelse af efterbehandling og oparbejdning af datamarter, rapportering, mv, Videreudvikling med nye former for rapportering tilpasset udviklingen i de forretningsmæssige behov, herunder etablering af nye datamarter, Udvikling og gennemførelse af ad hoc rapportering, Løbende statistiske undersøgelser og analyser, Rådgivning vedrørende bl.a. målarkitektur, EDW, ETL, statistik og rapportering, samt valg og udnyttelse af teknologi, Systemforvaltning, herunder afvikling og overvågning af batchjobs, testog udviklingsmiljøer, installation af SAS-Platformen og applikationer på serverne i samarbejde med driftsleverandøren. B: Opgaver i forbindelse med Jobindsats.dk vil bl.a. omfatte:. Videreudvikling af målarkitektur forjobindsats.dk. Opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af rapporteringsgrundlaget i form af et større antal datamarter, herunder:. Vedligeholdelse og videreudvikling af ETL-process, der danner rapporteringsgrundlaget, efter bestpractice principper. Optimering, effektivisering og automatisering af processer mv. Planlægning, afvikling og overvågning af ETL processer (bachjobs), herunder indgriben og korrigerende handlinger ved fejl, både i ETL-processer og data. Opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af multidimensionalt webbaseret rapporteringssystem, herunder: Vedligeholdelse og videreudvikling af faciliteter til dannelse af kuber ud fra dimensions- og faktadata til indlæsning i rapporteringssystemets databaser efter best practice principper. Vedligeholdelse og videreudvikling af rapporteringssystem herunder udvikling af nye rapporter. Optimering, effektivisering og automatisering afrapporteringssystem herunder eventuel omlægning til anden platform for frontend udvikling. Driftsovervågning af rapporteringssystem, herunder indgriben og korrigerende handlinger ved fejl, både i ETL-processer og rapporteringsfaciliteter. Opgaver i forbindelse med Content Management System (CMS), herunder:. Vedligeholdelse og videreudvikling af faciliteter til håndtering af tekstindhold og layout i CMS. Driftsovervågning af CMS-system, herunder indgriben og korrigerende handlinger ved fejl, både i ETL-processer og rapporteringsfaciliteter.. Derudover varetagelse af kontakt til CMS-leverandøren og driftsleverandøren. Leverandøren må påregne at opgaverne (litra A og B) skal løses i tæt samspil med Kundens medarbejdere, at opgaveløsningen primært skal ske på Kundens adresse og at arbejdssproget er dansk. Driften af "Det statistiske datavarehus" og Jobindsats.dk varetages af eksterne driftsleverandører på driftsaftaler indgået gennem Statens IT. Der henvises til pkt. II..5 i udbudsbekendtgørelse nr. 202/S CPV: SAS Institute A/S Købmagergade København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

19 DK-Kastrup: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Totalrådgivning ved om- og udbygning af Terminal 2 (inkl. arkaden). Grundet stigende passagertal indgår CPH aftale om totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning af Terminal 2. Opgaven er opdelt i to separate delaftaler som følger: Delaftale. Totalrådgivning ved ombygning af Terminal 2 Landside (T2). Delaftale 2. Totalrådgivning ved om- og tilbygning af Arkaden Landside (Arkade). Begge delaftaler vedrører installationstekniske komplekse opgaver, hvor der ligeledes kræves et højt arkitektonisk niveau. CPV: , Holsøe Arkitekter A/S Ryesgade 3F, København N Holm & Grut A/S Nørregade 7A 62 København K

20 DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION SYD Lilleskov, erstatningsbyggeri i Nyborg - prækvalifikation vedr. totalrådgivning på etablering af bosted. Region Syddanmark skal have opført et erstatningsbyggeri for Lilleskov. Der skal nybygges et bosted til 48 fysisk og psykisk udviklingshæmmede på eksisterende grund i Nyborg by. Opgaven omfatter nybyggeri af 48 to-rums boliger, i alt ca m2. Kontrakten forventes at have en varighed af år og 9 måneder i perioden oktober juli 204. CPV: CASA Arkitekter MAA Farimagsvej Næstved Telefon: Fax:

21 DK-Aalborg: Affaldscontainere AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Rammeaftale på fremstilling og levering af special container til Aalborg Forsyning, Renovation, samt. gangsanskaffelse af container. Rammeaftale på fremstilling og levering af special container til Aalborg Forsyning, Renovation, samt. gangsanskaffelse af container. CPV: Miljø-Art A/S Industrimarken Støvring

22 DK-Aalborg: Affaldskomprimatorer AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Leje og evt køb af komprimatorer til Aalborg Forsyning, Renovation. Leje og evt køb af komprimatorer til Aalborg Forsyning, Renovation. CPV: Micodan A/S Industrimarken Støvring

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser N O T A T Basiskrav for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund s. 2 2. Klinisk kvalitetsdatabase s. 3 3. Organisatoriske basiskrav s. 4 4. Sundhedsfaglige basiskrav

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere