Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 256-277)"

Transkript

1 ANLÆGSINVESTERINGER (side ) 256

2 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling og et tilhørende rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen vedrører selve det fysiske anlægsarbejde, mens rådighedsbeløbet alene har en finansieringsmæssig betydning. Det er en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Anlægsbevillinger gives af Kommunalbestyrelsen og kan være ét- eller flerårige. Selvom en anlægsbevilling er flerårig, kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret opførte rådighedsbeløb. Ved budgetlægningen afsættes rådighedsbeløb for at finansiere anlægsarbejdet. Rådighedsbeløb skal frigives forud for et anlægsarbejde igangsættes. For enhver anlægsbevilling skal der udpeges en budgetansvarlig, som har ansvaret for at udmønte bevillingen, for at føre tilsyn med anvendelsen af den og for at aflægge regnskab, når anlægsarbejdet er afsluttet. Der skal altid aflægges et særskilt regnskab for anlægsbevillinger med en bruttoudgift på over 2 mio. kr. 257

3 Oversigt over planlagte anlægsinvesteringer Økonomiske oversigt Alle beløb er i 2013-priser (i hele kr.) BUDGET 2013 BUDGET- OVERSLAG 2014 BUDGET- OVERSLAG 2015 BUDGET- OVERSLAG 2016 Anlæg heraf omfattet af kvalitetsfondens områder Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet * Prioriteret anlægspulje * Rammebeløb skoletandplejen * Fremtidig struktur af tandklinikken * Anlægspulje til haller * Renovering af fodboldbane i Hårslev * Erhvervs- og Udviklingsudvalget K-ant * Informationscenter Gyldensteensprojektet * Branding, Grundsalg, bosæt. og erhverv * Udvikling af Søndersø bymidte * Projekt Hasmark Strandpark * Udviklingsplan for landområder * Familieudvalget Skole-it * SKole IT - Managementsystem * Moderniseringsplan for skoler Langebyhus Trådløst netværk daginstitutioner Moderniseringsplan for dagtilbud Socialudvalget * Digitalisering - Mobil løsning * Digitalisering - Statens Arkiver * Digitalisering - Borgerportal * Digitalisering - Udskiftning af hardware * Velfærdsteknologi i hjemmeplejen * Udv. servicearealer Vesterbo * Udviklingsplan for botilbud * Etablering af senhjerneskadecenter * Projektering - Aktivitetshus i Søndersø * Teknik- og miljøudvalget Renovering af gadelys * Havneinvesteringer * Asfaltbelægning Sti Møllehaven - Bogense * 258

4 Alle beløb er i 2013-priser (i hele kr.) BUDGET 2013 BUDGET- OVERSLAG 2014 BUDGET- OVERSLAG 2015 BUDGET- OVERSLAG 2016 Sti - Søndersø, Dallund * Renovering af fortove og stier * Cykelsti Kongslundskolen til Toftevej * Energibesparende foranstaltninger * Energimærkning kommunale bygninger * Nedrivningspulje * Rev. vandløbsregulativer særlige område * Ekstra midler til Energibesp. foranstaltninger Økonomiudvalget * Pulje løbende udskiftning af IT på insti * Pulje til løbende udskiftning af IT * Digitalisering administrative områder Digitalisering resten af organisationen Kommuneplan og klimatilpasningsplan * Aflevering til Statens arkiver * Note Der gøres opmærksom på, at der ikke skal søges om frigivelse af anlægsbevillinger markeret med *, idet anlægsmidler er frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for

5 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til konkrete anlægsprojekter inden for fritidsområdet. I budget 2013 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Uprioriteret anlægspulje til fritidsområdet Sundheds-, kultur- og fritidschefen prioriterer og indstiller overfor udvalget anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Særlige forhold I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet, at reducere den uprioriterede anlægspulje med kr. i 2012 og tilbageføre dem i Årsagen hertil skulle ses i relation til, at forventede overførte midler fra 2011 kunne anvendes i Prioriteret anlægspulje Prioriteret anlægspulje Den prioriterede anlægspulje er afsat til: Anlægsstrategi for fremtidig renovering af haller og boldbaner med tilhørende faciliteter kr. Forundersøgelse - Sundhedshus (fase 2) kr. Sundheds-, kultur- og fritidschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Rammebeløb skoletandplejen Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af teknisk udstyr til skoletandplejen. I budget 2013 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Rammebeløb skoletandplejen Sundheds-, kultur- og fritidschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 260

6 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Fremtidig struktur af tandklinikken Fremtidig struktur af tandklinikken I samråd med udvalget vil Sundheds-, kultur- og fritidschefen prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Anlægspulje til haller I forbindelse med budgetaftalen for 2013 er der afsat en årlig anlægspulje til hallerne i Nordfyns Kommune, som skal anvendes til konkrete anlægsprojekter. I budget 2013 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Anlægspulje til haller I samråd med udvalget vil Sundheds-, kultur- og fritidschefen prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Renovering af fodboldbane i Hårslev I forbindelse med budgetaftalen for 2013 er der afsat en anlægspulje til renovering af fodboldbanen i Hårslev. Renovering af fodboldbane i Hårslev Sundheds-, kultur- og fritidschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 261

7 Erhvervs- og Udviklingsudvalget Erhvervs- og Udviklingsudvalget K-ant Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til projekt K-ant: K-ant Ud over de afsatte anlægsmidler, er der også afsat kr. årligt til drift. Med K-ANT projektet sættes der fokus på at gøre Nordfyn tilgængelig for alle. Det skal ske ved at bruge nye digitale og mobile muligheder. Alle kulturtilbud, den nordfynske natur og de nordfynske landskaber og kulturarv, skal opleves og formidles som en samlet oplevelse. Der skal udvikles en vision og strategi, der skal skabe merværdi mellem alle aktiviteterne, hvor private, foreninger og kommune indgår nye og anderledes partnerskaber (Nye grønne partnerskaber). På denne måde skabes der fælles rammer for en tværgående udnyttelse af kommunens samlede ressourcer med kultur, kulturarv, natur og landskaber som omdrejningspunkt. K-ANT projektet skal samtidig tydeliggøre de mange værdier og aktiviteter, der er og skabes på Nordfyn. Projektet skal understøtte den Nordfynske udvikling som både en attraktiv bosætningskommune og en attraktiv turistdestination. Direktøren for Tekning og Miljø vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Informationscenter Gyldensteensprojektet Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til etablering af et informationscenter i tilknytning til Gyldensteensprojektet: Informationscenter Gyldensteensptojeketet Direktøren for Tekning og Miljø vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til branding, grundsalg, bosætning og erhverv: Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Anlægsmidlerne anvendes til branding af Nordfyn, kampagner m.m., der skal sikre og understøtte en øget bosætning og tiltrækning samt fastholdelse af nuværende erhverv og arbejdspladser i kommunen. Herunder et øget salg af grunde og boliger i Nordfyns Kommune. 262

8 Erhvervs- og Udviklingsudvalget Direktøren for Tekning og Miljø vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Udvikling af Søndersø bymidte Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til udvikling af Søndersø bymidte: Udvikling af Søndersø bymidte Anlægsmidlerne anvendes til udvikling af Søndersø bymidte i området omkring den gamle centergrund, således at der skabes et nyt og anderledes byrum med spændende udfoldelsesmuligheder. Det forudsættes at projektet har lokalt medejerskab fra såvel det lokale handelsliv, foreningsliv samt borgere. Direktøren for Tekning og Miljø vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Projekt Hasmark Strandpark Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til projekt Hasmark Strandparkt: Projekt Hasmark Strandpark Anlægsmidlerne skal anvendes til en fortsat udvikling og realisering af Hasmark Strandpark. Det forudsættes, at der opnås midler fra eksterne fonde, således at der kan gennemføres et samlet og bæredygtigt projekt. Direktøren for Tekning og Miljø vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Udviklingsplan for landområder Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb til udarbejdelse af en udviklingsplan for landområderne i Nordfyns Kommune: Udviklingsplan for landområder Anlægsmidlerne skal anvendes til igangsætning af en innovativ proces for udarbejdelse af udviklingsplaner i landdistrikterne, således at landdistrikterne indgår i en samlet udviklings- og helhedsplanlægning i Nordfyns Kommune. Herunder undersøges muligheden for nye innovative samarbejder og fællesskaber med landdistrikterne. Direktøren for Tekning og Miljø vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 263

9 Familieudvalget Familieudvalget Skole-it Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til folkeskoleområdet. I budget 2013 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Skole-it Skole- og dagtilbudschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Skole-it Managementsystem I budget 2012 samt overslagsåret 2013, er der afsat anlægsbeløb til et managementsystem til skole-it. I budget 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: SKole IT - Managementsystem Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Moderniseringsplan for skoler Som en del af budgetaftalen for 2013, er der de kommende 3 år budgetlagt en årlig anlægspulje, som skal anvendes til modernisering af skolerne i Nordfyns Kommune. I budget 2013 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Moderniseringsplan for skoler Direktøren for Børn og Kultur samt Skole- og dagtilbudschefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Langebyhus Det budgetlagte anlægsbeløb skal anvendes til udvidelse af Langebyhus fra 9 til 18 døgnpladser. Dermed kan der inkluderes flere udsatte børn og unge i eget regi, frem for en anbringelse i andre kommuner. I budgetoverslagsåret 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: 264

10 Familieudvalget Langebyhus Børn- og Ungechefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Det skal endvidere bemærkes, at det i forbindelse med budgetvedtagelsen blev besluttet, at ej forbrugte anlægsmidler i 2012 overføres til 2013, hvor udvidelsen af antal pladser igangsættes. Trådløst netværk daginstitutioner Som en del af budgetaftalen for 2013, er der budgetteret med anskaffelse af trådløst netværk til de kommunale daginstitutioner i Nordfyns Kommune. Trådlåst netværk daginstitutioner Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Moderniseringsplan for dagtilbud Som en del af budgetaftalen for 2013, er der budgetteret med en anlægspulje, til modernisering af daginstitutionerne i Nordfyns Kommune. Miderniseringsplan for dagtilbud Direktøren for Børn og Kultur samt Skole- og dagtilbudschefen vil i samråd med udvalget prioritere anvendelsen af puljen. Skole- og dagtilbudschefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 265

11 Socialudvalget Socialudvalget Digitalisering - Mobil løsning Der er afsat et anlægsbudget til en mobil digitalisering af hjemmesygeplejen, for bedre at kunne imødegå de udefra kommende krav både med kommunikation til eksterne samarbejdspartnere og krav om dokumentation. Løsningen vil også kunne understøtte telemedicinske løsninger. I budget 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering - Mobil løsning Driftschefen for Hjemmeplejen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Digitalisering - Arkivering Statens Arkiver Statens Arkiver har krav på alle elektroniske data i omsorgssystemet Rambøll Care. Der er afsat et anlægbudget til en digital løsning af den lovpligtig indberetning til Statens Arkiver af alle data, der er over 5 år gamle. I budget 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering - Statens Arkiver Driftschefen for Hjemmeplejen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Digitalisering Borgerportal Der er afsat et anlægsbudget til løsning af den lovpligtige borgeradgang til data der er registreret på borger i omsorgssystem Rambøll Care. Løsningen skal fungere senest i I budget 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering - Borgerportal Driftschefen for Hjemmeplejen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Digitalisering - Udskiftning af hardware Der er afsat et anlægsbudget til løbende udskiftning af hardware på ældre- og sundhedsområdet, da hardware indenfor området er af ældre dato og fungerer meget langsomt i forbindelse med nye opdateringer. Ældre- og sundhedsområdet er via Sundhedsaftalerne meget afhængige af en IT-understøttelse i det daglige arbejde. 266

12 Socialudvalget I budget 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering - Udskiftning af hardware Driftschefen for Hjemmeplejen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Som en del af budgetaftalen for 2013, er der de kommende 4 år budgetlagt en årlig anlægspulje, som skal anvendes til velfærdsteknologi i hjemmeplejen. I budget 2013 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Anskaffelsen af velfærdsteknologien skal tænkes ind på området til brug for at understøtte borgeren i den daglige færden, således at teknologien er med til at nytænke velfærden, så den skaber tryghed, sikkerhed og mobilitet for borgeren. Driftschefen for Hjemmeplejen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Udvidelse af servicearealer Vesterbo Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsmidler til udvidelse af servicearealerne på senhjerneskadetilbuddet Vesterbo. Udvidelsen skal forbedre de fysiske rammer og dermed forebygge konflikter. Udvidelse af servciearealer Vesterbo Driftschefen for Plejecentrene er budgetansvarlig for anlægsbeløbet Udviklingsplan for botilbud Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat anlægsmidler til at understøtte en udviklingsplan for botilbud. Udviklingsplan for botilbud Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 267

13 Socialudvalget Etablering af senhjerneskadecenter Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat midler til en forundersøgelese af yderligere behov for etablering af tilbud til senhjerneskadecenter. Etablering af senhjerneskadecenter Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Projektering - Aktivitetshus i Søndersø Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat midler til projektering af et aktivitetshus i Søndersø, idet det forventes at aktiviteterne fra aktivitetshuset i Veflinge flytter til et nyt aktivitetshus. Projektering - Aktivitetshus i søndrsø Social- og Arbejdsmarkedsdirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 268

14 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Renovering af gadelys I 2015 skal alle kviksølvlyskilder i udendørs belysning udfases til fordel for mere energieffektive og miljøvenlige alternativer (jf. EU-direktivet 245/2009, som blev vedtaget i foråret 2009). Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og skal anvendes til gennemførelse af en renovering af den samlede gadebelysning, idet den nuværende gadebelysning består af kviksølvsarmaturer. I budget 2013 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Renovering af gadelys Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Havneinvesteringer Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til investeringer i Bogense Havn og Marina. Puljebeløbet prioriteres i forhold til Bogense Havn og Marinas investeringsoversigt. I budget 2013 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Havneinvesteringer Havnefogeden er budgetansvarlig for anlægsbeløbet, som udmøntes i forhold til den vedtagne investeringsplan. Asfaltbelægning Som en del af budgetaftalen for 2013, er budgetlagt med en anlægspulje til asfaltbelægning i Nordfyns Kommune. Asfaltbelægning De ekstra anlægmidler anvendes til vedligeholdelse af de kommunale veje. I 2013 skal muligheden for en mere langsigtet løsning omkring vedligeholdelsen af de kommunale veje f.eks. i form af funktionsudbud eller andre mulige løsningsmodeller undersøges nærmere. Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 269

15 Teknik- og Miljøudvalget Sti Møllehaven - Bogense Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat en anlægspulje til etablering af sti fra Møllehaven til Bogense by. Sti Møllehaven - Bogense Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Sti - Søndersø, Dallund Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat en anlægspulje til etablering af sti fra Søndersø til Dallund. Sti - Søndersø, Dallund Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Renovering af fortorve og stier Som en del af budgetaftalen for 2013, er der i årene budgetlagt med en årlig anlægspulje til renovering af fortorve og stier i Nordfyns Kommune. I budget 2013 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Renovering af fortorve og stier Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Cykelsti Kongslundskolen til Toftevej Som en del af budgetaftalen for 2013, er der afsat en anlægspulje til etablering af cykelsti fra Kongslundskolen til Toftevej i Bogense. Cykelsti Kongslundskolen til Toftevej

16 Teknik- og Miljøudvalget Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Energibesparende foranstaltninger Den 30. april 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at indgå aftale med Enervision om at gennemgå alle kommunens bygninger for at vurdere mulige energibesparende foranstaltninger. Til iværksættelse af energibesparende foranstaltninger, er der afsat en anlægspulje, som kan anvendes til energibesparende foranstaltninger i Nordfyns Kommunes ejendomme. I budget 2013 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Energibesparende foranstaltninger Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Energimærkning kommunale bygninger Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til lovpligtig energimærkning af kommunale bygninger. I budget 2013 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Energimærkning kommunale bygninger Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Nedrivningspulje Nordfyns Kommune er tildelt et tilskud på i alt kr. fra indsatspuljen til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder. En forudsætning for at kommunen kan anvende puljemidlerne er, at der i budget 2012 eller 2013 afsættes kr. som kommunal medfinansiering. Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til opkøb og nedrivning af ejendomme. I budgetoverslagsåret 2013, er der afsat følgende anlægsbeløb: Nedrivningspulje

17 Teknik- og Miljøudvalget Direktøren for Teknik og Miljø prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Revison af vandløbsregulativer i særlige områder Nordfyns Kommune har som vandløbsmyndighed pligt til at udarbejde regulativer for offentlige vandløb. I den forbindelse har Natur og Miljø fået udarbejdet en plan for vandløbsregulativrevision ved en rådgiver. Regulativrevisionen kan omfatte opmåling af vandløbene, konsekvensanalyse af ændringer og regulativændringen. Vandplanerne skal være udført senest ved udgangen af I budget 2013 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Revision af vandløbsregulativer særlige område Natur- og Miljøchefen er budgetansvarlig for anlægsbeløbet Energibesparende foranstaltninger Som en del af budgetaftalen for 2013 er der i perioden afsat 15 mio. kr. ekstra til energibesparende foranstaltninger. I budget 2013 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Energibesparende foranstaltninger Anlægsmidlerne anvendes til en øget indsats i forhold til energibesparende investeringer. Der investeres fortsat i den kommunale bygningskapital, således at tilbagebetalingstiden på investeringerne øges fra den nukendte model med 8 år til en tilbagebetalingstid på 20 år. Målet er fortsat at sikre de investeringer, der medfører det største afkast og rationale. Driftschefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. 272

18 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Udskiftning af IT på institutioner Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til de kommunale institutioner. I budget 2013 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Pulje løbende udskiftning af IT på institutioner IT-chefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. IT administration Anlægsbudgettet er budgetlagt som et puljebeløb, og anvendes til anskaffelse af IT-udstyr til det administrative område. I budget 2013 samt overslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Pulje til løbende udskiftning af IT IT-chefen prioriterer anvendelsen af puljen, og er samtidig budgetansvarlig for anlægsbudgettet. Digitalisering administrative områder Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger inden for de administrative områder (Rådhusene), som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. I budget 2013 samt overslagsåret 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering administrative områder Digitaliseringsgruppen prioriterer i samråd med direktionen anlægspuljen til brug for investering i digitale løsninger. Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 273

19 Økonomiudvalget Digitalisering resten af organisationen Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger i hele organisationen, excl. Rådhusene, som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. I budgetoverslagsårene , er der afsat følgende anlægsbeløb: Digitalisering i resten af organisationen Digitaliseringsgruppen prioriterer i samråd med direktionen anlægspuljen til brug for investering i digitale løsninger. Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. Kommuneplan og klimatilpasningsplan Som en del af budgetaftalen for 2013 er der budgetlagt et puljebeløb til brug for investeringer i digitale løsninger inden for de administrative områder (Rådhusene), som efterfølgende kan give en diftsbesparelse. I budget 2013 samt overslagsåret 2014, er der afsat følgende anlægsbeløb: Kommuneplan og Klimatilpasningsplan Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet Aflevering til Statens Arkiver Som en del af budgetaftalen for 2013 er der afsat anlægsmidler til de ekstraordinære merudgifter, der kan henføres til aflevering af data til Statens Arkiver. Aflevering til Statens arkiver Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for anlægsbeløbet. 274

20 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til anlægsinvesteringer (netto) I nedenstående graf er medtaget samtlige nettoudgifter til anlæg. Dvs. at eventuelle anlægsindtægter er modregnet i anlægsudgifterne Udgifter til anlægsinvesteringer Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budgt 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til anlægsinvesteringer på Kvalitetsfondens områder (netto) I nedenstående graf er medtaget samtlige nettoudgifter til anlæg under Kvalitetsfondens områder, hvilket omfatter: Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Idrætsfaciliteter for børn og unge Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) Dagpleje Vuggestuer Børnehaver 275

21 Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene Nøgletal på udvalgte områder Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Udgifter til Kvalitetsfondens områder Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budgt 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 276

22 277

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 240-263)

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017. Anlægsinvesteringer ANLÆGSINVESTERINGER. (side 240-263) ANLÆGSINVESTERINGER (side 240-263) 240 (uddrag af Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Budgetaftale for i Nordfyns Kommune

Budgetaftale for i Nordfyns Kommune Budgetaftale for 2013-2016 i Nordfyns Kommune Budget 2013 er et budget i balance med øgede investeringer Der er den 27. september 2012 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative

Læs mere

Anlægsinvesteringer. (side )

Anlægsinvesteringer. (side ) (side 168-187) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling

Læs mere

Anlægsinvesteringer. (side )

Anlægsinvesteringer. (side ) (side 182-199) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling

Læs mere

Anlægsinvesteringer. (side )

Anlægsinvesteringer. (side ) (side 166-179) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling

Læs mere

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350

RESULTAT I ALT (før budgetreserver) 6.411-2.141-6.233-7.350 Hovedoversigt Bilag til budgetaftalen I nedenstående hovedoversigt er det samlede resultat af budgetaftalen for 2015-2018 vist. BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2015-priser (i hele1.000 kr.) DET SKATTEFINANSIEREDE

Læs mere

Anlægsinvesteringer. (side )

Anlægsinvesteringer. (side ) (side 212-235) Et anlæg kan defineres som en investering, der repræsenterer en værdi for kommunen over en periode der er længere end 1 år. Et anlægsarbejde må ikke igangsættes før der foreligger en anlægsbevilling

Læs mere

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse.

Budget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse. Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014,

Læs mere

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017

BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017 Velkomst Morten Andersen SIDE 2 Program for dagen 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.05 Overblik over kommunens økonomi Hvad

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET (side 56-75) 56 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018

ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018 FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER samt overslagsårene 20162018 Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 18. august 2014 Dokument nr. 4802014856610 Sags nr. 480201496130 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning...

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer:

I forhold til Budgetforslag for , som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget følgende præciseringer og ændringer: 2. Budgetaftalen I forhold til Budgetforslag for 2013-16, som blev sendt til høring, indeholder Aftale om budget 2013-16 følgende præciseringer og ændringer: Drift U-320 Styrkelse af kvaliteten i dagtilbud

Læs mere

Nordfyns Kommune Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 1

Nordfyns Kommune Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 1 Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 1 TIL KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 737. 2. behandling af Budget 2010 Sagsnr. 2009020248 J.nr. 00.30.00 Ved udløb af fristen for ændringsforslag den 28. september

Læs mere

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.

OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014. Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Aftale mellem. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om:

Aftale mellem. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om: 25 Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om: Budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 26 INDLEDNING

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Anlægsforslag Anlæg udvalgsopdelt - Budget 2014-2017 (i 1.000 kr.) Nr. Tekst Anlægstype 2014 2015 2016 2017 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskolen til UngNorddjurs Øvrige anlæg 4.300 0 0 0 A302

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr.

Afvigelse i Afvigelse i 2017 Serviceramme Skal overholdes 11 mio. kr. over 19 mio. kr. over 12 mio. kr. over 10 mio. kr. Indledning Kommunalbestyrelsen har i flere år arbejdet på at genskabe balance i kommunens økonomi. Grundstenen blev lagt med Aftale om økonomisk genopretning, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 35 TORSDAG DEN 8. OKTOBER 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen Meier

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter

21-09-2011 BilagØU_110926_pkt.03_05. Ændringsforslag fra partigrupper m.fl. + = merudgifter / mindreindtægter - = mindreudgifter / merindtægter 1 Direktionens forslag om et anlægsbudget på netto 125 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget. Dette forudsætter at anlægsbudgettet i overslagsår 2012-2014, som godkendt ved budgetvedtagelsen for 2011-2014

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

U U

U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014. Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Budgetområde: 826 Administration

Budgetområde: 826 Administration Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,

Læs mere

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til

Læs mere

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014

Anlægsoversigt pr. 15. maj 2014 Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000

Læs mere