Kriminalitet og alder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalitet og alder"

Transkript

1 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2012 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti år, fra 2003 til I redegørelsen indgår alene overtrædelser af straffeloven, idet lovændringer, ændringer i politiets indsats, udviklingen i brug af automatisk hastighedskontrol, ændrede bødestørrelser m.v. påvirker antallet af registrerede særlovsovertrædelser betydeligt, som dermed i højere grad afspejler lovgivernes og de retshåndhævendes myndigheders indsats end borgernes tilbøjelighed til at begå lovovertrædelser. Eftersom mange særlovsovertrædelser alene registreres, når de når over en vis bødestørrelse, betyder ikke mindst ændrede bødestørrelser meget for omfanget af registrerede strafferetlige afgørelser. De forskellige lovændringer, initiativer m.v. har således i hvert fald haft en vis indflydelse på, at antallet af strafferetlige afgørelser for færdselslovsovertrædelser er vokset med 36 pct. siden 2003, mens antallet af strafferetlige afgørelser for øvrige særlovsovertrædelser er mere end tredoblet i perioden. Analyserne, der er baseret på tal fra Danmarks Statistik, omhandler fældende strafferetlige afgørelser. Det vil sige frihedsstraffe, bøder, tiltalefrafald og foranstaltningsdomme. Samme person kan optræde i statistikken flere gange i løbet af et år. I notatet indgår separate analyser for aldersgrupperne år, år samt 21 år og derover. Det er alderen på afgørelsestidspunktet, der er udgangspunktet. Overordnet set er der et fald i det samlede antal strafferetlige afgørelser for straffelovsovertrædelser fra 2006 til 2007 på 17 pct., hvilket givetvis er relateret til omstillingsprocesserne i forbindelse med gennemførelsen af politi- og domstolsreformen, som medførte et fald i sigtelsesprocenten samt en ophobning af straffesager i anklagemyndigheden og ved domstolene. Siden 2007 er antallet af strafferetlige afgørelser atter steget og var for de strafferetlige afgørelser, denne redegørelse omhandler i pct. højere end i Udviklingen efter 2006 er dog ikke ensartet i de forskellige aldersgrupper, jf. det følgende, hvilket indikerer mulige reelle forskelle i kriminalitetsudviklingen for aldersgrupperne. 1. Unge i alderen 15 til 17 år Antallet af årige er vokset fra 2003 til 2011, men faldt en smule fra 2011 til I 2012 var antallet af unge 22 pct. større end i Alene på denne baggrund må det derfor forventes, at antallet af lovovertrædelser begået af årige vil være stigende. Sådan forholder det sig dog ikke. Som det fremgår af tabel 1, begår de unge forholdsvis sjældent seksualforbrydelser, og i det omfang, det sker, drejer det sig typisk om blufærdighedskrænkelser eller seksualforbrydelser mod børn i alderen år. Det lille antal voldtægter varierer betydeligt år for år, og der er ingen klare udviklingstendenser herfor, ligesom der ikke er det for seksualforbrydelserne generelt. 1

2 Tabel 1. Antallet af strafferetlige afgørelser for aldersgruppen år fordelt efter kriminalitetens art. Seksualforbrydelser i alt heraf voldtægt Vold og trusler i alt heraf manddrab forsøg på manddrab Ejendomsforbrydelser i alt heraf indbrudstyveri butikstyveri brugstyveri af bil røveri Andre straffelovsovertrædelser heraf narkotikaforbrydelser Straffelovsafgørelser i alt Pr årige På voldsområdet, der inkluderer trusler m.v., har der frem til 2006 været en ganske stor stigning i antallet af sager, hvor unge er involveret. I absolutte tal er der tale om en øgning på 32 pct. i antallet af strafferetlige afgørelser fra 2003 til Vurderet i forhold til aldersgruppen størrelse er der tale om en øgning på 20 pct. I årene efter 2006 har der været en stagnerende tendens dog med et stort fald de seneste år. Det betyder, at antallet af afgørelser for vold i 2012 var 21 pct. lavere end 10 år tidligere, og vurderet i forhold til årgangenes størrelse er der tale om et fald på 36 pct. færre afgørelser for vold pr unge i 2012 i forhold til Størsteparten af voldssagerne angår simpel vold ( 244), og udviklingen i antallet af disse følger ganske nøje den overordnede tendens for voldsforbrydelser. En mindre del af sagerne angår alvorligere vold ( 245). I forhold til aldersgruppens størrelse var der i pct. færre sager om alvorligere vold, end tilfældet var i Sager vedrørende særlig alvorlig vold ( 246) forekommer meget sjældent blandt de unge. Antallet af sager vedrørende vold eller trusler om vold mod nogen i offentlig tjeneste ( 119) er steget markant frem til 2006, hvorefter der er sket et fald. I 2009 steg antallet af disse sager dog igen og var i pct. højere end i I de seneste to år har der atter været et fald, dog var antallet af sager i 2012 fortsat 29 pct. højere end det i 2003 (5 pct. højere beregnet pr i aldersgruppen). For manddrab samt forsøg herpå er tallene meget små og uden klare udviklingstendenser. 2

3 Antallet af sager vedrørende ejendomsforbrydelser steg frem til 2005, men er efterfølgende faldet, så det i 2012 var 19 pct. lavere end i Vurderet i forhold til antallet af årige er der tale om et fald på33 pct. Tabellen viser videre, at dette fald gælder såvel sager vedrørende indbrudstyveri, butikstyveri som biltyveri. Færre sager om biltyveri skal ses i sammenhæng med, at flere og flere biler har startspærrer. Det har medført en generel kraftig mindskning i antallet af anmeldte biltyverier. For så vidt angår røverisager, har antallet de fleste år varieret mellem 175 og 200, dog med noget højere tal i 2009 og I 2012 var antallet af røverier noget lavere end i de foregående ni år, og i forhold til aldersgruppens størrelse var der 39 pct. færre røverisager i 2012 end i Antallet af sager inden for kategorien Andre straffelovsovertrædelser steg betydeligt i de første år af den undersøgte periode og har derefter været ret konstant. Som det fremgår af tabellen, bidrager overtrædelser af straffelovens bestemmelser om narkotika meget lidt til denne udvikling. De bagvedliggende tal viser, at der først og fremmest har været en vækst i antallet af forbrydelser vedrørende penge og bevismateriale, freds- og ærekrænkelser og forbrydelser mod offentlig myndighed. Samlet set har antallet af afgørelser for straffelovsovertrædelser pr unge vokset fra 25 til 29 fra 2003 til 2004/05 og er derefter faldet konstant. I 2012 var der 17 afgørelser pr unge, hvilket i forhold til 2005 svarer til et fald på 41 pct. Overordnet set følger antallet af strafferetlige afgørelser pr i årgangen en omvendt U-kurve med toppunkt i 2005 og svarer dermed ganske godt til den udvikling, der er beskrevet for antallet af sigtelser mod unge under 18 år. 1 Udviklingen i de unges kriminalitet de allerseneste år svarer derimod ikke til den forventning, der kunne være hertil på baggrund den tidligere omtalte generelle udvikling efter retsreformen i I perioden herefter er der således ikke sket en vækst i antallet af strafferetlige afgørelser til unge, men tværtimod et fald. Det bemærkes, at når mønstret for udviklingen i de absolutte tal og for udviklingen pr årige ikke helt følger hinanden, skyldes det den nævnte ændring i ungdomsårgangenes størrelse. 2. Unge i alderen 18 til 20 år Antallet af årige i befolkningen var nogenlunde konstant de første par år i den undersøgte periode, men er derefter vokset, så der i 2012 var der 28 pct. flere årige end i Af tabel 2 ses, at antallet af strafferetlige afgørelser i forhold til årgangenes størrelse, jf. sidste række i tabellen, følger en lidt anden udviklingskurve end den, der er beskrevet ovenfor for de årige. For de årige var antallet af afgørelser pr i begyndelsen af perioden ganske konstant, hvorefter der fra 2005 til 2008 var et fald. I 2009 og 2010 voksede antallet af strafferetlige afgørelser i forhold til årgangenes størrelse igen, men er atter faldet de to seneste år. To forholdsvis flade bakker betegner således udviklingen, som dog også overordnet beskriver et fald på 20 pct. fra 2003 til Se Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet , Justitsministeriets Forskningskontor, marts

4 Niveauet for voldssager er højere for de årige end for de årige, men i lighed med den yngre aldersgruppe sker der en vækst i antallet af sager frem til Det efterfølgende fald er dog noget mindre end tilfældet er for de årige, således at niveauet i 2012 vurderet i forhold til aldersgruppens størrelse er 22 pct. lavere end i 2003 (mod et fald på 36 pct. for den yngre aldersgruppe). Faldet skyldes primært relativt færre sager om simpel vold ( 244), mens antallet af sager vedrørende vold eller trusler mod nogen i offentlig tjeneste ( 119) er steget med 25 pct. i løbet af perioden, når hensyn tages til væksten i aldersgruppens størrelse. Heller ikke for de årige er der tydelige udviklingstendenser i de meget alvorlige voldssager, den særligt alvorlige vold ( 246), manddrab eller forsøg herpå. Tabel 2. Antallet af strafferetlige afgørelser for aldersgruppen år fordelt efter kriminalitetens art. Seksualforbrydelser i alt heraf voldtægt Vold og trusler i alt heraf manddrab forsøg på manddrab Ejendomsforbrydelser i alt heraf indbrudstyveri butikstyveri brugstyveri af bil røveri Andre straffelovsovertrædelser heraf narkotikaforbrydelser Straffelovsafgørelser i alt Pr årige Frem til 2007 sker der et ujævnt, men overordnet set betydeligt fald i antallet af sager vedrørende ejendomskriminalitet pr årige er reduktionen på 32 pct. Derefter er omfanget af disse sager øget, dog igen med lidt færre i 2011 efterfulgt af en ny øgning i Sidstnævnte synes primært at bero på flere sager om butikstyveri, mens sager om indbrudstyveri og især brugstyveri af biler er fortsat med at falde fra 2011 til I forhold til aldersgruppens størrelse er brugstyverier af biler reduceret med så meget som 58 pct. fra 2003 til Antallet af røverisager varierer noget år for år og har de seneste fire år ligget noget højere end i de foregående år. I forhold til aldersgruppens størrelse var der dog knap én pct. flere røverisager i 2012 end i

5 Antallet af strafferetlige afgørelser for andre straffelovsovertrædelser varierer noget i den undersøgte tiårige periode. Som det fremgår af tabellen, angår kun en mindre del af denne vækst narkotikasager, og især i 2012 er der få sager vedrørende narkotika. Sager vedrørende andre straffelovsovertrædelser angår primært forbrydelser mod offentlig myndighed samt freds- og ærekrænkelser. De allersidste par år er der desuden kommet flere sager vedrørende almenfarlige forbrydelser. Dette er højst sandsynligt relateret til de strafskærpelser, der er sket vedrørende lovgivningen om våben og eksplosivstoffer ( 192 a) ved indehav af skydevåben m.v. Sammenfattende er kriminalitetsudviklingen for de årige mindre markant end for de årige uden hverken vækst eller fald i begyndelsen af perioden og et mindre fald i slutningen. I 2012 var der 21 pct. færre strafferetlige afgørelser pr årige end i 2005, mod et fald på 41 pct. for den yngre aldersgruppe. 3. Sammenligning med den øvrige del af befolkningen (21 år og opefter) Med henblik på at kunne se udviklingen i de unges kriminalitet i en større kontekst er der gennemført en tilsvarende analyse for personer over 20 år, jf. tabel 3. Denne del af befolkningen har i den undersøgte periode haft nogenlunde samme størrelse, idet den kun er vokset med tre pct. fra 2003 til Tabel 3. Antallet af strafferetlige afgørelser for personer over 20 år fordelt efter kriminalitetens art. Seksualforbrydelser i alt heraf voldtægt Vold og trusler i alt heraf manddrab forsøg på manddrab Ejendomsforbrydelser i alt heraf indbrudstyveri butikstyveri brugstyveri af bil røveri Andre straffelovsovertrædelser - heraf narkotikaforbrydelser Straffelovsafgørelser i alt Pr > 20 år

6 Udviklingen inden for de enkelte kriminalitetstyper viser en vækst i antal voldssager frem til 2005, dog ikke i sager vedrørende særlig alvorlig vold, manddrab og forsøg herpå. Dette svarer nogenlunde til mønstret for de unge, men væksten i voldssager er meget mindre, end tilfældet er for de unge. Det samme gør sig gældende for mindskningen i antallet af voldssager efter 2010, hvilket giver som resultat, at der i 2012 i forhold til 2003 var fire pct. færre voldssager pr over 20 år. På ejendomsforbrydelsesområdet har der blandt de ældre været et fald på 34 pct. fra 2004 til 2007, hvilket i hvert fald i nogen grad er relateret til retsreformen. Fra 2007 til 2012 har der været en stort set tilsvarende stigning, så at der i 2012 kun var fire pct. færre strafferetlige afgørelser pr for ejendomsforbrydelser end i Vedrørende underkategorierne er faldet mest markant for brugstyveri af biler (på 49 pct. fra 2003 til 2012) og mindst for butikstyverier (to pct.). Antallet af indbrudstyverier fluktuerer en del i den undersøgte periode, og er i pct. mindre end i 2003 (alle tal pr i aldersgruppen). Også antallet af røverisager varierer noget år for år, med det højeste antal i 2003 og det laveste i I forhold til 2003 var der i pct. færre røverisager pr i aldersgruppen. De fleste sager vedrørende straffelovens narkotikabestemmelser angår personer over 20 år. Som det fremgår af tabellen, er der frem til 2005 en vækst i antallet af disse sager. Denne stigning er relativt set mindre end for de årige, men i absolutte tal er der tale om en mere betydelig vækst. I de efterfølgende år er omfanget af narkotikasager ret konstant, men i 2011 og 2012 noget højere end i de tidligere år 41 pct. højere i 2012 end i De øvrige former for andre straffelovsovertrædelser angår også for de ældres vedkommende primært forbrydelser mod offentlig myndighed og freds- og ærekrænkelser, men desuden en del sager vedrørende falsk forklaring. Siden 2008 har der endvidere også for de ældre været ganske mange sager vedrørende almenskadelige forbrydelser, der som nævnt antagelig angår lovgivningen om våben og eksplosivstoffer ( 192 a). Overordnet set har antallet af strafferetlige afgørelser pr været ret konstant for den ældre aldersklasse frem til 2006, hvorefter der har været et fald efterfulgt af en vækst. I forhold til 2003 var der i 2012 to pct. færre strafferetlige afgørelser pr personer over 20 år, og i forhold til 2005 var der tre pct. færre strafferetlige afgørelser, altså et betydeligt mindre fald end det, der har kunnet registreres for især de årige, men også de årige. Tilsvarende angår den vækst, der har været i antallet af strafferetlige afgørelser siden 2007, primært personer over 20 år, i mindre grad de årige og slet ikke de årige. 4. Samlet om alder og kriminalitetsudvikling Et samlet overblik over udviklingen i kriminalitet, som den afspejler sig i omfanget af strafferetlige afgørelser, får man af figur 1, der omfatter flere aldersgrupper end dem, der er omtalt ovenfor. Det fremgår for det første af figuren, at antallet af strafferetlige afgørelser pr i aldersgrupperne, for alle aldersgrupper er faldet fra 2005 til Dette beror ikke alene på retsreformen fra 1. januar 2007, men også på, at Danmarks Statistiks tal vedrørende 2006 antagelig ikke er fyldestgørende, idet man som følge af de forandringer, der skulle træde i kraft 1. januar 2007 fra Kriminalregisteret modtog oplysninger om afgørelser i 2006 på et tidligere tidspunkt end ellers. Det har højst sandsynligt bevirket, at ikke alle 6

7 afgørelser var blevet registreret i Kriminalregisteret på det tidspunkt, hvorfor omfanget af strafferetlige afgørelser nok er kunstigt lavt i Figur 1. Antal fældende strafferetlige afgørelser pr i aldersgrupper, Det andet, der umiddelbart fremtræder af figuren, er, at der efter 2007 er sket en øgning i alle aldersgruppers kriminalitetsfrekvens med undtagelse af de helt unges. Deres kriminalitetsfrekvens er fortsat med at falde ganske betydeligt. For de årige sker der også efter 2010 et markant fald. For de øvrige aldersgrupper har der derimod været enten en fortsat vækst i de senere år eller en stagnation i omfanget af strafferetlige afgørelser. Den aldersgruppe, der repræsenterer den største procentuelle øgning i kriminalitetsfrekvensen, er de årige en vækst på 16 pct. fra 2003 til Særligt om kriminalitet blandt piger og drenge Kriminalitet begås i langt større udstrækning af drenge end af piger. Det ses af tabel 4, som også viser, at forskellen mellem drenge og piger er mindsket. Forholdet mellem de årige drenges og pigers kriminalitet var således ca. 4:1 i begyndelsen af den undersøgte periode, men fra 2007 nærmere 3:1, dog kun godt 2:1 i For de årige var dette forhold ca. 6:1 frem til 2007 og derefter ca. 5:1. Der er altså især for de yngste sket en reduktion i kønsforskellen på kriminalitetsområdet. Tabel 4. Antal strafferetlige afgørelser for straffelovsovertrædelser pr i aldersgrupperne, fordelt efter alder og køn år Piger Drenge år Piger Drenge Forskellen i den kønsmæssige kriminalitetsfordeling inden for de forskellige aldersgrupper skyldes både, at andelen af drenge, der registreres for kriminalitet, er større i den ældre end i den yngre aldersgruppe, og at 2 Se også Udviklingen i antal anmeldelser og i straffens art og længde for vold, , Justitsministeriets Forskningskontor, oktober

8 andelen af piger med en strafferetlig afgørelse omvendt er lidt mindre i den ældre end den yngre aldersgruppe. Udviklingen i andelen, som har fået en strafferetlig afgørelse, viser for både de yngre og de ældste af pigerne en vækst i begyndelsen af perioden, men siden 2007 har andelen af piger med en strafferetlig afgørelse været ret konstant. For drengenes vedkommende topper andelen med en strafferetlig afgørelse omkring 2005, hvorefter den for de yngste drenge er fortsat med at falde med 38 pct. i forhold til 2003 mens der for de ældste drenge igen sker en vækst i denne andel i 2009 og Over hele perioden er andelen med en strafferetlig afgørelse blandt de ældre drenge mindsket med 24 pct. Vedrørende udviklingen i voldskriminalitet blandt drenge og piger fremgår denne af tabel 5, som viser det absolutte antal strafferetlige afgørelser for vold i perioden 2003 til Tabel 5. Antal strafferetlige afgørelser for vold ( ) fordelt efter alder og køn år Piger Drenge år Piger Drenge Forholdet mellem antallet af strafferetlige afgørelser for vold til piger og drenge er generelt noget større end forholdet mellem samtlige strafferetlige afgørelser for straffelovsovertrædelser, men også voldsområdet er afstanden mellem piger og drenge mindsket i den undersøgte periode. Mens forholdet mellem de årige drenges og pigers voldssager frem til 2006 varierede mellem 9:1 og 6:1, har det derefter været ca. 4:1 og i 2012 så lavt som 3:1. For aldersgruppen år har ændringen gået fra ca. 15:1 til 6:1. For begge aldersgrupper er der altså tale om en væsentlig reduktion i forskellen mellem drenge og pigers eller mænd og kvinders kontakt med det strafferetlige system som følge af en voldsforbrydelse. Denne udvikling skyldes både vurderet over hele perioden en vækst i antallet af voldssager i de to pigegrupper og et fald i de to drengegrupper. For de yngste piger er der tale om en vækst på 19 pct. svarende til 21 sager fra 2003 til 2012 og for de årige piger en vækst på 98 pct. (53 sager). For de årige drenge er der derimod sket et fald på 40 pct. (258 sager), mens det for de årige drenges vedkommende er tale om et fald på 17 pct. (145 sager). I disse beregninger er der ikke taget hensyn til ændringer i årgangenes størrelse. Denne udvikling i vold blandt drenge og piger bør ses i lyset af de oplysninger om blandt andet anmeldelsestilbøjelighed, der fremgår af de årlige rapporter om offerundersøgelser, som Justitsministeriets Forskningskontor udarbejder sammen med Københavns Universitet. 3 3 Se Man anmelder da vold En analyse af ændringer i anmeldelsestilbøjeligheden for vold og Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne , begge rapporter på: 8

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2014 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2015 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2005-2014 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2001-2010 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1998-2007 I dette notat oplyses om udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti

Læs mere

0%

0% JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2010 Kvinders andel af kriminalitet, 1980-2008 Til brug for en beskrivelse af udviklingen i kvinders kriminalitet er der indhentet statistiske oplysninger fra

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2012 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2011 Med henblik på at vurdere udviklingen i den registrerede børne- og ungdomskriminalitet er der fra Rigspolitiet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 UDVIKLINGEN I ANTAL ANMELDELSER OG I STRAFFENES ART OG LÆNGDE FOR VOLD, 2007-2016 På baggrund af Danmarks Statistiks tal vedrørende anmeldelser og strafferetlige

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 Omfang og art af kriminalitet begået af 14-årige Dette notat angår registreret kriminalitet begået af unge, som var 14 år på gerningstidspunktet, også selv

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere I det følgende belyses omfanget af kriminalitet, begået psykisk syge lovovertrædere i perioden

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2015 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2016 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011 [BILAG 1 TIL BETÆNKNING NR. 1534 OM SEKSUALFORBRYDELSER] UDVIKLINGEN I SEKSUALFORBRYDELSER Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2017 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET TINE FUGLSANG JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2017 ISBN: 978-87-93469-08-2 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. METODE OG DATAINDSAMLING... 2 3. DANSKERNES

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2007 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

Vold og trusler mod offentligt ansatte. Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter

Vold og trusler mod offentligt ansatte. Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter Vold og trusler mod offentligt ansatte Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 Indledning

Læs mere

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet

Udredning til brug. for. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet UDKAST Udredning til brug for Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet Susanne Clausen, Merete Djurhuus og Britta Kyvsgaard Justitsministeriets Forskningsenhed August 2008 2 Forord Denne udredning omfatter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2011 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 Statistiske oplysninger vedrørende freds- og ærekrænkelser Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser over antallet af anmeldelser, antallet

Læs mere

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2013 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME 1.1.2004-31.12.2004 I forbindelse med gennemførelse af lovforslag vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Vold begået alene og sammen med andre

Vold begået alene og sammen med andre Vold begået alene og sammen med andre Udviklingen i antallet af gerningspersoner i voldssager - MARIA LIBAK PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2015 ISBN: 978-87-92760-48-7 RESUMÉ Rapporten

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2017 I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER Tilføjelse til rapporten om JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Tilføjelse til rapporten om Langvarige varetægtsfængslinger 2008 Under gennemgangen af sager om langvarige varetægtsfængslinger i 2009 har det vist sig,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger

Læs mere

Ungdomskriminalitet. - De mest kriminelle. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen 8.

Ungdomskriminalitet. - De mest kriminelle. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen 8. Ungdomskriminalitet - De mest kriminelle Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen (abp@jm.dk) 8. februar 2018 Undersøgelserne Ungdomskriminalitet. De mest kriminelle. Årgang 1996

Læs mere

Udviklingen i domme til foranstaltning

Udviklingen i domme til foranstaltning Udviklingen i domme til foranstaltning TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 214 ISBN 978-87-9276-66-1 INDHOLD 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 3. Data og metode... 6 3.1.

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2013 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2017 Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler Antallet af anmeldte voldsforbrydelser og trusler er vokset i perioden efter medio 2015. Det

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2014

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2014 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2014 Udviklingen i kvinders kriminalitet de seneste 30 år Hvordan er det gået med kriminaliteten blandt kvinder i de seneste 30 år? Er der fortsat store forskelle

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED APRIL 2006 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændringen af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 er det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69

Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69 Udviklingen i antal foranstaltninger til psykisk syge og til dømte efter 69 Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til udviklingen i antallet af retspsykiatriske patienter JUSTITSMINISTERIETS

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2008:2 4. april 2008 Anmeldelser og sigtelser for lovovertrædelser 2007 Resumé: I 2007 var der i alt 445.300 anmeldte overtrædelser af straffeloven,

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017 Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2017 Disposition Ungdomssanktioner - Antal - Kriminalitetens art - Køn, alder, herkomst og tidligere kriminalitet

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2003 TIL 31. DECEMBER 2003

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2003 TIL 31. DECEMBER 2003 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR Tryghed og holdning til politi og retssystem Danmark i forhold til andre europæiske lande. UNDERSØGELSENS MATERIALE I etableredes European Social Survey (ESS),

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2005

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2005 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2005 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændringen af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 er det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

Stationsenheden, Den Kriminalpræventive Sektion Ungerapporten

Stationsenheden, Den Kriminalpræventive Sektion Ungerapporten Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2015 2017... 4 Sigtelser fordelt på KØN... 6 Sigtelser fordelt på ALDER... 7 Sigtelser fordelt på Gerningsstedets Lokalområde... 9 Sigtelser

Læs mere

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET

UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET UDSATHED FOR VOLD OG ANDRE FORMER FOR KRIMINALITET Offerundersøgelserne 2005-2017. Hovedtal. Af Anne-Julie Boesen Pedersen, Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig Februar 2018 Justitsministeriet * Københavns

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2010 NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2010 NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 Langvarige varetægtsfængslinger 2010 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2012 til 31.12.2015. 1. Indledning I 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation 2017

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation 2017 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K RIGSADVOKATEN FREDERIKSHOLMS KANAL 16 1220 KØBENHAVN K TELEFON: 7268 9000 FAX: 7268 9004 E-MAIL: RIGSADVOKATEN@ANKL.DK www.anklagemyndigheden.dk DATO

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 26-217 Med separate opgørelser for kommuner og politikredse BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 218 ISSN 2245-8441 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2006 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 26 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET. Undersøgelse vedrørende perioden til JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2015 LÆGDOMMERES REPRÆSENTATIVITET Undersøgelse vedrørende perioden 1.1.2016 til 31.12.2019. 1. Indledning I år 2000 gennemførte Justitsministeriets Forskningskontor

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger som følge af kriminalitet begået af medlemmer af kriminelle grupperinger

Udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger som følge af kriminalitet begået af medlemmer af kriminelle grupperinger Udvalgte samfundsøkonomiske omkostninger som følge af kriminalitet begået af medlemmer af kriminelle grupperinger Justitsministeriets Forskningskontor Juni 2018 ISBN: 978-87-93469-19-8 Indledning og afgrænsning

Læs mere

7. Fra barn til voksen

7. Fra barn til voksen Fra barn til voksen 137 7. Fra barn til voksen Unge mennesker træder ind i de voksnes rækker med små skridt over en lang periode og i forskellige tempi. De fleste unge flytter hjemmefra, når de er mellem

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 26-216 Med separate opgørelser for kommuner og politikredse BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 217 ISSN 2245-8441 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder

Forslag til folketingsbeslutning om at sænke den kriminelle lavalder 2008/1 BSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. december 2008 af Marlene Harpsøe (DF), Rene Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Tidligere kriminalitet

Tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet 104 Tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet Opgørelsesenheden i afsnittets tabeller er»personen«. Afsnittets tabeller omfatter alene personer med dom til frihedsstraf, og som

Læs mere

Tidligere kriminalitet

Tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet 114 Tidligere kriminalitet Tidligere kriminalitet Opgørelsesenheden i afsnittets tabeller er»personen«. Afsnittets tabeller omfatter alene personer dom til frihedsstraf, og som tillige

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR FEBRUAR 2012 1. Sammenfatning Evalueringen angår den forsøgsordning,

Læs mere

Børne- og ungdomskriminalitet

Børne- og ungdomskriminalitet Børne- og ungdomskriminalitet -Udvikling Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen (abp@jm.dk) 29. April 2015 Antal sigtelser/mistanker mod 10-17-årige, 2001-2014 (straffelovsovertrædelser)

Læs mere

Kriminalitet 2016 Criminality 2016

Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Kriminalitet 2016 Criminality 2016 Kriminalitet 2016 Udgivet af Danmarks Statistik December 2017 75. gang Foto forside: Colourbox Pdf-udgave: Kan hentes gratis på: www.dst.dk/publ/kriminalitet

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden Tekstafsnit Kriminalitetsudviklingen 11 1. Kriminaliteten i 2000 og i perioden 1990-2000 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Lille stigning i antal straffelovsanmeldelser Oversigtstabel

Læs mere

UNGDOMSSANKTIONEN Effektevaluering af en styrkelse af sanktionen Anne-Julie Boesen Pedersen Justitsministeriets Forskningskontor August 2013

UNGDOMSSANKTIONEN Effektevaluering af en styrkelse af sanktionen Anne-Julie Boesen Pedersen Justitsministeriets Forskningskontor August 2013 UNGDOMSSANKTIONEN Effektevaluering af en styrkelse af sanktionen Anne-Julie Boesen Pedersen Justitsministeriets Forskningskontor August 2013 ISBN: 978-87-92760-40-1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere