Stu t die i håndbog Revideret august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stu t die i håndbog 20 2 14-16 Revideret august 2014"

Transkript

1 Studiehåndbog Revideret august 2014

2 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: ALMENT OM DAC-UDDANNELSEN... 6 Historie... 6 Studieadministrationen... 6 Direktør... 6 Uddannelsesleder... 6 Uddannelsessekretær... 7 De studerendes råd... 7 Lærerrådet... 7 A-kasse... 8 SU... 8 Udmeldelse og afbrydelse af uddannelsen... 8 KAPITEL 2: STUDIEPRAKSIS... 9 At være studerende... 9 Vejledning... 9 Hvornår skal jeg søge vejledning?... 9 Månedlig evaluering... 9 Grupper Gode råd til gruppearbejde Kapitel 3: Uddannelsens opbygning Varighed Skriftlige opgaver - form Opgavernes format Opgavernes opbygning Skriftlige opgaver - indhold Journalopgave Journalopgave Projektopgave Projektopgave 2 og eksamensprojekt Skriftlige opgaver - opgivelse af litteratur Skriftlige opgaver - aflevering Procedure vedr. skriftlige opgavers tilgængelighed Eksamen Prøveeksamen Afsluttende eksamen Praktik Hvad vil det sige at være i praktik? Logbog Individuelt målsætningsskema Evaluering af praktikanten Praktikbesøg

3 Udlandsophold Anbefalinger og gode råd til praktiksøgning KAPITEL 4: PRAKTISKE OPLYSNINGER Husregler Retningslinjer for undervisning Mødepligt og fravær Tovholder og daglig oprydning Dueslag og opslagstavle Kost- og sukkerpolitik SkoleKom Installering og opstart Aflevering af opgaver på SkoleKom Videreformidling af undervisningsmateriale Obligatorisk litteratur Forslag til videre læsning om studieteknik

4 Indledning Kære DAC-studerende Denne studiehåndbog er en guide til dit studieforløb på DAC-uddannelsen. Den er en vejledning til at afgrænse, hvilke krav og forventninger der stilles til dig som studerende. Således kan du altid slå op i studiehåndbogen, hvis du er i tvivl om dette eller hint. Kapitel 1: Alment om DAC-uddannelsen uddannelsen er et overblik over DAC-uddannelsens organisation. Her kan du få svar på, hvor du kan søge SU, hvem der kan give dig studievejledning, hvem der taler de studerendes sag etc. Kapitel 2: Studiepraksis giver en indføring i begrebet at studere eller at være studerende. I dette kapitel kan du finde konkrete redskaber til at takle de udfordringer, som DAC-uddannelsen indebærer. Kapitel 3: Uddannelsens opbygning er en vejledning til og uddybning af studieordningen. Det er her, du finder gode råd til at søge praktikplads, udfylde målsætningsskema og skrive opgaver. Kapitel 4: Praktiske oplysninger er en oversigt over de regler, der er gældende i hverdagen på DAC-uddannelsen. Vi ønsker dig et rigtig godt studieforløb! Med venlig hilsen Studieadministrationen 4

5 Navn BrugerID til SkoleKom Password til SkoleKom Personlig mailadresse på SkoleKom 5

6 Kapitel 1: Alment om DAC-uddannelsen Historie Uddannelsen Danish Addiction Counselor (DAC) blev oprettet i 1992 af Frederiksberg Centeret, der siden 1990 har udført dagbehandling af afhængige. Den bærende tanke var at skabe en uddannelse, som kunne tilføre behandlingsinstitutionerne professionalisme samt faglig og etisk kvalitet. DAC-uddannelsen er en del af Frederiksberg Centeret, men er uafhængig af behandlingsfilosofien. Studieadministrationen Studieadministrationen består af en direktør, en uddannelsesleder og en uddannelsessekretær, der i fællesskab står for den daglige drift af DAC-uddannelsen. Da vi i hverdagen på DAC-uddannelsen varetager mange af de samme arbejdsområder, er nedenstående fremstilling af studieadministrationens organisation og ansvarsområder kun tilnærmelsesvis. Vi henstiller til, at denne opdeling respekteres, når du henvender dig til studieadministrationen. Direktør Det er direktøren for Frederiksberg Centeret, der har det overordnede ansvar for DACuddannelsen. Direktøren varetager de overordnede rammer for uddannelsen, økonomien, optagelse af studerende og personaleadministrationen. Uddannelsesleder Uddannelseslederen har ansvaret for de faglige og pædagogiske retningslinjer. I praksis betyder dette, at uddannelseslederen udarbejder semesterplaner og litteraturlister, har kontakt til undervisere og praktiksteder, koordinerer interne prøver og eksamen, indstiller til eksamen, godkender opgaverelaterede papirer mv. Gennem sparring og vejledning i opgaver og studieteknik søger uddannelseslederen at skabe rammerne for et sundt og lærerigt studiemiljø. Du kan altid bestille en tid hos uddannelseslederen, hvis du har brug for vejledning i alt lige fra opgaveskrivning til almen studieteknik. Du kan læse mere om vejledning i kapitel 2. 6

7 Uddannelsessekret ddannelsessekretær Uddannelsessekretæren beskæftiger sig med de administrative rammer for DACuddannelsen. Det er hos uddannelsessekretæren, du får vejledning om SU, får udleveret litteratur og undervisningsmateriale, booker lokaler, får registreret fravær, får underskrevet revaliderings- og kørselsgodtgørelse samt indleverer praktikaftale og oplyser om adresseog telefonændring. Endelig har sekretæren en vigtig rolle i forhold til opretholdelsen af husreglerne og de daglige pligter. De studerendes råd Formålsparagraf for de studerendes råd: De studerendes råd er de studerendes taleorgan til studieadministrationen. Rådet består af tre studenterrepræsentanter og en suppleant fra hvert hold. Aktuelle spørgsmål, problemstillinger og idéer vedrørende DAC-uddannelsens standard og kontinuitet diskuteres af hele holdet på holdets time, som afholdes mindst én gang pr. semester. Det er de studerendes råds ansvar at udarbejde et referat fra holdets time og formidle dette til uddannelseslederen. Uddannelseslederen såvel som de studerendes råd kan indkalde til møde, hvis en given problemstilling ønskes diskuteret og videreformidlet. Lærerrådet Formålsparagraf for DAC uddannelsens lærerråd: 1. Lærerrådet er i pædagogiske spørgsmål den samlede underviserstabs taleorgan til DAC uddannelsens administration. Dette kommunikeres gennem formanden. 2. Det er lærerrådets opgave i samarbejde med DAC-uddannelsens ledelse at tilstræbe den optimale pædagogiske standard og kontinuitet i den daglige undervisning. 3. Lærerrådet skal fungere som faglig sparring for DAC-uddannelsen, herunder medvirke til udviklingen af nye tiltag på DAC-uddannelsen. 4. Lærerrådet skal endvidere medvirke til at kvalitetssikre DAC-uddannelsens undervisning. 7

8 A-kasse I henhold til 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 560 af 4. juli 2002 berettiger DAC-uddannelsen til dimittendoptagelse i en A-kasse. Er du allerede medlem af en A-kasse, kan du givetvis blive i denne. Men du har også mulighed for at blive indmeldt i A-kassen FTF-A, som er funktionærernes A-kasse. Der forefindes links til A-kassen FTF-A på DAC-uddannelsens hjemmeside. SU Er du berettiget til SU, er det dit eget ansvar at ansøge elektronisk på minsu, som du finder på SU styrelsens hjemmeside, Hertil er det nødvendigt at have en digital signatur eller en personlig pinkode, som du ligeledes bestiller på minsu. Det er muligt at få SU-vejledning hos studiesekretæren. Dog kræver dette, at du har din digitale signatur eller pinkode med, for at der kan skaffes adgang til dine personlige oplysninger på minsu. Udmeldelse og afbrydelse af uddannelsen Ved udmeldelse gælder følgende: Indtil to måneder før studiestart refunderes depositum minus administrationsgebyr. Mellem en og to måneder før studiestart refunderes 50 % af depositum. En måned før studiestart refunderes 30 % af depositum. En måned før studiestart refunderes 50 % af restbeløbet. Efter studiestart gives der ingen refusion. Ved afbrydelse af uddannelsen fra og med første undervisningsdag er der sædvanligvis ingen refusion. Dog kan refusion finde sted i særlige tilfælde, hvor den studerende kan dokumentere, at afbrydelsen er uforskyldt, eller at uforudsete omstændigheder er opstået (fx ved alvorlig sygdom og dødsfald i familien). Studerende, der ikke selv har gennemgået en afhængighedsbehandling, skal evt. påregne udgifter til deltagelse i et kursus for pårørende til afhængige. 8

9 Kapitel 2: Studiepraksis At være studerende At studere betyder at undersøge i detaljer, hvilket kræver en god portion nysgerrighed, kreativitet, ydmyghed og refleksion, for der findes ikke én bestemt måde at undersøge i detaljer. Hermed indikerer vi fra studieadministrationens side, at du finder din måde at undersøge begrebet afhængighed og fagbetegnelsen misbrugsrådgiver/-behandler på. Vi søger at opstille de bedst mulige rammer for din uddannelse, hvorefter det er op til dig at udfylde dem. Du er derfor ansvarlig for at finde ud af, hvad der er relevant for dig at undersøge. I løbet af uddannelsen er der indlagt en række studieaktiviteter (jf. projektopgaver, praktikophold mm.), som har til formål at give dig mulighed for at sætte dit personlige fingeraftryk på uddannelsen. Målsætningsskemaet, praktikken og projektarbejdet er alle elementer, hvor du får mulighed for at eksperimentere med den viden, du er blevet præsenteret for i undervisningen. Vejledning I forbindelse med skriftlige opgaver kan du få faglig og studieteknisk vejledning. Uanset om du har behov for den ene eller den anden form for vejledning, er det nødvendigt at bestille tid og lave en aftale om, hvad vejledningen skal omhandle. Hvis vejledningen tager udgangspunkt i skriftligt materiale, er det nødvendigt at sende dette nogle dage forinden. Vejledningen kan give hjælp til fokus, afgrænsning, indhold, struktur osv., og vejledningen kan også bruges til at løse gruppeproblematikker. En af forudsætningerne for en god vejledning er dog, at du som studerende er dig bevidst om, hvad du søger. Jo bedre du er forberedt, desto større udbytte vil du få af vejledningen. Hvornår skal jeg søge vejledning? Det kan til tider synes svært at afgøre, hvornår det er nødvendigt at søge vejledning. Det er det, når du synes det - og tit også lidt før. Dels er der ikke noget spørgsmål eller nogen tvivl, som er for lille, og dels drejer vejledning sig ikke kun om at løse problemer. Som studerende vil du næsten med sikkerhed få gavn af vejledningen, idet det altid er frugtbart at få en anden til at se med fremmede øjne på opgaven. Månedlig evaluering e Studieadministrationen opfordrer dig til at udfylde de månedlige evalueringsskemaer, der først og fremmest er en tilbagemelding på din oplevelse af undervisningen. Tilbage- 9

10 meldingerne bruges i forbindelse med videreudviklingen og kvalitetssikringen af DACuddannelsen. På evalueringsskemaerne skal du også tilkendegive, hvor mange timer du skønner at have brugt på studieaktiviteter i løbet af den seneste måned. På den måde får du mulighed for at reflektere over, om du eksempelvis får læst nok på litteraturen osv. Evalueringsskemaerne er at finde på de studerendes dueslag, og de afleveres ca. hver d. 1. i måneden i uddannelsessekretærens skuffe. Evalueringsskemaet kan også udfyldes og afleveres elektronisk på SkoleKom. Grupper På DAC-uddannelsen vil du indgå i flere forskellige former for gruppearbejde, hvilket vil indebære forskellige former for udfordringer. Øvelse i at arbejde i grupper er især relevant, fordi du som misbrugsrådgiver eller -behandler enten kommer til selv at lede grupper eller på anden vis vil blive en del af en gruppe, som skal samarbejde. Gode råd til gruppearbejde Et godt og udbytterigt gruppearbejde grundlægges allerede i gruppedannelsen. Her skal I som studerende have afstemt gensidige forventninger og ambitionsniveau. Det kan være i forhold til faglige interesser eller praktiske omstændigheder, som hvor meget tid, I hver især har til at mødes og/eller kan investere i gruppearbejdet. Som en del af den gensidige afstemning af forventninger kan I diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kommunikerer vi indbyrdes i gruppen? Hvor tit skal vi mødes? Hvor meget tid kan den enkelte investere i gruppearbejdet? Har vi samme ambitionsniveau og opfattelse af arbejdsmetoden? Når gruppen er dannet, og samarbejdet er gået i gang, kan det anbefales: At I udarbejder en arbejdsplan med indlagte deadlines. At I for hvert møde definerer formål og som afslutning fordeler arbejdsopgaver. At I forpligter jer til gruppen og tager ansvar for de opgaver, I påtager jer. At I med jævne mellemrum evaluerer jeres samarbejde. 10

11 Kapitel 3: Uddannelsens opbygning Dette kapitel omhandler DAC-uddannelsens varighed, de skriftlige opgaver på uddannelsen samt den afsluttende eksamen. Vær opmærksom på, at de overordnede rammer for skriftlige opgaver og eksamen findes i studieordningen, 7, 8 og 9. 9 Varighed DAC-uddannelsen består af tre semestre, der strækker sig over 18 måneder. Nedenstående diagram er en skitse over uddannelsesforløbet. Den endelige semesterplan bliver oplyst ved starten af hvert semester. 1. semester 2. semester 3. semester September oktober: Undervisning Januar: Undervisning August: Projektopgave 1 Målsætningsskema for Målsætningsskema for praktik 1 praktik 2 Efterårsferie i uge 42 November december: 6 ugers observationspraktik Logbog Journalopgave 1 Februar maj: 12 ugers træningspraktik Journalopgave 2 Maj juni: Undervisning September: Undervisning Oktober: Undervisning Efterårsferie i uge 42 Projektopgave 2 og prøveeksamen Juleferie Sommerferie i juli November december: Undervisning Januar februar: Eksamensprojekt og eksamen 11

12 Skriftlige opgaver - form Opgavernes format Antal anslag (med Cirka antal mellemrum) for sider hele opgaven Journalopgave Journalopgave Projektopgave Projektopgave Eksamensprojekt Med antal anslag for hele opgaven henviser vi til det skrevne. Dette betyder, at grafer og figurer ikke tæller med som en del af opgaven. Du kan enten vedlægge dine figurer og grafer som bilag eller inkorporere dem i opgaven. Forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste tæller heller ikke med, når der optælles anslag/sideantal. Vi anbefaler at benytte skrifttypen Times New Roman og mellem 1 og 1½ linjeafstand. I Word kan du fastsætte antal anslag for hele opgaven ved at vælge Ordoptælling under fanebladet Gennemse Gennemse. Opgavernes opbygning Journalopgaverne udfærdiges i det udleverede journalskema, Arbejds Arbejds- og behandlingsjournal journal. I journalopgave 1 udfyldes alle felterne inden behandlingsplanen, mens du i journalopgave 2 skal udfylde alle de relevante felter. I projektopgaverne og eksamensprojektet skal du formulere en problemformulering og udforme opgaven derudfra. Det er i den forbindelse en god investering at være grundig i udarbejdelsen af problemformuleringen, da den er udgangspunkt for hele opgaven. I disse opgaver skal du ligesom i journalopgaverne relatere din problematik til praksis. Dvs. du skal forholde dig til, hvilken betydning det givne emne har for dit arbejde som rådgiver/behandler. Opgaven skal indeholde følgende elementer: Forside Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering 12

13 Emneafgrænsning Metodevalg og metodiske overvejelser Analyse Konklusion Litteraturliste Reglerne for anonymitet i forhold til personlige data gælder for samtlige opgaver. Skriftlige opgaver - indhold Journalopgave 1 Journalopgave 1 er en øvelse i, hvordan du håndterer og organiserer personlige data på et behandlingssted. Opgaven baseres på et eller flere interview, du har lavet med en af dine medstuderende. Disse interview finder sted i forbindelse med undervisningen. Udfærdigelsen af opgaven er hjemmearbejde. Journalopgave 2 Journalopgave 2 er en udvidet udgave af journalopgave 1, da du til journalopgave 2 har fulgt en eller flere klienter under dit praktikophold. Du skal benytte dine data fra dine samtaler og observationer til at udfylde alle felterne i skemaet. Der kan være tilfælde, hvor du ikke har mulighed for at udfylde alle felter ud fra de indsamlede data (fx hvis en klient afbryder behandlingen). I sådanne tilfælde er det tilladt at udfylde det givne felt på baggrund af fiktive data. På forsiden af journalskemaet i feltet Patient nr. r. skal du anføre, hvorvidt journalopgaven er baseret på reelle samtaler og observationer (skriv A ), delvist fiktive data (skriv AB ) eller fiktive data (skriv B ). I feltet behandlingsplan opregnes en række problemstillinger. Ud fra hver problemstilling bedes du beskrive, hvilke mål du i samarbejde med klienten er nået frem til i forhold til det pågældende problem, samt hvilke metoder I vil bruge for at nå det. For hvert mål bedes du opstille nogle metodevalg og begrunde disse valg (fx: Hvorfor er det mere hensigtsmæssigt at bruge den ene metode frem for den anden?). Projektopgave 1 Der er afsat fire uger i august til at skrive projektopgave 1, som skal omhandle emnet selvhjælpsgrupper. selvhjælpsgrupper. Du kan vælge at skrive alene eller i gruppe. Med udgangspunkt i empirisk materiale, dvs. interview, observationer, spørgeskemaundersøgelser etc., skal du belyse og problematisere aspekter, der har relation til en eller flere selvhjælpsgrupper. Du skal inddrage en eller flere teoretiske tekster i analysen af dit indsamlede materiale. 13

14 Formålet med projektopgave 1 er, at du skal tilegne dig konkret viden om et givent, afgrænset emne, som i dette tilfælde er selvhjælpsgrupper. Du skal således tilegne dig viden om selvhjælpsgruppernes styrker og svagheder, opbygning og betydning i en afhængighedsbehandling. Hvis du selv har gennemført trinarbejde og er medlem af en selvhjælpsgruppe, er dette en øvelse i at forholde dig professionelt, kritisk og distanceret til egen praksis, idet du ikke skal inddrage din egen historie. At få en sådan forståelse af selvhjælpsgrupperne er med til at give et blik for, hvornår og hvordan det er meningsfuldt at anbefale selvhjælpsgrupperne til en klient. Eksempler på emner: Hvilken betydning har selvhjælpsgrupper for afhængige og deres pårørende? På hvilken måde praktiseres de 12 trin i de forskellige selvhjælpsgrupper? Hvad er styrkerne og svaghederne ved selvhjælpsgrupper? Er selvhjælpsgrupperne religiøse? På DCAA s hjemmeside kan du få et overblik over forskellige selvhjælpsgruppers møder. Projektopgave 2 og eksamensprojekt Kravene til det overordnede indhold i projektopgave 2 og eksamensprojektet er de samme. Formålet er at belyse problemstillinger i forbindelse med afhængighedsbehandling/- rådgivning/-forebyggelse. Det kan være etiske spørgsmål, udfordringer i forbindelse med samarbejdspartnere, problemstillinger i relation til behandlingen af klienter, behandlingsmetoder, typer af misbrug etc. Problemformuleringen er styrepinden for disse projekter. Dvs. du skal ud fra din problemformulering udvælge relevante metoder og teoretiske tekster til at belyse og besvare den givne problemstilling. Ligesom i projektopgave 1 kan projekterne udarbejdes individuelt eller i grupper. Eksempler på problemformuleringer: Hvad er ludomani, og hvordan kan det behandles? Hvad er de grundlæggende kerneoverbevisninger for den sexafhængige? Hvad taler for og imod at arbejde med total afholdenhed i behandlingen af unge? 14

15 Skriftlige opgaver - opgivelse af litteratur I projektopgave 2 og eksamensprojektet skal du opgive en del af pensum og/eller anden litteratur som baggrund for dit skriftlige projekt. Ved prøveeksamen og eksamen vil du blive stillet spørgsmål til den opgivne litteratur. Følgende antal sider skal opgives: Projektopgave 2: 800 sider Eksamensprojekt: 1600 sider Eksamensprojekt, skærpede vilkår: 2400 sider. De opgivne sider skal anføres i projektet med angivelse af forfatter, titel og evt. sidetal samt en tydelig optælling af sideantal. Litteraturopgivelsen må stamme fra såvel DACuddannelsens udleverede litteratur som fra øvrig studierelevant litteratur. Skriftlige opgaver - aflevering Journalopgave 1 skal afleveres elektronisk på SkoleKom på konferencen, Journalopgave 1. Journalopgave 2 skal afleveres elektronisk på SkoleKom på konferencen, Journalopgave 2. Projektopgave 1 skal afleveres elektronisk på SkoleKom på konferencen, Projektopgave 1. Projektopgave 2 skal afleveres elektronisk på SkoleKom på konferencen, Projektopgave 2 samt i tre trykte eksemplarer til studieadministrationen. Eksamensprojektet skal afleveres elektronisk på SkoleKom på konferencen, Eksamensprojekt samt i tre trykte eksemplarer til studieadministrationen. Se i øvrigt kapitlet SkoleKom vedr. opgaveaflevering på SkoleKom. Procedure vedr. skriftlige opgavers tilgængelighed De obligatoriske skriftlige opgaver på DAC-uddannelsen: journalopgave 1 og 2, projektopgave 1 og 2 samt eksamensprojektet vil alle være tilgængelige for nuværende og fremtidige studerende på DAC-uddannelsen, når de er bedømt og bestået. Ønsker du, at en eller flere af dine opgaver ikke skal gøres tilgængelige, bedes du oplyse dette til studieadministrationen. 15

16 Eksamen Prøveeksamen Med udgangspunkt i projektopgave 2 bliver der afholdt prøveeksamen. Dette er først og fremmest en øvelse i at gå til eksamen, men det er også en øvelse i at give og modtage konstruktiv kritik. Af samme årsag skal samtlige studerende være til stede til alle fremlæggelser, som forløber over en uge. Forud for prøveeksamen vælger studieadministrationen opponentgrupper, der skal gennemlæse og stille spørgsmål give konstruktiv kritik til en udleveret projektopgave. I din forberedelse til dette kan du være opmærksom på følgende: Hvilke overvejelser har ligget til grund for projektgruppens arbejde med opgaven? Er der noget i opgaven, der har gjort dig nysgerrig/givet dig nye erkendelser? Fremstår argumenter og analyser overbevisende og troværdige? Svarer opgaven på problemformuleringen? Er opgavens indhold relevant? Hvad skal projektgruppen især roses for? Rammerne for prøveeksamen er som følger: Projektgruppen har min. til at fremlægge og perspektivere deres projekt. Hvis projektet er udarbejdet af en enkeltperson, har denne 10 minutter til fremlæggelsen. En sådan fremlæggelse skal kort opridse opgavens hovedkonklusioner og indeholde et oplæg til en perspektivering, der strækker sig ud over opgaven og inddrager ny viden. Herefter har opponentgruppen 10 min. til at stille spørgsmål og give konstruktiv kritik. Underviseren har 10 min. til at runde af med yderligere uddybende spørgsmål. Afsluttende eksamen Eksamen er en individuel, mundtlig eksamination, hvor du med udgangspunkt i eksamensprojektet viser din indsigt i og viden om en given problematik inden for afhængighed og misbrug. Det er til eksamen, du får mulighed for at se dit eget læringsforløb på DAC-uddannelsen fra et fugleperspektiv og inddrage den relevante viden, du er blevet præsenteret for igennem uddannelsesforløbet. Rammerne for eksamen er som følger: Eksaminationen varer i alt 40 min. Eksaminanden har 15 min. til fremlæggelse og perspektivering af sit eksamensprojekt. Fremlæggelsen efterfølges af 15 min. med uddybende spørgsmål og diskussion. Eksaminator og censor har 10 min. til votering. 16

17 I de tilfælde hvor eksamensprojektet er udarbejdet i grupper, bliver karakteren givet, når alle gruppemedlemmer er eksamineret. Gruppemedlemmerne vil blive eksamineret umiddelbart efter hinanden. Praktik Hvad vil det sige at være i praktik? Formålet med de to praktikforløb er at udforske og afprøve en behandlers arbejdsfunktioner. Det er således i praktikkerne, at du som studerende får mulighed for at omsætte teori til praksis. Hermed ikke sagt at du skal kunne mestre samtlige metoder og teknikker, en behandler benytter. Du skal blot få et indblik i metoderne og teknikkerne. Som praktikant og studerende får du i langt højere grad mulighed for at stille spørgsmål, være nysgerrig og lyttende. Det kan på én gang være en spændende, anstrengende og ensom opgave, der til tider kræver ro til eftertanke og refleksion. Som hjælp hertil har vi indlagt en række redskaber. Logbog Det er kun i løbet af praktik 1, at det er et krav, at du skal skrive logbog. Logbogen er ment som et redskab til at optimere din læring. Du har mulighed for at skabe dit eget private refleksionsrum, som dels kan berige dig med nye opdagelser og erkendelser og dels kan tydeliggøre dine fremskridt i løbet af praktikopholdet. Desuden kan det virke motiverende at vende tilbage til sine refleksioner. For at gøre det nemt og overskueligt kan du lave nogle faste fokuspunkter, som du skriver på dagligt eller ugentligt. Det kan eksempelvis være: Behandlerrollen: Hvordan forvalter jeg denne? I hvilke situationer er det svært for mig at forvalte denne rolle? Hvordan forvalter mine kollegaer behandlerrollen? Fordele og ulemper ved anvendte metoder: Hvornår oplever jeg, at de anvendte metoder hjælper mig i mit arbejde, og hvornår indskrænker de? Personalegruppen: Hvordan fungerer personalegruppen? Hvordan finder jeg mig til rette som praktikant i personalegruppen? Praktikantrollen: Hvad vil det sige at være praktikant på det pågældende sted? Udbrændthed: Hvad vil det sige at være udbrændt? Hvornår mærker jeg udbrændthed? Hvad gør mine kollegaer for at undgå udbrændthed? 17

18 Individuelt målsætningssk ålsætningsskema Målsætningsskemaerne er dine første skriftlige opgaver på DAC-uddannelsen. I disse opgaver, at du skal sætte ord på dine forventninger til og intentioner med dine praktikophold. Du skal medbringe det individuelle målsætningsskema til den indledende samtale med din praktikvejleder, så I derudfra kan diskutere og sammenholde dine og praktikvejlederens forventninger og lave en plan for dit praktikforløb. Målsætningsskemaerne kan også bruges undervejs i praktikforløbet, dels når du selv reflekterer over forløbet, og dels når du har (gerne ugentlige) samtaler med din praktikvejleder. Eksempelvis kan I overveje og diskutere følgende punkter: Hvor langt er I kommet i processen? Er I på rette vej? Er der arbejdsområder, du ikke har arbejdet med? Hvad kan årsagen være hertil? Og er det stadig relevant at arbejde med det givne arbejdsområde? Hvilke arbejdsområder ønsker henholdsvis du og din praktikvejleder yderligere udforsket? Evaluering af praktikanten Praktikevalueringsskemaet er praktikstedets vurdering af den studerendes indsats. Praktikvejlederen udfylder og sender skemaet til DAC-uddannelsen efter endt praktikophold. Ligesom det individuelle målsætningsskema kan evalueringsskemaet bruges som udgangspunkt for dine samtaler med din praktikvejleder. Eksempelvis skal praktikvejlederen godkende dit praktikophold hver tredje uge, hvilket passende kan være anledning til at gøre status over forløbet. Praktikbesøg Uddannelseslederen kommer på praktikbesøg hos de enkelte praktikanter i mindst én af de to praktikperioder (undtagen hvis praktikken afholdes i udlandet). Besøget varer en time delt i to, hvor den ene del består i en samtale med praktikvejleder og praktikant og den anden del med praktikanten alene. Indholdet af disse besøg er individuelle, men de overordnede formål er at rette op på eventuelle problemer i praktikforløbet, forbinde teori og praksis på uddannelsen, sikre det faglige udbytte samt for uddannelseslederen at opretholde en god kontakt med praktikanter og praktiksteder. Udlandsophold Et af praktikopholdene kan tages i udlandet. I den forbindelse kan der opstå særlige udfordringer, som man ikke normalt møder på en institution i Danmark. Disse kan blandt andet bestå i sprogbarrierer og kulturforskelle. Overvej derfor, om det er sådanne udfordringer, du søger. 18

19 Studieadministrationen hjælper gerne med oversættelse af målsætningsskema til engelsk, men kan ikke forholde sig til de ekstra omkostninger, du eventuelt vil få i forbindelse med praktikken. Er du på revalidering, bør du drøfte din beslutning med din sagsbehandler. Anbefalinger og gode råd til praktiksøgning Når du skal søge praktik, er det en god idé først at ringe op til de enkelte steder, dels for at høre, om der overhovedet er plads, og dels for at høre, om de er interesseret i mundtlige eller skriftlige praktikansøgninger. Derudover anbefaler vi følgende: Undgå tunnelsyn! Søg gerne flere praktikpladser på én gang. Orientér dig på praktikstedernes hjemmesider ud fra spørgsmålene: Hvad er det for en institution? Hvad er dens værdigrundlag, og hvilke behandlingsmetoder anvendes der? Din skriftlige ansøgning kan have mange udformninger, men som minimum skal den indeholde din motivation for at søge praktik på den givne institution og dit cv. Du kan få vejledning til udformning af ansøgningen hos uddannelseslederen. Du kan tage udgangspunkt i listen over praktikinstitutioner på DAC-uddannelsens hjemmeside, men det er ikke et krav, at det skal være en institution fra listen. Vælger du en anden institution, skal den godkendes af uddannelseslederen. 19

20 Kapitel 4: Praktiske oplysninger Husregler Huset er åbent fra kl. 8:30. Huset er et røgfrit miljø. Vi henstiller derfor al rygning til gården. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal mobiltelefonsamtaler foregå uden for huset. Vigtige telefonsamtaler må dog foretages i lokalet uden for auditoriet. Cykler skal stilles i stativerne i gården eller i parkeringskælderen. For at undgå pletter på gulvtæppet må der ikke medtages eller indtages andre drikke- og madvarer i undervisningslokalerne end vand. Daglig oprydning i undervisningslokalerne er de studerendes ansvar. De studerende har medansvar for den daglige oprydning i cafeen. Der kan printes fra de studerendes to pc'er i cafeen. Internettet er tilgængeligt på de studerendes computer og på det trådløse netværk, fc. Adgangskoden kan fås hos studieadministrationen. Retningslinjer for undervisning Vi gør opmærksom på dit medansvar over for både underviseren og dine medstuderende. Din indstilling og dit engagement har betydning for undervisningens udfald samt for arbejdsmiljøet på studiet. Vis hensyn under lektionerne, og undgå unødig støj og snak. Underviseren fastlægger rammerne for undervisningen, herunder pauser og sluttidspunkt. Kom til tiden efter pauser. Sørg for udluftning i pauserne. Det kan i visse situationer være fagligt givende at benytte internettet under undervisningen. Men der henstilles til, at internettet i undervisningstiden kun bruges til at opsøge fagrelevante hjemmesider. Mødepligt og fravær Undervisningen finder hovedsagligt sted fra kl Dog skal det påregnes, at nogle undervisningsmoduler kan vare til kl og Proceduren for registrering af fravær er følgende: 20

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16 Studieordning 2014-16 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL

11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL 11 PLS vejleder om: LÆRINGSMÅL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri

Praktikguide Professionsbachelor i Optometri Praktikguide Professionsbachelor i Optometri December 2013 Indholdsfortegnelse Generelt Introduktion... 3 Praktikperioden... 3 Praktikvirksomheden... 3 Økonomi... 3 Forsikring... 4 Kontaktinfo på praktikkoordinatoren:...

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D

LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D LÆRETERAPI: GRUPPETERAPI 1, (Training Therapy: Group Therapy 1) 5 ECTS, HIA110004D SEMESTER: 1. semester BA-SO; 2013 BEKENDTGØRELSEN, 2014-UDGAVE STUDIEORDNINGENS BESKRIVELSE AF MODULET 12 Modulet Læreterapi:

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Januar 2010 Forord I Sydslesvig er der i alt 11 Fritidshjem. I dag ligger fire institutioner i Flensborg (Sortevej, Nystadens Børne-

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere