MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock"

Transkript

1 MCI-101 MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock BETJENINGSVEJLEDNING

2 ADVARSLER 1. ADVARSEL: Læs oplysningerne om elsikkerhed i bunden af apparatet, inden du slutter det til lysnettet eller tager det i brug. 2. ADVARSEL: Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte beholdere, så som vaser, oven på apparatet. 3. ADVARSEL: Batteriet (batteriet, batterierne eller batteripakken) må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende. 4. ADVARSEL: Sørg for, at der altid er nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 5. Usynlig laserstråling når apparatet er åbent eller hvis låsemekanismen sættes ud af kraft. Undgå direkte kontakt med laserstrålen. 6. Tænk på miljøet. Bortkast ikke dette apparat med det almindelige husholdningsaffald, når det engang når enden af sin livscyklus. Bring anlægget til et opsamlingssted for elektronikskrot, således at det kan bortskaffes til genanvendelse. Symbolet på produktet, betjeningsanvisningen eller indpakningen giver oplysninger om, hvorledes apparatet bortskaffes på den for miljøet mest hensigtsmæssige måde. Anlægget er fremstillet af materialer, der kan genanvendes. Ved at sørge for, at dette anlæg - eller materialerne fra det - kan genbruges, er du medvirkende til at passe på miljøet. 7. Undlad at placere åben ild som f.eks. tændte stearinlys oven på apparatet. 8. Tænk på miljøet, når du skaffer dig af med brugte batterier. 9. Dette apparat er designet med henblik på anvendelse i en tempereret klimazone. 10. Oplysninger om rating med videre findes i bunden af apparatet. 11. Højt lydtryk fra øre- eller hovedtelefoner kan medføre nedsat hørelse. 12. Sørg for, at der altid er nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 13. Hvis du vil slukke apparatet helt, skal du tage stikket til netledningen ud af stikkontakten. FORSIGTIG Eksplosionsfare, hvis batteriet vender forkert i apparatet. Erstat med batterier af samme eller tilsvarende type

3 ADVARSLER NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL: RISIKO FOR STØD - MÅ IKKE ÅBNES DET TREKANTEDE SYMBOL MED LYNET - er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød. UDRÅBSTEGNET - i den ligebenede trekant er beregnet til at gøre bruger opmærksom på vigtige oplysninger i den medfølgende brugsvejledning vedrørende betjening og vedligeholdelse af apparatet. Følgende labels, der er påklæbet apparatet, giver oplysninger om den korrekte måde at omgås laserstrålen på: CLASS 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER APPARAT LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER PRODUKT KLASSE 1 LASER PRODUKT - Det viste label, der findes på apparatet, giver oplysning om, at apparatet indeholder en laser-komponent. ADVARSELSLABEL DER OPLYSER OM FAREN FOR STRÅLING - Dette label sidder inde i apparatet, som vist på tegningen. Hensigten er at advare yderligere imod kontakt med den klasse 1 laser, som apparatet indeholder. Laseren overholder grænseværdierne for et laser-produkt af klasse 1. DK-1

4 SIKKERHEDSANVISNINGER 1. LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN - Du bør læse betjeningsvejledningen grundigt igennem, før du begynder at betjene afspilleren. 2. GEM BETJENINGSVEJLEDNINGEN - Oplysningerne om sikkerhed og betjening bør gemmes, så du om nødvendigt kan slå op i dem på et senere tidspunkt. 3. VÆR OPMÆRKSOM PÅ ADVARSLERNE - Vær opmærksom på alle advarsler vedrørende betjeningen af afspilleren, som du finder på apparatet eller i betjeningsvejledningen. 4. FØLG INSTRUKTIONERNE - Alle instrukser vedrørende betjening og brug bør følges. 5. VAND OG FUGT - Afspilleren bør ikke anvendes nær vand, f.eks. nær et badekar, en håndvask, en køkkenvask, en vaskebalje, i en fugtig kælder eller nær et svømmebasin eller lignende steder. 6. VENTILATION - Apparatet bør placeres på en sådan måde, at den nødvendige ventilation kan finde sted. Ventilationsåbningerne bør aldrig blokeres ved at placere afspilleren på f.eks. en seng, en sofa, et gulvtæppe eller en lignende overflade. Ligeledes bør afspilleren heller ikke indbygges i et skab, en bogkasse eller lignende, med mindre der sørges for, at tilstrækkelig ventilation kan finde sted. 7. VARME - Afspilleren bør ikke placeres i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmluftsblæsere, ovne eller lignende varmegenererende genstande (herunder også forstærkere). 8. STRØMKILDER - Afspilleren bør kun tilsluttes en strømkilde som den, der er nævnt i betjeningsvejledningen eller i overensstemmelse med markeringerne på selve afspilleren. 9. BESKYTTELSE AF STRØMFØRENDE LEDNINGER - Strømførende ledninger bør placeres, så de ikke trædes på eller kommer i klemme ved, at ting placeres ovenpå eller ind imod dem. 10. HØJSPÆNDINGSLEDNINGER - En udendørs antenne bør altid placeres, så den ikke kan komme i kontakt med højspændingsledninger. 11. GENSTANDE OG VÆSKER - Stik aldrig nogen former for genstande ind i afspilleren gennem dens sprækker og åbninger og pas på aldrig at spilde nogen former for væske ned i afspilleren. 12. ESD ADVARSEL - Hvis displayet ikke fungerer korrekt, eller hvis apparatet ikke reagerer på betjening, kan det skyldes en elektrostatisk udladning. Sluk apparatet og tag stikket ud af kontakten. Vent et øjeblik og slut apparatet til igen. 13. SKADE, DER KRÆVER SERVICEEFTERSYN - Afspilleren bør kontrolleres af en faguddannet reparatør under følgende omstændigheder: a. Netledningen eller stikket er blevet beskadiget. b. Du har tabt en genstand ned på eller spildt væske ned i afspilleren. c. Afspilleren har været udsat for regn. d. Afspilleren har været tabt eller kabinettet er blevet beskadiget. e. Afspilleren lader ikke til at fungere normalt. 14. SERVICE - Forsøg aldrig selv at reparere eller servicere apparatet ud over, hvad der er beskrevet i betjeningsvejledningen. Overlad alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale. Noter: a. Snavsede eller ridsede CD'er kan forårsage lydudfald. Rengør CD'en eller erstat den med en anden. b. Hvis der opstår fejl eller funktionssvigt, skal du tage stikket til netledningen ud af stikkontakten og tage alle batterier ud af apparatet. Forbind dernæst apparatet til lysnettet igen. FØR IBRUGTAGNING Noter: VEDR. COMPACT DISC. Da snavsede, beskadigede eller bulede CD'er kan beskadige afspilleren, bør du være opmærksom på følgende punkter: a. Godkendte CD'er. Anvend udelukkende cd'er med det mærke, der vises herunder. b. Kun beregnet til CD'er med digitale audio signaler. DK-2

5 KNAPPER OG KONTROLLER 1 1.) LCD DISPLAY 2.) UR 3.) TIMER 4.) EQUALIZER 5.) MONO / STEREO 6.) MEMORY / MODUS 7.) MAPPE - 8.) MAPPE + 9.) AFSPIL / PAUSE 10.) STOP 11.) STANDBY 12.) VOLUMEN 13.) INFRARØD SENSOR TIL FJERNBETJENING 14.) SPRING - 15.) SPRING + 16.) FUNKTION 17.) HØJTTALERSTIK (L / R) 18.) AC NETLEDNING 19.) FM ANTENNE 20.) iphone DOCK AC POWER STRØMKILDER Du kan lade dit minianlæg drive af strøm fra lysnettet ved at slutte det til en stikkontakt ved hjælp af netledningen, der er fæstnet på apparatets bagpanel. Kontrollér, at den strømstyrke, der er anført på apparatet, svarer til strømstyrken i dit lokalområde. DK-3

6 1. CLOCK (ur) 2. STANDBY 3. PRE - DN (station ned) 4. TIMER 5. SNOOZE 6. SLEEP 7. FOLDER (mappe) + 8. FOLDER (mappe) - 9. MONO / ST. 10. INFO 11. SKIP (spring) REPEAT (gentag) 13. VOLUME PLAY (afspil) / PAUSE FJERNBETJENINGEN REMOTE CONTROL 15. VOLUME MENU 17. EQ (equalizer) 18. MENU DN (ned) 19. ENTER (ok) 20. MUTE (lyd fra) 21. PRE-UP (station op) 22. INTRO 23. MEMORY 24. RANDOM (vilkårlig) 25. SKIP (spring) FUNKTION 27. MENU UP (op) 28. STOP ILÆGNING AF BATTERI Læg 2 stk. batterier str. AAA i fjernbetjeningens batterirum. Sørg for, at batterierne vender i overensstemmelse med markeringerne for polaritet, da forkert ilagte batterier kan medføre beskadigelse af fjernbetjeningen. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis du ikke skal bruge den i længere tid, så du undgår batterilækage, der kan beskadige din fjernbetjening. Noter: - Brug batterier af samme type. Bland aldrig forskellige typer batterier med hinanden. - Hvis fjernbetjeningens effektive betjeningsafstand nedsættes, er batterierne brugt op. I så fald bør du skifte batterierne ud med nye. INFRARØD MODTAGER TIL FJERNBETJENING - Selv hvis fjernbetjeningen anvendes indenfor den effektive rækkevidde kan det forekomme, at betjening ikke finder sted. Dette sker, hvis en genstand spærrer passagen. - Hvis fjernbetjeningen anvendes nær andre apparater, der afgiver infrarøde stråler, eller hvis andre fjernbetjeningsenheder anvender infrarøde stråler i nærheden, virker fjernbetjeningen måske ikke korrekt. DK-4

7 BETJENING AF RADIOEN AUTOMATISK KANALSØGNING 1. Tryk på knappen FUNCTION og vælg indstillingen TUNER. 2. Tryk på knappen SKIP + eller SKIP - og hold den inde i 2 sekunder for at starte automatisk kanalsøgning. 3. Når radioen finder en station, standser søgningen automatisk, og afspilning af stationen begynder. MANUEL KANALSØGNING Med denne funktion kan du søge efter stationer, der ikke findes med den automatiske søgning (manuelt valg af station). Sådan stiller du ind på en station manuelt. - Tryk på knappen FUNCTION og vælg indstillingen TUNER. - Tryk kort på knappen SKIP + eller SKIP - (0,5 sekund eller kortere), hvorefter frekvensen ændres med et trin ad gangen: FM: 0,05 MHz pr. trin FASTE STATIONER 1. Gentag trin 1 til 3 under punktet AUTOMATISK KANALSØGNING. 2. Tryk på knappen MEMORY / MODE for at starte lagring af faste stationer. 3. Displayet viser nummeret på første programplads, og 1 blinker på displayet. 4. Tryk på knappen PRE-DN eller PRE-UP eller på knappen MEMORY / MODE på frontpanelet for at vælge den ønskede faste programplads. 5. Tryk igen på knappen MEMORY / MODE for at gemme stationen på den valgte programplads. 6. Når de faste programpladser er fyldt, kan du trykke på knappen PRE-DN eller PRE-UP på fjernbetjeningen for at skifte mellem de faste stationer. MONO / STEREO Tryk på knappen MONO / ST. for at opnå den bedst mulige modtagelse. DK-5

8 AFSPILNING AF CD / MP3 GENEREL BETJENING PLAY / PAUSE Tryk på knappen for at starte afspilning af CD / MP3. Tryk på knappen igen, hvis du vil afbryde afspilningen midlertidigt. Tryk igen, når du vil genoptage afspilningen. SKIP + & Tryk på disse knapper, hvis du vil springe hurtigt frem eller tilbage til næste skæring. SKIP - STOP Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil spole hurtigt frem eller tilbage. Tryk på knappen for at afbryde afspilning af CD / MP3. AFSPILNING 1. Åben låget til CD-rummet og placér en CD eller MP3 disk i diskrummet med labelsiden opad. 2. Luk låget over CD-rummet. 3. Tryk på knappen FUNCTION og vælg indstillingen CD / MP3. 4. Afspilleren gennemsøger disken i diskrummet. Afspilningen starter automatisk fra første skæring på disken. 5. Justér lydstyrken til det ønskede niveau med knappen VOLUME. 6. Tryk på knappen PLAY / PAUSE, hvis du vil holde pause i afspilningen. 7. Tryk på knappen STOP, når du vil afbryde afspilningen. VALG AF MAPPE Tryk på knappen FOLDER + eller FOLDER - for at vælge mappe (valg af mappe kan kun aktiveres, hvis disken indeholder mindst 2 mapper/filer). DK-6

9 AFSPILNING AF CD / MP3 PROGRAM Tryk på knappen STOP, inden du begynder at oprette et program. 1. Tryk på knappen MEMORY / MODE, hvorefter P01 blinker på displayet. 2. Vælg den ønskede skæring ved hjælp af knapperne SKIP + eller SKIP -. ( Du kan vælge det ønskede album ved at trykke på knappen FOLDER + eller FOLDER - ). 3. Tryk på knappen MEMORY / MODE igen for at bekræfte dit valg og føje skæringen til programmet i afspillerens hukommelse. 4. Gentag trin 2 og 3 for hver skæring, du vil føje til programmet. 5. Når du har tilføjet alle ønskede skæringer, skal du trykke på knappen PLAY / PAUSE for at afspille enhederne på disken i den valgte programrækkefølge. 6. Tryk på knappen STOP to gange, når du vil afbryde afspilning af programmet. MODUS Tryk på knappen MEMORY / MODE under afspilning af en CD / MP3 disk. For hvert tryk på knappen ændres afspilningsmodus som følger: 1 - GENTAG GENTAG ALBUM ( KUN *MP3) 3 - GENTAG ALLE 4 - VILKÅRLIG 5 - INTRO 6 - NORMAL AFSPILNING REP REPEAT 1 REP ALBUM REPEAT ALBUM INTRO REP ALL REPEAT ALL RAND NORMAL PLAYBACK INTRO RANDOM DK-7

10 ipod DOCK GENEREL BETJENING PLAY / PAUSE Tryk for at starte afspilning af filer fra din ipod. Tryk igen for at afbryde afspilning af ipod midlertidigt. Tryk endnu engang, når du vil genoptage afspilningen. SKIP + & Tryk på knappen, hvis du vil spring frem til næste eller tilbage til foregående musikfil SKIP - STOP Tryk på knappen og hold den inde, hvis du vil søge frem eller tilbage i indholdet. Tryk på Stop, når du vil afbryde afspilning fra ipod. AFSPILNING 1. Tryk på knappen FUNCTION og vælg IPOD modus. 2. Når en ipod er tilsluttet anlæggets dock, begynder systemet automatisk at kommunikere med ipod'en. 3. Der sendes besked til den tilsluttede ipod om at tænde. 4. Herefter sendes besked til ipod'en om at begynde automatisk afspilning. 5. Hvis du trykker på en funktionsknap, sendes den valgte kommando automatisk til ipod'en. 6. Afspilningen starter automatisk. Du kan vælge tilgængelige funktioner under afspilningen (så som afspil/ pause, spring, hurtigt frem/ tilbage, menu). OPLADNING Opladning af ipod batteriet i docken. - Vælg DOCK modus og placér din ipod i holderen, hvis du vil oplade din bærbare afspiller i anlæggets dock. DK-8

11 ANDRE FUNKTIONER EQ - EQUALIZER Tryk på knappen EQ på fjernbetjeningen. For hvert tryk på knappen skifter EQ-funktionen som følger: 1 - CLASSIC 2 - ROCK 3 - POP 4 - JAZZ 5 - FLAT (NORMAL) Noter: - Der er ingen garanti for, at afspilleren kan afspille alle former for MP3-filer. Indskrænkninger i tilgængelighed kan skyldes forhold under optagelsen, den benyttede software, mediets kompatibilitet etc. - Hvis CD-RW eller CD-R ikke kan afspilles, kan det skyldes den benyttede disktype. ID3 TAG (KUN MP3) 1. Tryk én gang på knappen INFO, hvorefter ID3 tekst vises på displayet. 2. Tryk på knappen igen, når du vil annullere visning af ID3. Bemærk: ID3 tekst kan være kodet på en måde, som afspilleren ikke kan vise. INTRO 1. Tryk på knappen INTRO under afspilning af en disk, hvis du vil afspille de første 10 sekunder af hver skæring eller musikfil. 2. Tryk på knappen INTRO igen, når du vil vende tilbage til normal afspilning. MUTE - LYD FRA 1. Tryk på knappen MUTE, hvis du midlertidigt vil slå lyden fra under afspilning af en disk. 2. Tryk på knappen MUTE igen, når du atter vil slå lyden til. DK-9

12 ANDRE FUNKTIONER RANDOM (vilkårlig afspilning) 1. Tryk på knappen RANDOM, når du vil afslutte afspilning i vilkårlig rækkefølge. 2. Tryk på knappen RANDOM på fjernbetjeningen under afspilning, hvis du vil afspille filerne på disken i vilkårlig rækkefølge. 3. Denne funktion kan ikke anvendes under afspilning af program. SLEEP - AUTOSLUK 1. Tryk på knappen SLEEP på fjernbetjeningen, hvorefter displayet viser SLEEP 90. Det betyder, at anlægget automatisk vil lukke ned til standby efter 90 minutter. 2. Tryk på knappen SLEEP igen, hvis du vil ændre autosluk perioden fra 90 til 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 eller 10 minutter. 3. Tryk på knappen SLEEP, indtil displayet viser SLEEP 00, hvis du vil annullere autosluk. DK-10

13 ANDRE FUNKTIONER INDSTILLING AF URET 1. Tryk på knappen STANDBY for at stille anlægget på standby. 2. Tryk to gange på knappen CLOCK for at aktivere indstilling af uret. Indstillingen 24H blinker på displayet. 3. Justér tidsformatet ( 12H / 24H ) ved at trykke på knappen SKIP + eller SKIP Tryk på knappen CLOCK for at bekræfte dit valg af tidsformat. Displayet viser nu AM eller PM, hvis du har valgt formatet 12 H. 5. Indstil timetallet ved hjælp af knappen SKIP + eller SKIP - og tryk på knappen CLOCK for at bekræfte. 6. Indstil minuttallet ved hjælp af knappen SKIP + eller SKIP - og tryk på knappen CLOCK for at bekræfte. Noter: Eftersom indstilling af uret foretages i standby modus, vil displaylyset være slukket imens. TIMERINDSTILLINGER Før du kan foretage timerindstillinger, skal du have stillet uret. 1. Tryk på knappen STANDBY for at stille anlægget på standby. 2. Tryk på knappen TIMER for at åbne timerindstillingerne. 3. Displayet viser TIMER ON, og AM 12:00 eller PM 12:00, hvis du har valgt tidsformat 12H, eller 00:00, hvis du har valgt formatet 24H. 4. Indsæt timetallet ved hjælp af knappen SKIP + eller SKIP - og tryk på knappen TIMER for at bekræfte. 5. Indsæt minuttallet med knappen SKIP + eller SKIP - og tryk på knappen TIMER for at bekræfte. 6. Displayet viser TIMER OFF og AM 12:00 eller PM 12:00, hvis du har valgt tidsformat 12H, eller 00:00, hvis du har valgt formatet 24H. 7. Indsæt timetallet ved hjælp af knappen SKIP + eller SKIP - og tryk på knappen TIMER for at bekræfte. 8. Indsæt minuttallet med knappen SKIP + eller SKIP - og tryk på knappen TIMER for at bekræfte. 9. Displayet viser signalkilde. Tryk på knappen SKIP + eller SKIP - (vælg CD, USB, KORT, ipod eller Tuner). Vælg den ønskede signalkilde og tryk på knappen TIMER for at bekræfte dit valg. 10. Displayet viser lydstyrken. Tryk på knappen SKIP + eller SKIP - for at indstille lydstyrken og tryk på knappen TIMER for at bekræfte dit valg. 11. Efter bekræftelsen viser displayet TIMER ON TIME (starttid), TIMER OFF TIME (sluttid), INPUT SOURCE (signalkilde) og VOLUME LEVEL (lydstyrke), hvorefter anlægget vender tilbage til standby. 12. Tryk på knappen TIMER for at aktivere timer-funktionen. 13. Hvis du vil indstille timeren, skal du trykke på knappen TIMER og holde den inde i 2 sekunder. Menuen timer vises på displayet. Følg instruktionerne fra trin Tryk på knappen PLAY (afspil) / PAUSE og hold den inde i 5 sekunder, hvis du vil slette alle timerindstillinger. Følg instruktionerne fra trin 4. DK-11

14 ANDRE FUNKTIONER SNOOZE Hvis du vil anvende funktionen SNOOZE, skal uret være indstillet. Når alarmen udløses, kan du trykke på knappen SNOOZE for at udsætte vækningen endnu 9 minutter. MENU / ENTER / MENU DN / MENU UP Knapperne MENU / ENTER / MENU DN / MENU UP er kun til brug med ipod / iphone. - Under afspilning fra ipod / iphone kan du trykke på knappen MENU, hvis du vil gå tilbage til foregående menu. - Tryk på knappen ENTER for at vælge i en menu. - Tryk på knappen MENU DN eller MENU UP for at gå til næste menu. - Tryk på knappen ENTER igen for at vælge den ønskede menu eller den ønskede musikfil. - Når du har valgt alle de musikfiler, du vil, skal du trykke på knappen ENTER for at begynde afspilningen. DK-12

15 Tænk på miljøet! Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DENVER ELECTRONICS A/S DK-13

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen ON/OFF (tænd/sluk) 2. Knappen HOUR TU - (time/tuning-)

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-70332 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM I 3 DELE MODEL: MC Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening

BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM I 3 DELE MODEL: MC Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MC-7150 SYSTEM I 3 DELE Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening WWW.denver-electronics.com VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER * Undlad at

Læs mere

TAQ DANISH / DANSK. inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug.

TAQ DANISH / DANSK.   inden du tilslutter din. nye tablet og tager den i brug. TAQ-10363 www.denver-electronics.com nye tablet og tager den i brug. inden du tilslutter din Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten

Læs mere

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2

TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 TAQ-70262KBLUE/PINKMK2 Venligst tilslut til Wifi samt oprette en Google play konto (for at kunne download apps og spil), før du starter Kidoz programmet. Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle

Læs mere

TAQ-10192G DANISH / DANSK

TAQ-10192G DANISH / DANSK TAQ-10192G Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28

说明书 1.pdf :14:45. Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 1 2014-04-23 16:14:45 Instruction Manual Wooden DAB Radio DAB 28 说明书 1.pdf 5 2014-04-23 16:14:46 Danish KNAPPER OG KONTROLLER FORSIGTIG : UNDGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD VED ALTID AT TRYKKE STIKPROPPEN

Læs mere

CD-AFSPILLER MED PLL FM-RADIO OG ALARM CLOCK

CD-AFSPILLER MED PLL FM-RADIO OG ALARM CLOCK CD-AFSPILLER MED PLL FM-RADIO OG ALARM CLOCK LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

TAQ-10213G. DANISH / DANSK

TAQ-10213G.   DANISH / DANSK TAQ-10213G www.denver-electronics.com Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 BETJENINGSVEJLEDNING Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke

Læs mere

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. DENVER TCM-210 Betjeningsvejledning (ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. (FORSIGTIG( Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

MCA-190. Micro System. Brugsanvisning

MCA-190. Micro System. Brugsanvisning MCA-190 CD/Radio Micro System Brugsanvisning ADVARSEL 1. ADVARSEL: Læs venligst oplysningerne på ydersiden i bunden angående oplysninger om strømtilslutning og sikkerhedsforskrifter, før apparatet installeres

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB ADVARSEL NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Clock-radio CRL-330 wwwdenver-electronicscom Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug Produktoplysninger Sæt foden korrekt på i den rille, der er beregnet

Læs mere

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 587 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39. COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM-radio DENVER DAB-39 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette symbol angiver,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10123 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK.

DA-1 ADVARSEL : UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE ANLÆG FOR DRYP ELLER STÆNK. For at få bedste muligt udbytte og glæde af dit nye anlæg, er det en god idé at læse denne betjeningsvejledning grundigt, inden du begynder at betjene anlægget. Derved danner du dig et overblik over anlæggets

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TAQ-10153MK2 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

CD Boombox TCL-212BT

CD Boombox TCL-212BT CD Boombox TCL-212BT BRUGERVEJLEDNING Advarsler og forholdsregler Dette symbol, der findes på bagsiden eller i bunden af enheden, er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400

BETJENINGSVEJLEDNING. TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO MODEL: IPT-400 BETJENINGSVEJLEDNING 1 2 7 8 9 TOWER SPEAKER MED ipod/iphone DOCK & PLL FM STEREO-RADIO 34 5 6 MODEL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager din nye tower speaker

Læs mere

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130

PLADESPILLER MED FM-RADIO / / / / / / / / / / MODEL: VPR-130 PLADESPILLER MED FM-RADIO MODEL: VPR-130 INSTRUCTION MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING GEBRUIKSHANDLEIDING KÄYTTÖOHJE GUIDE D'UTILISATION BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI INSTRUKCJA OBSŁUGI MANUAL DE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3 BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. FORSIGTIG UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT ANVENDE

Læs mere

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING.  BETJENINGSVEJLEDNING BTS-650 2.1-KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK2 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK2   Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK2 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. FORSIGTIG UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT ANVENDE

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-11003 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

STEREOANLÆG I 3 DELE BETJENINGSVEJLEDNING DENVER MCI Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3-afspiller Ur Kan ophænges på væg.

STEREOANLÆG I 3 DELE BETJENINGSVEJLEDNING DENVER MCI Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3-afspiller Ur Kan ophænges på væg. SPECIFIKATIONER Strømkrav Udgangseffekt Hovedenhedens ydre mål Radio Vekselstrøm 30V, 50Hz Jævnstrøm 3V (1,5V x AAA batterier til radioens og urets hukommelse). Batterier medfølger ikke. 5 W/CH 10% THD

Læs mere

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER

CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER CRB-619BLACK MK2 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. Knappen POWER ON-OFF (tænd/ sluk) / ALARM FRA 2. Knappen SOURCE (signalkilde) 3. Knappen MEMORY/ CLK.ADJ. (indstil ur) 4. Knappen ALARM 1 TIL - FRA INDSTIL

Læs mere

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren, starter den som standard op i Bluetooth-tilstand. Herefter kan du let parre den med din smartphone eller PC med Bluetooth-funktion.

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15

BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION MODEL: IFM-15 DATE: 28 APR 10 MODEL: IFM-15 "DENVER + S" DANISH MANUAL REVISED FOR APPROVAL SIZE: 102 (W) X 136 (H)MM MATERIAL: 80G WOODFREE PAPER PRINTING COLOR: BLACK BETJENINGSVEJLEDNING CAUTION RISK OF ELECTRIC

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING DAB/FM RADIO-AFSPILLER MODEL: DAB-32 SILVER Læs og følg venligst denne vejledning, når du tager din afspiller i brug. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,

Læs mere

DENVER PBA-12000BLACK

DENVER PBA-12000BLACK DENVER PBA-12000BLACK Ingang (Micro-USB) (Opladning PBA-12000BLACK) Strømindikator 1. Oplad DENVER PBA-12000BLACK med en AC-adapter (AC-adapter er tilkøb). 2. Oplad DENVER PBA-12000BLACK ved at forbinde

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

Betjeningsvejledning DAB-11.

Betjeningsvejledning DAB-11. Betjeningsvejledning DAB-11 www.denver-electronics.com 1 Funktioner: 1. Trådløs overførsel af DAB+/DAB-radio til din eksisterende bilradio/forstærker med FM transmissionsteknologi 2. Quick SCAN til søgning

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

TDA-60. Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio. Betjeningsvejledning

TDA-60. Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio. Betjeningsvejledning TDA-60 Bærbar Boombox med USB / MP3 / CD / DAB / FM-radio Betjeningsvejledning Tak fordi du valgte at købe vores produkt. Vi håber, du får stor fornøjelse af det. www.facebook.com/denverelectronics Symboler

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620

BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 BETJENINGSVEJLEDNING EBO-620 www.denver-electronics.com Før du tilslutter, betjener eller indstiller dette produkt, bør du omhyggeligt læse denne betjeningsvejledning helt igennem. Introduktion 1. Opdatér

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DENVER CRL-310 DANISH

DENVER CRL-310 DANISH DENVER CRL-310 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. LAMPESKÆRM 2. DISPLAY 3. LYS TIL / FRA 4. VALG AF LAV LYSINTENSITET 5. VALG AF HØJ LYSINTENSITET 6. HUMØRLYS TIL - FRA / VÆLG HUMØRLYS 7. TIME SET (indsæt

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening

Betjeningsvejledning DSS-200. 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Betjeningsvejledning DSS-200 5.1 Home Theatre Højttalersystem med indbygget Forstærker og fjernbetjening Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt, så du får det bedst mulige udbytte af dit nye lydanlæg.

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 517 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD330 (Black) AD333 (White) DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din docking-højttaler 3 Indledning 3 Hvad er der i kassen

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick

DENVER SBT-10BLACK. Bluetooth Selfie Stick DENVER SBT-10BLACK Bluetooth Selfie Stick Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til fremtidig brug. Erklæring om ansvarsfraskrivelse Denver Electronics A/S vil under ingen omstændigheder tage

Læs mere

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING CR-718 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G B E D I E N U N G S A N L E I T U N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3   Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. FORSIGTIG UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT ANVENDE

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde.

BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. BTS-31 Bluetooth-højttaler Kort Vejledning 1. Betjening af højttaleren A. Sådan tænder du : Langt tryk på knappen Φ/ for at tænde. Du hører et Bip, og den blå indikator begynder at blinke. B. Sådan slukker

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DANISH DMP347 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige

Læs mere

AMC306 Microset. Brugervejledning. Elmarc, 14/04

AMC306 Microset. Brugervejledning. Elmarc, 14/04 AMC306 Microset Brugervejledning DK Elmarc, 14/04 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Piktogrammer i denne håndbog 4 2.2 Almindelige sikkerhedsanvisninger 4 3 Funktioner 5 3.1 Fjernbetjening

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Signolux Flash A-2644

Signolux Flash A-2644 Human Technik DK BRUGERVEJLEDNING Signolux Flash A-2644 Batteristatusindikator Område med kraftige lysblink Stik Funktionsknap - AUX-stik til pudevibrator og andet tilbehør Slet-knap Symboler Side 2 Tillykke

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt,

Instruktionsvejledning. Bluetooth-højttaler BTL Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, Instruktionsvejledning Bluetooth-højttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Du skal læse hele instruktionsvejledningen omhyggeligt, før du tager produktet i brug. Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren,

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere