Sådan defineres arbejdsudleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan defineres arbejdsudleje"

Transkript

1 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed, skal betale skat efter reglerne om arbejdsudleje. Lønmodtageren skal betale 8 procent i arbejdsmarkedsbidrag og 30 procent i arbejdsudlejeskat. Danske virksomheder, der lejer arbejdskraften fra udlandet, skal sørge for, at skatten bliver betalt. Reglerne om arbejdsudleje gælder også, selv om udlejeren er momsregistreret i Danmark. Ansætter eller arbejdsindlejer du en medarbejder, som ikke har et nordisk (EØS) eller EU pas, skal du sikre dig, at medarbejderen har opholds- og arbejdstilladelse, fx ved at kontakte Udlændingestyrelsen. Sådan defineres arbejdsudleje Det er arbejdsudleje, når en udenlandsk virksomheds medarbejdere bliver stillet til rådighed for en dansk virksomhed, og medarbejderne udfører arbejde, der er en integreret del af den danske virksomhed. Arbejdet kan være en del af virksomhedens kerneydelser eller det kan være en naturlig del af virksomhedens drift, for eksempel bogholderi, rengøring eller kantinedrift. Ved arbejdsudleje er der altid tre parter: En dansk virksomhed, der lejer arbejdskraft. En arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, der udlejer arbejdskraft. Det kan være et vikarbureau eller en anden virksomhed. En lønmodtager, der er ansat hos arbejdsgiveren og som ikke bor i Danmark. Det er uden betydning, om en kontrakt benævnes som en arbejdsudlejekontrakt eller som en entreprisekontrakt. Indgår arbejdet som en integreret del af den danske virksomheds aktivitet, er der tale om arbejdsudleje. Nogle gange kan der være tvivl om, hvorvidt ydelserne er tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomhed. Det kan være, hvis kontrakten er indgået mellem to virksomheder, der begge har leveret ydelser inden for samme område. I den situation kan andre faktorer inddrages i bedømmelsen af, om det er arbejdsudleje eller entreprise. Det kan være relevant at se på: Hvem må instruere medarbejderen om, hvordan arbejdet skal laves? Hvem kontrollerer og har ansvaret for arbejdspladsen? Bliver regningen for lønnen opkrævet hos den danske virksomhed? Hvem leverer arbejdsredskaber og materiel? Hvem bestemmer antallet af personer, der skal lave arbejdet, og deres kvalifikationer? Hvem må vælge den person, som skal lave arbejdet, og hvem må tage ham fra arbejdet? Hvem må pålægge personen sanktioner, der er relateret til arbejdet? Hvem bestemmer arbejdstider og ferier? Hvis du vil være sikker på, om der er tale om arbejdsudleje eller ej, kan du søge om bindende svar. Hvornår gælder reglerne ikke? Reglerne om 30 procent arbejdsudlejeskat gælder ikke:

2 2 af 6 1. Hvis den udlejede medarbejder er fuldt skattepligtig i Danmark. Den udlejede medarbejder bliver fuldt skattepligtig i Danmark, hvis han flytter til Danmark, eller hvis han er i Danmark i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder. I 6-måneders opholdet medregnes kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende. 2. Hvis lønmodtageren er udlejet til et udenlandsk firma, der ikke skal betale skat i Danmark, og lønmodtageren udfører arbejde for dette firma, så betaler vedkommende heller ikke arbejdsudlejeskat. Hvis han er i Danmark i mere end 183 dage inden for 12 måneder, skal han betale skat som almindeligt begrænset skattepligtig lønmodtager. 3. Hvis en selvstændig erhvervsdrivende stiller sin egen arbejdskraft til rådighed for den danske virksomhed. Selvom personen er registreret som selvstændig i hjemlandet, kan han efter omstændighederne skulle beskattes ligesom en lønmodtager i Danmark, hvis han efter danske regler må anses for lønmodtager. Den danske virksomhed skal da trække skat via e-indkomst. Hvis han er selvstændig erhvervsdrivende efter de danske regler, så skal han selv sørge for sin skat. 4. Hvis lønnen udbetales af en dansk virksomhed, som er befuldmægtiget af den udenlandske arbejdsgiver. Den befuldmægtigede skal indeholde skat efter de almindelige regler for fuld eller begrænset skattepligt. 5. Hvis den udenlandske arbejdsgiver har fast driftssted i Danmark. Arbejdsgiveren kan få fast driftssted i Denmark som følge af virksomhedens aktuelle aktiviteter for den danske virksomhed. Det kan f.eks. forekomme hvis den danske virksomhed outsourcer en opgave, der over en længere periode skal udføres et sted i Danmark. Det er således ikke afgørende, om den udenlandske virksomhed allerede er registreret med fast driftssted ved kontraktindgåelsen. 6. Hvis den udlejede medarbejder er udøvende kunstner, musiker, artist eller sportsudøver Overgangsregler Reglerne, der er beskrevet her, gælder for kontrakter om arbejdsudleje der er indgået efter 19. september Kontrakter der er indgået senest 19. september 2012 gælder de hidtidige regler indtil kontrakten udløber, dog ikke længere end frem til den 1. oktober Indeholdelse af arbejdsudlejeskat Som dansk arbejdsgiver og lejer af den udenlandske arbejdskraft, er det dit ansvar, at skatten bliver betalt. Du skal selv betale skatten, hvis du glemmer at tilbageholde den, når du afregner med arbejdsgiveren. Du skal som dansk arbejdsgiver tilbageholde 8 procent AM-bidrag og 30 procent skat, når du betaler regningen for leje af arbejdskraften. Det gælder både, når du lejer den udenlandske arbejdskraft direkte fra den udenlandske arbejdsgiver, og når lejeaftalen er formidlet og faktureret gennem en anden virksomhed eller et vikarbureau. Sådan opgør du arbejdsudlejeskatten Den udenlandske arbejdsgiver skal give dig dokumentation for medarbejderens bruttoindkomst. Hvis du ikke får dokumentation for medarbejderens bruttoindkomst, skal du beregne arbejdsudlejeskatten af fakturasummen. Du skal tilbageholde skatten i betalingen til den udenlandske arbejdsgiver. Hvis den udenlandske lønmodtager vælger at få sin skat beregnet efter de almindelige regler for begrænset skattepligtige, eller hvis han er fuldt skattepligtig, så skal du indeholde skat via eindkomst. Lønmodtagerens bruttoindkomst består af: Løn, bonus, provision, tillæg mv., herunder: Løn mv. under afspadsering optjent i forbindelse med arbejde i Danmark. Ferieløn eller feriegodtgørelse optjent ved arbejde i Danmark.

3 3 af 6 Rejse- og befordringsgodtgørelser. Værdi af fri kost og logi. Andre former for skattepligtige personalegoder. Eksempel på, hvordan du beregner skatten Hans bor i Tyskland, og hans tyske arbejdsgiver udlejer ham til dig. Prisen er kr., som enten kan være vederlag for et antal timers forefaldende arbejde eller vederlag for at udføre et bestemt arbejde. Hans får kr., og værdien af fri kost udgør kr. I alt er bruttoindkomsten kr. Opgørelse af Hans' danske skat Beløb AM-bidrag 8 pct. af bruttoindkomsten på kr kr. Arbejdsudlejeskat: 30 oct. af ( kr kr.) kr. I alt 35,6 pct. af bruttolønnen kr. Afregning Du betaler lejen på kr. med fradrag af Hans' skat på kr. til den tyske arbejdsgiver. Du afregner skat til SKAT. Den tyske arbejdsgiver udbetaler lønnen på kr. med fradrag af dansk skat på kr. til Hans. Den tyske arbejdsgivers overskud på kr. skal der ikke beregnes skat af. Indberetning og betaling af arbejdsudlejeskat Beløb kr kr kr. Du skal lave en liste over lejede medarbejdere og deres skat hver måned. Løn og skat skal være i danske kroner, og du skal bruge dagskursen på det tidspunkt, hvor skatten og bidragene er tilbageholdt. Du indberetter på blanketten Arbejdsudleje/International Hiring-out of Labour (blanket ). Rettelser indberetter du via blanketten til blanketten Arbejdsudleje - Efterangivelse (blanket ). Du skal betale skatten senest den 10. i måneden, der følger efter den måned, hvor fakturaen betales til den udenlandske virksomhed og skatten derved tilbageholdes. "Store virksomheder", der er omfattet af "fremrykket afregning", skal betale skatten senest den sidste bankdag i den måned, hvor skatten er tilbageholdt. Betaling af arbejdsudlejeskat Du skal betale skatten til: Danske Bank Statens koncernbetalinger Girostrøget 1 DK-0800 Høje Taastrup, Danmark Kreditornummer: Kodeart 73 Bemærkninger: Dit CVR-nummer skal oplyses. Betalinger fra udlandet skal du indsætte på SKATs kontonummer: DK i Danske Bank (swift code DABADKKK). Betaler du for sent kommer der renter på beløbet. Eksempler på arbejdsudleje Eksempler på arbejdsudleje

4 4 af 6 1. Et dansk gartneri lejer arbejdskraft fra en udenlandsk virksomhed til at lave gartnerarbejde. Gartnerarbejde er en integreret del af gartneriets virksomhed. 2. Et dansk værft køber skibsmaling fra et udenlandsk selskab, der også udfører malerarbejdet i værftets dok med egne udenlandske ansatte. At male skibe er en integreret del af værftets virksomhed. 3. Et dansk murerfirma A får kontrakt på at mure et hus op. A hyrer en udenlandsk murer/underentreprenør B til at lave alt arbejdet. B får ikke betaling, før bygherren har godkendt arbejdet. A's medarbejdere har kompetencerne og kunne selv have muret huset op, hvis de havde haft tid, så det er en integreret del af murerfirmaets arbejde. 4. En dansk virksomhed lejer en it-medarbejder af et dansk vikarbureau, som videreformidler ham fra hans udenlandske arbejdsgiver. It-medarbejderen bor i et andet land. Han arbejder med at supportere virksomhedens it-systemer. It er et nødvendigt led i virksomhedens almindelige drift, så det er en integreret del af virksomhedens aktiviteter. 5. Et byggefirma lejer en ingeniør til at lave byggestyring i en periode hvor egne medarbejdere ikke kan nå alle igangværende projekter. Han laver samme arbejde som virksomhedens egne byggeledere og repræsenterer byggefirmaet udadtil. Det er arbejdsudleje. Eksempler, der ikke er arbejdsudleje: 1. En produktionsvirksomhed indgår en kontrakt med et it-firma om undervisning i brugen af nyt avanceret software. Undervisningen foregår i det danske firma. It-undervisning er ikke et integreret led i produktionsvirksomhedens aktiviteter. 2. Et dansk selskab producerer sodavand i en højt specialiseret produktion med få driftsteknikere ansat. Selskabets markedsstrategi for en ny vare sættes i gang af en medarbejder fra et udenlandsk søsterselskab, som er ansvarlig for hele koncernens markedsføring. Det danske produktionsselskab har ikke viden om markedsføring, så hendes arbejde er ikke et integreret led i den danske virksomhedens aktiviteter. 3. En dansk produktionsvirksomhed sælger sine lastbiler, fyrer sine chauffører og ophører med selv at levere sine varer til kunderne. Opgaven bliver outsourcet til en udenlandsk vognmand, der selv styrer udbringningen og medarbejderne. Du er arbejdsudlejet til en dansk virksomhed Du skal betale 35,6 pct. i arbejdsmarkedsbidrag og arbejdsudlejeskat, hvis du bor uden for Danmark, er ansat i en virksomhed, der ikke er dansk, og du skal udføre arbejde i en dansk virksomhed. Den danske virksomhed betaler skatten for dig. Derefter trækker din arbejdsgiver den danske skat fra, inden han udbetaler løn til dig. Du skal betale 35,6 pct. i dansk skat af din bruttoløn. Den danske virksomhed sørger for, at du får betalt dansk skat. Du skal ikke lave en selvangivelse, men du får en årsopgørelse. Du kan i stedet vælge at betale skat som almindeligt begrænset skattepligtig med fradrag og variabel skatteprocent. Du kan få skatten sat ned i det land, du bor i. Reglerne om 30 procent arbejdsudlejeskat gælder ikke: Hvis du flytter til Danmark, eller er i Danmark i en sammenhængende periode på mindst seks måneder med kun korte ophold i udlandet fx på grund af ferie. Hvis din løn bliver udbetalt af en dansk virksomhed, som er befuldmægtiget af den udenlandske arbejdsgiver. Hvis din udenlandske arbejdsgiver har etableret virksomhed med fast driftssted i Danmark. Hvis du er lejet ud til en udenlandsk virksomhed, der ikke skal betale skat i Danmark, eller som betaler skat efter kulbrintereglerne. Hvis du er udøvende kunstner, musiker, artist eller sportsudøver, som lejes ud for at arbejde i Danmark. Hvis du arbejder som selvstændig erhvervsdrivende her i landet. Hvis du er lønmodtager i den danske virksomhed. Hvis du bor i Norden og arbejder offshore Danmark i forbindelse med olieindvinding, skal du kun betale skat, hvis du er i Danmark mere end 30 dage inden for en 12 måneders periode.

5 5 af 6 Arbejdsudlejeskatten Skatten udgør 8 procent i arbejdsmarkedsbidrag og 30 procent arbejdsudlejeskat af hele din løn og af andre skattepligtige goder (fx fri kost og logi, fri bolig og fri bil), som du tjener ved at arbejde i den danske virksomhed. Den danske virksomhed, som lejer din arbejdskraft, skal sørge for at betale din skat og trække skatten fra i betalingen til din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver vil derefter trække skatten fra i din løn. Sådan beregner du din skat, hvis du tjener kr. Beløb Arbejdsmarkedsbidrag: 8 pct. af bruttoindkomsten på kr. Arbejdsudlejeskat: 30 pct. af ( kr kr.) I alt 35,6 pct. af bruttolønnen kr kr kr. Du skal ikke selvangive, men du får en årsopgørelse Du skal ikke have dansk cpr-nummer eller aflevere en dansk selvangivelse. Du får en opgørelse, der viser din skattepligtige indkomst, og hvad du har betalt i dansk skat. Med den kan du søge om at få din skat sat ned i dit hjemland. Du kan vælge at betale skat efter reglerne om almindelig begrænset skattepligt af lønindkomst Du kan vælge at få din skat opgjort efter reglerne om almindelig begrænset skattepligt. Så bliver skatten opgjort efter de almindelige danske skatteregler med fradrag og variabel skatteprocent. Du kan også vælge at betale skat som grænsegænger, hvis mindst 75 procent af din løn stammer fra Danmark. Overgangsregler Hvis din kontrakt er indgået før den 20. september 2012, og du ikke hidtil har skullet betale arbejdsudlejeskat, så kan du fortsætte med den kontrakt, til den udløber, dog ikke længere end frem til den 1. oktober Herefter skal du følge de regler, som er beskrevet ovenfor. Din medarbejder er arbejdsudlejet til Danmark Din medarbejder, der er arbejdsudlejet til Danmark, skal betale dansk skat. Det er din danske kunde, der skal sørge for, at skatten bliver angivet og indbetalt til SKAT. Du skal hver måned give din kunde oplysninger om din medarbejders løn for arbejdet i Danmark, så kunden kan opgøre medarbejderens bruttoindkomst og skat. Det skal du sende til din danske kunde: Navn, adresse og fødselsdato. Medarbejderens lønsedler og andre oplysninger om bruttoindkomsten. Lønmodtagerens bruttoindkomst består af: Løn, bonus, provision, tillæg mv. (herunder løn mv. under afspadsering optjent i forbindelse med arbejde i Danmark og ferieløn eller feriegodtgørelse optjent ved arbejde i Danmark). Rejse- og befordringsgodtgørelser. Værdi af fri kost og logi. Andre former for skattepligtige personalegoder.

6 6 af 6 Når kunden betaler regningen, bliver medarbejderens skat tilbageholdt og indbetalt til SKAT. Du afregner skatten med medarbejderen, når du udbetaler lønnen. Året efter får du en årsopgørelse fra SKAT, som du skal give til medarbejderen, så han kan få sin skat sat ned i det land, han bor i.

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 2 Regnskabs-/økonomichefen Ud- og

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

momsregistreringer se ændringerne fra nytår

momsregistreringer se ændringerne fra nytår 4. KVARTAL 2013 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI Nordstensvej 11 3400 Hillerød Tlf. 4826 8300 www.stryhn-harder.dk Ulovlige lån: En dyr fornøjelse Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Egen virksomhed få styr på reglerne

Egen virksomhed få styr på reglerne Egen virksomhed få styr på reglerne MAJ 2006 Kære virksomhedsejer Tillykke med at du har startet egen virksomhed. Vi håber, det bliver til glæde for dig, og vi er glade for, at du dermed bidrager til det

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere