UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen"

Transkript

1 UCN Dimittendundersøgelse 2017 Områderapport for Pædagoguddannelsen Efterår 2017

2 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed ved mindre populationer Side 6 Behandling af åbne spørgsmål Side 7 Indekstal Side 7 Anvendelse af resultaterne Side 7 Analysetilgang Side 8 Analyse Side 8 Særligt for denne områderapport Side 8 Lidt om dimittenderne Side 8 Kønsfordeling Side 8 Aldersfordeling Side 9 Nuværende beskæftigelsessituation Side 9 I arbejde Side 10 Selvstændige/ Iværksættere Side 14 Under uddannelse Side 14 Ledig Side 16 Tilegnede og spurgte kompetencer Side 18 Sammenligning af tilegnede og spurgte kompetencer Side 23 Rustet til at varetage job Side 25 Koblingen mellem uddannelsen og arbejdsmarkedet Side 27 Studierelevant job Side 27 Projektsamarbejde Side 29 Jobsøgningsmønstre Side 31 Kanaler anvendt til jobsøgning Side 31 Geografisk mobilitet Side 34 Faglig mobilitet Side 35 Efterår 2017 Side 2 af 35

3 Indledning Som uddannelsesinstitution har vi et vedvarende fokus på at sikre og udvikle kvalitet og relevans i UCN s uddannelser. I den sammenhæng er det helt centralt, at vi har et indgående indblik i det arbejdsmarked, som vi uddanner til. Vi må spørge os selv: Hvorvidt vore studerende opnår den viden og de kompetencer, der er spurgt på arbejdsmarkedet. Hvorvidt vore dimittender følgende formår at sætte deres viden og faglighed i spil og skabe værdi i samfundet og på arbejdsmarkedet. UCN s dimittender er som nyuddannede fra UCN s uddannelser centrale kilder til belysning af netop disse spørgsmål. Derfor vægter vi på UCN en løbende og systematisk kontakt til vores dimittender, hvilket er konkretiseret i en UCN procedure for dimittendkontakt. Proceduren fastlægger, at: UCN hvert 2. år gennemfører en dimittendundersøgelse for alle UCN s ordinære uddannelser med start fra Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse med fælles spørgeramme samt mulighed for uddannelsesspecifikke spørgsmål. En sådan fælles spørgeramme åbner op for muligheden for intern benchmarking UCN s uddannelser imellem, hvor det giver mening. Uddannelserne skal vurdere behovet for eventuelle supplerende aktiviteter og endvidere udvikle og gennemføre disse. Med dette afsæt er der således i året 2017 gennemført en dimittendundersøgelse for UCN's ordinære uddannelser. Afrapporteringen for undersøgelsen er opdelt i tre rapportniveauer, som følger: 1. En institutionsrapport, som viser undersøgelsens resultater ud fra et UCN perspektiv. 2. Områderapporter, der samler undersøgelsens resultater med fokus på UCN s uddannelsesområder: Teknologi, Business, Pædagog, Lærer, Sundhed og Sygeplejerske. 3. Et uddannelsesniveau, der deskriptivt belyser resultaterne for den enkelte uddannelse. Nærværende er en områderapport for UCN dimittendundersøgelse 2017 for: Pædagoguddannelsen Der skal lyde en stor tak til alle dimittender, som har taget sig tid til at deltage i denne undersøgelse! Efterår 2017 Side 3 af 35

4 Udvalgte resultater Det overordnede formål med nærværende undersøgelse er som nævnt indledningsvist at få et indblik i, hvordan vores dimittender klarer sig på arbejdsmarkedet - og i den sammenhæng hvorvidt uddannelsernes kvalitet og relevans er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov. Derfor har vi i følgende valgt at fremhæve et udsnit af rapportens resultater, der er centrale for belysningen af netop dette. I diagrammet til højre vises respondenternes nuværende beskæftigelsessituation - og dette for det samlede uddannelsesområde. Med afsæt i respondenternes aktuelle beskæftigelsessituation er det bl.a interessant at se nærmere på, hvorvidt respondenterne: føler at de er rustet til at varetage et job, der er fagligt relevant for den UCN uddannelse, de har taget. der er i arbejde, også betragter det som fagligt relevant for den UCN uddannelse, de har taget. synes at være fagligt mobile. Det vil sige, hvor villige de er til at søge job uden for eget fagområde - og dette med et særligt blik for de ledige respondenter. Se her nedenstående diagram til venstre. Nuværende beskæftigelsessituation (i procent) 13,6 1,0 0,3 7,3 77,7 I arbejde (herunder job med løntilskud, deltidsansættelser el. lign) Iværksætter/selvstændig (herunder freelance) Under uddannelse (ikke videregående, eks. erhvervsuddannelse) Under videregående uddannelse (f.eks. top-up, kandidatuddannelse, ph.d/erhvervs ph.d) Ledig Centrale områder for (Indekseret) 81,9 80,8 82,3 Rustet til job 93,8 91,4 94,7 Nuværende job er fagligt relevant 37,7 40,8 35,7 Lediges faglig mobilitet Aalborg Hjørring Pædagogud dannelsen Aalborg Hjørring Pædagog uddann Lediges geografisk mobilitet (gennemsn. antal søgte regioner/udland) 0,5 1,0 1,5 1,0 1,2 1,3 Sidste diagram ovenfor til højre viser de lediges geografiske mobilitet. Dette ses som et udtryk for, hvorvidt ledige respondenter er villige til at flytte et job. Efterår 2017 Side 4 af 35

5 Konkret er der i undersøgelsen spurgt ind til 25 forskellige generiske kompetencer, og herunder a) hvorvidt respondenterne oplever at have tilegnet sig disse kompetencer gennem studiet samt b) har oplevet kompetencerne spurgt på arbejdsmarkedet. Nedenstående diagram viser, hvorledes respondenternes oplevelse af at have tilegnet sig kompetencerne stemmer overens med, hvorvidt de oplever kompetencerne spurgt. Efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet Tilegnede kompetencer gennem studie Generel forretningsforståel se Relevant praktisk viden inden for mit fagområde IT-færdigheder Generel organisations- /virksomhesforst Evnen til at sikre egen motivation Relevante metodiske/praktis ke færdigheder Evnen til at kommunikere skriftligt Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at samarbejde med interne og Evnen til at arbejde i teams Evnen til at skabe, indgå i og bidrage aktivt til relationer Evnen til at arbejde selvstændigt og Evnen til at arbejde struktureret og Relevante teoretisk viden indenfor mit Evnen til at arbejde projektbaseret Generel kulturforståelse Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper Evnen til at håndtere komplekse Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at se nye løsninger Evnen til at tænke og arbejde kreativt og innovativt Evnen til at koble teori og praksis Evnen til at analysere Evnen til at reflektere over egen praksis Evnen til at overskue sammenhænge i De eksakte indekstal for hvert kompetenceområde fremgår af søjlediagram i rapportens afsnit Tilegnede og spurgte kompetencer. Efterår 2017 Side 5 af 35

6 Undersøgelsen og metoden bag Dimittendundersøgelsen er gennemført i året 2017 og afrapporteret ultimo I undersøgelsen deltager UCN's ordinære uddannelser. For at få et samlet overblik over alle UCN's ordinære uddannelser se her. Population og svarprocenter Populationen for undersøgelsen udgør dimittender, der er dimitteret sommeren 2015, vinter 2016, sommer 2016 samt vinter Det betyder, at dimittenderne er kontaktet et halvt år til godt 2 år, at de er dimitteret fra UCN, hvor de stadig har uddannelsen i relativ frisk erindring samtidig med, at de har haft mulighed for at møde arbejdsmarkedet med uddannelsen fra UCN i bagagen. Følgende tabel viser svarprocenter fordelt for hhv. uddannelser inden for området, det pågældende uddannelsesområde og UCN: Aalborg Thisted Hjørring Pædagoguddannelsen 39,1 Procent 43,5 Procent 41,5 Procent 39,9 Procent Usikkerhed ved mindre populationer Antallet af respondenter varierer fra uddannelse til uddannelse afhængigt af, hvor mange dimittender den enkelte uddannelse har uddannet i pågældende periode. På de uddannelser, hvor populationerne er små kan en enkelt besvarelse ændre på resultatet, hvorfor resultater angivet i procenter skal vurderes med den svaghed for øje. Efterår 2017 Side 6 af 35

7 Behandling af åbne spørgsmål I undersøgelsen er der visse steder mulighed for at give åbne svar, hvilket betyder, at besvarelsen gives i et frit tekstfelt. De åbne svar er samlet og vil fremgå af bilag 1 til uddannelsesrapporterne. Der fremgår ikke et bilag med åbne spørgsmål for områderapporterne. Indekstal For at gøre visse resultater mere målbare er flere besvarelser omregnet til et indekstal, som ligger mellem Indekset beregnes således, at det laveste trin på 4-punktsskalaen tildeles værdien 0, her 33,3 og 66,6, hvor det højeste trin tildeles værdien 100. Der beregnes her et gennemsnit af besvarelsen på det enkelte spørgsmål. Der er bias forbundet med en sådan værdiladning af en ellers ordinal skala. I den forbindelse skal det pointeres, at der er lagt en fortolkning ned i resultaterne, når der f.eks. er fastlagt 33 point mellem I nogen grad og I høj grad. Indekstallene har imidlertid sin force i, at de udgør numeriske værdier, som kan gøre en ønsket udvikling mere målbar, hvorfor denne fremgangsmåde er anvendt i visse sammenhænge. Anvendelse af resultaterne UCN Dimittendundersøgelse giver som nævnt indledningsvist UCN en central viden i forhold til relevansen af vores uddannelser. Vi anvender således undersøgelsens resultater i det løbende arbejde med at sikre og udvikle kvalitet og relevans i uddannelserne. UCN og herunder områder samt uddannelser udarbejder årligt kvalitetsrapporter samt tilhørende kvalitetsudviklingsplaner, der giver status og retning for udvikling af UCN's uddannelser. I dette arbejde vurderes en række relevant data/viden, og herunder indgår også dimittendundersøgelsens resultater. Resultater indhentet ved denne dimittendundersøgelse gennemført i året 2017 vil indgå i udarbejdelsen af kvalitetsudviklingsplaner udarbejdet i marts 2018 for områder og uddannelser. Disse planer godkendes af Rektoratet i 2. kvartal det pågældende år. Analysetilgang I dimittendundersøgelsen er der gennemgående for alle uddannelser undersøgt følgende temaer: Nuværende beskæftigelsessituation (i arbejde, iværksætter/ selvstændig under anden erhvervsrettet eller videregående uddannelse, ledig) Tilegnede og spurgte kompetencer Kobling mellem uddannelse og arbejdsmarked Jobsøgningsmønstre Analysen er struktureret disse temaer. Hvert tema belyses deskriptivt i en standardrapport, der er overvejende ens for alle uddannelsesområder og som kan genfindes i uddannelsesrapporterne. Det er hensigten at uddannelsesområderne og herunder uddannelserne selv skal analysere hhv. områderapport og uddannelsesrapporter med henblik på at igangsætte indsatser for kvalitetssikring og udvikling af området og dets uddannelser. Efterår 2017 Side 7 af 35

8 Analyse Særligt for denne områderapport UCN udbyder Pædagoguddannelsen i hhv. Aalborg, Thisted og Hjørring. Der er dog kun 10 besvarelser fra Thisted, hvorfor disse besvarelser ikke vises særskilt. Der vil i stedet flere steder igennem analysen anvendes følgende opdeling som analystisk ramme: - Aalborg - Hjørring - Pædagoguddannelsen/Total Nærværende udgør således en områderapport, der belyser UCN's Pædagoguddannelse samlet og geografisk opdelt via de to udbud. Lidt om dimittenderne For at få et kendskab til de respondenter, som har besvaret undersøgelsen, ses der i det følgende nærmere på, hvordan disse fordeler sig på parametre som køn, alder og beskæftigelsessituation. Dette for at kunne analysere, hvorvidt der er overensstemmelse mellem den del af populationen for uddannelsesområdet, som har besvaret undersøgelsen set i forhold til den samlede population for uddannelsesområdet. Dette gøres ved at se på forholdet mellem de to grupper ud fra de to centrale baggrundsvariable alder og køn. Kønsfordeling Kønsfordeling for alle adspurgte dimittender Kønsfordeling for respondenter i undersøgelsen Mænd; 236 Mænd; 82 Kvinder; 633 Kvinder; 265 Ovenstående diagram til venstre viser kønsfordelingen for alle uddannelsesområdets dimittender i perioden 1. juni maj Diagrammet til højre viser kønsfordelingen for de dimittender fra uddannelsesområdet, som har besvaret spørgeskemaet til denne undersøgelse. Efterår 2017 Side 8 af 35

9 Aldersfordeling Af nedenstående fremgår det af diagram til venstre, hvordan aldersfordelingen er for alle uddannelsesområdets dimittender. Diagrammet til højre viser aldersfordelingen for de dimittender fra uddannelsesområdet, som har besvaret spørgeskemaet Aldersfordeling for alle adspurgte dimittender (opgjort i procent) 28,7 38,4 13,0 8,3 4,7 6, Aldersfordeling på respondenterne (opgjort i procent) 36,6 29,4 12,1 6,6 6,3 8,9-24 år år år år år 45 år år år år år år 45 år - Nuværende beskæftigelsessituation For at få et indblik i respondenternes nuværende beskæftigelsessituation er respondenterne blevet spurgt til, hvorvidt de er I arbejde (herunder job med løntilskud, deltidsansættelse eller lign.), Iværksætter / selvstændig (herunder freelance), Under uddannelse (ikke videregående, eks. erhvervsuddannelse), Under videregående uddannelse eller Ledig. Nedenstående diagram viser, hvordan respondenternes nuværende beskæftigelsessituation fordeler sig (opgjort i faktiske tal). 297 Nuværende beskæftigelse blandt respodenter fra uddannelsesområdet (opgjort i antal) I arbejde (herunder job med Iværksætter/selvstændig (herunder løntilskud, deltidsansættelser el. freelance) lign) Under uddannelse (ikke videregående, eks. erhvervsuddannelse) Under videregående uddannelse (f.eks. top-up, kandidatuddannelse, ph.d/erhvervs ph.d) Ledig Efterår 2017 Side 9 af 35

10 Neden for ses respondenternes beskæftigelsessituation opdelt for uddannelsen samlet og de to geografisk udbud. Nuværende beskæftigelsessituation for hhv. uddannelser og område (opgjort i procent) I arbejde (herunder job med løntilskud, deltidsansættelser el. lign) Iværksætter/selvstændig (herunder freelance) Under uddannelse (ikke videregående, eks. erhvervsuddannelse) Under videregående uddannelse (f.eks. top-up, kandidatuddannelse, ph.d/erhvervs ph.d) Ledig Aalborg 76,9 0,4 8,6 14,1 Hjørring 79,5 2,60,9 4,3 12,8 Total 77,7 1,0 0,3 7,3 13,6 Det er vigtigt her at understrege, at den ledighed, som denne undersøgelse viser, ikke kan sammenlignes med eller stå i stedet for de ledighedstal som offentliggøres via Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dette fordi ministeriets tal er opgjort på baggrund af registerdata, hvilket betyder, at deres data tegner et mere fyldestgørende billede. Tallene fra ministeriet har dog en forholdsvis lang opgørelsesperiode, som betyder, at sidste nye tal er op mod tre år gamle. Tallene fra denne undersøgelse er derfor anvendelige som mere aktuelle indikatorer for, hvordan ledigheden ser ud til at udvikle sig. I arbejde Dette afsnit omhandler de respondenter, som har angivet, at de er i arbejde. Først er respondenterne i arbejde blevet spurgt til, hvilket ansættelsesforhold de har i nuværende job - dette fremgår neden for opgjort i procent og opdelt for hhv. uddannelsen samlet og de to geografiske udbud. Ansættelsesforhold i nuværende arbejde (opgjort i procent) Fastansat Tidsbegrænset ansat/vikariat Timelønsansat Ansat med løntilskud Andet, angiv venligst hvad? Aalborg 66,5 28,8 2,6 2,1 Hjørring 68,8 30,1 1,1 Total 67,1 29,1 2,1 1,7 Efterår 2017 Side 10 af 35

11 Besvarelser fra respondenter, der eventuelt har anført en uddybende kommentar under kategorien "Andet" ovenfor, fremgår af bilag 1 til den pågældende uddannelsesrapport. Endvidere er respondenterne i arbejde spurgt til, hvilken sektor nuværende arbejdsplads hører under - dette fremgår neden for opgjort i procent og opdelt for hhv. uddannelsen samlet og de to geografiske udbud. Sektor - nuværende arbejde (opgjort i procent) Privat Stat Region Kommune Interesse-, udviklings- eller nødhjælpsorganisation Aalborg 18,8 1,6 10,5 69,1 Hjørring 20,4 3,2 76,3 Total 19,9 1,0 7,9 71,2 Regional fordeling af respondenternes arbejdspladser På landkortet til venstre er den regionale fordelingen af 267 respondenternes arbejdsplads illustreret (opgivet i antal). Herudover er der tre kategorier uden for Danmark, og fordelingen fremgår af diagram herunder Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) Europa (ikke norden) 0 Øvrige udland, angiv venligst hvilket? 0 Efterår 2017 Side 11 af 35

12 10 Beskæftigelsesudvikling hos dimittender i arbejde (tid dimission - kumuleret frekvens) Før 0 mdr. dimission 1 mdr. 2 mdr. 3 mdr. 4 mdr. 5 mdr. 6 mdr. 7 mdr. 8 mdr. 9 mdr. 10 mdr. 11 mdr. 12 mdr. +12 mdr. Aalborg Hjørring Pædagoguddannelsen Ovenstående kurvediagram viser udviklingen i beskæftigelse over tid hos respondenterne i arbejde - målt som kumuleret frekvens. Kurverne viser udviklingen for udannelsen samlet og herunder de to geografiske udbud. Efterår 2017 Side 12 af 35

13 5 55,0 6 65,0 7 75,0 8 85,0 9 95,0 10 Faglig relevant arbejde Nedenstående diagram viser respondenternes vurdering af, hvorvidt nuværende job er fagligt relevant i forhold til den UCN uddannelse, de er dimitteret fra (omregnet til indekstal). Indekstallet for udannelsen samlet og de to geografiske udbud fremgår af nedenstående diagram. Nuværende job er fagligt relevant (indekseret) Aalborg 94,7 Hjørring 91,4 Pædagoguddannelsen 93,8 Årsager til at være i job Nedenstående diagram viser, hvad uddannelsesområdets respondenter mener har været afgørende for, at de er i arbejde. Diagrammet viser, hvor stor en procentdel af de, der er i arbejde, der har angivet den enkelte kategori som afgørende. Afgørende betydning for at være i job (opgjort i procent) Jeg har de rette faglige kompetencer Jeg har de rette personlige kompetencer Jeg har de rette erfaringer Jeg har de rette kontakter Jeg lavede en god ansøgning/samtale Jeg fik job, hvor jeg har været i praktik Jeg fik job, hvor jeg har haft studiejob Jeg fik job i en virksomhed/organisation, som jeg har haft Det område jeg skrev min afsluttende opgave indenfor førte til job Andet, angiv venligst hvad 12,5 1,3 5,1 8,8 25,3 28,3 38,7 40,4 72,1 75,8 Besvarelser fra respondenter, der eventuelt har anført en uddybende kommentar under kategorien: "Andet", fremgår af bilag 1 til uddannelsesrapporterne. Der fremgår ikke et bilag med åbne spørgsmål for områderapporterne. Efterår 2017 Side 13 af 35

14 Selvstændige/ Iværksættere I tidligere diagram, der viser, hvilken nuværende beskæftigelsessituation respondenterne har angivet, fremgår det, at der samlet for Pædagoguddannelsen er 4 selvstændige/ iværksættere. Grundet dette antal, er der ikke udarbejdet et særskilt afsnit omkring selvstændige/ iværksættere i denne rapport. I stedet er besvarelserne fra denne gruppe belyst samlet i institutionsrapporten for UCN. Dimittendernes beskæftigelsessituation benyttes dog som en baggrundsvariabel på flere af temaerne i rapporten, hvorfor selvstændige/ iværksættere indgår som en kategori. Her betegnes kategorien blot som selvstændige. Under uddannelse Dette afsnit omhandler de respondenter, som angiver, at deres nuværende beskæftigelsessituation er i uddannelse. I denne undersøgelse er i uddannelse opdelt i to kategorier: o Videregående uddannelse (f.eks. top-up, kandidatuddannelse, ph.d./erhvervs ph.d.) o Uddannelse (ikke videregående, eks. erhvervsuddannelse) Respondenternes svar viser, at langt de fleste i uddannelse tager en videregående uddannelse. Dette afsnit omhandler derfor kun de respondenter, som har angivet, at de er i videregående uddannelse. I den samlede institutionsrapport for UCN fremgår de samlede resultater for de 42 respondenter, der angiver at tage anden form for uddannelse (eks. erhvervsuddannelse). Aktuelle videregående uddannelser Respondenterne har anført, hvilken videregående uddannelse de har taget. Dette fremgår af bilag 1 til uddannelsesrapporterne. Der fremgår ikke et bilag med åbne spørgsmål for områderapporterne. Årsager til videreuddannelse Nedenstående diagram viser årsager til, at respondenterne har valgt at påbegynde en videregående uddannelse. Årsager til videreuddannelse (opgjort i procent) Udbygning af kompetencer Personlig udvikling Udbygge kendskab til metodiske og/eller teoretiske værktøjer Manglende kendskab til specifikke områder Mulighed for at varetage flere jobfunktioner Ønske fra arbejdsgiver Overbygning på min erhvervsakademiuddannelse Overbygning på min professionsbacheloruddannelse Manglende jobmuligheder Andet, angiv venligst hvad 7,1 17,9 21,4 53,6 60,7 67,9 71,4 71,4 Besvarelser fra respondenter, der har anført en uddybende kommentar under kategorien: "Andet", fremgår af bilag 1 til uddannelsesrapporterne. Der fremgår ikke et bilag med åbne spørgsmål for områderapporterne. Efterår 2017 Side 14 af 35

15 Tid fra endt dimission til påbegyndt videreuddannelse Nedenstående kurvediagram viser, hvornår respondenterne er påbegyndt en videregående uddannelse i forhold til dimissionstidspunkt - målt som kumuleret frekvens. Kurverne viser udviklingen for udannelsen samlet og de to geografiske udbud. Tid fra end dimission til påbegyndt videreuddannelse (kumuleret frekvens) mdr. 1 mdr. 2 mdr. 3 mdr. 4 mdr. 5 mdr. 6 mdr. 7 mdr. 8 mdr. 9 mdr. 10 mdr. 11 mdr. 12 mdr. +12 mdr. Aalborg Hjørring Pædagoguddannelsen Efterår 2017 Side 15 af 35

16 Ledig Som tidligere beskrevet er det vigtigt her at understrege, at den ledighed, som denne undersøgelse viser, ikke kan sammenlignes med eller stå i stedet for de ledighedstal som offentliggøres via Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dette fordi ministeriets tal er opgjort på baggrund af registerdata, hvilket betyder, at deres data tegner et mere fyldestgørende billede. Tallene fra ministeriet har dog en forholdsvis lang opgørelsesperiode, som betyder, at sidste nye tal er op mod tre år gamle. Tallene fra denne undersøgelse er derfor anvendelige som mere aktuelle indikatorer for, hvordan ledigheden ser ud til at udvikle sig. Nuværende ledighedsperiode Nedenstående diagram viser respondenternes nuværende ledighedsperiode for udannelsen samlet og de to geografiske udbud. Nuværende ledighedsperiode er defineret som den tid, der er gået siden respondenten sidst har været beskæftiget i form af enten uddannelse eller arbejde. Nuværende ledighedsperiode fordelt på hhv. uddannelseskategori og område 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30,6 2 26,9 30,6 4 34,6 38,9 4 38,5 Aalborg Hjørring Pædagoguddannelsen 1 år måneder 1-5 måneder Efterår 2017 Side 16 af 35

17 21,4 20,8 29,2 32,1 46,4 5 Tidligere relevant fagligt job Cirkeldiagrammet til højre viser andelen af de nuværende ledige respondenter, der har været i job inden for fagområdet endt uddannelse. Har været i job inden for relevant fagområde endt uddannelse Nej 46% Ja 54% Neden for fremgår sammenhængen mellem nuværende ledighedsperiode og hvorvidt respondenterne har været i fagligt relevant arbejde endt uddannelse eller ej Nuværende ledighedsperiode fordelt i forhold til, om respondenterne har haft tidligere relevant fagligt arbejde endt studie (i procent) måneder 6-11 måneder 1 år - Har haft fagligt relevant arbejde endt studie Har ikke haft fagligt relevant arbejde endt studie Hvad er den primære årsag til, at du ikke længere er i job? (opgjort i procent) Mit job var et vikariat/tidsbegrænset ansættelse Jeg sagde op, da jobbet ikke levede op til mine forventninger Jeg havde ikke de relevante kompetencer til at fortsætte i stillingen Andet, angiv venligst hvad 7,1 21,4 71,4 Respondenter, som tidligere har været i fagligt relevant arbejde endt studie, har angivet årsager til, at de ikke længere er i arbejde. Disse fremgår af diagrammet til venstre. Besvarelser fra respondenter, der har anført en uddybende kommentar under kategorien: "Andet", fremgår af bilag 1 til uddannelsesrapporterne. Der fremgår ikke et bilag med åbne spørgsmål for områderapporterne. Efterår 2017 Side 17 af 35

18 Årsager til ledighed Respondenternes vurdering af årsagen til ledighed fremgår af nedenstående diagram. Diagrammet viser, hvor stor en procentdel af de, der er ledige, som har angivet den enkelte kategori som afgørende. Hvorfor mener du, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? (i procent) Der er for få jobs og for stor konkurrence om de jobs, der er Jeg har ikke haft interesse for de jobs, som har været ledige Jeg mangler faglige kompetencer Jeg mangler erhvervserfaring Jeg ønsker ikke at flytte et job Jeg er gravid/på barsel Jeg er syg/har en sygdom Jeg mangler kompetencer i at skrive ansøgninger Jeg mangler kompetencer i at deltage i ansættelsessamtaler Andet, angiv venligst hvad 5,8 3,8 3,8 3,8 17,3 19,2 26,9 26,9 38,5 Besvarelser fra respondenter, der har anført en uddybende kommentar under kategorien: "Andet", fremgår af bilag 1 til uddannelsesrapporterne. Der fremgår ikke et bilag med åbne spørgsmål for områderapporterne. Tilegnede og spurgte kompetencer Dimittenderne er i spørgeskemaet blevet bedt om at vurdere en række generiske kompetencer på en skala (Slet ikke, I mindre grad, I nogen grad og I høj grad ) i forhold til om de: 1) har tilegnet sig kompetencerne (alle dimittender har fået spørgsmål herunder). 2) oplever at arbejdsmarkedet spørger kompetencerne (dimittender under uddannelse er ikke blevet stillet spørgsmål herunder, da de ikke nødvendigvis har oplevet spørgslen på arbejdsmarkedet). Resultaterne af besvarelserne er omregnet til indekstal (læs eventuelt mere herom i indledende afsnit Undersøgelsen og metoden bag). Tilegnede kompetencer På næste side vises respondenternes vurdering af forskellige kompetencer i forhold til, hvorvidt de har tilegnet sig kompetencerne på studiet. Her vist for udannelsen samlet og de to geografiske udbud. Efterår 2017 Side 18 af 35

19 Evnen til at kommunikere skriftligt Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at samarbejde med interne og eksterne partnere Evnen til at arbejde i teams Evnen til at skabe, indgå i og bidrage aktivt til relationer Evnen til at arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde projektbaseret Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at reflektere over egen praksis Evnen til at overskue sammenhænge i arbejdsprocesserne og eget bidrag hertil Evnen til at analysere Evnen til at koble teori og praksis Evnen til at tænke og arbejde kreativt og innovativt Evnen til at se nye løsninger Evnen til at håndtere komplekse situationer Generel kulturforståelse Relevante teoretisk viden indenfor mit fagområde IT-færdigheder Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Generel forretningsforståelse Generel organisations-/virksomhesforståelse Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit fagområde Tilegnet kompetencer på studiet (indekseret) Evnen til at sikre egen motivation Aalborg Hjørring Pædagoguddannelsen 66,3 69,9 67,5 73,8 77,1 74,9 63,7 66,1 64,0 72,9 74,9 73,3 73,3 76,4 74,3 65,5 69,6 67,1 65,0 69,3 66,1 71,8 69,6 71,3 52,7 60,8 55,1 74,5 79,0 76,0 85,4 84,4 85,2 69,3 72,1 70,3 72,4 74,3 73,1 77,3 78,6 77,7 62,5 67,7 64,1 67,3 69,6 67,9 63,4 64,6 63,8 64,4 65,5 65,0 74,5 76,4 75,3 35,6 43,6 38,4 65,9 72,7 67,8 30,8 40,4 34,0 43,8 54,3 47,1 65,3 70,6 66,8 59,7 65,8 61,7 Efterår 2017 Side 19 af 35

20 I nedenstående diagram sammenlignes de respondenter, som på nuværende tidspunkt er aktive på arbejdsmarkedet (denne gruppe er lagt sammen til kategorien I arbejde/ selvstændige ), med de ledige respondenterder i forhold til deres vurdering af, i hvor høj grad de har tilegnet sig kompetencerne på studiet. Tilegnet kompetencer på studiet (indekseret) Evnen til at kommunikere skriftligt Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at samarbejde med interne og eksterne partnere Evnen til at arbejde i teams Evnen til at skabe, indgå i og bidrage aktivt til relationer Evnen til at arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde projektbaseret Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at reflektere over egen praksis Evnen til at overskue sammenhænge i arbejdsprocesserne og eget bidrag hertil Evnen til at analysere Evnen til at koble teori og praksis Evnen til at tænke og arbejde kreativt og innovativt Evnen til at se nye løsninger Evnen til at håndtere komplekse situationer Generel kulturforståelse Relevante teoretisk viden indenfor mit fagområde IT-færdigheder Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Generel forretningsforståelse Generel organisations-/virksomhesforståelse Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at sikre egen motivation 67,7 71,0 74,3 80,2 62,4 70,4 72,0 77,4 72,5 78,8 66,0 71,7 64,1 74,6 69,5 76,0 54,6 58,2 75,5 78,2 84,1 88,7 69,3 73,9 72,7 73,9 76,4 80,9 62,8 69,6 67,0 70,3 63,4 63,2 63,5 66,8 74,4 78,8 38,5 41,8 66,6 71,7 34,1 35,4 47,1 49,7 66,9 67,5 60,4 68,1 I arbejde/selvstændig Ledig Efterår 2017 Side 20 af 35

21 Efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet Herunder vises respondenternes vurdering af forskellige kompetencer i forhold til, hvorvidt de oplever kompetencerne spurgt på arbejdsmarkedet. Her vist for udannelsen samlet og de to geografiske udbud. Efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet (indekseret) Evnen til at kommunikere skriftligt Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at samarbejde med interne og eksterne partnere Evnen til at arbejde i teams Evnen til at skabe, indgå i og bidrage aktivt til relationer Evnen til at arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde projektbaseret Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at reflektere over egen praksis Evnen til at overskue sammenhænge i arbejdsprocesserne og eget bidrag hertil Evnen til at analysere Evnen til at koble teori og praksis Evnen til at tænke og arbejde kreativt og innovativt Evnen til at se nye løsninger Evnen til at håndtere komplekse situationer Generel kulturforståelse Relevante teoretisk viden indenfor mit fagområde IT-færdigheder Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Generel forretningsforståelse Generel organisations-/virksomhesforståelse Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit fagområde Evnen til at sikre egen motivation 81,4 79,5 80,7 86,9 84,1 86,2 81,4 86,6 83,2 86,1 87,3 86,7 89,6 91,2 89,9 85,7 84,8 85,4 81,6 81,6 81,3 51,2 62,4 54,9 77,8 77,7 77,8 68,8 72,5 69,6 83,1 83,4 83,2 72,6 78,5 74,4 67,4 74,5 69,3 70,6 74,2 71,1 71,9 75,3 72,9 78,5 83,4 79,4 83,9 87,0 84,5 61,0 68,5 63,1 75,5 77,1 75,7 57,4 65,7 60,1 81,3 81,7 81,1 41,0 45,7 42,1 52,0 57,5 53,7 72,8 71,8 72,3 73,3 77,0 74,6 Aalborg Hjørring Pædagoguddannelsen Efterår 2017 Side 21 af 35

22 I diagrammet neden for sammenlignes de respondenter, der har angivet, at de er ledige med de, der er i arbejde/selvstændige set i forhold til deres vurdering af, hvorvidt kompetencerne er spurgte på arbejdsmarkedet. Efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet (indekseret) Evnen til at kommunikere skriftligt Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at samarbejde med interne og eksterne partnere Evnen til at arbejde i teams Evnen til at skabe, indgå i og bidrage aktivt til relationer Evnen til at arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Evnen til at arbejde projektbaseret Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at reflektere over egen praksis Evnen til at overskue sammenhænge i arbejdsprocesserne og Evnen til at analysere Evnen til at koble teori og praksis Evnen til at tænke og arbejde kreativt og innovativt Evnen til at se nye løsninger Evnen til at håndtere komplekse situationer Generel kulturforståelse Relevante teoretisk viden indenfor mit fagområde IT-færdigheder Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Generel forretningsforståelse Generel organisations-/virksomhesforståelse Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit Evnen til at sikre egen motivation 41,5 43,4 81,1 76,8 85,9 86,9 83,1 83,0 86,1 9 89,8 9 84,3 92,3 80,2 86,1 53,7 61,3 77,8 76,8 69,6 68,3 83,6 79,2 73,7 76,9 69,2 69,1 71,3 69,8 73,4 69,8 8 75,3 84,6 83,8 62,7 64,4 75,2 76,9 59,3 63,6 80,8 81,5 53,3 53,5 71,8 73,8 73,8 78,4 I arbejde/selvstændig Ledig Efterår 2017 Side 22 af 35

23 Sammenligning af tilegnede og spurgte kompetencer Diagrammerne neden for viser indekstallene for, hvorvidt respondenterne vurderer at have tilegnet sig kompetencerne under studiet i forhold til, hvorvidt de vurderer kompetencerne spurgt på arbejdsmarkedet. Her vist for de to geografiske udbud (Den samlede for pædagoguddannelsen er afbilledet indledningsvist under afsnittet Udvalgte resultater ). Tilegnede og spurgte kompetencer for Aalborg (indekseret) Tilegnede kompetencer gennem studie Efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet Evnen til at kommunikere skriftligt Evnen til at sikre egen motivation Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit fagområde Generel organisations- /virksomhesforståelse Generel forretningsforståelse Relevant praktisk viden inden for mit fagområde IT-færdigheder Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at samarbejde med interne og eksterne partnere Evnen til at arbejde i teams Evnen til at skabe, indgå i og bidrage aktivt til relationer Evnen til at arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Relevante teoretisk viden indenfor mit fagområde Generel kulturforståelse Evnen til at håndtere komplekse situationer Evnen til at se nye løsninger Evnen til at tænke og arbejde kreativt og Evnen innovativt til at koble teori og praksis Evnen til at arbejde projektbaseret Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at reflektere over egen praksis Evnen til at overskue sammenhænge i arbejdsprocesserne og eget bidrag Evnen til at analysere Efterår 2017 Side 23 af 35

24 Tilegnede og spurgte kompetencer for Hjørring (indekseret) Tilegnede kompetencer gennem studie Efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet Evnen til at kommunikere skriftligt Evnen til at sikre egen motivation Relevante metodiske/praktiske færdigheder inden for mit fagområde Generel organisations- /virksomhesforståelse Generel forretningsforståelse Relevant praktisk viden inden for mit fagområde IT-færdigheder Evnen til at kommunikere mundtligt Evnen til at samarbejde med interne og eksterne partnere Evnen til at arbejde i teams Evnen til at skabe, indgå i og bidrage aktivt til relationer Evnen til at arbejde selvstændigt og tilrettelægge eget arbejde Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines Relevante teoretisk viden indenfor mit fagområde Generel kulturforståelse Evnen til at håndtere komplekse situationer Evnen til at se nye løsninger Evnen til at tænke og arbejde kreativt og Evnen innovativt til at koble teori og praksis Evnen til at arbejde projektbaseret Evnen til at arbejde på tværs af faggrupper Evnen til at tilegne mig ny viden Evnen til at reflektere over egen praksis Evnen til at overskue sammenhænge i arbejdsprocesserne og eget bidrag hertil Evnen til at analysere Efterår 2017 Side 24 af 35

25 Rustet til at varetage job I nedenstående diagram fremgår respondenternes vurdering af, hvorvidt de føler sig rustet til at varetage et job, der er relevant for den UCN uddannelse, de har taget. Her vist for udannelsen samlet og de to geografiske udbud. Spørgsmålet er stillet til alle respondenter. Rustet til job (indekseret) Aalborg 82,3 Hjørring 80,8 Pædagoguddannelsen 81,9 I nedenstående fremgår indekstal for, hvorvidt respondenterne føler sig rustet til at varetage et job, der er relevant for den uddannelse, de har taget. Der vises en fordeling for hhv. alder og beskæftigelsessituation for udannelsen samlet og de to geografiske udbud. Efterår 2017 Side 25 af 35

26 "Rustet til job" set i forhold til alder (indekseret) 95,0 85,0 75,0 65,0 55,0 45,0 35,0 25,0 81,2 78,9 80,8 80,9 82,3 81,4 84,8 82,4 82,6-24 år år år år år 45 år - 83,4 74,1 79,4 86,7 89,0 88,0 83,5 83,5 83,5 Aalborg Hjørring Pædagogudda nnelsen "Rustet til job" set i forhold til beskæftigelsessituation (indekseret) 10 95,0 85,0 75,0 65,0 55,0 82,2 82,2 82,2 67,0 78,0 67,0 67,0 85,8 80,2 85,3 79,8 73,5 78,0 Aalborg Hjørring Pædagoguddannelsen 45,0 35,0 25,0 I arbejde Iværksætter Under udd. Under videreg. udd. Ledig Efterår 2017 Side 26 af 35

27 Kobling mellem uddannelse og arbejdsmarked UCN uddanner til og i samarbejde med virkeligheden. Derfor er det interessant at se nærmere på, hvilket udbytte dimittenderne vurderer at have fået via deres kontakt til virkeligheden under uddannelsen. Derfor har vi spurgt dimittenderne om deres vurdering af udbytte fra hhv. studierelevant job samt forskellige projektsamarbejder - og ser på disse vurderinger i relation til respondenternes nuværende beskæftigelsessituation. Studierelevant job I diagrammet herunder ses andelen af respondenterne, der har haft studierelevant job under uddannelse. Her vist for udannelsen samlet og de to geografiske udbud. Har du haft studierelevant job, imens du var under uddannelse? (opgjort i procent) 100% 80% 32,9 45,4 36,2 nej 60% Ja 40% 67,1 54,6 63,8 20% 0% Aalborg Hjørring Pædagoguddannelsen I nedenstående diagram sammenlignes de to grupper, der har/ ikke har haft studierelevant job under uddannelsen med nuværende beskæftigelsessituation for uddannelsesområdets respondenter. Relevant studiejob og nuværende beskæftigelsessituation (opgjort i procent) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9,7 7,3 0,5 82,5 Har haft studierelevant job 18,8 9,4 1,7 0,9 69,2 Har ikke haft studierelevant job Ledig Under videregående uddannelse Under uddannelse Iværksætter/selvstændig I arbejde Efterår 2017 Side 27 af 35

28 Rustet til job (indekseret) 83,0 Har haft studierelevant job 79,6 Har ikke haft studierelevant job De studerende opfordres ofte til at tage studierelevant job med henblik på at øge praksistilknytning og hermed også få en ballast i forhold til at skulle ud i praksis endt uddannelse. De i sidste afsnit benyttede indekstal - for hvorvidt respondenterne føler sig rustet til et fagligt relevant job - sammenlignes derfor i diagrammet til venstre med de to grupper, der har/ ikke har haft relevant studiejob. Respondenter, som har haft studierelevant job, har givet deres vurdering af en række udsagn vedr. erfaring og udbytte fra studiejobbet. Vurderingerne er her vist for udannelsen samlet og de to geografiske udbud. Har fået praktisk erfaring, som har forbedret din forståelse for teorektisk viden? Har fået et netværk, der fremmer dine muligheder for at få job? har fået praktisk erfaring, der fremmer dine muligheder for at få job? Har fået praktisk erfaring, som har været med til at forberede dig på arbejdsmarkedets krav? Har fået mulighed for at afprøve teoretisk viden i praksis? Har fået indsigt i, hvad du kan forvente dig af et fremtidigt job? Erfaringer og udbytte af studiejob (indekseret) 75,2 76,6 78,3 78,2 79,9 80,6 80,5 83,1 81,8 83,5 81,2 84,2 85,0 84,0 84,0 84,8 84,3 87,5 65,0 7 75,0 8 85,0 9 Pædagogu ddannelse n Hjørring Aalborg Efterår 2017 Side 28 af 35

29 Projektsamarbejde I diagrammet herunder ses andelen af respondenter, der har haft et projektsamarbejde med praksis under uddannelse. Her vist for udannelsen samlet og de to geografiske udbud. Har du i løbet af din uddannelse lavet et projekt i samarbejde med praksis? (opgjort i procent) 100% 80% 5 58,8 51,4 60% 40% 20% 5 41,2 48,6 nej Ja 0% Aalborg Hjørring Pædagoguddannelsen I nedenstående diagram sammenlignes de to grupper, der har/ ikke har haft projektsamarbejde med praksis under uddannelse med nuværende beskæftigelsessituation for uddannelsesområdets respondenter. Projektsamarbejde og nuværende beskæftigelsessituation (opgjort i procent) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 15,7 13,0 3,7 14,8 0,9 83,3 68,5 Har haft projektsamarbejde Har ikke haft projektsamarbejde Ledig Under videregående uddannelse Under uddannelse Iværksætter/selvstændig I arbejde Efterår 2017 Side 29 af 35

30 10 95,0 9 85,0 8 75,0 7 65,0 6 55,0 5 Rustet til job (indekseret) 82,7 Har haft projektsamarbejde 80,9 Har ikke haft projektsamarbejde De studerende opfordres ofte til at lave projektsamarbejder med praksis bl.a. med henblik på at øge praksistilknytning og hermed også få en ballast i forhold til at skulle ud i praksis endt uddannelse. De i sidste afsnit benyttede indekstal - for hvorvidt respondenterne føler sig rustet til et fagligt relevant job - sammenlignes derfor i diagrammet til venstre med de to grupper, der har/ ikke har haft projektsamarbejde med praksis. Respondenter, som har haft projektsamarbejde, har givet deres vurdering af en række udsagn vedr. erfaring og udbytte fra projektsamarbejdet. Vurderingerne er her indekseret og vist for udannelsen samlet og de to geografiske udbud. Erfaringer og udbytte af projektsamarbejde (indekseret) Har fået praktisk erfaring, som har forbedret din forståelse for teorektisk viden? Har fået et netværk, der fremmer dine muligheder for at få job? Har fået praktisk erfaring, der fremmer dine muligheder for at få job? Har fået praktisk erfaring, som har været med til at forberede dig på arbejdsmarkedets krav? Har fået mulighed for at afprøve teoretisk viden i praksis? Har fået indsigt i, hvad du kan forvente dig af et fremtidigt job? 50,5 56,8 55,9 57,2 57,4 61,0 62,0 62,4 74,8 82,1 72,8 74,5 75,4 76,2 73,3 83,0 69,5 76, Pædagogu ddannelse n Hjørring Aalborg Efterår 2017 Side 30 af 35

31 Jobsøgningsmønstre Respondenter, hvis nuværende beskæftigelsessituation er i arbejde, iværksættere / selvstændige eller ledige, er blevet spurgt til deres jobsøgningsmønstre. Respondenter, som er i uddannelse, er sorteret fra i dette afsnit, da de ikke nødvendigvis har været jobsøgende. Nedenstående diagram viser, hvornår respondenterne fra uddannelsesområdet startede jobsøgning set i forhold til deres nuværende beskæftigelsessituation. Hvornår begyndt du din jobsøgning? (opgjort i procent) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12,5 9,5 33,3 32,7 52,4 66,7 54,8 38,1 I arbejde Iværksætter/selvstændig Ledig Jeg har ikke søgt job Efter min afsluttende eksamen Før min afsluttende eksamen Kanaler anvendt til jobsøgning Nedenstående diagram viser, hvilke jobsøgningskanaler respondenterne har benyttet. Kanaler til jobsøgning (opgjort i procent) Studie- og Karrierevejledere på UCN Netværk fra praktikforløb Jobarrangementer Studiekammerater Familie Venner uden for uddannelsen Netværk fra studiejob Samarbejdspartnere ifm. afgangsprojekt Tidligere samarbejdspartnere ifm. projektsamarbejde A-kasse eller fagforening CV-bank/jobsøgningsagent via internettet Jobcentret LinkedIn Andre sociale medier (f.eks. facebook) Fagblad Dagblad/Avis Uopfordret henvendelse til arbejdsgiveren Andet 1,2 2,3 3,5 2,3 2,7 7,8 13,6 13,6 19,4 18,2 29,1 27,1 30,6 39,1 43,0 46,5 41,5 56,6 Procentandelen ved de enkelte jobsøgnings-kanaler (i ovenstående diagram) er beregnet på baggrund af de respondenter, der har svaret, at de begyndte deres aktive jobsøgning før afsluttende eksamen eller afsluttende eksamen. Efterår 2017 Side 31 af 35

32 Besvarelser fra respondenter, der har anført en uddybende kommentar under kategorien: "Andet" ovenfor, fremgår af bilag 1 til uddannelsesrapporterne. Der fremgår ikke et bilag med åbne spørgsmål for områderapporterne. Nedenstående diagram viser, hvilke jobsøgningskanaler respondenterne har anvendt - og dette ud fra en opdeling mellem de respondenter, der på nuværende tidspunkt er aktive på arbejdsmarkedet (i arbejde/ selvstændige) i forhold til de, der er ledige. Kanaler til jobsøgning fordelt på "I arbejde/selvstændige" og "Ledige" (opgjort i procent) Studie-og karrierevejledere på UCN Netværk fra praktikforløb Jobarrangementer Studiekammerater Familie Venner uden for uddannelsen Netværk fra studiejob Samarbejdspartnere ifm. Afgangsprojekt Tidligere samarbejdspartnere ifm. Projektsamarbejde A-kasse eller fagforening CV-bank/jobsøgningsagent via internettet Jobcentret Linkdin Andre sociale medier (f.eks. facebook) fagblad Dagblad/Avis Uopfordret henvsendelse til arbejdsgiveren Andet 1,0 8,3 19,2 11,0 19,3 16,9 14,3 7,7 2,0 2,3 1,9 4,0 15,4 19,9 0,7 7,7 0,3 11,5 11,0 1,9 27,2 32,7 32,7 30,8 34,6 26,6 31,2 36,2 34,6 28,6 38,5 48,1 55,8 67,3 I arbejde/selvstændige Ledige Efterår 2017 Side 32 af 35

33 Kort over respondenternes søgeflade (opgjort i procent) 7 Landkortet til venstre viser, hvor respondenterne har søgt job (opgjort i procent af alle respondenter, der har været jobsøgende). Herudover er der tre kategorier uden for Danmark, og fordelingen fremgår af diagram herunder. 15,6 Norden (ekskl. DK/inkl. 2,3 Færøerne og Grønland): 4 1,7 2,0 Europa (ikke norden): 2 Øvrige udland: 6 I diagrammerne herunder er respondenternes jobsøgningsflade fordelt på hhv. respondenter I arbejde / Selvstændige og Ledige (i Danmark). Dimittender i arbejde/selvstændiges søgeflade 68,8 Ledige dimittenders søgeflade 71,2 13,6 1,7 26,9 5,8 1,0 0,7 5,8 7,7 Efterår 2017 Side 33 af 35

34 Geografisk mobilitet Ud fra respondenternes besvarelser omkring, hvilke regioner de har søgt arbejde i, er der udarbejdet en opgørelse over, hvor mange geografiske områder den enkelte har søgt arbejde i. Dette er i nedenstående lavet om til en indikator for geografisk mobilitet. Der er i alt 8 områder (regioner samt udenlandske kategorier) dimittender kan have søgt arbejde i, og nedenstående diagram viser, hvor mange procent der har søgt i hhv. 1,2,3,...8 områder. Opgørelsen er fordelt på I arbejde / Selvstændige og Ledige. I forhold til beskæftigelsessituationen er det særligt relevant at se på de lediges geografiske mobilitet. De ledige respondenters gennemsnitlige geografiske mobilitet (gennemsitet af antal områder respondenterne har søgt arbejde i) fremgår af diagrammet herunder. Her vist for udannelsen samlet og de to geografiske udbud. Lediges geografisk mobilitet (gennemsnit) Pædagoguddannelsen 1,2 Hjørring 1,0 Aalborg 1,3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Efterår 2017 Side 34 af 35

35 Faglig mobilitet Respondenternes besvarelse til, hvorvidt de har søgt jobs, der umiddelbart ikke relaterer sig til deres fagområde, er omregnet til et indekstal (læs eventuelt mere herom i indledende afsnit Undersøgelsen og metoden bag ). Indekstallet ses her som et udtryk for faglig mobilitet. Indekstallet for ledige fra hhv. udannelsen samlet og de to geografiske udbud fremgår af diagrammet til højre. Lediges faglig mobilitet (indekseret) Pædagoguddannelsen 37,7 Hjørring 40,8 Aalborg 35, Faglig mobilitet (indekseret) 20,2 37,7 I diagrammet til venstre fremgår uddannelsesområdets indekstal for faglig mobilitet fordelt på respondenter I arbejde / selvstændige og Ledige. I arbejde/selvstændige Ledige Efterår 2017 Side 35 af 35

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2017 Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen Efterår 2017 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Pædagoguddannelsen Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Installatør EL. Teknologiuddannelserne

UCN Dimittendundersøgelse Installatør EL. Teknologiuddannelserne UCN Dimittendundersøgelse 2017 Installatør EL som er en del af Teknologiuddannelserne Efterår 2017 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sundhed

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sundhed UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Sundhed Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Teknologiuddannelserne

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Teknologiuddannelserne UCN Dimittendundersøgelse 2017 Områderapport for Teknologiuddannelserne Efterår 2017 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Business

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Business UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Business Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Teknologi

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Teknologi UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis som er en del af Sundhed Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Pædagogiske Diplomuddannelser som er en del af Pædagogik Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i international handel og marked som er en del af Ledelse og Organisation Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Institutionsrapport

UCN Dimittendundersøgelse Institutionsrapport UCN Dimittendundersøgelse 2017 Institutionsrapport Januar 2018 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed ved

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik

Dimittendundersøgelse 2013 Diplomingeniøruddannelsen i Kemiteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN. Friluftsvejleder AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Friluftsvejleder Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Datagrundlag... 3 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?... 4 Læsevejledning... 5 Akademiuddannelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015

Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelse University College Syddanmark Dimittender januar 2014 og juni 2014 Studenter Fokus August 2015 Beskæftigelsesundersøgelsen 2015 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2018

Dimittendundersøgelse 2018 Det Tekniske Fakultet Dimittendundersøgelse 2018 (dækkende årgangene 2015-2017) Civilingeniøruddannelsen i Velfærdsteknologi TEK Uddannelse Juli 2018 Materialet er udarbejdet af TEK Uddannelse, juli 2018.

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans

Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Pædagoguddannelsen i Odense og i Svendborgs relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2016

Sådan fik de jobbet 2016 Ref. MBH/- 26.07.2016 Sådan fik de jobbet 2016 Indhold 1 Indledning...4 2 Metode...4 3 Hovedresultater...6 3.1 Hvilken baggrund kommer dimittenderne med? (Hvad er afgørende for at få første job hurtigt?)...6

Læs mere

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Læreruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Læreruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Fysioterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Fysioterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans

Pædagoguddannelsen i Jellings relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Pædagoguddannelsen i Jellings relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Socialrådgiveruddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMI (SAMFUNDSØKONOMI) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse 1. Hvornår dimitterede du fra KSA? År Måned Dimittendundersøgelse 2. Hvor lang tid gik der fra dimission fra Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde til du fik dit første job? Jeg fik job før jeg var færdig

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi TEK Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017 Velkommen til dimittendundersøgelsen for akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans UDARBEJDET JANUAR 2018 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejles relevans Aftager- og dimittendundersøgelser 2017 Kontaktperson: Ulrich Storgaard Andersen Indhold 1. Introduktion... 3 2. Præsentation af dimittenderne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik

Dimittendundersøgelse 2012 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau

Det Tekniske Fakultet. Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Det Tekniske Fakultet Kandidatintroduktion 2017 Ingeniøruddannelserne SDU Fakultetsniveau Uddannelseskvalitet Mar. 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metode... 2 Undersøgelsens svarprocent... 3 Resultater...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse

Beskæftigelsesundersøgelse Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Respondenter er dimittender fra januar 2015 og juni 2015 August 2016 Beskæftigelsesundersøgelsen 2016 Metode... 3 Svarprocent... 4 Undersøgelsernes resultater... 4 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Ergoterapeutuddannelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Ergoterapeutuddannelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 9. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016

Global Nutrition and Health. Dimittendundersøgelse 2016 Global Nutrition and Health Dimittendundersøgelse 2016 August 2017 Kolofon Dato 23. august 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Læreruddannelsen d

Uddannelsesudvalg. Læreruddannelsen d Uddannelsesudvalg Læreruddannelsen d. 13.3.2018 1 Datagrundlag for kvalitetsdag Studentertilfredshedsundersøgelse UCN Dimittendundersøgelse UCN Kortlægning af rekrutteringssituationen for folkeskolelærere,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Hurtigt i job som dimittend

Hurtigt i job som dimittend Side 1 af 11 Hurtigt i job som dimittend DIMITTENDUNDERSØGELSEN 2018 OKTOBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Dimittendernes karakteristika... 3 1.1. Flertal i job inden seks måneder... 3 1.2.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016

Professionshøjskolen Metropol. Dimittendundersøgelse 2016 Professionshøjskolen Metropol Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 10. marts 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016 Ledelses- og Kommunikationssekretariatet Professionshøjskolen

Læs mere

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Praktikevaluering Efterår 2015 9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold?

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC

RAPPORT. Dimittendundersøgelse. Pædagogisk Assistentuddannelse UCC RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 22. september 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution... 3 1.4 Population

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013

Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 FRA UDDANNELSE TIL ARBEJDSLIV Analyse af dimittendundersøgelse på Tekstilformidleruddannelsen 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse

Læs mere

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016

Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen. Dimittendundersøgelse 2016 Professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation UC Diakonissestiftelsen Dimittendundersøgelse 2016 Februar 2017 Kolofon Dato 27. februar 2017 Dimittendundersøgelse på grunduddannelserne 2016

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Kandidatundersøgelsen 2015

Kandidatundersøgelsen 2015 Kandidatundersøgelsen 2015 Kandidatundersøgelsen er fra i november/december 2015. Undersøgelsen er udelukkende udført blandt kandidater, der er dimitteret fra Designskolen Kolding juni 2015. Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning

Dimittendundersøgelse 2012/2013 Civilingeniøruddannelsen i Mekatronik Indledning Indledning Det Tekniske Fakultet udarbejder fra 2012 uddannelsesspecifikke dimittendundersøgelser på alle uddannelsesretninger. Undersøgelserne vil omfatte de seneste tre årgange, der er dimitteret fra

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere