Bilagsrapport. Erhvervssygdomssager. om veteraner med en. psykisk lidelse. - En undersøgelse af. Arbejdsmarkedets. Erhvervssikrings praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsrapport. Erhvervssygdomssager. om veteraner med en. psykisk lidelse. - En undersøgelse af. Arbejdsmarkedets. Erhvervssikrings praksis"

Transkript

1 Oktober 2018 Bilagsrapport Erhvervssygdomssager om veteraner med en psykisk lidelse - En undersøgelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis

2 2 Indholdsfortegnelse BILAG 1 REGLER 3 BILAG 2 EKSEMPEL PÅ AFGØRELSE 8 BILAG 3 EKSEMPLER PÅ FØLGEBREVE 11 BILAG 4 ANALYSESKEMAER 15

3 3 BILAG 1 Regler Vi har alene medtaget uddrag af regler, som er relevante for denne undersøgelses genstandsfelt. Forvaltningsloven indgår ikke i bilaget. UDDRAG AF LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING - LBK NR 216 AF 27/02/2017 Uddrag af kapitel 3 - Arbejdsskade 5. Ved arbejdsskade i denne lov forstås ulykke, jf. 6, og erhvervssygdom, jf. 7, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under, jf. dog 10 a. 7. Ved erhvervssygdomme forstås efter denne lov: 1) Sygdomme, som efter medicinsk dokumentation er forårsaget af særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper gennem deres arbejde eller de forhold, det foregår under, er udsat for i højere grad end personer uden sådant arbejde. Endvidere sygdomme hos et levendefødt barn, der er pådraget inden fødslen som følge af moderens arbejde under graviditeten. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter indstilling fra Erhvervssygdomsudvalget, jf. 9, i en fortegnelse, hvilke sygdomme der anses for at være af denne karakter. 2) Andre sygdomme, herunder sygdomme hos et levendefødt barn pådraget inden fødslen, hvis det godtgøres, enten at sygdommen efter den nyeste medicinske dokumentation opfylder de krav, som er nævnt i nr. 1, 1. pkt., eller at den må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art. Stk. 2. Sygdomme som følge af påvirkninger af forældrene før befrugtningen eller efter fødslen vil kunne henføres under loven ved ændring af fortegnelsen nævnt i stk. 1, nr. 1, eller efter stk. 1, nr. 2, hvis det godtgøres, at disse påvirkninger har skadende effekt på foster eller barn. Stk. 3. Sygdomme, der er omfattet af stk. 1, nr. 2, og stk. 2, kan kun anerkendes efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget, jf. 9. Disse sygdomme skal forelægges Erhvervssygdomsudvalget, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skønner, at der er mulighed for, at sygdommen vil kunne anerkendes.

4 4 9. Beskæftigelsesministeren nedsætter et udvalg, som indstiller til beskæftigelsesministeren, hvilke sygdomme der opfylder kravene for at blive optaget på den i 7, stk. 1, nævnte fortegnelse. Stk. 2. Udvalget består af en formand og 8 andre medlemmer, der udnævnes for 3 år ad gangen. Stk. 3. Beskæftigelsesministeren udnævner udvalgets formand og medlemmer samt stedfortrædere for disse således 1 medlem efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen, 1 medlem efter indstilling fra Arbejdstilsynet, 1 medlem efter indstilling fra de offentlige arbejdsgivere, 1 medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, 2 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening og 2 medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark. Stk. 4. Medlemmer af Erhvervssygdomsudvalget kan ikke samtidig være medlemmer af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller bestyrelsen for ATP. Stk. 5. Beskæftigelsesministeren fastsætter udvalgets forretningsorden, herunder regler om udvalgets indstillinger og offentliggørelse heraf. UDDRAG AF OV OM ERSTATNING OG GODTGØ- RELSE TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER OG ANDRE STATSANSATTE MED SENT DIAGNO- STICERET POSTTRAUMATISK BELASTNINGSRE- AKTION - LOV NR 336 AF 02/04/ Denne lov omfatter tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion og deres efterladte. Stk. 2. I denne lov forstås ved tidligere udsendte soldater og andre statsansatte personer, der som led i ansættelsen i staten har været udsendt mindst en gang eller i øvrigt i tjenstligt medfør har opholdt sig i udlandet i områder, hvor danske statsansatte deltager i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. 2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tilkender erstatning og godtgørelse for sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion, når 1) sygdommen ikke kan anerkendes som erhvervssygdom efter lov om arbejdsskadesikring, 2) begrundelsen for, at sygdommen ikke kan anerkendes efter lov om arbejdsskadesikring, er, at der mangler dokumentation for tidsmæssig sammenhæng mellem belastning og sygdomsdebut, og 3) der foreligger en psykiatrisk speciallægeerklæring udstedt senere end 6 måneder efter belastningens ophør, hvori det

5 5 erklæres, at den undersøgte person lider af posttraumatisk belastningsreaktion, og at sygdommen er opstået i tilknytning til og som følge af udsendelse som nævnt i 1, stk. 2. UDDRAG AF BEKENDTGØRELSE OM FORTEG- NELSE OVER ERHVERVSSYGDOMME ANMELDT FRA 1. JANUAR BEK NR 960 AF 28/06/ En sygdom kan anerkendes som erhvervssygdom, jf. lovens 7, stk. 1, nr. 1, hvis følgende generelle betingelser er opfyldt: 1) Den skadelige påvirkning skal have en styrke og tidsmæssig udstrækning, som efter medicinsk dokumentation kan forårsage sygdommen. 2) Sygdomsbilledet skal efter medicinsk dokumentation stemme overens med den skadelige påvirkning og sygdommen. 3) Sygdommen må ikke med overvejende sandsynlighed skyldes andre forhold end de erhvervsmæssige, jf. lovens 8, stk. 1. Stk. 2. Desuden skal særlige betingelser, der er nævnt under de enkelte punkter i fortegnelsen, jf. bilag 1, være opfyldt, se eventuelt stikordsregistret i bilag 2. Gruppe F: Psykisk sygdom F.1. F.2. Posttraumatisk belastningsreaktion (når symptomer på sygdommen opstår senest inden for 6 måneder, og sygdommen er fuldt til stede inden for få år) Depression med debut i nær tidsmæssig sammenhæng med belastning Traumatiske begivenheder eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur Krigsdeltagelse som har indebåret enten traumatiske begivenheder og/eller situationer af kortere eller længere varighed af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur

6 6 ICD-10 KRITERIER FOR POSTTRAUMATISK STRESS-SYNDROM F43.1: Posttraumatisk belastningsreaktion: A. Tidligere udsættelse for en exceptionelt svær belastning af katastrofekarakter. B. 1. Tilbagevendende genoplevelse af traumerne i "flashbacks", påtrængende erindringer eller mareridt eller 2. Stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet. C. Undgåelse af alt, der minder om traumerne D. 1. Delvis, eventuelt fuld amnesi (fortrængning) af de traumatiske oplevelser eller 2. Vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab, herunder mindst 2 af følgende: Ind- eller gennemsovningsbesvær Irritabilitet eller vredesudbrud Koncentrationsbesvær Hypervigilitet (øget vagtsomhed) Tilbøjelighed til at fare sammen E. Optræder inden for 6 måneder efter de traumatiske oplevelser. ICD-10 KRITERIER FOR DIAGNOSTICERING AF DEPRESSION A: Grundliggende kriterier Symptomvarighed mere end 2 uger Ingen tidligere hypomane eller maniske episoder Organisk ætiologi udelukkes B: Kernesymptomer Nedtrykthed Nedsat lyst/interesse Nedsat energi eller øget trætbarhed C: Ledsagesymptomer Nedsat selvtillid/selvfølelse

7 7 Selvbebrejdelser/skyldfølelse Tanker om død/selvmord Tænke-/koncentrationsbesvær Agitation/hæmning Søvnforstyrrelser Appetit- og vægtøgning Gradsopdeling Lettere grad: A + 2 kriterier fra B + 2 kriterier fra C Moderat grad: A + 2 kriterier fra B + 4 kriterier fra C Svær grad: A + 3 kriterier fra B + 5 kriterier fra C

8 8 BILAG 2 Eksempel på afgørelse Nedenfor fremgår et eksempel på et uddrag af en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) om anerkendelse af en veterans psykiske sygdom som arbejdsskade. Afgørelsen er anonymiseret. Eksemplet skal alene illustrere formen på afgørelsen.

9 9

10 10

11 11 BILAG 3 Eksempler på følgebreve Nedenfor fremgår to eksempler på følgebreve som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) sender sammen med spørgeskemaer til veteranerne: 1. Et følgebrev der er sendt sammen med et spørgeskema der specifikt handler om veteranens udsendelse 2. Et følgebrev der er sendt sammen med et spørgeskema om veteranens generelle psykiske helbred og arbejde

12 1. Følgebrev der er sendt sammen med et spørgeskema der specifikt handler om veteranens udsendelse 12

13 2. Følgebrev der er sendt sammen med et spørgeskema om veteranens generelle psykiske helbred og arbejde 13

14 14

15 15 BILAG 4 Analyseskemaer Nedenfor fremgår de analyseskemaer, som henholdsvis sagsbehandlerne og lægekonsulenterne har udfyldt i forbindelse med gennemgangen af de 50 sager. ANALYSESKEMA TIL SAGSBEHANDLERE Analyseskema til undersøgelse af praksis i sager om veteraner med psykiske sygdomme Ved at klikke på printerikonet nedenfor, har du mulighed for at printe et tomt spørgeskema, hvor alle spørgsmålene fremgår. Vær opmærksom på, at der er automatiske spring mellem spørgsmålene i skemaet, når det besvares elektronisk. Det betyder, at du ikke nødvendigvis vil få stillet alle spørgsmålene, som fremgår af den printede udgave. 1. Grundoplysninger 1.1 Sikredes fødselsår 1.2 Køn 2. Oplysninger om sagen og AES (ASK s) afgørelse 2.1 Hvem er sagen anmeldt til? (1) AES (2) ASK 2.2 Sagen er anmeldt til AES (ASK) den (åååå-mm-dd) 2.3 Hvem har afgjort sagen? (1) AES (2) ASK 2.4 AES (ASK) har afgjort sagen den (åååå-mm-dd)

16 Sygdommen, der er anmeldt (flere svar kan vælges) (1) Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) (2) Akut belastningsreaktion (3) Uspecificeret belastningsreaktion (4) Tilpasningsreaktion (5) Personlighedsændring efter katastrofeoplevelser (6) Depression (7) Anden 2.5 Bemærkninger 2.6 AES (ASK) har begrundet afgørelsen med, (flere svar kan vælges) (1) at den anmeldte sygdom ikke er på fortegnelsen over erhvervssygdomme (2) at AES (ASK) ikke er enig i, at sikrede har den anmeldte sygdom, men en anden psykisk sygdom (3) at sikrede ikke har været relevant udsendt (4) at der ikke er tale om sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion (5) at sikrede ikke har været udsat for relevant belastning (6) at der ikke er tidsmæssig sammenhæng mellem belastning og symptomdebut (9) Andet 2.6 Bemærkninger

17 17 3. Materiel vurdering af sagen 3.1 Er afgørelsen samlet set i overensstemmelse med regler og praksis? (1) Ja, vi ville indstille, at vi stadfæstede afgørelsen på et møde, hvis vi behandlede den som en klage (2) Nej, vi ville indstille, at vi ændrede afgørelsen, hvis det var en klage, vi skulle afgøre på et møde (3) Nej, vi ville indstille, at vi hjemviste afgørelsen, hvis det var en klage, vi skulle afgøre på et møde (4) Nej, vi ville indstille, at vi ophævede afgørelsen, hvis det var en klage, vi skulle afgøre på et møde 3.1 Bemærkninger Vurdering efter arbejdsskadesikringsloven Sagen ville blive indstillet til stadfæstelse (1) Med samme begrundelse som AES (ASK) har givet (2) Med anden begrundelse uddyb i bemærkningsfeltet (ved besvarelsen skal måler være obs på, om der er tale om en stadfæstelse med anden begrundelse, eller om der reelt er tale om, at afgørelsen bliver ændret selvom resultatet er det samme - tjek evt. forvaltningsretsnetværket - det kan have betydning også for svaret i spm. 3.1)

18 Bemærkninger Vurdering efter arbejdsskadesikringsloven Angiv hovedårsag(er) til, at afgørelsen ville blive indstillet til ændring (1) Sikrede har PTSD (2) Sikrede har været udsat for relevante belastninger (3) Der er tidsmæssig sammenhæng mellem belastninger og symptomdebut (4) Andet Bemærkninger Vurdering efter arbejdsskadesikringsloven Angiv hovedårsag(er) til, at afgørelsen ville blive indstillet til hjemvisning (1) Der mangler oplysninger i sagen - uddyb i bemærkningsfeltet (2) Der er grund til at forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget (3) Væsentlige sagsbehandlingsfejl (5) Væsentlige hjemmelsmangler (4) Andet

19 Bemærkninger Vurdering efter arbejdsskadesikringsloven Angiv hovedårsag(er) til, at afgørelsen ville blive indstillet til ophævelse (1) Hvis der ikke er hjemmel til afgørelsen (væsentlige retlige mangler og ingen tertiære momenter, der taler imod ophævelse) (2) Andet Bemærkninger Vurdering efter særloven Sagen ville blive indstillet til stadfæstelse (1) Med samme begrundelse som AES (ASK) har givet (2) Med anden begrundelse uddyb i bemærkningsfeltet (Ved besvarelsen skal måler være obs på, om der er tale om en stadfæstelse med anden begrundelse, eller om der reelt er tale om, at afgørelsen bliver ændret selvom resultatet er det samme - tjek evt. forvaltningsretsnetværket - det kan have betydning også for svaret i spm. 3.1) (3) AES/ASK tager ikke stilling til særloven

20 Bemærkninger Vurdering efter særloven Angiv hovedårsag(er) til, at afgørelsen ville blive indstillet til ændring (1) Sikrede har PTSD (2) Sikrede har været udsat for relevante belastninger (3) Der er tidsmæssig sammenhæng mellem belastninger og symptomdebut (4) Andet Bemærkninger Vurdering efter særloven Angiv hovedårsag(er) til, at afgørelsen ville blive indstillet til hjemvisning (1) Der mangler oplysninger i sagen - uddyb i bemærkningsfeltet (2) Der er grund til at forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget (6) Væsentlige sagsbehandlingsfejl (4) Væsentlige hjemmelsmangler (5) Andet

21 Bemærkninger Vurdering efter særloven Angiv hovedårsag(er) til, at afgørelsen ville blive indstillet til ophævelse (1) Hvis vi anerkender efter arbejdsskadesikringsloven (2) Hvis der ikke er hjemmel til afgørelsen (væsentlige retlige mangler og ingen tertiære momenter, der taler imod ophævelse) (3) Andet Bemærkninger 4. Formelle regler 4.1 Er sagen tilstrækkeligt oplyst? (1) Der mangler ikke oplysninger (2) Der mangler enkelte mindre oplysninger (3) Der mangler væsentlige oplysninger (4) Andet uddyb i bemærkningsfelt 4.1 Bemærkninger

22 Hvilke oplysninger mangler (flere svar er muligt) (1) Lægelige oplysninger angiv hvilke (2) Oplysninger om sikredes udsendelse (3) Oplysninger om belastninger/påvirkninger, som sikrede har været udsat for (4) Oplysninger om symptomdebut (5) Oplysninger fra arbejdsgiver om arbejdsforholdene (6) Vidneforklaringer (7) Andet uddyb i bemærkningsfelt Bemærkninger 4.2 Er der partshørt? (1) Ja (3) Nej (4) Ikke relevant 4.2 Bemærkninger 4.3 Er begrundelsen for afgørelsen i overensstemmelse med FVL 22-24? (Se evt. Forvaltningsret, 2. udgave, Gammeltoft- Hansen m.fl., side 560 ff. om kravene til begrundelse i situationen, hvor der i sagen foreligger flere, indbyrdes modstridende, sagkyndige erklæringer) (1) Ja (3) Nej (2) Ikke relevant

23 Hvis "Nej" eller "Ikke relevant" - uddyb venligst hvorfor 4.3 Beskriv evt. gode eksempler 4.4 Er der henvist til relevante retsregler? (1) Ja (2) Nej (3) Delvist 4.4 Hvis "Nej" eller "Delvist" - uddyb venligst 4.5 Er der givet klagevejledning? (1) Ja (2) Nej (3) Delvist 4.5 Hvis "Nej" eller "Delvist" - uddyb venligst 4.6 Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger om formaliteten (f.eks. aktindsigt, frister, anmodning om udsættelse)? (1) Ja (2) Nej

24 Hvis "Ja" - uddyb venligst 5. Andre forhold 5.1 Er spørgsmålene i de spørgeskemaer, som er sendt til veteranen for at oplyse sagen, fagligt relevante ift. at få de nødvendige oplysninger til brug for sagsbehandlingen? (1) Ja (2) Nej - uddyb i bemærkningsfeltet (3) Ved ikke - uddyb i bemærkningsfeltet 5.1 Uddyb venligst Andre bemærkninger til spørgeskemaerne 5.2 Har sikrede indsendt et udfyldt spørgeskema? (1) Ja (2) Nej (3) Ved ikke 5.2 Beskriv hvordan der eventuelt er rykket for spørgeskemaet og andre supplerende oplysninger

25 Har sikrede haft en professionel hjælper/partsrepræsentant under sagen (fagforening, advokat eller andet)? (1) Ja, oplys hvem (2) Nej (3) Ved ikke 6. Spørgsmål om forståelighed Undersøgelsen om forståelighed afgrænser sig til de sager, hvor borgeren har fået stillet diagnosen PTSD af en speciallæge og alligevel får afslag. Fagkontoret vurderer på alle de sager, der opfylder disse kriterier, følgende spørgsmål: 6.1 Fremgår det af afgørelsesboksen, om der er tale om anerkendelse eller ej? (1) Ja (2) Nej 6.1 Bemærkninger Herudover udarbejder en medarbejder fra kommunikation en kvalitativ kommunikationsanalyse af tre-fem sager på baggrund af et særligt analyseskema, som udarbejdes af kommunikation. Denne analyse har fokus på en kommunikationsanalytisk vinkel på de tre-fem sager, herunder særligt på forståelighed og den anvendte argumentationsteknik. Resultaterne fra den kvalitative kommunikationsanalyse afrapporteres med konkrete eksempler fra sagerne og forslag til alternative formuleringer de steder, hvor det vurderes nødvendigt. 7. Afsluttende bemærkninger

26 Er der i øvrigt bemærkninger til sagen (fx afgørelsens helhedsindtryk, herunder forståelighed) (2) Ja (3) Nej Hvis "Ja" - uddyb venligst Analyseskemaet er slut. Tjek, at alle spørgsmål er besvaret, og husk at gemme skemaet som pdf.

27 27 ANALYSESKEMA TIL LÆGEKONSULENTER Analyseskema til undersøgelse af praksis i sager om veteraner med psykiske sygdomme besvares af lægekonsulent Posttraumatisk belastningsreaktion (F.1.) Sygdommen posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) skal opfylde diagnosekriterierne efter WHO's internationale sygdomsklassifikation nr. 10 (ICD 10) - F43.1. Der stilles krav til traumets karakter, krav til reaktioner og symptomer samt en tidsramme for symptomdebut. Vedrørende tidsrammen for symptomdebut: sygdommen PTSD skal som udgangspunkt være konstateret inden for 6 måneder efter belastningens ophør. Dette kan dog i konkrete tilfælde fraviges. Hos nogle personer debuterer sygdommen først fuldt ud efter 6 måneder, men personerne har inden for de første 6 måneder nogle reaktioner/symptomer. Denne form for PTSD kaldes "forsinket PTSD". Forsinket PTSD er omfattet af punktet på fortegnelsen, når skadelidte inden for 6 måneder har haft reaktioner/symptomer OG diagnosen stilles inden for få år fra belastningsophøret. Ved "få år" forstås som udgangspunkt 1-2 år. Hvis sygdommen optræder helt uden symptomer i de første 6 måneder, men er fuldt ud tilstede inden for 1-2 år, er fortegnelsens krav til diagnosen ikke opfyldt, og en eventuelt senere stillet PTSD-diagnose vil ikke være omfattet af fortegnelsen. Disse sygdomme vil efter en konkret vurdering kunne forelægges for Erhvervssygdomsudvalget. Dette gælder også tilfælde, hvor der er symptomer indenfor 6 måneder, men sygdommen først er fuldt ud tilstede indenfor 3-4 år. Ved at klikke på printerikonet nedenfor, har du mulighed for at printe et tomt spørgeskema, hvor alle spørgsmålene fremgår. Vær opmærksom på, at der er automatiske spring mellem spørgsmålene i skemaet, når det besvares elektronisk. Det betyder, at du ikke nødvendigvis vil få stillet alle spørgsmålene, som fremgår af den printede udgave. 1.1 Hvad fejler sikrede? (flere svar er muligt) (1) Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) (2) Uspecificeret belastningsreaktion (3) Akut belastningsreaktion

28 28 (4) Tilpasningsreaktion (5) Personlighedsændring efter katastrofeoplevelser (6) Depression (7) Andet (8) Diagnose er ikke stillet 1.1 Bemærkninger Hvornår blev diagnosen stillet? (Anfør venligst dato som: åååå-mm-dd) Hvis det ikke er muligt at oplyse den præcise dato skriv da " ". Så fremt der er oplysninger om året diagnosen blev stillet og evt. måned, bedes du skrive de oplysninger i bemærkningsfeltet til spørgsmålet. Eventuelle bemærkninger til spm Hvem stillede diagnosen første gang? (2) Speciallæge i psykiatri (3) Psykiatrisk afdeling (4) Arbejdsmedicinsk afdeling (5) Psykolog (6) Andre, angiv venligst

29 Bemærkninger Ankestyrelsens vurdering i forhold til diagnosen: (1) Ankestyrelsen finder ikke grundlag for diagnosen/finder den tvivlsom (2) Ankestyrelsen finder modsætninger i materialet (3) Ankestyrelsen finder grundlag for diagnosen Bemærkninger 1.3 Hvilke symptomer har sikrede? (flere svar er muligt) Ja Nej Uoplyst Tilbagevendende genoplevelse af traumerne (20) (21) (22) Stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der (20) (21) (22) minder om traumerne Undgåelse af alt, der minder om traumerne Delvis eller fuld fortrængning af de traumatiske oplevelser (20) (21) (22) (20) (21) (22) Besvær med at falde i søvn (20) (21) (22) eller sove igennem/søvnforstyrrelser

30 30 Ja Nej Uoplyst Irritabilitet eller vredesudbrud (20) (21) (22) Koncentrationsbesvær (20) (21) (22) Hypervigilitet (usædvanlig vagtsomhed) Tilbøjelighed til at fare sammen (20) (21) (22) (20) (21) (22) Tristhed (20) (21) (22) Følelse af magtesløshed (20) (21) (22) En fjendtlig og mistænksom holdning (20) (21) (22) Social isolation (20) (21) (22) En følelse af håbløshed og tomhed En følelse af fremmedgjorthed (20) (21) (22) (20) (21) (22) Forsænket stemningsleje (20) (21) (22) Forsvinden af sædvanlige lyster og interesser Nedsat energi- og aktivitetsniveau Nedsat selvtillid og ringe selvfølelse (20) (21) (22) (20) (21) (22) (20) (21) (22)

31 31 Ja Nej Uoplyst Svær skyldfølelse (20) (21) (22) Svært ved at følge med i samtaler, TV-udsendelser o.l. (20) (21) (22) Rastløs uro (20) (21) (22) Nedsat eller øget appetit (20) (21) (22) 1.3 Har sikrede andre symptomer som ikke indgår i listen? - Udfyld kun, hvis ja Hvilke symptomer var der tale om på tidspunktet, hvor de første symptomer på PTSD påvistes? (flere svar er muligt) Ja Nej Uoplyst Tilbagevendende genoplevelse af traumerne (2) (3) (4) Stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der (2) (3) (4) minder om traumerne Undgåelse af alt, der minder om traumerne Delvis eller fuld fortrængning af de traumatiske oplevelser Besvær med at falde i søvn eller sove igen- (2) (3) (4) (2) (3) (4) (2) (3) (4)

32 32 Ja Nej Uoplyst nem/søvnforstyrrelser Irritabilitet eller vredesudbrud (2) (3) (4) Koncentrationsbesvær (2) (3) (4) Hypervigilitet (usædvanlig vagtsomhed) Tilbøjelighed til at fare sammen (2) (3) (4) (2) (3) (4) Tristhed (2) (3) (4) Følelse af magtesløshed (2) (3) (4) En fjendtlig og mistænksom holdning (2) (3) (4) Social isolation (2) (3) (4) En følelse af håbløshed og tomhed En følelse af fremmedgjorthed (2) (3) (4) (2) (3) (4) Forsænket stemningsleje (2) (3) (4) Forsvinden af sædvanlige lyster og interesser Nedsat energi- og aktivitetsniveau (2) (3) (4) (2) (3) (4) Nedsat selvtillid og ringe selv- (2) (3) (4)

33 33 Ja Nej Uoplyst følelse Svær skyldfølelse (2) (3) (4) Svært ved at følge med i samtaler, TV-udsendelser o.l. (2) (3) (4) Rastløs uro (2) (3) (4) Nedsat eller øget appetit (2) (3) (4) Har sikrede andre symptomer som ikke indgår i listen? - Udfyld kun, hvis ja 1.4 Er der dokumenteret tidsmæssig sammenhæng mellem debut af sygdommen og sikredes udsendelse? (1) Ja - uddyb i bemærkningsfeltet (2) Nej - uddyb i bemærkningsfeltet 1.4 Bemærkninger 1.5 Er der samtidige oplysninger om symptomer inden der er gået 6 måneder fra ophør af udsættelserne? (1) Ja - uddyb i bemærkningsfeltet (2) Nej - uddyb i bemærkningsfeltet

34 Bemærkninger 2. Omfattet af fortegnelsen Bevisbyrderegel: Sikrede skal bevise, at han har den lidelse, som er nævnt i fortegnelsen. Sikrede skal bevise, at han har været udsat for den påvirkning, som er nævnt i fortegnelsen. 2.1 Er sygdommen nævnt i fortegnelsen? (1) Ja - pkt. (2) Nej - uddyb i bemærkningsfelt på næste side 2.1 Bemærkninger Eventuelle bemærkninger til, at sygdommen er på fortegnelsen 2.2 Er påvirkningen styrkemæssigt og tidsmæssigt tilstrækkelig til, at fortegnelsens specielle betingelser er opfyldt? (1) Ja uddyb i bemærkningsfelt hvorfor (2) Nej uddyb i bemærkningsfelt hvorfor ikke 2.2 Bemærkninger 3. Ikke omfattet af fortegnelsen Bevisbyrderegel:

35 35 Anerkendelse forudsætter, at sagen har været forelagt for Erhvervssygdomsudvalget. En sag forelægges når det skønnes, at der er mulighed for, at sygdommen vil kunne anerkendes. Det er ikke et krav, at vi forventer, at sygdommen vil blive anerkendt. 3.1 Skønner du, at der er mulighed for anerkendelse? (1) Ja (2) Nej Hvorfor skønner du, at der er mulighed for anerkendelse? (1) På baggrund af ny generel lægevidenskabelig dokumentation for, at sygdommen er forårsaget sikredes arbejde - uddyb i bemærkningsfelt på næste side, hvilken dokumentation (2) På baggrund af, at sikredes arbejde har medført en sådan belastning og påvirkning af psyken, at arbejdet efter en konkret sandsynlighedsvurdering må antages at medføre en særlig risiko for udvikling af sygdommen uddyb i bemærkningsfelt på næste side, hvordan Uddyb hvilken dokumentation Uddyb hvordan

36 Hvorfor skønner du, at der ikke er mulighed for anerkendelse? 4. Generelt: 4.1 Er sagen tilstrækkeligt lægeligt oplyst til, at der kan træffes afgørelse? (1) Ja (2) Nej 4.1 Hvilke lægelige oplysninger mangler 4.1 Eventuelle bemærkninger til den lægelige oplysning af sagen Analyseskemaet er slut.

psykisk lidelse - En undersøgelse af Arbejdsmarkedets

psykisk lidelse - En undersøgelse af Arbejdsmarkedets Oktober 2018 Erhvervssygdomssager om veteraner med en psykisk lidelse - En undersøgelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis ANKESTYRELSEN Telefon: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15 Postadresse:

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Hjemvendte soldaters ret til arbejdsskadeerstatning for PTSD - en juridisk analyse af myndighedernes praksis

Hjemvendte soldaters ret til arbejdsskadeerstatning for PTSD - en juridisk analyse af myndighedernes praksis 18. september 2019 Hjemvendte soldaters ret til arbejdsskadeerstatning for PTSD - en juridisk analyse af myndighedernes praksis Af professor mso, dr.jur. Andreas Bloch Ehlers Indholdsfortegnelse Del I

Læs mere

Selvforsikret arbejdsgiver. Camilla Folkersen

Selvforsikret arbejdsgiver. Camilla Folkersen Selvforsikret arbejdsgiver Camilla Folkersen 07-02-2019 Arbejdsmarkedets Erhvervssikring AES er en selvejende institution, administreret af ATP, der behandler sager om arbejdsskader efter arbejdsskadesikringsloven

Læs mere

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring:

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring: Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2014-15 Fremsat den 27. marts 2015 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL) og Christian Juhl (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere

Læs mere

Psykolog Gunnthora Steingrimsdottir og psykolog Kristian Kastorp Angstteam, Lokalpsykiatri Vejle 25. oktober 2018

Psykolog Gunnthora Steingrimsdottir og psykolog Kristian Kastorp Angstteam, Lokalpsykiatri Vejle 25. oktober 2018 Psykolog Gunnthora Steingrimsdottir og psykolog Kristian Kastorp Angstteam, Lokalpsykiatri Vejle 25. oktober 2018 Om PTSD Symptomer Hvordan diagnosen stilles (gennemgang af diagnose kriterier) Forekomst

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i sager om stress og depression Arbejdsmedicin Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Læs mere

Diagnoser, symptomer mv.

Diagnoser, symptomer mv. Psykotraumatologi Diagnoser, symptomer mv. Kognitiv Terapi Stress og Traumer Thomas Iversen, aut. psykolog Personalepsykolog, ekstern lektor F 43 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktioner F

Læs mere

Posttraumatisk belastningsreaktion.

Posttraumatisk belastningsreaktion. Posttraumatisk belastningsreaktion. (Årsberetning 2005) Lov om patientforsikring (lovbkg. nr. 228 af 24. marts 1997 med senere ændringer), således som den var gældende frem til 1. januar 2004, definerede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. april 2010 Sag 493/2007 (1. afdeling) A (advokat Rasmus Larsen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kristine Schmidt Usterud) I tidligere instans

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. til

Forslag. Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. til 2013/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 2013-0009422 Fremsat den 20. december 2013 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag

Læs mere

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson

Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Anne Helene Andersson www.socialmedicin.rm.dk De forskellige slags belastningsreaktioner Akut belastningsreaktion En forbigående reaktion på en svær belastning.

Læs mere

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning Klinikforberedelse Psykiatri Færdighedstræning Mål i dag En ide om ICD-10: hvorfor og hvordan Psykisk sygdom / psykiske symptomer stemningslejet (humør) psykose (opfattelse af virkeligheden) Hvordan vi

Læs mere

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-67212 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Prolonged Exposure Therapy! Kognitiv adfærdsterapeutisk metode udviklet af Edna Foa fra Center for Study of

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning

Klinikforberedelse Psykiatri. Færdighedstræning Klinikforberedelse Psykiatri Færdighedstræning Psykopatologi Logos = læren om Pathos = lidelse Psyke = sjæl (Følelser, humør, stemning, tanker, kognition,...) Hvor sidder psyken, det psykiske, psykiske

Læs mere

Temadag, SL. - Arbejdsmedicinsk Klinik som samarbejdspartner, PTSD og psykiske arbejdsskadesager hos socialpædagoger. Vordingborg d.

Temadag, SL. - Arbejdsmedicinsk Klinik som samarbejdspartner, PTSD og psykiske arbejdsskadesager hos socialpædagoger. Vordingborg d. Temadag, SL - Arbejdsmedicinsk Klinik som samarbejdspartner, PTSD og psykiske arbejdsskadesager hos socialpædagoger Vordingborg d. 26/2-2016 Hvem er vi? Arbejdsmedicinsk Afsnit, Nykøbing Falster Sygehus

Læs mere

11 AUB. 2014. RETSLÆGERÅDET J.nr. 50FJE2-00230-2013 /ssptalp. Adelgade 13. 1304 København K

11 AUB. 2014. RETSLÆGERÅDET J.nr. 50FJE2-00230-2013 /ssptalp. Adelgade 13. 1304 København K Retten i Roskilde 11 AUB. 2014 Retten i Roskilde 4000 Roskilde MODTAGET Ved Ringen I Telefon: 33 92 33 34 Telefax: 39204505 Dato: 8. august 2014 Cvr. nr. 11570119 retslaegeraadet@retslaegeraadet.dk han

Læs mere

Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger

Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger Regionsfunktion: Behandling af PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger eller andre tilsvarende belastninger Det samlede udrednings og behandlingsforløb er af 69 måneders varighed, evt. med

Læs mere

Lovgivning: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

Lovgivning: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9369 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-04402 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Arbejdsskadesystemet i Danmark - Retsgrundlag og praksis. Sundhedsjura november Vibeke Röhling

Arbejdsskadesystemet i Danmark - Retsgrundlag og praksis. Sundhedsjura november Vibeke Röhling Arbejdsskadesystemet i Danmark - Retsgrundlag og praksis Sundhedsjura - 22. november 2017 - Vibeke Röhling Om arbejdsskadesystemet i Danmark Anmeldelse af arbejdsskader Hvem skal anmelde? Hvordan skal

Læs mere

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner

DANISH VETERAN CENTRE. Viden om veteraner DANISH VETERAN CENTRE Viden om veteraner 2 Indholdsfortegnelse Viden om veteraner...5 RESULTATER...6 PTSD-symptomer...6 Positive forandringer - Posttraumatisk vækst...9 Alkohol og hash...10 Indsats nu

Læs mere

Bipolar affektiv lidelse

Bipolar affektiv lidelse Bipolar affektiv lidelse Ved Louise Bækby Hansen og Signe Brodersen www.regionmidtjylland.dk Program for i aften Velkomst og præsentation Den bipolare lidelses udtryk og forløb Depression Hypomani Mani

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Arbejdsskader vi hjælper dig!

Arbejdsskader vi hjælper dig! Arbejdsskader vi hjælper dig! I Danske Bioanalytikere hjælper vi dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af dit arbejde. Vi hjælper, hvis du: har været udsat for en ulykke på arbejdet får

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

Anerkendelse af ryglidelse som arbejdsskade

Anerkendelse af ryglidelse som arbejdsskade Anerkendelse af ryglidelse som arbejdsskade Henstillet til Den Sociale Ankestyrelse at tage en sag om anerkendelse af en arbejdsskade op til fornyet overvejelse og samtidig bemærket, at det efter min opfattelse

Læs mere

Juridisk Kompetencecenter

Juridisk Kompetencecenter Juridisk Kompetencecenter Ansættelsesretsafdelingen Ved forbundets og HK-afdelingernes bistand i kongresperioden er der registreret 27.908 afsluttede sager og inddrevet kr. 1.873.404.732,51 incl. renter

Læs mere

Hvad skal der til, for at denne patient. har det væsentligt bedre inden for de. næste 3 uger?

Hvad skal der til, for at denne patient. har det væsentligt bedre inden for de. næste 3 uger? Hvad skal der til, for at denne patient har det væsentligt bedre inden for de næste 3 uger? Case 51 årig mand, der er selvstændig. Han er tidligere psykisk rask. Patienten har haft økonomiske problemer

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01)

Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01) Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 24-02-2014 - Supplerende dokumentation) BEU Alm.del Bilag 160 Offentligt (01) Ankestyrelse n Allan Carl Hansen Afgørelse i din sag om en arbejdsskade Ankestyrelsen

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Dagens Program Mandag den 4. april 2016

Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Dagens Program Mandag den 4. april 2016 Arbejdsrelaterede Psykosociale belastninger Introduktion til Arbejdsrelaterede psykosociale tilstande Ole Carstensen 9.00-9.15 Tid Eksponering, hvad er der evidens

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 721 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 141 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. april 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM DEPRESSION DEPRESSION 1 PROGRAM Viden om: Hvad er en depression? Hvor mange har en depression? Hvornår har man egentlig en depression? Film om depression

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag

Ankestyrelsens principafgørelse om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag KEN nr 9735 af 31/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2017 Ministerium: Journalnummer: 1217106-12 Social- og Indenrigsministeriet Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København)

D O M. A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen, København) D O M afsagt den 27. juni 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Torben Geneser og Torben Sørensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1516 13 A (advokat Mikkel Nøhr, København) mod Ankestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 21. august 2018, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Epilepsi, angst og depression

Epilepsi, angst og depression Epilepsi, angst og depression Præsenteret af overlæge Jens Lund Ahrenkiel Dansk Epilepsiforening 8. juni 2018 BELASTNINGSBRØKEN Belastninger Ressourcer =1 UBALANCE MELLEM RESSOURCER OG KRAV SKABER PSYKISKE

Læs mere

Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil

Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil Højt specialiseret behandling af kompliceret PTSD hos veteraner Fra militær til civil - 28.11.16 Annemarie Gottlieb, klinikleder, ledende psykolog Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love LOV nr 395 af 02/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2016-960 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1224 af

Læs mere

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 8. august 2016 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Elisabeth Mejnertz, Karen Foldager og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 1992 15 nkestyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat Christian

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Arbejdsskadestatistik

Arbejdsskadestatistik Arbejdsskadestatistik 6 / INDHOLD. INDLEDNING....3. HOVEDRESULTATER....4 3. ARBEJDSULYKKER....5 3. ANTALLET AF ARBEJDSULYKKER FORDELT PÅ SKADENS ART...5 3. FØLGER EFTER ARBEJDSULYKKER....6 3.3 ANERKENDELSE

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

ARBEJDSSKADE HVAD ER EN ARBEJDSSKADE? SKADEN ANMELDES

ARBEJDSSKADE HVAD ER EN ARBEJDSSKADE? SKADEN ANMELDES HVAD ER EN? PROBLEMSTILLING Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få skaden anerkendt som en arbejdsskade og få erstatning. Både fysiske og psykiske skader kan

Læs mere

ARBEJDS- SKADE- STATISTIK 2017

ARBEJDS- SKADE- STATISTIK 2017 ARBEJDS- SKADE- STATISTIK 7 INDHOLD. INDLEDNING...3. HOVEDRESULTATER...4 3. ARBEJDSULYKKER...5 3. ANTALLET AF ARBEJDSULYKKER FORDELT PÅ SKADENS ART...5 3. ANERKENDELSE OG AFVISNING I PERIODEN 3-7......................................

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2014-15 (1. samling) REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2015 Kontor:

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Men du behøver ikke finde ud af det hele selv. Der er

Læs mere

IBEN PERNILLE RØSTBJÆRG KULLBERG

IBEN PERNILLE RØSTBJÆRG KULLBERG IBEN PERNILLE RØSTBJÆRG KULLBERG Vinkelstræde 8-4190 Munke Bjergby Tel. 8121 1001 Bedst at træffe i formiddagstimerne Email iben@privat.dk Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del Bilag

Læs mere

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst

Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst Når sindet smerter - modul 2 Diagnostik af depression og angst København, den 21. september 2017 Thomas Borgen Uhre Sundhedsstyrelsen Referenceprogram for unipolar depression hos voksne - 2007 Thomas Borgen

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 105 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Henrik Dam Kristensen Henrik.Kristensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Karin Sønderbo Førslev Klinisk psykolog, ph.d. Autoriseret, specialist. Psykiatrien Region Sjælland, Roskilde

Karin Sønderbo Førslev Klinisk psykolog, ph.d. Autoriseret, specialist. Psykiatrien Region Sjælland, Roskilde Karin Sønderbo Førslev Klinisk psykolog, ph.d. Autoriseret, specialist. Psykiatrien Region Sjælland, Roskilde Karin.foerslev@gmail.com NORMALE/ALVORLIGE REAKTIONER: Tudetur: almindelig, normalpsykologisk

Læs mere

Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Helle Spindler, PhD

Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Helle Spindler, PhD Du er ikke alene - hvorfor er psykosocial rehabilitering vigtig? v. Lidt om min baggrund 2001 uddannet psykolog fra Aarhus Universitet 2004-2007 PhD ved Aarhus Universitet om Hjertepsykologi 2012 Lektor

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 104 Folketinget Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 12. marts over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 104 Folketinget Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 12. marts over Til lovforslag nr. L 104 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 12. marts 2014 Betænkning over Forslag til lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater

Læs mere

Silkeborg, 19.5.2015. Børn og Traumer. -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme

Silkeborg, 19.5.2015. Børn og Traumer. -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme Silkeborg, 19.5.2015 Børn og Traumer -Påvirkning, følelsesmæssig udvikling og læring- Azra Hasanbegovic MSF-Master i Sundhedsfremme Hvad skal dagen(e) handle om? Hvad er psykisk traumer og hvordan traumet

Læs mere

2013/1 BTL 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 12. marts Betænkning.

2013/1 BTL 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 12. marts Betænkning. 2013/1 BTL 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 12. marts 2014 Betænkning over Forslag til lov om erstatning

Læs mere

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.

KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr. KEN nr 9948 af 03/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: J.nr.: 1203808-10 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Notat om Erhvervssygdomsudvalgets praksis på det psykiske arbejdsskadeområde for perioden fra 2005 til 2011

Notat om Erhvervssygdomsudvalgets praksis på det psykiske arbejdsskadeområde for perioden fra 2005 til 2011 Notat om Erhvervssygdomsudvalgets praksis på det psykiske arbejdsskadeområde for perioden fra 2005 til 2011 ERHVERVSSYGDOMSUDVALGETS PRAKSIS 2 OPBYGNING AF NOTATET 2 GENERELT OM PSYKISKE ERHVERVSSYGDOMME

Læs mere

HJEMVENDTE SOLDATERS ARBEJDSSKADER

HJEMVENDTE SOLDATERS ARBEJDSSKADER HJEMVENDTE SOLDATERS ARBEJDSSKADER en kvalitativ undersøgelse af arbejdsskademyndighedernes afgørelser Soldaternes vej igennem systemet Arbejdsskadestyrelsen Ankestyrelsen Domstolene Udarbejdet af advokatfirmaet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse (sagsområder) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ydelsesbeskrivelse (sagsområder) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Ydelsesbeskrivelse (sagsområder) Arbejdsmarkedets Erhvervssikring Indledning Dette bilag beskriver de ydelser, ATP leverer til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). 1 Ydelsesadministration AES administrerer

Læs mere

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016

Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 7503519 HNT/IHO Notat om Højesterets dom af 9. november 2016 Ankestyrelsen har ved e-mail af 13. november 2016 bedt mig om at kommentere Højesterets dom af 9. november 2016 (Ankestyrelsens j.nr. 2012-5032-44579).

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i. praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

Udkast. Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i. praksissektoren for særligt udsatte persongrupper Udkast Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper I medfør af 72, stk. 1, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2. november 2018,

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen Faglig chef Pernille Hershøj Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø. Sendt pr. mail: phe@ask.dk og ask@ask.

Arbejdsskadestyrelsen Faglig chef Pernille Hershøj Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø. Sendt pr. mail: phe@ask.dk og ask@ask. Arbejdsskadestyrelsen Faglig chef Pernille Hershøj Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Sendt pr. mail: phe@ask.dk og ask@ask.dk Høringssvar - udkast til ny vejledende méntabel m.m. 29.08.2011

Læs mere

Mental sundhed blandt etniske mænd. Marianne C. Kastrup Overlæge, lic.med. Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. Psykiatrisk Center Ballerup

Mental sundhed blandt etniske mænd. Marianne C. Kastrup Overlæge, lic.med. Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. Psykiatrisk Center Ballerup Mental sundhed blandt etniske mænd. Marianne C. Kastrup Overlæge, lic.med. Videnscenter for Transkulturel Psykiatri. Psykiatrisk Center Ballerup Etniske Mænds M Psykiske Sundhed Marianne Kastrup Videnscenter

Læs mere

Et knæk sind bevis. Illustraion: Oscar Grønner

Et knæk sind bevis. Illustraion: Oscar Grønner Et knæk sind bevis Illustraion: Oscar Grønner 6 nr. 06 2015 ket er dårligt materiale Af Henning Due, journalist Psykiske arbejdsskader anerkendes markant sjældnere end andre arbejdsskader, selvom antallet

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader

Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader 25. november 2013 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen Arbejdsmedicinere: Der anmeldes for mange psykiske arbejdsskader Der anmeldes alt for mange psykiske sygdomme, der aldrig vil blive anerkendt som arbejdsskader,

Læs mere

Stadig krig indeni? SUF SYD

Stadig krig indeni? SUF SYD Stadig krig indeni? tilbyder PTSD-ramte veteraner vejledning og hjælp til at håndtere de problemstillinger, hverdagen kan give som tidligere udsendt 2 - SUF-modellen Er du ramt af PTSD? De fleste veteraner

Læs mere

ØLD af 6. november 2017 om tab af erhvervsevne. ØLD af 23. oktober 2017 om udstrækningen af ulykkesbegrebet

ØLD af 6. november 2017 om tab af erhvervsevne. ØLD af 23. oktober 2017 om udstrækningen af ulykkesbegrebet Arbejdsskade praksis Nyere domme og principafgørelser ØLD af 6. november 2017 om tab af erhvervsevne ØLD af 23. oktober 2017 om udstrækningen af ulykkesbegrebet Principafgørelse 87-17 om erhvervsevnetab

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 98/2013 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Post Traumatisk Stress (PTSD)

Post Traumatisk Stress (PTSD) Post Traumatisk Stress (PTSD) PsykInfo, den 9. november 2011 Annemarie Gottlieb, klinikleder, cand.psych. Samuel Olandersson, souschef, fysioterapeut Posttraumatisk belastningsreaktion Er en psykisk tilstand,

Læs mere

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven

Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven Anvendelsesområdet for 24, stk. 1, i arbejdsskadesikringsloven En anmodning om erstatning efter arbejdsskadesikringsloven kan afvises hvis skaden er anmeldt for sent (formel afvisning), eller hvis skaden

Læs mere

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m.

Angsttilstande. Angst : normal - sygelig. Angstsymptomer Kan være en normal reaktion. Somatiske sygdomme Hjertesygdom Stofskifte m. Angsttilstande Raben Rosenberg Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital Risskov www.psykiatriskforskning.dk Angst : normal - sygelig Angstsymptomer Kan være en normal reaktion Kan ses

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen Til direktøren Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø

Arbejdsskadestyrelsen Til direktøren Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Arbejdsskadestyrelsen Til direktøren Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø 23. oktober 2012 Sagsnr.: KH 8023909 Jurist: Karsten Høj kh@elmer-adv.dk Sekretær: Malene Kaaber Otto 3367 6762

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

Stress og depression. Casper J. Wagner Arbejdsskadestyrelsen

Stress og depression. Casper J. Wagner Arbejdsskadestyrelsen 1 Overskrifter fra dagspressen Antallet af stressede europæere i stigning. Mellem 50 og 60 procent af alle tabte arbejdsdage i unionen (EU) kan nu forbindes med stress (JP 140311) Flere kvinder med depression

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. november 2015 af Vestre Landsrets 11. afdeling (dommerne Vogter, Henrik Estrup og Lisbeth Kjærgaard (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1181 14 A (advokat Lars Sandager, Lyngby) mod Ankestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 1839 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension

De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension VEJLEDNING Til udfyldelse af elektroniskskema om De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension Afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension) regler gældende fra 1. januar 2003 (ny ordning).

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Smerter, etnicitet og PTSD. Fysioterapeut Samuel Olandersson, Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

Smerter, etnicitet og PTSD. Fysioterapeut Samuel Olandersson, Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Smerter, etnicitet og PTSD Fysioterapeut Samuel Olandersson, Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri Fredericia den 6. April 2016 Etnicitet og smerte Hvad forstår vi/man ved etnicitet? Etnisk smerte?

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicin Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager KEN nr 9977 af 12/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5015-04741 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere