Ansøgning om tilladelse til at Burak ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilladelse til at Burak ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed"

Transkript

1 Direktionen for Burak ApS 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Burak ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag på tilladelse til valutavekslingsvirksomhed til Burak ApS (herefter Burak/virksomheden), jf. 41, nr. 2, jf. 45, stk. 1, nr. 1, og 41, nr. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (herefter hvidvaskloven). Burak skal fra den 17. september 2018 ophøre med at drive valutavekslingsvirksomhed. FINANSTILSYNET Århusgade København Ø Tlf Fax CVR-nr ERHVERVSMINISTERIET 2. Sagsfremstilling Burak blev stiftet i 2011 og har siden været registreret som vekselkontor i Erhvervsstyrelsens Register til bekæmpelse af hvidvask. Erhvervsstyrelsen var den 9. marts 2015 på kontrolbesøg hos virksomheden. Dette resulterede i fem påbud, som blev meddelt virksomheden den 17. april Der blev bl.a. givet påbud for mangler konstateret vedrørende virksomhedens undersøgelsespligt, noteringspligt og underretningspligt. Virksomheden fik således påbud om at notere og opbevare resultatet af undersøgelser foretaget ved større vekslinger, foretage underretning til Hvidvasksekretariatet om mistænkelige transaktioner og identificere fysiskeog virksomhedskunder. Erhvervsstyrelsen politianmeldte på den baggrund virksomheden. Burak blev ved retten på Frederiksberg den 29. november 2017 idømt en bøde på kr. for overtrædelse af hvidvaskloven. Finanstilsynet modtog den 30. oktober 2017 ansøgning om tilladelse til at udbyde valutavekslingsvirksomhed i henhold til 41 i hvidvaskloven fra Burak. Ansøgningen indeholdt bl.a. en hvidvaskforretningsgang, et budget og et udfyldt fit & proper-skema med CV og straffeattest for ledelsen. Virksomheden repræsenteres af [udeladt]. Finanstilsynet gennemgik materialet og anmodede i brev af 5. december 2017 virksomheden om yderligere materiale. Finanstilsynet vurderede, at det indsendte materiale ikke opfyldte kravene i hvidvasklovens 42, der

2 2 omhandler de oplysninger, som en ansøgning om tilladelse til valutavekslingsvirksomhed som minimum skal indeholde. Finanstilsynet konstaterede bl.a., at virksomheden ikke havde: - indsendt en tilstrækkelig beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, jf. 42, nr. 3, - indsendt tilstrækkeligt budgetmateriale, jf. 42, nr. 4, - indsendt en risikovurdering af virksomhedens aktiviteter, jf. hvidvasklovens 42, nr. 7, litra a og b, 7, stk. 1, og - indsendt en fyldestgørende IT-sikkerhedspolitik og hvidvaskforretningsgang, jf. 42, nr. 7, litra a og b. Både IT-sikkerhedspolitikken og hvidvaskforretningsgangen var begge generelle og ikke udarbejdet med udgangspunkt i ansøgervirksomheden, jf. 8 i hvidvaskloven og bemærkningerne hertil. Hvidvaskforretningsgangen omhandlede ikke alle de områder, som var påkrævet efter 8, stk. 1, og var desuden ikke opdateret til gældende lovgivning. Endvidere anmodede Finanstilsynet med henblik på at vurdere, om virksomheden opfyldte betingelserne i hvidvasklovens 41 for at få tilladelse til valutavekslingsvirksomhed Burak om at redegøre for, hvorledes virksomheden har sikret sig, at den har rettet op på de påbud, som Erhvervsstyrelsen havde givet den på baggrund af kontrolbesøget hos virksomheden den 9. marts Finanstilsynet modtog den 18. december 2017 revideret materiale fra virksomheden. Efter en gennemgang af det reviderede ansøgningsmateriale kunne Finanstilsynet konstatere, at den fremsendte beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, virksomhedens risikovurdering, IT-sikkerhedspolitik og hvidvaskforretningsgang fortsat ikke levede op til kravene i hvidvaskloven. Det indsendte materiale var fortsat ikke udarbejdet til virksomheden og tog bl.a. ikke udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering og forretningsmodel. Derudover var hvidvaskforretningsgangen stadig ikke opdateret til gældende lovgivning. [udeladt] Endvidere manglede Burak stadig at redegøre for, hvorledes virksomheden har efterlevet de påbud, som Erhvervsstyrelsen havde givet på baggrund af kontrolbesøget hos virksomheden den 9. marts Finanstilsynet anmodede derfor på ny den 16. februar 2018 virksomheden om at indsende yderligere materiale, som opfyldte betingelserne i hvidvasklovens 41 og 42. Den 2. marts 2018 modtog Finanstilsynet yderligere

3 3 materiale fra virksomheden. Dette materiale lægges til grund for nærværende afgørelse. [udeladt] 3. Det retlige grundlag Hvidvaskloven fastsætter i 1, stk. 1, nr. 19, at udbydere af valutavekslingsvirksomhed er omfattet af hvidvaskloven. Det følger af 40 i hvidvaskloven, at valutavekslingsvirksomhed kun må udøves her i landet af virksomheder, der har tilladelse som valutavekslingsvirksomhed, eller af pengeinstitutter, Danmarks Nationalbank og offentlige myndigheder. Finanstilsynet kan give tilladelse til valutavekslingsvirksomhed, når virksomheden opfylder betingelserne oplistet i 41 i hvidvaskloven. Ansøgningsmateriale Det følger af 41, stk. 1, nr. 4, at virksomheden på alle væsentlige områder skal have tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og forretningsgange, deriblandt om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, jf. 8, stk. 1. Det fremgår af bemærkninger 1 til bestemmelsen, at valutavekslingsvirksomheden for at opfylde kravene til at få en tilladelse i medfør af 41, stk. 1, nr. 4, skal udarbejde skriftlige politikker, procedurer og kontroller, som skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noteringsog underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og interne kontrolprocedurer. Endvidere fremgår det samme sted, at valutavekslingsvirksomhedens politikker, procedurer og kontroller skal udarbejdes med udgangspunkt i den risikovurdering, som virksomheden skal udarbejde i henhold til 7, stk. 1. Det fremgår af hvidvasklovens 42, at en ansøgning om tilladelse til valutavekslingsvirksomhed skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynets vurdering af, om betingelserne i 41 er opfyldt. Dette omfatter bl.a. en beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, oplysninger om medlemmer af virksomhedens ledelse, der dokumenterer, at egnetheds- og hæderlighedskravene i henhold til 45 er opfyldt, samt oplysninger om virksomhedens forretningsgange og interne kontrolmekanismer, herunder administrative, risikostyringsmæssige og regnskabsmæssige procedurer, omfattende, men ikke begrænset til: 1 Lovforslag nr. 41/2016

4 4 a) Virksomhedens it-sikkerhedspolitik, herunder en detaljeret risikovurdering af de planlagte aktiviteter, og en beskrivelse af de forebyggende foranstaltninger, som virksomheden har foretaget for at imødegå de identificerede risici, herunder svig og misbrug af følsomme personoplysninger. b) Virksomhedens forretningsgang for forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, herunder en detaljeret risikovurdering af de planlagte aktiviteter, og de forebyggende foranstaltninger, som virksomheden vil foretage for at imødegå de identificerede risici. Det følger af hvidvasklovens 7, stk. 1, at virksomheder omfattet af loven skal udarbejde en risikovurdering af virksomheden, der identificerer og vurderer den iboende risiko for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme, uden at der tages højde for de foranstaltninger, virksomheden har foretaget for at begrænse denne risiko. Herunder bør der være en vurdering af, hvilke af virksomhedens aktiviteter der er mest risikofyldte, og hvor risikoen for misbrug af hvidvask og terrorfinansiering vurderes at være størst. Risikovurderingen skal tage udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel og omfatte en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves. Risikovurderingen skal danne grundlag for, at virksomheden kan vurdere, hvilke forretningsområder der skal prioriteres i bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme, samt hvilke operationelle procedurer der skal iværksættes i de enkelte forretningsområder. Det følger af hvidvasklovens 8, stk. 1, at virksomheder og personer omfattet af denne lov skal have tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, som skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. Politikker, kontroller og procedurer skal udarbejdes med udgangspunkt i risikovurderingen foretaget efter 7 under hensyntagen til virksomhedens størrelse. Det fremgår af bemærkninger til hvidvasklovens 8, stk. 1, at de skriftlige politikker, procedurer og kontroller skal tage udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering, dvs. i virksomhedens egne forhold, herunder risikoanalysen af virksomhedens forretningsmodel, kundetyper og produkter m.v. og på en

5 5 klar og tydelig måde beskrive, hvordan netop denne virksomhed skal overholde reglerne. En procedure skal indeholde en beskrivelse af forretningsområdet, dets ansvarsplacering, herunder hvem der er ansvarlig for udførelse af de enkelte opgaver, og hvorledes disse skal udføres. Procedurer skal være lettilgængelige og overskuelige for de ansatte. Krav til egnethed og hæderlighed Det følger af 41, stk. 1, nr. 2, i hvidvaskloven, at Finanstilsynet kan give tilladelse til valutavekslingsvirksomhed, hvis medlemmerne af virksomhedens bestyrelse og direktion, opfylder kravene i 45. Drives valutavekslingsvirksomheden som en enkeltmandsvirksomhed, gælder kravene i forhold til indehaveren. Drives virksomheden som juridisk person uden bestyrelse og direktion vil kravene gælde for den eller de personer i virksomheden, som er ledelsesansvarlige. Det følger af 45, stk. 1, nr. 1, i hvidvaskloven, at et ledelsesmedlem i en valutavekslingsvirksomhed skal have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne varetage hvervet eller stillingen. Af bemærkningerne 2 til 45, stk. 1, nr. 1, fremgår det, at kravene skal være opfyldt til enhver tid. Det indebærer, at kravene skal være opfyldt fra det tidspunkt, hvor ledelsesmedlemmet tiltræder hvervet eller stillingen, og i hele den periode, hvori den pågældende varetager hvervet eller stillingen. Hvor valutavekslingsvirksomheden udøves af en enkeltmandsvirksomhed, gælder kravene fra det tidspunkt, hvor indehaveren søger om tilladelse til at udøve valutavekslingsvirksomhed, og så længe virksomheden udøves. Det følger videre af bemærkningerne, at der opstilles ikke generelle kriterier for, hvilke teoretiske eller praktiske krav personen skal opfylde. Disse varierer afhængigt af, om der er tale om en direktørpost eller et bestyrelseshverv, og hvilken type virksomhed der er tale om. I vurderingen kan bl.a. indgå, om personen har en relevant uddannelse, og om vedkommende har ledelseserfaring. Der stilles i praksis mindre krav til et bestyrelsesmedlem end til en direktør, ligesom kravene skærpes, hvis der er tale om en stor og kompleks valutavekslingsvirksomhed. Endvidere fremgår det af bemærkningerne, at egnetheds- og hæderlighedsvurderingen er knyttet til stillingen eller hvervet i den konkrete valutavekslingsvirksomhed. Det er således muligt, at en person på baggrund af dennes uddannelsesmæssige baggrund og hidtidige ledelseserfaring opfylder kravet om fyldestgørende erfaring til at lede en valutavekslingsvirksomhed med begrænset forretningsmæssigt omfang, men at det ikke gør sig gældende i forhold til en større valutavekslingsvirksomhed. Derfor kan man ikke /1 BTL 41 (Lovforslag nr. 41/2016)

6 6 overføre egnetheds- og hæderlighedsvurderingen fra den ene valutavekslingsvirksomhed til den anden valutavekslingsvirksomhed. Derudover fremgår det samme sted, at en indehaver af en valutavekslingsvirksomhed, der er en enkeltmandsvirksomhed, skal på tilsvarende vis som direktører og bestyrelsesmedlemmer have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne varetage hvervet som indehaver af valutavekslingsvirksomhed. Ved vurderingen af indehaverens viden, faglige kompetencer og erfaring vil der blive lagt vægt på, om vedkommende har de fornødne kompetencer og ressourcer til at løfte opgaven som udøver af valutavekslingsvirksomheden. Overgangsordning Virksomheder, der udøver valutavekslingsvirksomhed, og som inden den 26. juni 2017 var registreret i Erhvervsstyrelsens Register til bekæmpelse af hvidvask, kan fortsætte deres virksomhed her i landet uden tilladelse, jf. 81, stk. 4, i hvidvaskloven. Undtagelsesbestemmelsen er betinget af, at Finanstilsynet har modtaget ansøgning om tilladelse i henhold til 42 senest den 31. december Virksomhederne kan fortsætte deres virksomhed her i landet uden tilladelse, indtil Finanstilsynet har truffet afgørelse om ansøgningen. 4. Høringssvar Finanstilsynet sendte den 11. juli 2018 udkast til afgørelse i høring hos Burak ApS. Burak ApS har den 29. juli 2018 og 6. august 2018 afgivet høringssvar, efter at Finanstilsynet imødekom virksomhedens anmodning om fristudsættelse. Virksomheden anfører i høringssvar af 29. juli 2018, at Burak har lært af den fejltagelse, som gav påbudet i 2015 og en bøde. Og har efterfølgende fulgt påbudene og indskærpet alle at være meget omhyggelige med både undersøgelses-, noterings- og underretningspligten. Videre anføres i høringssvaret, at Blandt andet undersøges omhyggeligt, hvorfra en kunde kommer og om kunden kommer fra et område eller en del af verden - uanset om kunden er bosiddende i Danmark - og hvis kunden kommer fra områder, hvor der er højere grad af risiko for terror - bliver der yderligere spurgt om formål, til hvem, relationen til den der overføres til mv og alt noteres og opbevares sammen med paskopi, adresse informationer mv og hvis kunden ikke kan give en forklaring, der lyder rigtig, skal der indgives indberetning. Det samme gøres, hvis der kommer kunder med større beløb og kunden ikke kan forklare hvorfra pengene kommer og forklare baggrunden for overførslen - feks til hvem, om det er privat eller forretning og hvis forretning, hvilken slags og evt faktura eller aftale. Også her opbevares

7 7 oplysningerne sammen med id oplysninger på kunden og alt opbevares i 5 år - også hvis faste kunder 5 år efter kundeforholdets ophør og selvfølgelig indberettes, hvis der er mistænkelige forhold. Virksomheden oplyser i høringssvaret, at den beklager, at noget af det indsendte materiale har været for generelt, og oplyser, at den allerede er i gang med at lave både forretningsgang og instrukser, der er lavet til Burak specielt, herunder vejledning til de ansatte. Virksomheden anfører i høringssvar af 6. august 2018, at udover bemærkninger fremsat i høringssvar af 29. juli 2018, har virksomheden forsøgt at tilrette beskrivelsen af virksomheden og forretningsgangen, som vedlægges høringssvaret. [udeladt] 5. Finanstilsynets vurdering 5.1. Vurdering af virksomhedens kontrolforanstaltninger og forretningsgange, deriblandt om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering Finanstilsynet kan give tilladelse til valutavekslingsvirksomhed, når virksomheden opfylder hvidvasklovens betingelser herfor. Finanstilsynet har ved vurderingen af det indsendte materiale af 2. marts 2018 konstateret en række mangler i ansøgningsmaterialet, hvor de væsentligste behandles nedenfor. Finanstilsynet har samtidig vurderet, om det af virksomheden indsendte høringssvar i form af en opdateret risikovurdering og hvidvaskforretningsgang den 6. august 2018 giver anledning til at ændre Finanstilsynets overordnede vurdering i afsnit og nedenfor Risikovurderingen Det følger af hvidvasklovens 7, stk. 1, at virksomheder omfattet af loven skal udarbejde en risikovurdering af virksomheden, der identificerer og vurderer den iboende risiko for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Den fremsendte risikovurdering er sammensat af to dele. Den første del beskriver forhold vedrørende kunder, produkter mv., leveringskanaler samt lande og geografiske områder. Derudover er oplistet mistænkelige forhold, som virksomheden skal være opmærksom på. Den første del indeholder afsnit, som ikke hører hjemme i en risikovurdering af virksomheden.

8 8 Den anden del af risikovurderingen ses at være et afsnit kopieret fra den nationale risikovurdering fra 2015 om bl.a. vekselkontorer og pengeoverførselsvirksomheder. Risikovurderingen tager ikke udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel og omfatter ikke en vurdering af de risikofaktorer, der er forbundet med virksomhedens kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder, hvor forretningsaktiviteterne udøves. Finanstilsynet kan konstatere, at risikovurderingen ikke indeholder en beskrivelse af virksomhedens iboende risiko. Den iboende risiko er virksomhedens medfødte risiko som følge af den valgte forretningsmodel (produktudbud, kundetyper, geografiske områder mv.) uden, at der tages højde for de foranstaltninger, virksomheden har implementeret for at begrænse denne risiko. Risikovurderingen ses heller ikke at indeholde en vurdering af, hvilke af virksomhedens aktiviteter der er mest risikofyldte, og hvor risikoen for misbrug til hvidvask og terrorfinansiering vurderes at være størst. Det er Finanstilsynets vurdering, at risikovurderingen ikke er af en sådan karakter og kvalitet, at virksomheden kan tage udgangspunkt i den, når virksomheden skal tilrettelægge sine interne kontroller og procedurer. Den opfylder derfor ikke kravene i hvidvasklovens 7, stk Skriftlige politikker, procedurer og kontroller Finanstilsynet har modtaget tre udgaver af virksomhedens hvidvaskforretningsgang og IT-sikkerhedspolitik. Ingen af de tre udgaver ses at være udarbejdet med udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering, jf. bemærkningerne til hvidvasklovens 8, stk. 1, ovenfor under pkt Virksomheden har senest indsendt en ny hvidvaskforretningsgang den 2. marts Denne hvidvaskforretningsgang er bl.a. mangelfuld på følgende områder: Kundekendskabsprocedurer, herunder politisk eksponerede personer Undersøgelses- og noteringspligten Underretningspligten Opbevaringspligten Interne kontroller Der henvises nærmere til afsnit nedenfor vedrørende de enkelte områder.

9 Generelt om hvidvaskforretningsgangen Virksomhedens procedurer/forretningsgangen skal som nævnt tage udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering og dermed dens egne forhold. Det er ikke tilstrækkeligt blot at indarbejde en afskrift af hvidvaskloven eller Finanstilsynets vejledning, som ikke giver medarbejderen tilstrækkelig information/instruktion om, hvordan reglerne skal administreres netop i denne virksomhed. Derudover skal en forretningsgang beskrive, hvilke krav som skal overholdes, samt hvad medarbejderen skal gøre for at sikre, at det efterleves. Sluttelig skal det kunne dokumenteres ved løbende kontroller, at alle dele af forretningsgangen følges. Det er Finanstilsynets vurdering, at forretningsgangen ikke tager udgangspunkt i den konkrete virksomhed og dens forhold. Forretningsgangen er endvidere ikke opdateret til gældende lovgivning (eksempelvis s ). Derudover ses forretningsgangen ikke at udgøre et brugbart dokument for virksomhedens ansatte til at forstå, hvilke forpligtelser virksomheden har i henhold til hvidvaskloven, og hvordan medarbejderne skal påse, at disse efterleves, idet forretningsgangen er formuleret meget generelt og uden at angive konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre. Dette kommer bl.a. til udtryk i afsnittet om interne kontroller. Derudover indeholder det udarbejdede tjekskema ikke alle de områder, som skal iagttages. Eksempelvis refererer tjekskemaet ikke til de skærpede procedurer, som skal iagttages for højrisiko kunder Kundekendskabsprocedurer Hvidvasklovens indeholder en række nærmere angivne krav til en virksomheds kundekendskabsprocedurer. Forretningsgangen ses ikke at opfylde hvidvasklovens krav omkring gennemførelsen af kundekendskabsprocedurer. Det fremgår af forretningsgangen, at virksomheden anvender en risikobaseret tilgang i dens kundekendskabsprocedurer. Det fremgår dog ikke klart, hvilke typer af kunder virksomheden udfører skærpet kundekendskabsprocedure på, og hvordan virksomhedens skærpede kundekendskabsprocedurer adskiller sig fra de almindelige kundekendskabsprocedurer, jf. kravene i hvidvasklovens 17, stk. 1. Virksomheden skal ifølge forretningsgangen indhente tilstrækkelig legitimation hos kunderne, men det fremgår ikke, i hvilke tilfælde virksomheden vurderer, at der er behov for at indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, jf. 11, stk. 1, nr. 4, i hvidvaskloven.

10 10 Det fremgår af forretningsgangen, at virksomheden ikke veksler valuta for personer, der veksler for andre (tredjepart) samt mindreårige. Forretningsgangen beskriver dog ikke, hvordan virksomheden sikrer, at kunden ikke handler på andres vegne eller ikke er mindreårig. Det følger af hvidvasklovens 18, stk. 1, at virksomheder og personer omfattet af denne lov skal have procedurer til at afgøre, om kunden, kundens reelle ejer, den begunstigede i henhold til en livsforsikringspolice, eller den begunstigedes reelle ejer, er en politisk eksponeret person, jf. 2, nr. 8. Endvidere skal der være procedurer til at afgøre om kunden er en nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, jf. 2, nr. 6 og 7. Forretningsgangen indeholder afsnittet Politisk eksponeret person bosiddende i et andet land. Definitionen af en politisk eksponeret person er ikke efter hvidvaskloven begrænset til at være personer bosiddende udenfor Danmark. Der skal udføres skærpet kundekendskabsprocedure også på politisk eksponerede personer bosiddende i Danmark. Finanstilsynet har på sin hjemmeside offentliggjort en liste over de danske personer, der vurderes at være politisk eksponeret. Af forretningsgangen fremgår det bl.a. ikke, hvordan virksomheden kontrollerer, om en kunde er politisk eksponeret. Derudover fremgår det ikke, hvilke yderligere oplysninger virksomheden indhenter hos kunder, der er politisk eksponerede, i forbindelse med den skærpede kundekendskabsprocedure på den pågældende kunde. Det fremgår heller ikke af forretningsgangen, at det er den hvidvaskansvarlige, der skal godkende forretningsforbindelser med politisk eksponerede personer, jf. 18, stk. 2 og 3, i hvidvaskloven. Finanstilsynet vurderer, at ovenstående ikke er tilstrækkeligt til at opfylde kravene om kundekendskabsprocedurer i medfør af i hvidvaskloven, ligesom det ikke er beskrevet tilstrækkeligt i forretningsgangen, jf. 8, stk Undersøgelsespligt og noteringspligt Det følger af hvidvasklovens 25, stk. 1, at virksomheden har en pligt til at undersøge en transaktion nærmere, hvis den observerer noget mistænkeligt hos en kunde. Undersøgelsen skal være med til at be- eller afkræfte mistanken og dermed, om det skal føre til en underretning af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, jf. 26, stk. 1. Mistanken kan blandt andet opstå på baggrund af kundens adfærd, en konkret veksling eller et mønster af vekslinger. Virksomheden skal være opmærksom på, at der kan være stor forskel på kundens adfærd eller transaktionsmønster alt efter, om der er tale om hvidvask eller terrorfinansiering.

11 11 Forretningsgangen indeholder afsnittet Opmærksomheds- og undersøgelsespligt, men afsnittet indeholder ikke en beskrivelse af, hvornår virksomheden vurderer, at der er tale om en usædvanlig transaktion, samt hvordan virksomheden undersøger mistænkelige forhold. I forbindelse med undersøgelsespligten er det vigtigt, at virksomheden noterer og opbevarer resultatet af undersøgelsen, jf. 25, stk. 2. Det fremgår af bemærkningerne til hvidvasklovens 25, stk. 2, at noteringspligten omfatter faktuelle oplysninger om kunden og transaktionen samt en konklusion. Notatet skal være tilstrækkeligt til at genopfriske hukommelsen og give andre, herunder andre medarbejdere og politiet, en forståelse af sagen. Finanstilsynet forstår virksomhedens forretningsgang således, at noteringspligten alene bliver opfyldt ved at notere og dokumentere vekslinger, der er over 500 euro. Det fremgår derimod ikke, at resultatet af virksomhedens undersøgelser noteres og gemmes, samt at dette foretages for beløb under og over 500 euro. Finanstilsynet vurderer, at dette ikke er tilstrækkeligt til at opfylde den noteringspligt, som virksomheden har i medfør af 25, stk. 1 og 2, i hvidvaskloven, ligesom det ikke er beskrevet tilstrækkeligt i forretningsgangen, jf. 8, stk Underretningspligt Det følger af hvidvasklovens 26, stk. 1, at virksomheder og personer omgående skal underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis virksomheden eller personen er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det samme gælder ved mistanke, der er opstået i forbindelse med kundens forsøg på at foretage en transaktion eller en henvendelse fra en mulig kunde med ønske om gennemførelse af en transaktion eller aktivitet. Forretningsgangen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan underretningspligten iagttages. Under afsnittet Underretning til SØIK i forretningsgangen fremgår det, at virksomheden altid finder det mistænkeligt, hvis en kunde veksler over DKK. Finanstilsynet skal bemærke hertil, at en veksling under DKK også kan være mistænkelig, ligesom en veksling over DKK ikke nødvendigvis er mistænkelig. Hvis virksomheden finder et konkret forhold mistænkeligt, uanset vekslingens størrelse, skal virksomheden foretage en un-

12 12 dersøgelse med henblik på at be- eller afkræfte mistanken. Hvis en undersøgelse ikke kan afkræfte en mistanke, skal der omgående ske underretning til SØIK. På dette punkt skelner virksomhedens forretningsgang heller ikke mellem mistanken om hvidvask og mistanken om terrorfinansiering. Finanstilsynet gør opmærksom på, at virksomheden i sine underretninger til SØIK skal skelne mellem underretninger, der vedrører hvidvask, jf. 26, stk. 3, og underretninger, der vedrører terrorfinansiering, jf. 26, stk. 4, i hvidvaskloven. Finanstilsynet vurderer, at dette ikke er tilstrækkeligt til at opfylde underretningspligten, som virksomheden har i medfør af 26, stk. 1-4, i hvidvaskloven, ligesom det ikke er beskrevet tilstrækkeligt i forretningsgangen, jf. 8, stk Opbevaringspligten Det følger af hvidvasklovens 30, at virksomheder skal opbevare en række nærmere angivne oplysninger i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkeltstående transaktions gennemførelse. Det fremgår af virksomhedens forretningsgang, at virksomheden opbevarer dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner samt notater om resultatet af undersøgelser af særlige transaktioner i mindst 5 år efter transaktionens gennemførelse. Forretningsgangen forholder sig dog ikke til, hvor længe oplysninger vedrørende forretningsforbindelser skal opbevares. I forhold til forretningsforbindelser skal registreringer og dokumentation af transaktioner og undersøgelser opbevares i mindst 5 år efter forretningsforbindelses ophør. Det er Finanstilsynets vurdering, at opbevaringspligten gælder både ved enkeltstående transaktioner og forretningsforbindelser, hvorfor det er Finanstilsynets vurdering, at forretningsgangen på dette punkt ikke i overensstemmelse med hvidvaskloven, jf. 30, stk. 2, ligesom det ikke er beskrevet tilstrækkeligt i forretningsgangen, jf. 8, stk Interne kontroller Det følger af hvidvasklovens 8, stk. 1, at virksomheder og personer omfattet af denne lov skal have tilstrækkelige skriftlige politikker, procedurer og kontroller, som bl.a. skal omfatte intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. Af bemærkninger til bestemmelsen fremgår det bl.a., at kravet om kontrol indebærer, at virksomheden skal foretage kontrol af, om virksomheden overholder lovens

13 13 krav, Derudover fremgår det, at kontrolforanstaltningerne skal være beskrevet, kunne dokumenteres og skal foretages med en passende hyppighed på områderne risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt og opbevaring af oplysninger. Forretningsgangen indeholder et ganske kort afsnit benævnt Intern kontrol. Afsnittet ses alene at være en kopi af teksten fra Finanstilsynets brev af 5. december Forretningsgangen tager ikke stilling til eller beskriver, hvilke kontroller som skal udføres, hvordan disse udføres og med hvilket interval. Finanstilsynet finder således ikke, at forretningsgangen lever op til hvidvasklovens krav om kontroller, jf. 8, stk Efterlevelse af påbud fra Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen var den 9. marts 2015 på kontrolbesøg hos virksomheden. Kontrolbesøget resulterede i, at virksomheden den 17. april 2015 fik fem påbud. Disse påbud bestod i: Burak fremover i overensstemmelse med hvidvasklovens 6, stk. 1, skal være opmærksom på vekslinger af større beløb samt i overensstemmelse med hvidvasklovens 6, stk. 2, notere og opbevare resultatet af undersøgelser foretaget ved større vekslinger. Burak fremover i overensstemmelse med hvidvasklovens 7, stk. 1, skal underrette Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet om vekslinger, hvor nærmere undersøgelser ikke kan afkræfte en mistanke om, at pengene kan stamme fra en økonomisk forbrydelse. Burak fremover skal legitimere sine fysiske kunder i overensstemmelse med hvidvasklovens 14, stk. 1, jf. 12, stk. 2, herunder indhente oplysninger om fysiske kunders adresse ved vekslinger, der overstiger euro, i form af sundhedskort eller anden form for dokumentation. Burak fremover skal legitimere sine virksomhedskunder i overensstemmelse med hvidvasklovens 14, stk. 1, jf. 12, stk. 3, herunder indhente oplysninger om virksomhedskunders adresse ved vekslinger, der overstiger euro, samt klarlægge den enkelte kundes ejer- og kontrolstruktur og legitimere kundens reelle ejere. Burak senest den 15. maj 2015 skal ændre sine skriftlige interne regler, således at disse opfylder kravene i hvidvasklovens 25 og indsende kopi heraf til Erhvervsstyrelsen.

14 14 Finanstilsynet anmodede Burak ved brev af 5. december 2017 og 16. februar 2018 om at redegøre for, hvordan der var rettet op på påbuddene. Virksomheden oplyste i brev af 2. marts 2018: Opfølgning på påbud fra Erhvervsstyrelsen virksomheden er nu særlig opmærksomme på alle kunder samt aktiviteter. Software systemet på computeren opdatere historik på den enkelte kunde også kan ledelsen op følge usædvanlige vekslinger eller gentagne vekslinger samt notering af formålet og opbevaring af alle resultatet i computeren samt icloud i skyen. Burak ApS har login til hvidvask.dk og kan og vil underrette alle mistænkte undersøgelser og hvis kunden ikke legitimere sig. Alle kunder legitimeres og identificeres og opbevare disse i computeren og kan altid findes frem. Alle juridiske personer legitimeres og identificeres for reelle ejere mv. alt bliver gemt på computeren. Hver kundes formål med transaktion eller veksling noteres og opbevares på computeren. Virksomheden løbende overvåger kundeforholdet og kontrollerer løbende om kunden via virksomheden computer og softwareprogram og om kundens aktivitet hænger sammen. Computeren gemmer alle oplysningerne på kunden samt vi tjekker EU s terrorlister og søger efter navne samt om kunden har en unormal adfærd. Finanstilsynet finder fortsat ikke, at virksomheden på tilstrækkelig vis har redegjort for, hvordan virksomheden har efterlevet påbuddene. Således fremgår det f.eks. ikke, at der rettet op på påbuddene omkring noteringspligten, undersøgelsespligten og underretningspligten, jf. afsnit og ovenfor, og opfyldelsen af alle påbuddene, herunder virksomhedens undersøgelsespligt, noteringspligt og underretningspligt, ses stadig ikke afspejlet i virksomhedens forretningsgang over opgaver, som virksomheden skal iagttage Finanstilsynets vurdering af virksomhedens høringssvar Burak har sammen med høringssvaret indsendt en opdateret risikovurdering og hvidvaskforretningsgang. Finanstilsynet har bl.a. følgende bemærkninger til de fremsendte opdaterede dokumenter:

15 15 Risikovurdering Den opdaterede risikovurdering ses at indeholde en beskrivelse af de forhold, som virksomheden skal være opmærksom på vedrørende kunder, leveringskanaler, geografiske områder og transaktioner. Risikovurderingen indeholder dog ikke en egentlig identificering eller vurdering/analyse af, hvilke risici der er ved virksomhedens valgte forretningsmodel. Virksomhedens risikovurdering skal i henhold til hvidvaskloven 7, stk. 1, og bemærkninger dertil være en beskrivelse af virksomhedens iboende risiko, samt hvilke af virksomhedens aktiviteter der er mest risikofyldte, og hvor risikoen for misbrug til hvidvask og terrorfinansiering vurderes at være størst. Den iboende risiko skal beskrives, før der foretages eventuelle mitigerende foranstaltninger. Sidstnævnte skal fremgå af hvidvaskforretningsgangen i stedet. Målet med risikovurderingen skal være, at den kan fungere som et operationelt og anvendeligt værktøj, der skaber et overblik over og en forståelse for virksomhedens iboende risici og for hvilke tiltag, der er nødvendige for at begrænse risiciene. Det er Finanstilsynets vurdering, at risikovurderingen stadig ikke er af en sådan karakter og kvalitet, at virksomheden kan tage udgangspunkt i den, når virksomheden skal tilrettelægge sine interne kontroller og procedurer. Den opfylder derfor fortsat ikke kravene i hvidvasklovens 7, stk. 1. Hvidvaskforretningsgang Virksomheden har fremsendt to dokumenter, som indeholder en hvidvaskforretning Burak ApS Valutaveksling og pengeoverførsel og Forretningsgangs: Hvidvask interne regler. Det er Finanstilsynets vurdering, at virksomhedens opdaterede forretningsgange ikke opfylder lovgivningens krav til bl.a. kundekendskabsprocedurer, PEP er, undersøgelsespligt, noteringspligt, underretningspligt og interne kontroller. Derudover er materialet stadig ikke opdateret til gældende lovgivning, hvilket eksempelvis er tilfældet på side Virksomheden har opdateret afsnittet om kundekendskabsprocedurer, men det fremgår eksempelvis stadig ikke, i hvilke tilfælde virksomheden vurderer, at der er behov for at indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, jf. 11, stk. 1, nr. 4, i hvidvaskloven. Afsnittet om PEP er opdateret til også at gælde danske PEP er. Finanstilsynets øvrige betragtninger i afsnit 0 fremgår ikke deraf.

16 16 Afsnittene om undersøgelses- og noteringspligt, underretningspligt, opbevaringspligt og afsnittet om interne kontroller er ikke blevet opdateret, hvorfor Finanstilsynet har samme betragtninger, som anført i afsnit ovenfor Sammenfatning På baggrund af ovenstående vurderer Finanstilsynet, at Burak ikke har tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og forretningsgange, deriblandt om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, og derfor ikke opfylder betingelserne i 41, stk. 1, nr. 4, i hvidvaskloven. Det er Finanstilsynets vurdering, at selvom der er sket en mindre tilpasning, er de senest fremsendte dokumenter stadig mangelfulde. Virksomhedens bemærkninger og opdaterede dokumenter har på den baggrund ikke givet anledning til at ændre Finanstilsynets udkast til afgørelse Vurdering af ledelsen i Buraks egnethed [udeladt] Samlet set vurderer Finanstilsynet, at [udeladt] viden og erfaring er begrænset, og at ansøgningsforløbet og virksomhedens manglende efterlevelse af Erhvervsstyrelsens påbud er udtryk for, at [udeladt] ikke reelt har de faglige kompetencer, der er nødvendige for, at han kan varetage stillingen som direktør i Burak forsvarligt. Det er på den baggrund Finanstilsynets vurdering, at [udeladt] ikke lever op til egnethedskravet i 45, stk. 1, nr. 1, i hvidvaskloven. Virksomhedens bemærkninger og opdaterede dokumenter har ikke givet anledning til at ændre Finanstilsynets vurdering. 6. Afgørelse På baggrund af ovenstående er det Finanstilsynets vurdering, at Burak ikke opfylder 41, nr. 4, i hvidvaskloven, da Burak ikke har tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og forretningsgange, herunder om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, på alle væsentlige områder. Det bemærkes, at Finanstilsynet flere gange har givet virksomheden vejledning om, hvad en ansøgning om tilladelse til valutavekslingsvirksomhed skal indeholde. Det er endvidere Finanstilsynets vurdering, at ledelsen i Burak ikke vurderes at opfylde kravene til egnethed, jf. 41, nr. 2, jf. 45, stk. 1, nr. 1, i hvidvaskloven, som er påkrævet for at drive valutavekslingsvirksomhed. Finanstilsynet giver således afslag på virksomhedens ansøgning om tilladelse til valutavekslingsvirksomhed af 23. oktober 2017.

17 17 Virksomheden har i overensstemmelse med 81, stk. 4, i hvidvaskloven kunnet fortsætte med at udøve valutavekslingsvirksomhed uden tilladelse, indtil Finanstilsynets afgørelse forelå, da virksomheden var registreret hos Erhvervsstyrelsen pr. 26. juni 2017, og idet virksomheden indsendte ansøgning om tilladelse til Finanstilsynet senest 31. december På baggrund af nærværende afgørelse skal virksomheden herefter den 17. september 2018 ophøre med at drive valutavekslingsvirksomhed. Virksomheden bedes skriftligt meddele Finanstilsynet, når valutavekslingsvirksomheden er ophørt, dog senest ved fristens udløb. 7. Offentliggørelse Det følger af 47, stk. 1, 1. pkt., i hvidvaskloven, at Finanstilsynet påser overholdelsen af loven og regler udstedt i medfør heraf. Det fremgår videre af 47, stk. 2, i hvidvaskloven, at Finanstilsynets bestyrelse indgår i tilsynet efter stk. 1, med den kompetence, som bestyrelsen er tillagt efter 345 i lov om finansiel virksomhed. Afgørelsen skal offentliggøres, jf. 55, stk. 1, 1. pkt., på Finanstilsynets hjemmeside med angivelse af den juridiske eller fysiske persons navn, hvor sidnævnte alene skal offentliggøres ved grove, gentagne eller systematiske overtrædelser, jf. stk. 2. Offentliggørelse skal ikke foretages, hvis offentliggørelsen vil medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden, jf. stk. 5. Offentliggørelse vurderes ikke at ville medføre uforholdsmæssig stor skade for virksomheden i denne sag. Det er dog Finanstilsynets vurdering, at offentliggørelsen for så vidt angår vurderingen af egnethed og hæderlighed, jf. 41, nr. 2, jf. 45, stk. 1, nr.1, bør ske i forkortet og anonymiseret form, jf. hensynet til fysiske personer i 55, stk. 2. Beslutningen om offentliggørelse er endelig og kan således ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 8. Klagevejledning Finanstilsynets afgørelse kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget, indbringes for Erhvervsankenævnet pr. til adressen eller pr. post til Toldboden 2, 8800 Viborg, tlf , jf. 76 i hvidvaskloven. Det fremgår af 7 i bekendtgørelse om Erhvervsministeriets Erhvervsankenævn, at det er forbundet med et gebyr på kr. at klage til Erhvervsankenævnet. Ved klager over forhold, der ikke vedrører klagerens aktuelle eller fremtidige erhvervsforhold, er gebyret dog kr. Efter 15, stk. 4, i den

18 nævnte bekendtgørelse kan nævnet eller formanden på dets vegne træffe bestemmelse om hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte gebyr, hvis der gives klageren helt eller delvist medhold. Gebyret tilbagebetales, hvis klagen afvises. 18

Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Indehaveren af Euro Change 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Euro Change kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag på tilladelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Til direktionen i DK-Exchange ApS 17. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at DK-Exchange ApS kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver hermed afslag

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed

Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed Sendt elektronisk til: Indehaveren af Royal Exchange 26. september 2018 Ansøgning om tilladelse til at Royal Exchange kan udbyde valutavekslingsvirksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet giver

Læs mere

Formålet med besøget var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven.

Formålet med besøget var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven. 27. april 2015 Sag 2015-1454 Vekselkontoret ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 17. april 2015 Sag 2015-2680 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9. marts 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre tilsyn

Læs mere

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontor S ApS 12. februar 2013 Sag 2013-0033123 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 31. januar 2013 tilsynsbesøg hos S ApS, CVRnr. (udeladt). Formålet

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. maj 2015 Sag 2015-1895 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 6. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. januar 2017 Sag X16-BH-43-FG Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 8. december 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at:

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at: Vekselkontor 1. juli 2013 Sag 2013-0031924 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. juni 2013 et tilsynsbesøg hos, CVR-nr.... Vekselkontoret var under

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 8. april 2014 Sag 2014-0037052 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 31. oktober 2016 Sag X16-BE-47-DN Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 22. september 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven.

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. Vekselkontoret 28. april 2015 Sag 2015-1946 /KAD Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen aflagde

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt.

Erhvervsstyrelsen vil aflægge vekselkontoret et nyt tilsynsbesøg på et senere tidspunkt med henblik på at følge op på om påbuddene er overholdt. Vekselkontoret 2. juli 2015 Sag 2015-3047 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. februar 2015, et kontrolbesøg hos ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 27. marts 2015 Sag 2015-2249 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. februar 2015 et kontrolbesøg hos Formålet med besøget var at føre

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3.

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3. xxx 20. december 2016 Sag X16-BF-35-CM /xxx Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. oktober 2016 et anmeldt kontrolbesøg

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 8. maj 2015 Sag 2015-4197 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 9.

Læs mere

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS.

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Selskab S ApS 13. maj 2013 Sag 2013-0034037 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Formålet med tilsynsbesøget var

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Kontorhotellet 10. december 2015 Sag 2015-13527 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 25. november 2015 et varslet kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. februar 2014 (J.nr. 2013-0035150) Ansøgning om begrænset

Læs mere

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V 17. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Politianmeldelse af [udeladt] for overtrædelse af hvidvaskloven

Læs mere

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven xxx 1. december 2016 Sag X16-AV-58-VZ /YOL Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 23. september 2016 et anmeldt

Læs mere

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos Selskabsopretteren 16. oktober 2015 Sag 2015-8962 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos, CVR.nr.. Kontrolbesøget

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 4. juni 2015 Sag 2015-2013 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen var den 26. november 2014 på kontrolbesøg hos..., CVR-nr. på selskabets adresse. På mødet var... repræsenteret

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 * 8800 Viborg * Tlf. 72 40 56 00 * ean@naevneneshus.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af den 3. maj 2018 (j.nr. 17/01953) Stadfæstet, at krav i henhold

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. april 2014 (J.nr. 2013-0035447) Afslag på ansøgning

Læs mere

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang

Vejledning til Hvidvaskforretningsgang Finanstilsynet 3. marts 2015 J.nr. /mal Vejledning til Hvidvaskforretningsgang For at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering skal virksomheder omfattet af hvidvaskloven have tilstrækkelige

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask

Sådan undgår du at medvirke til hvidvask Sådan undgår du at medvirke til hvidvask Quick-guide om hvidvaskloven for bogholdere og virksomhedsoprettere December 2018 Kære læser Vi har skrevet denne quick-guide til dig, der er bogholder. Måske hjælper

Læs mere

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået.

I det følgende vil de væsentligste ændringer, samt hvilke virksomheder loven omfatter, blive gennemgået. 7. august 2017 N Y H V I D V A S K N I N G S L O V E R T R Å D T I K R A F T Indledning Folketinget implementerede den 2. juni 2017 den sidste del af det fjerde EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet

Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet Finanstilsynet 30. januar 2015 JURA J.nr. 6919-0035 kar/pan Små og mellemstore pengeinstitutter hvidvaskområdet 1. Indledning Denne rapport beskriver Finanstilsynets overordnede vurdering af de småog mellemstore

Læs mere

Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed

Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed [Udeladt] 15. september 2015 Ref. [udeladt] J.nr. [udeladt] Påbud om afsættelse af direktør [udeladt] i medfør af 351, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed 1. Finanstilsynets afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12.

oplyste, at det var styrelsens opfattelse, at alle de nævnte kundeforhold skulle legitimeres i henhold til lovens 12. Revisionsselskab Revisor 29. oktober 2013 Sag 2013-0035462 Afgørelse vedrørende S, CVR-nr.... og registreret revisor... overholdelse af hvidvaskloven. Erhvervsstyrelsen aflagde tilsynsbesøg i henhold til

Læs mere

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder Hvidvaskloven: Hvilke fejl laver revisorer? 15 revisionsvirksomheder er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen vedrørende hvidvask i 2016. RevisorJura har fået adgang til ikke-offentliggjort materiale

Læs mere

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25.

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25. Virksomhed Att.: 7. februar 2014 Sag Sendes pr. e-mail til Afgørelse vedrørende overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 28. januar 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens

Læs mere

Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre. Finanstilsynet Den 8. maj 2019

Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre. Finanstilsynet Den 8. maj 2019 Overholdelsen af hvidvaskreglerne skal være bedre Finanstilsynet Den 8. maj 2019 Sammenfatning Ressourcerne til hvidvasktilsynet er i de seneste par år blevet øget, senest med den politiske aftale fra

Læs mere

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis

Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis Bestyrelsen og direktionen for Nordjyske Bank A/S Torvet 4 9400 Nørresundby 15. marts 2017 Påbud til Nordjyske Bank A/S om at implementere god regnskabsmæssig praksis 1. Afgørelse Finanstilsynet påbyder

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 1693 63 08 1. januar 2016 1. Generelt. Lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative

Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative Formuepleje A/S Att.: Direktionen / Bestyrelsen Værkmestergade 25 8000 Aarhus C 18. juni 2018 Ref. csr J.nr. 6077-0048 Afgørelse: Formuepleje A/S salg af gearede alternative investeringsfonde Afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. F10 Finansrådgiver P/S Direktionen Hollufgårds Allé 2 5220 Odense SØ 20. august 2018 Ref. RGR J.nr. 69523-0007 Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle Påbud Finanstilsynet påbyder F10 Finansrådgiver

Læs mere

Du har på vegne af K1 ApS søgt om optagelse i som henholdsvis pengeoverførelsesvirksomhed og Udbyder af tjenesteydelser.

Du har på vegne af K1 ApS søgt om optagelse i   som henholdsvis pengeoverførelsesvirksomhed og Udbyder af tjenesteydelser. Kendelse af 15. februar 2008 (J.nr. 2007-0013942). Optagelse i hvl-registeret nægtet samt adgang til registrering i webreg lukket. Hvidvaskningslovens 31, stk. 2. (Finn Møller, Anders Hjulmand og Steen

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december

Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december STATSAUTORISERET REVISIONSSELSKAB 24. januar 2014 Sag 2013-0035954 /PMN Hvidvasktilsyn afholdt den 16. december 2013. Erhvervsstyrelsen henviser til det afholdte tilsynsbesøg den 16. december 2013, hvor

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste.

Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen. unoterede aktier fra Københavns Andelskasses OTC-liste. Københavns Andelskasse Att.: Direktionen Tingskiftevej 5 2900 Hellerup 3. oktober 2016 Ref. AMV/SBA J.nr. 6252-0363 Påtale og påbud om at sikre efterlevelse af investorbeskyttelsesbekendtgørelsen ved salg

Læs mere

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Att.: Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K. 9. december 2016 Ref. BJJ J.nr. 6222-0107 Afslag på godkendelse af erhvervelse af en kvalificeret andel, jf. 61 a,

Læs mere

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE

INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE INTERNE REGLER FOR ADVOKATFIRMAET XX VEDRØRENDE FO- REBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK AF UDBYTTE 1. Reglernes formål Hvidvaskloven pålægger blandt andet advokater og advokatvirksomheder at indhente

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. marts 2016 (J.nr. 2015-9490). Revisionsvirksomhed meddelt

Læs mere

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger

Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger AP Pension Livsforsikringsaktieselskab Att.: Direktionen Østbanegade 135 2100 København Ø 12.juni 2017 J.nr. 6652-0008 Påtale og påbud i forbindelse med information om gebyrer og omkostninger Afgørelse

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Hvidvask hvad har det med forsikring at gøre? 29. november 2017

Hvidvask hvad har det med forsikring at gøre? 29. november 2017 Hvidvask hvad har det med forsikring at gøre? 29. november 2017 Program Det overordnede formål Den nye hvidvasklov rammen er blevet bedre Risikovurdering - livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 endeligt svar på spørgsmål 29 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 1. februar 2017 Besvarelse af spørgsmål 29

Læs mere

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc.

Hvidvaskloven. Generelle bemærkninger. 24. august Finanstilsynet Cc. Finanstilsynet hoeringer@ftnet.dk Cc. belhvl@ftnet.dk 24. august 2016 Finanstilsynets høring af udkast til forslag om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Læs mere

Marts Rigsrevisionens notat om. tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Marts Rigsrevisionens notat om. tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering Marts 2019 Rigsrevisionens notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme Tilrettelæggelsesnotat til Statsrevisorerne 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Høring om hvidvask i Folketingets Skatteudvalg og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Finanstilsynets indsats i relation til hvidvask og terrorfinansiering Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 19. oktober 2015 Ref. KBN J.nr. 6073-0276 Påtale og påbud Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Carsten Hedegaard Fohlmann. Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen. Forkortelser. Baggrund for loven. Overblik. Tidsplan for vejledningen

Carsten Hedegaard Fohlmann. Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen. Forkortelser. Baggrund for loven. Overblik. Tidsplan for vejledningen Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen For revisions- og bogholderivirksomheder 1 Carsten Hedegaard Fohlmann Cand.merc.aud fra CBS Contar Regnskab ApS, etableret 1994 Næstformand i FDR Medlem

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. Revisionsinteressentskab S 30. januar 2012 Sag 2012-0026367 Afgørelse i henhold til hvidvaskloven Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. I redegørelsen har

Læs mere

Persondatapolitik: Hvidbjerg Banks politik for behandling af personlige oplysninger

Persondatapolitik: Hvidbjerg Banks politik for behandling af personlige oplysninger Persondatapolitik: Hvidbjerg Banks politik for behandling af personlige oplysninger Information om behandling af persondata i Hvidbjerg Bank Generel oplysningspligt Inden Hvidbjerg Bank agerer som dataansvarlig,

Læs mere

Den nye hvidvasklov Fondsmæglerforeningen 15. maj 2017

Den nye hvidvasklov Fondsmæglerforeningen 15. maj 2017 Den nye hvidvasklov Fondsmæglerforeningen 15. maj 2017 Tobias Thygesen & Jette Kristiansen Kontor for Governance, Hvidvaskforebyggelse og Betalingstjenester Emner Hvad skal finansielle virksomheder være

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Topdanmark Forsikring Att.: Direktionen Borupvang 4 2750 Ballerup 12. september 2017 J.nr.: 6075-0020 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Læs mere

Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen. Carsten Hedegaard Fohlmann. Forkortelser

Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen. Carsten Hedegaard Fohlmann. Forkortelser Oplæg om Hvidvaskloven og Persondataforordningen Uddelingskopier kan hentes på: www.contar.dk/ffb20180517 1 Carsten Hedegaard Fohlmann Cand.merc.aud fra CBS Contar Regnskab ApS, etableret 1994 Næstformand

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 12. februar 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 12. februar 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 7. september 2009 (J.nr. 2008-0018412) Optagelse i hvl-registeret nægtet. Hvidvasklovens 31, stk. 2. (Finn Møller, Lise HøghHjuHH og Steen Mejer) Ved skrivelse af 3. december 2008 har registreret

Læs mere

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse

Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ aftaleindgåelse Tryg Forsikring A/S Att.: Direktionen Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 5.juli 2017 J.nr. 6075-0003 og 6075-0007 Påtale for at handle i strid med 3 i god skik for finansielle virksomheder - brug af negativ

Læs mere

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab ( Bruun & Hjejle ) behandler personoplysninger

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab ( Bruun & Hjejle ) behandler personoplysninger Privatlivspolitik for www.bruunhjejle.dk og CRM Version: 26. september 2018 (ændret fra version 25. maj 2018) Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab ( Bruun & Hjejle

Læs mere

Bekendtgørelse om onlinekasino 1. I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes:

Bekendtgørelse om onlinekasino 1. I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Bekendtgørelse om onlinekasino 1 I medfør af 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på drift af

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens

Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 1870 Frederiksberg C Att. Bestyrelsen og direktionen 31. maj 2017 Afgørelse vedrørende Andelskassen Fælleskassens årsrapport for 2015 1. Afgørelse Finanstilsynet

Læs mere

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft

Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om onlinekasino træder i kraft Registrering m.v. af spillere 1. For at deltage i onlinekasino skal en spiller registreres som kunde hos

Læs mere

Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse

Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse 30. august 2010 Finanstilsynet har den 26. august 2010 truffet følgende afgørelse: Vurdering af [udeladt] egnethed som bestyrelsesmedlem i [udeladt] 1 Afgørelse Finanstilsynet påbyder i henhold til 351,

Læs mere

Persondatapolitik. Information om behandling af persondata i Frøslev-Mollerup Sparekasse.

Persondatapolitik. Information om behandling af persondata i Frøslev-Mollerup Sparekasse. Persondatapolitik Information om behandling af persondata i Frøslev-Mollerup Sparekasse. Generel oplysningspligt. Inden Frøslev-Mollerup sparekasse agerer som dataansvarlig, skal du efter Databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 26. november 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 26. november 2008 hedder det: Kendelse af 22. september 2009 (J.nr. 2009-0018462) Sag hjemvist til fornyet behandling, da nægtelse af optagelse i hvl-registeret i medfør af 31, stk. 2, i hvidvaskloven ikke var berettiget. Hvidvasklovens

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE

INTERNE REGLER KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE INTERNE REGLER OM KONTROL FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE FOR Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab H.C. Ørstedsvej 38, 2.th. 1879 Frederiksberg C CVR nr. 16 93 63 08 Side 1 af 6 1. Generelt.

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Oktober 2016 Oktober 2016 Nyhedsbrev Bank & Finans Regeringen har fremsat forslag om ny hvidvasklov Regeringen fremsatte den 13. oktober 2016 forslag til en ny lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering

Læs mere

Databeskyttelsespolitik (oplysningspligten) 1. Introduktion. 2. Vores behandlingsaktiviteter Kundesamarbejdet

Databeskyttelsespolitik (oplysningspligten) 1. Introduktion. 2. Vores behandlingsaktiviteter Kundesamarbejdet Databeskyttelsespolitik (oplysningspligten) 1. Introduktion Haamann Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (Haamann) er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af

Læs mere

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav 21. juni 2017 Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket indsats

Læs mere

Vejledning om krav i forsikringsloven til bestyrelsesmedlemmers og direktørers egnethed og hæderlighed (fit og proper)

Vejledning om krav i forsikringsloven til bestyrelsesmedlemmers og direktørers egnethed og hæderlighed (fit og proper) Vejledning om krav i forsikringsloven til bestyrelsesmedlemmers og direktørers egnethed og hæderlighed (fit og proper) 1. Indledning Denne vejledning vedrører kravene i løgtingslóg um tryggingarvirksemi

Læs mere

Politik om databehandling Nordea Kredit

Politik om databehandling Nordea Kredit 1 (6) Side Politik om databehandling Nordea Kredit Som følge af EU s nye databeskyttelsesforordning har vi opdateret vores politik om databehandling. På de følgende sider kan du læse, hvordan vi behandler

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Ved brev af 22. september 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 22. september 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet Juridisk Kontor Århusgade 110, 2100, København Ø Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk 4. oktober 2010 Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende

Læs mere