Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby"

Transkript

1 Referat tirsdag den 14. april 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering - april BU - Effektmål, Indsatsområder og rammekrav for Folkeskolerne i skoleåret BU - Ny organisering af undervisning af to-sprogede elever BU - Ophør af puljeordning i ØM-Højen BU - Status på proces fase 2: Tilpasning til til faldende børnetal på skoleog dagtilbudsområdet BU - Eventuelt...13

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Side 2 2. BU - Orientering - april 2015 Sagsnr.: 14/20117 Resumé: A. Lone Tue holder det udsatte oplæg, om indtryk de første måneder i Lejre, som chef for Center for Børn Unge & Familie. Centerchef Lone Tue Hansen startede i jobbet som centerchef, for daværende Center for Social & Familie den 1. december. Den 1. januar trådte den planlagte organisationsændring i kraft. Det betyder, at det daværende Center for Social & Families opgaver, pr. 1. januar er fordelt mellem 2 nye centre Center for Børn, Unge & Familie (Under Lone Tue Hansens ledelse) og Center for Job & Social (under Lone Lykke Markers ledelse). Der forestår nu i begge centre og i det tværgående samarbejde et betydeligt arbejde med, at implementere organisationsændringerne samtidig med, at handleplanerne for omkostningsreduktioner og bedre økonomistyring skal gennemføres. Under dette punkt præsenterer Lone Tue Hansen sine indledende indtryk af de opgaver der forestår. B. Centerchef Lone Tue Hansen deltog i KLs konference Sæt tidligt ind invester i udsatte børn og unge. Artiklen: en tidlig indsats sparer penge for samfundet, beskriver tre pejlemærker, som skal sikre, at udsatte børn får en lige så sikker fremtid som alle andre børn. Artiklen vedlægges til inspiration. C. UBU behandlede i januar 2015 en sag om udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet. I sagen blev der givet en kortfattet status for arbejdet, med kapacitetsanalyse i Allerslevområdet ved en lukning af Egedalen. Det fremgik, at der vil være pres på kapaciteten på børnehaveområdet hvis Egedalen lukkes, og at administrationen vil være i dialog med Fælleslederen og Områdebestyrelsen om hvordan problematikken kan løses. Endelig fremgik, at der ville blive fremlagt et løsningsforslag på UBUs april møde. Arbejdet med befolkningsprognosen, og i forlængelse heraf, behovsprognosen for dagtilbudsområdet, er så langt undervejs, at administrationen vurderer det er hensigtsmæssigt at basere dialogen med Fælleslederen og Områdebestyrelsen om muligheder og konsekvenser af at lukke Egedalen på et opdateret datagrundlag. Opfølgningssagen forelægges derfor først på maj mødet. D Som et led i kapacitetstilpasningerne på dagtilbudsområdet besluttede kommunalbestyrelsen i december 2014, at driftsaftalen med Puljeinstitutionen Højen skulle opsiges. Dette er sket, og har virkning fra 1. august Den nuværende leder og bestyrelse af Højen har henvendt sig dels for at for at få råd og vejledning om mulighederne for at blive privatinstitution, dels med anmodning om at blive godkendt som sådan, pr. 1. august Hvis en ansøger opfylder betingelserne for at blive privatinstitution, sådan som de er formuleret i kommunens godkendelseskriterier, kan kommunen ikke modsætte sig oprettelsen. Kommunen må afvikle andre dagtilbudspladser, hvis ny-oprettelsen giver et overskud af pladser. Administrationen er pt i dialog med Højen omkring godkendelsesprocessen, for at sikre, at de overholder godkendelseskriterierne.

5 Side 3 E Som led i KL s kommunesamarbejde inviterer KL til det tredje politiske møde om at realisere en ny folkeskole. Mødet holdes som tidligere udmeldt onsdag d. 29. april 2015 kl Mødet foregår denne gang i København, Falkoner Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, Frederiksberg. Invitation til mødet samt program er vedlagt som bilag. Målgruppen er udvalgsformanden og et medlem af udvalget med ansvar for folkeskolen samt en repræsentant fra forvaltningen. Indstilling: Beslutning den : Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. dknyt.dk - En tidlig indsats sparer penge for samfundet.pdf 2. Invitation til tredje politiske møde om folkeskolen 3. Program for tredje politiske møde om folkeskolen

6 Side 4 3. BU - Effektmål, Indsatsområder og rammekrav for Folkeskolerne i skoleåret Sagsnr.: 13/13658 Resumé: Ved behandlingen af kvalitetsrapporten for 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at vedtage to indsatsområder for folkeskolerne, for det kommende skoleår samt opstille effektmål for relevante indikatorer. Derudover skal der følges op på implementeringen af centrale elementer i folkeskolereformen. Det er meget vigtigt, at indsatserne for skolerne i særlig grad fokuseres på de elementer, der fremmer børnenes læring. I sagen her fremlægges en samlet oversigt og opsummering af de kommunale effektmål, indsatsområder og rammekrav til skolerne for skoleåret Endvidere fremlægges et forslag til, hvordan implementeringen af reformens delelementer evalueres i efteråret Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Børn og Ungdom tager den samlede orientering om effektmål og indsatsområder til efterretning. 2. at Udvalget for Børn og Ungdom godkender det i sagen fremlagte forslag til evaluering af implementeringen af folkeskolereformens delelementer. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Ved behandlingen af kvalitetsrapporten for 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at vedtage to indsatsområder for folkeskolerne, for det kommende skoleår samt opstille effektmål for relevante indikatorer. Derudover skal der fortsat følges op på implementeringen af centrale elementer i folkeskolereformen. På dialogmøde i maj måned mellem skolernes bestyrelser og Udvalget for Børn & Ungdom præsenteres skolernes arbejde med implementering af reformens elementer i forhold til målbeskrivelser, der blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i marts I gennem skoleåret har skolerne løbende mødt udfordringer med reformens mål og intentioner og de forskellige delelementer. Det vil der blive lejlighed til at drøfte på dialogmødet. I næste skoleår, skal der arbejdes videre med implementering af reformens elementer med et meget stort fokus på elevernes læring. Administrationens vurdering: Chefen for Center for Skoletilbud anbefaler, at dette skoleårs indsats, med implementering af udvalgte delelementer af reformen, fortsætter i skoleåret

7 Side 5 Det foreslås, at skolerne i efteråret gennemfører en enkel evaluering, hvor skolens parter (elever, medarbejdere og bestyrelser, samarbejdsparter i øvrigt) inddrages i at evaluere, hvordan reformens delelementer nu indgår i den enkelte skoles dagligdag. Evalueringen skal også gerne anvise, hvor der fortsat er opgaver, der skal løftes for, at reformen kan blive foldet ud og få betydning i henhold til intentionerne om, at eleverne skal blive så dygtige de kan. I efteråret/vinteren gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældrene i folkeskolerne. Resultaterne herfra vil også indgå i den samlede evaluering. Evalueringen skal formes, så den kan indgå i det samlede materiale til kvalitetsrapporten for 2015, når den fremlægges for det politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen inden 31. marts Handicappolitik: Der er ingen konsekvenser i forhold til handicappolitikken i denne sag Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Bilag: 1. Fastsættelse af mål og rammer for skoleåret pdf

8 Side 6 4. BU - Ny organisering af undervisning af to-sprogede elever Sagsnr.: 15/4839 Resumé: I gennem de seneste år, er undervisningen af tosprogede elever gennemført i et samarbejde mellem distriktsskolen og sprogcenteret på Hvalsø Skole. Eleverne er fra ankomst i kommunen blevet skoleplaceret på deres distriktsskole, og en til to gange om ugen kørt til Hvalsø Skole for at modtage undervisning i dansk som andetsprog. Målet med den nuværende ordning er, at eleverne får en lokal tilknytning i skoledistriktet, og at de samtidig fagligt, får udviklet det danske sprog i sprogcenteret på Hvalsø Skole. Det viser sig vanskeligt at ny-ankomne børn uden danskkundskaber, kan lykkes med, at være tilknyttet to skoler i starten af deres danske skolegang. På denne baggrund foreslås det at oprette modtageklasser til ny-ankomne elever, og tilknytte dem 100% til modtageklasserne indtil de med et godt fagligt og socialt udbytte kan deltage i undervisningen på deres distriktsskole. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der oprettes 3 modtageklasser (dækkende skoleforløbet) på Hvalsø Skole i skoleåret at der i Center for Skoletilbuds ressourcetildeling til skolerne fremover indgår stillingtagen til klassedannelsen til modtageklasser på Hvalsø Skole. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: I Lejre Kommune gennemføres undervisningen af tosprogede elever i et samarbejde mellem distriktsskolen og sprogcenteret på Hvalsø Skole. Eleverne er ved deres ankomst til kommunen blevet skoleplaceret på distriktsskolen, og er en til to gange om ugen kørt til Hvalsø Skole for at modtage undervisning i dansk som andetsprog. Elever, der ikke har distriktsskole på Hvalsø Skole, køres i taxa eller med offentlige transportmidler mellem distriktsskolen og sprogcenteret. Målet med den nuværende ordning er, at eleverne får en lokal tilknytning i skoledistriktet, og at de samtidig fagligt får udviklet det danske sprog i sprogcenteret på Hvalsø Skole. Imidlertid har det vist sig meget vanskeligt for eleverne, at få den lokale tilknytning uden at kunne det danske sprog, og at lære det danske sprog godt nok i de få timer, de er på sprogcenteret på Hvalsø Skole, suppleret med få timers to-sprogs undervisning på distriktsskolen. Inden for det seneste år er antallet af elever til undervisning i dansk som andet sprog været stigende. I skoleåret var der tilknyttet 30 elever til sprogcenteret. I marts 2015 er der tilknyttet 37 elever til sprogundervisning på Hvalsø Skole. I sprogcenteret er eleverne fordelt på 8 forskellige små hold, der hver modtager 4 lektioners undervisning fordelt på to gange om ugen. Nogle af eleverne modtager dog også i forskelligt omfang undervisning i dansk som andetsprog på deres distriktsskole.

9 Side 7 Men i forhold til elevernes behov, så er det alt for lidt, når de skal lære dansk, som et nyt sprog. Ud fra forventninger om et stigende antal flygtninge til kommunen i det kommende år, og flere familiesammenføringer forventes det, at der vil komme et stigende antal tosprogede elever til skolerne. Hvilket betyder, at flere elever skal modtage basisundervisningen i dansk som andetsprog. Ud fra det elevantal, der er i Lejre Kommune i dette skoleår, og forventningerne til det kommende, er der tilstrækkelig mange elever, til at der bør oprettes modtageklasser til de tosprogede elever. I modtageklassen modtager eleverne deres basisundervisning i dansk. Eleverne har faget dansk, men også de øvrige fag, som elever på samme alder almindeligvis har. Elevtallet i en modtageklasse må ikke overstige 12 elever ved skoleårets start, med mindre, at der er flere lærere tilknyttet klassen. En modtageklasse må højst omfatte tre klassetrin. Elevernes undervisningstid skal svare til undervisningstiden for det klassetrin, som eleven befinder sig på i henhold til folkeskoleloven. Når eleverne vurderes at kunne deltage i den almindelige undervisning evt. med færre supplerende timer i dansk, så ophører eleverne i modtageklassen og sluses over i den almindelige undervisning, det skal ske senest efter 2 år. Det foreslås, at sprogcenterets funktion på Hvalsø Skole, som det virker i dag, ophører ved udgangen af dette skoleår, og at der fremover etableres det relevante antal modtageklasser i forhold til antallet af elever, der skal undervises på basisniveau i dansk som andetsprog. I skoleåret oprettes tre modtageklasser på Hvalsø Skole. Ved etableringen af modtageklasser vil der være særlige overgangsproblematikker i dette skoleår: Sprogcenterets nuværende elevers danskkundskaber vurderes ved overgangen til det nye skoleår. Nogle af eleverne fortsætter deres undervisning i modtageklasserne og udskrives af deres distriktsskole indtil de er klar til at vende tilbage. Enkelte elever, vil i en overgang skulle tilknyttes modtageklasse og løbende sluses tilbage på distriktsskolen. Elever med et bedre dansk ordforråd skal fortsætte på deres distriktsskole og efter individuel vurdering og behov løbende modtage supplerende undervisning i dansk som andetsprog på distriktsskolen. Det er distriktsskolens ansvar, at varetage denne undervisning. Nye tosprogede elever, der kommer til Lejre Kommune uden at beherske det danske sprog, så de kan have glæde af undervisning i de almindelige klasser, begynder deres undervisning i modtageklassen på Hvalsø Skole. I modtageklassen tages der løbende stilling til elevens danskniveau, og hvorledes og hvornår eleven skal tilknyttes den relevante distriktsskole. Målet er, at alle tosprogede elever senest efter to års undervisning i modtageklassen, går på den skole, der er elevens distriktsskole ud fra elevens bopæl. Dette i henhold til folkeskolelovens regler. Administrationens vurdering: Ud fra en stigning i antallet af tosprogede elever til Lejre Kommune, og en forventning om, at der måske vil komme flere familiesammenførte børn til de enlige flygtninge

10 Side 8 kommunen netop nu modtager, er det relevant at revurdere Lejre Kommunes nuværende undervisning af tosprogede elever. Det nuværende tilbud bidrager ikke i tilstrækkelig grad til, at de tosprogede elever bliver så dygtige, som de kan. Eleverne får ikke opbygget et tilstrækkeligt godt dansk, når de tilknyttes både distriktsskolen og sprogcenteret ved starten af deres skolegang. Det viser sig ved, at eleverne giver udtryk for, at de hverken trives på det ene eller det andet sted. Det er svært at opbygge sociale kontakter, når man ikke kan sproget, og i sprogcenteret er eleverne meget kort tid. Hvalsø Skole og lærerne i sprogcenteret vurderer, at oprettelsen af modtageklasser vil øge de tosprogede elevers muligheder markant for at lære dansk. Det vil betyde en langt større tilfredshed og udbytte af hele skolegangen, når eleverne starter i den danske skole. Det vil blive et stort kvalitetsløft. I styrelsesvedtægten for Lejre Kommunes skolevæsen er det beskrevet, at der oprettes modtageklasser på Hvalsø Skole, den foreslåede ændring i strukturen for to-sprogsundervisningen er på den baggrund ikke en ændring af styrelsesvedtægten. Handicappolitik: Ingen konsekvenser i forhold til handicappolitikken Økonomi og finansiering: Oprettelsen af 3 modtageklasser kan i skoleåret finansieres inden de ressourcer, der normalt tildeles sprogcenteret fra CBUF og Center for Skoletilbuds ramme. Det kan gøres, da der i det kommende skoleår alligevel ikke etableres en lokal tiende EUD-klasse, ressourcerne herfra finansiere en del af etableringen af modtageklasserne. Eleverne der tilknyttes modtageklasserne indskrives på Hvalsø Skole, og dermed rykkes eleverne også økonomisk til Hvalsø Skole til modtageklasserne. Modtageklasser Hvalsø Skole Forventet udgift klasse (faglig + understøttende undervisning) klasse (faglig + understøttende undervisning) klasse (faglig + understøttende undervisning) I alt løn Aktivitetsbaserede udgifter I alt forventet udgift Finansiering v. 24 elever 10. klasse timer fra CBUF Nuværende udgifter til alm. undervisning Nuværende aktivitetsbaserede udgifter I alt finansiering v. 24 elever Beslutningskompetence:

11 Side 9

12 Side BU - Ophør af puljeordning i ØM-Højen Sagsnr.: 15/5029 Resumé: Lejre Kommune indgik, med virkning fra 1. september 2000, en aftale om økonomisk tilskud til Højen, en puljeordning i Øm. Som et led i kapacitetstilpasningen, på grund af det faldende børnetal, besluttede Kommunalbestyrelsen den 15. december 2014, at opsige denne aftale, med virkning fra 1/ I aftalen fremgår det, at en eventuel formue ved puljeordningens ophør, skal overgives til igangværende institutioner, med tilsvarende formål efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Ægteparret Aase og Svend Ove Hansen, der står bag Højen, og som agter at oprette en privat-institution i forlængelse af opsigelsen af Højen, har anmodet om, at den opbyggede formue kan indgå i den driftsgaranti, som de skal stille som en del af forudsætningen for at kunne oprette privatinstitutionen. Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til overgivelsen af eventuel formue, herunder til forslaget fra Aase og Svend Ove Hansen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at den eventuelle formue ved ophøret af Højen indgår i den bevilling som skal fordeles via pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud, 2. at Aase og Svend Ove Hansen får afslag på deres ansøgning om, at lade eventuel formue indgå i den driftsgaranti, de skal stille som en del af forudsætningen for at kunne oprette en privatinstitution Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2015, at opsige aftalen med puljeordningen Højen, og denne er opsagt med virkning fra 1. august Som et led i afviklingen af samarbejdet mellem kommunen og Puljeordningen skal Kommunalbestyrelsen i henhold til aftalen tage stilling til anvendelsen af eventuel opbygget forum. Der står således: Ved puljeordningens ophør skal en eventuel formue overgives til igangværende institutioner med tilsvarende formål efter Kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Koncerndirektionen indstiller, at eventuel formue tillægges den pulje-bevilling Lejre Kommune har søgt om i Socialministeriet via Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Puljen skal bredt set anvendes til pædagogiske aktiviteter i dagtilbuddene og må derfor anses for at udgøre tilsvarende formål. Aase og Svend Ove Hansen, som står bag Højen, har tilkendegivet, at de gerne vil oprette en privatinstitution efter opsigelsen af puljeaftalen. Det kan de gøre uden en aftale, såfremt de overholder de kriterier, som Lejre Kommune opstiller som betingelse for godkendelse af privatinstitutioner. De kan ses her:

13 Side 11 Et af de springende punkter i godkendelseskriterierne er følgende: Lejre Kommune stiller krav om leverancesikkerhed grundet kommunens forsyningsforpligtelse. Lejre Kommune stiller krav om, at der stilles en driftsgaranti på et beløb svarende til 3 måneders drift af en gennemsnitlig institution i Lejre Kommune af samme størrelse som den private institution. Sikkerhedsstillelsen skal ske på anfordringsvilkår. Aase og Svend Ove Hansen har ansøgt om, at eventuel formue fra Højen kan overføres til den driftsgaranti på anfordringsvilkår, som de skal stille. En driftsgaranti kan ikke siges at være tilsvarende formål. Endvidere er ophørsbestemmelsen oprindeligt sat ind for at sikre, at offentligt opbygget formue flyder tilbage til området i tilfælde af ophør. Denne mulighed har en kommune ikke for privatinstitutioner, som netop er kendetegnet ved, at de kan tage et overskud ud af driften. Den offentligt opbyggede formue privatiseres dermed, hvis ansøgningen imødekommes. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer for det første, at det vil være i strid med puljeordningens ophørsbestemmelse, at lade et eventuelt overskud indgå i en driftsgaranti. For det andet vil det stille Aase og Svend Ove Hansen bedre end andre der også måtte være interesserede i at starte en privatinstitution, hvis Kommunalbestyrelsen tillader at midlerne indgår i den driftsgaranti, de skal stille. Administrationen anbefaler derfor et afslag på denne ansøgning. Handicappolitik: Der er ingen handicappolitiske perspektiver ved denne sag. Økonomi og finansiering: Først når puljeordningen er ophørt endeligt, vil den eksakte formue være kendt. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

14 Side BU - Status på proces fase 2: Tilpasning til til faldende børnetal på skoleog dagtilbudsområdet Sagsnr.: 14/2520 Resumé: Sagen præsenterer status på fase 2 af den igangværende proces, som har til formål at fremtidssikre skole- og dagtilbudsområdet i lyset af faldende børnetal. Sagen inkluderer datoer for UBU-seminar og camp, som indledningsvist er clearet med udvalgsformanden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter og kommenterer status og foreløbige planer for fase 2 af processen med henblik på at fremtidssikre skole- og dagtilbudsområdet. 2. at seminar for UBU afvikles den 30. april som indledningsvist aftalt med udvalgets formand. 3. at camp for UBU og forældrebestyrelser for skoler, dagtilbud samt dagpleje afvikles den 27. maj som indledningsvist aftalt med udvalgets formand. Beslutning den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: På møde i UBU den 3. marts 2015 gjorde Koncerndirektionen status over fase 1 af den igangsatte proces, som skal fremtidssikre skole- og dagtilbudsområdet, i lyset af faldende børnetal. Ved samme lejlighed præsenterede Koncerndirektionen en overordnet plan for processens fase 2 i første halvår 2015, som udvalget godkendte. Processens fase 2 er bygget op om tre centrale nedslagspunkter, hvor udvalget samt forældrebestyrelser og øvrige relevante interessenter inddrages: a) Evaluering af den nuværende områdeledelsesstruktur. b) Seminar for UBU. c) Camp for UBU samt forældrebestyrelser og FTR. Direktør, Jan Dehn orienterer mundtligt udvalget om status på processens fase 2, herunder evalueringen af områdeledelsesstrukturen samt de foreløbige overvejelser angående form og indhold på seminar og camp. Samtidig fremlægges følgende datoer, som indledningsvist er aftalt med udvalgets formand: Seminar for UBU afvikles d. 30. april Camp for UBU og forældrebestyrelser afvikles d. d. 27. maj Administrationens vurdering: Punktet understøttes af en mundtlig fremlæggelse ved direktør, Jan Dehn.

15 Side 13 Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske perspektiver Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser Beslutningskompetence:

16 Side BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. marts frigivelse af anlægs- og projekteringsmidler til vuggestuepladser i Bøgen og Lærkereden. Kommunalbestyrelsen protokollerede følgende: Tiltrådt med den tilføjelse, at der på næstkommende møde i forelægges et anlægsbudget der nærmere redegør for de forventede udgifter til projektering. Administrationen omdelte et notat til besvarelse. Notatet blev taget til efterretning. Notatet vedlægges referatet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Notat - Frigivelse af anlægsmidler - Lærkereden

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 14. april 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - april 2015...2 3. BU - Effektmål,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august 2015...2 3. BU - Evaluering

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering februar...2 3. BU - Dagtilbud, de fire områdeinstitutioners

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. januar 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Valg af formand...2 3. BU - Valg af næstformand...3 4. BU - Til

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet

Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet Punkt 7. Budget 2016: Temadrøftelse af tosprogsområdet 2015-004510 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. december 2014

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. december 2014 Referat tirsdag den 2. december 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Det fælles elevråds vurdering af skolereformen...2 3. BU - Til orientering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. april 2015. Kl. 7:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget mandag den 27. april 2015. Kl. 7:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat mandag den 27. april 2015 Kl. 7:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Lokalaftale på Skoleområdet...2 27-04-2015 Side 1 1. ØU - Godkendelse af

Læs mere

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe

Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe BM/marts 2016 Flersprogede børn og unge fælles ansvar - kommissorium for arbejdsgruppe 1. Baggrund De lovgivningsmæssige rammer for basisundervisning for tosprogede elever findes aktuelt i folkeskolelovens

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt. 2008 kl. 18.30 Til stede: Elevrådsrepræsentanterne deltager til og med pkt. 5 Palle Mogensen (PM), Lisbeth Rønnow (LR), Lisbeth Pontoppidan (PO), Karen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune

Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune Tværgående Enhed for Læring Sagsbehandler: Johanne Rikhof Sagsnr. 17.15.00-P20-12-15 Dato:18.10.2015 Ændret organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune 1. Baggrund Horsens Kommune modtager i disse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft.

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft. 1 of 8 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 28. september 2015 Kl. 14:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen Brøgger

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge

Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat fra møde i Udvalget for Børn og Unge Referat åben Mødedato 24. april 2008 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Bemærkninger Udvalget for Børn og Unge den 24. april 2008 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 9 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 13 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 25. oktober 2007 kl. 14:00 Fraværende : Afbud fra Helle Frost INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole

KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole KL's kommunesamarbejde om en ny folk e- skole Indledning KL inviterede i foråret 2014 alle kommuner til et samarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med samarbejdet er at udvikle politisk og

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Fælles afsæt fælles udvikling

Fælles afsæt fælles udvikling Projektplan Fælles afsæt fælles udvikling - Strategisk udviklingsproces på skole og dagtilbudsområdet Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 21. juni 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 15:00 Sluttidspunkt for møde 19:00 Fraværende: Gruppemøder: 21. juni 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 07. februar 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 93. Integrationsråd 3 94. KL s sociale temamøde den 22. - 23. maj 2008 5 Deltager ikke. 5 95. Orientering

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 9. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 7. september 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 9. Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 7. september 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 9 Samordningsudvalget for børn, unge og idræt holdt møde torsdag den 7. september 2006. Mødet startede kl. 7.30 og sluttede kl. 10.00. Alle deltog. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge)

Bilag 1: Budgetopfølgning pr på integrationsområdet (Børn og Unge) Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 28.02.2015 på integrationsområdet (Børn og Unge) Resume Børn og Unge har - sammen med Beskæftigelse og Sundhed og Økonomistaben - tidligere orienteret såvel direktionen som

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 5. november Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre tirsdag den 5. november Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev Referat tirsdag den 5. november 2013 Kl. 16:30 i Kantinen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Temadrøftelse: Tilsynsreformen...2 05-11-2013 Side 1 1. SSÆ - Godkendelse

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Aktuel viden om integration, der lykkes

Aktuel viden om integration, der lykkes Aktuel viden om integration, der lykkes BKF Region Midtjylland og Foreningen af socialchefer Midtjylland Fredag 10. juni kl. 9.00 10.00 Mette Steen og Birgitte Bækgaard Side 1 Disposition 1. Den aktuelle

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere