Afslag på anmeldelse om skift mellem dyretyper på Ingerslevvej 7, 8632 Lemming CVR nr CHR nr Tlf. nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på anmeldelse om skift mellem dyretyper på Ingerslevvej 7, 8632 Lemming CVR nr CHR nr Tlf. nr."

Transkript

1 Grauballegaard Produktion Aps Grønbækvej Silkeborg Att. Jan Ole Rasmussen 16. december 2014 EJD Afslag på anmeldelse om skift mellem dyretyper på Ingerslevvej 7, 8632 Lemming CVR nr CHR nr Tlf. nr. Silkeborg Kommune har den 23. september 2014 modtaget en anmeldelse om skift i dyretyper på Ingerslevvej 7, 8632 Lemming. Der er samtidig indsendt en fiktiv anmeldelse i IT anmeldelsessystemet Anmeldelsen er tilrettet den 11. december 2014 i henhold til skema nr , version 2. Afgørelse Silkeborg Kommune meddeler hermed afslag på anmeldelsen om skift i dyretype, jf. 31 i godkendelsesbekendtgørelsen 1, på Ingerslevvej 7, 8632 Lemming, matr. nr. 2c, Lemming by, Lemming. Den indsendte anmeldelse betragtes som en anmeldelse om udvidelse af dyreholdet og skal godkendes efter Husdyrlovens 11. Afslaget er meddelt i henhold til 38 stk. 3 i bekendtgørelse nr af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Beskrivelse af det ansøgte Der søges efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 31 om, at skift i dyretype fra en årsproduktion på slagtesvin fra kg, svarende til 214,3 DE. til en årsproduktion på smågrise fra 7,2 30 kg og slagtesvin fra kg, svarende til 184,82 DE. Kriterier der skal overholdes ved skift i dyretyper I stalde kan skift mellem dyretyper, ændringer af produktionsformen inden for en dyretype eller flytning af husdyrproduktionen mellem eksisterende staldafsnit finde sted efter anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis det kan gennemføres uden ændringer af staldanlæg, der kræver tilladelse eller godkendelse efter 10, 11 eller 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. 31 stk.1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 1 Bek. tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, nr af 8. november Peter Fabrin Direkte tlf.: Kvalitetssikret af: Hanne Lise Koed Teknik- og Miljøafdeling Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Lovgrundlag: Ifølge gældende lovgivning vil det tilladte dyrehold i en screeningsafgørelse bortfalde som følge af manglende udnyttelse. Det fremgår af Naturklagenævnets afgørelse af 18. juni Det fremgår af Planlovens 56, stk. 2, som er en regel om, at en hidtidig ret til at udnytte en ejendom bortfalder, når retten ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Det vil sige, at der som udgangspunkt indtræder kontinuitetsbrud, når en produktionsret ikke er udnyttet i tre på hinanden følgende år. Hvis produktionen ikke var fuldstændig ophørt, men alene var nedbragt til et lavere niveau, ville alene den del af produktionsretten, der ikke var udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalde. Det følger af Miljøklagenævnets afgørelse af 12. juli 2007, j.nr. NKN /NKN Dyrehold Ejendommen er den 8. maj 2002 VVM-screenet af Århus Amt til et dyrehold på 7500 slagtesvin, svarende til 249,5 DE, ud fra datids beregningsgrundlag. Der er i 2005 indsendt anmeldelse om VVM-screening om udvidelse af dyreholdet til 8732 slagtesvin. Anmeldelsen blev dog trukket tilbage, og Århus Amt oplyste efterfølgende, at det tilladte dyrehold var 7500 slagtesvin ( kg), svarende til 214 DE på daværende tidspunkt. I gødningsregnskaberne for de sidste 3 år er der indberettet følgende: Husdyrhold Dyretype: Antal: Staldtype: Vægt kg: juli 2012 Slagtesvin juli 2012 Slagtesvin I alt år: juli 2011 Slagtesvin juli 2011 Slagtesvin I alt år: juli 2010 Slagtesvin juli 2010 Slagtesvin I alt år: DE ,3DE Delvis spaltegulv, 50-75%, fast gulv Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv Delvis spaltegulv, 50-75% fast gulv Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv kg kg Dokumentation: Gødningsregnskab kg kg Dokumentation: Gødningsregnskab Fuldspaltegulv ,5 kg ,74DE Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv 33 97,5 kg Dokumentation: Gødningsregnskab Side 2

3 Det maksimale dyrehold for de sidste 3 år ligger betydeligt under det tilladte dyrehold på 7500 slagtesvin (30-102kg), svarende til 178,6 DE. beregnet ud fra nugældende normtal. Såfremt der er tale om væsentlige afvigelser fra den tilladte produktion er det Kommunens vurdering, at vi er forpligtet til, at nedskrive den tilladte produktion til det maksimale af de sidste 3 års husdyrproduktion. Den tilladte produktion er ifølge kontinuitetsreglerne nu maksimalt 125DE i slagtesvin, svarende til f. eks stk. slagtesvin fra kg og stk. slagtesvin fra kg i årsproduktion. Samlet konklusion Silkeborg Kommune vurderer samlet set, på baggrund af ovenstående, at det anmeldte skift i dyretype er godkendelsespligtigt i forhold til bestemmelserne herom i husdyrloven. Dette begrundes med, at den ansøgte nudrift på 214,3 DE. er nedskrevet til en nudrift på 125 DE. Det ansøgte skal derfor godkendes efter Husdyrlovens 11, og der skal søges fra de 125 DE, som er fastsat efter kontinuitetsreglerne. Nabohøring Silkeborg Kommune vurderer, at et afslag om skift mellem dyretyper på ejendommen er af underordnet betydning for naboer og omkringboende. Udkastet til afgørelsen har derfor ikke været til høring i 2 uger hos naboerne. Udkastet har været til gennemlæsning høs ansøger og ansøgers konsulent inden meddelelse. Offentliggørelse Afgørelsen vil den 17. december 2014 blive offentliggjort på kommunens hjemmeside: Afgørelsen er sendt til følgende: Ansøger Grauballegaard Produktion Aps, Grønbækvej 34, 8600 Silkeborg, Att. Jan Ole Rasmussen Konsulent: Kjartan Einarson, Klageberettigede organisationer: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten Side 3

4 Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Formand: Niels Barslund.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1 sal, 1651 Kbh. V Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 Kbh. K Gjern Natur Klagevejledning Der kan efter kapitel 7 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug klages over Kommunens afgørelse. Klageberettigede omfatter ansøger, Miljøministeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, så vidt muligt pr. til Klagen kan også sendes med post til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg. Klagen skal være modtaget i Silkeborg Kommune inden ekspeditionstids ophør senest 4 uger fra modtagelse af denne skrivelse. Kommunen videresender klagen til klageinstansen sammen med sagens relevante akter. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet umiddelbart efter klagefristens udløb. Ansøger vil få besked af kommunen, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage kan også sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnets klageportal. Der er adgang til portalen via eller Klagen skal indsendes senest 4 uger fra modtagelse af denne skrivelse. Kommunen får besked, når klagen er modtaget via portalen, og fremsender derefter sagens akter til klageinstansen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen, fra Silkeborg Kommune. De skal benytte denne opkrævning ved Side 4

5 indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. En klage har normalt ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet beslutter andet. Hvis tilladelsen indeholder vilkår til sikring af de landskabelige værdier eller vilkår om placering af gyllebeholdere, må tilladelsen ikke udnyttes før klagefristens udløb, og i disse tilfælde har klagen opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet beslutter andet. Udnyttelse af tilladelsen sker på ansøgers eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i Natur- og Miljøklagenævnets ret til at ændre eller ophæve afgørelsen. Ifølge 90 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 17. juni Med venlig hilsen Morten Horsfeldt Jespersen Sektionsleder Peter Fabrin Ingeniør Bilag Oversigtskort over ejendommen VVM screenings afgørelse fra 8. maj Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16