Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret)"

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr august 2007 Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 6 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes) Nettoomsætningen steg til 823 mio. DKK (731) Salget af allergivacciner steg organisk med 19 % Som forventet blev salget af GRAZAX 19 mio. DKK Det primære driftsresultat (EBIT) blev 205 mio. DKK (26) og inkluderer en up front-betaling fra selskabets amerikanske samarbejdspartner Schering-Plough på 199 mio. DKK Resultat før skat (EBT) blev 213 mio. DKK (37) Periodens resultat, der blev 166 mio. DKK, er påvirket af en ekstraordinær indtægt på 37 mio. DKK Forretningsmæssige hovedbegivenheder Lanceringen af ALK-Abellós tabletbaserede allergivaccine mod græspollenallergi, GRAZAX, forløber fortsat planmæssigt. Myndighederne i Holland og Østrig har besluttet at yde fuldt offentligt tilskud til behandling med GRAZAX og slutter sig dermed til kredsen af lande, omfattende Sverige, Tyskland og Storbritannien, der har taget positiv stilling til tilskudsspørgsmålet. Myndighederne i Schweiz har desuden givet tilladelse til markedsføring af GRAZAX, som dermed er godkendt i 28 europæiske lande. ALK-Abelló har indgået aftale med Catalent Pharma Solutions (en tidligere division af Cardinal Health) om en betydelig udvidelse af tabletproduktionen i Storbritannien. Forventninger til regnskabsåret 2007 For regnskabsåret 2007 forventer ALK-Abelló fortsat en nettoomsætning inklusive salg af GRAZAX på mio. DKK (1.519). Den organiske vækst i salget af allergivacciner forventes fortsat at blive %. Det primære driftsresultat vil være påvirket af betydelige omkostninger til salg og markedsføring af GRAZAX og af omkostninger til opstarten af selskabets to partnerskabsaftaler. Primært driftsresultat (EBIT) forventes fortsat at udgøre mio. DKK og inkluderer en indtægt fra Schering-Plough på 199 mio. DKK. Resultat før skat (EBT) forventes fortsat at udgøre mio. DKK. Som følge af en nedsættelse af selskabsskatten i Danmark og dermed reduktion af selskabets skatteaktiver med 11 mio. DKK forventes resultat efter skat nu at udgøre mio. DKK mod tidligere mio. DKK. Dertil kommer en ekstraordinær indtægt på 37 mio. DKK, således at årets samlede resultat forventes at blive mio. DKK. Kontaktperson: Adm. direktør Jens Bager, telefon ALK-Abelló afholder i dag kl (CET) en telefonkonference for analytikere og investorer, hvor adm. direktør Jens Bager gennemgår resultaterne. Danske deltagere skal senest kl (CET) ringe på telefon , mens internationale deltagere skal ringe på inden kl (CET). Telefonkonferencen kan også følges live på hjemmesiden hvor den tilhørende præsentation vil være tilgængelig kort før start. FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 14 I AUGUST 2007 SIDE 1 AF 14

2 HOVED- OG NØGLETAL (urevideret) Beløb i mio. DKK 2007 Hele året Resultatopgørelse Nettoomsætning Primært driftsresultat før afskrivninger (EBITD) Særlige poster - - (40) Primært driftsresultat (EBIT) (55) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) (28) Resultat, fortsættende virksomhed (36) Resultat, ophørt virksomhed Resultat (36) Antal medarbejdere gennemsnit Balance Aktiver i alt Investeret kapital Egenkapital Pengestrømme og investeringer Af- og nedskrivninger Pengestrøm fra driften (2) Pengestrøm fra investeringer (61) (307) (389) Fri pengestrøm 88 (269) (391) Aktiedata Udbytte Selskabskapital Antal aktier a 10 DKK stk Børskurs DKK Indre værdi pr. aktie DKK Nøgletal EBIT-margin % 24,9 (9,2) (3,6) Indtjening pr. aktie (EPS) DKK 16,5 (2,4) (3,6) Udvandet indtjening pr. aktie (DEPS) DKK 16,5 (2,4) (3,6) Indtjening pr. aktie (EPS), fortsættende virksomhed DKK 12,9 (2,4) (3,6) Udvandet indtjening pr. aktie (DEPS), forts. virksomhed DKK 12,8 (2,4) (3,6) Cash flow pr. aktie (CFPS) DKK 14,7 0,6 (0,2) Price earningskvote (PE) 71 (335) (395) Børskurs/Indre værdi 5,5 3,8 7,0 I forbindelse med omlægning af regnskabsår, som beskrevet i årsrapporten for, er sammenligningstal tilpasset det nye regnskabsår. Definitioner: se sidste side FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 14 I AUGUST 2007 SIDE 2 AF 14

3 RESULTATOPGØRELSE (kvartalsopdelt) 2. kvartal % 2. kvartal 2007 % Beløb i mio. DKK 2007 % % Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger Andre driftsindtægter og -omkostninger (31) (9) (35) (10) Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (24) (7) (29) (8) Resultat før skat (EBT) Skat af resultat (24) (7) (36) (10) Resultat, fortsættende virksomhed Resultat, ophørt virksomhed (24) (7) (36) (10) Resultat KOMMENTARER TIL PERIODENS ØKONOMISKE RESULTATER Nettoomsætningen for første halvår udviklede sig tilfredsstillende og udgjorde 823 mio. DKK (731) med en overordnet organisk vækst på 14 %. Påvirkningen fra valutakurser har været negativ med 1 procentpoint. DKKm Nettoomsætning - fordelt på produktlinjer +10% +31% -3% SCIT SLIT Øvrige produkter 2007 GRAZAX omsætning Den organiske vækst i selskabets kerneområde, salg af allergivacciner, udgjorde 19 %, hvilket primært er drevet af øget fokus på specifik immunterapi i visse nøglemarkeder samt en afledt effekt af den kraftige pollensæson i Europa i. Salget af injektionsbaserede allergivacciner (SCIT) steg 10 %, hovedsageligt som følge af en positiv udvikling i Tyskland. Salget af sublinguale (SLIT) produkter steg med 31 %. De dråbebaserede SLITprodukter bidrog til væksten med 21 procentpoint, primært grundet en positiv udvikling i Tyskland, Frankrig og Holland. Salget af det tabletbaserede SLIT-produkt, GRAZAX, blev 19 mio. DKK, hvilket er som forventet. Salget af injektionsbaserede vacciner udgjorde 47 % (48) af den samlede omsætning, mens salg af sublinguale produkter udgjorde 32 % (27). Salget af øvrige produkter faldt 3 % og er negativt påvirket af, at visse ikke-strategiske produkter er udgået af sortimentet samt afviklingen af In Vitro Diagnostics forretningsområdet. Korrigeres der herfor, er væksten 10 %. Øvrige produkter udgjorde 21 % (25) af den samlede omsætning. I perioden blev der realiseret positiv organisk salgsvækst i alle nøglemarkeder, især som følge af en fortsat stærk udvikling i salget af allergivacciner. I den nordeuropæiske region steg omsætningen med 23 % som følge af en fortsat positiv udvikling i salget af allergivacciner. Salgsvæksten i Mellemeuropa blev 14 %, primært båret frem af udviklingen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 14 I AUGUST 2007 SIDE 3 AF 14

4 i Tyskland, hvor salget af både GRAZAX, dråbebaserede produkter (SLIT) og salget af injektionsbaserede vacciner (SCIT) udviklede sig positivt. Omsætningen i den sydeuropæiske region steg med 16 %, hvilket primært skyldtes en fortsat positiv salgsudvikling i Frankrig. Mio. DKK Nettoomsætning - fordelt på markeder +23% +14% Nordeuropa Mellemeuropa Sydeuropa Øvrige markeder % -11% Som følge af at visse ikke-strategiske produkter er udgået af sortimentet samt afviklingen af In Vitro Diagnostics forretningsområdet blev væksten i omsætningen på øvrige markeder -11 %. Elimineres der herfor, udgør væksten på disse markeder 10 %. Vareforbrug og produktionsomkostninger udgjorde 260 mio. DKK (250), hvilket medfører et bruttoresultat på 563 mio. DKK (481). Bruttomarginen steg dermed til 68 % (66). Periodens udgifter til forskning og udvikling udgjorde 154 mio. DKK (136), svarende til 19 % af omsætningen og vedrører primært udviklingen af den tabletbaserede vaccine mod husstøvmideallergi samt aktiviteter til fortsat klinisk udvikling af GRAZAX. Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger steg til 406 mio. DKK (319), hovedsageligt som følge af omkostninger til salg og markedsføring af GRAZAX i Europa. Det primære driftsresultat (EBIT) udgjorde 205 mio. DKK (26), svarende til en EBIT-margin på 25 %. I resultatet indgår en nettodriftsindtægt fra Schering-Plough på 199 mio. DKK. Finansielle poster bidrog med netto 8 mio. DKK og er påvirket af valutakurstab som følge af negativ udvikling i dollarkursen mod danske kroner. Skat af periodens resultat androg 84 mio. DKK (28), svarende til en effektiv skatteprocent på 39 % (76). Skatteprocenten er påvirket af et fald i værdien af udskudte skatteaktiver på 11 mio. DKK forårsaget af en nedsættelse af selskabsskatten i Danmark fra 28 % til 25 %. Faldet i det udskudte skatteaktiv er en engangseffekt. Elimineres der for denne engangseffekt udgør den effektive skatteprocent 34 %. Det samlede resultat for ALK-Abelló Gruppen udgjorde herefter 129 mio. DKK (9). Resultat, ophørt virksomhed udgjorde 37 mio. DKK og vedrører en ekstraordinær indtægt som følge af afsluttende reguleringer af salgssummen i forbindelse med salget af ingrediensvirksomheden Chr. Hansen i 2004/05. Dermed blev resultatet for perioden 166 mio. DKK (9). Pengestrøm fra driften blev 149 mio. DKK (38) og er særligt påvirket af ændringer i arbejdskapitalen. Pengestrøm fra investeringer blev -61 mio. DKK (-307) og vedrører investeringer i et nyopført tabletpakkeri og løbende vedligehold. Pengestrøm fra finansiering udgjorde for halvåret -64 mio. DKK (-124) på grund af køb af egne aktier til afdækning af medarbejderaktie- og optionsprogrammet samt udbetaling af ordinært udbytte. Periodens samlede pengestrøm udgjorde 33 mio. DKK (-393). Ved udgangen af kvartalet var de likvide beholdninger 964 mio. DKK (1.108). Forventninger til regnskabsåret 2007 Den tilfredsstillende udvikling i salget i første halvår understøtter ALK-Abellós fortsatte forventning om en nettoomsætning inklusive salg af GRAZAX i niveauet mio. DKK (1.519). Den organiske vækst i salget af allergivacciner forventes at blive %. Forventningen til salget af GRAZAX er uændret. GRAZAX forventes fortsat introduceret på alle selskabets hovedmarkeder i Nord-, Mellem- og Sydeuropa. På grund af en ventet sæsonvariation i salget samt uafsluttede pris- og tilskudsforhandlinger med de europæiske myndigheder er forventningen til lancering og salg af GRAZAX fortsat behæftet med væsentlig usikkerhed. Forsknings- og udviklingsomkostningerne forventes fortsat at blive på niveau med, hvoraf hovedparten vedrører videreudviklingen af de tabletbaserede allergivacciner. Salgs- og markedsføringsomkostningerne vil være påvirket af betydelige omkostninger til salg og markedsføring af GRAZAX. FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 14 I AUGUST 2007 SIDE 4 AF 14

5 Opstarten af samarbejdet med henholdsvis Schering-Plough og Menarini påvirker ligeledes selskabets omkostninger i indeværende regnskabsår. Primært driftsresultat (EBIT) forventes fortsat at udgøre mio. DKK og inkluderer en indtægt fra Schering-Plough på 199 mio. DKK. Resultat før skat (EBT) forventes fortsat at udgøre mio. DKK. Som følge af en nedsættelse af selskabsskatten i Danmark og dermed reduktion af selskabets skatteaktiver med 11 mio. DKK forventes resultat efter skat nu at udgøre mio. DKK mod tidligere mio. DKK. Dertil kommer en ekstraordinær indtægt fra afsluttende reguleringer af salgssummen af ingrediensvirksomheden Chr. Hansen, som vil påvirke årets resultat positivt med 37 mio. DKK. Årets resultat forventes herefter at udgøre mio. DKK. KOMMENTARER TIL PERIODENS BEGIVENHEDER Udvidelse af tabletproduktionen ALK-Abelló har indgået aftale med Catalent Pharma Solutions (en tidligere division af Cardinal Health) om en betydelig udvidelse af kapaciteten til tabletproduktionen i Swindon, Storbritannien. I henhold til aftalen vil der blive opført en ny produktionslinje dedikeret til ALK-Abellós tabletprodukter. Produktionslinjen forventes at kunne tages i brug i begyndelsen af ALK-Abelló afholder udgifterne til investeringen som samlet forventes at udgøre ca. 300 mio. DKK. Udvidelsen sker med henblik på at imødekomme den forventede fremtidige efterspørgsel efter tabletbaserede allergivacciner. Ny råvareproduktion I juni påbegyndtes opførelsen af en ny råvareproduktionsenhed i Idaho som erstatning for den nuværende i Spokane, Washington, USA. Første etape forventes færdiggjort i 2009, og den samlede investering udgør ca. 150 mio. DKK. Flytningen og udvidelsen af kapaciteten giver mulighed for at i- mødekomme den stigende efterspørgsel efter råvarer i takt med lanceringen af de tabletbaserede allergivacciner. Nyt salgsselskab i Polen ALK-Abelló har etableret et salgsselskab i Polen under navnet ALK-Abelló s.p.o.o. ALK-Abelló har hidtil været repræsenteret i landet ved hjælp af distributører. Partnerskaber for tabletprogrammet ALK-Abellós strategiske samarbejdsaftale med den amerikanske medicinalvirksomhed Schering-Plough om udvikling og kommercialisering af tabletbaserede allergivacciner til Nordamerika forløber planmæssigt og tilfredsstillende. Teknologioverførsel og udveksling af viden har opnået betydeligt momentum, og udarbejdelsen af omfattende udviklings- og kommercielle planer er iværksat. ALK-Abelló har store forventninger til det fremtidige samarbejde og kommercialiseringen af produkterne på de nordamerikanske markeder. ALK-Abellós samarbejdsaftale med italienske Menarini forløber ligeledes planmæssigt. Selskaberne forbereder for tiden en række myndighedsansøgninger forud for lanceringen af GRAZAX i de lande, hvor Menarini har rettigheder til at sælge og markedsføre tabletten. Pris- og tilskudsforhandlinger Lanceringen af ALK-Abellós tabletbaserede allergivaccine mod græspollenallergi, GRAZAX, forløber fortsat planmæssigt. Produktet er nu lanceret i Danmark, Holland, Irland, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig til priser, der er i overensstemmelse med selskabets oprindelige strategi. Myndighederne i Holland og Østrig har besluttet at yde fuldt offentligt tilskud til behandling med GRAZAX og slutter sig dermed til kredsen af lande, desuden omfattende Sverige, Tyskland og Storbritannien, der har taget positiv stilling til tilskudsspørgsmålet. På de øvrige hovedmarkeder i Nord-, Mellem- og Sydeuropa forhandler ALK-Abelló fortsat med myndighederne om pris- og tilskudsstatus for GRAZAX. Det er fortsat ALK-Abellós mål at lancere GRAZAX i disse lande inden udgangen af året. Regulatorisk status i Schweiz I slutningen af juni udstedte myndighederne i Schweiz tilladelse til markedsføring af GRAZAX, og dermed er tabletten godkendt til markedsføring i 28 europæiske lande. Da Schweiz står uden for EU-samarbejdet, var landet ikke med i den "gensidige anerkendelsesprocedure" vedrørende FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 14 I AUGUST 2007 SIDE 5 AF 14

6 GRAZAX, der blev afsluttet i. ALK-Abelló har nu indledt forhandlinger om pris og tilskud med de schweiziske myndigheder, og produktet forventes lanceret i Schweiz inden udgangen af året. Klinisk udviklingsprogram Langtidsstudiet (GT-08) med GRAZAX forløber planmæssigt. De seneste resultater viser, at tabletvaccinen efter to års daglig behandling giver en højsignifikant klinisk effekt og har en gavnlig, progressiv immunologisk effekt. De øvrige igangværende kliniske fase III studier med GRAZAX, der blandt andet skal undersøge effekten ved behandling af børn (GT-12) og effekten på en amerikansk patientgruppe (GT-14), forløber planmæssigt. Tilsvarende gælder for fase II/III dosis-/effektstudiet (MT-02) med ALK-Abellós tabletbaserede vaccine mod husstøvmideallergi. ALK-Abelló afsluttede tidligere på året et klinisk studie (RT-01) i USA med en tabletbaseret vaccine mod ragweedallergi. Schering-Plough og ALK- Abelló planlægger i øjeblikket den videre farmaceutiske udvikling af produktet. Positiv sundhedsøkonomi De sundhedsøkonomiske fordele for samfundet ved at tilbyde behandling med GRAZAX er beskrevet indgående i to artikler, der dækker henholdsvis Nord- og Sydeuropa. Artiklen vedrørende Nordeuropa blev publiceret i "Clinical and Experimental Allergy" i foråret, mens den sydeuropæiske artikel, der er skrevet af G. Walter Canonica et. al., netop er blevet antaget til publikation i "Respiratory Medicine". Artiklerne bygger på internationalt anerkendte analysemetoder og retningslinjer og konkluderer, at behandling med GRAZAX er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Yderligere dokumentation Til den omfattende række af videnskabelige publikationer om behandling med GRAZAX er yderligere to artikler blevet tilføjet. Begge artikler er publiceret i tidsskriftet Allergy. Den ene artikel af Durham og Riis konkluderer, at GRAZAX giver højsignifikante reduktioner i alle individuelle øjen- og næsesymptomer. Den anden artikel af Calderon et al. viser, at effekt af behandlingen med GRAZAX opnås ved otte ugers forbehandling, og at den kliniske effekt i første behandlingssæson kan forbedres med en længere forbehandling. En artikel skrevet af Jacobsen et al., der omhandler syv års opfølgning på det såkaldte PAT-studie, er ligeledes antaget i tidsskriftet Allergy. Artiklen dokumenterer, at allergivaccination af børn har en langtids- og forebyggende effekt mod astma efter endt behandling. Ændring i direktionen gennemført Jørgen Damsbo Andersen har den 1. juli 2007 overtaget ansvaret som direktør for salg og marketing. Risikofaktorer Delårsrapporten indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for ALK- Abelló Gruppens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Uden at være udtømmende, omfatter sådanne faktorer blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, usikkerhed om prisfastsættelse, tilskudsregler og markedspenetration af GRAZAX, ændringer i valutakurser, efterspørgsel, leverandørafhængighed og konkurrencefaktorer, men også faktorer som bivirkninger ved brugen af selskabets eksisterende og fremtidige produkter, da allergivaccination kan være associeret med allergiske reaktioner af forskelligt omfang, varighed og sværhedsgrad. Finanskalender 2007 Stilleperiode fra 25. oktober 2007 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 22. november 2007 Årsrapport marts 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 14 I AUGUST 2007 SIDE 6 AF 14

7 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 6 måneder (Q2) 2007 for ALK-Abelló A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne for indregning og måling i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er i lighed med tidligere år ikke revideret. Vi anser den anvendte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten efter vores opfattelse giver et retvisende billede af koncernens aktiver, egenkapital og forpligtelser, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme for perioden 1. januar juni Hørsholm, den 21. august 2007 Direktion Jens Bager (adm. direktør) Jørgen Damsbo Andersen Henrik Jacobi Flemming Steen Jensen Jutta af Rosenborg Bestyrelse Jørgen Worning (Formand) Thorleif Krarup (Næstformand) Nils Axelsen Carsten Lønfeldt Jesper Fromberg Nielsen Anders Gersel Pedersen Ingelise Saunders Lars Simonsen Peter Adler Würtzen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 14 I AUGUST 2007 SIDE 7 AF 14

8 RESULTATOPGØRELSE (urevideret) 2. kvartal 2. kvartal 2007 Note Beløb i mio. DKK Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger 9 - (31) (35) Primært driftsresultat (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger 11 4 (24) (29) Resultat før skat (EBT) Skat af resultat (24) (36) Resultat, fortsættende virksomhed Resultat, ophørt virksomhed 37 - (24) (36) Resultat Der fordeles således: (24) (36) Aktionærer i moderselskabet (24) (36) Resultat pr. aktie (EPS) DKK 16,5 (2,4) Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) DKK 16,5 (2,4) Resultat pr. aktie (EPS), fortsættende virksomhed DKK 12,9 (2,4) Udvandet resultat pr. aktie (DEPS), fort. virksomhed DKK 12,8 (2,4) FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 14 I AUGUST 2007 SIDE 8 AF 14

9 PENGESTRØMSOPGØRELSE (urevideret) Beløb i mio. DKK 2007 Resultat, fortsættende virksomhed Reguleringer for: Skat af resultat Finansielle indtægter og omkostninger (8) (11) Aktiebaseret vederlæggelse 3 2 Af- og nedskrivninger Ændring i hensatte forpligtelser (2) 5 Betalte finansielle poster, netto Betalte skatter (44) (48) Pengestrøm før ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender (56) 2 Ændring i kortfristede gældsforpligtelser (23) (25) Pengestrøm fra driften Køb af virksomheder og aktiviteter - (269) Investeringer i immaterielle anlægsaktiver (5) (1) Investeringer i materielle anlægsaktiver (56) (42) Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 1 - Ændring i andre finansielle anlægsaktiver (1) 5 Pengestrøm fra investeringer (61) (307) Fri pengestrøm 88 (269) Udbytte til moderselskabets aktionærer (20) - Afregning af minoritetsinteresser - (55) Køb af egne aktier (38) (69) Ændring i finansielle forpligtelser (6) - Pengestrøm fra finansiering (64) (124) Pengestrøm vedrørende ophørt virksomhed 9 - Nettopengestrøm 33 (393) Likvide beholdninger 1. januar Urealiseret gevinst/tab på valuta, som indgår i likvide beholdninger (2) - Nettopengestrøm 33 (393) Likvide beholdninger 30. juni Pengestrømsopgørelsen er korrigeret for valutakursreguleringer i de udenlandske tilknyttede virksomheder, og disse er således ikke indeholdt i pengestrømsopgørelsen. Dette medfører, at de enkelte tal i pengestrømsopgørelsen ikke kan udledes direkte af resultatopgørelsen og balancen. FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 14 I AUGUST 2007 SIDE 9 AF 14

10 BALANCE AKTIVER (urevideret) Beløb i mio. DKK 30. juni dec. 30. juni Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill Øvrige immaterielle aktiver Materielle aktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andet driftsmateriel og inventar Igangværende investeringer Andre langfristede aktiver Værdipapirer og tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 14 I AUGUST 2007 SIDE 10 AF 14

11 BALANCE EGENKAPITAL OG GÆLD (urevideret) Beløb i mio. DKK 30. juni dec. 30. juni Egenkapital Selskabskapital Andre reserver Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Prioritetsgæld Bank- og finanslån Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Anden gæld Kortfristede forpligtelser Prioritetsgæld Bank- og finanslån Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Andre hensatte forpligtelser Anden gæld Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 14 I AUGUST 2007 SIDE 11 AF 14

12 EGENKAPITALENS UDVIKLING (urevideret) Beløb i mio. DKK Selskabskapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for kursreguleringer Overført resultat Andre reserver i alt Egenkapital i moderselskabet Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar (2) (7) Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheder - - (4) - (4) (4) - (4) Sikring af fremtidige transaktioner, periodens bevægelse Periodens totalindkomst - 2 (4) Aktiebaseret vederlæggelse Køb af egne aktier (38) (38) (38) - (38) Skat af poster indregnet direkte på egenkapitalen (1) (1) (1) - (1) Udbytte, betalt (20) (20) (20) - (20) Egenkapital 30. juni (11) Egenkapital 1. januar Periodens resultat (11) (11) (11) 20 9 Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheder - - (6) - (6) (6) - (6) Sikring af fremtidige transaktioner, årets bevægelse - (2) - - (2) (2) - (2) Salg af virksomhed Periodens totalindkomst - (2) (6) (11) (19) (19) 20 1 Aktiebaseret vederlæggelse Køb af egne aktier (69) (69) (69) - (69) Afregning af minoritetsinteresser (55) (55) Egenkapital 30. juni 101 (2) (4) FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 14 I AUGUST 2007 SIDE 12 AF 14

13 NOTER (urevideret) 1 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten for perioden 1. januar juni 2007 følger bestemmelserne for indregning og måling i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter er fastlagt i Delårsrapportbekendtgørelsen, udstedt i henhold til Årsregnskabsloven, samt af Københavns Fondsbørs. Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i årsrapporten for anvendte. Der henvises til årsrapporten for for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. I forbindelse med omlægning af regnskabsår, som beskrevet i årsrapporten for, er sammenligningstal tilpasset det nye regnskabsår. 2 NETTOOMSÆTNING Beløb i mio. DKK 2007 Geografiske segmenter Nordeuropa Mellemeuropa Sydeuropa Øvrige markeder I alt ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger vedrører primært indtægter og omkostninger i forbindelse med aftale med Schering-Plough om et strategisk samarbejde om udvikling og kommercialisering af ALK-Abellós tabletbaserede allergivacciner mod græspollenallergi (GRAZAX ), husstøvmideallergi og ragweedallergi til det nordamerikanske marked. 4 RESULTAT, OPHØRT VIRKSOMHED Resultat, ophørt virksomhed vedrører reguleringer af salgssummen i forbindelse med salget af ingrediensvirksomheden Chr. Hansen i 2004/05. FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 14 I AUGUST 2007 SIDE 13 AF 14

14 Definitioner Investeret kapital Immaterielle og materielle anlægsaktiver, varebeholdninger og tilgodehavender med fradrag af hensatte forpligtelser (ekskl. udskudt skat), leverandørgæld, andre gældsforpligtelser og minoritetsinteresser EBIT-margin % Indre værdi pr. aktie ROAIC % Primært driftsresultat x 100/Nettoomsætning Egenkapital ultimo/antal aktier ultimo Forrentning af den gennemsnitligt investerede kapital (Primært driftsresultat x 100/Gennemsnitligt investeret kapital) Pay-out ratio % Foreslået udbytte x 100/Årets resultat Resultat pr. aktie (EPS) Periodens resultat til aktionærer i moderselskabet/gennemsnitligt antal udestående aktier Udvandet resultat pr. aktie (DEPS) Periodens resultat til aktionærer i moderselskabet/udvandet gennemsnitligt antal udestående aktier Cash flow pr. aktie (CFPS) Pengestrømme fra driften ekskl. minoritetsandele/gennemsnitligt antal udestående aktier Price earningskvote (PE) Segmenter Børskurs/Indtjening pr. aktie Geografiske segmenter (baseret på datterselskabers lokation): o Nordeuropa omfatter Norden, Storbritannien og Holland o Mellemeuropa omfatter Tyskland, Østrig og Schweiz o Sydeuropa omfatter Spanien, Italien og Frankrig o Øvrige markeder omfatter USA, Kina og resten af verden Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal 2005". FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 14 I AUGUST 2007 SIDE 14 AF 14

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 2007 22. maj 2007 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 3 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste år

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 18 2007 22. november 2007 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater for de første 9 måneder af 2007 (Sammenligningstal for samme

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 16/2008 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

Delårsrapport Q (urevideret)

Delårsrapport Q (urevideret) Til OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 10/2008 Delårsrapport Q1 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for de første tre måneder af 2008 (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 19 2005/06 4. juli 2006 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes Økonomiske

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2011 (urevideret) Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes /

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2010 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2010 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 12/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes) I første

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2012 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 11/2012 KORRIGERET Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret)

Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret) Delårsrapport første kvartal (Q1) 2013 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Resultater for perioden (Sammenligningstal for første kvartal 2012 er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i lokale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Den 20. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse Nr. 11 i 2004/05 3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2004 30. november 2004, urevideret Tal i parentes er sammenligningstal

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret) Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2012 (urevideret) Selskabsmeddelelse nr. 24/2012 Resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes / omsætningsvækst er målt i lokale

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 28. januar 2011 Selskabsmeddelelse nr. 2/2011 Antal sider: [15] Delårsrapport for 1. kvartal 2010/11 (perioden 01.10.2010 31.12.2010)

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden )

Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden ) Selskabsmeddelelse Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen Nørresundby, den 18. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9/2011 Antal sider: 13 Delårsrapport for 3. kvartal 2010/11 (perioden 01.04.2011-30.06.2011)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere