Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE"

Transkript

1 DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner, der ejes, eller modtager driftstilskud på mere end 50 %, samt eventuelt ikke-kommunale institutioner der er tilsluttet Kommunens indkøbsordning. CPV:

2 DK-Aalborg: Planlægningssystemer REGION NORDJYLLAND Kontrakt om projektwebløsning. Region Nordjylland ønsker at tilbyde en fælles projektwebløsning til alle regionens nuværende og fremtidige bygge- og anlægsprojekter. Det gælder såvel de små som de store bygge- og anlægsprojekter. Formålet med projektwebløsningen er at effektivisere og systematisere kommunikationen og dokumentationen af den digitale projektinformation, der løbende udarbejdes og udveksles mel-lem parterne i regionens byggeprojekter. Projektwebløsningen skal primært bruges til arkivering og udveksling af digitale projektdoku-menter mellem byggeprojekternes parter, men skal også kunne understøtte gennemførelsen af digitale udbud og digitale afleveringsforretninger. Dette udbud omfatter en rammeaftale for leverance af en komplet internetbaseret projektweb-løsning, som omfatter: System til projektweb, System til digitalt udbud, System til digital aflevering, Hosting, drift og vedligehold af systemerne, E-learnings-vejledningsmateriale, almindelig kurser, support og projekthjælp. Og optioner på. Ejendomsdatabase, Tegningsarkiv, Energi og miljødata, Bygningsvedligeholdelse. Region Nordjyllands bygningskontor. Region Nordjylland kontor for Bygninger og Anlæg er etableret som en central strategisk enhed for såvel sundheds- som Specialsektoren. Regionens kvalitetsfornds projekt er samlet i projekt-afdelingen der omfatter Aalborg Sygehus og Ny Universitets Hospital. Nybyggeri samt om- og tilbygning af regionens bygninger (hospitaler og institutioner), Vedligeholdelse af regionens bygninger, Energi og miljø, Forskellige tværgående og strategiske opgaver i forbindelse med byggeri. Projektwebløsningen skal bl.a. understøtte de mange nybygninger og ombygninger af regions sygehus og institutioner. CPV: NTI CADcenter A/S Lejrvej Værløse

3 DK-Aarhus: Informationssystemer AARHUS UNIVERSITET, DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Laboratorie Informations Management System til Retskemisk Afdeling. Retskemisk Afdeling ønsker et Laboratorie Informations Management System (LIMS) til at kontrollere prøve- og data flow og registreringer fra modtagelsen af prøven til rapportering af resultater, inklusiv et modul til at håndtere kvalitetskontroller. I dag varetages dette af henholdsvis manuelle arbejdsgange og egenudviklede databaser. Ekstern adgang til bestilling af analyser og aflæsning af svar skal ikke være inkluderet. Ligeledes skal registrering af reagenser og kemikalier, vedligehold og kalibrering af instrumenter, fakturering, dokumentstyring og styring af personalekompetencer heller ikke være inkluderet i LIMS. Det nye LIMS skal være fleksibelt og tilpasset Retskemisk Afdelings nuværende overordnede arbejdsgange. Samtidig skal systemet være fremtidssikret, således at nye funktionaliteter kan tilføjes fremadrettet. Formålet med indkøbet er at øge datasikkerheden og mindske risikoen for manuelle fejl. Derudover forventes LIMS at tilføre mere rationelle og smidige arbejdsgange samt sagsgange. Der er 25 medarbejdere på Retskemisk Afdeling, hvor der årligt modtages ca. 600 sager, der hver indeholder mellem og 0 forskellige materialer. I hver sag udføres gennemsnitligt 6 analyser. Afdelingen er i stand til at analysere for ca. 500 forskellige analytter. Udbuddet omfatter indkøb og levering af LIMS, der forventes at være et standardsystem (med dansk sprog i brugerfladen) med moderat tilpasning til s behov. Derudover omfatter udbuddet som et centralt element en driftsaftale på LIMS, og det er derfor særdeles vigtigt, at ansøgerne har kompetencerne og ressourcerne til at afgive tilbud på en sådan driftsaftale. har en overordnet budgetramme for indkøbet på ca DKK. Det er forventningen, at det ønskede LIMS kan købes indenfor denne ramme. forbeholder sig således ret til at annullere udbuddet, såfremt de indkomne tilbud overskrider den angivne budgetramme med en størrelse, som ikke kan accepteres af. Ansøgerne opfordres derfor til at gøre opmærksom herpå, såfremt denne budgetramme er urealistisk i forhold til de opstillede krav til systemet. CPV: , , , , , Labware Nordic Landskronavägen 25A SE Helsingborg SVERIGE

4 DK-Herning: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND - UDVIKLINGSCENTER FOR MØBLER OG TRÆ Konsulentaftale - Cradle to cradle. Vækstforum i Region Midtjylland vil med projektet "Cradle to Cradle som forretningsudvikling" understøtte bæredygtig vækst i regionen. Det skal ske ved i de kommende 3 år at lette de små og mellemstore virksomheders adgang til at bruge principperne fra Cradle to Cradle (C2C) i deres forretningsudvikling. Løsningen af opgaven indebærer, at information og vejledning om Cradle to Cradle skal styrkes og stå stærkere i virksomhedernes overvejelser om og arbejde med at tilpasse strategi, miljø og innovationsledelsessystemet til morgendagens forretningsområder. Projektets formål er, at styrke smv'ernes innovation og vækst gennem strategisk fokus på at anvende Cradle to Cradle som konkurrenceforbedrende forretningsmodel. Målet er at skabe øget innovation, konkurrenceevne og produktdifferentiering. Development Centre UMT er operatør for Region Midtjylland på projektet. Development Centre UMT har med udbuddet søgt efter en aktør til at løse de virksomhedsrettede aktiviteter, der primært har til formål at vejlede og hjælpe virksomhedsledelsen med at afklare deres Cradle to Cradle potentiale og sekundært at afklare, hvordan det etablerede erhversfremmesystem kan understøtte virksomheden i dens fortsatte arbejde med Cradle to Cradle. Projektets aktiviteter udfolder sig inden for 3 arbejdsområder: ) i virksomhederne 2) i det udviklende samarbejde mellem det private og det offentlige 3) i formidling, kommunikation og læring Den udvalgte aktør skal fortrinsvis løse opgaver i arbejdsområde - virksomhederne, men skal også vejlede. UMT i.f.t. til OPI-samarbejdet mellem kommuner og virksomheder. Aftalen løber i perioden og har en estimeret værdi på DKK. CPV: , , 79400, COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

5 DK-København: Affaldsforbrændingsovne I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: , , Affaldsforbrændingsovne. Kedelinstallationer. Installation af affaldsforbrændingsovne. Babcock & Wilcox Vølund A/S Falkevej Esbjerg Ø

6 DK-København: Databehandlingsmaskiner (hardware) I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: , , , , , Databehandlingsmaskiner (hardware). Edb-maskiner og -artikler. Programpakker og informationssystemer. Programpakke til industriel kontrol. Database- og operativsystemprogrampakke. Installation af elektrisk udstyr. Siemens A/S Borupsvang Ballerup

7 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2 nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Medac GmbH, filial Box 20 SE Varberg SVERIGE Roche A/S Industriholmen Hvidovre Amgen AB Strandvejen 70, Hellerup Hospira Strandvejen Hellerup

8 DK-København: Måle- og kontroludstyr BISPEBJERG HOSPITAL CPV: , , Måle- og kontroludstyr. Temperatur/fugtmålere. Programpakke til diverse netværksformål. GoApplicate A/S Lyshøjen Lystrup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: goapplicate.com/

9 DK-København: Vanddampturbiner I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: 42200, , , , , Vanddampturbiner. Turbiner og motorer. Dampturbinegenerator. Installation af dampgeneratorer, turbiner, kompressorer og brændere. Installation af turbiner. Installation af generatorer. Siemens A/S Boupsvang Ballerup

10 DK-København: Varmepumper I/S AMAGERFORBRÆNDING CPV: 4250, , , Varmepumper. Installation af maskiner og udstyr. Maskiner og apparater til filtrering eller rensning af gasser. Affaldsforbrændingsovne. LAB SA 25, rue Bousset Lyon Cedex 06 FRANKRIG

11 DK-Ølstykke: Opførelse af bygninger med flere funktioner EGEDAL KOMMUNE Opførelse af nyt rådhus og sundhedscenter. Egedal Kommune blev i forbindelse med kommunalreformen dannet som en sammenslutning af Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke kommuner. I dag er kommunens administration spredt på fem tidligere rådhuse/administrationsbygninger. Kommunen har gennemført en række analyser, der indikerer, at samling af administrationen på et rådhus vil være økonomisk hensigtsmæssigt. Ingen af de nuværende rådhuse kan huse den samlede administration, hvorfor der skal opføres et nyt rådhus. Det forventes, at rådhuset kan tages i brug i 204. Totalentreprenør skal ved en totalentreprisekonkurrence projektere og opføre et nyt rådhus og sundhedscenter, beliggende umiddelbart ved Egedal station. Bygherre ønsker et markant arkitektonisk byggeri, der i udformning og tekniske sammensætninger giver et optimalt og fleksibelt byggeri. Rådhuset skal rumme ca. 400 arbejdspladser og omfatte ca etagemeter rådhus, og ca etagemeter sundhedscenter. Udbudsgrundlag er et byggeprogram. Byggeriet skal være et lavenergibyggeri. CPV: , , Züblin A/S Thomasminde, Hæstvej Trige Mailadresse: Telefon: Internetadresse: zueblin.dk/databases/internet/_public/content.nsf/web/dkzueblinscandinavia.

12 DK-Aalborg: Røntgenapparatur REGION NORDJYLLAND Levering af røntgenudstyr: Mobil C-bue med 3D og DR-detektor. På baggrund af en markedsundersøgelse, har Region Nordjylland fundet, at der alene er tre leverandører der kan levere 3D mobil gennemlyser til Aalborg Sygehus Syd Neurokirurgisk Afdeling 202. Jævnfør lokal instruks på Aalborg Sygehus skal gennemlyseren kunne anvendes sammen med en standard mobil gennemlyser til kontinuerlig gennemlysning i 2 plan (biplan) ved anlæggelse af dens-skruer. Der udover er det et krav at gennemlyseren skal have en fri afstand mellem rør og detektor inkl. evt. navigationsramme på minimum 76,5 cm for at få den nødvendige arbejdshøjde mellem patient og detektor ved procedurer med kontinuerlig gennemlysning, herunder især placering af C-C2 skruer. Denne afstand vurderes som den nødvendige minimums afstand, idet der p.t. arbejdes under disse forhold, og dette i forvejen dels medfører kollisioner mellem gennemlyser og patientleje ved skift mellem AP og lateral position for kontrol af rygskruers placering, og dels vurderes som tilstrækkelig arbejdshøjde for lægen med vanskelige adgangsforhold til patienten under gennemlysning samt dårlige arbejdsstillinger til følge. På baggrund af dette, kan det konkluderes, at kun én leverandør kan opfylde ovenstående krav. Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse jf. art. 3, stk. litra b er, at der af tekniske grunde, kun er én bestemt leverandør, der kan levere det pågældende udstyr. CPV: Santax Medico A/S Bredskifte Allé 820 Aarhus V

13 DK-Hillerød: Operationsteknik REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Levering, opstilling, installation og idriftsættelse af 6 stk. komplette mobile operationslejer til Hvidovre Hospital. Levering, opstilling, installation og idriftsættelse af 6 stk. komplette mobile operationslejer til Hvidovre Hospital. CPV: Maquet Danmark A/S Industriparken 44B 2750 Ballerup Telefon: Internetadresse:

14 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support KULTURSTYRELSEN Rådgivningskontrakt til Kulturstyrelsens projekt "Fælles museums-it". Kulturstyrelsen skal over de næste 3 år forestå konsolideringen af de danske museers centrale samlingsregistre. Arbejdet er igangsat af Kulturministeriets departement. Der skal udvikles en fælles begrebsog datamodel og en ny fælles database. Dertil kommer generel applikationsudvikling og etablering af en placeringsløsning og et mediearkiv. Det nye samlingsregistreringssystem skal anvendes af alle museer uanset deres nuværende registreringspraksis og data skal registreres på en konsistent måde. Et udvalg af informationer vil blive tilgængelige via styrelsens offentlige tjenester og vil ligeledes blive videregivet til den fælleseuropæiske portal Europeana. Selve udviklingen af systemet vil blive udbudt til en ekstern systemleverandør som EU udbud formodentlig primo 203. Til at bistå Kulturstyrelsen med at forberede og gennemføre udviklingsprojektet udbydes hermed en rådgivningskontrakt. Styrelsen ønsker rådgivning og medvirken på de områder, som er nødvendige for at gennemføre projektet. Det drejer sig bl.a. om følgende opgaver: Proceskonsulent og metadataekspert til udvikling af begrebs- og datamodel. Rådgivning om internationale standarder. Konsulent til analyse og vurdering af it-arkitektur, systemer, applikationer m.v. Rådgivning i forbindelse med kravspecifikation og EU udbud. Rådgivning om business case og gevinstrealisering (Statens projektmodel). Behovsanalyser og brugerprofilering. Generel rådgivning om processtyring og projektledelse. Konsulentarbejdet ønskes påbegyndt snarest muligt efter kontraktens indgåelse. CPV: , , 79000, , , , Cowi A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Internetadresse: Fax:

15 DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN Videreudvikling, vedligeholdelse og forvaltning af "Det statistiske Datavarehus" og Jobindsats.dk. Baggrund. Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter efter lovgivningen beskæftigelsesindsatsen i kommuner, a-kasser mv. gennem etablering og drift af en række landsdækkende it-systemer. Det drejer sig om:. Jobnet.dk med faciliteter til kommunikation mellem borgere, virksomheder og jobcentre 2. "Det fælles datagrundlag" (DFDG) i Arbejdsmarkedsstyrelsen, som indeholder masterdata for hele beskæftigelsesindsatsen og som via web-services udveksler data med de transaktionsbaserede systemer i kommuner, a-kasser mv. 3. "Det statistiske datavarehus" med fokus på opbygning og konsolidering af alle relevante forretningsdata til brug for opstilling af forløbsdatabaser for forsørgelse og indsatser, målinger af resultater af beskæftigelsesindsatsen og komplekse beregninger 4. Jobindsats.dk, som er en offentlig tilgængelig portal med statistik-data om beskæftigelsesindsatsen. For en uddybning af de nævnte systemers hovedfunktioner i beskæftigelsesindsatsen henvises til "Lov omansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats", kapitel og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af og senere ændringer i loven. Systemområder omfattet af udbuddet. Udbuddet omfatter alene videreudvikling, vedligeholdelse og forvaltning af de to systemer: Det statistiske Datavarehus og Jobindsats.dk. De 2 systemkomplekser er udviklet ved anvendelse af en række SAS-softwarekomponenter (standard-/rammesystemer) fra firmaet SAS Institute. Det drejer sig blandt andet om følgende komponenter - i det følgende omtalt som "SAS-Platformen": SAS Intelligence Platform: En samlet betegnelse for data management, analyse og rapporteringskomponenter fra SAS. Platformen er sammenhængende og alle informationer og processer registreres i en central Meta Data Server. SAS Meta Data Server: En betegnelse for den centrale ressource, hvor information om data, rapporter, processer, brugere, rettigheder registreres automatisk ved anvendelse af platformens komponenter. SAS DI Server: SAS Data Integration Server er en del af Data Management platformen, som også består af Data Quality og Master Data Management. Produktet anvendes til via SAS DI Studio at designe ETL-programmer og anvendes til opbygning af EDW et. SAS Enterprise BI Server: Anvendes til præsentation af data warehouse som rapporter, grafer, analyser. SAS SPD Server: Anvendes som DATA Server i AMS EDW. SAS SPD Server er skalérbar og kan håndtere meget store datamængder parallelt. Der er knyttet et RACF lignende sikkerhedssystem. SAS OLAP Server: Anvendes til at bygge kuber og tilgå kuber til f.eks. jobindsats.dk. Er en komponent i SAS Enterprise BI Server. SAS Management Console: Er et centralt administrationsværktøj, hvor man kan få det samlede overblik, datawarehouse og rapporteringsmiljøet ift. servere, brugere, data, rapporter, batchjobs mv. Diverse SAS-komponenter: SAS-Connect, SAS-Base; SAS Stored Proces, SAS Enterprise Guide, SAS Integration Technologies, integrations-, analyse- og rapporteringsværktøjer.

16 SAS-Platformen forventes ændret over tid. Til frontenden af Jobindsats.dk anvendes Java-platform. Der er desuden anvendt et Content Management System (CMS) til håndtering af tekstindhold og layout. Som CMS anvendes på nuværende tidspunkt Synkron. Det forventes, at ordregiver inden udsendelse af udbudsmaterialet har besluttet at erstatte det eksisterende CMS med et nyt, og det forventes endvidere at det nye CMS vil være implementeret inden systemerne overdrages til en ny leverandør efter dette udbud. Systemerne er løbende under optimering og videreudvikling og i den forbindelse sker der løbende revurdering af de anvendte teknologier. Eksempelvis overvejes en omlægning fra Java til.net. Beskrivelsen af de to systemer nedenfor er udtryk for systemernes målarkitektur, som er under implementering. Implementering af denne målarkitektur forventes ikke at være afsluttet inden overdragelse til en ny leverandørvalgt gennem dette udbud. "Det statistiske datavarehus". Hovedformålet med "Det statistiske datavarehus" er at samle data ét sted samt at producere sammenhængende statistikdata over tid med henblik på at sikre gennemsigtighed og fokus på resultater i de enkelte jobcentre og a-kasser samt udviklingen på arbejdsmarkedet. "Det statistiske datavarehus" indeholder derfor på individ- og virksomhedsniveau grunddata om bl.a.: Målgrupper i indsatsen, Offentlige ydelser, Forsørgelsesforløb, Indsatser/aktiveringsforløb, Tilmelding og kontaktgrupper, Matchkategorier, Gennemførte samtaler, Fravær/fritagelser, Beskæftigelse/erhvervsdeltagelse, Arbejdstagere fra andre lande. Statistikdata fra "Det statistiske datavarehus" har karakter af målinger dannet ved: Datavalidering, Datavask, Regler for overskrivning, Opstilling af datadefinitioner, Forædling af data, Samkøring og samstilling af forretningsdatasæt til brug for analyser mv. Produktionen af statistikdata og målinger understøttes af følgende typer af faciliteter:. Faciliteter til indberetning og validering af rå-/grunddata samt oparbejdelse af stam- og forretningsdata, der danner grundlag for alle statistiske opgørelser (EDW) 2. Faciliteter til dannelse af specifikke forretningsdata (datamarter, eks. Jobindsats.dk), der danner grundlag foropgørelse/analyser på en række statistik- og rapporteringsområder 3. Faciliteter til rapportering, levering og præsentation af data og målinger for brugere og aftagere af dataleverancer. Ad : EDW indeholder data, som er fælles for alle særskilte statistiske opgørelser og rapporteringer. Dataeksisterer i flere lag fra de rå kildedata til bearbejdede forretningsdata, som er klar til statistisk anvendelse. Oparbejdelse af data i EDW'et sker ved hjælp af en række udtræks-, transformerings-, og load processer (ETL-programmer) styret via metadatafaciliteter mv. Kildedata indberettes fra a-kasser, kommuner, jobcentre og andre myndigheder. Der modtages udtræk fra store offentlige registre, såsom: CPR, CVR, Medlemsregister for A-kassemedlemmer, eindkomst, KMD s sygedagpengeregister, KMD Aktiv. I bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til "Det statistiske datavarehus" og "Det fælles datagrundlag" i Arbejdsmarkedsstyrelsen er der foretaget en detaljeret beskrivelse af data, som indberettes fra kommunerne, jf. bekendtgørelse nr. 400 af Data indberettet efter denne bekendtgørelse er som 2

17 hovedregel indberettet som transaktionsdata til "Det fælles datagrundlag" i Arbejdsmarkedsstyrelsen. ETL-programmer i "Det statistiske datavarehus" sikrer udtræk af data fra en stagingdatabase i "Det fælles datagrundlag". Derudover modtages i EDW indberetningen af data, som ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 400 af eller det fælles datagrundlag, herunder indberetning og bearbejdning af ledigheds- og efterlønsdatabaseret på indberetninger fra a-kasser i Register for Arbejdsmarkedet (RAM). Ad 2: På grundlag af data i EDW'et bearbejdes data yderligere til formålsspecifikke statistik-datamarter medhenblik på rapportering (fx aktiveringsstatistik, ledighedsstatistik, fald-ugeberegning, bonusberegning for anden aktør, mv.) til arbejdsmarkedets interessenter (fx jobcentre, a-kasser mv.). Oparbejdning af statistik-datamarterer kendetegnet ved specifikke valideringer, beregninger, overskrivninger, opgørelsesmetoder og målgrupper. Opgaven omfatter også etablering af data, der anvendes som grundlag for ad hoc analyser. Ad 3: Statistikdata og målinger stilles til rådighed for brugere og dataaftagere på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige værktøjer. Det kan fx være ved hjælp af rapporteringsfaciliteter, hvor brugerne efter indlæsning af data kan analysere et dataområde ud fra opsætning af rapporteringskriterier, eller som levering af prædefinerede datasæt til eksterne dataaftagere ved hjælp af filoverførsler, f.eks. til Danmarks Statistik. Desuden leveres data til en staging database til "Det fælles datagrundlag" i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Endelig kan nævnes konkrete opgørelser/beregninger på et eller flere dataområder i forbindelse medforespørgsler fra minister eller Folketinget. Jobindsats.dk. Jobindsats.dk er en offentlig tilgængelig webbaseret portal, der giver adgang til data ombeskæftigelsesindsatsen og -udviklingen i Danmark. Med portalen kan fx politikere, ledere og medarbejdere i beskæftigelsesregioner og jobcentre sammenstille information om antallet af overførselsmodtagere i den erhvervsaktive alder, udgifterne til forsørgelse af disse og indsatsen for at skaffe dem i beskæftigelse. Gennemjobindsats.dk kan der benchmarkes på tværs af jobcentre, regioner og over tid. Jobindsats.dk er også stedet, hvor jobcentrene trækker en række styringsværktøjer til status over årets beskæftigelsesindsats. Teknisk set omfatter Jobindsats.dk 3 slags faciliteter:. Programmer til opbygning af rapporter. 2. Faciliteter som omdanner datamart data til et multidimensionalt webbaseret rapporteringssystem, hvor brugeren selv kan definere rapporter gennem interaktiv fastlæggelse af søgekriterier. 3. CMS til håndtering af tekstindhold og layout. Der henvises til Jobindsats.dk er udskilt som et delområde i udbuddet på grund af systemets størrelse og kompleksitet. Jobindsats.dk systemet er dog på en række punkter stærkt integreret med faciliteter i "Det statistiske Datavarehus". Data, der vises i websystemet Jobindsats.dk, hentes fra mere end 350 specifikke OLAP kuber og et mindre antal tabeller indeholdende pre-aggregerede data for specielle rapporteringsbehov. Jobindsats.dk omfatter mere end 350 kuber, svarende til ca. 2 TB kubedata. Der er mere end 60 kuber med over 3 millioner med distinkte værdier. Der anvendes forskellige typer OLAP kuber i jobindsats.dk, blandt andet star-schema baserede MOLAP kuber, star-schema baserede ROLAP kuber og "detail table" baserede MOLAP kuber. Opgaven under nærværende udbud. AMS ønsker at indgå aftale om den fremtidige videreudvikling, vedligeholdelse og forvaltning de to systemer, herunder den fortsatte modernisering og udnyttelse af de teknologiske muligheder, samt videreudvikling i bestræbelserne på at realisere den beskrevne målarkitektur. For de to systemer drejer det sig om: A: Opgaver i forbindelse med "Det statistiske Datavarehus" vil bl.a. omfatte: Opgaver i forbindelse med ETL og EDW, herunder. Videreudvikling af målarkitekturen, Vedligeholdelse og videreudvikling af EDW efter best practice principper, herunder overtagelse af igangværende moderniseringsarbejder, Vedligeholdelse og videreudvikling af ETL-processer, herunder inkorporering af nye datakilder, valideringer, definitioner mv, Optimering, effektivisering og automatisering af processer mv, 3

18 Planlægning, afvikling og overvågning af ETL processer (bachjobs), herunder indgriben og korrigerende handlinger ved fejl, både i ETL-processer og data, Videreudvikling af målarkitektur og datamodeller, Kontakt til dataleverandørerne, Kontakt til driftsleverandøren. Opgaver i forbindelse med rapportering, herunder. Vedligeholdelse af efterbehandling og oparbejdning af datamarter, rapportering, mv, Videreudvikling med nye former for rapportering tilpasset udviklingen i de forretningsmæssige behov, herunder etablering af nye datamarter, Udvikling og gennemførelse af ad hoc rapportering, Løbende statistiske undersøgelser og analyser, Rådgivning vedrørende bl.a. målarkitektur, EDW, ETL, statistik og rapportering, samt valg og udnyttelse af teknologi, Systemforvaltning, herunder afvikling og overvågning af batchjobs, testog udviklingsmiljøer, installation af SAS-Platformen og applikationer på serverne i samarbejde med driftsleverandøren. B: Opgaver i forbindelse med Jobindsats.dk vil bl.a. omfatte:. Videreudvikling af målarkitektur forjobindsats.dk. Opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af rapporteringsgrundlaget i form af et større antal datamarter, herunder:. Vedligeholdelse og videreudvikling af ETL-process, der danner rapporteringsgrundlaget, efter bestpractice principper. Optimering, effektivisering og automatisering af processer mv. Planlægning, afvikling og overvågning af ETL processer (bachjobs), herunder indgriben og korrigerende handlinger ved fejl, både i ETL-processer og data. Opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af multidimensionalt webbaseret rapporteringssystem, herunder: Vedligeholdelse og videreudvikling af faciliteter til dannelse af kuber ud fra dimensions- og faktadata til indlæsning i rapporteringssystemets databaser efter best practice principper. Vedligeholdelse og videreudvikling af rapporteringssystem herunder udvikling af nye rapporter. Optimering, effektivisering og automatisering afrapporteringssystem herunder eventuel omlægning til anden platform for frontend udvikling. Driftsovervågning af rapporteringssystem, herunder indgriben og korrigerende handlinger ved fejl, både i ETL-processer og rapporteringsfaciliteter. Opgaver i forbindelse med Content Management System (CMS), herunder:. Vedligeholdelse og videreudvikling af faciliteter til håndtering af tekstindhold og layout i CMS. Driftsovervågning af CMS-system, herunder indgriben og korrigerende handlinger ved fejl, både i ETL-processer og rapporteringsfaciliteter.. Derudover varetagelse af kontakt til CMS-leverandøren og driftsleverandøren. Leverandøren må påregne at opgaverne (litra A og B) skal løses i tæt samspil med Kundens medarbejdere, at opgaveløsningen primært skal ske på Kundens adresse og at arbejdssproget er dansk. Driften af "Det statistiske datavarehus" og Jobindsats.dk varetages af eksterne driftsleverandører på driftsaftaler indgået gennem Statens IT. Der henvises til pkt. II..5 i udbudsbekendtgørelse nr. 202/S CPV: SAS Institute A/S Købmagergade København K Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

19 DK-Kastrup: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S Totalrådgivning ved om- og udbygning af Terminal 2 (inkl. arkaden). Grundet stigende passagertal indgår CPH aftale om totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning af Terminal 2. Opgaven er opdelt i to separate delaftaler som følger: Delaftale. Totalrådgivning ved ombygning af Terminal 2 Landside (T2). Delaftale 2. Totalrådgivning ved om- og tilbygning af Arkaden Landside (Arkade). Begge delaftaler vedrører installationstekniske komplekse opgaver, hvor der ligeledes kræves et højt arkitektonisk niveau. CPV: , Holsøe Arkitekter A/S Ryesgade 3F, København N Holm & Grut A/S Nørregade 7A 62 København K

20 DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed REGION SYD Lilleskov, erstatningsbyggeri i Nyborg - prækvalifikation vedr. totalrådgivning på etablering af bosted. Region Syddanmark skal have opført et erstatningsbyggeri for Lilleskov. Der skal nybygges et bosted til 48 fysisk og psykisk udviklingshæmmede på eksisterende grund i Nyborg by. Opgaven omfatter nybyggeri af 48 to-rums boliger, i alt ca m2. Kontrakten forventes at have en varighed af år og 9 måneder i perioden oktober juli 204. CPV: CASA Arkitekter MAA Farimagsvej Næstved Telefon: Fax:

21 DK-Aalborg: Affaldscontainere AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Rammeaftale på fremstilling og levering af special container til Aalborg Forsyning, Renovation, samt. gangsanskaffelse af container. Rammeaftale på fremstilling og levering af special container til Aalborg Forsyning, Renovation, samt. gangsanskaffelse af container. CPV: Miljø-Art A/S Industrimarken Støvring

22 DK-Aalborg: Affaldskomprimatorer AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Leje og evt køb af komprimatorer til Aalborg Forsyning, Renovation. Leje og evt køb af komprimatorer til Aalborg Forsyning, Renovation. CPV: Micodan A/S Industrimarken Støvring

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på:

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på: Praktisk information Kursussteder Kurserne afholdes i SAS Knowledge & Education Centre på følgende adresser: København - Købmagergade 7-9, 1150 København K Skanderborg - Kr. Kielbergsvej 3, 8660 Skanderborg

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 1Oktober 2003 / JFA Om Codan Ca. 2000 medarbejdere i Danmark Moderselskabet er engelske Royal & Sun Alliance, som ejer 72% af aktierne Bruttopræmier i Danmark

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 10.07.2013 fået 21 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 11.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Region Nordjylland Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Hvem er vi Hanne Purkær Fuldmægtig Koncern Økonomi (Systemejer) Region Nordjylland Dagligt ansvar for BI Jan

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14.

DHUV. Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. DHUV Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet metoder og it-anskaffelse Kommunemøder den 4., 7., 10. og 14. marts 2011 2 Vejledende program 12.45 Baggrund for projektet og formål med dagen

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud

Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune. Spildevandsplan. Opgaveoplæg - Tilbud Viden der bringer mennesker videre--- nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 nordfyns kommune Spildevandsplan Opgaveoplæg - Tilbud April 2007 Ref 07akk629 F00029-1-MLN(1) Version

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende udførelse af kloakservice for Udbudsbekendtgørelsesnummer: 392714-2014 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:91612-2011:text:da:html DK-Gentofte: Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb 2011/S

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form.

Region Midtjylland har indtil 03.07.2013 fået 17 spørgsmål om udbudsmaterialet. Spørgsmålene er gengivet i anonymiseret form. Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Spørgsmål og svar pr. 04.07.2013 i forbindelse med Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation

Ordregiver har et meget vidt skøn ved prækvalifikation Resumeer af offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud Perioden august 2014. Resumeer og kommentarer er skrevet af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Læs mere

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan

Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Notat Dato: 8. marts 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Nye elementer i dagrenovationsordningen - procesplan Indledning Såfremt der træffes principbeslutning om at arbejde videre mod indførelse

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere