Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011"

Transkript

1 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011

2 1 Sammenfatning Indledende bemærkninger til Redegørelsen Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen Varsling om flyovervågninger: Hvorfor varsles og hvor længe har det stået på De påståede forfalskede oliespildsrapporter; herunder om det er korrekt, at straksanmeldelser i overvejende grad har fundet sted umiddelbart forud for overvågningsflyvninger (Folketinget ønsker dette belyst fem år tilbage i tid) Hvorledes vil Mærsk Olie og Gas fremadrettet reducere antallet af overskridelser af 30mg/l og samtidig sikre, at den samlede oliemængde ikke stiger Hvordan Mærsk Olie og Gas egenkontrol i dag fungerer, samt hvilke uvildige instanser, der er tilknyttet til periodevis kontrol af denne Baggrund for tilstedeværelse af olie i produceret vand Afsluttende bemærkninger

3 1 Sammenfatning Mærsk Olie og Gas overholder den danske miljølovgivning. Ved udgangen af 2010 er den gennemsnitlige udledning af olie i det producerede vand under 10 mg/l og dermed under grænseværdien på 30 mg/l. Dette tal er en halvering i forhold til Reduktionen hænger sammen med, at Mærsk Olie og Gas har investeret to milliarder kroner i ny teknologi og forbedret rensningsudstyr. I 2011 investerer Mærsk Olie og Gas 100 millioner kroner i tiltag, der har til formål yderligere at reducere mængden af olie i det producerede vand. Som følge af en række avisartikler om Mærsk Olie og Gas udledning af olie fra produceret vand har Miljøstyrelsen bedt om en redegørelse. Konkret spørger Miljøstyrelsen til følgende fire områder: 1. Varsling om flyovervågninger: Hvorfor varsles og hvor længe har det stået på? 2. De påståede forfalskede oliespildsrapporter; herunder om det er korrekt, at straksanmeldelser i overvejende grad har fundet sted umiddelbart forud for overvågningsflyvninger (Folketinget ønsker dette belyst fem år tilbage i tid) 3. Hvorledes Mærsk Olie og Gas fremadrettet vil reducere antallet af overskridelser af 30 mg/l og samtidig sikre, at den samlede oliemængde ikke stiger 4. Hvordan Mærsk Olie og Gas egenkontrol i dag fungerer, samt hvilke uvildige instanser, der er tilknyttet til periodevis kontrol af denne Besvarelse af spørgsmål 1: Siden 1999 har Mærsk Olie og Gas regelmæssigt orienteret platformene om flyovervågninger. Denne orientering tjente to formål. For det første at give platformene mulighed for at indsamle information, som kunne bruges til at be- eller afkræfte, om eventuelle observerede oliespild stammede fra platformene selv eller var udledt af andre kilder, for eksempel forbipasserende skibe. For det andet ønskede Mærsk Olie og Gas at skærpe medarbejdernes opmærksomhed på miljøet ved at orientere om flyovervågningerne. Mærsk Olie og Gas indstillede orienteringen af platformene den 12. december 2010, da man fik den opfattelse, at praksis var imod Miljøstyrelsens ønske. 3

4 Besvarelse af spørgsmål 2: Normalt bliver Mærsk Olie og Gas orienteret mellem 0 og 2½ time før en overflyvning. En gennemgang viser, at fra 2006 og frem til og med 2010 steg antallet af varslede årlige overflyvninger fra 45 til 110, mens antallet af årlige oliespildsrapporter faldt fra 46 til 15. Hovedparten af disse rapporteringer har fundet sted på dage, hvor Mærsk Olie og Gas ikke har haft kendskab til overflyvninger. Af de 142 oliespild, der er anmeldt af Mærsk Olie og Gas, er 14 rapporteret i timerne forud for overflyvningerne. Det lave antal af tidsmæssige sammenfald betyder, at det kan udelukkes, at der er sket systematisk forkert anvendelse af oliespildsrapporter i forbindelse med overflyvninger. Besvarelse af spørgsmål 3: Overordnet har Mærsk Olie og Gas platforme i Nordsøen udledt mindre olie i det producerede vand end tilladt. Som nævnt i Mærsk Olie og Gas årlige Miljøstatusrapporter har der på Tyra og Skjold platformene været isolerede problemer med at overholde grænseværdierne. Efter de seneste tilpasninger af installationerne på Tyra i september 2010, er alle platforme på månedsbasis i stand til at udlede mindre end 30 mg/l olie i det producerede vand. Der er en række nye tiltag på vej som i led i den løbende forbedring, der yderligere vil reducere udledningen. Tiltagene omfatter tekniske forbedringer af vandbehandlingssystemer, forøget re-injektion af produktionsvand, brug af nano-teknologi og implementering af nye målesystemer for olie i vand på samtlige platforme. Besvarelse af spørgsmål 4: Mærsk Olie og Gas egenkontrol er baseret på følgende elementer: - Mærsk Olie og Gas tager hvert år flere tusinde vandprøver, alene i 2010 blev cirka 5000 prøveresultater fremsendt til Miljøstyrelsen i månedlige rapporter. - Mærsk Olie og Gas har i december 2010 fået sit miljøledelsessystem indstillet til ISO certificering. Miljøledelsessystemet omfatter en række faste procedurer og praksis for, hvordan man foretager og analyserer olie i vand målinger. - Der gennemføres årligt et antal interne auditeringer. I 2010 er der gennemført seks auditeringer, der kontrollerer, at analyser og procedurer er korrekte. - Det Norske Veritas vil fremover gennemføre ekstern auditering af miljøledelsessystemet. Det vil ske hvert halve år. - Force Technology gennemfører en årlig verifikation af olie i vand analysemetoderne. - Der har i 2010 været mindst ét eksternt kontrolbesøg på hver af de platforme, hvorfra der foretages analyser af olieindhold. Ingen af de eksterne kontrolbesøg har givet anledning til kritiske kommentarer vedrørende procedurer og praksis. - Udover Mærsk Olie og Gas egenkontrol foretager Miljøstyrelsen myndighedskontrol. - Mærsk Olie og Gas har bedt Lloyd s Register om at foretage en uafhængig evaluering. Lloyd s Register har gennemgået processen for prøveudtagning, analyse og rapportering af 4

5 olie i produktionsvand på Tyra Vest platformen. De konkluderer, at Mærsk Olie og Gas har etableret de processer og den rapporteringskultur, der sikrer, at olie i vand rapportering foregår i henhold til vores tilladelse. Lloyd s foreslår dog forbedringer til procedurer og ledelsens involvering, som giver en højere sikkerhed for kvaliteten af olie i vand rapporteringen. Sammenfatningen fra Lloyd s Register er vedlagt som bilag. Mærsk Olie og Gas tager sit miljøansvar alvorligt og arbejder konstant på at minimere miljøpåvirkningen. Dette sker i tæt samarbejde med myndigheder, samarbejdspartnere og andre interessenter. Fremadrettet vil Mærsk Olie og Gas fortsætte med at investere massivt i ny teknologi og optimering af platformene, således at udledningen af olie i det producerede vand ikke blot overholder gældende lovgivning, men fortsat er langt under de tilladte grænseværdier. 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen I forbindelse med en række artikler i december 2010 er der blevet stillet spørgsmålstegn ved, om Mærsk Olie og Gas overholder gældende retningslinjer for prøvetagning og analyser af vandprøver samt oliespildsrapportering. Efterfølgende har Miljøstyrelsen den 17. december 2010 bedt Mærsk Olie og Gas om at besvare følgende konkrete spørgsmål (jf. journalnummer MST ): 1. Varsling om flyovervågninger: Hvorfor varsles og hvor længe har det stået på? 2. De påståede forfalskede oliespildsrapporter; herunder om det er korrekt, at straksanmeldelser i overvejende grad har fundet sted umiddelbart forud for overvågningsflyvninger (Folketinget ønsker dette belyst fem år tilbage i tid) 3. Hvorledes Mærsk Olie og Gas fremadrettet vil reducere antallet af overskridelser af 30 mg/l og samtidig sikre, at den samlede oliemængde ikke stiger 4. Hvordan Mærsk Olie og Gas egenkontrol i dag fungerer, samt hvilke uvildige instanser der er tilknyttet til periodevis kontrol af denne Mærsk Olie og Gas tager den rejste kritik meget alvorligt. Det er helt afgørende for Mærsk Olie og Gas, at vi lever op til reglerne, og at der er tillid til de oplysninger, vi kommer med. 5

6 Det er væsentligt at understrege, at Mærsk Olie og Gas overordnet udleder mindre olie i det producerede vand end tilladt. Som nævnt i Mærsk Olie og Gas årlige Miljøstatusrapporter har der dog på Tyra og Skjold platformene været isolerede problemer med at overholde grænseværdierne. Efter de seneste tilpasninger af installationerne på Tyra platformen i september 2010 er alle platforme i stand til på månedsbasis at udlede mindre end 30 mg/l olie i det producerede vand. For 2010 er den gennemsnitlige årlige udledning under 10 mg/l og dermed under grænseværdien på 30 mg/l. Resultatet er opnået gennem investeringer for to milliarder kroner i nye teknologier og forbedret rensningsudstyr siden I 2011 vil Mærsk Olie og Gas investere yderligere 100 millioner kroner i tiltag, der reducerer udledningen af olie i vand. 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen Nedenfor findes Mærsk Olie og Gas redegørelse for de fire forhold, Miljøstyrelsen ønsker belyst. Under hvert spørgsmål findes en kort sammenfatning efterfulgt af en mere detaljeret redegørelse. 3.1 Varsling om flyovervågninger: Hvorfor varsles og hvor længe har det stået på Siden 1999 er platformene regelmæssigt blevet orienteret om flyovervågningerne. Der har været to formål med orienteringen. For det første giver det platformene mulighed for at indsamle information, som kan bruges til at be- eller afkræfte, om observerede oliespild stammer fra platformene selv, eller for eksempel er udledt fra forbipasserende skibe. For det andet har orienteringen skulle medvirke til at skærpe medarbejdernes opmærksomhed på miljøet. Efter aftale med Trafikstyrelsen varetager Mærsk Olie og Gas Flyveplads Flyveinformationstjenesten (såkaldt AFIS) for luftrummet under 3500 fod omkring platformene i Nordsøen. Mærsk Olie og Gas bliver derfor informeret om flyvninger under denne højde i området. For flyvninger i luftrummet over 3500 fod samt satellitovervågning får Mærsk Olie og Gas ingen forudgående information. 6

7 Mærsk Olie og Gas begyndte at orientere platformene om flyovervågningen i 1999 (informationer kan tidligere have været videregivet, men det var ikke praksis at informere alle platforme). I starten blev orienteringen givet telefonisk, men fra 2003 er orienteringen sendt som s. Orienteringen om overflyvningen blev typisk udsendt 0 til 2½ time før, flyene forventedes i området. Mærsk Olie og Gas introducerede denne praksis med henblik på at indsamle informationer fra platformene, som kunne bruges til at be- eller afkræfte, om eventuelle observationer fra overvågningsfly af olie på vandet kunne skyldes uopdagede spild fra en af platformene, eller en oliefilm fra udledt produceret vand. Andre muligheder kunne være, at olien var udledt af skibe i området. De indsamlede informationer kunne eksempelvis være prøver af det producerede vand fra udledningsstederne, eller registrering af hændelser eller aktiviteter på installationen, som kunne forklare et muligt oliespild. Desuden har Mærsk Olie og Gas orienteret platformene for at skærpe medarbejdernes opmærksomhed på miljøet. Hvis en sådan orientering fik medarbejdere til at kontrollere procesudstyret en ekstra gang, var det efter Mærsk Olie og Gas opfattelse kun godt. Trafikstyrelsen har den 15. december 2010 bekræftet, at der ikke er sket overtrædelse af eksisterende bestemmelser ved at orientere platformene. Selvom denne vurdering er samstemmende med Mærsk Olie og Gas oprindelige opfattelse, har Mærsk Olie og Gas stoppet orienteringen den 12. december De påståede forfalskede oliespildsrapporter; herunder om det er korrekt, at straksanmeldelser i overvejende grad har fundet sted umiddelbart forud for overvågningsflyvninger (Folketinget ønsker dette belyst fem år tilbage i tid) Normalt bliver Mærsk Olie og Gas orienteret 0 til 2½ time før en overflyvning. En gennemgang viser, at fra 2006 og frem til og med 2010 steg antallet af varslede årlige overflyvninger fra 45 til 110, mens antallet af årlige oliespildsrapporter faldt fra 46 til 15. Hovedparten af disse rapporteringer har fundet sted på dage, hvor Mærsk Olie og Gas ikke har haft kendskab til overflyvninger. Gennemgangen viser at 14 ud af de 142 oliespild Mærsk Olie og Gas har anmeldt kan være rapporteret i timerne forud for overflyvningerne. Det lave antal af tidsmæssige sammenfald betyder, at det kan udelukkes, at der er sket systematisk forkert anvendelse af oliespildsrapporter i forbindelse med overflyvninger. Oliespildsrapporterne bliver udarbejdet i henhold til kravene i bekendtgørelse nr. 573 af 18. juni 2008 om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet. Rapporteringen er et vigtigt redskab. Dels sikrer den, at myndighederne bliver underrettet om spild i Nordsøen. 7

8 Dels er den et centralt værktøj til at foretage korrigerende og forebyggende handlinger i produktionen. Endelig benyttes oliespildsrapporter til erfaringsdannelse i organisationen. Det bliver fremført i artiklerne, at der bliver lavet falske oliespildsrapporter umiddelbart forud for en flyovervågning. En intern undersøgelse er blevet foretaget baseret på de af Mærsk Olie og Gas kendte overflyvninger, antallet af rapporterede spild fra Mærsk Olie og Gas installationer, samt en analyse af sammenfaldet mellem overvågningsflyvning og oliespildsrapportering. Resultaterne fremgår af nedenstående tabel (Tabel 1). ÅR Beskrivelse Enhed Total Kendte overvågningsflyvninger [Antal flyvninger] Oliespildsrapporter anmeldt af [Antal Mærsk Olie og Gas rapporter] Oliespildsrapporter anmeldt af [Antal Mærsk Olie og Gas forud for og under overvågningsflyvning 1 rapporter] Oliespild meldt ind til DUC Onshore Control Center (DOCC) af Mærsk Olie og Gas i perioden mellem melding om overvågningsflyvning og op til en time efter estimeret overflyvningstidspunkt Tabel 1. Sammenlignende oversigt over antal flyovervågninger, oliespildsrapporter og dage med rapporteret oliespild. Baseret på informationer til rådighed for Mærsk Olie og Gas. Som det fremgår af Tabel 1, er der siden 2006 sket en kraftig stigning i antallet af varslede overflyvninger. Samtidig er antallet af oliespild faldet med 67 procent siden 2006, fra 46 til 15. Hovedparten af disse rapporteringer har fundet sted på dage, hvor Mærsk Olie og Gas ikke har haft kendskab til overflyvninger. Tallene viser også, at det er et meget begrænset antal oliespildsrapporter, i alt 14 over 5 år, som er anmeldt i timerne omkring en forventet overflyvning. Det lave antal af tidsmæssige sammenfald betyder, at det kan udelukkes, at der er sket systematisk forkert anvendelse af oliespildsrapporter i forbindelse med overflyvninger. 8

9 3.3 Hvorledes vil Mærsk Olie og Gas fremadrettet reducere antallet af overskridelser af 30mg/l og samtidig sikre, at den samlede oliemængde ikke stiger Overordnet har Mærsk Olie og Gas platforme i Nordsøen udledt mindre olie i det producerede vand end tilladt. Som nævnt i Mærsk Olie og Gas Miljøstatusrapporter, har der på Tyra og Skjold platformene været isolerede problemer med at overholde grænseværdierne. Efter de seneste tilpasninger af installationerne på Tyra i september 2010, er alle platforme på månedsbasis i stand til at udlede mindre end 30 mg/l olie i det producerede vand. For 2010 er den gennemsnitlige årlige udledning under 10 mg/l. Resultatet er blandt andet opnået gennem investering for to milliarder kroner i ny teknologi og forbedret rensningsudstyr siden For at reducere udledningen af olie i det producerede vand yderligere, vil der også i 2011 og fremefter løbende ske en opgradering af eksisterende udstyr og faciliteter. Figur 1 viser en oversigt over nogle af de væsentligste planlagte tiltag til yderligere at reduktion af olie i det producerede vand. Nye initiativer for yderligere reduktion af olieudledning Proces Initiativ Beskrivelse Status Slug reducering System til reduktion af udsving i væskestrømme til separationssystemer Udvikling af system igangværende Separation Opvarmning af indkomne strømme Installation af yderligere kapacitet til opvarmning af de indkomne strømme Installation påbegyndt Keramiske filtre Keramiske filtre med fin overflade hvor vandmolekyler kan gennemløbe, men partikler fanges Onshore test succesfuld, offshore test forberedes Rensning af vand Nano coating Nano coating på hydrocyklonstave for at forhindre eller reducere tilsmudsning af disse Igangværende test Modifikationer af degasser Modifikation til forbedring af strømningsmønsteret og effektiviteten af skimning af olie i beholderen Design og planlægning igangværende Måling Online-målere Online OIW analysere forventes installeret for at gøre overvågningen og optimeringen af vandbehandlings-udstyret mere effektiv Igangværende test Yderligere test planlagt Udledning Re-injektion af produceret vand Re-injektion af vand i reservoirerne, i stedet for udledning af vand i havet Nyt forsøg undervejs Kilde: Mærsk Olie Figur 1. Oversigt over Mærsk Olie og Gas primære tiltag for reduktion af olieudledning for 2011 og fremefter. 9

10 I 2010 har Mærsk Olie og Gas opfyldt offshorehandlingsplanens 1 reduktionsmål for olieudledninger og dermed myndighedernes krav til indsatsen vedrørende udledning af olie i det producerede vand. Mærsk Olie og Gas laver årligt en Oil Discharge to Sea Reduction Plan med det formål at identificere tiltag, som kan implementeres for at reducere mængden af olie i produktionsvandet og for at opfylde de reduktionsmål, der er sat i offshorehandlingsplanen. Mærsk Olie og Gas har en ambition om kontinuerligt at forbedre rensningen af vandet, der udledes i havet og dermed reducere miljøpåvirkningen mest muligt. Målsætningen for Mærsk Olie og Gas har i 2010 (jf. offshorehandlingsplanen) været at reducere mængden af udledt olie med produktionsvand til 15 procent under niveauet i 2000 og dermed nå OSPAR s 2006-mål. Mærsk Olie og Gas har nået dette mål i Det er værd at bemærke, at mængden af produceret vand i samme periode er steget med 70 procent som følge af felternes stigende modenhed. Fra 2006 og frem til udgangen af 2010 har den årlige gennemsnitlige oliekoncentration i det udledte vand været under 15 mg/l, og i 2010 er der gennemsnitligt udledt under 10 mg/l (Figur 2). Udvikling i udledning af milligram olie pr. liter vand Mærsk Olies gennemsnitlige koncentration af olie i udledt vand 1 Milligram olie pr. liter vand 35 Ændring Procent, OSPAR s maksimumgrænse for udledning % Mærsk Olies danske installationer i Nordsøen inkluderer Dan FF, Dan FG, Dan FC, Dagmar, Halfdan, Gorm C, Gorm F, Skjold, Harald C, Tyra EA, Tyra EF og Tyra W Kilde: Mærsk Olie Figur 2. Udvikling i udledning af milligram olie per liter vand fra 2000 til Offshore handlingsplanen er en aftale mellem danske operatører (Mærsk Olie og Gas, DONG, Hess) og Miljøstyrelsen, som danner en rammeaftale og dermed grundlaget for de foranstaltninger, der implementeres i Nordsøen 10

11 På Tyra og Skjold har de månedlige grænseværdier i 2010 været overskredet i 10 tilfælde (7 på Tyra og 3 på Skjold). Efter investeringer i nyt udstyr og implementeringen af forbedringsplaner i september 2010 har de efterfølgende månedlige gennemsnit for de to platforme ligget under grænseværdien. Mærsk Olie fortsætter indsatsen med at reducere mængden af olie i det producerede vand med det overordnede formål at reducere olieudledningen til et niveau, der lever op til nuværende og fremtidige nationale og internationale målsætninger. Med udgangspunkt i de løbende analyser af anlæggenes drift og effektivitet, er de enkelte anlæg gennemgået og mulige forbedringer identificeret. I det følgende er der en gennemgang af de aktiviteter, som Mærsk Olie og Gas planlægger at vurdere og/eller implementere. Dan On-line OIW (olie i vand) målere forventes installeret for at gøre overvågningen og optimeringen af vandbehandlingsudstyret mere effektivt. Forsøg med en ny selvrensende model pågår med det formål at finde frem til den bedst egnede og mest pålidelige model Nyt forsøg med re-injektion af produceret vand på Dan pågår. Re-injektion kan væsentligt reducere udledning af produceret vand til havet, men risikerer at beskadige oliereservoirerne og dermed mindske indvindingsgraden Test af keramiske filtre på Dan FF for at vurdere denne teknologi i et offshore pilot anlæg. Onshore tests er gennemført med succes Modifikation af DAN FG IGF for at sikre en mere effektiv skimning af olie i beholderen Proces modifikationer på Dan FC for bedre udnyttelse af eksisterende udstyr Test af nano coating på hydrocyklon stave for at forhindre eller reducere tilsmudsning af disse Gorm On-line OIW målere forventes installeret for at gøre overvågningen og optimeringen af vandbehandlingsudstyret mere effektivt. Forsøg med forskellige modeller pågår eller er under planlægning for at finde frem til den bedst egnede og mest pålidelige model Udarbejdelse af et studie med det formål at udvikle et system der kan reducere udsvingene i separationssystemet til Skjold produktionen Modifikation af level instrumentering på Skjold separatorer Test med nano coating på hydrocyklon stave for at reducere eller hindre tilsmudsning af disse 11

12 Installation af et system til injektion af Scale Inhibitor i udvalgte produktionsbrønde på Gorm. Scale inhibitor forhindrer kedelstenslignende aflejringer i udstyret og er dermed med til at sikre, at det fungerer bedre og at der er længere tid imellem behovene for vedligeholdelse Halfdan On-line OIW målere forventes installeret for at gøre overvågningen og optimeringen af vandbehandlingsudstyret mere effektiv. Forsøg med forskellige modeller pågår eller er under planlægning for at finde frem til den bedst egnede og mest pålidelige model Tyra On-line OIW målere forventes installeret på Tyra EA og eksisterende måler på Tyra EF forbedres for at gøre overvågningen og optimeringen af vandbehandlingsudstyret mere effektiv. Forsøg med forskellige modeller pågår eller er under planlægning med henblik på at finde frem til den bedst egnede og mest pålidelige model Installation af yderligere kapacitet til opvarmning af de indkomne strømme på Tyra EF for at forbedre separationseffektiviteten Modifikation af degasser på Tyra EF med nye interne elementer, som skal forbedre strømningsmønsteret og skimningseffektiviteten Udfærdigelse af forskningsprojekt med det formål at udvikle et system, der kan reducere udsvingene i de indkomne strømme til separationssystemet til Tyra EF Modifikation af 3. stage separator på Tyra EA i form af udskiftning af nuværende niveau instrumentering Modifikation af slug catcher V-1840 Modifikation af niveau-instrumentering på alle separatorer Gennemgang af kemikaliedoseringen for at optimere denne yderligere Test af nano coating og yderligere optimering af centrifugerne på Tyra 12

13 3.4 Hvordan Mærsk Olie og Gas egenkontrol i dag fungerer, samt hvilke uvildige instanser, der er tilknyttet til periodevis kontrol af denne Mærsk Olie og Gas egenkontrol er i dag baseret på et miljøledelsessystem, der i december er indstillet til ISO certificering og fremover halvårligt vil blive auditeret af Det Norske Veritas. Systemet omfatter blandt andet drifts- og kontrolprocedurer for, hvordan man foretager og analyserer olie i vand målinger. I tillæg hertil består miljøledelse af interne auditeringer samt uvildige eksterne auditeringer. I 2010 har der været foretaget eksterne auditeringer af henholdsvis Det Norske Veritas og Force Technology på samtlige Mærsk Olie og Gas platforme med laboratoriefaciliteter. Alle auditeringerne har inkluderet verificering af Mærsk Olie og Gas procedurer og udførelse af olie i vand analyse. Ingen af disse eksterne eller interne auditeringer har givet anledning til kritiske kommentarer omkring procedurer og metoder. Mærsk Olie og Gas har bedt Lloyd s Register om at foretage en uafhængig evaluering ved udgangen af december Evalueringen viser, at procedurer og praksis, der anvendes for olie i vand målinger, er tilfredsstillende, men at der også er områder, hvor disse kan styrkes. Sammenfatningen fra Lloyd s Register er vedlagt som bilag. For at sikre, at Mærsk Olie og Gas overholder gældende lovgivning, udledningstilladelser og aftaler med myndighederne (f.eks Offshorehandlingsplanen) er der implementeret et miljøledelsessystem. Miljøledelsessystemet danner den overordnede ramme for den kontrol, der foregår løbende på platformene og er dermed grundlaget, der sikrer, at aktiviteter og foranstaltninger til beskyttelse af miljøet bliver implementeret systematisk og effektivt. Systemet omfatter en række procedurer, som anviser, hvordan der skal etableres målsætninger og handlingsplaner, hvordan der skal måles, hvordan effekten dokumenteres og hvordan man vurderer, om målene nås i en kontinuerlig proces. Miljøledelsessystemet er netop blevet indstillet til certificering i henhold til miljøledelsesstandarden ISO Olie i vand målingerne indgår som en integreret del af miljøledelsessystemet, der indeholder en række elementer, der skal sikre, at målingerne er korrekte og giver et retvisende billede af udledningen af olie fra det producerede vand. Auditering af miljøledelsessystemet bliver foretaget halvårligt af Det Norske Veritas frem til næste certifikationsauditering i

14 Interne og eksterne auditeringer er en integreret del af miljøledelsessystemet. De forskellige elementer i miljøledelsessystemet, der relaterer sig til olie i vand målingerne, er illustreret i nedenstående Figur 3 og mere detaljeret beskrevet i det følgende. Mærsk Olie og Gas miljøledelse Grundlag Offshorehandlingsplan (Aftale mellem Miljøministeren og den danske offshore industri, Danish Operators) Udledningstilladelser System Kontrol Dokumentation Dato Miljøledelsessystem (ISO 14001) Intern audit Ekstern audit Certification Audit DNV auditrapport 30/04-03/ Offshore practice manual OPM 2B, Part 3, Program 9 Daglige målinger Månedlige målinger Halvårlig korrelation af offshore reference metode Intern audit Ekstern audit 3. parts verifikation Foranstaltninger Auditrapporter DNV auditrapport Verifikationsrapport fra Force Technology 04/ Gorm 25/ Dan 08/ Tyra E 13/ Tyra W 14/ Harald 01/ Gorm 02/ Dan 03/ Tyra 05/ Månedlig rapport Intern audit Årlig verifikation af data til Miljø rapport DNV auditrapport 10/ Myndigheds -kontrol Tilsyn i henhold til Miljøstyrelsens praksis Kilde: Mærsk Olie og Gas Figur 3. Skematisk oversigt over Mærsk Olie og Gas miljøledelsesprogram relateret til olie i vand målinger. I 2010 blev der foretaget eksterne auditeringer på alle platforme med laboratoriefaciliteter af Det Norske Veritas og det danske firma FORCE Technology. Det Norske Veritas foretog auditeringer på Gorm, Dan og Tyra platformene. FORCE Technology foretog også auditeringer på Dan Gorm og Tyra platformene, men inkluderede i tillæg Harald platformen. Alle eksterne auditeringer i 2010 inkluderede olie i vand analyser og procedurer. Ekstern auditering af olie i vand indgår som vilkår 7 i udledningstilladelserne, og verifikation af disse målinger er udført fast de sidste fire år. De interne auditeringer fokuserer alene på offshore installationer og bliver typisk udført af en erfaren auditør, en fra sikkerhedsafdelingen, samt en teknisk ekspert. Alle er Mærsk Olie og Gas onshore medarbejdere. 14

15 Hvad de eksterne auditeringer angår, udvælger Det Norske Veritas selv, hvilke installationer, og hvilke procedurer og analyser, der skal undersøges. I forhold til olie i vand analyserne havde Det Norske Veritas ingen bemærkninger. Under den årlige verifikation af offshore olie i vand analysen auditerede Force Technology alle fem offshore laboratorier og havde efterfølgende kommentarer til laboratoriefaciliteterne på Harald platformen samt at uforholdsmæssigt mange personer samme sted analyserede prøver. Desuden var der forslag til en generel forbedring af procedurerne omkring kalibreringskurver for målte offshore værdier. Force Technology besøgte Harald platformen, mens denne var under ombygning. Platformen er siden færdiggjort og nye laboratoriefaciliteter installeret. I øjeblikket arbejder man på at finde en løsning på Harald platformen, der sikrer, at prøvetagningen kun foretages af få og velkvalificerede medarbejdere. Force Technology s forslag til forbedring af kalibreringskurver er blevet implementeret. Mærsk Olie og Gas Offshore Practices Manual (OPM) indeholder en procedure, som beskriver, hvordan man udtager en repræsentativ prøve, hvordan prøven skal analyseres, samt hvordan analyseresultaterne rapporteres. Proceduren indeholder følgende delelementer. Offshore målinger: Mærsk Olie og Gas benytter Wilks InfraCal (HATR-T) metoden til bestemmelse af mængden af olie i produceret vand offshore. Det er en alternativ metode til referencemetoden ISO Mod. Eftervisning af offshore målingens rigtighed over for referencemetoden: Jf. proceduren er beskrevet i OSPAR Agreement No og DECC Guidance Notes for The Sampling and Analysis of Produced Water and Other Hydrocarbon Discharges. Der etableres en korrelation mellem den alternative metode og referencemetoden ved, at der måles på standarder, som er fremstillet i et akkrediteret laboratorium ud fra olieprøver fra hvert af de forskellige udledningspunkter Der laves to identiske sæt af disse korrelationsstandarder for hver af de udtagne olier. Det ene analyseres med referencemetoden onshore, mens det andet sæt analyseres offshore med Wilks InfraCal. Resultaterne korreleres mod hinanden. Bestemmelse af olie i vand til rapportering for et givent udledningspunkt beregnes ud fra den målte offshore olie i vand værdi kalibreret med den givne korrelationsstandard Wilks InfraCal (HATR-T) apparaterne offshore kalibreres månedligt Olie i vand korrelationerne fornys hvert halve år ved at der udtages nye olieprøver og fremstilles nye korrelationsstandarder 15

16 Der foretages mindst en daglig måling fra hvert udledningssted. Prøve tages fast mellem og Der udarbejdes månedligt en rapport til Miljøstyrelsen med alle analyserede prøver Hvis den daglige måling viser, at olie i vand indholdet overstiger 20 mg/l, skal der foretages mindst to opfølgende målinger. Samtidig er platformchefen instrueret om at arbejde kontinuerligt med at justere og optimere rensningsprocessen, så mængden af olie, der bliver udledt i havet, reduceres hurtigst muligt. I disse tilfælde vil platformchefen løbende bede laboranterne om at tage yderligere prøver, for at kunne vurdere effekten af de tiltag, der gøres for at reducere mængden. Dette vil pågå, indtil niveauet igen når under grænseværdien. Det bemærkes, at ikke alle prøver, som tages i sådanne optimeringsforløb, vil blive analyseret og dermed indgå i rapporteringen til Miljøstyrelsen. I forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen til Miljøstyrelsen har Mærsk Olie og Gas bedt Lloyd s Register om at foretage en uvildig evaluering med specifikt, detaljeret fokus på procedurer og praksis, der benyttes for olie i vand målinger på vores platforme. Lloyd s Register har besøgt Tyra Vest platformen den 28. december 2010 og gennemgået prøvetagningsforløbet. Sammenfatningen af deres observationer er vedlagt som bilag. Lloyd s Register konkluderer følgende i deres sammenfatning (oversættelsen til dansk er Mærsk Olie og Gas egen): Mærsk Olie og Gas har etableret de nødvendige værktøjer, processer, systemer og faglige kompetencer til at overholde myndighedernes regler for olie i vand udledning Fremadrettet er det tydeligt, at Mærsk Olie og Gas har intentioner om at forsætte forbedringerne af systemer og teknologi med henblik på at mindske udledningen af olie i produktionsvand Samtaler med medarbejdere på Tyra Vest indikerer, at kulturen for så vidt angår overvågning af produceret vand understøtter og reflekterer god praksis Klarheden og strukturen af proceduren for olie i vand prøvetagning, analyser og rapportering (OPM 2B, Part 3, Rev. 9) kan forbedres, og den bør derfor gennemgås og revideres Større ejerskab og kvalitetskontrol kan opnås, hvis lederne offshore engagerer sig mere aktivt i faglige diskussioner, mens de overværer udførelsen af de forskellige processer for olie vand prøvetagning, analyse og rapportering 16

17 Mærsk Olie og Gas gennemgår nu Lloyd Registers observationer i detaljer med henblik på at identificere hvilke tiltag, der kan gøres for at styrke prøvetagning, analyse og rapportering. På den baggrund vil Mærsk Olie og Gas i tæt dialog med Miljøstyrelsen definere og igangsætte konkrete tiltag til forbedring. 4 Baggrund for tilstedeværelse af olie i produceret vand Hovedparten af den producerede olie i Danmark stammer fra tætte kridtformationer, der er karakteriseret ved at have en væsentlig lavere gennemstrømmelighed for olie, gas og vand end andre typer af oliefelter i Nordsøen (for eksempel sandsten). Det er derfor nødvendigt at injicere endog meget store mængder vand via injektionsbrønde for på den måde at sikre et stabilt højt tryk i reservoirerne, som kan presse olien frem til produktionsbrøndene. Væsken, der produceres fra undergrunden, indeholder en blanding af råolie, naturgas og vand. Vandet stammer både fra kridtformationerne og fra vandinjektionen. I takt med at oliefelter modnes, stiger vandindholdet af den producerede væske, og på grund af den intense vandinjektion i kridtfelterne er mængden af vand i produktionsstrømmen ganske betydelig. Det er en betragtelig udfordring og stiller særlige krav til de anlæg, der sikrer, at det producerede vand renses effektivt. Siden 2008 har rensningsanlæggene på platformene hvert år renset knap 34 millioner m 3 vand. Det svarer til 13 procent af samtlige danske husholdningers årlige forbrug. Mærsk Olie og Gas har løbende udbygget vandbehandlingsanlæggene, så der har været tilstrækkelig kapacitet til, at alt produceret vand bliver renset effektivt. Siden 2002 er der investeret cirka to milliarder kroner i nye installationer, ny teknologi og forbedring af eksisterende rensningsanlæg. På platformene adskilles olie, gas og vand ved hjælp af separationssystemer. Herfra bliver det producerede vand ledt videre til vandbehandlingssystemer, der adskiller olie fra vandet gennem en kombination af hydrocykloner, separatorer og centrifuger. Det rensede vand bliver efterfølgende re-injiceret i reservoirerne, eller ledt ud i havet. I øjeblikket bliver ca. 25 procent af det producerede vand injiceret tilbage i reservoirerne. Det er ambitionen at injicere så meget produceret vand som muligt tilbage i reservoirerne og dermed lede så lidt som muligt ud i havet. Der er imidlertid store tekniske udfordringer forbundet med dette på grund af reservoirernes individuelle fysiske egenskaber og indholdet af naturligt forekommende og tilsatte komponenter i det producerede vand. Mærsk Olie og Gas forsker løbende i nye teknologier, der kan gøre det muligt at sende større mængder produceret vand tilbage i reservoirerne. 17

18 Siden 1. januar 2006 har den tilladte koncentration af olie i det udledte vand ikke måttet overstige 30 mg/l på månedsbasis. Mærsk Olie og Gas måler i overensstemmelse med gældende retningslinjer mindst en gang om dagen oliekoncentrationen i det vand, der udledes i havet. De enkelte daglige målinger bliver samlet og indberettet månedligt til Miljøstyrelsen. For 2010 drejer det sig om mere end 5000 prøver. Fra 2006 og frem til udgangen af 2010 har den årlige gennemsnitlige oliekoncentration i det udledte vand været under 15 mg/l, og i 2010 var tallet under 10 mg/l (Figur 2). Det er Mærsk Olie og Gas målsætning at undgå utilsigtede oliespild som resultat af for eksempel lækager eller overløb fra drænvandssystemet. Fra 2006 og frem til udgangen af 2009 er antallet af årlige spild faldet fra 46 til 15, svarende til en reduktion på 67 procent (Figur 4). Udvikling i antal oliespild Oliespild fra Mærsk Olies installationer 1 Antal % Mærsk Olies danske installationer i Nordsøen inkluderer Dan FF, Dan FG, Dan FC, Dagmar, Halfdan, Gorm C, Gorm F, Skjold, Harald C, Tyra EA, Tyra EF og Tyra W Kilde: Mærsk Olie Figur 4. Årlig udvikling af antal oliespild fra 2006 til 2010 Mærsk Olie og Gas vil fremadrettet fastholde et stærkt fokus på oliespild med en ambition om helt at undgå utilsigtede udledninger. 18

19 5 Afsluttende bemærkninger Mærsk Olie og Gas tager den rejste kritik meget alvorligt og har derfor iværksat følgende tiltag: Varsling om flyovervågning standset. Platforme bliver ikke længere orienteret om miljøovervågningsflyenes kommen. Internt Whistleblower system etableret. Der er etableret et internt Whistleblower system, hvor alle ansatte anonymt kan kontakte en uafhængig tredjepart om enhver handling, der skønnes i strid med fastsatte regler, procedurer og praksis. Herunder tilfælde hvor ansatte må føle sig presset til handlinger, de opfatter som værende i strid med ovennævnte. Intern undersøgelse af oliespildsrapportering foretaget. Der er foretaget en intern undersøgelse af oliespildsrapporteringen for at belyse, om der kan være foregået en systematisk fejlrapportering af oliespildsrapporter. Uafhængig evaluering af procedurer for vandanalyser foretaget. Mærsk Olie og Gas har bedt Lloyd s Register foretage en uafhængig vurdering af procedurer og praksis omkring de daglige olie i vand analyser. Lloyd Registers sammenfatning af undersøgelsen er vedlagt som bilag til redegørelsen. På baggrund af Lloyd Registers observationer vil Mærsk Olie og Gas i tæt dialog med Miljøstyrelse definere og igangsætte konkrete tiltag til forbedring. 19

Tilsynsrapport Varslet tilsyn Skjold i Gorm produktionsenheden Den 6. november 2012

Tilsynsrapport Varslet tilsyn Skjold i Gorm produktionsenheden Den 6. november 2012 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn Skjold i Gorm produktionsenheden Den 6. november 2012 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00015 Ref. Ancsk/Tokbu Den 22. november 2012 Formål med tilsynet Der var tale

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Tyra E Den 21. februar 2014

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Tyra E Den 21. februar 2014 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Tyra E Den 21. februar 2014 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00027 Ref. Ancsk/Jarch Den 14. april 2014 Med rettelser af 28. april 2014 Miljøstyrelsen gennemførte

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Syd Arne Den 3. og 4. december 2012

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Syd Arne Den 3. og 4. december 2012 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Syd Arne Den 3. og 4. december 2012 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00016 Ref. Ancsk/Tokbu Den 14. december 2012 Med tilføjelser d. 26. februar 2013 Formål med

Læs mere

Status for den danske Offshore handlingsplan

Status for den danske Offshore handlingsplan Miljøstyrelsen 25.06.2008 tva Status for den danske Offshore handlingsplan Miljøministeren fremlagde den 19. december 2005 den såkaldte Offshore handlingsplan (jf. Bilag 2) med det formål, at miljøpåvirkningerne

Læs mere

Tilsynsrapport Uvarslet tilsyn på Dan FC, Dan FF og Dan FG Den 12. august 2013

Tilsynsrapport Uvarslet tilsyn på Dan FC, Dan FF og Dan FG Den 12. august 2013 Notat Tilsynsrapport Uvarslet tilsyn på Dan FC, Dan FF og Dan FG Den 12. august 2013 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00023 Ref. ancsk/tokbu Den 22. august 2013 Rettet udgave d. 11. nov. 2013 Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Gorm Den 24. april 2014

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Gorm Den 24. april 2014 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Gorm Den 24. april 2014 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00029 Ref. Ancsk/Jarch Den 16. juni 2014 Med ændringer d. 27. juni 2014 Miljøstyrelsen gennemførte et

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Dan Den 17. december 2014

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Dan Den 17. december 2014 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Dan Den 17. december 2014 Miljøteknologi J.nr. MST-404-00032 Ref. Ancsk/Jarch Den 29. januar 2015 Med tilføjelse d. 10. april 2015 Miljøstyrelsen gennemførte et tilsyn

Læs mere

Mærsk Olie og Gas A/S Britanniavej Esbjerg

Mærsk Olie og Gas A/S Britanniavej Esbjerg Mærsk Olie og Gas A/S Britanniavej 10 6700 Esbjerg Miljøstyrelsen - Virksomheder J.nr. MST-400-00023 Ref. Hebec/emibm Den 16. december 2016 Generel tilladelse for Mærsk Olie og Gas A/S (Mærsk Olie) til

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan B Den 18. juni 2012

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan B Den 18. juni 2012 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan B Den 18. juni Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00013 Ref. Ancsk/Tokbu/BB Den 2. juli Rettet udgave d. 6. august Formål med tilsynet Et rutinemæssigt tilsyn

Læs mere

Rapport om Miljøstyrelsens tilsyn på Dan, Gorm, Tyra E og Tyra W den 3. 5. november 2009

Rapport om Miljøstyrelsens tilsyn på Dan, Gorm, Tyra E og Tyra W den 3. 5. november 2009 Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 367 Offentligt Notat Rapport om Miljøstyrelsens tilsyn på Dan, Gorm, Tyra E og Tyra W den 3. 5. november 2009 Miljøteknologi J.nr. MST-470-00079

Læs mere

1. INTRODUKTION. Indholdsfortegnelse

1. INTRODUKTION. Indholdsfortegnelse M I L J Ø S T A T U S R A P P O R T D E N D A N S K E N O R D S Ø 2 0 10 1. INTRODUKTION Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Politik for sundhed, sikkerhed og miljø (HSSE) Virksomhedsprofil Forord - Kurt

Læs mere

Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af 2008

Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af 2008 Miljøstyrelsen 20.4.2010 tva Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af 2008 Den første offshorehandlingsplan (jf. Bilag 2) blev fremlagt af miljøministeren den 19. december 2005 med det

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Tilsynsrapport. Varslet tilsyn på Syd Arne Den 8. maj 2017

Tilsynsrapport. Varslet tilsyn på Syd Arne Den 8. maj 2017 Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Syd Arne Den 8. maj 2017 Virksomheder J.nr. MST-404-0003 Ref. EMIBM/HEBEC Den 11. juli 2017 Formål med tilsynet Tilsynet var et rutinemæssigt tilsyn med fokus på kontrol

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Miljøstatusrapport. Juni 2016

Miljøstatusrapport. Juni 2016 Miljøstatusrapport 215 Juni 216 Miljødata 215 Hovedaktiviteter på dansk sokkel Myndighedskrav og - tilladelser Olie Gas Danmark (OGD) har siden 214 udgivet en årlig miljøstatusrapport. Formålet med miljøstatusrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan B 16. december 2015

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan B 16. december 2015 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan B 16. december 2015 Virksomheder/Erhverv J.nr. MST-404-00034 Ref. mipma/hebec 8. juni 2016 Formål med tilsynet Der var tale om et rutinemæssigt tilsyn med

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Miljøstatusrapport 2013 Den danske Nordsø

Miljøstatusrapport 2013 Den danske Nordsø Miljøstatusrapport Den danske Nordsø Forord Maersk Oil Miljøstatusrapport 1 Forord Integreret miljøledelse og højt aktivitetsniveau Indhold Forord 3 Miljøperformance - resumé 5 Fokusområder i 014 7 8 Aktivitetsniveauet

Læs mere

Energistyrelsens redegørelse om gennemgang af sikkerhedsredegørelserne for olie- og gasanlæggene i den danske del af Nordsøen

Energistyrelsens redegørelse om gennemgang af sikkerhedsredegørelserne for olie- og gasanlæggene i den danske del af Nordsøen Energistyrelsens redegørelse om gennemgang af sikkerhedsredegørelserne for olie- og gasanlæggene i den danske del af Nordsøen Februar 2004 Indholdsoversigt 1. Resume 3 2. Introduktion 3 3. Grundlag og

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse gældende fra 1. januar 2012 bør indsendes til Miljøstyrelsen senest 1. oktober 2011.

Ansøgning om udledningstilladelse gældende fra 1. januar 2012 bør indsendes til Miljøstyrelsen senest 1. oktober 2011. Operatør NN Miljøteknologi J.nr.: MST-401-XXXXX Generel tilladelse for Operatør NN til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af stoffer og materialer, herunder olie og kemikalier i produktionsog

Læs mere

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S

Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25. DS Certificering A/S Dansk Passiv Brandsikring 2008-03-25 Thomas Bruun DS Certificering A/S Program Certificering hvad er det Certificering Værdien af certificering Elementer i en certificeringsordning Hvordan foregår certificering

Læs mere

M IL JØSTATUSR A PPORT 2012 Den danske del af Nordsøen

M IL JØSTATUSR A PPORT 2012 Den danske del af Nordsøen M IL JØSTATUSR A PPORT 2012 Den danske del af Nordsøen Miljøstatusrapport 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Forord af Mark Wallace 3. Danske aktiviteter 4. Udledningstilladelser 5. Miljøcertificering

Læs mere

PRODUKTION 20 december 2016 MB 1

PRODUKTION 20 december 2016 MB 1 PRODUKTION 1 20 december 2016 PRODUKTION I 2015 blev der produceret 9,1 mio. m 3 olie. Dette var et fald i olieproduktionen på 5,5 pct. i forhold til 2014. Mængden af salgsgas var stabil fra 2014 til 2015

Læs mere

Kontoret spiller også en rolle i den overordnet styring af OiW baseret på de data der rapporteres ind fra offshore installationer.

Kontoret spiller også en rolle i den overordnet styring af OiW baseret på de data der rapporteres ind fra offshore installationer. Mærsk Olie og Gas A/S Britanniavej 10 DK-6700 Esbjerg Virksomheder Ref. HEBEC/EMIBM/PEFIB J.nr. MST-404-00035 Den 2. februar 2017 Att. Lars Hvejsel Hansen /Jette Johanne Østergaard/Christian Kargård Jensen

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af Miljøstyrelsen tva

Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af Miljøstyrelsen tva Status for den danske offshorehandlingsplan til udgangen af 2009 Miljøstyrelsen 8.10.2010 tva Indhold Side 3 Introduktion 4 Konklusion og samlet national vurdering 6 Status for de enkelte målsætninger

Læs mere

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Verifikationsrapport Verifikation af miljøredegørelse udført i henhold til PRTR-bekendtgørelsen Bek. 1172 af 13.10.2015. Grundlag: Miljøredegørelse 2015, udgivet af A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet,

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan A 15. december 2015

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan A 15. december 2015 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Halfdan A 15. december 2015 Virksomheder/Erhverv J.nr. MST-404-00034 Ref. mipma/hebec 8. juni 2016 Formål med tilsynet Der var tale om et rutinemæssigt tilsyn med

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Mærsk Resolute Den 30. oktober 2013

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Mærsk Resolute Den 30. oktober 2013 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Mærsk Resolute Den 30. oktober 2013 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00024 Ref. Ancsk/Mipma/Tokbu Den 28. november 2013 Rettet udgave d. 6. februar 2014 Miljøstyrelsen

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område

Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område Tilsyn med olie- og gas aktiviteterne på dansk område Energiindvindingsområdet Havanlægsenheden www.ens.dk Anne Højer Simonsen Olie-gas aktiviteterne i tal Produktionsanlæg: 10 bemandede, 11 ubemandede,

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Handlingsplan for en mere energieffektiv indvinding af olie og gas i Nordsøen

Handlingsplan for en mere energieffektiv indvinding af olie og gas i Nordsøen NOTAT 8. april 2009 J.nr. 1115/1068-0001 Ref. hea/kle/jha/jlk/jbc/jsk Indvinding og energiteknologi Side 1/5 Handlingsplan for en mere energieffektiv indvinding af olie og gas i Nordsøen 2009-2011 Energiforbruget

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Siri Den 12. marts 2013

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Siri Den 12. marts 2013 Notat Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Siri Den 12. marts 2013 Kemikalieinspektionen J.nr. MST-404-00018 Ref. Ancsk/Tokbu Den 9. April 2013 Med rettelser af d. 1. maj 2013 Miljøstyrelsen gennemførte et

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde

Egedal Kommune. Re-certificeringsaudit. Ledelsessystemcertificering ISO 9001: apr-28 til 2015-apr-29. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2015-apr-28 til 2015-apr-29 Certificeringens dækningsområde Hidtidigt gyldighedsområde: Sagsbehandling på natur- og miljøområdet Nyt gyldighedsområde: Administration og sagsbehandling

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Siri Den 18. oktober 2016

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Siri Den 18. oktober 2016 NOTAT Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Siri Den 18. oktober 2016 Miljøstyrelsen J. nr.: MST-404-00037 Ref. EMIBM/HEBEC/MIPMA Den 14. dec 2016 Formål med tilsynet Tilsynet var et rutinemæssigt tilsyn med

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Gorm den 6. juli 2016

Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Gorm den 6. juli 2016 NOTAT Tilsynsrapport Varslet tilsyn på Gorm den 6. juli 2016 Erhverv/Virksomheder J. nr.: MST-404-00036 Ref. MIPMA/HEBEC/EMIBM Den 15. september 2016 Formål med tilsynet Der var tale om et rutinemæssigt

Læs mere

Miljøteknologi tva. Afsluttende rapport for de danske offshorehandlingsplaner

Miljøteknologi tva. Afsluttende rapport for de danske offshorehandlingsplaner Miljøteknologi 29.11.2013 tva Afsluttende rapport for de danske offshorehandlingsplaner 2005-2010 1 Indhold Side 3 Introduktion 5 Konklusion og samlet national vurdering 6 Produktion af og efterforskning

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk

Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon dk Denne publikation er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 52 00 digst@digst dk Design: Bgraphic Foto: Colourbox Elektronisk publikation: ISBN:

Læs mere

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017

Skanderborg Kommune. ISMS-regler. Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO. Udkast 27001:2017 Skanderborg Kommune ISMS-regler Informationssikkerhedsregler for hvert krav i ISO 27001:2017 02-04-2018 Indholdsfortegnelse 4 Organisationens kontekst 1 4.1 Forståelse af organisationen og dens kontekst

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen.

Der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringssystemet i 2007 kun har været implementeret i miljøafdelingen. Analyserapport 2007. Denne rapport udarbejdes efter standardprocedure T-3 i Startpakken for at efterkomme kvalitetsstyringssystemets bestemmelse om offentliggørelse af status for kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010

Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsnr.: 2007/02235 Dato: Februar 2010 Sag: Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem for natur- og miljøadministrationen, februar 2010 Sagsbehandler: Mette Vestergaard Redegørelse vedrørende kvalitetssikringssystem

Læs mere

Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen

Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen Baggrundsrapport H: Indvinding af olie og gas i Nordsøen 1 Olie- og gasproduktion Den historiske olie- og gasproduktion for perioden 1990-2014 er vist på figur 1, og Energistyrelsens prognose fra 2015

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Børnehuset Lindely. Lindegårdsvej 1, Herning Annette Stær. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 17-03-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Børnehuset Lindely Lindegårdsvej 1, Herning

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger om indvinding (produktion) af kulbrinter fra Danmarks undergrund

Bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger om indvinding (produktion) af kulbrinter fra Danmarks undergrund Bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger om indvinding (produktion) af kulbrinter fra Danmarks undergrund I medfør af 25, stk. 2, 34 a og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund (undergrundsloven),

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING Handlingsplan for bedre energimærkning April 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf.: 33 92 67 00 Fax: 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk www.ens.dk

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c)

Læs mere

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Med den rette rensning kan teknisk vand i mange tilfælde helt problemfrit bruges i stedet for drikkevand og dermed kan forsyningerne både spare vandressourcer

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis

Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vurderingsprincipper i DDKM af 2014 for almen praksis Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1. Indledning... 3 1.1 Målet med vurderingen...

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Vi har inkluderet baggrundsinformation vedrørende klassifikationen af kemikalier for at placere vores svar i den rette sammenhæng.

Vi har inkluderet baggrundsinformation vedrørende klassifikationen af kemikalier for at placere vores svar i den rette sammenhæng. Miljøstyrelsen - Virksomheder Strandgade 29 1401 København K 7. august 2017 SUPPLERENDE REDEGØRELSE VEDRØRENDE WT-1099 OG MB-5952 Introduktion Denne redegørelse er et svar på brevet af 5. juli 2017, hvori

Læs mere

MILJØSTATUSRAPPORT 2011 Den danske nordsø

MILJØSTATUSRAPPORT 2011 Den danske nordsø MILJØSTATUSRAPPORT 2011 Den danske nordsø Miljøstatusrapport 2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion - Politik for sundhed, sikkerhed og miljø (HSSE) - Virksomhedsprofil Forord - Mark Wallace - Ledelsesgruppen:

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

RESSOURCER OG PROGNOSER

RESSOURCER OG PROGNOSER RESSOURCER OG PROGNOSER 1 29. august 2016 RESSOURCER OG PROGNOSER Energistyrelsen udarbejder hvert andet år en opgørelse over de danske olie- og gasressourcer og en produktionsprognose på lang sigt. I

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Eventyrhaven. Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen. Joan Nørgaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 15-04-2015 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Eventyrhaven Vestergade 11, Aulum Inger Thomsen

Læs mere

Bilagsmappe. Bachelorprojekt. Aarhus Maskinmesterskole. Michael Fugleberg Damtoft

Bilagsmappe. Bachelorprojekt. Aarhus Maskinmesterskole. Michael Fugleberg Damtoft Bilagsmappe Bachelorprojekt Aarhus Maskinmesterskole Michael Fugleberg Damtoft 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 The Gorm Field... 3 Olie og gas produktion Gorm... 4 Procesdiagrammer Gorm... 4 Farvestandard

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Notat Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Dette notat indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Fakta og baggrund: Vedligeholdelse af gaslageret i Lille Torup

Fakta og baggrund: Vedligeholdelse af gaslageret i Lille Torup Fakta og baggrund: Vedligeholdelse af gaslageret i Lille Torup Hvorfor er projektet nødvendigt? Gaslageret i Lille Torup blev etableret i 1980 erne og har nu en alder, der gør, at nogle væsentlige anlægsdele,

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune

Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Måling af graffiti i Frederiksberg Kommune Delrapport nummer 2 Uge 18-2013 Rostra Kommunikation & Research A/S Indhold Baggrund og formål... 4 Konklusioner... 5 Fordelingen på individuelle ruter... 6 Rute

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Miljøredegørelse 2013

Miljøredegørelse 2013 1/8 Brødrene A & O Johansen A/S er certificeret efter ISO14001 af Dansk Standard. Følgende adresser er omfattet af certificeringen: Brødrene A & O Johansen A/S, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Brødrene A

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv Transport v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere