COK. Alment byggeri temamøde om almene boliger Statslige garantier og effektivitetstal. Odense. Den 6. september 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COK. Alment byggeri temamøde om almene boliger Statslige garantier og effektivitetstal. Odense. Den 6. september 2018"

Transkript

1 COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Statslige garantier og effektivitetstal Odense Den 6. september 2018

2 Kontakt og service Inge-Lis Kalum Schou tlf Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser nyhedsservice Håndbøger

3 Statslige garantier Baggrund for indførelse af statslige garantier på nogle lån og obligationer = udsigt til statslig besparelse på ydelsesstøtte Hvad er ydelsesstøtte? Det er forskellen på låntagers betaling på lån og faktisk ydelse, eksempel: Anskaffelsessum 1,137 mio.kr. Lån (88%) 1,000 mio.kr. Ydelse på lån (RT med afdrag i 30 år) 5 % kr. Beboerbetaling 2,8 % af a-sum og 0,27 % af lån kr. reguleres Ydelsesstøtte er forskellen af Landsbyggefonden) kr. og den betales af staten (ved renovering

4 Statslige garantier Hvilke lån er omfattet? De lån, hvor der er ydelsesstøtte, og som ydes på grundlag af 1. nybyggeri efter almenboliglovens renovering efter almenboliglovens Påbudte konverteringer efter almenboliglovens tilbagekøbsklausuler efter almenboliglovens 97a Andre lån med garantier efter almenboligloven er ikke omfattet, se nedenfor

5 Statslige garantier - forbud mod bindingsklausuler Støttede lån og finansiering under opførelse (= byggelån) Det er sædvanligt, at lånene kombineres og at der opnås særlige prisfordele. Denne prisfordel dækkes ind ved en løbende bidragsindtægt i HELE lånets løbetid. Og lånevilkårene indeholder derfor en binding til långiver = bindingsklausul Dette er ikke muligt ved lån med statslige garantier

6 Femtedelsordning og særlige forpligtelser Femtedelsordning (kapitaltilførsel) ydes efter almenboliglovens 92 1/5 til långiver 1/5 til kommunen 1/5 til boligorganisationen 2/5 til Landsbyggefonden Långiver er ved statsgaranterede lån forpligtet til at medvirke

7 Statslige garantier hvem betaler Låntagers bidrag er 0,27 % af hovedstol og det fortsætter uændret Långiver modtager beløbet og afregner til staten med 0,12 % i garantiprovision og 0,03 % i aflønnningsprovision, som dog tilbagebetales, hvis der ikke er tab på lån

8 Statslige garantier hvilke lån er ikke omfattet De lån og garantier på lånet, som ydes efter følgende bestemmelser er ikke omfattet af en statsgaranti: Almenboliglovens 29, stk. 4. Låneoptagelse ved grundkøb kan kun ske med garanti fra kommunen eller anden lige så sikker garanti. Almenboliglovens 73, stik. 2. Garanti for lån til indskud ved omdannelse af ældreboliger til almene ældreboliger. Almenboliglovens 98. Garanti for ekstraordinære renoveringsarbejder. Almenboliglovens 100, stk. 6. Garanti for renoveringsarbejder til ungdomsboliger. Bemærk, at der også ydes en obligatorisk underskudsdækning ved tilsagn efter denne bestemmelse. Almenboliglovens 117, stk. 2. Garanti for opførelse af ungdomsboliger, når bygherren er en selvejende almen boliginstitution Almenboliglovens 157, stk. 3. Garanti for lån fra Byggeskadefonden til udbedring af byggeskader mv. Almenboliglovens 160e. Opretning mv. i støttede private andelsboliger med tilsagn fra før den Almenboliglovens 160n. Garanti til ustøttede andelsboliger Almenboliglovens 162. Garanti for lån i kapitel 12-institutioner. Der er tale om lån til andre formål end boligformål, og garantien medregnes derfor i kommunens låneramme.

9 Statslige garantier - lånevilkår For lån UDEN statslige garantier gælder ingen særlige lånevilkår = mulighed for bindingsklausul Bidraget på lånet er fast med individuelt for den konkrete sag

10 Kommunale garantier og regarantier Der er ikke HJEMMEL til for kommunen at opkræve garantiprovision eller lignende Det gælder for ALLE garantier med eller uden statsgaranti, der ydes med hjemmel i almenboligloven Garantien ydes på en standarderklæring på for rene kommunale garantier og kommunale regarantier

11 Statslige garantier udbetaling af lån Statsgaranterede obligationer (til finansiering af lån) udbetales fra særligt finanscenter og tilbydes Nationalbanken DERFOR kan disse lån kun udbetales 1 gang om ugen på et bestemt tidspunkt

12 Effektivisering Effektiviseringsindsats 2020 er på en besparelse på 1,5 mia.kr for samlet sektor (ikke for afdelinger konkret). Der er opnået en besparelse på 1 mia. kr. i , se Lovtiltag: - Almlov er ændret - Driftsbek er ændret - Styringsrapporter er udbygget med effektivitetstal For BO gælder krav om effektiv og forsvarlig drift BO (= krav til bestyrelsen) må vurdere, om den lever op til dette krav

13 Effektivisering ændring af driftsbekendtgørelse Driftsbekendtgørelsen 13. Boligorganisationens bestyrelse skal påse, at boligorganisationen udøver god økonomistyring og egenkontrol samt løbende fremmer kvalitet og effektivitet under hensyn til almenboliglovens formål og målsætninger. Stk. 2. Boligorganisationens økonomistyring skal baseres på den fornødne ledelsesinformation, herunder om finansiering, kapacitet og aktiviteter. Stk. 3. Boligorganisationens bestyrelse skal sikre, at boligorganisationen gennemfører løbende egenkontrol med henblik på at øge sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, herunder ved tilbagevendende gennemgang af alle forretningsområder samt dokumentation heraf, jf. 73. Der skal herunder gennemføres de fornødne tiltag, hvis der på grundlag af effektivitetstal og øvrige analyser er fundet forbedringsområder. Stk. 4. Det skal ved egenkontrollen af et forretningsområde vurderes, om konkurrenceudsættelse af nogle eller alle delopgaver vil være hensigtsmæssigt og omkostningsreducerende. Stk. 5. Boligorganisationens bestyrelse skal påse, at der foreligger skriftlige forretningsgange på alle væsentlige driftsområder i boligorganisationen. Stk. 6. Boligorganisationens bestyrelse skal fastsætte mål for udviklingen i hver afdelings samlede driftsudgifter for den kommende 4 års periode, jf. 73, stk. 1.

14 Effektivisering - hvad er nyt I 13 Alt er nyt i bestemmelsen bortset fra stk. 5, har været gældende længe. Kommunen skal ikke se de skriftlige forretningsgange, men kan fx anmode herom i klagesager. 13, stk. 6, kan indgå i dialogmødet og sammenholdes med effektivitetstallene

15 Økonomistyring Egenkontrollen omfatter: Boligorganisationen gennemfører analyser og forbedringstiltag. Herved skal forbedringspotentialer med hensyn til effektivitet og kvalitet systematisk identificeres og realiseres. Indsatsen skal dokumenteres. Revisor gennemfører forvaltningsrevision, hvor indsatsen omhandles. Kommunen orienteres om indsatsen, mens særligt væsentlige aspekter tages op i styringsdialogen mellem boligorganisation og kommune.

16 Årsberetning og Mål for afdelinger (se afsnit 2.2) I årsberetningen redegøres for egenkontrol, herunder: Omfattede forretnings- og driftsområder Gennemførte undersøgelser, udviklingsarbejde m.v., herunder brug af benchmarking, Væsentlige konklusioner, Eventuelle besluttede foranstaltninger. Måltal for de driftsudgifter, som er omfattet af effektivitetstallet. Revisor kan bidrage til grundlaget for den fremtidige egenkontrol ved bemærkninger og anbefalinger i revisionsprotokollen, mundtlig præsentation af revisionens resultater m.v.

17 Effektivisering revisor opgaver Revisor foretager finansiel revision, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af boligorganisationens og afdelingernes midler og drift. Revisionen udføres blandt andet med udgangspunkt i boligorganisationens rapportering om den udøvede egenkontrol og den udøvede økonomistyring, herunder rapporteringen i årsberetningen

18 Benchmark og likviditetstal Benchmarkmodellen indeholder kun disse driftskonti: 109, 110, 111, 112.1, 114, 115, 117, 121 og 122. Beregnes 1 gang årligt pga. regnskabstal Farvekoder: RØD: 0-70 % indikerer stort effektiviseringspotentiale. De røde afdelinger er som minimum 30 % dyrere end bedste praksis på samtlige benchmarkede konti. GUL: % indikerer effektiviseringspotentiale. De gule afdelinger er mellem 10 og 30 % dyrere end bedste praksis på samtlige benchmarkede konti. GRØN: % indikerer effektiv drift. For de grønne afdelinger gælder, at det ikke har været muligt at finde sammenlignelige afdelinger, der er mere end 10 %. billigere på samtlige benchmarkede konti.

19 Brug af effektivitetstal og tilsynstema Kommunen kan fx bruge tilsynstemaet i styringsdialogen Drøft med organisationen, om der er særlige forhold, der gør sig gældende i de røde afdelinger. Spørg ind til afdelingernes udgiftsmål i organisationens årsberetning Diskuter evt. analyser af organisationens effektiviseringspotentialer. Gennemgå tjeklisten med typiske effektivitetstiltag, og diskuter tiltag, der evt. kunne være relevante for organisationen.

20 Brug af effektivitetstal Boligorganisationen kan fx bruge tilsynstemaet i styringsdialogen Forklar kommunen om særlige forhold, der påvirker de røde afdelingers udgiftsniveau. Fremlæg afdelingernes fireårige udgiftsmål som angivet i årsberetningen. Præsenter kommunen for planlagte effektiviseringstiltag. Fortæl kommunen om særlige udfordringer i forbindelse med effektiviseringsarbejdet

Alment byggeri temamøde om almene boliger Effektivisering mv. Albertslund. Den 7. september 2017

Alment byggeri temamøde om almene boliger Effektivisering mv. Albertslund. Den 7. september 2017 Alment byggeri temamøde om almene boliger Effektivisering mv Albertslund Den 7. september 2017 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning

Læs mere

Temamøde om alment byggeri. den 24. januar Stevns Kommune

Temamøde om alment byggeri. den 24. januar Stevns Kommune Temamøde om alment byggeri den 24. januar 2019 Stevns Kommune Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Middelfart Den 3. oktober 2018 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 4. oktober 2017 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

COK Renovering i støttet byggeri og finansiering Temamøde. Århus

COK Renovering i støttet byggeri og finansiering Temamøde. Århus COK Renovering i støttet byggeri og finansiering Temamøde Århus Den 30. april 2019 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

Alment byggeri kvartalsmøde den 23. april 2018 Byrådet i Odense kommune

Alment byggeri kvartalsmøde den 23. april 2018 Byrådet i Odense kommune Alment byggeri kvartalsmøde den 23. april 2018 Byrådet i Odense kommune Oplæg til paneldebat Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 1. september 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Kokkedal Den 26. maj 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

VEJLEDNING OM EGENKONTROL I ALMENE BOLIGORGANISATIONER VEJLEDNING 2018

VEJLEDNING OM EGENKONTROL I ALMENE BOLIGORGANISATIONER VEJLEDNING 2018 VEJLEDNING OM EGENKONTROL I ALMENE BOLIGORGANISATIONER VEJLEDNING 2018 Vejledning om egenkontrol i almene boligorganisationer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 2018 Titel: Vejledning om egenkontrol i

Læs mere

Notat. Tilsynsforpligtelse almene boliger. 1. Det retlige grundlag. 1.a Overordnede - tilsyn - dialogen

Notat. Tilsynsforpligtelse almene boliger. 1. Det retlige grundlag. 1.a Overordnede - tilsyn - dialogen Notat Tilsynsforpligtelse almene boliger 1. Det retlige grundlag 1.a Overordnede - tilsyn - dialogen Dato: 30. januar 2018 Sags nr.: 03.00.00-G00-11-17 Sagsbehandler: RNS De overordnede regler om kommuners

Læs mere

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor www.pwc.dk God virksomhedsdrift i den almene boligsektor Holstebro januar 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Regeringens ønske om en modernisering og effektivisering af den almene boligsektor Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger

Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Tilsyn med almene boligorganisationer Stevns Kommune Indhold 1. Almene boligorganisationer... 3 2. Omfanget af det kommunale tilsyn... 3 2.1 Tilsynet under opførelsen... 3 2.2 Tilsynet

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

UDKAST. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer) 1 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Styringsdialog 2018 Lejerbo Århus. TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune

Styringsdialog 2018 Lejerbo Århus. TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune Styringsdialog 2018 Lejerbo Århus Mødedato: Mødetid: 10:00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Lejerbo Formand Inge Køster Forretningsfører Pia Hesselvig Resumé Tilstede fra Aarhus Kommune

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 206 Folketinget 2017-18 Fremsat den 21. marts 2018 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Finansiering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2017/1 LSF 206 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2018-1617 Fremsat den 21. marts 2018

Læs mere

Dette notat indeholder definitionen af flere almindelige begreber inden for den almene boliglovgivning:

Dette notat indeholder definitionen af flere almindelige begreber inden for den almene boliglovgivning: Notat Dato: 05-02-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen Tlf.: 89594077 E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 15/19610 Notat vedr. begreber indenfor Almen bolig Dette notat indeholder definitionen

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Økonomi & Personale. Vejledning ift. Alment Nybyggeri. Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Notat. Teknik & Miljø Økonomi & Personale. Vejledning ift. Alment Nybyggeri. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen Mobilnummer 21 53 36 50 E-mail csp@esbjergkommune.dk Notat Vejledning ift. Alment Nybyggeri Indhold Grundkapital:...2

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Finansiering af salg af boliger med tab i hårde ghettoområder

Finansiering af salg af boliger med tab i hårde ghettoområder Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefon +45 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Finansiering af salg af boliger med tab i hårde ghettoområder Notat BO0104-00246 28-01-2019 På møde

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Arealudvikling og Almene Boliger Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Arealudvikling og Almene Boliger Aarhus Kommune Mødedato: 11. marts 2019 Mødetid: 9:00 Mødested: Karen Blixens Boulevard 7 Deltagere: Tilstede fra AAB: Direktør Anders Rønnebro Økonomichef Tina Lundum Jensen Projektchef Morten Strunge Driftschef Allan

Læs mere

Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD

Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD Lån og garantier i alment byggeri Konsulent Inge-Lis Kalum Kundedirektør, almen Marianne Due, RD/ Afdelingschef Maibritt Larsen, RD Storkunder Ejendomme Team Almen Aalborg: * Lotte Dahlstrøm * Lisbeth

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af socialministeren (Karen Jespersen) Udkast af 17. december 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger og lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 23. februar 2010 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende

Læs mere

Dagsordenpunkt. Skoleparken 1, skema A, renovering. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Skoleparken 1, skema A, renovering. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Skoleparken 1, skema A, renovering Beslutning Gennemgang af sagen Byrådet principgodkendte 04.10.2016, punkt 223, et projekt vedrørende renovering af eksisterende boliger samt et projekt

Læs mere

5. Byfornyelse. 6. Finansiering

5. Byfornyelse. 6. Finansiering Dec. 2012 1. Opførelse af almene boliger 2. Modernisering af almene boliger 3. Renovering af almene boliger 4. Opførelse af private andelsboliger 5. Byfornyelse 6. Finansiering 7. Styring af det støttede

Læs mere

Økonomiudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune

Økonomiudvalget. Delegationsplan for Køge Kommune Delegationsplan for Køge Kommune ndholdsfortegnelse Planlægning... 2 Lov om planlægning... 2 Lov om miljøvurdering af planer og programmer... 2 Lov om byfornyelse og udvikling af byer... 3 Lov om almene

Læs mere

Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2 i Bo42

Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2 i Bo42 Dagsorden afdelingsbestyrelsesmøde i afdeling 2 i Bo42 Hvornår: Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 19.00 Hvor: Hos Ingrid Afdelingsbestyrelsens medlemmer: Ingrid Hansen, Lis Jensen og Jørn Jensen og Marianne

Læs mere

Effektivitetstal. Ofte stillede. spørgsmål? Effektiviseringsenheden 2017

Effektivitetstal. Ofte stillede. spørgsmål? Effektiviseringsenheden 2017 Effektivitetstal Ofte stillede spørgsmål 70 90 0 100 Effektiviseringsenheden 2017 Hvordan er tallene beregnet En afdelings effektivitetstal er bedste praksis fratrukket afdelingens effektiviseringspotentiale.

Læs mere

garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af alment byggeri

garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af alment byggeri Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Sagsnr.: BO0103-00036 Dato: 14-12-2018 Sagsbehandler: jhan Høringsnotat Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Boligforeningen af 10. marts oplyser, at organisationen har fokus på at optimere driftsområdet.

Boligforeningen af 10. marts oplyser, at organisationen har fokus på at optimere driftsområdet. Styringsdialog Boligforeningen af 10. marts 2018 Mødedato: Mødetid: 09:00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligorganisationen: Direktør Bjarne Wissing Resumè Tilstede fra Aarhus Kommune:

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Boligorganisationens nummer og navn, organisationstype og regnskabsperiode I. Boligorganisationen Pkt. I omhandler boligorganisationens

Læs mere

Støttet byggeri. Københavns Kommune. den 12. oktober 2016

Støttet byggeri. Københavns Kommune. den 12. oktober 2016 Støttet byggeri Københavns Kommune den 12. oktober 2016 Kontakt Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 www.inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Bøger Introduktion

Læs mere

Almen effektivitet - SALUS Boligadmi nistration A.m.b.a.

Almen effektivitet - SALUS Boligadmi nistration A.m.b.a. Almen effektivitet - SALUS Boligadmi nistration A.m.b.a. Der er fokus på effektivisering af driften i den almene boligsektor, fordi driftsudgifterne over en årrække er steget mærkbart. Høje driftsudgifter

Læs mere

Effektivisering af den almene boligsektor Sker der noget?

Effektivisering af den almene boligsektor Sker der noget? Effektivisering af den almene boligsektor Sker der noget? BL Forvaltningskonference August 2017 Lars Otto, lao@tbst.dk, 4187 1846 Signe Fosgaard, sif@tbst.dk, 4171 7841 Udvikling siden 2014 Mia. 2014-kr.

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Odense COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Odense Den 24. september 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Effektivitet med fokus på særligt ineffektive afdelinger

Effektivitet med fokus på særligt ineffektive afdelinger Årets tilsynstema: TILSYNSTEMA 2017 Effektivitet med fokus på særligt ineffektive afdelinger I forbindelse med vedtagelsen af lovforslag om effektivisering af den almene sektor i 2016 meddelte Trafik-,

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Boligselskabet Rosenvænget

Boligselskabet Rosenvænget Boligselskabet Rosenvænget Referat af dialogmøde mellem boligorganisation (BO) og Frederikssund Kommune Onsdag den 7. november 2018, kl. 10.00, i mødelokale F6 MØDEDELTAGERE Jannie Bratfeldt, Politik og

Læs mere

VELKOMMEN KREDSMØDE DET HANDLER OM BEBOERNES HUSLEJE

VELKOMMEN KREDSMØDE DET HANDLER OM BEBOERNES HUSLEJE VELKOMMEN KREDSMØDE DET HANDLER OM BEBOERNES HUSLEJE Kredsmøde 3. kreds 15. juni 2017 Dagsorden Effektivisering i den almene sektor Baggrund og indhold i aftalen Status på effektivisering Ledelsesrollen

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Benchmarking analyser fra Landsbyggefonden

Benchmarking analyser fra Landsbyggefonden Benchmarking analyser fra Landsbyggefonden BLs DriftsNet Erfa-Netværk Øst 26 april 2017 Evy Ivarsson Nielsen Historik I forlængelse af Boligaftale 2014: Nedsættelse af arbejdsgruppe om effektiviseringsmål

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

Benchmark analyser fra Landsbyggefonden

Benchmark analyser fra Landsbyggefonden Benchmark analyser fra Landsbyggefonden Viden er guld - Ledelse og grunddata i de almene boligorganisationer 9. juni 2017 Evy Ivarsson Nielsen Historik I forlængelse af Boligaftale 2014: Nedsættelse af

Læs mere

Støttet byggeri. Købehavns Kommune. den 3. 4. december 2015

Støttet byggeri. Købehavns Kommune. den 3. 4. december 2015 Støttet byggeri Købehavns Kommune den 3. 4. december 2015 Kontakt Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 www.inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Bøger Introduktion

Læs mere

2007/2 LSV 62 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. til

2007/2 LSV 62 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april Forslag. til 2007/2 LSV 62 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-2227 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. april 2008 Forslag til Lov

Læs mere

BESTYRELSESNET ERFA-GRUPPE VEST

BESTYRELSESNET ERFA-GRUPPE VEST BESTYRELSESNET ERFA-GRUPPE VEST Dorte Hjerrild og Mette Jørgensen, BL BestyrelsesNets ERFA-gruppe øst, 7. september 2017 Program Effektivitetsdata Oplæg Kig på egne tal Sparring om bestyrelsens arbejde

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2010/13540 Dato: 15-11-2010 Sag: Tilsyn med boligselskabsregnskaber 2008/ samt Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Der foreligger

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 11. november 2013 Kommunal garanti til landsbyggefondsstøttet renovering Aarhus Kommune Teknik og Miljø Kommunal garanti til støtte fra Landsbyggefonden

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde 2017 med Bedsted Andelsboligforening

Referat, styringsdialogmøde 2017 med Bedsted Andelsboligforening Referat, styringsdialogmøde 2017 med Bedsted Andelsboligforening Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen

Læs mere

boli.nu s kursusfolder for 2019

boli.nu s kursusfolder for 2019 boli.nu s kursusfolder for 2019 1 Indhold Kursusplan 2019... 3 Praktisk info... 4 Råderet... 5 Forvaltningsrevision og styringsdialog... 6 Det gode afdelingsmøde... 8 Budget og regnskab... 9 Udlejning,

Læs mere

boli.nu s kursusfolder for 2017/2018

boli.nu s kursusfolder for 2017/2018 boli.nu s kursusfolder for 2017/2018 1 Indhold Kursusplan 2017/2018... 3 Praktisk info... 4 Budget og regnskab... 5 Forvaltningsrevision og styringsdialog... 7 Det gode afdelingsmøde... 9 Flytteprocedure...

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Bilag til delegationsplan oktober tilsyn med støttet byggeri (lov om almene boliger m.v.)

Bilag til delegationsplan oktober tilsyn med støttet byggeri (lov om almene boliger m.v.) Bilag til delegationsplan oktober 2008 - tilsyn med støttet byggeri (lov om almene boliger m.v.) 1. Anvisning Ad 1.1 Den almene boligorganisation skal efter Byrådets bestemmelse stille indtil hver fjerde

Læs mere

Styringsdialog Østjysk Bolig TEKNIK OG MILJØ Arealudvikling og Almene Boliger Aarhus Kommune

Styringsdialog Østjysk Bolig TEKNIK OG MILJØ Arealudvikling og Almene Boliger Aarhus Kommune Styringsdialog Østjysk Bolig 2018 Mødedato: Mødested: Karen Blixens Boulevard 7 Deltagere: Tilstede fra boligorganisationen: Direktør Allan Søstrøm Bestyrelsesformand Katja Hillers Udlejningschef Connie

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Orientering til Økonomiudvalget - Proces for revisionsrapportering

Orientering til Økonomiudvalget - Proces for revisionsrapportering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 16. maj 2019 Orientering til Økonomiudvalget - Proces for revisionsrapportering Baggrund Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard

Læs mere

Tilsynsopgaven med almenboligselskaber

Tilsynsopgaven med almenboligselskaber Tilsynsopgaven med almenboligselskaber 1. Tilsynsopgaven med almenboligselskaber. Ifølge almenboliglovens 164 skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med de almennyttige boligorganisationer. Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Vil ministeren i den forbindelse tage udgangspunkt i den gennemsnitlige størrelse (kvadratmeter) og oplyse denne?

Vil ministeren i den forbindelse tage udgangspunkt i den gennemsnitlige størrelse (kvadratmeter) og oplyse denne? Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 606 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. juni 2018 2018-2895 Frederiksholms

Læs mere

Nye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato:

Nye anlægsprojekter. Betegnelse SUM / TRANSPORT Udfyldt af: JR. Dato: Nye anlægsprojekter Udfyldt af: JR Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Dato: 29-05-2017 Prioritet Betegnelse (beløb er i ) Vedligeholdelse af kapitalapparat Implementering

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

Nybyg at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til projektet med en støtteberettiget anskaffelsessum på kr.

Nybyg at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene boliger til projektet med en støtteberettiget anskaffelsessum på kr. Punkt 14. Godkendelse af 36 nye almene familieboliger og renovering af eksisterende almene familieboliger i Sankelmarksgade, 9000 Aalborg Himmerland Boligforening (skema A) 2016-006441 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3

Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej Randers SØ. Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening (v/dab), afdeling 51, Purhus 3 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig vurdering

Læs mere

Styringsdialog Boligkontoret TEKNIK OG MILJØ Arealudvikling og Almene Boliger Aarhus Kommune

Styringsdialog Boligkontoret TEKNIK OG MILJØ Arealudvikling og Almene Boliger Aarhus Kommune Styringsdialog Boligkontoret 2018 Mødedato: Mødetid: 09:00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand Søren Høgsberg Næstformand Henrik Autzen Direktør Morten Homann

Læs mere

Halsnæs Boligselskab

Halsnæs Boligselskab Halsnæs Boligselskab Revisionsprotokollat om udkast til årsregnskab 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Ahlgade 63, 4300 Holbæk T: 5158 4300, F: 5158

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HALSNÆS KOMMUNE NOTAT OM DET REGNSKABSMÆSSIGE TILSYN FOR REGNSKABSÅRET 2011 FOR DET OFFENTLIGT

Læs mere

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato.

yder dækning til skader, der anmeldes senest 20 år efter byggeriets afleverings- eller skæringsdato. årsberetning 2008 Byggeskadefonden Byggeskadefonden er en selvejende institution med tre overordnede formål: at forestå og afholde udgifter til eftersyn af støttet boligbyggeri at yde støtte til dækning

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget (Omtryk Manglende bilag vedlagt) L 206 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget (Omtryk Manglende bilag vedlagt) L 206 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 (Omtryk - 16-05-2018 - Manglende bilag vedlagt) L 206 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 4171 7809

Læs mere

Halsnæs Kommune Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2015 for det offentligt støttede boligbyggeri

Halsnæs Kommune Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2015 for det offentligt støttede boligbyggeri Halsnæs Kommune Notat om det regnskabsmæssige tilsyn for regnskabsåret 2015 for det offentligt støttede boligbyggeri 1. Arresø Boligselskab 2. Den selvejende institution, ældreboligerne i Melby 3. Boligselskabet

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart, herunder:

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender projekt og anskaffelsessum inden byggestart, herunder: Punkt 10. Godkendelse af skema B for Himmerland Boligforening afd. 31, 85 og 87 - Sankelmarksgade 2-4 (renovering og tagboliger) og Bleggårdsgangen (nybyg), 9000 Aalborg 2018-053938 By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune Side 1 af 8 TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune Styringsdialog 2016 - Kollegiekontoret Mødedato: 14. april 2016 Mødetid: 10.00 Mødested: Hack Kampmanns Plads 1 3, 1. th. Deltagere:

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Fra boligselskabet: Områdeleder Mette Andersen og økonomichef Louise Bjerggaard Thomsen

Fra boligselskabet: Områdeleder Mette Andersen og økonomichef Louise Bjerggaard Thomsen MØDE Mødedato 20.december 2018 Mødetidspunkt Kl. 13.00 14.30 Dialogmøde med Boligselskabet Sjælland Mødested Deltagere Benediktevej 19, 4100 Ringsted Fra boligselskabet: Områdeleder Mette Andersen og økonomichef

Læs mere

Den almene boligsektors styring. SBI sept. 2008

Den almene boligsektors styring. SBI sept. 2008 Den almene boligsektors styring SBI sept. 2008 Nov. 2005 Jan. 2006 Sep. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Sep. 2008 Mod 2010 Den fremtidige styring af den almene sektor - processen Nov. 2005 Jan. 2006 Sep. 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Uddrag af udkast til ejerstrategi afsnit 23 vedrørende almene boligorganisationer.

Uddrag af udkast til ejerstrategi afsnit 23 vedrørende almene boligorganisationer. GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet NOTAT Bilag 2: Ejerstrategi for almene boliger Dato: 17. oktober 2017 Af: Jesper Graff Thøger Uddrag af udkast til ejerstrategi afsnit 23 vedrørende almene boligorganisationer.

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Boligforeningen 3B Havneholmen København V. Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v.

Boligforeningen 3B Havneholmen København V. Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v. Boligforeningen 3B Havneholmen 21 1561 København V Tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.v. 91 støtte til renovering m.v. Boligorganisation : Boligforeningen 3B Afdeling : 6067

Læs mere

Statsbanepersonalets Andelsboligforening. Revisionsprotokollat til årsregnskab

Statsbanepersonalets Andelsboligforening. Revisionsprotokollat til årsregnskab Statsbanepersonalets Andelsboligforening Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Ahlgade 63, 4300 Holbæk T: 5158

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Til forsiden af retsinformation.dk BEK nr 1701 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-12-2010 Kulturministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den 30. januar 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til L 62 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed. (Finansiering af

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v. NOTAT Dato: 10. marts 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 574797 Sociale klausuler om uddannelses og praktikaftaler og arbejdsklausuler i almene byggerier m.v.

Læs mere