Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre og er organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg. omfatter Lokalcentrene Skæring, Lokalcenter Hjortshøj, Sønderskovhus i Lystrup samt Rosenbakken i Skødstrup. Skæring lokalcenter rummer en plejeboligenhed med 28 store 1-rumsboliger fordelt på tre enheder. Lokalcenter Hjortshøj rummer en plejeboligenhed med 28 2-rumsboliger hvoraf 1 bruges som korttidsplads. Boligerne er fordelt i tre sammenhængende huse. Sønderskovhus rummer to plejeboligenheder. Bakkehuset med 24 1-rums boliger hvoraf 1 bruges som korttidsplads. Og Have- og Udsigtshuset med i alt 26 2-rumsbloliger fordelt på to etager. Alle plejeboligenheder rummer også flere fællesarealer. Rosenbakken rummer ikke plejeboliger men kun ældreboliger. På alle fire centre findes cafemiljø samt trænings- og aktivitetsfaciliteter og sundhedsklinikker. har en områdechef og fire funktionsledere med ansvar for plejen inde, plejen ude, træning- og aktivitet, service og økonomi. Der er i plejeboligerne ansat fire teamledere. Hver plejeboligenhed har egen teamleder, og i hjemmeplejen er der ansat fire teamledere og en teamleder for sygeplejerskerne. Samarbejdsrelationer Beboeren og dennes pårørende er vores vigtigste samarbejdspartnere. Personalet ansat i plejeboligenhederne består overvejende af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt en sygeplejerske pr. plejeboligenhed. Der er også ansat personale med anden relevant sundhedsfaglig uddannelse, elever samt ufaglærte medhjælpere. Interne samarbejdspartnere i kan i øvrigt være ergoterapeuter, fysioterapeuter, økonomaer, køkkenassistenter, husassistenter, pedeller, administrativt personale, sygeplejersker med specialfunktioner, repræsentanter for bruger- og pårørenderåd. Andre interne samarbejdspartnere i kommunen kan være visitatorer, demenskoordinatorer og den sundhedsfaglige konsulent. Eksterne samarbejdspartnere kan være personale tilknyttet sygehus, lægepraksis, gerontopsykiatrisk team, geriatrisk team, omsorgstandplejen, apotek, fodterapeut, frisør, præst m.fl. Patient/borger kategorier Beboerne i plejeboliger er hovedsagelig ældre borgere med vidt forskellig baggrund. Beboerne har oftest komplekse fysiske, psykiske og sociale problemstillinger og oftest et massivt behov for pleje og praktisk hjælp. Beboerne kan have en eller flere diagnoser og hyppigt ses: Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 1 af 7

2 Demenssygdomme Misbrugsproblematikker Livsstilssygdomme som diabetes, hjerte/ kar-lidelser, KOL. Ofte ses senskader efter f.eks. hjerneblødning. Kroniske sygdomme som gigt, osteoporose, nyrelidelse og følgelidelser heraf f.eks. sammenfald pga. osteoporose. På korttidspladserne er borgerne ofte i et mere akut forløb med fokus på udredning og afklaring. Centrale kliniske problemstillinger Sygeplejeproblemstillinger knyttet til de fysiologiske behov: Aktivitet (ADL): Hjælp til personlig hygiejne, påklædning og hjælp i spisesituationer. Hjælp til andre aktiviteter. Sanseindtryk: f.eks. nedsat syn, nedsat hørelse, under- og overstimulation. Smerter Bevægeapparat: f.eks. kontrakturer, mobilisering, lejring, immobilitet. Vejrtrækning og kredsløb Hud og slimhinder Udskillelse af affaldsstoffer: f.eks. obstipation, inkontinens. Ernæring: f.eks. småtspisende, undervægtige, væskebalance. Søvn og hvile: f.eks. brug af sovemedicin, ændret døgnrytme, angst. Sygeplejeproblemstillinger knyttet til psykosociale og eksistentielle områder: F.eks. kriseforløb og sorgforløb i forbindelse med oplevelse af tab, døden, ensomhed, flytning. Mestringsevne i forhold til forandringer. Mentale handicaps som f.eks. demenssymptomer som manglende hukommelse og sprogforstyrrelser. Misbrugsproblematikker. Problemstillinger i fht. at bo dør om dør med andre i en plejeboligenhed og at skulle dele fællesarealer. Sygeplejeproblemstillinger knyttet til mestring af sygdom og behandling: Hjælp og støtte f.eks. vejledning og undervisning i forbindelse med det at skulle leve med en kronisk sygdom eller et handicap. Hjælp og støtte i forbindelse med akut sygdom og behandling heraf. Sygeplejeproblemstillinger knyttet til de uddelegerede opgaver: F.eks. medicinering, anden behandling, undersøgelser. Tværfaglige og tværsektorielle forhold Omkring den enkelte beboer samarbejdes afhængigt af problemstillingen med mange forskellige fagpersoner som beskrevet under samarbejdsrelationer. Endvidere er lokalcenteret uddannelsessted for elever fra Social- og sundhedsskolen på flere forskellige Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 2 af 7

3 uddannelsesniveauer, social- og sundhedsassistent-elever, udvekslingsstuderende, sygeplejestuderende i modul 1-4 i plejeboligerne og sygeplejestuderende i modul 6 i den udekørende sygeplejegruppe samt ergoterapeutstuderende. Inden for sygeplejen findes nøglepersoner med specialviden indenfor inkontinens, sårpleje og demens. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener For at komme i betragtning til en plejebolig skal visitationskriterierne være opfyldt. Der kræves en varig svært nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og et omfattende varigt eller stigende behov for pleje og praktisk hjælp gennem hele døgnet, samt behov for samvær og tæt kontakt til personale. Efter visitering udleveres pjecen Velkommen til beboer og pårørende og der afholdes indflytningssamtale, hvor faste punkter som ønsker om livstestamente og beboerens livshistorie gennemgås. Ved indflytning vurderes og dokumenteres beboerens ressourcer samt aktuelle og potentielle problemområder som grundlag for planlægning og iværksættelse af pleje og behandling. Der udarbejdes en målrettet individuel trænings- og vedligeholdelsesplan. Hverdagen planlægges så vidt muligt ud fra den enkeltes individuelle behov og tidligere livsførelse men selvfølgelig ud fra de givne rammer og eventuelle hensyn til andre beboere. Oftest bor beboeren i plejeboligen indtil døden. Der er mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og sociale arrangementer såvel i plejeenheden som på centeret. Lokalcenteret råder over bus og har også en to-personers cykel. I hele arbejdes ud fra de TRE værdier: Troværdighed, respekt og engagement. Sygeplejefaglige opgaver Det samlede billede af beboere i en plejeboligenhed er sygeplejefagligt komplekst. Beboerne bor side om side med andre med både fysiske, psykiske og sociale problemstillinger. Mange af beboerne er svært demente. Andre har komplekse og sammensatte sygdomsforløb. Nogle er døende. Der stilles derfor store krav til fagligheden og der er opgaver indenfor sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, rehabilitering og lindring med baggrund i de massive plejebehov indenfor stort set alle specialer. Sygeplejeopgaver knyttet til de fysiologiske behov: Aktivitet (ADL): f.eks. hjælp, støtte, guidning i forbindelse med personlig hygiejne, påklædning og spisesituationer. Hjælp og støtte til motion f.eks. gåture, cykelture, gymnastik. Sanseindtryk: f.eks. stimulation/skærmning af demente, hjælp og støtte ved nedsat hørelse og nedsat syn. Smerter: smertelindring. Bevægeapparat: f.eks. forebyggelse af kontrakturer ved halvsidig lammelse, forebyggelse af fald hos gangbesværede, valg af hjælpemidler, korrekt lejring. Vejrtrækning og kredsløb: f.eks. måling af BT og puls, brug af støttestrømper, anlæggelse af komprillanbind, brug af inhalationsmedicin, iltbehandling. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 3 af 7

4 Hud og slimhinder: f.eks. Hudpleje, forebyggelse af decubitus, sårpleje. Udskillelse af affaldsstoffer: f.eks. forebyggelse af obstipation, kateterpleje, inkontinensudredning, stomipleje, anvendelse af laksantia. Ernæring: f.eks. specielle diætformer, ernæring til småtspisende, ernæring til undervægtige, ernæring via sonde, væskeskema, væskebalancen hos ældre, indtagelse af medicin, afhjælpe kvalme, vægtkontrol, blodsukkermåling. Søvn og hvile: f.eks. brug af sovemedicin, dementes behov for hvile, uro og angst, hjælp ved forstyrrelser af døgnrytmen. Sygeplejeopgaver knyttet til et borgerforløb: Dokumentationskrav. Vitae-journalens røde tråd og arbejdet med livshistorie, helhedsbeskrivelse, sammenfatning, daglig plejeplan, indsatsområder m.m. Tovholderfunktion i det tværfaglige samarbejde. Uddelegering af opgaver til andre. Forskellige plejeformer. Deltagelse i møder. Vejlednings- og undervisningsopgaver. Rapport/advis skrivning. Sygeplejeopgaver knyttet til det patientologiske aspekt: Kommunikation som redskab. Samarbejde med mennesker med hukommelsesproblemer og sprogforstyrrelser. Opbyggelse af tillidsforhold. Støtte i krise- og sorgforløb. Støtte og hjælp ved oplevelse af isolation og ensomhed. Styrke relationelle og kommunikative kompetencer. Brug af livshistorie. Andre sygeplejefaglige opgaver: Hygiejne: retningslinjer for håndhygiejne, smitteveje og afbrydelse af smitteveje, køkkenhygiejne. Medicin: Give doseret medicin, kendskab til og i noget omfang anvendelse af forskellige indgiftsformer (tabletter, stikpiller, injektioner, øjendrypning, salver, depotplastre). Opgaver i forbindelse med ergonomi og APV (arbejdspladsvurdering). Pædagogiske opgaver som vejledning og undervisning til beboer, pårørende, andre personalegrupper og andre studerende i forhold til ovenstående. Observationer i forhold til ændret sundhedstilstand. Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Der udarbejdes i årligt en virksomhedsplan. Denne indeholder et overordnet udvalgt tema som alle Lokalcentre arbejder med. Den studerende vil ved introduktionen til blive præsenteret for ovenstående. Der er selvfølgelig også forskellige tiltag mere lokalt. Både for hele og for de enkelte plejeboligenheder. De vil blive præsenteret for den studerende ved introduktionen i den enkelte plejeboligenhed. er arbejdsmiljøcertificeret jan Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 4 af 7

5 Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Sygeplejeprocessen vil være den gennemgående metode til vurdering, planlægning og evaluering af sygeplejen. Der arbejdes i teams på flere niveauer med mulighed for sparring og drøftelse af faglige problemstillinger Der arbejdes ud fra flere centralt udarbejdede instrukser. Der arbejdes med faglig elektronisk dokumentation i vitae-journalen. Der arbejdes med den røde tråd ved udarbejdelse af helhedsvurdering, sammenfatning, daglig plejeplan og indsatsområder (sygeplejeprocessen). Der arbejdes med udarbejdelse af proceduremapper. Der forefindes forskellige værdimålingsskemaer der kvalificerer dataindsamlingen. Sygeplejerskerne i plejeboligenhederne mødes ca. 1 gang månedligt og drøfter faglige problemstillinger, nye udviklingsområder, ensretning af procedurer, fælles holdninger m.m. Sygeplejerskerne deltager i ude-sygeplejerskernes møder, hvis disse er med planlagt fagligt indhold. Sygeplejerskerne har et tæt samarbejde med sygeplejersker med nøglefunktioner. Der er i kommunen løbende forskellige undervisningstilbud. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Den studerende er tilknyttet en klinisk vejleder og en ad hoc vejleder. Den kliniske vejleder er ansvarlig for: At sende velkomstbrev og klinisk studieplan til den studerende. I samarbejde med den uddannelsesansvarlige at tilrettelægge og koordinere den kliniske uddannelsesperiode. At afholde planlægnings evaluerings og afslutningssamtaler. I samarbejde med den studerende at udarbejde en individuel klinisk studieplan. At deltage i udvælgelse af beboere med relevante problemstillinger i forhold til den studerendes aktuelle fokusområde og valgte studiemetode. At give mundtlig tilbagemelding/evaluering på den studerendes valgte studiemetoder. At den studerende får mulighed for, at nå de beskrevne mål, og at den individuelle kliniske studieplan gennemføres og evt. justeres. At planlægge og afvikle seminarer i samarbejde med den sygeplejefaglige lærer fra skolen. At motivere den studerende til at udnytte lokale studiemuligheder. At fungere som eksaminator ved den interne prøve. At give en mundtlig bedømmelse af den studerende ved afslutningen af uddannelsesperioden. At uddelegerer uddannelsesopgaver til ad hoc vejleder efter aftale. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 5 af 7

6 At dokumentere godkendt/ikke godkendt deltagelse i klinisk undervisning. Ad hoc vejleder er ansvarlig for: At deltage i udvælgelse af beboere med relevante problemstillinger i forhold til den studerendes aktuelle fokusområde og valgte studiemetode. At give daglig vejledning i form af før-, under- og eftervejledning i forbindelse med den studerendes specifikke borgerrelaterede opgaver. At samarbejde med kliniskvejleder og uddannelsesansvarlig om at tilrettelægge, koordinere og evt. justere den kliniske uddannelsesperiode. At supplere den kliniske vejleder i de forskellige vejlednings- og evalueringssamtaler. Deltage i seminarer. Uddannelsesansvarlig er ansvarlig for: Det overordnede ansvar for den kliniske undervisning m.h.t. koordinering, uddannelses- og vejledningsmuligheder samt systematiske evalueringer. At relevante studievilkår er til stede således at der skabes et godt lærings og studiemiljø. Overordnet ansvar for at der udarbejdes generel kliniskstudieplan, der kan danne baggrund for udarbejdelse af individuel klinisk studieplan. At implementere den generelle kliniske studieplan for modul 4. At koordinere og tilrettelægge klinisk uddannelsesperiode i samarbejde med klinisk vejleder og ad hoc vejleder. At deltage i afvikling af seminar. At samarbejde med og være kontaktperson til sygeplejeskolen. Læringsmiljø /Studiemiljø er uddannelsessted for flere forskellige kategorier af elever og studerende på flere forskellige niveauer. Alt fastansat personale har erfaring i at samarbejde med elever og studerende og har erfaring i at være aktive medansvarlige i forhold til den enkelte elev/studerendes uddannelsesforløb. Der er på alle lokalcentre indrettet studiemiljø med PC-adgang, hvor studerende har mulighed for at mødes med andre studerende og i rolige omgivelser har mulighed for fordybelse, forberedelse o. lign. Der er endvidere oprettet mindre bibliotek på Hjortshøj Lokalcenter. Der kan planlægges individuelle studiebesøg i andre af lokalcenterets plejeboligenheder eller andre afdelinger med relevans for studiet og gerne i fht helhedsplejen af den enkelte beboer. F.eks. træning i aktivitetsafdelingen eller tilberedning af mad til småtspisende i serviceafdeling. Der kan eventuelt også aftales eksterne studiebesøg i samarbejde med de eksterne samarbejdspartnere. Der er mulighed for afholdelse af seminarer. Den individuelle studieplan og de løbende vejledningssamtaler er omdrejningspunkt for planlægning, gennemførelse og evaluering af studiet. Der aftales udviklingsmål og udviklingsopgaver løbende. Der vil dagligt være mulighed for ad hoc vejledning. Det forventes at den studerende er meget aktiv omkring egen læring og udvikling. Der forventes en gradvis udvikling i at arbejde mere og mere selvstændigt og gradvist kunne arbejde med mere og mere komplekse og sammensatte opgaver. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 6 af 7

7 Vejlednings- og evalueringstilbud Introduktion efter fast program for nyansatte i. Indeholder bl.a. kursus i medicinadministration og kursus i ergonomi. Derudover information om Lokalcenteret, værdier, virksomhedsplan m.m. Introduktion i plejeboligenheden efter individuelt behov. Fælles udarbejdelse af individuel studieplan i forbindelse med forventningssamtalen. Forventningssamtale, midtvejssamtale og slutevalueringssamtale med sygeplejerske, klinisk vejleder og evt. uddannelsesansvarlig. Evalueringssamtaler i forbindelse med obligatorisk opgaver i studieforløbet. Løbende vejledningssamtaler. Mulighed for daglig vejledning og sparring med sundhedsfagligt personale. Seminar. Individuel vejledning i forbindelse med forberedelse til den interne kliniske prøve i sygepleje. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer De kliniske vejledere er uddannede sygeplejersker med en bred faglig og pædagogisk erfaring. har søgt optagelse på uddannelsen til klinisk vejleder for 2 sygeplejersker i løbet af Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som den studerende dokumenterer i studiebogen. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at blive indstillet til prøven skal den studerende gennemføre studieaktiviteterne: Møde forberedt op til vejlednings og evalueringssamtaler. Udnytte relevante lokale undervisnings- og læringsmuligheder. Anvende studiebogen samt udarbejde og løbende ajourføre den individuelle kliniske studieplan. Udarbejde en patientfortælling, et patientforløb, et sygdomsforløb, efter retningslinier i studiebogen. Deltage i udførelse af sygeplejefaglige opgaver i plejeboligerne. Skriftligt at kunne vurdere egen indsats i forhold til studieaktivitet og læring samt egen indsats for det fortsatte studieforløb. Forberede og gennemføre seminar. Ved afslutningen af det kliniske forløb skriftligt at kunne redegør for aktuelt fagligt niveau og fremtidige udviklingsmuligheder. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 7 af 7

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Kommune Lokalcenter Holme og Skåde. Modul 4. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold

Generel klinisk studieplan Århus Kommune Lokalcenter Holme og Skåde. Modul 4. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre, organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg. Lokalcentret er beliggende i den

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre og er organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg i region Syd. er betegnelsen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre. Lokalcenteret er inddelt i 3 geografiske områder: Hasle, Gellerup og Toftegården. På

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering I er 36 lokalcentre samlet i 13 lokalcenter-områder i 2 regioner. : er en del af denne samdrift. Centret rummer ud over

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Risskov hører under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i. Vikærgården er en specialenhed, hvor de ca.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lokalcenter Søholm, Bøgeskovhus og Koltgården er et af s 13 lokalcentre, organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Kommune har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittet (KTA) fungerer som en selvstændig enhed som er fysisk er placeret på plejecenteret Skaghøj, Favrskov

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fenrishus er en specialpædagogisk døgninstitution under, beliggende Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Tlf.: 87 28 88 00. Der

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en af 13 lokalcenter-sammendrifter, der organisatorisk hører hjemme under s 3. magistrat for Sundhed og Omsorg (MSO).

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plastikkirurgisk Afdeling Z ligger på NBG, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Samarbejdsrelationer

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en af 13 lokalcenter-sammendrifter, der organisatorisk hører hjemme under s 3. magistrat for Sundhed og Omsorg (MSO).

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dagafsnittet er en del af Nyremedicinsk ambulatorium (C-ambulatorium), som igen er en del af Nyremedicinsk Afdeling C.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittene er tilknyttet ældreområdet i. Ældreområdet i ledes af en ældrechef og er opdelt i 2 hjemmeplejedistrikter

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted.

Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. Ansøgning om godkendelse af klinisk praktiksted. BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon 63337430 / 63336703 Klinisk vejleder Dato Pleje- og Omsorgsafd. Nyborg

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er fysisk placeret på. Reumatologi er et internt medicinsk grenspeciale, som varetager forebyggelse, diagnostik, behandling,

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO). dækker

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lokalcentret hører organisatorisk under Århus kommunes magistrat for Sundhed & Omsorg. Lokalcentret er et af Århus Kommunes

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Favrskov kommune er en af de 19 kommuner, som sammen danner Region Midtjylland. I kommunen er ca. 47.000 indbyggere, og

Læs mere

Generel klinisk studieplan Tværsektorielt forløb: Osteoporose Aarhus Kommune, Område Christiansbjerg Aarhus Universitetshospital, MEA-ambulatoriet

Generel klinisk studieplan Tværsektorielt forløb: Osteoporose Aarhus Kommune, Område Christiansbjerg Aarhus Universitetshospital, MEA-ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering I det kliniske studieforløb er der fokus på borgere/patienter med osteoporose i deres kontakt med såvel primær som sekundær

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA) Tage Hansens Gade () er en endokrinologisk afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Klinisk uddannelsessted: kommune, Område Øst, Søholt Adresse: Færgevej 1, 1 sal, 8600 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen til Sundheds - omsorgsafdelingen

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Hammel Neurocenter, afsnit H10 Volbyvej 15 8450 Hammel Organisatorisk placering Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) er et højtspecialiseret

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Pleje og Omsorgscenter Kildehaven Kildehaven 2 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Klinisk uddannelsessted: kommune, Område Nord, Plejecenter Fuglemosen Adresse: Fuglemosevej 5, 8620 Kjellerup Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Kragelund Aarhus Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: kommune Klinisk uddannelsessted: kommune, Område Nord, Kjellerup Adresse: Sandgårdsparken 1, 8620 Kjellerup Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering blev oprettet i 1999 som et amtskommunalt tilbud til uhelbredeligt syge i det daværende Århus Amt. Fra januar 2009 er

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 7 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO). dækker

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: kommune Klinisk uddannelsessted: kommune, Område Syd Adresse: Toldbodgade 29-31, 8600 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Velkommen til

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Akutafsnittet Voldgade 14 C, 7600 Struer 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Primærsygeplejen Distrikt VEST Rughavevej 2 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Kommune Lokalcenter Holme og Skåde. Modul 11

Generel klinisk studieplan Århus Kommune Lokalcenter Holme og Skåde. Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre, Organisatorisk er lokalcentret placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg. Lokalcentret er

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ikast-Brande Kommune dækker et areal på 736,41 km2 og har 40.000 indbyggere. Ældreområdet er opdelt i 4 distrikter: Ikast

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lungemedicinsk afdeling består af følgende 6 afsnit: Lungemedicinsk afdeling B6 er 7-døgnsafsnit Lungemedicinsk afdeling

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Præsentation af Samsø Samsø ligger midt i Kattegat med færgeforbindelse til Jylland og Sjælland. Samsø er kendt for sin

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune

Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune April 2013 Dok.nr. 108149-13 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgivning

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Guldblommevej 14-16 Guldblommevej 14-16, 8800 Viborg Tlf: 87 87 69 82 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

For modul 8 Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper. Møllehuset, Thisted Kommune

For modul 8 Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper. Møllehuset, Thisted Kommune Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan For modul 8 Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper. Møllehuset, Thisted Kommune Beskrivelse af organisatoriske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 Område Hasle-Åbyhøj - Lokalcenter Hasle Adresse: Rymarken 118, 8210 Århus V Kommune: Århus Leder: Daglig leder Pia Jensen Telefon: 87 13 57 57 E-post: post@mso.aarhus.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsteamet er placeret som en del af behandlingstilbuddene i Center for Misbrugsbehandling (CfM) organiseret under

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Tand- mund- og kæbekirurgisk Afdeling, er landets største afdeling indenfor specialet. Afdelingen fungerer i et tæt samarbejde

Læs mere