Stu t die i håndbog Revideret august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stu t die i håndbog 20 2 14-16 Revideret august 2014"

Transkript

1 Studiehåndbog Revideret august 2014

2 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: ALMENT OM DAC-UDDANNELSEN... 6 Historie... 6 Studieadministrationen... 6 Direktør... 6 Uddannelsesleder... 6 Uddannelsessekretær... 7 De studerendes råd... 7 Lærerrådet... 7 A-kasse... 8 SU... 8 Udmeldelse og afbrydelse af uddannelsen... 8 KAPITEL 2: STUDIEPRAKSIS... 9 At være studerende... 9 Vejledning... 9 Hvornår skal jeg søge vejledning?... 9 Månedlig evaluering... 9 Grupper Gode råd til gruppearbejde Kapitel 3: Uddannelsens opbygning Varighed Skriftlige opgaver - form Opgavernes format Opgavernes opbygning Skriftlige opgaver - indhold Journalopgave Journalopgave Projektopgave Projektopgave 2 og eksamensprojekt Skriftlige opgaver - opgivelse af litteratur Skriftlige opgaver - aflevering Procedure vedr. skriftlige opgavers tilgængelighed Eksamen Prøveeksamen Afsluttende eksamen Praktik Hvad vil det sige at være i praktik? Logbog Individuelt målsætningsskema Evaluering af praktikanten Praktikbesøg

3 Udlandsophold Anbefalinger og gode råd til praktiksøgning KAPITEL 4: PRAKTISKE OPLYSNINGER Husregler Retningslinjer for undervisning Mødepligt og fravær Tovholder og daglig oprydning Dueslag og opslagstavle Kost- og sukkerpolitik SkoleKom Installering og opstart Aflevering af opgaver på SkoleKom Videreformidling af undervisningsmateriale Obligatorisk litteratur Forslag til videre læsning om studieteknik

4 Indledning Kære DAC-studerende Denne studiehåndbog er en guide til dit studieforløb på DAC-uddannelsen. Den er en vejledning til at afgrænse, hvilke krav og forventninger der stilles til dig som studerende. Således kan du altid slå op i studiehåndbogen, hvis du er i tvivl om dette eller hint. Kapitel 1: Alment om DAC-uddannelsen uddannelsen er et overblik over DAC-uddannelsens organisation. Her kan du få svar på, hvor du kan søge SU, hvem der kan give dig studievejledning, hvem der taler de studerendes sag etc. Kapitel 2: Studiepraksis giver en indføring i begrebet at studere eller at være studerende. I dette kapitel kan du finde konkrete redskaber til at takle de udfordringer, som DAC-uddannelsen indebærer. Kapitel 3: Uddannelsens opbygning er en vejledning til og uddybning af studieordningen. Det er her, du finder gode råd til at søge praktikplads, udfylde målsætningsskema og skrive opgaver. Kapitel 4: Praktiske oplysninger er en oversigt over de regler, der er gældende i hverdagen på DAC-uddannelsen. Vi ønsker dig et rigtig godt studieforløb! Med venlig hilsen Studieadministrationen 4

5 Navn BrugerID til SkoleKom Password til SkoleKom Personlig mailadresse på SkoleKom 5

6 Kapitel 1: Alment om DAC-uddannelsen Historie Uddannelsen Danish Addiction Counselor (DAC) blev oprettet i 1992 af Frederiksberg Centeret, der siden 1990 har udført dagbehandling af afhængige. Den bærende tanke var at skabe en uddannelse, som kunne tilføre behandlingsinstitutionerne professionalisme samt faglig og etisk kvalitet. DAC-uddannelsen er en del af Frederiksberg Centeret, men er uafhængig af behandlingsfilosofien. Studieadministrationen Studieadministrationen består af en direktør, en uddannelsesleder og en uddannelsessekretær, der i fællesskab står for den daglige drift af DAC-uddannelsen. Da vi i hverdagen på DAC-uddannelsen varetager mange af de samme arbejdsområder, er nedenstående fremstilling af studieadministrationens organisation og ansvarsområder kun tilnærmelsesvis. Vi henstiller til, at denne opdeling respekteres, når du henvender dig til studieadministrationen. Direktør Det er direktøren for Frederiksberg Centeret, der har det overordnede ansvar for DACuddannelsen. Direktøren varetager de overordnede rammer for uddannelsen, økonomien, optagelse af studerende og personaleadministrationen. Uddannelsesleder Uddannelseslederen har ansvaret for de faglige og pædagogiske retningslinjer. I praksis betyder dette, at uddannelseslederen udarbejder semesterplaner og litteraturlister, har kontakt til undervisere og praktiksteder, koordinerer interne prøver og eksamen, indstiller til eksamen, godkender opgaverelaterede papirer mv. Gennem sparring og vejledning i opgaver og studieteknik søger uddannelseslederen at skabe rammerne for et sundt og lærerigt studiemiljø. Du kan altid bestille en tid hos uddannelseslederen, hvis du har brug for vejledning i alt lige fra opgaveskrivning til almen studieteknik. Du kan læse mere om vejledning i kapitel 2. 6

7 Uddannelsessekret ddannelsessekretær Uddannelsessekretæren beskæftiger sig med de administrative rammer for DACuddannelsen. Det er hos uddannelsessekretæren, du får vejledning om SU, får udleveret litteratur og undervisningsmateriale, booker lokaler, får registreret fravær, får underskrevet revaliderings- og kørselsgodtgørelse samt indleverer praktikaftale og oplyser om adresseog telefonændring. Endelig har sekretæren en vigtig rolle i forhold til opretholdelsen af husreglerne og de daglige pligter. De studerendes råd Formålsparagraf for de studerendes råd: De studerendes råd er de studerendes taleorgan til studieadministrationen. Rådet består af tre studenterrepræsentanter og en suppleant fra hvert hold. Aktuelle spørgsmål, problemstillinger og idéer vedrørende DAC-uddannelsens standard og kontinuitet diskuteres af hele holdet på holdets time, som afholdes mindst én gang pr. semester. Det er de studerendes råds ansvar at udarbejde et referat fra holdets time og formidle dette til uddannelseslederen. Uddannelseslederen såvel som de studerendes råd kan indkalde til møde, hvis en given problemstilling ønskes diskuteret og videreformidlet. Lærerrådet Formålsparagraf for DAC uddannelsens lærerråd: 1. Lærerrådet er i pædagogiske spørgsmål den samlede underviserstabs taleorgan til DAC uddannelsens administration. Dette kommunikeres gennem formanden. 2. Det er lærerrådets opgave i samarbejde med DAC-uddannelsens ledelse at tilstræbe den optimale pædagogiske standard og kontinuitet i den daglige undervisning. 3. Lærerrådet skal fungere som faglig sparring for DAC-uddannelsen, herunder medvirke til udviklingen af nye tiltag på DAC-uddannelsen. 4. Lærerrådet skal endvidere medvirke til at kvalitetssikre DAC-uddannelsens undervisning. 7

8 A-kasse I henhold til 4 og 5 i bekendtgørelse nr. 560 af 4. juli 2002 berettiger DAC-uddannelsen til dimittendoptagelse i en A-kasse. Er du allerede medlem af en A-kasse, kan du givetvis blive i denne. Men du har også mulighed for at blive indmeldt i A-kassen FTF-A, som er funktionærernes A-kasse. Der forefindes links til A-kassen FTF-A på DAC-uddannelsens hjemmeside. SU Er du berettiget til SU, er det dit eget ansvar at ansøge elektronisk på minsu, som du finder på SU styrelsens hjemmeside, Hertil er det nødvendigt at have en digital signatur eller en personlig pinkode, som du ligeledes bestiller på minsu. Det er muligt at få SU-vejledning hos studiesekretæren. Dog kræver dette, at du har din digitale signatur eller pinkode med, for at der kan skaffes adgang til dine personlige oplysninger på minsu. Udmeldelse og afbrydelse af uddannelsen Ved udmeldelse gælder følgende: Indtil to måneder før studiestart refunderes depositum minus administrationsgebyr. Mellem en og to måneder før studiestart refunderes 50 % af depositum. En måned før studiestart refunderes 30 % af depositum. En måned før studiestart refunderes 50 % af restbeløbet. Efter studiestart gives der ingen refusion. Ved afbrydelse af uddannelsen fra og med første undervisningsdag er der sædvanligvis ingen refusion. Dog kan refusion finde sted i særlige tilfælde, hvor den studerende kan dokumentere, at afbrydelsen er uforskyldt, eller at uforudsete omstændigheder er opstået (fx ved alvorlig sygdom og dødsfald i familien). Studerende, der ikke selv har gennemgået en afhængighedsbehandling, skal evt. påregne udgifter til deltagelse i et kursus for pårørende til afhængige. 8

9 Kapitel 2: Studiepraksis At være studerende At studere betyder at undersøge i detaljer, hvilket kræver en god portion nysgerrighed, kreativitet, ydmyghed og refleksion, for der findes ikke én bestemt måde at undersøge i detaljer. Hermed indikerer vi fra studieadministrationens side, at du finder din måde at undersøge begrebet afhængighed og fagbetegnelsen misbrugsrådgiver/-behandler på. Vi søger at opstille de bedst mulige rammer for din uddannelse, hvorefter det er op til dig at udfylde dem. Du er derfor ansvarlig for at finde ud af, hvad der er relevant for dig at undersøge. I løbet af uddannelsen er der indlagt en række studieaktiviteter (jf. projektopgaver, praktikophold mm.), som har til formål at give dig mulighed for at sætte dit personlige fingeraftryk på uddannelsen. Målsætningsskemaet, praktikken og projektarbejdet er alle elementer, hvor du får mulighed for at eksperimentere med den viden, du er blevet præsenteret for i undervisningen. Vejledning I forbindelse med skriftlige opgaver kan du få faglig og studieteknisk vejledning. Uanset om du har behov for den ene eller den anden form for vejledning, er det nødvendigt at bestille tid og lave en aftale om, hvad vejledningen skal omhandle. Hvis vejledningen tager udgangspunkt i skriftligt materiale, er det nødvendigt at sende dette nogle dage forinden. Vejledningen kan give hjælp til fokus, afgrænsning, indhold, struktur osv., og vejledningen kan også bruges til at løse gruppeproblematikker. En af forudsætningerne for en god vejledning er dog, at du som studerende er dig bevidst om, hvad du søger. Jo bedre du er forberedt, desto større udbytte vil du få af vejledningen. Hvornår skal jeg søge vejledning? Det kan til tider synes svært at afgøre, hvornår det er nødvendigt at søge vejledning. Det er det, når du synes det - og tit også lidt før. Dels er der ikke noget spørgsmål eller nogen tvivl, som er for lille, og dels drejer vejledning sig ikke kun om at løse problemer. Som studerende vil du næsten med sikkerhed få gavn af vejledningen, idet det altid er frugtbart at få en anden til at se med fremmede øjne på opgaven. Månedlig evaluering e Studieadministrationen opfordrer dig til at udfylde de månedlige evalueringsskemaer, der først og fremmest er en tilbagemelding på din oplevelse af undervisningen. Tilbage- 9

10 meldingerne bruges i forbindelse med videreudviklingen og kvalitetssikringen af DACuddannelsen. På evalueringsskemaerne skal du også tilkendegive, hvor mange timer du skønner at have brugt på studieaktiviteter i løbet af den seneste måned. På den måde får du mulighed for at reflektere over, om du eksempelvis får læst nok på litteraturen osv. Evalueringsskemaerne er at finde på de studerendes dueslag, og de afleveres ca. hver d. 1. i måneden i uddannelsessekretærens skuffe. Evalueringsskemaet kan også udfyldes og afleveres elektronisk på SkoleKom. Grupper På DAC-uddannelsen vil du indgå i flere forskellige former for gruppearbejde, hvilket vil indebære forskellige former for udfordringer. Øvelse i at arbejde i grupper er især relevant, fordi du som misbrugsrådgiver eller -behandler enten kommer til selv at lede grupper eller på anden vis vil blive en del af en gruppe, som skal samarbejde. Gode råd til gruppearbejde Et godt og udbytterigt gruppearbejde grundlægges allerede i gruppedannelsen. Her skal I som studerende have afstemt gensidige forventninger og ambitionsniveau. Det kan være i forhold til faglige interesser eller praktiske omstændigheder, som hvor meget tid, I hver især har til at mødes og/eller kan investere i gruppearbejdet. Som en del af den gensidige afstemning af forventninger kan I diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kommunikerer vi indbyrdes i gruppen? Hvor tit skal vi mødes? Hvor meget tid kan den enkelte investere i gruppearbejdet? Har vi samme ambitionsniveau og opfattelse af arbejdsmetoden? Når gruppen er dannet, og samarbejdet er gået i gang, kan det anbefales: At I udarbejder en arbejdsplan med indlagte deadlines. At I for hvert møde definerer formål og som afslutning fordeler arbejdsopgaver. At I forpligter jer til gruppen og tager ansvar for de opgaver, I påtager jer. At I med jævne mellemrum evaluerer jeres samarbejde. 10

11 Kapitel 3: Uddannelsens opbygning Dette kapitel omhandler DAC-uddannelsens varighed, de skriftlige opgaver på uddannelsen samt den afsluttende eksamen. Vær opmærksom på, at de overordnede rammer for skriftlige opgaver og eksamen findes i studieordningen, 7, 8 og 9. 9 Varighed DAC-uddannelsen består af tre semestre, der strækker sig over 18 måneder. Nedenstående diagram er en skitse over uddannelsesforløbet. Den endelige semesterplan bliver oplyst ved starten af hvert semester. 1. semester 2. semester 3. semester September oktober: Undervisning Januar: Undervisning August: Projektopgave 1 Målsætningsskema for Målsætningsskema for praktik 1 praktik 2 Efterårsferie i uge 42 November december: 6 ugers observationspraktik Logbog Journalopgave 1 Februar maj: 12 ugers træningspraktik Journalopgave 2 Maj juni: Undervisning September: Undervisning Oktober: Undervisning Efterårsferie i uge 42 Projektopgave 2 og prøveeksamen Juleferie Sommerferie i juli November december: Undervisning Januar februar: Eksamensprojekt og eksamen 11

12 Skriftlige opgaver - form Opgavernes format Antal anslag (med Cirka antal mellemrum) for sider hele opgaven Journalopgave Journalopgave Projektopgave Projektopgave Eksamensprojekt Med antal anslag for hele opgaven henviser vi til det skrevne. Dette betyder, at grafer og figurer ikke tæller med som en del af opgaven. Du kan enten vedlægge dine figurer og grafer som bilag eller inkorporere dem i opgaven. Forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste tæller heller ikke med, når der optælles anslag/sideantal. Vi anbefaler at benytte skrifttypen Times New Roman og mellem 1 og 1½ linjeafstand. I Word kan du fastsætte antal anslag for hele opgaven ved at vælge Ordoptælling under fanebladet Gennemse Gennemse. Opgavernes opbygning Journalopgaverne udfærdiges i det udleverede journalskema, Arbejds Arbejds- og behandlingsjournal journal. I journalopgave 1 udfyldes alle felterne inden behandlingsplanen, mens du i journalopgave 2 skal udfylde alle de relevante felter. I projektopgaverne og eksamensprojektet skal du formulere en problemformulering og udforme opgaven derudfra. Det er i den forbindelse en god investering at være grundig i udarbejdelsen af problemformuleringen, da den er udgangspunkt for hele opgaven. I disse opgaver skal du ligesom i journalopgaverne relatere din problematik til praksis. Dvs. du skal forholde dig til, hvilken betydning det givne emne har for dit arbejde som rådgiver/behandler. Opgaven skal indeholde følgende elementer: Forside Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering 12

13 Emneafgrænsning Metodevalg og metodiske overvejelser Analyse Konklusion Litteraturliste Reglerne for anonymitet i forhold til personlige data gælder for samtlige opgaver. Skriftlige opgaver - indhold Journalopgave 1 Journalopgave 1 er en øvelse i, hvordan du håndterer og organiserer personlige data på et behandlingssted. Opgaven baseres på et eller flere interview, du har lavet med en af dine medstuderende. Disse interview finder sted i forbindelse med undervisningen. Udfærdigelsen af opgaven er hjemmearbejde. Journalopgave 2 Journalopgave 2 er en udvidet udgave af journalopgave 1, da du til journalopgave 2 har fulgt en eller flere klienter under dit praktikophold. Du skal benytte dine data fra dine samtaler og observationer til at udfylde alle felterne i skemaet. Der kan være tilfælde, hvor du ikke har mulighed for at udfylde alle felter ud fra de indsamlede data (fx hvis en klient afbryder behandlingen). I sådanne tilfælde er det tilladt at udfylde det givne felt på baggrund af fiktive data. På forsiden af journalskemaet i feltet Patient nr. r. skal du anføre, hvorvidt journalopgaven er baseret på reelle samtaler og observationer (skriv A ), delvist fiktive data (skriv AB ) eller fiktive data (skriv B ). I feltet behandlingsplan opregnes en række problemstillinger. Ud fra hver problemstilling bedes du beskrive, hvilke mål du i samarbejde med klienten er nået frem til i forhold til det pågældende problem, samt hvilke metoder I vil bruge for at nå det. For hvert mål bedes du opstille nogle metodevalg og begrunde disse valg (fx: Hvorfor er det mere hensigtsmæssigt at bruge den ene metode frem for den anden?). Projektopgave 1 Der er afsat fire uger i august til at skrive projektopgave 1, som skal omhandle emnet selvhjælpsgrupper. selvhjælpsgrupper. Du kan vælge at skrive alene eller i gruppe. Med udgangspunkt i empirisk materiale, dvs. interview, observationer, spørgeskemaundersøgelser etc., skal du belyse og problematisere aspekter, der har relation til en eller flere selvhjælpsgrupper. Du skal inddrage en eller flere teoretiske tekster i analysen af dit indsamlede materiale. 13

14 Formålet med projektopgave 1 er, at du skal tilegne dig konkret viden om et givent, afgrænset emne, som i dette tilfælde er selvhjælpsgrupper. Du skal således tilegne dig viden om selvhjælpsgruppernes styrker og svagheder, opbygning og betydning i en afhængighedsbehandling. Hvis du selv har gennemført trinarbejde og er medlem af en selvhjælpsgruppe, er dette en øvelse i at forholde dig professionelt, kritisk og distanceret til egen praksis, idet du ikke skal inddrage din egen historie. At få en sådan forståelse af selvhjælpsgrupperne er med til at give et blik for, hvornår og hvordan det er meningsfuldt at anbefale selvhjælpsgrupperne til en klient. Eksempler på emner: Hvilken betydning har selvhjælpsgrupper for afhængige og deres pårørende? På hvilken måde praktiseres de 12 trin i de forskellige selvhjælpsgrupper? Hvad er styrkerne og svaghederne ved selvhjælpsgrupper? Er selvhjælpsgrupperne religiøse? På DCAA s hjemmeside kan du få et overblik over forskellige selvhjælpsgruppers møder. Projektopgave 2 og eksamensprojekt Kravene til det overordnede indhold i projektopgave 2 og eksamensprojektet er de samme. Formålet er at belyse problemstillinger i forbindelse med afhængighedsbehandling/- rådgivning/-forebyggelse. Det kan være etiske spørgsmål, udfordringer i forbindelse med samarbejdspartnere, problemstillinger i relation til behandlingen af klienter, behandlingsmetoder, typer af misbrug etc. Problemformuleringen er styrepinden for disse projekter. Dvs. du skal ud fra din problemformulering udvælge relevante metoder og teoretiske tekster til at belyse og besvare den givne problemstilling. Ligesom i projektopgave 1 kan projekterne udarbejdes individuelt eller i grupper. Eksempler på problemformuleringer: Hvad er ludomani, og hvordan kan det behandles? Hvad er de grundlæggende kerneoverbevisninger for den sexafhængige? Hvad taler for og imod at arbejde med total afholdenhed i behandlingen af unge? 14

15 Skriftlige opgaver - opgivelse af litteratur I projektopgave 2 og eksamensprojektet skal du opgive en del af pensum og/eller anden litteratur som baggrund for dit skriftlige projekt. Ved prøveeksamen og eksamen vil du blive stillet spørgsmål til den opgivne litteratur. Følgende antal sider skal opgives: Projektopgave 2: 800 sider Eksamensprojekt: 1600 sider Eksamensprojekt, skærpede vilkår: 2400 sider. De opgivne sider skal anføres i projektet med angivelse af forfatter, titel og evt. sidetal samt en tydelig optælling af sideantal. Litteraturopgivelsen må stamme fra såvel DACuddannelsens udleverede litteratur som fra øvrig studierelevant litteratur. Skriftlige opgaver - aflevering Journalopgave 1 skal afleveres elektronisk på SkoleKom på konferencen, Journalopgave 1. Journalopgave 2 skal afleveres elektronisk på SkoleKom på konferencen, Journalopgave 2. Projektopgave 1 skal afleveres elektronisk på SkoleKom på konferencen, Projektopgave 1. Projektopgave 2 skal afleveres elektronisk på SkoleKom på konferencen, Projektopgave 2 samt i tre trykte eksemplarer til studieadministrationen. Eksamensprojektet skal afleveres elektronisk på SkoleKom på konferencen, Eksamensprojekt samt i tre trykte eksemplarer til studieadministrationen. Se i øvrigt kapitlet SkoleKom vedr. opgaveaflevering på SkoleKom. Procedure vedr. skriftlige opgavers tilgængelighed De obligatoriske skriftlige opgaver på DAC-uddannelsen: journalopgave 1 og 2, projektopgave 1 og 2 samt eksamensprojektet vil alle være tilgængelige for nuværende og fremtidige studerende på DAC-uddannelsen, når de er bedømt og bestået. Ønsker du, at en eller flere af dine opgaver ikke skal gøres tilgængelige, bedes du oplyse dette til studieadministrationen. 15

16 Eksamen Prøveeksamen Med udgangspunkt i projektopgave 2 bliver der afholdt prøveeksamen. Dette er først og fremmest en øvelse i at gå til eksamen, men det er også en øvelse i at give og modtage konstruktiv kritik. Af samme årsag skal samtlige studerende være til stede til alle fremlæggelser, som forløber over en uge. Forud for prøveeksamen vælger studieadministrationen opponentgrupper, der skal gennemlæse og stille spørgsmål give konstruktiv kritik til en udleveret projektopgave. I din forberedelse til dette kan du være opmærksom på følgende: Hvilke overvejelser har ligget til grund for projektgruppens arbejde med opgaven? Er der noget i opgaven, der har gjort dig nysgerrig/givet dig nye erkendelser? Fremstår argumenter og analyser overbevisende og troværdige? Svarer opgaven på problemformuleringen? Er opgavens indhold relevant? Hvad skal projektgruppen især roses for? Rammerne for prøveeksamen er som følger: Projektgruppen har min. til at fremlægge og perspektivere deres projekt. Hvis projektet er udarbejdet af en enkeltperson, har denne 10 minutter til fremlæggelsen. En sådan fremlæggelse skal kort opridse opgavens hovedkonklusioner og indeholde et oplæg til en perspektivering, der strækker sig ud over opgaven og inddrager ny viden. Herefter har opponentgruppen 10 min. til at stille spørgsmål og give konstruktiv kritik. Underviseren har 10 min. til at runde af med yderligere uddybende spørgsmål. Afsluttende eksamen Eksamen er en individuel, mundtlig eksamination, hvor du med udgangspunkt i eksamensprojektet viser din indsigt i og viden om en given problematik inden for afhængighed og misbrug. Det er til eksamen, du får mulighed for at se dit eget læringsforløb på DAC-uddannelsen fra et fugleperspektiv og inddrage den relevante viden, du er blevet præsenteret for igennem uddannelsesforløbet. Rammerne for eksamen er som følger: Eksaminationen varer i alt 40 min. Eksaminanden har 15 min. til fremlæggelse og perspektivering af sit eksamensprojekt. Fremlæggelsen efterfølges af 15 min. med uddybende spørgsmål og diskussion. Eksaminator og censor har 10 min. til votering. 16

17 I de tilfælde hvor eksamensprojektet er udarbejdet i grupper, bliver karakteren givet, når alle gruppemedlemmer er eksamineret. Gruppemedlemmerne vil blive eksamineret umiddelbart efter hinanden. Praktik Hvad vil det sige at være i praktik? Formålet med de to praktikforløb er at udforske og afprøve en behandlers arbejdsfunktioner. Det er således i praktikkerne, at du som studerende får mulighed for at omsætte teori til praksis. Hermed ikke sagt at du skal kunne mestre samtlige metoder og teknikker, en behandler benytter. Du skal blot få et indblik i metoderne og teknikkerne. Som praktikant og studerende får du i langt højere grad mulighed for at stille spørgsmål, være nysgerrig og lyttende. Det kan på én gang være en spændende, anstrengende og ensom opgave, der til tider kræver ro til eftertanke og refleksion. Som hjælp hertil har vi indlagt en række redskaber. Logbog Det er kun i løbet af praktik 1, at det er et krav, at du skal skrive logbog. Logbogen er ment som et redskab til at optimere din læring. Du har mulighed for at skabe dit eget private refleksionsrum, som dels kan berige dig med nye opdagelser og erkendelser og dels kan tydeliggøre dine fremskridt i løbet af praktikopholdet. Desuden kan det virke motiverende at vende tilbage til sine refleksioner. For at gøre det nemt og overskueligt kan du lave nogle faste fokuspunkter, som du skriver på dagligt eller ugentligt. Det kan eksempelvis være: Behandlerrollen: Hvordan forvalter jeg denne? I hvilke situationer er det svært for mig at forvalte denne rolle? Hvordan forvalter mine kollegaer behandlerrollen? Fordele og ulemper ved anvendte metoder: Hvornår oplever jeg, at de anvendte metoder hjælper mig i mit arbejde, og hvornår indskrænker de? Personalegruppen: Hvordan fungerer personalegruppen? Hvordan finder jeg mig til rette som praktikant i personalegruppen? Praktikantrollen: Hvad vil det sige at være praktikant på det pågældende sted? Udbrændthed: Hvad vil det sige at være udbrændt? Hvornår mærker jeg udbrændthed? Hvad gør mine kollegaer for at undgå udbrændthed? 17

18 Individuelt målsætningssk ålsætningsskema Målsætningsskemaerne er dine første skriftlige opgaver på DAC-uddannelsen. I disse opgaver, at du skal sætte ord på dine forventninger til og intentioner med dine praktikophold. Du skal medbringe det individuelle målsætningsskema til den indledende samtale med din praktikvejleder, så I derudfra kan diskutere og sammenholde dine og praktikvejlederens forventninger og lave en plan for dit praktikforløb. Målsætningsskemaerne kan også bruges undervejs i praktikforløbet, dels når du selv reflekterer over forløbet, og dels når du har (gerne ugentlige) samtaler med din praktikvejleder. Eksempelvis kan I overveje og diskutere følgende punkter: Hvor langt er I kommet i processen? Er I på rette vej? Er der arbejdsområder, du ikke har arbejdet med? Hvad kan årsagen være hertil? Og er det stadig relevant at arbejde med det givne arbejdsområde? Hvilke arbejdsområder ønsker henholdsvis du og din praktikvejleder yderligere udforsket? Evaluering af praktikanten Praktikevalueringsskemaet er praktikstedets vurdering af den studerendes indsats. Praktikvejlederen udfylder og sender skemaet til DAC-uddannelsen efter endt praktikophold. Ligesom det individuelle målsætningsskema kan evalueringsskemaet bruges som udgangspunkt for dine samtaler med din praktikvejleder. Eksempelvis skal praktikvejlederen godkende dit praktikophold hver tredje uge, hvilket passende kan være anledning til at gøre status over forløbet. Praktikbesøg Uddannelseslederen kommer på praktikbesøg hos de enkelte praktikanter i mindst én af de to praktikperioder (undtagen hvis praktikken afholdes i udlandet). Besøget varer en time delt i to, hvor den ene del består i en samtale med praktikvejleder og praktikant og den anden del med praktikanten alene. Indholdet af disse besøg er individuelle, men de overordnede formål er at rette op på eventuelle problemer i praktikforløbet, forbinde teori og praksis på uddannelsen, sikre det faglige udbytte samt for uddannelseslederen at opretholde en god kontakt med praktikanter og praktiksteder. Udlandsophold Et af praktikopholdene kan tages i udlandet. I den forbindelse kan der opstå særlige udfordringer, som man ikke normalt møder på en institution i Danmark. Disse kan blandt andet bestå i sprogbarrierer og kulturforskelle. Overvej derfor, om det er sådanne udfordringer, du søger. 18

19 Studieadministrationen hjælper gerne med oversættelse af målsætningsskema til engelsk, men kan ikke forholde sig til de ekstra omkostninger, du eventuelt vil få i forbindelse med praktikken. Er du på revalidering, bør du drøfte din beslutning med din sagsbehandler. Anbefalinger og gode råd til praktiksøgning Når du skal søge praktik, er det en god idé først at ringe op til de enkelte steder, dels for at høre, om der overhovedet er plads, og dels for at høre, om de er interesseret i mundtlige eller skriftlige praktikansøgninger. Derudover anbefaler vi følgende: Undgå tunnelsyn! Søg gerne flere praktikpladser på én gang. Orientér dig på praktikstedernes hjemmesider ud fra spørgsmålene: Hvad er det for en institution? Hvad er dens værdigrundlag, og hvilke behandlingsmetoder anvendes der? Din skriftlige ansøgning kan have mange udformninger, men som minimum skal den indeholde din motivation for at søge praktik på den givne institution og dit cv. Du kan få vejledning til udformning af ansøgningen hos uddannelseslederen. Du kan tage udgangspunkt i listen over praktikinstitutioner på DAC-uddannelsens hjemmeside, men det er ikke et krav, at det skal være en institution fra listen. Vælger du en anden institution, skal den godkendes af uddannelseslederen. 19

20 Kapitel 4: Praktiske oplysninger Husregler Huset er åbent fra kl. 8:30. Huset er et røgfrit miljø. Vi henstiller derfor al rygning til gården. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal mobiltelefonsamtaler foregå uden for huset. Vigtige telefonsamtaler må dog foretages i lokalet uden for auditoriet. Cykler skal stilles i stativerne i gården eller i parkeringskælderen. For at undgå pletter på gulvtæppet må der ikke medtages eller indtages andre drikke- og madvarer i undervisningslokalerne end vand. Daglig oprydning i undervisningslokalerne er de studerendes ansvar. De studerende har medansvar for den daglige oprydning i cafeen. Der kan printes fra de studerendes to pc'er i cafeen. Internettet er tilgængeligt på de studerendes computer og på det trådløse netværk, fc. Adgangskoden kan fås hos studieadministrationen. Retningslinjer for undervisning Vi gør opmærksom på dit medansvar over for både underviseren og dine medstuderende. Din indstilling og dit engagement har betydning for undervisningens udfald samt for arbejdsmiljøet på studiet. Vis hensyn under lektionerne, og undgå unødig støj og snak. Underviseren fastlægger rammerne for undervisningen, herunder pauser og sluttidspunkt. Kom til tiden efter pauser. Sørg for udluftning i pauserne. Det kan i visse situationer være fagligt givende at benytte internettet under undervisningen. Men der henstilles til, at internettet i undervisningstiden kun bruges til at opsøge fagrelevante hjemmesider. Mødepligt og fravær Undervisningen finder hovedsagligt sted fra kl Dog skal det påregnes, at nogle undervisningsmoduler kan vare til kl og Proceduren for registrering af fravær er følgende: 20

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København

Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København Projektguide Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser Aalborg og København 1 Projektguide August 2012 Distribueres af: Studienævnet for Læring og Filosofi Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009

Praktik håndbog. - International Linje. Praktikhåndbog for International Linje. Forår 2009 Praktik håndbog - International Linje Praktikadministrationen for uddannelsespraktikken International koordinator Anke Beuck dir.tlf.: +45 8755 3306 e-mail: anbe@viauc.dk Praktikleder Ulla Ravn dir.tlf.:

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16

Stu t die i ordnin i g 20 2 1 0 4-16 Studieordning 2014-16 Formål, fagligt indhold og kompetencer 1 Formål Uddannelsen til Danish Addiction Counselor (DAC) har til formål at gøre den studerende i stand til at varetage rådgivning og behandling

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde

Indholdsfortegnelse. Indhold. Botilbudet Skovsbovej/9.juni 2011, Charlotte Rohde 2011 Studiehåndbog - klinisk undervisning modul 8 sbscer Botilbudet Skovsbovej Skovsbovej 111, 5700 Svendborg Tlf: 63236700 Hjemmeside: www.skovsbovej.dk Lavet af: Charlotte Rohde 10-02-2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere