Sundhedsaftalen om Træningsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsaftalen om Træningsområdet"

Transkript

1 Sundhedsaftalen om Træningsområdet

2 2 Sundhedsaftalen om Træningsområdet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING ARBEJDSDELING OG SAMARBEJDE Almen praksis rolle Privathospital og Speciallæger SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER BØRNEOMRÅDET SPECIFIKKE GRUPPER IVÆRKSÆTTELSE AF AMBULANT GENOPTRÆNING ALMEN OG SPECIALISERET KVALITETSUDVIKLING PÅ TVÆRS AF SEKTORERNE TVÆRSEKTORIELLE GENOPTRÆNINGSFORLØBSBESKRIVELSER KOMPETENCEUDVIKLING KOMMUNIKATION MELLEM PARTERNE VEDRØRENDE BEHOV FOR GENOPTRÆNING GENOPTRÆNINGSPLANEN Indhold og procedurer for genoptræningsplaner Kvalitet og indhold i genoptræningsplanerne SAMMENHÆNG I GENOPTRÆNINGSFORLØBET Hjemmebesøg Kontaktpersoner på sygehuse og i kommuner FRIT VALG AF GENOPTRÆNINGSSTED Synliggørelse KOORDINATION AF INDSATSEN FAGLIG FØLGEGRUPPE FOR GENOPTRÆNING KONTAKTUDVALG PÅ SYGEHUSE KAPACITETSSTYRING ORGANISATORISKE OG FAGLIGE INDIKATORER IMPLEMENTERING TIDS- OG HANDLEPLAN

3 Sundhedsaftalen om Træningsområdet 3 1 Indledning Formålet med sundhedsaftalen er at sikre effektive og sammenhængende genoptræningsforløb af høj kvalitet, uden unødig ventetid, for de patienter som efter en sygehusindlæggelse har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Endvidere er formålet at sikre grundlaget for borgerens frie valg af genoptræningssted. 1 Sundhedsaftalen skal derfor medvirke til: At der skabes klarhed over, hvem der er ansvarlig for at levere genoptræning til patienter, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov herfor, herunder retningslinjer for, hvilke patienter som skal tilbydes specialiseret genoptræning. Endvidere at sikre, at alle relevante aktører, herunder sygehuspersonalet, har kendskab til disse aftaler og retningslinjer. At sikre rammerne for en effektiv kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis, herunder den nødvendige IT-understøttelse, og for en faglig dialog på tværs af sektorgrænserne. At sikre patientens dialog med de forskellige aktører, herunder fastlægge indholdet i en kontaktpersonordning, som involverer både sygehuset og kommunen. At medvirke til at sikre, at patienten og relevante aktører kan få det fornødne kendskab til de eksisterende genoptræningstilbud i region og kommuner. At sikre en kvalificeret vejledning til patienten om det frie valg af genoptræningssted. Hvordan parterne gennem en løbende planlægning og styring af kapaciteten af genoptræningstilbud i regionen og kommunen sikrer, at genoptræningen kan påbegyndes hurtigst muligt efter udskrivning fra sygehuset. Målgruppen for sundhedsaftalen er: Alle patienter, både børn, unge og voksne, der efter udskrivning har et lægefagligt vurderet behov for genoptræning. Specifikke grupper af patienter, der tillige har behov for andre ydelser fra kommunerne. Læger, ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre faggrupper på sygehusene herunder sundhedspersoner på private sygehuse og praktiserende speciallæger. 2 Ergoterapeuter, fysioterapeuter og andre faggrupper, som er tilknyttet rehabiliterings/genoptrænings- afdelinger/centre i region, i kommuner og ved private leverandører. Genoptræning efter Sundhedsloven og Serviceloven defineres som: en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en patient/borger, eventuelt pårørende og personale. Formålet med genoptræning er, at patienten/borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. 1 Indsatsområdet reguleres af Sundhedslovens bestemmelser på genoptræningsområdet, jf. 84,140, og 251, Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningssted efter udskrivning fra sygehus (2006), samt Vejledning om træning i regioner og kommuner (2009). 2 Praktiserende speciallæger, som har indgået en 3 aftale med regionen om specifikke særydelser.

4 4 Sundhedsaftalen om Træningsområdet 2 Arbejdsdeling og samarbejde Arbejdsdelingen vedrørende almen ambulant genoptræning og specialiseret ambulant genoptræning følger Sundhedslovens bestemmelser på genoptræningsområdet. Det vil sige, at kommunerne har myndigheds- og finansieringsansvaret for al træning både genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Sundheds og Serviceloven, efter udskrivning fra et sygehus. Sygehusene har ansvaret for at yde den specialiserede ambulante genoptræning i følgende situationer: Hvis patienten har behov for genoptræningsydelser, der kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau, med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling. Hvis patienten har behov for genoptræningsydelser, der af hensyn til patientens sikkerhed, forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. Det er dog vigtigt at fastslå, at det ikke alene er patientens diagnose, men ofte patientens tilstand, herunder sygdommens sværhedsgrad, der afgør, om patienten efter udskrivning fra sygehus skal have specialiseret eller almen genoptræning. Afgørelsen om behov for specialiseret genoptræning beror således altid på en konkret lægelig vurdering af den enkelte patient. I den sammenhæng er det vigtigt at sundhedsfagligt personale (f. eks. læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter) er instrueret, om at det alene er Sundhedslovens kriterier for, hvornår der er tale om specialiseret, ambulant genoptræning, som skal leveres af det regionale sygehusvæsen, der gælder.

5 Sundhedsaftalen om Træningsområdet Almen praksis rolle Almen praksis s rolle i relation til indsatsområdet for træning er primært at være patientens tovholder. I denne funktion ligger blandt andet, at det er den praktiserende læge, som har den nære kontakt til borger og kommune. Genoptræningsplanen fremsendes til den praktiserende læge efter samtykke fra patienten. Såfremt den praktiserende læge efter udskrivelse og udfærdigelse af almen genoptræningsplan skønner, at der er forhold, der taler for en ændring fra almen til en specialiseret genoptræningsplan, således at patienten følges af speciallæge, må den praktiserende læge henvise patienten til den kliniske specialviden/-afdeling på sygehuset, hvor patienten er udskrevet fra Privathospital og speciallæger 3 Gennem standardkontrakten for udvidet frit sygehusvalg indgået mellem Danske Regioner og Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker forpligtes Privathospitalerne til at leve op til kravene i sundhedsaftalerne. Specielt for genoptræning gælder det, at privathospitalerne skal: Overholde lovgivningens krav til genoptræningsplaner samt udarbejde planerne i overensstemmelse med de vilkår, der er skitseret i de gældende sundhedsaftaler indgået mellem patientens bopælskommune og bopælsregion. Således gælder det for de private leverandører i forbindelse med det frie udvidede sygehusvalg: At det private sygehus vurderer, behovet for genoptræning efter endt sygehusbehandling, og udarbejder eventuelt en genoptræningsplan. At det skal fremgå af genoptræningsplanen, hvor den er udarbejdet, når denne fremsendes til kommunen. I situationer, hvor en patient bliver udskrevet fra et privat sygehus efter at have modtaget behandling for egen regning, har det private sygehus ikke kompetence til at vurdere, om en patient har behov for genoptræning, og derfor ret til en genoptræningsplan på udskrivningstidspunktet. Her har det private sygehus i stedet mulighed for formelt at sende patienten til bopælsregionens sygehus relevante speciale, med henblik på vurdering af et eventuelt behov for en genoptræningsplan og efterfølgende genoptræning. Privarhospitaler og klinikker er forpligtet til at leve op til kravene i sundhedsaftalen

6 6 Sundhedsaftalen om Træningsområdet 3 Særlige fokusområder 3.1 Børneområdet Med Kommunalreformen i januar 2007 og de deraf affødte ændringer på genoptræningsområdet er det blevet tydeligt, at der er behov for et særligt fokus på børneområdet, da dette område fremstår komplekst, både juridisk, organisatorisk og fagligt. Der er nedsat en arbejdsgruppe til afdækning af børneområdet under Faglig følgegruppe for genoptræning. Arbejdsgruppen består af kommunale og regionale repræsentanter og har til opgave at tydeliggøre såvel snitflade mellem lovgivninger, arbejdsdeling mellem kommuner og Region samt udviklingsmuligheder. Der forventes at ske en 1. afrapportering medio Den Faglige Følgegruppe vurderer på baggrund af dette, det videre fokus på børneområdet. Følgegruppen følger monitoreringen på børn og unges sundhedstilstand i regi af den politiske aftale. 3.2 Specifikke grupper Jf. definitionen af genoptræning er det vigtigt at præcisere, at indsatsen vedrørende genoptræning også skal dække de patienter, som har lidt f.eks. et kognitivt funktionstab, også uden at lide et bevægelses- eller aktivitetsmæssigt funktionstab. Der bør derfor være særlig opmærksomhed på, at apopleksipatienter, udviklingshæmmede, psykisk syge m.fl., får vurderet deres genoptræningsbehov.

7 Sundhedsaftalen om Træningsområdet 7 Det kan lokalt aftales, at genoptræningsplanerne indeholder supplerende oplysninger, som giver mulighed for, at kommunen kan iværksætte en helhedsorienteret indsats, der retter sig mod andet end den fysiske genoptræning, eks. talepædagog. Der udarbejdes forslag og aftales nærmere mellem parterne i aftaleperioden. 3.3 Iværksættelse af ambulant genoptræning almen og specialiseret Det er aftalt mellem parterne, at der angives en vejledende tidsfrist for påbegyndelse af det ambulante genoptræningsforløb. Prioriteringen skal fremgå af genoptræningsplanen i feltet praktiske oplysninger. Det overordnede sigte er, at genoptræningen skal påbegyndes rettidigt og på en sådan måde, at der sikres sammenhæng, faglig kvalitet og effektivitet. Angivelsen sker på baggrund af en faglig vurdering, og opdeles i 2 kategorier; Kategori 1: 1-3 uger, fra modtagelse af genoptræningsplan. Kategori 2: 2-6 uger, fra modtagelse af genoptræningsplan. Aftalen har til formål at fungere som et gensidigt hjælperedskab for samarbejde/dialog og erstatter på ingen måde de faglige begrundelser, der skal anføres i genoptræningsplanen. Forslag til kategorisering 1 frem for 2 forventes at være undtagelsen frem for reglen og betyder ift. kommunerne, at der er tale om en vejledende anbefaling. Parterne drøfter nærmere, hvorledes formidlingen af kategoriseringen til patienten skal foregå. Det er mellem parterne aftalt, at aftalen evalueres efter 12 måneder. Evalueringen skal indeholde en analyse af inddeling, dvs. antal og parametre, fordeling på kategorier og endelig, hvorvidt de faglige begrundelser i genoptræningsplanerne fastholdes uændret. Parterne forventer, at antal i kategori 1 udgør et mindre antal. 4 Kvalitetsudvikling på tværs af sektorerne 4.1 Tværsektorielle genoptræningsforløbsbeskrivelser Som et led i at sikre den tværsektorielle sammenhæng i genoptræningsindsatsen, kvalificeres det sammenhængende patientforløb yderligere gennem arbejdet med kliniske retningslinier og kliniske instrukser (DDKM 3 ), som pågår i region og kommuner. Der udarbejdes på denne baggrund tværsektorielle forløbsbeskrivelser med vejledende anbefalinger. Der nedsættes en underarbejdsgruppe, der skal følge op på og sikre denne sammenhæng. Formålet er generelt at drøfte, videreudvikle og evaluere den praksis, der er på området, herunder at følge parternes indsats og den løbende udvikling på området. Underarbejdsgruppen vil, som det første have fokus på udarbejdelse af forløbsbeskrivelser for patienter med hoftenær fraktur. 3 Begreber der anvendes i Den Danske Kvalitetsmodel.

8 8 Sundhedsaftalen om Træningsområdet 4.2 Kompetenceudvikling Vidensdeling, eksempelvis sidemandsoplæring på tværs af sektorer, vil blive tilbudt vederlagsfrit af Region Nordjylland og kommunerne, hvor dette ikke kræver en stor ressourceindsats fra region såvel som kommune. Decideret kursusafholdelse vil ikke blive afholdt vederlagsfrit. Den Faglige Følgegruppe drøfter eventuelle behov for kompetenceudvikling, herunder planlægning og udførelse af disse med henblik på at understøtte udviklingen af høj kvalitet i genoptræningen. 5 Kommunikation mellem parterne vedrørende behov for genoptræning 5.1 Genoptræningsplanen Genoptræningsplanen skal sikre relevant information til de sundhedspersoner, der skal yde genoptræningsydelsen til patienten samt sikre information til patienten, patientens alment praktiserende læge, patientens hjemkommune og evt. anden leverandør af genoptræningsydelser. I Region Nordjylland benyttes MedComs standard i en elektronisk udgave, som skal anvendes ved kommunikation til kommunerne Indhold og procedurer for genoptræningsplaner 4 Inden udskrivning fra sygehus sker en afklaring af patientens behov for genoptræning efter udskrivning. Genoptræningsplanen skal udarbejdes i samarbejde med patienten. For patienter med et lægefagligt vurderet behov for en genoptræningsplan, er der følgende scenarier med hensyn til det efterfølgende forløb; a) Patienten udskrives med en genoptræningsplan. b) Patienten afslutter en specialiseret genoptræning på sygehuset. c) Patienten vælger ikke at få lavet en genoptræningsplan. d) Patienten giver ikke samtykke til at videresende genoptræningsplanen til bopælskommune og /eller egen læge. I praksis kan lægen vælge at delegere vurderingen af behov, samt udarbejdelse af genoptræningsplanen til andet sundhedsfagligt personale, herunder f.eks. fysioeller ergoterapeuter, hvilket generelt tilrådes. Uanset hvilket scenarium, der er tale om, fremsender sygehuset den endelige plejeforløbsplan til kommunen/hjemmeplejen senest kl. 12 hverdagen før udskrivning. Af denne fremgår det, om der forefindes genoptræningsplan. På denne måde sikres det, at bopælskommunen er informeret, når en patient med behov for genoptræning bliver udskrevet fra et sygehus. 4 Bilag vedr. indhold og procedurer for genoptræningsplaner Er der tale om specialiseret genoptræning er det aftalt, at sygehuset tager den første kontakt med patienten senest 5 hverdage efter, at genoptræningsplanen er udfærdiget.

9 Sundhedsaftalen om Træningsområdet 9 Er der tale om almen genoptræning, tager kommunen den første kontakt til patienten senest 5 hverdage efter, at kommunen har modtaget genoptræningsplanen fra sygehuset 5. Det er her en forudsætning, at alle felter i den elektroniske genoptræningsplan er udfyldt, før denne kan registreres i kommunen og de 5 dage opstartes. Nærmere uddybning for a, b, c og d fremgår af bilag til nærværende aftale Kvalitet og indhold i genoptræningsplanerne Genoptræningsplanerne er efter Kommunalreformen blevet redskabet, der kan sikre målrettede, sammenhængende og effektive genoptræningsforløb for patienter, der efter udskrivning fra sygehus har behov for genoptræning. Kvaliteten af genoptræningsplanerne er derfor af stor betydning. Således er det et succeskriterium, at genoptræningsplanerne ikke kun lever op til minimumskravene, men også bliver det arbejdsredskab i den tværsektorielle indsats, der sikrer målrettede, sammenhængende og effektive genoptræningsforløb for regionens borgere. For at sikre kvaliteten af genoptræningsplanen, forpligtiger parterne sig til at gennemføre minimum 2 audits på genoptræningsplanen i aftaleperioden, ud fra nærmere definerede kvalitetsmål. I denne forbindelse sættes der endvidere fokus på antal ydelser i relation til den enkelte genoptræningsplan. I første fase sættes der fokus på de almene genoptræningsplaner, ud fra blandt andet følgende opstillede kvalitetsmål for genoptræningsplaner: at de er tilfredsstillende udfyldt, at de opfylder bekendtgørelsens retningslinjer, at de bidrager til et sammenhængende og effektivt genoptræningsforløb. Endvidere arbejdes der hen imod at implementere ICF 6 som fælles referenceramme i forhold til at beskrive patientens funktionsevne. 5 Det er vigtigt at fastslå, at den første kontakt til patienten, ikke er ensbetydende med den første træningsdag, men en henvendelse ned henblik på at iværksætte træningsforløbet. 6 ICF International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand er vedtaget af WHO s generalforsamling World Health Assembly. Hensigten er at imødekomme det stigende behov for en fælles og ensartet klassifikation af borgere med funktionsevnenedsættelse - på tværs af fag og sektorer.

10 10 Sundhedsaftalen om Træningsområdet 5.2 Sammenhæng i genoptræningsforløbet Hjemmebesøg En udvidet koordinering af komplekse genoptræningsforløb kan finde sted ved fælles deltagelse i hjemmebesøg. Når sygehuset/lægen finder indikation for nødvendigheden af hjemmebesøg, aftales det i fællesskab mellem kommune og sygehus og i samarbejde med patienten, hvorvidt der er behov for hjemmebesøg Kontaktpersoner på sygehuse og i kommuner For at øge kvaliteten og sammenhængen i genoptræningen, skal genoptræningsplanerne altid indeholde navn på den terapeut eller læge på sygehuset, der har trænet/behandlet patienten og/eller udarbejdet genoptræningsplanen. På denne måde sikres det, at de kommunale sundhedsfolk let kan komme i kontakt med det sundhedspersonale på sygehuset, der kender patientens forløb og baggrund for genoptræningsplanens indhold og udformning. Genoptræningsplanen anviser en kommunal og en regional kontaktperson for den enkelte patients genoptræningsforløb. Kontaktpersonerne skal kunne besvare patienters faglige og organisatoriske spørgsmål herunder spørgsmål til selve genoptræningsplanen, spørgsmål til et eventuelt videre ambulant, specialiseret genoptræningsforløb i det regionale sundhedsvæsen eller spørgsmål til det videre genoptræningsforløb i kommunalt regi. Kommunerne og sygehusene i regionen har en gensidig forpligtelse til at sikre let adgang til oplysninger om kontaktpersoner. Før der er udpeget en trænende terapeut, angives ergo/fysioterapiafdelingen på de enkelte sygehuse eller visitationen/myndighedsafdelingen i de enkelte kommuner, som kontaktperson.

11 Sundhedsaftalen om Træningsområdet 11 Da der ligger en forpligtigelse til at orientere patienten om, hvem der er den trænende terapeut, skal navnet på denne oplyses, og denne vil, når træningen er påbegyndt, være kontaktperson. Oplysning om dette sker enten via brev eller per telefon til patienten. Såfremt det ønskes, at den kommunale trænende terapeut tager kontakt til sygehusets ergo/fysio afdeling, påføres dette på genoptræningsplanen. Ændringer i kommunens kontaktoplysninger, fremsendes af kommunen til Regionens IT-kontor på mailadresse: og der påføres i emnefeltet kontaktoplysninger. Regionen sørger derefter for, at oplysningerne automatisk påføres genoptræningsplanen ved udfyldelse. Ved generelle spørgsmål og principielle sager vedr. genoptræning kontaktes regionens patientkontor: Patientkontoret i Region Nordjylland Niels Bohrsvej 30, 9220 Aalborg Ø Telefon: Mail: 5.3 Frit valg af genoptræningssted Genoptræningsplanen skal følges af en rådgivning om patientens mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. Patienter, der efter udskrivning fra et sygehus har et lægefagligt begrundet behov for specialiseret genoptræning (jf. patientens genoptræningsplan), kan vælge at modtage den ambulante specialiserede genoptræning på bopælsregionens sygehuse eller på andre regioners sygehuse samt visse specialsygehuse. Det aftales, at Region Nordjylland i dette tilfælde har ansvaret for at informere patienten om det frie valg, og dermed også har ansvaret for at fremskaffe det nødvendige grundlag herfor. Patienter der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for almen genoptræning (jf. patientens genoptræningsplan), kan frit vælge mellem de tilbud bopælskommunen har etableret ved egne institutioner, og de tilbud som kommunen yder via en eller flere leverandører, der er indgået særlige aftaler med. Patienten har desuden ret til at vælge et genoptræningstilbud på andre kommuners træningscentre/tilbud. Patienter har derimod ikke mulighed for at vælge genoptræningstilbud, som andre kommuner tilbyder egne borgere, via en eller flere leverandører på grundlag af særlig aftale herom. Kommunen har ansvaret for, ved den første kontakt med patienten, (senest efter 5 hverdage) at informere patienten om det frie valg, og dermed også ansvaret for at fremskaffe det nødvendige grundlag herfor Synliggørelse De kommunale og regionale genoptræningstilbud synliggøres via en fælles informationsportal, og alle genoptræningstilbud forventes at komme på portalen medio Begge aftaleparter er enige om, at skabelonen i portalen Nordjysk Sundhed ikke er optimal til træningsområdet. Der arbejdes derfor hen imod en så optimal løsning som muligt, evt. hvor en fælles platform vil være katalysator med link til den enkelte kommunes genoptræningstilbud.

12 12 Sundhedsaftalen om Træningsområdet 6 Koordination af indsatsen 6.1 Faglig følgegruppe for genoptræning Med henblik på at understøtte arbejdsdelingen og implementere sundhedsaftalen om træningsområdet er der nedsat en Faglig følgegruppe på genoptræningsområdet, som består af 1 repræsentant fra hver kommune og fra hvert sygehus samt repræsentanter fra den regionale administration og almen praksis. Det er aftalt, at der er delt formandskab og sekretariatsfunktion, således at der til enhver tid er både en regional og en kommunal formand for Den Faglige Følgegruppe for genoptræning. Følgegruppens opgave er: Opgavefordelingen mellem almen og specialiseret genoptræning, herunder udarbejdelse af forløbsbeskrivelser på området, jf. den indgåede sundhedsaftale på området. Genoptræningsplaner, specielt indhold og procedurer for kommunikation af disse. Videreudvikling og evaluering af praksis på området. Formidling og vidensdeling af lokale, regionale og nationale indsatser og erfaringer på området. At afdække behovet for kompetenceudvikling og efteruddannelse på området. Planlægning og afholdelse af tværsektorielle temadage. Følge implementeringsprocesser på området. Drøfte og foreslå initiativer, der kan fremme genoptrænings/rehabiliteringsområdet i Region Nordjylland. Drøfte og beskrive generelle problemstillinger på genoptræningområdet. Drøfte og beskrive udviklingsområder set i forhold til fremtidens udfordringer til det sammenhængende genoptræningsforløb. Justeringstiltag, nye aftaler inden for indsatsområdet eller aktiviteter, der vedrører genoptræning, drøftes og behandles i regi af Den Faglige Følgegruppe for genoptræning. Den Faglige Følgegruppe mødes mindst 4 gange årligt og ellers efter behov. Den Faglige Følgegruppe refererer til Den Administrative Styregruppe vedrørende sundhedsaftaler. 6.2 Kontaktudvalg på sygehuse Sygehusenes kontaktudvalg (somatiske og psykiatriske) vil være et forum for drøftelse og afklaring af samarbejdet med kommunerne på det mere praktiske plan. Kontaktudvalgene har endvidere til opgave, at implementere de aftaler på genoptræningsområdet, som er udarbejdet og godkendt via Faglig følgegruppe for genoptræning og/eller Den Administrative Styregruppe. I kontaktudvalgene er desuden mulighed for at drøfte konstaterede kvalitetsbrist for overdragelse af borgere fra sygehus til kommune og vice versa. Emner kan efter drøftelse i kontaktudvalgene sendes til videre orientering eller behandling i Den Faglige Følgegruppe.

13 Sundhedsaftalen om Træningsområdet 13 7 Kapacitetsstyring Parterne er enige om, at det er den enkelte myndigheds ansvar at tage kontakt vedr. genoptræning indenfor de fastsatte tidsfrister. Det er dermed også den enkelte myndigheds ansvar at kapacitet og efterspørgsel efter genoptræning hænger sammen. I Den Faglige Følgegruppe for genoptræning monitoreres genoptræningsområdet løbende, og der vil her være fokus på at fordelingen 70/30 mellem almen og specialiseret genoptræning fastholdes og evt. øges med en stigende andel til almen genoptræning. I denne forbindelse udveksles nærmere information om aktivitetsmønstret i henholdsvis sygehusregi og kommunalt regi, herunder omfang og type af genoptræningstilbud. Regionen varsler kommunerne om ændringer i behandlingsaktiviteten i så god tid som muligt, og drøfter de nærmere vilkår og konsekvenser, så den opfølgende indsats over for patienterne kan planlægges. Kommunen forpligter sig ligeledes til at orientere Faglig Følgegruppe for genoptræning og kontaktudvalg om ændringer i struktur og kapacitet vedr. rehabiliteringsforløb for kronikere, aflastningstilbud samt pleje- og genoptræningstilbud. Styring af kapaciteten sker endvidere ved differentiering af vejledende tidsfrister for igangsættelse af træning, ud fra en faglig kategorisering 7. 7 Jf. Bilag om differentierede tidsfrister for igangsættelse af rettidig genoptræning, som baggrund for en faglig prioritering.

14 14 Sundhedsaftalen om Træningsområdet 8 Organisatoriske og faglige indikatorer Det er hensigten, at de faglige og organisatoriske indikatorer skal være med til at dokumentere sundhedsaftalens kvalitet samt skabe grundlag for opfølgning og monitorering af denne. Aktiviteterne, som indikatorerne skal rette sig i mod, er aktiviteter, der sker i sektorovergangen mellem region/sygehus, almen praksis og kommune. Indikatorerne kan løbende udvikles og der kan efter behov tilføjes flere. Nedenstående indikatorer er obligatoriske for sundhedsaftalens forløb og skal udarbejdes i samarbejde mellem region og kommuner i regi af Den Faglige Følgegruppe for genoptræning. Organisatoriske indikatorer: En vurdering af, om ledere og medarbejdere, der er involveret i overdragelse af borgere, kender og anvender gældende retningslinjer. Monitorering af, om borgeren oplever, at samarbejdet mellem sygehus og kommune foregår koordineret og sammenhængende. Om der i kontaktudvalgene konstateres kvalitetsbrist for overdragelse af borgere, og hvad der i så fald er gjort af forbedringstiltag. Derudover er følgende faglige indikatorer valgt: Løbende monitorering af fordelingen mellem almen og specialiseret genoptræning Overholdelse af responstider, d.v.s. den første kontakt til borgeren. Udarbejdelse af kvalitativ audits på genoptræningsplaner, min. 2 gange i aftaleperioden. Differentiering af maksimal ventetid for iværksættelse af genoptræning herunder opfølgning, stikprøvekontrol af fordelingen m.h.p. evt. justeringer. Evaluering af, hvorvidt den maksimale ventetid for iværksættelse af genoptræning overholdes. Audits på sammenhængende genoptræningsforløb på børn. Undersøgelse af, hvorvidt apopleksipatienter, udviklingshæmmede og psykisk syge m.fl. modtager en genoptræningsplan. Aktiviteterne, som indikatorerne skal rette sig i mod, er aktiviteter, der sker i sektorovergangen mellem region/sygehus, almen praksis og kommune.

15 Sundhedsaftalen om Træningsområdet 15 9 Implementering 9.1 Tids- og handleplan Nedenstående tids- og handleplan, skitserer hvorledes parterne implementerer aftalen gennem opfølgning på de faglige og organisatoriske indikatorer i regi af Faglig Følgegruppe Jan 2011 Forår 2011 Medio 2011 Ultimo 2011 Ultimo 2011 Primo 2012 Primo 2012 Medio 2012 Ultimo 2012 Primo 2013 Primo 2013 Ultimo Løbende kvartalsvis monitorering af fordelingen mellem almen og specialiseret genoptræning Igangsættelse af overholdelse af responstider for 1. kontakt til borgeren. Tværgående analyse af børneområdet er under udarbejdelse. Kommunale og regionale træningstilbud er synliggjort på portal Gennemførelse af audits på kvaliteten af almen GOP. Spørgeskemaundersøgelse ved frontpersonale i kommuner og region om de kender og anvender retningslinier. Brugerundersøgelse iværksættes. Evaluering af differentierede ventetider/kategorisering. Analyse m.h.t. status efter specialiseret GOP færdiggøres (koordineres med IT udviklingsplan. Evaluering af overholdelse af responstider. Audits på sammenhængende genoptræningsforløb for børn, samt audits på hvorvidt udviklingshæmmede modtager en GOP. Audits på kvaliteten af specialiserede GOP. Evt. justeringsforslag af aftalen. Bilag: Bilag 1: Differentierede tidsfrister Bilag 2: Indhold og procedurer for genoptræningsplaner

16 Hjørring Kommune Nørregade Hjørring Tlf Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors Tlf Rebild Kommune Hobrovej Støvring Tlf Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev Tlf Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade Hobro Tlf Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars Tlf Læsø Kommune Doktorvejen Læsø Tlf Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postbox Aalborg Tlf Jammerbugt Komune Jammerbugt Kommune Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf Thisted Kommune Asylgade Thisted Tlf Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tlf

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag 1: Vejledende anbefalinger for differentierede tidsfrister for igangsættelse af rettidig genoptræning med udgangspunkt i faglig prioritering Bilag 2:

Læs mere

Status 2012 til Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler. Status for: Faglig følgegruppe for genoptræning

Status 2012 til Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler. Status for: Faglig følgegruppe for genoptræning Status for: Faglig følgegruppe for genoptræning Hvilke konkrete resultater er opnået i 2012 herunder status på målopfyldelse belyst ved de fastsatte faglige indikatorer for indsatsområdet Faglig følgegruppe

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning HØRINGSFORSLAG Grundaftale om genoptræning 29. februar 2008 1 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Den arbejdsdeling, som er aftalt mellem regionen og kommunerne i forhold til levering af genoptræning til patienter

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Indsatsområdet Træning

Indsatsområdet Træning Indsatsområdet Træning 1. Målgruppe Indsatsområdet omfatter alle patienter, både børn og voksne, der efter udskrivning fra hospital har et lægefagligt vurderet behov for genoptræning. Aftalen omfatter

Læs mere

Sundhedsaftalen om behandlingsredskaber og hjælpemidler

Sundhedsaftalen om behandlingsredskaber og hjælpemidler Sundhedsaftalen om behandlingsredskaber og hjælpemidler 2 Sundhedsaftalen om behandlingsredskaber og hjælpemidler Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...............................................................................

Læs mere

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET 20-05-2015 CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om genoptrænings- og rehabiliteringsområdet den 4. juni 2015

Læs mere

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport

Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning. Ingen automatisk. indlæggelsesrapport 32 Sundhedsaftalen om indlæggelses- og udskrivningsforløb Bilag 3: Flowskemaer Samlet flowskema indlæggelser og udskrivninger (MEDCOM7) Indlæggelse via henvisning Automatisk Evt. manuel ajourført Indlæggelsesadvis

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion til mødet. 2. Elektronisk kommunikation Faglig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning

Kvalitetsstandarder for genoptræning Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandarder for genoptræning November 2006 Indledning Fra 2007 er genoptræning efter sygehusophold en opgave som Gladsaxe Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr 918 af 22/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1803748 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning tirsdag den 3. september.

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning tirsdag den 3. september. Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning tirsdag den 3. september. Dagsorden Sundhed & Sammenhæng Sundheds- og Kvartershuset Fyrkildevej 7, 1. sal,

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Genoptræningsplaner til kræftpatienter

Genoptræningsplaner til kræftpatienter Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 7. april 2015 Udarbejdet af: Morten Jakobsen/Annette Lunde Stougaard E mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 27. februar 2019 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Træningen kan foregå i hold eller individuelt og tildeles efter konkret individuel vurdering.

Træningen kan foregå i hold eller individuelt og tildeles efter konkret individuel vurdering. Deloitte 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov herfor tilbydes almen

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sundhedsaftalen om Behandlingsredskaber og hjælpemidler Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Opdateret Januar 2016 Sundhedsaftalen om behandlingsredskaber

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Forslag til Samarbejde om genoptræning

Forslag til Samarbejde om genoptræning På vej mod Sundhedsaftalen 2015-2018 Dato: 2. marts 2014 Forslag til Samarbejde om genoptræning Brevid: 2256494 Ansvarsområde Region Kommune Sundhedsloven 84, 140 & 140a, Vejledning om træning i kommuner

Læs mere

Arbejdsdelingen på træningsområdet

Arbejdsdelingen på træningsområdet Arbejdsdelingen på træningsområdet Sundhedsstyrelsens konference 2. nov. 2007 Lars Folmer Hansen, Kalundborg Kommune Formand projektgruppen vedr. træning Inger Helt Poulsen, Region Sjælland Kontaktperson

Læs mere

Referat af møde i Faglig Følgegruppe for Genoptræning d. 15. september

Referat af møde i Faglig Følgegruppe for Genoptræning d. 15. september Primær Sundhed Referat af møde i Faglig Følgegruppe for Genoptræning d. 15. september Deltagere i mødet: Hanne Heuch, Jammerbugt kommune Marianne Holm, Thisted kommune Susanne Gaardbo Jensen, Hjørring

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i arbejdsgruppen for implementering af ny vejledning på genoptræningsområdet tirsdag den 17. marts 2015 Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Svarfrister ved genoptræning efter hospitalsophold ( 140 i Sundhedsloven)

Svarfrister ved genoptræning efter hospitalsophold ( 140 i Sundhedsloven) 1 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140 i Sundhedsloven Kommunalbestyrelsen har i henhold til bekendtgørelsen til 140 i Sundhedsloven pligt til at tilbyde genoptræning

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP)

Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) Proces- og rammenotat ift. forløbskoordinationsfunktion og opfølgende hjemmebesøg i regi af projektet om den ældre medicinske patient (DÆMP) 1. Baggrund og indledning Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Godkendt i Styregruppen vedr. grundaftale den 10.05.07 1 Baggrund Specialiseret og

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Rammeaftale for kronikerområdet Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Godkendt december 2015 Rammeaftale for Kronikerområdet 1. Rammeaftalens generelle

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune

Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter

Læs mere

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017 Revideret Kommissorium for: Projektgruppen for genoptræningsområdet Formandskab: Kommunerne: Lars Bach, Rebild Kommune Regionen: Lars Lejbølle, Sundhed på Tværs Sekretariat: Formandskabet har ansvaret

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner

Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner [Skriv tekst] Side 0 Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvad er en genoptræningsplan?... 3 4.0 Målgruppe - Hvem kan få en

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar i forhold til udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra

Læs mere

Omkring forskning og dokumentation er der enighed om at have fokus på bl.a. sektorovergange for særlige målgrupper.

Omkring forskning og dokumentation er der enighed om at have fokus på bl.a. sektorovergange for særlige målgrupper. 1. Status fra arbejdsgruppe vedr. forebyggelse Arbejdsgruppen har planlagt i alt 5 møder incl. Kick-off seminar. 2 møder har allerede været afholdt. Møderne er tematiserede, således at det så vidt muligt

Læs mere

Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86

Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 Punkt 4. Høringsudkast til godkendelse: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at den reviderede kvalitetsstandard

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning 3. september 2015 Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Kvalitetsstandarder træning Center Sundhed, Kultur og Fritid

Kvalitetsstandarder træning Center Sundhed, Kultur og Fritid Kvalitetsstandarder træning 2019 Center Sundhed, Kultur og Fritid Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Nordjylland Kommunalbestyrelserne i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild

Læs mere

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Oktober 2012 1 Baggrund Et af initiativerne i den nationale handleplan for den ældre medicinske patient er, at der systematisk

Læs mere

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 Punkt 6. Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at den reviderede kvalitetsstandard

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Region Hovedstaden. Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer. - hvordan skal jeg skrive

Region Hovedstaden. Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer. - hvordan skal jeg skrive Genoptræningsplaner og specialiseringsniveauer - hvordan skal jeg skrive Telling Nielsen, Rigshospitalet/Glostrup aug. 2016 / marts 2017 1 Genoptræningsplaner anno 2016 Oplægget: Baggrund for ændring fra

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet Indhold Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i

Læs mere

Genoptræningsplanen. - Dens muligheder og udfordringer

Genoptræningsplanen. - Dens muligheder og udfordringer Genoptræningsplanen - Dens muligheder og udfordringer Hvad har jeg planlagt at sige noget om? Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud ved udskrivning fra sygehus.

Læs mere

Godkendelse: Kvalitetsstandarder Genoptræning efter Sundhedslovens 140 og Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Godkendelse: Kvalitetsstandarder Genoptræning efter Sundhedslovens 140 og Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Punkt 3. Godkendelse: Kvalitetsstandarder Genoptræning efter Sundhedslovens 140 og Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller

Læs mere

Kvalitetsstandard 2019 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven. ( 86, stk. 2)

Kvalitetsstandard 2019 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven. ( 86, stk. 2) Kvalitetsstandard 2019 Vedligeholdelsestræning efter serviceloven ( 86, stk. 2) Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund Kommune skal mindst en gang om året revidere kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler

Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Bilag 1: Oversigt over eksisterende samarbejdsaftaler Forebyggelse Samarbejdsaftale om arbejdsdeling - Forebyggelsesområdet Samarbejdsaftale vedr. udsatte gravide Samarbejdsaftale om forældreuddannelse*

Læs mere

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade I De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade - Sådan vil vi gribe udfordringerne og opgaven an V. Vicechefsygeplejerske Jytte Aaen, Region Nordjylland

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

1. Baggrund for udarbejdelse af snitfladebeskrivelser på

1. Baggrund for udarbejdelse af snitfladebeskrivelser på Faglige kriterier og sondringer mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning efter Sundhedsloven på børneområdet Læsevejledning vedrørende almen og specialiseret ambulant genoptræning på børneområdet

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale mellem Rehabiliteringscenter for Flygtninge (RCF) og de nordjyske kommuner Indsatsområde: Tværgående temaer Proces: Godkendt marts 2017 1. Baggrund

Læs mere