Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring"

Transkript

1 Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Udbudsmateriale Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold December 2014

2 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan Udbudsbetingelser Den ordregivende myndighed Udbudsmateriale Tidsplan for udbudsforretningen Vedståelsesfrist Minimumskrav Tildelingskriterier Udkast til kontrakt forbehold og forhandling Ophavsret, publiceringer mv Disposition for udarbejdelse af tilbud Behandling af tilbud Kommunikation Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Fortrolighed Projektbeskrivelse Baggrund Indhold og formål Delaftale Delaftale Delaftale Udbyttet for deltagerne i netværket Organisering Proces Tidsplan Formidling Tjekliste Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Udelukkelseskriterier Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt

3 Udbudsbetingelser 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan Det er et overordnet formål for projektet at skabe mere konkret og praksisnær viden om de pædagogiske og læringsmæssige effekter af brugen af digitale redskaber i dagtilbud. Opgaven der hermed sendes i udbud, er en del af dette overordnede projekt. Opgaven består af at skabe den ovenfor nævnte viden i samarbejde med tre allerede etablerede dagtilbudsnetværk. Indenfor hvert netværk skal forskning og praksis bringes sammen og undersøge, hvordan digitale redskaber kan understøtte børns læring, og hvordan kvaliteten af det pædagogiske arbejde kan øges ved brug af digitale redskaber. Det er tilbudsgiver, der har ansvaret for at skabe ny viden indenfor de temaer, som de enkelte netværk undersøger. Som afslutning på netværkenes arbejde, skal tilbudsgiver for hvert tema udarbejdes en siders rapport samt en sammenfatning af resultaterne og perspektivering. Dette er også en del af opgaven. Der vil blive tilknyttet en proceskonsulent til projektet, som får ansvar for den overordnede projektledelse og koordinering mellem netværkene, herunder også ansvar for planlægning og praktisk afholdelse af netværksmøder. Dette er ikke en del af den opgave, der sendes i udbud. Netværkene består af dagtilbudsledere, pædagogiske konsulenter mv. fra udvalgte kommuner. Formålet med projektet er at opnå viden om: Hvilken betydning har brugen af digitale redskaber i dagtilbud for børns læring? Hvordan og under hvilke omstændigheder kan digitale redskaber i dagtilbud bedst muligt understøtte børns trivsel, udvikling og læring? Hvilke aspekter af læringen kan digitale redskaber understøtte? Hvordan kan digitale redskaber øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde? Er der match mellem de digitale redskaber, som dagtilbuddene efterspørger, og dem, som markedet kan levere? Udbuddet består af tre delaftaler. De tre netværk er tilknyttet hver sin delaftale, og hver har sit eget tema inden for brugen af digitale redskaber i dagtilbud, som skal undersøges. Det drejer sig om følgende: Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 3 af 32

4 Udbudsbetingelser Delaftale 1: Alle har ret til at være en del af et fællesskab digitale redskaber skal understøtte, at vi når alle børn, og de får tilpasse udfordringer. Delaftale 2: Leg og læring skal gå hånd i hånd digitale redskaber skal understøtte en eksperimenterende tilgang, hvor barnet får udfoldet alle kompetencer. Delaftale 3: Dannelse i en digital og global verden digitale redskaber skal understøtte barnets lærings- og dannelsesproces. Proces I løbet af analyseperioden skal tilbudsgiver indenfor hver delaftale forske ud fra praksissituationer aftalt med netværket, således at tilbudsgiver fremkommer med resultater i forhold til projektets formål. Sideløbende med forskningen afholdes der tre netværksmøder, hvor tilbudsgiver og netværk forpligter sig til at formidle viden og sparre både indenfor og på tværs af netværkene. Som en afslutning på projektet deltager såvel tilbudsgiver som netværksdeltagere i en formidlingskonference afholdt af KL, hvor de præsenterer, hvad de er nået frem til i de forskellige netværk. Det er et selvstændigt formål, at der løbende formidles viden fra projektet til praktikere og professionshøjskolerne med henblik på kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Videndelingen vil blandt andet blive udbredt på KL s konferencer, via KL.dk, EMU Dagtilbud, SM.dk samt via de deltagende institutioners hjemmesider. Projektet skal gennemføres i løbet af 2015, og forventes afsluttet ultimo Der er op til tilbudsgiver, hvor mange delaftaler man ønsker at byde på. Tildelingen sker ud fra en vurdering af det bedste tilbud på hver delaftale, og det skal derfor i tilbuddet være tydeligt hvilke dele af tilbuddet, der vedrører hvilken delaftale. Den samlede beløbsramme for udbuddet er på 1,71 mio. kr. inkl. moms, svarende til kr. inkl. moms pr. delaftale. Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 4 af 32

5 Udbudsbetingelser 2. Udbudsbetingelser 2.1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: Kontaktperson: Fuldmægtig Lars Hornung Bahn, 2.2. Udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består, udover nærværende udbudsbetingelser, af: Projektbeskrivelse Kontrakt Udbudsbekendtgørelse Nærværende opgave udbydes jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 5 af 32

6 Udbudsbetingelser 2.3 Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsforretningen følger nedenstående tidsplan: Aktivitet Anmodning om yderligere oplysninger Dato og tidspunkt Deadline mandag d. 5. januar kl Alle spørgsmål der er modtaget senest 10 dage inden tilbudsfristen vil blive besvaret. Spørgsmål der stilles senere end det, vil alene blive besvaret i det omfang, besvarelsen kan afgives 6 dage før tilbudsfristen. Offentliggørelse af spørgsmål og svar Frist for modtagelse af tilbudsgivers samlede tilbud Spørgsmålene skal være skriftlige og kan sendes på til Samtlige spørgsmål og svar (i anonymiseret form) samt eventuelle rettelser vil blive offentliggjort løbende på ordregiverens hjemmeside: Spørgsmål søges besvaret hurtigst muligt. Tilbudsgiver opfordres til at holde sig løbende orienteret, også efter frist for at stille spørgsmål er udløbet. Deadline mandag d. 19. januar 2015 kl Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud bør maksimalt omfatte 30 sider, hvis der afgives tilbud på alle tre delaftaler, eksklusiv bilag. Samtidig bør tilbuddet ikke omfatte mere end maksimal 15 sider, hvis der afgives tilbud på en delaftale, eksklusiv bilag. Tilbud skal tydeligt mærkes Tilbud vedr. digitale redskaber i dagtilbud. Tilbud kan afgives i elektronisk form på mail/usb-stik/cd-rom (de sidstnævnte sendes til tilbudsadressen). Sendes tilbud via mail skal dette ske til følgende mailadresse: Tilbud fremsendt til andre mailadresser vil ikke blive betragtet som indkommet til Ordregiveren og vil dermed ikke blive taget i betragtning. Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 6 af 32

7 Udbudsbetingelser Bemærk dog, at s max. må fylde 10MB. Åbning af tilbud Forventet tidspunkt for kontraktindgåelse Tilbud åbnes efter tilbudsfristen, på den ordregivende myndigheds adresse. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen. Primo februar Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil den 19. juli Minimumskrav Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske formåen skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumenter: De fremsendte dokumenter bør alle benævnes i overensstemmelse med det anførte: En soliditetserklæring viser tilbudsgiverens soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 8 % i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgiverens samlede egenkapitalsværdi i forhold til ansøgerens samlede aktiver udregnet i procent. DVS. Soliditetsgrad = (samlede egenkapitalsværdi / samlede aktiversværdi). Soliditetserklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag Såfremt tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge den af udbyder krævede dokumentation, kan tilbudsgiver godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert dokument, som udbyder finder egnet Såfremt der afgives tilbud fra en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium), er det tilstrækkeligt, at én af tilbudsgiverne opfylder minimumskravet angivet i punkt I givet fald skal den tilbudsgiver, der opfylder minimumskravet, medsende en underskrevet erklæring Tilbud-Bilag 2 om, at denne tilbudsgiver hæfter for øvrige, navngivne tilbudsgiveres ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold. Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 7 af 32

8 Udbudsbetingelser Det skal bemærkes vedrørende de øvrige minimumskrav, at alle tilbudsgiverne i en sammenslutning skal afgive de øvrige krævede oplysninger/erklæringer Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver at have opfyldt sine forpligtelser mht. betaling af skatter og afgifter samt sociale bidrag. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være under konkurs, skifter mm og ikke at være begæret taget under konkursbehandling eller behandling mhp. likvidation, skifte mm. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om pågældendes faglige hæderlighed eller at have begået en alvorlig fejl som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret. Erklæring på tro og love vedlægges som Tilbud-Bilag 3. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at såfremt tilbudsgiver tildeles kontrakten sker dette under forudsætning af, at tilbudsgiver fremsender en Serviceattest(fuldstændig) udfyldt af Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø til Ordregiver senest 14 dage efter meddelelsen af tildelingen. Serviceattesten skal være udstedt indenfor de sidste 6 måneder, regnet fra tilbudsfristen. Alternativt til Serviceattest kan fremsendes tilsvarende de samme oplysninger og erklæringer som i serviceattesten, i form af attest udstedt af kompetente retlige eller administrative myndigheder indenfor de sidste 6 måneder Serviceattesten kan rekvireres via Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres. Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag 4 i udfyldt og underskrevet stand. Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 8 af 32

9 Udbudsbetingelser Dokumentation for, at tilbudsgiver jf. Udbudsdirektivet kan godtgøre, at indehave nødvendig autorisation eller organisatorisk medlemskab, såfremt dette er en forudsætning for, at tilbudsgiver i sit hjemland kan udføre den pågældende ydelse. Dokumentation herfor vedlægges som Tilbud-Bilag Erklæring fra tilbudsgiver om, hvor stor en del af opgaven (timeestimat/beløbsramme), der eventuelt planlægges givet til underleverandøren, samt erklæring fra underleverandør om, at vedkommende har indvilliget i at påtage sig opgaven vedlægges som Tilbud- Bilag Erklæring om gæld til det offentlige indebærer at undertegnede i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 erklærer på tro og love, at der ikke er begrænsninger på tilbudsgiverens muligheder for at kunne deltage i det offentlige udbudsforretninger. Udfyld tro og love erklæring vedrørende gæld til det offentlige i Tilbuds-bilag 8. Tilbudsgiver gøres opmærksom på at udbudsmaterialet er vedhæftet en række forslag til udformning af ovennævnte bilag. Det er frivilligt at anvende forslagene Tildelingskriterier Tildelingen af opgaverne vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Ordregiveren vil vurdere de indkomne tilbud ud fra følgende tildelingskriterier: 1. Tilbuddets kvalitet 2. Tilbudsgivers kvalifikationer og erfaring med digitale redskaber på dagtilbudsområdet 3. Pris Tildelingskriterierne vægtes på følgende måde: Kvalitet 50 % Kvalifikationer og erfaring med digitale 40 % Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 9 af 32

10 Udbudsbetingelser redskaber på dagtilbudsområdet Pris ex. Moms 10 % Der gælder de samme tildelingskriterier for alle tre delaftaler. I vurderingen af kvalitet indgår en vurdering af tilbuddets evne til kvalitativt at imødekomme udbudsmaterialets formål, herunder: I hvilken grad det i tilbuddet belyses, hvordan tilbudsgiver vil sikre, at samarbejdet med deltagerne i netværkene bliver effektivt og udbytterigt for begge parter. Hvordan tilbudsgiver på baggrund af samarbejdet med netværksdeltagerne forventer at generere ny viden om, hvad der ved brug af digitale redskaber giver trivsels- udviklings- og læringsmæssig effekt på dagtilbudsområdet. I hvilket omfang det i tilbuddet godtgøres, at det valgte undersøgelsesdesign vil skabe de nødvendige resultater, som kræves for at opfylde de opstillede formål om vidensgenerering. I vurderingen af kvalifikationer og erfaring med digitale redskaber på dagtilbudsområdet indgår en vurdering af: I hvilket omfang tilbudsgiver har forskningsmæssig erfaring med, hvordan digitalisering kan understøtte den pædagogiske praksis for at nå de pædagogiske mål samt understøtte kommunikation om børnenes trivsel, udvikling og læring. I hvor høj grad tilbudsgiver dokumenterer den eller de tilknyttede medarbejderes kvalifikationer indenfor dagtilbudsområdet og deres forskningsmæssig erfaringer i forhold til anvendelsen af digitale redskaber i dagtilbud. I vurderingen af pris ex. moms indgår en vurdering af: I vurderingen af prisen lægges der især vægt på timepriserne på den eller de deltagende medarbejdergrupper. Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 10 af 32

11 Udbudsbetingelser 2.7. Udkast til kontrakt forbehold og forhandling Vedlagte kontrakt vil danne grundlaget for indgåelse af aftale med valgte leverandør Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud, men kan tage ikke væsentlige forbehold over for udbudsmaterialet, dog skal det bemærkes at: Forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet accepteres ikke og vil medføre udelukkelse fra deltagelse i nærværende udbud. Dette betyder, at identiteten af det samlede udbudsmateriale i det væsentligste skal fastholdes. Afgrænsningen af grundlæggende elementer foretages af udbyder Forbehold der ikke kan prissættes af udbyder, vil medføre udelukkelse. I det omfang, tilbudsgiver ikke udtrykkeligt i Tilbud Bilag 7 tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold for udbudsmaterialet/kontrakten 2.8. Ophavsret, publiceringer mv. Ordregiveren har ophavsret til alle data, materialer, redskaber, modeller mv. udarbejdet i forbindelse med opgaven. Alle udarbejdede materialer skal godkendes af Ordregiveren med logo for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og KL. Materialer samt indsamlede data skal afleveres til Ordregiveren i såvel papir- som elektronisk form i forbindelse med den løbende afrapportering fra tilbudsgiver samt ved afslutning af opgaven. Dette gælder dog ikke for persondata. Efter afslutning af opgaven skal ejerskabet til eventuelt indsamlet persondata/ ansvaret for persondata overdrages til de kommuner, de er indsamlet fra. Ordregiveren forbeholder sig retten til at offentliggøre ethvert materiale i elektronisk form såvel som i papirudgaver. Der vil være en generel brugsret for enhver til det af Ordregiveren publicerede materiale på hjemmeside eller i papirudgave. Materialer til brug for formidling skal leve op til aktuelle internationale standarter for tilgængelighed og gældende retningslinjer for design i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 11 af 32

12 Udbudsbetingelser Efter aftale kan leverandøren offentliggøre materiale på egen hjemmeside eller i papirformat. Såfremt udgifter til trykning og distribution ikke af holdes af Ordregiveren, kan leverandøren kræve betaling hos aftager for papirudgave, dog kun svarende til udgifterne til trykning og distribution, idet leverandøren ikke må generere et økonomisk overskud på dette salg Disposition for udarbejdelse af tilbud Tilbudsgiver skal udforme sit tilbud i overensstemmelse med følgende disposition: 1. Indledning, der beskriver, hvem der byder, samt til hvilken pris opgaven tilbydes løst. På denne side skal tilbuddet underskrives. 2. Resumé af tilbud. 3. Detaljeret beskrivelse af forslag til løsning af opgaven. 4. Styring og organisering af opgaven. 5. Tidsplan for gennemførelse af de opstillede milepæle. 6. Detaljeret budget for opgaven, jf. uddybning nedenfor. 7. Tilbudsgivers bemanding af projekt med tilhørende CV'er i bilag. 8. Øvrige kommentarer. Relevante bilag, herunder minimumskravene, jf. afsnit 2.5. bedes fremsendt i den opstillede rækkefølge 1) Soliditetserklæring Tilbud-Bilag 1 2) Erklæring om hæftelse for øvrige tilbudsgivere (konsortium) Tilbud-Bilag 2 3) Erklæring på tro og love vedr. gæld til det offentlige, strafbare forhold mm Tilbud-Bilag 3 4) Tro- og Love-erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen mm. Tilbud-Bilag 4 5) Dokumentation for evt. autorisation Tilbud-Bilag 5 6) Erklæring om evt. underentreprise Tilbud-Bilag 6 7) Evt. forbehold Tilbud-Bilag 7 8) Tro- og loveerklæring om Gæld til det offentlige Tilbud-Bilag 8. 9) Eventuelt andet relevant materiale Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 12 af 32

13 Udbudsbetingelser Det samlede tilbud bør ikke overstige 30 sider à 2400 tegn, eksklusiv bilag. Hvis der kun afgives tilbud på et af de udbudte temaer, bør tilbuddet ikke overstige 15 sider à 2400 tegn, eksklusiv bilag. Ad 6) Detaljeret budget: Budgettet skal opstilles i detaljeret og gennemskuelig form. Herunder skal ressourceforbrug relateret til delopgaver og milepæle i den samlede opgave være klart adskilte. Opdelingen er til orientering for ordregiver. Tilbuddets ressourceforbrug skal opgøres både økonomisk (pris ekskl. moms) og i arbejdstimer, såvel samlet set som fordelt på delopgaver. Endvidere skal omfanget af arbejdstimer angives særskilt for de anvendte personalegrupper. Samtidig skal det detaljerede budget indeholde en oversigt over: Den samlede pris (både inkl. og ekskl. moms) Pris pr. time pr. medarbejder, der indgår i opgaveløsningen hos tilbudsgiver Antal timer for medarbejdere tilknyttet projektet. Vederlag forfalder jf. betalingsplan, se punkt 4.4 i Kontraktudkastet Behandling af tilbud Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Ordregiver uvedkommende. Ordregiveren er ikke forpligtet til at tilbagelevere afgivne tilbud. Leverandørvalget er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet. Den leverandør, der tildeles opgaven, skal aflevere sit tilbud samt en opgavebeskrivelse til Ordregiveren i elektronisk form. Det vindende tilbud skal aflevere et resume af projektet på max. 2 sider, der egner sig til offentliggørelse på ordregiverens hjemmeside. Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 13 af 32

14 Udbudsbetingelser Kommunikation Al Kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være skriftligt og affattes på dansk Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Oplysninger om skatter og afgifter fås hos: Skatteministeriet, Koncerncenteret Nicolai Eigtveds Gade København K Danmark Telefon: Internetadresse (URL): Oplysninger om miljøbeskyttelse fås hos: Miljøstyrelsen Strandgade København K Danmark Telefon: Internetadresse (URL): Oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår fås hos: Arbejdstilsynet Postboks København C Danmark Telefon: Fax: Internetadresse (URL): Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 14 af 32

15 Fortrolighed 3. Fortrolighed Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud, i udbyders udbud vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af den ordregivende myndighed. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, kan tilbudsgiveren angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 15 af 32

16 Projektbeskrivelse 4. Projektbeskrivelse 4.1. Baggrund Ifølge anbefalingerne fra det nedsatte Vækstteam for IKT og digital vækst skal anvendelsen af digitale læremidler og værktøjer i uddannelsessystemet øges. Bl.a. på baggrund heraf, er der brug for en forskningsbaseret, såvel som praksisorienteret afdækning af, hvilken effekt brugen af digitale redskaber har på børns læring i dagtilbud, og hvorledes der sikres størst muligt fagligt og pædagogisk udbytte af den igangværende udvikling og øgede investeringer. Dette understøtter Undervisningsministerens IT rådgivningsgruppes,1anbefaling om forskning i pædagogiske metoder og principper, hvor anbefalingen er, at der bør fremmes et initiativ til forskning for at indkredse pædagogiske metoder og principper, der understøtter børns digitale kompetencer. Fokus bør overordnet være på udviklingsmiljøet for de 0-6 årige børn, herunder autentisk læring og læring i fællesskaber. Samtidig viser en kortlægning gennemført af Rambøll Management Consulting og Implement Consulting Group (RMC-ICG) af digitale redskaber på dagtilbudsområdet, at der er en god udvikling i gang i kommunerne. Dagtilbuddene opnår i disse år store erfaringer med anvendelsen af digitale redskaber i de 0-6 åriges læringsprocesser. For at kunne understøtte den tidlige udvikling og læring hos børnene i forbindelse med anvendelsen af digitale redskaber i dagtilbud, er det derfor centralt at bringe forskning og praksis sammen og undersøge, hvordan digitale redskaber kan understøtte børns læring, og hvordan kvaliteten af det pædagogiske arbejde kan øges ved brug af digitale redskaber. Ifølge kortlægningen fra RMC-ICG giver digitale medier kun en positiv læringsmæssig effekt i de tilfælde, hvor de bliver benyttet målrettet og ud fra en bevidst didaktisk strategi. Digitale redskaber skal derfor integreres målrettet i det daglige pædagogiske arbejde for at opnå de ønskede effekter raad%20og%20ideer.ashx Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 16 af 32

17 Projektbeskrivelse Halvdelen af dagtilbuddene i kortlægningen oplever samtidig en øget læringseffekt ved brugen af digitale redskaber og medier, idet disse tilbyder nye muligheder for læring. Det må forventes, at der ligger et potentiale i på sigt at udbrede brugen af digitale redskaber til de resterende dagtilbud, der enten ikke anvender digitale redskaber eller anvender disse uden at opleve særlig effekt heraf Indhold og formål Udviklings- og forskningsprojektet indgår i de videre initiativer for arbejde med digitale redskaber på dagtilbudsområdet og bygger bl.a. på input fra høring om digital dannelse og brug af digitale redskaber i dagtilbud 2. Formålet med projektet er at opnå viden om: Hvilken betydning har brugen af digitale redskaber i dagtilbud for børns læring? Hvordan og under hvilke omstændigheder kan digitale redskaber i dagtilbud bedst muligt understøtte børns trivsel, udvikling og læring? Hvilke aspekter af læringen kan digitale redskaber understøtte? Hvordan kan digitale redskaber øge kvaliteten af det pædagogiske arbejde? Er der match mellem de digitale redskaber, som dagtilbuddene efterspørger, og dem, som markedet kan levere? Der etableres ultimo 2014 tre netværk bestående af dagtilbudsledere, pædagogiske konsulenter mv. fra udvalgte kommuner, som kobles sammen med de tre delaftaler. De ovennævnte spørgsmål er de centrale spørgsmål, som skal afdækkes indenfor hver delaftale. Nedenstående temaer er fremkommet på en inspirationskonference afholdt den 2. december 2014 mellem interessenter på dagtilbudsområdet og hidrører altså de tre delaftaler Delaftale 1 Alle har ret til, at være en del af et fællesskab digitale redskaber skal understøtte, at vi når alle børn, og de får tilpasse udfordringer Dette tema handler både om de fællesskaber, som skabes børn imellem og børn og voksne imellem. Anvendelse af digitale redskaber kan være med til at skabe nye fællesskaber og nye fælles forståelser omkring både nye emner og nye tilgange til fællesskabet. Børn kan få mulighed 2 Resumé af høringen fremgår af litteraturlisten Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 17 af 32

18 Projektbeskrivelse for at indtage nye roller og for at udtrykke sig på nye måder, hvilket også giver pædagogerne nye muligheder for at nå alle børn, også de børn som har særlige behov. Digitale redskaber kan bl.a. være med til at understøtte sprogstimulering, skærpe koncentrationen og motivationen samt give børn mulighed for en pause fra omverdenen. De kan være grobund for eksperimenterende fællesskaber i dagtilbud, hvor børn og voksne sammen undersøger, løser opgaver og skaber. Fællesskaber understøttet af digitale redskaber skal bunde i en demokratisk tankegang om, at alle børns stemmer kommer i spil, og at børn og voksne sammen udvikler og driver fællesskabet. De digitale redskaber skal understøtte kerneopgaven og arbejdet mod de pædagogiske målsætninger. Netop her kan digitale redskaber som kommunikationsmiddel også bruges i forhold til viden- og inspirationsfællesskaber på tværs af tid og rum, inden for det enkelte dagtilbud og på tværs af flere dagtilbud. Dette gælder også for kontakten mellem dagtilbud og hjem. Barnets digitale verden hjemmefra kan inddrages som udgangspunkt for den digitale verden, der bliver skabt i dagtilbuddet. Der ligger her en opgave i, at de børn, som ikke har adgang til digitale redskaber hjemmefra, har mulighed for at deltage i det digitale fællesskab i dagtilbuddet på lige fod med de andre børn Delaftale 2 Leg og læring skal gå hånd i hånd digitale redskaber skal understøtte en eksperimenterende tilgang, hvor barnet får udfoldet alle kompetencer Baseret på viden og forskning skal det pædagogiske personale foretage bevidste valg og opstille klare mål for den pædagogiske praksis og arbejdet med læreplanstemaerne. De skal tænke hele lege- og læringsperspektivet ind i processen. Børnene skal have udfordringer, men de skal have tilpasse udfordringer, så alle børn har mulighed for at lære og udvikle sig og samtidig opleve små og store succeser undervejs. Leg og læring skal tænkes sammen. Læring opstår under legen, og leg er med til at pirre og bevare børnenes nysgerrighed. Digitale redskaber rummer både leg og læring. Hele tankegangen omkring digitale redskaber som kostbare og sarte skal ændres, og de skal tages med ud i naturen, på værkstedet og i gymnastiksalen. De skal tænkes ind i dagligdagen så den mangfoldighed, der ligger i de digitale redskaber kommer til gavn. Digitale redskaber er ikke kun til stillesiddende Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 18 af 32

19 Projektbeskrivelse leg og indendørs aktiviteter, men kan også være igangsætter for fx at gå på opdagelse i naturen eller for motoriklege. Det kræver en kreativ og eksperimenterende kultur, at de digitale medier er tilgængelige for alle børn, og at der bliver skabt rum, tid og plads til at børnene kan eksperimentere med de digitale medier. Der skal være plads til, at børnene selv udvikler legekulturer og tager styringen inden for de givne rammer. Samtidig giver de digitale redskaber mulighed for, at inddrage forældrene på nye måder så de også får indsigt i hvordan deres børn leger og lærer Delaftale 3 Dannelse i en digital og global verden digitale redskaber skal understøtte barnets lærings- og dannelsesproces Digitale medier bringer verden ind i dagtilbuddene og omvendt giver digitale redskaber dagtilbuddene en mulighed, for at vende ansigtet ud mod verden og interagere med andre dagtilbud, skoler m.fl. både nationalt og internationalt. Det gør sig også gældende for samarbejdet med hjemmet, hvor digitale redskaber kan være et værktøj til brobygning og samskabelse mellem dagtilbud og hjem. Børnene skal klædes på til at indgå som borgere i et verdenssamfund. De skal kunne tilgå verden med digitale medier og lære at navigere i den. I dagtilbuddene skal der fokuseres på kreativitet og kulturforståelse, men i høj grad også på etik og sikkerhed. Pædagogerne skal derfor forholde sig kritisk til, hvorfor de bruger de digitale redskaber, og hvad målet med dem er. Dagtilbuddene skal samtidig fokusere på børnenes dannelse, og digitale redskaber kan understøtte såvel læringsprocessen som dannelsesprocessen. Børnene skal opnå kompetencer til at kunne begå sig i en digital og global verden. Det digitale skal tænkes som en del af dannelsen Udbyttet for deltagerne i netværket For alle tre delopgaver gælder det, at en vigtig del af opgaven er, at sikre at deltagerne i netværket også oplever en gevinst ved deres deltagelse. Det er således vigtigt, at deltagerne i netværket får følgende udbytter: Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 19 af 32

20 Projektbeskrivelse Præsenteres for og kan reflektere over den nyeste viden om it-understøttet læring. Kommer med input til forskningen om, hvad der virker i praksis. Får input til at igangsætte forandringsforløb i egen kommune med henblik på øget læring i dagtilbud ved brug af digitale redskaber. Netværket bruger hinanden som sparringspartner og kritisk ven under forandringsforløbet med henblik på at formulere mål og planlægge målopfølgning. Der er stor forskel på, hvor langt dagtilbuddene er ift. anvendelse af digitale redskaber. Det vil derfor være nyttigt med et forum, hvor dagtilbudsledere mv. kan sparre og idéudveksle om brugen af digitale redskaber i dagtilbud såvel indbyrdes som med forskningsdelen. Dagtilbuddene kan få input fra den nyeste forskning om, hvordan børn lærer ved brug af digitale redskaber, samt videregive deres erfaringer til forskningen om anvendelse af digitale redskaber i deres pædagogiske praksis. Ved således at bringe praksis og forskning sammen, vil der være god grobund for at udvikle next practice. Hovedopgaven ligger i, at indenfor hver delaftale skal forskning og praksis bringes sammen og det skal undersøges, hvordan digitale redskaber kan understøtte børns læring, og hvordan kvaliteten af det pædagogiske arbejde kan øges ved brug af digitale redskaber. Under hver delaftale følges konkrete praksiseksempler af forskeren. Praksiseksemplerne aftales med de deltagende dagtilbud. Det vil dreje sig om såvel eksisterende praksis,, som man ikke kender effekten af, og ny praksis, som aftales. Det er tilbudsgiveren, der har forskningsansvaret og ansvaret for at skabe ny viden indenfor de temaer, som de enkelte netværk undersøger. I løbet af analyseperioden afholdes tre netværksmøder, hvor forskere og netværk forpligter sig til at formidle viden og sparre både indenfor og på tværs af netværkene. Som en afslutning på projektet deltager såvel tilbudsgivere som netværksdeltagere i en formidlingskonference afholdt af KL, hvor de præsenterer, hvad de er nået frem til i de forskellige netværk. Endvidere udarbejdes i projektet for hver delaftale en siders rapport samt i fællesskab med den tilknyttede proceskonsulent en sammenfatning af resultaterne og perspektivering på tværs af alle tre temaer. Rapport skal give svar på de fem spørgsmål, som det er projektets formål at få belyst, herunder beskrive, hvordan anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud skaber størst mulig pædagogisk og læringsmæssig effekt, samt komme med konkrete anbefalinger til, hvordan Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 20 af 32

21 Projektbeskrivelse den fremadrettede digitale indsats i dagtilbud kan målrettes, så der sikres størst muligt afkast af den igangværende digitale udvikling. Anbefalingerne skal bl.a. kunne finde direkte anvendelse i dagtilbuddene og i Strategi for digital velfærd, når projektet er afsluttet. Slutproduktet skal i relevant omfang indarbejde resultater fra udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud samt indsatsen i regi af it i folkeskolen og herunder rammesætte anbefalingerne i forhold til et 0-18 års perspektiv på digitalisering. Det er et selvstændigt formål, at der løbende formidles viden fra projektet til praktikere og professionshøjskolerne med henblik på kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Videndelingen vil blandt andet blive udbredt på KL s konferencer, via KL.dk, EMU Dagtilbud, SM.dk, samt via de deltagende institutioners hjemmesider Organisering Der er i 2014 etableret en projektledelse, der er forankret i KLsom, med inddragelse af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, har varetaget nedenstående opgaver: Udarbejdelse af opsamling fra høringen afholdt ultimo oktober. Overordnet planlægning af netværksforløbene. Varetagelse af sekretariatsfunktioner i Varetagelse af oprettelse af netværk. Arrangeret de to første netværksmøder afholdt i december 2014 og februar Faciliteret processen på opstartsnetværksmødet i december Netværkene etableres på baggrund af resultaterne fra første netværksmøde, som blev afholdt d. 2. december Der forventes deltagelse af kommuner med 3-4 ledere/konsulenter/medarbejdere fra hver kommune. Projektledelse for de tematiserede netværk, ansvar for planlægning og praktisk afholdelse af netværksmøder og proces omkring forsknings og udviklingsaktiviteter varetages i 2015 af en proceskonsulent som tilknyttes projektet fra januar Det er endvidere proceskonsulentens Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 21 af 32

22 Projektbeskrivelse opgave at sikre sammenhæng mellem delaftalernes bidrag til den endelige afrapportering, således at denne fremstår som en samlet afrapportering. Som beskrevet i indledningen, er proceskonsulentens opgaver ikke en del af dette udbud. Der er etableret en projektstyregruppe med deltagelse af KL, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Digitaliseringsstyrelsen og Styrelsen for It og læring som tilbudsgiver og proceskonsulent (herefter kaldt konsortiet) refererer direkte til. Konsortiet skal holde en tæt kontakt til styregruppen, der inddrages i beslutninger omkring netværksarbejdet og koordinering ml. netværk og forskning. Konsortium og netværk forpligter sig til at formidle viden og sparre indenfor og på tværs af delaftalerne. Endvidere bliver der også etableret en projektfølgegruppe, som får deltagelse projektstyregruppemedlemmerne samt interessenter på dagtilbudsområdet Proces Første netværksmøde afholdt 2. december 2014 hvilke temaer skal delaftalerne undersøge Resultatet af netværksmødet fremgår ovenfor i beskrivelserne af delaftalernes temaer. Andet netværksmøde arbejdet starter Deltagerne fra første netværksmøde har inden andet netværksmøde givet bindende tilsagn om, hvorvidt de ønsker at være en del af projektet. Ligeledes skal de på forhånd have tilmeldt sig en delaftale. Det er nu tre lukkede netværk, og deltagerne er delt op indenfor delaftalerne. Der arbejdes hovedsagelig indenfor eget tema, men sparres og videndeles på tværs af netværkene. Konsortiet fremlægger deres undersøgelsesdesign indenfor de enkelte delaftaler. Samtidig indgås aftaler om, hvilke praksiseksempler i kommunerne, som konsortiet skal følge og forske i. Tredje netværksmøde Midtvejs-netværksmøde. Fjerde netværksmøde Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 22 af 32

23 Projektbeskrivelse Umiddelbart inden afslutning på projektet, og inden konsortiet færdiggør deres rapporter, afholdes sidste netværksmøde som et præsentationsmøde, hvor de deltagende ledere og forskere fra alle tre netværk præsenterer resultaterne. Afslutningskonference KL planlægger at afholde en afslutningskonference, hvor projektets samlede resultater præsenteres Tidsplan Gennemførelsen af projektet blev iværksat med udgangspunkt i høringen afholdt 28. oktober En overordnet tidsplan for aktiviteterne i projektet følger herunder. Tabel 1: Overordnet tidsplan for gennemførelsen af projektet Indhold Tidspunkt Indledning af projektet. Høringen. 28. okt Første netværksmøde 2. dec Udbud Dec jan Andet netværksmøde 4. februar 2015 Tredje netværksmøde Medio 2015 Fjerde netværksmøde Efterår 2015 Afslutningskonference Ultimo Formidling Formidling af resultater sker via forskningsrapporterne og på konference afholdt af KL, Danmarks læringsfestival, der afholdes i marts 2015, samt øvrige relevante konferencer samt KL.dk, EMU Dagtilbud og SM.dk. Tilbudsgiver bør som minimum være opmærksom på følgende baggrunds- og inspirationsmateriale: - Dagtilbudsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledning. - It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet, Rambøll Management Consulting og Implement Consulting Group (2014). - Resume af høring d. 28. oktober KL (2014). Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 23 af 32

24 Tjekliste 5. Tjekliste Tjeklisten er ment som en hjælp til, at tilbudsgiveren ikke glemmer elementer i sit tilbud. Listen indeholder punkter, som erfaringsmæssigt jævnligt overses af tilbudsgivere. Det skal dog fremhæves, at det alene er tilbudsgiverens ansvar at afgive komplet tilbud. Har tilbudsgiver udover punkterne i disposition for tilbud husket i sit tilbud at_ Fremsende et fremsendelsesbrev hvoraf entydigt fremgår, hvilken virksomhed eller sammenslutning der har afgivet tilbuddet. angive hvilke dele af tilbuddet der så vidt muligt ønskes behandlet fortroligt og undtaget fra aktindsigt. Opfylde alle minimumskrav Mærke forsendelsen som angivet Adressere korrekt Datere tilbud og datere erklæring(er) Underskrive tilbuddet på den indledende side Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 24 af 32

25 Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag 1 Soliditetserklæring En soliditetserklæring viser tilbudsgiverens soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgiverens soliditetsgrad som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent. Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 8 % i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgiverens samlede egenkapitals værdi i forhold til samlede aktiver, udregnet i procent. Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100. Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag 1 Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 25 af 32

26 Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag 2 Erklæring om hæftelse for øvrige tilbudsgiveres ydelser Såfremt der afgives tilbud fra en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium), er det tilstrækkeligt, at én af tilbudsgiverne opfylder minimumskravene angivet i punkt I givet fald skal den tilbudsgiver, der opfylder minimumskravet, medsende en underskrevet erklæring om, at denne tilbudsgiver hæfter for øvrige, navngivne tilbudsgiveres ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold. Undertegnede tilbudsgiver erklærer hermed at hæfte for følgende tilbudsgivere vedrørende minimumskravet i punkt 2.5.1: Såfremt erklæring ikke er relevant anføres dette. Dato: Firmanavn: Underskrift: Stempel: Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 26 af 32

27 Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag 3 Erklæring på tro og love om Udelukkelseskriterier 1. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver leverandør: a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/773 b) bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742 c) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. d) hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. 2. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk aktør: a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning c) som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed d) som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land g) som svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kan kræves i henhold til denne afdeling, eller som har undladt at give disse oplysninger. Undertegnede erklærer herved ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier og vil kunne fremsende en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest før kontraktstart. Dato: Firmanavn: Underskrift: Stempel: Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 27 af 32

28 Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag 4 Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres I henhold til Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige varekøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter artikel 27 skal tilbudsgivere eller de ansøgere, der deltager i en udbudsprocedure angive, at de ved udarbejdelsen af deres tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres. Det vil blive betragtet som udelukkelsesgrund, hvis tilbudsgiver ikke kan bekræfte, at bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres er overholdt. Tilbudsgiver erklærer hermed ved sin underskrift, at bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres er overholdt. Dato: Firmanavn: Underskrift: Stempel: Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 28 af 32

29 Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag 5 Dokumentation for, at tilbudsgiver jf. Udbudsdirektivet kan godtgøre, at han indehaver nødvendig autorisation eller organisatorisk medlemskab, såfremt dette er en forudsætning for, at tilbudsgiver i sit hjemland kan udføre den pågældende ydelse. Såfremt autorisation ikke er relevant anføres dette. Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 29 af 32

30 Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag 6 Underentreprise Erklæring fra tilbudsgiver om, hvor stor en del af opgaven (timeestimat/beløbsramme), der eventuelt planlægges givet i underentreprise, samt erklæring fra underleverandør om, at vedkommende har indvilliget i at påtage sig opgaven vedlægges som Tilbud-Bilag 6 Planlægges ingen del af opgaven givet i underentreprise anføres dette. Underleverandør (navn og adresse) Skønnet antal timer Evt. delopgave Skønnet pris Underskrift underleverandør Dato: Firmanavn: Underskrift: Stempel: Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 30 af 32

31 Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag 7 Forbehold Forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet accepteres ikke og vil medføre udelukkelse for deltagelse i nærværende udbud. Dette betyder, at identiteten af det samlede udbudsmateriale i det væsentligste skal fastholdes. I det omfang, tilbudsgiver ikke udtrykkeligt i Tilbud Bilag 7 tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold for udbudsmaterialet Dato: Firmanavn: Underskrift: Stempel: Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 31 af 32

32 Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag 8 Tro og love erklæring vedrørende Gæld til det offentlige Gæld til det offentlige Undertegnede erklærer hermed på tro og love i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at kunne deltage i offentlige udbudsforretninger, i hvilket omfang virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor virksomheden er etableret. Ved gæld til det offentlige forstås skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger. Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder i Danmark eller i det land, hvor virksomheden er etableret. Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på nuværende tidspunkt udgør: kr. (angiv beløb) Såfremt virksomhedens gæld overstiger kr skal nedenstående udfyldes. Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr : Ja Nej Der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og denne ordning er overholdt på nuværende tidspunkt: Ja Nej Underskriftsforhold Erklæringen afgives på vegne af virksomheden af nedenstående person, som med sin underskrift: - bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen; - på tro og love bekræfter korrektheden af oplysningerne i erklæringen; og - giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder. Virksomhedens navn: CVR-nummer: Undertegnedes stilling og navn: Dato: Underskrift: Udbudsmateriale vedrørende udbud af udviklings- og forskningsprojekt Side 32 af 32

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold Bilag 1 - Udelukkelsesforhold I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1-2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring. Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring. Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) Skabelon Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) Version 1 Side 1 af 7 Dokumentets anvendelse Når tilbud afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr.

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Tilbudsindhentning Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen sker som et led i udmøntningen

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver Skabelon - Tilbudsgiver Version 1 Side 1 af 5 Dokumentets anvendelse Dette dokument udfyldes på tro og love af tilbudsgiver. Ved en sammenslutning af virksomhed (f.eks. et konsortium) udfyldes dokumentet

Læs mere

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Version 1 Side 1 af 6 Dokumentets anvendelse Hvis tilbudsgiver

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen.

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. U D B U D S B E T I N G E L S E R for oplysnings- og debatkampagne mænd siger nej til vold mod kvinder, samt effektmåling af kampagnen. 2 Minister for ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og love erklæring vedr. udelukkelse fra deltagelse i udbud 2 3. Erklæring vedr. økonomiske nøgletal

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1 og 2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden

Kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden Kortlægning af udfordringer inden for køn, ligestilling og uddannelse i Norden Udbudsmateriale Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Kort

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udvikling af inspirationsmateriale til kommuner til styrket tidlig og forebyggende indsats til forældre til børn med handicap

Udvikling af inspirationsmateriale til kommuner til styrket tidlig og forebyggende indsats til forældre til børn med handicap Udvikling af inspirationsmateriale til kommuner til styrket tidlig og forebyggende indsats til forældre til børn med handicap Udbudsmateriale Socialstyrelsen Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. 3 1.1 Indledning 3 1.2 Ordregiver og kontaktperson 3 1.3 Udbudsmaterialet 3 1.4 Spørgsmål 3 1.5 Tidsplan 4 1.6 Afgivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers navn Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr

Udbudsbetingelser vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr vedrørende Nationalmuseets udbud af levering af gaschromatografi-massespektrometriudstyr (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af leverancen... 3 3 Betingelser for egnethed...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Håndværkerydelser for Københavns Tekniske Skole 1. Indledning 1.1. Ordregiver Københavns Tekniske Skole Carl Jacobsens Vej 25 C 2500 Valby Att.: Per Nielsen 1.2.

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer mv. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om vejlednings- og inspirationsmaterialer til arbejdet med læringsmålstyret undervisning med fokus på sproglig udvikling i fagene for tosprogede elever 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE midttrafik.dk J.nr. 1-23-4-216-1-12 MIDTTRAFIKS 36. UDBUD HOLSTEBRO BYBUSSER Juni 2013 UBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Den ordregivende myndighed. 3. Udbudsmaterialer Udbudsbetingelser Udbud af evaluering af skoleunderstøttende og skolerettede indsatser i satspuljeprojektet Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration

Udbudsbetingelser. Odder Kommune. Udbud af lønadministration Udbud af lønadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 1 4. Eget bud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 5.2 Anmodninger om

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek)

Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) Konkurrenceudsættelse af indkøb og serviceaftale for RFID gates til Det Kongelige Bibliotek og KUB (Københavns Universitets Bibliotek) (Konkurrenceudsættelse) 1 Indledning Det Kongelige Bibliotek og Københavns

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner

Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud kantinedrift på Campus Emdrup Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Generel beskrivelse af indkøbet og formålet...

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger og anlæg Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401

Læs mere

Horsens Kommune Renovering af inderhavnen Opslag om prækvalifikation

Horsens Kommune Renovering af inderhavnen Opslag om prækvalifikation Horsens Kommune Renovering af inderhavnen Opslag om prækvalifikation Sagsnr. 15.015 Dok. Navn Opslag om prækvalifikation Version A Dato 2016.02.03 Rev. - Udarbejdet JJ Kontrol ES Godkendt JJ 1 1. Projektorientering

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere