Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen. 3. januar 2011"

Transkript

1 Redegørelse - Udledninger fra produktionsanlæg i Nordsøen 3. januar 2011

2 1 Sammenfatning Indledende bemærkninger til Redegørelsen Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen Varsling om flyovervågninger: Hvorfor varsles og hvor længe har det stået på De påståede forfalskede oliespildsrapporter; herunder om det er korrekt, at straksanmeldelser i overvejende grad har fundet sted umiddelbart forud for overvågningsflyvninger (Folketinget ønsker dette belyst fem år tilbage i tid) Hvorledes vil Mærsk Olie og Gas fremadrettet reducere antallet af overskridelser af 30mg/l og samtidig sikre, at den samlede oliemængde ikke stiger Hvordan Mærsk Olie og Gas egenkontrol i dag fungerer, samt hvilke uvildige instanser, der er tilknyttet til periodevis kontrol af denne Baggrund for tilstedeværelse af olie i produceret vand Afsluttende bemærkninger

3 1 Sammenfatning Mærsk Olie og Gas overholder den danske miljølovgivning. Ved udgangen af 2010 er den gennemsnitlige udledning af olie i det producerede vand under 10 mg/l og dermed under grænseværdien på 30 mg/l. Dette tal er en halvering i forhold til Reduktionen hænger sammen med, at Mærsk Olie og Gas har investeret to milliarder kroner i ny teknologi og forbedret rensningsudstyr. I 2011 investerer Mærsk Olie og Gas 100 millioner kroner i tiltag, der har til formål yderligere at reducere mængden af olie i det producerede vand. Som følge af en række avisartikler om Mærsk Olie og Gas udledning af olie fra produceret vand har Miljøstyrelsen bedt om en redegørelse. Konkret spørger Miljøstyrelsen til følgende fire områder: 1. Varsling om flyovervågninger: Hvorfor varsles og hvor længe har det stået på? 2. De påståede forfalskede oliespildsrapporter; herunder om det er korrekt, at straksanmeldelser i overvejende grad har fundet sted umiddelbart forud for overvågningsflyvninger (Folketinget ønsker dette belyst fem år tilbage i tid) 3. Hvorledes Mærsk Olie og Gas fremadrettet vil reducere antallet af overskridelser af 30 mg/l og samtidig sikre, at den samlede oliemængde ikke stiger 4. Hvordan Mærsk Olie og Gas egenkontrol i dag fungerer, samt hvilke uvildige instanser, der er tilknyttet til periodevis kontrol af denne Besvarelse af spørgsmål 1: Siden 1999 har Mærsk Olie og Gas regelmæssigt orienteret platformene om flyovervågninger. Denne orientering tjente to formål. For det første at give platformene mulighed for at indsamle information, som kunne bruges til at be- eller afkræfte, om eventuelle observerede oliespild stammede fra platformene selv eller var udledt af andre kilder, for eksempel forbipasserende skibe. For det andet ønskede Mærsk Olie og Gas at skærpe medarbejdernes opmærksomhed på miljøet ved at orientere om flyovervågningerne. Mærsk Olie og Gas indstillede orienteringen af platformene den 12. december 2010, da man fik den opfattelse, at praksis var imod Miljøstyrelsens ønske. 3

4 Besvarelse af spørgsmål 2: Normalt bliver Mærsk Olie og Gas orienteret mellem 0 og 2½ time før en overflyvning. En gennemgang viser, at fra 2006 og frem til og med 2010 steg antallet af varslede årlige overflyvninger fra 45 til 110, mens antallet af årlige oliespildsrapporter faldt fra 46 til 15. Hovedparten af disse rapporteringer har fundet sted på dage, hvor Mærsk Olie og Gas ikke har haft kendskab til overflyvninger. Af de 142 oliespild, der er anmeldt af Mærsk Olie og Gas, er 14 rapporteret i timerne forud for overflyvningerne. Det lave antal af tidsmæssige sammenfald betyder, at det kan udelukkes, at der er sket systematisk forkert anvendelse af oliespildsrapporter i forbindelse med overflyvninger. Besvarelse af spørgsmål 3: Overordnet har Mærsk Olie og Gas platforme i Nordsøen udledt mindre olie i det producerede vand end tilladt. Som nævnt i Mærsk Olie og Gas årlige Miljøstatusrapporter har der på Tyra og Skjold platformene været isolerede problemer med at overholde grænseværdierne. Efter de seneste tilpasninger af installationerne på Tyra i september 2010, er alle platforme på månedsbasis i stand til at udlede mindre end 30 mg/l olie i det producerede vand. Der er en række nye tiltag på vej som i led i den løbende forbedring, der yderligere vil reducere udledningen. Tiltagene omfatter tekniske forbedringer af vandbehandlingssystemer, forøget re-injektion af produktionsvand, brug af nano-teknologi og implementering af nye målesystemer for olie i vand på samtlige platforme. Besvarelse af spørgsmål 4: Mærsk Olie og Gas egenkontrol er baseret på følgende elementer: - Mærsk Olie og Gas tager hvert år flere tusinde vandprøver, alene i 2010 blev cirka 5000 prøveresultater fremsendt til Miljøstyrelsen i månedlige rapporter. - Mærsk Olie og Gas har i december 2010 fået sit miljøledelsessystem indstillet til ISO certificering. Miljøledelsessystemet omfatter en række faste procedurer og praksis for, hvordan man foretager og analyserer olie i vand målinger. - Der gennemføres årligt et antal interne auditeringer. I 2010 er der gennemført seks auditeringer, der kontrollerer, at analyser og procedurer er korrekte. - Det Norske Veritas vil fremover gennemføre ekstern auditering af miljøledelsessystemet. Det vil ske hvert halve år. - Force Technology gennemfører en årlig verifikation af olie i vand analysemetoderne. - Der har i 2010 været mindst ét eksternt kontrolbesøg på hver af de platforme, hvorfra der foretages analyser af olieindhold. Ingen af de eksterne kontrolbesøg har givet anledning til kritiske kommentarer vedrørende procedurer og praksis. - Udover Mærsk Olie og Gas egenkontrol foretager Miljøstyrelsen myndighedskontrol. - Mærsk Olie og Gas har bedt Lloyd s Register om at foretage en uafhængig evaluering. Lloyd s Register har gennemgået processen for prøveudtagning, analyse og rapportering af 4

5 olie i produktionsvand på Tyra Vest platformen. De konkluderer, at Mærsk Olie og Gas har etableret de processer og den rapporteringskultur, der sikrer, at olie i vand rapportering foregår i henhold til vores tilladelse. Lloyd s foreslår dog forbedringer til procedurer og ledelsens involvering, som giver en højere sikkerhed for kvaliteten af olie i vand rapporteringen. Sammenfatningen fra Lloyd s Register er vedlagt som bilag. Mærsk Olie og Gas tager sit miljøansvar alvorligt og arbejder konstant på at minimere miljøpåvirkningen. Dette sker i tæt samarbejde med myndigheder, samarbejdspartnere og andre interessenter. Fremadrettet vil Mærsk Olie og Gas fortsætte med at investere massivt i ny teknologi og optimering af platformene, således at udledningen af olie i det producerede vand ikke blot overholder gældende lovgivning, men fortsat er langt under de tilladte grænseværdier. 2 Indledende bemærkninger til Redegørelsen I forbindelse med en række artikler i december 2010 er der blevet stillet spørgsmålstegn ved, om Mærsk Olie og Gas overholder gældende retningslinjer for prøvetagning og analyser af vandprøver samt oliespildsrapportering. Efterfølgende har Miljøstyrelsen den 17. december 2010 bedt Mærsk Olie og Gas om at besvare følgende konkrete spørgsmål (jf. journalnummer MST ): 1. Varsling om flyovervågninger: Hvorfor varsles og hvor længe har det stået på? 2. De påståede forfalskede oliespildsrapporter; herunder om det er korrekt, at straksanmeldelser i overvejende grad har fundet sted umiddelbart forud for overvågningsflyvninger (Folketinget ønsker dette belyst fem år tilbage i tid) 3. Hvorledes Mærsk Olie og Gas fremadrettet vil reducere antallet af overskridelser af 30 mg/l og samtidig sikre, at den samlede oliemængde ikke stiger 4. Hvordan Mærsk Olie og Gas egenkontrol i dag fungerer, samt hvilke uvildige instanser der er tilknyttet til periodevis kontrol af denne Mærsk Olie og Gas tager den rejste kritik meget alvorligt. Det er helt afgørende for Mærsk Olie og Gas, at vi lever op til reglerne, og at der er tillid til de oplysninger, vi kommer med. 5

6 Det er væsentligt at understrege, at Mærsk Olie og Gas overordnet udleder mindre olie i det producerede vand end tilladt. Som nævnt i Mærsk Olie og Gas årlige Miljøstatusrapporter har der dog på Tyra og Skjold platformene været isolerede problemer med at overholde grænseværdierne. Efter de seneste tilpasninger af installationerne på Tyra platformen i september 2010 er alle platforme i stand til på månedsbasis at udlede mindre end 30 mg/l olie i det producerede vand. For 2010 er den gennemsnitlige årlige udledning under 10 mg/l og dermed under grænseværdien på 30 mg/l. Resultatet er opnået gennem investeringer for to milliarder kroner i nye teknologier og forbedret rensningsudstyr siden I 2011 vil Mærsk Olie og Gas investere yderligere 100 millioner kroner i tiltag, der reducerer udledningen af olie i vand. 3 Redegørelse for spørgsmål stillet af Miljøstyrelsen Nedenfor findes Mærsk Olie og Gas redegørelse for de fire forhold, Miljøstyrelsen ønsker belyst. Under hvert spørgsmål findes en kort sammenfatning efterfulgt af en mere detaljeret redegørelse. 3.1 Varsling om flyovervågninger: Hvorfor varsles og hvor længe har det stået på Siden 1999 er platformene regelmæssigt blevet orienteret om flyovervågningerne. Der har været to formål med orienteringen. For det første giver det platformene mulighed for at indsamle information, som kan bruges til at be- eller afkræfte, om observerede oliespild stammer fra platformene selv, eller for eksempel er udledt fra forbipasserende skibe. For det andet har orienteringen skulle medvirke til at skærpe medarbejdernes opmærksomhed på miljøet. Efter aftale med Trafikstyrelsen varetager Mærsk Olie og Gas Flyveplads Flyveinformationstjenesten (såkaldt AFIS) for luftrummet under 3500 fod omkring platformene i Nordsøen. Mærsk Olie og Gas bliver derfor informeret om flyvninger under denne højde i området. For flyvninger i luftrummet over 3500 fod samt satellitovervågning får Mærsk Olie og Gas ingen forudgående information. 6

7 Mærsk Olie og Gas begyndte at orientere platformene om flyovervågningen i 1999 (informationer kan tidligere have været videregivet, men det var ikke praksis at informere alle platforme). I starten blev orienteringen givet telefonisk, men fra 2003 er orienteringen sendt som s. Orienteringen om overflyvningen blev typisk udsendt 0 til 2½ time før, flyene forventedes i området. Mærsk Olie og Gas introducerede denne praksis med henblik på at indsamle informationer fra platformene, som kunne bruges til at be- eller afkræfte, om eventuelle observationer fra overvågningsfly af olie på vandet kunne skyldes uopdagede spild fra en af platformene, eller en oliefilm fra udledt produceret vand. Andre muligheder kunne være, at olien var udledt af skibe i området. De indsamlede informationer kunne eksempelvis være prøver af det producerede vand fra udledningsstederne, eller registrering af hændelser eller aktiviteter på installationen, som kunne forklare et muligt oliespild. Desuden har Mærsk Olie og Gas orienteret platformene for at skærpe medarbejdernes opmærksomhed på miljøet. Hvis en sådan orientering fik medarbejdere til at kontrollere procesudstyret en ekstra gang, var det efter Mærsk Olie og Gas opfattelse kun godt. Trafikstyrelsen har den 15. december 2010 bekræftet, at der ikke er sket overtrædelse af eksisterende bestemmelser ved at orientere platformene. Selvom denne vurdering er samstemmende med Mærsk Olie og Gas oprindelige opfattelse, har Mærsk Olie og Gas stoppet orienteringen den 12. december De påståede forfalskede oliespildsrapporter; herunder om det er korrekt, at straksanmeldelser i overvejende grad har fundet sted umiddelbart forud for overvågningsflyvninger (Folketinget ønsker dette belyst fem år tilbage i tid) Normalt bliver Mærsk Olie og Gas orienteret 0 til 2½ time før en overflyvning. En gennemgang viser, at fra 2006 og frem til og med 2010 steg antallet af varslede årlige overflyvninger fra 45 til 110, mens antallet af årlige oliespildsrapporter faldt fra 46 til 15. Hovedparten af disse rapporteringer har fundet sted på dage, hvor Mærsk Olie og Gas ikke har haft kendskab til overflyvninger. Gennemgangen viser at 14 ud af de 142 oliespild Mærsk Olie og Gas har anmeldt kan være rapporteret i timerne forud for overflyvningerne. Det lave antal af tidsmæssige sammenfald betyder, at det kan udelukkes, at der er sket systematisk forkert anvendelse af oliespildsrapporter i forbindelse med overflyvninger. Oliespildsrapporterne bliver udarbejdet i henhold til kravene i bekendtgørelse nr. 573 af 18. juni 2008 om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet. Rapporteringen er et vigtigt redskab. Dels sikrer den, at myndighederne bliver underrettet om spild i Nordsøen. 7

8 Dels er den et centralt værktøj til at foretage korrigerende og forebyggende handlinger i produktionen. Endelig benyttes oliespildsrapporter til erfaringsdannelse i organisationen. Det bliver fremført i artiklerne, at der bliver lavet falske oliespildsrapporter umiddelbart forud for en flyovervågning. En intern undersøgelse er blevet foretaget baseret på de af Mærsk Olie og Gas kendte overflyvninger, antallet af rapporterede spild fra Mærsk Olie og Gas installationer, samt en analyse af sammenfaldet mellem overvågningsflyvning og oliespildsrapportering. Resultaterne fremgår af nedenstående tabel (Tabel 1). ÅR Beskrivelse Enhed Total Kendte overvågningsflyvninger [Antal flyvninger] Oliespildsrapporter anmeldt af [Antal Mærsk Olie og Gas rapporter] Oliespildsrapporter anmeldt af [Antal Mærsk Olie og Gas forud for og under overvågningsflyvning 1 rapporter] Oliespild meldt ind til DUC Onshore Control Center (DOCC) af Mærsk Olie og Gas i perioden mellem melding om overvågningsflyvning og op til en time efter estimeret overflyvningstidspunkt Tabel 1. Sammenlignende oversigt over antal flyovervågninger, oliespildsrapporter og dage med rapporteret oliespild. Baseret på informationer til rådighed for Mærsk Olie og Gas. Som det fremgår af Tabel 1, er der siden 2006 sket en kraftig stigning i antallet af varslede overflyvninger. Samtidig er antallet af oliespild faldet med 67 procent siden 2006, fra 46 til 15. Hovedparten af disse rapporteringer har fundet sted på dage, hvor Mærsk Olie og Gas ikke har haft kendskab til overflyvninger. Tallene viser også, at det er et meget begrænset antal oliespildsrapporter, i alt 14 over 5 år, som er anmeldt i timerne omkring en forventet overflyvning. Det lave antal af tidsmæssige sammenfald betyder, at det kan udelukkes, at der er sket systematisk forkert anvendelse af oliespildsrapporter i forbindelse med overflyvninger. 8

9 3.3 Hvorledes vil Mærsk Olie og Gas fremadrettet reducere antallet af overskridelser af 30mg/l og samtidig sikre, at den samlede oliemængde ikke stiger Overordnet har Mærsk Olie og Gas platforme i Nordsøen udledt mindre olie i det producerede vand end tilladt. Som nævnt i Mærsk Olie og Gas Miljøstatusrapporter, har der på Tyra og Skjold platformene været isolerede problemer med at overholde grænseværdierne. Efter de seneste tilpasninger af installationerne på Tyra i september 2010, er alle platforme på månedsbasis i stand til at udlede mindre end 30 mg/l olie i det producerede vand. For 2010 er den gennemsnitlige årlige udledning under 10 mg/l. Resultatet er blandt andet opnået gennem investering for to milliarder kroner i ny teknologi og forbedret rensningsudstyr siden For at reducere udledningen af olie i det producerede vand yderligere, vil der også i 2011 og fremefter løbende ske en opgradering af eksisterende udstyr og faciliteter. Figur 1 viser en oversigt over nogle af de væsentligste planlagte tiltag til yderligere at reduktion af olie i det producerede vand. Nye initiativer for yderligere reduktion af olieudledning Proces Initiativ Beskrivelse Status Slug reducering System til reduktion af udsving i væskestrømme til separationssystemer Udvikling af system igangværende Separation Opvarmning af indkomne strømme Installation af yderligere kapacitet til opvarmning af de indkomne strømme Installation påbegyndt Keramiske filtre Keramiske filtre med fin overflade hvor vandmolekyler kan gennemløbe, men partikler fanges Onshore test succesfuld, offshore test forberedes Rensning af vand Nano coating Nano coating på hydrocyklonstave for at forhindre eller reducere tilsmudsning af disse Igangværende test Modifikationer af degasser Modifikation til forbedring af strømningsmønsteret og effektiviteten af skimning af olie i beholderen Design og planlægning igangværende Måling Online-målere Online OIW analysere forventes installeret for at gøre overvågningen og optimeringen af vandbehandlings-udstyret mere effektiv Igangværende test Yderligere test planlagt Udledning Re-injektion af produceret vand Re-injektion af vand i reservoirerne, i stedet for udledning af vand i havet Nyt forsøg undervejs Kilde: Mærsk Olie Figur 1. Oversigt over Mærsk Olie og Gas primære tiltag for reduktion af olieudledning for 2011 og fremefter. 9

10 I 2010 har Mærsk Olie og Gas opfyldt offshorehandlingsplanens 1 reduktionsmål for olieudledninger og dermed myndighedernes krav til indsatsen vedrørende udledning af olie i det producerede vand. Mærsk Olie og Gas laver årligt en Oil Discharge to Sea Reduction Plan med det formål at identificere tiltag, som kan implementeres for at reducere mængden af olie i produktionsvandet og for at opfylde de reduktionsmål, der er sat i offshorehandlingsplanen. Mærsk Olie og Gas har en ambition om kontinuerligt at forbedre rensningen af vandet, der udledes i havet og dermed reducere miljøpåvirkningen mest muligt. Målsætningen for Mærsk Olie og Gas har i 2010 (jf. offshorehandlingsplanen) været at reducere mængden af udledt olie med produktionsvand til 15 procent under niveauet i 2000 og dermed nå OSPAR s 2006-mål. Mærsk Olie og Gas har nået dette mål i Det er værd at bemærke, at mængden af produceret vand i samme periode er steget med 70 procent som følge af felternes stigende modenhed. Fra 2006 og frem til udgangen af 2010 har den årlige gennemsnitlige oliekoncentration i det udledte vand været under 15 mg/l, og i 2010 er der gennemsnitligt udledt under 10 mg/l (Figur 2). Udvikling i udledning af milligram olie pr. liter vand Mærsk Olies gennemsnitlige koncentration af olie i udledt vand 1 Milligram olie pr. liter vand 35 Ændring Procent, OSPAR s maksimumgrænse for udledning % Mærsk Olies danske installationer i Nordsøen inkluderer Dan FF, Dan FG, Dan FC, Dagmar, Halfdan, Gorm C, Gorm F, Skjold, Harald C, Tyra EA, Tyra EF og Tyra W Kilde: Mærsk Olie Figur 2. Udvikling i udledning af milligram olie per liter vand fra 2000 til Offshore handlingsplanen er en aftale mellem danske operatører (Mærsk Olie og Gas, DONG, Hess) og Miljøstyrelsen, som danner en rammeaftale og dermed grundlaget for de foranstaltninger, der implementeres i Nordsøen 10

11 På Tyra og Skjold har de månedlige grænseværdier i 2010 været overskredet i 10 tilfælde (7 på Tyra og 3 på Skjold). Efter investeringer i nyt udstyr og implementeringen af forbedringsplaner i september 2010 har de efterfølgende månedlige gennemsnit for de to platforme ligget under grænseværdien. Mærsk Olie fortsætter indsatsen med at reducere mængden af olie i det producerede vand med det overordnede formål at reducere olieudledningen til et niveau, der lever op til nuværende og fremtidige nationale og internationale målsætninger. Med udgangspunkt i de løbende analyser af anlæggenes drift og effektivitet, er de enkelte anlæg gennemgået og mulige forbedringer identificeret. I det følgende er der en gennemgang af de aktiviteter, som Mærsk Olie og Gas planlægger at vurdere og/eller implementere. Dan On-line OIW (olie i vand) målere forventes installeret for at gøre overvågningen og optimeringen af vandbehandlingsudstyret mere effektivt. Forsøg med en ny selvrensende model pågår med det formål at finde frem til den bedst egnede og mest pålidelige model Nyt forsøg med re-injektion af produceret vand på Dan pågår. Re-injektion kan væsentligt reducere udledning af produceret vand til havet, men risikerer at beskadige oliereservoirerne og dermed mindske indvindingsgraden Test af keramiske filtre på Dan FF for at vurdere denne teknologi i et offshore pilot anlæg. Onshore tests er gennemført med succes Modifikation af DAN FG IGF for at sikre en mere effektiv skimning af olie i beholderen Proces modifikationer på Dan FC for bedre udnyttelse af eksisterende udstyr Test af nano coating på hydrocyklon stave for at forhindre eller reducere tilsmudsning af disse Gorm On-line OIW målere forventes installeret for at gøre overvågningen og optimeringen af vandbehandlingsudstyret mere effektivt. Forsøg med forskellige modeller pågår eller er under planlægning for at finde frem til den bedst egnede og mest pålidelige model Udarbejdelse af et studie med det formål at udvikle et system der kan reducere udsvingene i separationssystemet til Skjold produktionen Modifikation af level instrumentering på Skjold separatorer Test med nano coating på hydrocyklon stave for at reducere eller hindre tilsmudsning af disse 11

12 Installation af et system til injektion af Scale Inhibitor i udvalgte produktionsbrønde på Gorm. Scale inhibitor forhindrer kedelstenslignende aflejringer i udstyret og er dermed med til at sikre, at det fungerer bedre og at der er længere tid imellem behovene for vedligeholdelse Halfdan On-line OIW målere forventes installeret for at gøre overvågningen og optimeringen af vandbehandlingsudstyret mere effektiv. Forsøg med forskellige modeller pågår eller er under planlægning for at finde frem til den bedst egnede og mest pålidelige model Tyra On-line OIW målere forventes installeret på Tyra EA og eksisterende måler på Tyra EF forbedres for at gøre overvågningen og optimeringen af vandbehandlingsudstyret mere effektiv. Forsøg med forskellige modeller pågår eller er under planlægning med henblik på at finde frem til den bedst egnede og mest pålidelige model Installation af yderligere kapacitet til opvarmning af de indkomne strømme på Tyra EF for at forbedre separationseffektiviteten Modifikation af degasser på Tyra EF med nye interne elementer, som skal forbedre strømningsmønsteret og skimningseffektiviteten Udfærdigelse af forskningsprojekt med det formål at udvikle et system, der kan reducere udsvingene i de indkomne strømme til separationssystemet til Tyra EF Modifikation af 3. stage separator på Tyra EA i form af udskiftning af nuværende niveau instrumentering Modifikation af slug catcher V-1840 Modifikation af niveau-instrumentering på alle separatorer Gennemgang af kemikaliedoseringen for at optimere denne yderligere Test af nano coating og yderligere optimering af centrifugerne på Tyra 12

13 3.4 Hvordan Mærsk Olie og Gas egenkontrol i dag fungerer, samt hvilke uvildige instanser, der er tilknyttet til periodevis kontrol af denne Mærsk Olie og Gas egenkontrol er i dag baseret på et miljøledelsessystem, der i december er indstillet til ISO certificering og fremover halvårligt vil blive auditeret af Det Norske Veritas. Systemet omfatter blandt andet drifts- og kontrolprocedurer for, hvordan man foretager og analyserer olie i vand målinger. I tillæg hertil består miljøledelse af interne auditeringer samt uvildige eksterne auditeringer. I 2010 har der været foretaget eksterne auditeringer af henholdsvis Det Norske Veritas og Force Technology på samtlige Mærsk Olie og Gas platforme med laboratoriefaciliteter. Alle auditeringerne har inkluderet verificering af Mærsk Olie og Gas procedurer og udførelse af olie i vand analyse. Ingen af disse eksterne eller interne auditeringer har givet anledning til kritiske kommentarer omkring procedurer og metoder. Mærsk Olie og Gas har bedt Lloyd s Register om at foretage en uafhængig evaluering ved udgangen af december Evalueringen viser, at procedurer og praksis, der anvendes for olie i vand målinger, er tilfredsstillende, men at der også er områder, hvor disse kan styrkes. Sammenfatningen fra Lloyd s Register er vedlagt som bilag. For at sikre, at Mærsk Olie og Gas overholder gældende lovgivning, udledningstilladelser og aftaler med myndighederne (f.eks Offshorehandlingsplanen) er der implementeret et miljøledelsessystem. Miljøledelsessystemet danner den overordnede ramme for den kontrol, der foregår løbende på platformene og er dermed grundlaget, der sikrer, at aktiviteter og foranstaltninger til beskyttelse af miljøet bliver implementeret systematisk og effektivt. Systemet omfatter en række procedurer, som anviser, hvordan der skal etableres målsætninger og handlingsplaner, hvordan der skal måles, hvordan effekten dokumenteres og hvordan man vurderer, om målene nås i en kontinuerlig proces. Miljøledelsessystemet er netop blevet indstillet til certificering i henhold til miljøledelsesstandarden ISO Olie i vand målingerne indgår som en integreret del af miljøledelsessystemet, der indeholder en række elementer, der skal sikre, at målingerne er korrekte og giver et retvisende billede af udledningen af olie fra det producerede vand. Auditering af miljøledelsessystemet bliver foretaget halvårligt af Det Norske Veritas frem til næste certifikationsauditering i

14 Interne og eksterne auditeringer er en integreret del af miljøledelsessystemet. De forskellige elementer i miljøledelsessystemet, der relaterer sig til olie i vand målingerne, er illustreret i nedenstående Figur 3 og mere detaljeret beskrevet i det følgende. Mærsk Olie og Gas miljøledelse Grundlag Offshorehandlingsplan (Aftale mellem Miljøministeren og den danske offshore industri, Danish Operators) Udledningstilladelser System Kontrol Dokumentation Dato Miljøledelsessystem (ISO 14001) Intern audit Ekstern audit Certification Audit DNV auditrapport 30/04-03/ Offshore practice manual OPM 2B, Part 3, Program 9 Daglige målinger Månedlige målinger Halvårlig korrelation af offshore reference metode Intern audit Ekstern audit 3. parts verifikation Foranstaltninger Auditrapporter DNV auditrapport Verifikationsrapport fra Force Technology 04/ Gorm 25/ Dan 08/ Tyra E 13/ Tyra W 14/ Harald 01/ Gorm 02/ Dan 03/ Tyra 05/ Månedlig rapport Intern audit Årlig verifikation af data til Miljø rapport DNV auditrapport 10/ Myndigheds -kontrol Tilsyn i henhold til Miljøstyrelsens praksis Kilde: Mærsk Olie og Gas Figur 3. Skematisk oversigt over Mærsk Olie og Gas miljøledelsesprogram relateret til olie i vand målinger. I 2010 blev der foretaget eksterne auditeringer på alle platforme med laboratoriefaciliteter af Det Norske Veritas og det danske firma FORCE Technology. Det Norske Veritas foretog auditeringer på Gorm, Dan og Tyra platformene. FORCE Technology foretog også auditeringer på Dan Gorm og Tyra platformene, men inkluderede i tillæg Harald platformen. Alle eksterne auditeringer i 2010 inkluderede olie i vand analyser og procedurer. Ekstern auditering af olie i vand indgår som vilkår 7 i udledningstilladelserne, og verifikation af disse målinger er udført fast de sidste fire år. De interne auditeringer fokuserer alene på offshore installationer og bliver typisk udført af en erfaren auditør, en fra sikkerhedsafdelingen, samt en teknisk ekspert. Alle er Mærsk Olie og Gas onshore medarbejdere. 14

15 Hvad de eksterne auditeringer angår, udvælger Det Norske Veritas selv, hvilke installationer, og hvilke procedurer og analyser, der skal undersøges. I forhold til olie i vand analyserne havde Det Norske Veritas ingen bemærkninger. Under den årlige verifikation af offshore olie i vand analysen auditerede Force Technology alle fem offshore laboratorier og havde efterfølgende kommentarer til laboratoriefaciliteterne på Harald platformen samt at uforholdsmæssigt mange personer samme sted analyserede prøver. Desuden var der forslag til en generel forbedring af procedurerne omkring kalibreringskurver for målte offshore værdier. Force Technology besøgte Harald platformen, mens denne var under ombygning. Platformen er siden færdiggjort og nye laboratoriefaciliteter installeret. I øjeblikket arbejder man på at finde en løsning på Harald platformen, der sikrer, at prøvetagningen kun foretages af få og velkvalificerede medarbejdere. Force Technology s forslag til forbedring af kalibreringskurver er blevet implementeret. Mærsk Olie og Gas Offshore Practices Manual (OPM) indeholder en procedure, som beskriver, hvordan man udtager en repræsentativ prøve, hvordan prøven skal analyseres, samt hvordan analyseresultaterne rapporteres. Proceduren indeholder følgende delelementer. Offshore målinger: Mærsk Olie og Gas benytter Wilks InfraCal (HATR-T) metoden til bestemmelse af mængden af olie i produceret vand offshore. Det er en alternativ metode til referencemetoden ISO Mod. Eftervisning af offshore målingens rigtighed over for referencemetoden: Jf. proceduren er beskrevet i OSPAR Agreement No og DECC Guidance Notes for The Sampling and Analysis of Produced Water and Other Hydrocarbon Discharges. Der etableres en korrelation mellem den alternative metode og referencemetoden ved, at der måles på standarder, som er fremstillet i et akkrediteret laboratorium ud fra olieprøver fra hvert af de forskellige udledningspunkter Der laves to identiske sæt af disse korrelationsstandarder for hver af de udtagne olier. Det ene analyseres med referencemetoden onshore, mens det andet sæt analyseres offshore med Wilks InfraCal. Resultaterne korreleres mod hinanden. Bestemmelse af olie i vand til rapportering for et givent udledningspunkt beregnes ud fra den målte offshore olie i vand værdi kalibreret med den givne korrelationsstandard Wilks InfraCal (HATR-T) apparaterne offshore kalibreres månedligt Olie i vand korrelationerne fornys hvert halve år ved at der udtages nye olieprøver og fremstilles nye korrelationsstandarder 15

16 Der foretages mindst en daglig måling fra hvert udledningssted. Prøve tages fast mellem og Der udarbejdes månedligt en rapport til Miljøstyrelsen med alle analyserede prøver Hvis den daglige måling viser, at olie i vand indholdet overstiger 20 mg/l, skal der foretages mindst to opfølgende målinger. Samtidig er platformchefen instrueret om at arbejde kontinuerligt med at justere og optimere rensningsprocessen, så mængden af olie, der bliver udledt i havet, reduceres hurtigst muligt. I disse tilfælde vil platformchefen løbende bede laboranterne om at tage yderligere prøver, for at kunne vurdere effekten af de tiltag, der gøres for at reducere mængden. Dette vil pågå, indtil niveauet igen når under grænseværdien. Det bemærkes, at ikke alle prøver, som tages i sådanne optimeringsforløb, vil blive analyseret og dermed indgå i rapporteringen til Miljøstyrelsen. I forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen til Miljøstyrelsen har Mærsk Olie og Gas bedt Lloyd s Register om at foretage en uvildig evaluering med specifikt, detaljeret fokus på procedurer og praksis, der benyttes for olie i vand målinger på vores platforme. Lloyd s Register har besøgt Tyra Vest platformen den 28. december 2010 og gennemgået prøvetagningsforløbet. Sammenfatningen af deres observationer er vedlagt som bilag. Lloyd s Register konkluderer følgende i deres sammenfatning (oversættelsen til dansk er Mærsk Olie og Gas egen): Mærsk Olie og Gas har etableret de nødvendige værktøjer, processer, systemer og faglige kompetencer til at overholde myndighedernes regler for olie i vand udledning Fremadrettet er det tydeligt, at Mærsk Olie og Gas har intentioner om at forsætte forbedringerne af systemer og teknologi med henblik på at mindske udledningen af olie i produktionsvand Samtaler med medarbejdere på Tyra Vest indikerer, at kulturen for så vidt angår overvågning af produceret vand understøtter og reflekterer god praksis Klarheden og strukturen af proceduren for olie i vand prøvetagning, analyser og rapportering (OPM 2B, Part 3, Rev. 9) kan forbedres, og den bør derfor gennemgås og revideres Større ejerskab og kvalitetskontrol kan opnås, hvis lederne offshore engagerer sig mere aktivt i faglige diskussioner, mens de overværer udførelsen af de forskellige processer for olie vand prøvetagning, analyse og rapportering 16

17 Mærsk Olie og Gas gennemgår nu Lloyd Registers observationer i detaljer med henblik på at identificere hvilke tiltag, der kan gøres for at styrke prøvetagning, analyse og rapportering. På den baggrund vil Mærsk Olie og Gas i tæt dialog med Miljøstyrelsen definere og igangsætte konkrete tiltag til forbedring. 4 Baggrund for tilstedeværelse af olie i produceret vand Hovedparten af den producerede olie i Danmark stammer fra tætte kridtformationer, der er karakteriseret ved at have en væsentlig lavere gennemstrømmelighed for olie, gas og vand end andre typer af oliefelter i Nordsøen (for eksempel sandsten). Det er derfor nødvendigt at injicere endog meget store mængder vand via injektionsbrønde for på den måde at sikre et stabilt højt tryk i reservoirerne, som kan presse olien frem til produktionsbrøndene. Væsken, der produceres fra undergrunden, indeholder en blanding af råolie, naturgas og vand. Vandet stammer både fra kridtformationerne og fra vandinjektionen. I takt med at oliefelter modnes, stiger vandindholdet af den producerede væske, og på grund af den intense vandinjektion i kridtfelterne er mængden af vand i produktionsstrømmen ganske betydelig. Det er en betragtelig udfordring og stiller særlige krav til de anlæg, der sikrer, at det producerede vand renses effektivt. Siden 2008 har rensningsanlæggene på platformene hvert år renset knap 34 millioner m 3 vand. Det svarer til 13 procent af samtlige danske husholdningers årlige forbrug. Mærsk Olie og Gas har løbende udbygget vandbehandlingsanlæggene, så der har været tilstrækkelig kapacitet til, at alt produceret vand bliver renset effektivt. Siden 2002 er der investeret cirka to milliarder kroner i nye installationer, ny teknologi og forbedring af eksisterende rensningsanlæg. På platformene adskilles olie, gas og vand ved hjælp af separationssystemer. Herfra bliver det producerede vand ledt videre til vandbehandlingssystemer, der adskiller olie fra vandet gennem en kombination af hydrocykloner, separatorer og centrifuger. Det rensede vand bliver efterfølgende re-injiceret i reservoirerne, eller ledt ud i havet. I øjeblikket bliver ca. 25 procent af det producerede vand injiceret tilbage i reservoirerne. Det er ambitionen at injicere så meget produceret vand som muligt tilbage i reservoirerne og dermed lede så lidt som muligt ud i havet. Der er imidlertid store tekniske udfordringer forbundet med dette på grund af reservoirernes individuelle fysiske egenskaber og indholdet af naturligt forekommende og tilsatte komponenter i det producerede vand. Mærsk Olie og Gas forsker løbende i nye teknologier, der kan gøre det muligt at sende større mængder produceret vand tilbage i reservoirerne. 17

18 Siden 1. januar 2006 har den tilladte koncentration af olie i det udledte vand ikke måttet overstige 30 mg/l på månedsbasis. Mærsk Olie og Gas måler i overensstemmelse med gældende retningslinjer mindst en gang om dagen oliekoncentrationen i det vand, der udledes i havet. De enkelte daglige målinger bliver samlet og indberettet månedligt til Miljøstyrelsen. For 2010 drejer det sig om mere end 5000 prøver. Fra 2006 og frem til udgangen af 2010 har den årlige gennemsnitlige oliekoncentration i det udledte vand været under 15 mg/l, og i 2010 var tallet under 10 mg/l (Figur 2). Det er Mærsk Olie og Gas målsætning at undgå utilsigtede oliespild som resultat af for eksempel lækager eller overløb fra drænvandssystemet. Fra 2006 og frem til udgangen af 2009 er antallet af årlige spild faldet fra 46 til 15, svarende til en reduktion på 67 procent (Figur 4). Udvikling i antal oliespild Oliespild fra Mærsk Olies installationer 1 Antal % Mærsk Olies danske installationer i Nordsøen inkluderer Dan FF, Dan FG, Dan FC, Dagmar, Halfdan, Gorm C, Gorm F, Skjold, Harald C, Tyra EA, Tyra EF og Tyra W Kilde: Mærsk Olie Figur 4. Årlig udvikling af antal oliespild fra 2006 til 2010 Mærsk Olie og Gas vil fremadrettet fastholde et stærkt fokus på oliespild med en ambition om helt at undgå utilsigtede udledninger. 18

19 5 Afsluttende bemærkninger Mærsk Olie og Gas tager den rejste kritik meget alvorligt og har derfor iværksat følgende tiltag: Varsling om flyovervågning standset. Platforme bliver ikke længere orienteret om miljøovervågningsflyenes kommen. Internt Whistleblower system etableret. Der er etableret et internt Whistleblower system, hvor alle ansatte anonymt kan kontakte en uafhængig tredjepart om enhver handling, der skønnes i strid med fastsatte regler, procedurer og praksis. Herunder tilfælde hvor ansatte må føle sig presset til handlinger, de opfatter som værende i strid med ovennævnte. Intern undersøgelse af oliespildsrapportering foretaget. Der er foretaget en intern undersøgelse af oliespildsrapporteringen for at belyse, om der kan være foregået en systematisk fejlrapportering af oliespildsrapporter. Uafhængig evaluering af procedurer for vandanalyser foretaget. Mærsk Olie og Gas har bedt Lloyd s Register foretage en uafhængig vurdering af procedurer og praksis omkring de daglige olie i vand analyser. Lloyd Registers sammenfatning af undersøgelsen er vedlagt som bilag til redegørelsen. På baggrund af Lloyd Registers observationer vil Mærsk Olie og Gas i tæt dialog med Miljøstyrelse definere og igangsætte konkrete tiltag til forbedring. 19

Rapport om Miljøstyrelsens tilsyn på Dan, Gorm, Tyra E og Tyra W den 3. 5. november 2009

Rapport om Miljøstyrelsens tilsyn på Dan, Gorm, Tyra E og Tyra W den 3. 5. november 2009 Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 367 Offentligt Notat Rapport om Miljøstyrelsens tilsyn på Dan, Gorm, Tyra E og Tyra W den 3. 5. november 2009 Miljøteknologi J.nr. MST-470-00079

Læs mere

Miljøstatusrapport 2013 Den danske Nordsø

Miljøstatusrapport 2013 Den danske Nordsø Miljøstatusrapport Den danske Nordsø Forord Maersk Oil Miljøstatusrapport 1 Forord Integreret miljøledelse og højt aktivitetsniveau Indhold Forord 3 Miljøperformance - resumé 5 Fokusområder i 014 7 8 Aktivitetsniveauet

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Certificering Service og vedligehold

Certificering Service og vedligehold Certificering Service og vedligehold Normal og udvidet certificering af vindmølleservice og vedligeholdelsesvirksomheder Erik M. Christiansen 28 Januar 2009 Normal certificering Omfatter verifikation af:

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING

HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING HANDLINGSPLAN FOR BEDRE ENERGIMÆRKNING Handlingsplan for bedre energimærkning April 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf.: 33 92 67 00 Fax: 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk www.ens.dk

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07

RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 RIGSREVISIONEN København, den 14. maj 2007 RN A503/07 Notat til Statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet (beretning nr. 8/04)

Læs mere

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c)

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen

Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Indsats mod ultrafine partikler i lufthavnen Ingen skal blive syge af at gå på arbejde i Københavns Lufthavn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere den luftforurening, der er forbundet med at arbejde

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe

Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe Handlingsplan for mere effektiv håndhævelse af svovludledning fra skibe En effektiv og ensartet håndhævelse af internationale miljøregler for skibe er en forudsætning for, at reglerne får den ønskede effekt

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Analyserapport. inden sommerferien

Analyserapport. inden sommerferien 1/6 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsstyringssystemet i Teknik og Miljø i Sønderborg Kommune. Rapporten danner grundlag for ledelsens evaluering. I 2012

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld

Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kundestyrede Kontrolordninger i Dansk Byggeri for kvalitetens skyld Kontrolordninger sikrer kvalitet og giver videndeling Der er mange fordele ved kontrolordninger. Først og fremmest handler det om at

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S Årsberetning for intern overvågning 2014 Marts 2015 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 5 4 Foretagne kontroller 6

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet tur- og miljøområdet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Marts 2010 Sags id 2010-253 Analyserapport apport nr. 3 Kvalitetsstyringssystemet for na- tur- og miljøområdet Ledelsens evaluering for året 2009 Udarbejdet af Inken F. Nielsen

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Asset management og infrastrukturens sundhedstilstand 1. Introduktion til Asset Management Asset Management skal ses som et

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

ENERGISTYRELSENS VEJLEDNINGER OM SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD PÅ OFFSHOREANLÆG M.V. LEDELSESSYSTEMER FOR SIKKERHED OG SUNDHED

ENERGISTYRELSENS VEJLEDNINGER OM SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD PÅ OFFSHOREANLÆG M.V. LEDELSESSYSTEMER FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENERGISTYRELSENS VEJLEDNINGER OM SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD PÅ OFFSHOREANLÆG M.V. LEDELSESSYSTEMER FOR SIKKERHED OG SUNDHED REV. 0 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DOKUMENTKONTROL... 4 1 INDLEDNING...

Læs mere

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier.

Det europæiske kvalitetsmærke tildeles en uddannelsesinstitution efter følgende kriterier. 2 Beskrivelse af ansøgningsformularen Denne ansøgningsformular består af et firdelt spørgeskema og et afsnit med generelle oplysninger om uddannelsesinstitutionen. Hvert af de fire afsnit ser på effektiviteten

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

VVM for Syd Arne Feltudbygning og produktion. Ikke-teknisk resumé

VVM for Syd Arne Feltudbygning og produktion. Ikke-teknisk resumé VVM for Syd Arne Feltudbygning og produktion Ikke-teknisk resumé 2006 Udarbejdet af: COWI A/S for Hess Denmark ApS Layout: COWI A/S Oplag: 200 stk. Fotos: Hess Denmark ApS, Scanpix Udgivelsesdato: Oktober

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere