Der var 99 verserende sager den 1. november Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77."

Transkript

1 Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf Fax Opgørelse af afsluttede sager i Klagenævnet for vidtgående 10. januar 2008 specialundervisning i perioden 1. januar 2007 til 1. november 2007 Sags nr.: Indledning Sekretariatet for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning har udarbejdet vedlagte opgørelse af afsluttede sager i perioden 1. januar 2007 til 1. november Dette notat er udarbejdet på baggrund af den vedlagte opgørelse. Opgørelsen vedrører klagenævnets afgørelser om specialundervisning efter reglerne i folkeskoleloven, jf. folkeskolelovens 51. Det bemærkes, at der er tale om en foreløbig optælling, der hviler på en vurdering af de centrale klagetemaer i den enkelte sag. I perioden 1. januar november 2007 har klagenævnet afsluttet behandlingen af 261 af i alt 360 indkomne klagesager. Disse 261 afsluttede sager ligger til grund for opgørelsen, mens de pr. 1. november 2007 verserende sager ikke er medtaget i beregningerne. Der var 99 verserende sager den 1. november Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77. Hensigten med dette notat er at give en beskrivelse af erfaringerne fra Erfaringer fra klagenævnets tidligere virksomhed inddrages i det omfang, der er grundlag for en reel sammenligning. 1.1 Definitioner I notatet og i opgørelsen af sagerne sondres mellem følgende tre grupper af sager: De afsluttede sager, dvs. alle de 261 sager, der er omfattet af undersøgelsen. En sag betragtes som afsluttet, når:

2 - klagenævnet afviser 1 sagen, - klagenævnet omgør kommunens beslutning i sagen, dvs. ændrer kommunens afgørelse eller hjemviser 2 sagen til ny behandling, - klagenævnet ikke giver forældrene medhold i klagen, - kommunen inden klagenævnet har truffet afgørelse genoptager sagen og træffer en ny afgørelse, der imødekommer forældrenes ønske, eller - når forældrene af andre grunde selv vælger at trække klagen tilbage. De sager, hvor klagenævnet har truffet afgørelse, dvs. 172 sager hvori kommunerne ikke har genoptaget sagsbehandlingen, og hvor: - klagenævnet afviser klagen, - klagenævnet omgør kommunens beslutning i sagen, dvs. ændrer kommunens afgørelse eller hjemviser sagen til ny behandling, eller - klagenævnet ikke giver forældrene medhold. De sager, som klagenævnet har realitetsbehandlet, dvs. 121 sager der hverken er afvist eller genoptaget, og hvor - klagenævnet omgør kommunens beslutning i sagen, dvs. ændrer kommunens afgørelse eller hjemviser sagen til ny behandling, eller - klagenævnet ikke giver forældrene medhold Baggrund I forbindelse med kommunalreformen er ansvaret for specialundervisning med undtagelse af få meget specialiserede områder overgået til kommunerne. Adgangen til at klage er samtidig blevet udvidet således, at antallet af klageberettigede er steget fra ca til ca Det er vanskeligt at sammenligne den foreliggende opgørelse med opgørelser fra før, kommunalreformen trådte i kraft. Klagereglerne er ændret således, at en række af de kommunale specialundervisningstilbud, f.eks. kommunale specialklasser, nu er omfattet af klagenævnets kompetence. Da der endnu ikke foreligger opgørelser over elevtal eller over specialundervisningselever i de nye kommuner, er det ikke muligt at vurdere antallet af klager pr. kommune i forhold til det samlede antal klageberettigede. 3. Erfaringerne i perioden I det følgende vil de afsluttede klagesager blive gennemgået ud fra nedenstående punktopstilling. 1 Årsagerne til at afvise en klage kan især være, at den falder uden for klagenævnets kompetence, at klagefristen er overskredet, at kommunens afgørelse endnu ikke er truffet, at klagen skal videresendes til en anden myndighed. 2 Klager blev hjemvist til fornyet behandling i kommunerne i tilfælde, hvor der var kommet væsentlige nye oplysninger i sagen eller i tilfælde af alvorlige fejl i kommunens sagsbehandling.

3 3 Karakteristika ved de afsluttede klagesager Klagernes fordeling på kommuner Klagernes årsager Sagernes udfald Diagnoser Der findes en væsentlig variation i klageantallet kommunerne imellem. Københavns Kommune har haft betydeligt flere klagesager end de resterende kommuner. For at give et realistisk billede af situationen for hele landet behandles tallene både samlet for alle kommuner og adskilt for Københavns Kommune og de resterende kommuner. 3.1 Karakteristika ved de afsluttede klagesager Af de 261 sager, der er afsluttet i perioden, drejer 11 sager sig om skoleåret 06/07 og 250 sager om skoleåret 07/08. Alle klagerne vedrører afgørelser truffet af en kommune. Der er ingen klager over afgørelser truffet af regionerne. I alle tilfælde omhandler klagerne påbegyndt eller forestående skolegang. Klagerne fordeler sig kønsmæssigt således, at sager vedrørende piger udgør 25 %, mens sager vedrørende drenge udgør 75 % af det samlede antal sager. Sagsbehandlingstiden målt som tiden fra klagenævnet modtager en klage, og til sagen er afsluttet, er i gennemsnit 82 dage. 12 % af de afsluttede sager måtte klagenævnet afvise, fordi de ikke var omfattet af klagenævnets kompetence. Ser man her særskilt på Københavns Kommune, var 3 % af klagerne uden for klagenævnets kompetenceområde, mens det for de resterende kommuner gjaldt for 16 % af sagerne (se figur 3, 3a og 3b i bilag). En foreløbig sammenligning viser, at antallet af klager i skoleåret 2007/08 bliver højere end i de sidste fem skoleår (se figur 7 i bilag). 4. Klagernes fordeling på kommuner Københavns Kommune tegner sig for 29,5 % af alle klagerne i perioden, hvilket svarer til 77 klager (se figur 1 i bilag). De øvrige kommuner tegner sig hver især for mellem 0,4 % og 5 % af klagerne (se figur 1 i bilag). Af klagenævnets årsrapport fra 2005/2006 fremgår det, at Københavns Kommune også i denne periode havde en højere klagefrekvens end landsgennemsnittet.

4 4 4.1 Klagernes årsager Samlet set klages der i 28 % af de 261 sager over afslag på støttetimer til en elev i den overvejende del af undervisningstiden, i 20 % af sagerne klages over afslag på specialskole og i 11 % over afslag på specialklasse (se figur 2 i bilag). Der klages i 8 % af sagerne over selve henvisningen til specialklasse, dvs. tilfælde hvor forældrene er uenige i kommunens beslutning om at henvise et barn til specialklasse, og i 3 % af sagerne klages der over henvisning til specialskole. I meget få tilfælde svarende til 1 % af sagerne klages der over indholdet af undervisningen i støttetimer (se figur 2 i bilag). For Københavns Kommune gælder det, at fordelingen af årsager til klager er koncentreret om de to kategorier klage over afslag på støtte i den overvejende del af undervisningstiden, der udgør 51 % af klageårsagerne og klage over afslag på specialskole, der er årsag til 31 % af klagerne (se figur 2a i bilag). For de øvrige kommuner ses en lidt større spredning i klagernes årsager (se figur 2b i bilag). 4.2 Sagernes udfald Genoptagne sager I en stor del af de afsluttede sager, svarende til 34 %, valgte kommunen at genoptage sagen og træffe en ny afgørelse, der imødekom forældrenes ønske, inden klagenævnet havde truffet endelig afgørelse i sagen (se figur 3 i bilag). Antallet af genoptagne sager er højt i alle kommuner. 30 % af sagerne i Københavns Kommune blev genoptaget, mens det samme gjaldt for i gennemsnit 36 % af sagerne i de resterende kommuner (se figur 3a og 3b i bilag). Til sammenligning udgjorde andelen af genoptagne sager i 2005/2006 i alt 35 % 3. Realitetsbehandlede sager Hvis der ses bort fra de sager, som blev afsluttet ved, at den enkelte kommune selv genoptog sagen, og de sager, der blev afsluttet ved, at klagenævnet afviste sagen, har klagenævnet i perioden realitetsbehandlet 121 sager. De sager, som klagenævnet har realitetsbehandlet blev enten: 3 Beregningen er foretaget på baggrund af tal fra klagenævnets årsrapport for skoleåret 2005/06, men efter samme metode som i denne opgørelse. I årsrapporten for skoleåret 2005/2006 er omgørelsesprocenten beregnet på baggrund af alle afsluttede sager, mens den i dette notat er beregnet på baggrund af de realitetsbehandlede sager for både skoleåret 2005/2006 og skoleåret 2006/2007.

5 Omgjort dvs., at klagenævnet helt eller delvist ændrede kommunens afgørelse eller hjemviste sagen til ny behandling i kommunen, eller klagerne fik ikke medhold. I disse 121 realitetsbehandlede sager blev 68 % af afgørelserne omgjort af klagenævnet. For Københavns Kommune var omgørelsestallet 84 %, mens det for de øvrige kommuner i gennemsnit var 56 % (se figur 4, 4a og 4b i bilag). I skoleåret 2005/06 blev 52 % af afgørelserne i de realitetsbehandlede sager omgjort 4. Afgørelsen ikke medhold blev givet til klageren i 32 % af de 121 realitetsbehandlede sager. I sager fra Københavns Kommune blev der i 16 % af tilfældene ikke givet medhold til forældrene, mens det for de øvrige kommuner skete i 44 % af sagerne (se figur 4, 4a og 4b i bilag). Til sammenligning fik klagerne i 2005/2006 i 48 % af de realitetsbehandlede sager ikke medhold 5. 5 Omgjorte sager De omgjorte afgørelser vedrører hovedsagligt klager over afslag på støtte i den overvejende del af undervisningstiden (se figur 5 i bilag). I klager over afslag på støtte i den overvejende del af undervisningstiden blev kommunernes afgørelser omgjort i 66 % af de realitetsbehandlede sager, mens der i 34 % af disse sager ikke blev givet medhold (Se figur 5a i bilag). Ved realitetsbehandlede klager over Københavns Kommunes afslag på støtte i den overvejende del af undervisningstiden blev 86 % af afgørelserne ændret, mens der i 14 % af disse sager ikke blev givet medhold (Se figur 5b i bilag). For de resterende kommuner blev afgørelserne ændret i 33 % af denne type sager, mens der i 67 % af tilfældene ikke blev givet medhold (Se figur 5c i bilag). 4.3 Diagnoser De afsluttede klagers fordeling på diagnoser viser, at 30 % af klagerne drejer sig om elever med 4 Beregningen er foretaget på baggrund af tal fra klagenævnets årsrapport for skoleåret 2005/06, men efter samme metode som i denne opgørelse. I årsrapporten for skoleåret 2005/2006 er omgørelsesprocenten beregnet på baggrund af alle afsluttede sager, mens den i dette notat er beregnet på baggrund af de realitetsbehandlede sager for både skoleåret 2005/2006 og skoleåret 2006/ Beregningen er foretaget på baggrund af tal fra klagenævnets årsrapport for skoleåret 2005/06, men efter samme metode som i denne opgørelse. I årsrapporten for skoleåret 2005/2006 er omgørelsesprocenten beregnet på baggrund af alle afsluttede sager, mens den i dette notat er beregnet på baggrund af de realitetsbehandlede sager for både skoleåret 2005/2006 og skoleåret 2006/2007.

6 6 vanskeligheder forbundet med diagnosen Asperger/autismespektrum (se figur 6 i bilag). Denne gruppe er således den største blandt klagerne. Asperger/autismespektrum er ligeledes den dominerende diagnose i sagerne fra både 2005/06. ADHD/ADD (Damp) er den næsthyppigste diagnose gældende for 17 % af sagerne (se figur 6 i bilag). Endelig er ordblindhed et væsentligt problem ikke mindst i vurderingen af, om vanskelighederne skal afhjælpes i folkeskolen eller på en specialskole. 13 % af klagerne omhandlede problemer relateret til læsning (se figur 6 i bilag). Vanskeligheder relateret til bevægelse udgør 3 %, til syn 1 % og til hørelse 2 % (se figur 6 i bilag).

7 7 Bilag Opgørelse af afsluttede sager i Klagenævnet for vidtgående specialundervisning i perioden 1. januar 2007 til 1. november Oversigt over figurer: Figur 1. Oversigt over klagernes fordeling på kommuner og over antallet af omgjorte afgørelser på kommuneniveau for kommuner med minimum ti sager ud af alle 261 afsluttede sager i perioden 1. januar 2007 til 1. november Figur 2. Oversigt over årsager til klager fra alle kommuner i alle 261 sager, som er afsluttede i perioden Figur 2a. Oversigt over årsager til klager i 77 sager fra Københavns Kommune, som er afsluttede i perioden Figur 2b. Oversigt over årsager til klager i 184 sager fra de øvrige kommuner, som er afsluttede i perioden Figur 3. Oversigt over udfaldet af klager fra alle kommuner i alle 261 sager, som er afsluttede i perioden Figur 3a. Oversigt over udfaldet af klager i 77 sager fra Københavns Kommune, som er afsluttede i perioden Figur 3b. Oversigt over udfaldet af klager i 184 sager fra de øvrige kommuner, som er afsluttede i perioden Figur 4. Oversigt over afgørelser i 121 realitetsbehandlede sager fra alle kommuner...16 Figur 4a. Oversigt over afgørelser i 51 realitetsbehandlede sager fra Københavns Kommune...16 Figur 4b. Oversigt over afgørelser i 70 realitetsbehandlede sager fra de øvrige kommuner eksklusiv Københavns Kommune...17 Figur 5. Oversigt over afgørelserne omgørelse og ikke-medhold i realitetsbehandlede sager...17 Figur 5a. Oversigt over omgørelsesprocenten ved klager over afslag på støtte i den overvejende del af undervisningstiden i realitetsbehandlede sager fra alle kommuner...18 Figur 5b. Oversigt omgørelsesprocenten ved klager over afslag på støtte i den overvejende del af undervisningstiden i realitetsbehandlede sager fra Københavns Kommune...18 Figur 5c. Oversigt over omgørelsesprocenten ved klager over afslag på støtte i den overvejende del af undervisningstiden i realitetsbehandlede sager fra de øvrige kommuner eksklusiv Københavns Kommune...19 Figur 5d. Oversigt omgørelsesprocenten ved klager over afslag på specialskole i realitetsbehandlede sager fra alle kommuner...19 Figur 5e. Oversigt omgørelsesprocenten ved klager over afslag på specialskole i realitetsbehandlede sager fra Københavns Kommune...20 Figur 5f. Oversigt omgørelsesprocenten ved klager over afslag på specialskole i realitetsbehandlede sager fra de øvrige kommuner eksklusiv Københavns Kommune Figur 5g. Oversigt omgørelsesprocenten ved klager over afslag på specialklasse i realitetsbehandlede sager fra alle kommuner...21 Figur 5h. Oversigt over omgørelsesprocenten ved klager over afslag på specialklasse i realitetsbehandlede sager fra Københavns Kommune...21 Figur 5i. Oversigt over omgørelsesprocenten ved klager over afslag på specialklasse i realitetsbehandlede sager fra de øvrige kommuner eksklusiv Københavns Kommune...22

8 8 Figur 6. Oversigt over diagnoser/henvisningsgrunde i alle 261 afsluttede sager fra alle kommuner...22 Figur 7. Opgørelse over antallet af indkomne klagesager i de sidste seks skoleår...23

9 Figur 1. Oversigt over klagernes fordeling på kommuner og over antallet af omgjorte afgørelser på kommuneniveau for kommuner med minimum ti sager ud af alle 261 afsluttede sager i perioden 1. januar 2007 til 1. november Kommune: Antal klager: Procentdel af alle klager: 9 Antal omgjorte sager Omgørelsesprocent for kommuner med minimum 10 sager Aabenraa 1 0,4% 1 Aalborg 11 4,2% 2 18 Albertslund 2 0,8% Allerød 4 1,5% 1 Assens 1 0,4% Bornholm 10 3,8% 3 30 Brøndby 2 0,8% Egedal 2 0,8% 1 Esbjerg 4 1,5% 1 Favrskov 3 1,1% Faxe 1 0,4% 1 Fredensborg 2 0,8% Fredericia 2 0,8% Frederikssund 2 0,8% 1 Frederiksværk-Hundested 3 1,1% 1 Gentofte 1 0,4% Gladsaxe 8 3,1% 4 Greve 6 2,3% 1 Guldborgsund 2 0,8% 1 Haderslev 1 0,4% 1 Helsingør 1 0,4% Hillerød 5 1,9% Hjørring 1 0,4% 1 Holbæk 8 3,1% 2 Høje Taastrup 1 0,4% Hørsholm 1 0,4% Ikast-Brande 1 0,4% Jammerbugt 1 0,4% Kalundborg 2 0,8% 2 Kerteminde 1 0,4% Kolding 3 1,1% København 77 29,5% Køge 2 0,8% Lolland 4 1,5% Lyngby-Taarbæk 8 3,1% Middelfart 3 1,1% 1 Norddjurs 1 0,4% Nyborg 4 1,5% Næstved 6 2,3% Odsherred 2 0,8% Randers 4 1,5% 1 Rebild 1 0,4% Ringkøbing-Skjern 1 0,4% Roskilde 8 3,1% Silkeborg 7 2,7% Skanderborg 1 0,4% Slagelse 2 0,8% Sorø 1 0,4% Sønderborg 4 1,5% 2 Varde 1 0,4% Vejen 3 1,1% Vejle 13 5,0% 4 30 Vesthimmerland 3 1,1% Viborg 1 0,4% Vordingborg 1 0,4% Århus 10 3,8% 2 20 Ialt ,0% 77

10 Figur 2. Oversigt over årsager til klager fra alle kommuner i alle 261 sager, som er afsluttede i perioden Klagernes årsager i alle kommuner (261 sager) Afslag på specialklasse Antallet af støttetimer Afslag på specialskole 25% 11% 3% Indholdet af undervisningen i støttetimer 1% 28% 3% 1% 8% 20% Henvisning til specialklasse (klage over kommunens beslutning om at henvise barnet til specialklasse) Henvisning til specialskole (klage over kommunens beslutning om at henvise barnet til specialskole) Afslag på støtte i den overvejende del af undervisningstiden Tilbagekaldelse af henvisning til specialklasse Uden for kategori Betegnelsen uden for kategori dækker bl.a. over klager vedrørende 11. skoleår, klager der indbringes, før kommunen har truffet en afgørelse, klager der skal indbringes for det Sociale Nævn, klager over kommunens sagsbehandling og klager over kommunens manglende efterlevelse af klagenævnets afgørelse

11 Figur 2a. Oversigt over årsager til klager i 77 sager fra Københavns Kommune, som er afsluttede i perioden Klagernes årsager i Københavns Kommune (77 sager) Antallet af støttetimer 6% 3% 9% Afslag på specialklasse Afslag på specialskole 51% 31% Afslag på støtte i den overvejende del af under- Uden for visningstiden kategori Betegnelsen uden for kategori dækker bl.a. over klager vedrørende 11. skoleår. Klager der indbringes, før kommunen har truffet en afgørelse, klager der skal indbringes for det Sociale Nævn, klager over kommunens sagsbehandling og klager over kommunens manglende efterlevelse af klagenævnets afgørelse

12 Figur 2b. Oversigt over årsager til klager i 184 sager fra de øvrige kommuner, som er afsluttede i perioden Klagernes årsager i de øvrige kommuner (184 sager) Antallet af støttetimer Indholdet af undervisningen i støttetimer Afslag på specialklasse Afslag på specialskole 31% 4% 1% 11% 16% Tilbagekaldelse af henvisning til specialskole Afslag på støtte i den overvejende del af undervisningstiden 2% 4% 12% 1% 17% 1% Henvisning til støtte i den overvejende del af undervisningstiden Henvisning til specialklasse (klage over kommunens beslutning om at henvise barnet til specialklasse) Henvisning til specialskole (klage over kommunens beslutning om at henvise barnet til specialskole) Tilbagekaldelse af henvisning til specialklasse Uden for kategori Betegnelsen uden for kategori dækker bl.a. over klager vedrørende 11. skoleår, klager der indbringes, før kommunen har truffet en afgørelse, klager der skal indbringes for det Sociale Nævn, klager over kommunens sagsbehandling og klager over kommunens manglende efterlevelse af klagenævnets afgørelse

13 13 Figur 3. Oversigt over udfaldet af klager fra alle kommuner i alle 261 sager, som er afsluttede i perioden Udfald af sager fra alle kommuner (261 sager) Afvist som udenfor klagenævnets kompetenceområde Afvist fordi kommunen endnu ikke har truffet afgørelse Afvist og videresendt til rette myndighed l 15% 12% 4% 2% Genoptaget (afsluttet med enighed/ tilbagetrukket) 32% 1% 34% Afvist fordi klagefristen er overskredet Omgjort (Ændring af kommunens Ikke medhold (kommunens

14 Figur 3a. Oversigt over udfaldet af klager i 77 sager fra Københavns Kommune, som er afsluttede i perioden Udfald af sager fra Københavns Kommune (77 sager) Afvist fordi klagefrist en er overskredet 10% 3% Genoptaget (afsluttet med enighed/ tilbagetrukket) 30% 1% 56% Afvist som udenfor klagenævnets kompetenceområde

15 Figur 3b. Oversigt over udfaldet af klager i 184 sager fra de øvrige kommuner, som er afsluttede i perioden Udfald af sager fra de øvrige kommuner (184 sager) afgørelse) Afvist fordi klagefrist er overskredet 16% 3% 5% 21% 1% Genoptaget (afsluttet med enighed/ tilbagetrukket) Afvist grundet andet 17% 1% 36% afgørelse fastholdes) Sagen afvist, fordi kommunen endnu ikke har truffet afgørelse Afvist som udenfor klagenævnets kompetenceområde Afvist og videresendt til rette myndighed

16 Figur 4. Oversigt over afgørelser i 121 realitetsbehandlede sager fra alle kommuner 16 Afgørelser truffet af klagenævnet i sager vedrørende alle kommuner (121 sager) 32% 68% Figur 4a. Oversigt over afgørelser i 51 realitetsbehandlede sager fra Københavns Kommune Afgørelser truffet af klagenævnet i sager vedrørende Københavns Kommune (51 sager) 16% Omgjort (Ændring af kommunens 84% afgørelse fastholdes)

17 Figur 4b. Oversigt over afgørelser i 70 realitetsbehandlede sager fra de øvrige kommuner eksklusiv Københavns Kommune 17 Afgørelser truffet af klagenævnet i sager vedrørende de øvrige kommuner (70 sager) 44% 56% Figur 5. Oversigt over afgørelserne omgørelse og ikke-medhold i realitetsbehandlede sager Klage nævnets afgørelse: Kommuner: Ikke medhold (Kommunens Omgørelse (Ændring af kommunes Afslag på støtte i overvejende del af undervisningstiden Alle kommuner Københavns Kom. Øvrige kom. Klageårsag: Afslag på specialskole Køben havns Kom. Alle kommuner Øvrige kom. Afslag på specialklasse Køben havns Kom. Alle kommuner Øvrige kom

18 Figur 5a. Oversigt over omgørelsesprocenten ved klager over afslag på støtte i den overvejende del af undervisningstiden i realitetsbehandlede sager fra alle kommuner 18 (47 sager) 34% 66% Figur 5b. Oversigt omgørelsesprocenten ved klager over afslag på støtte i den overvejende del af undervisningstiden i realitetsbehandlede sager fra Københavns Kommune (29 sager) 14% 86%

19 Figur 5c. Oversigt over omgørelsesprocenten ved klager over afslag på støtte i den overvejende del af undervisningstiden i realitetsbehandlede sager fra de øvrige kommuner eksklusiv Københavns Kommune 19 (18 sager) 33% 67% Omgjort (Ændring af kom- af- munens gørelse/hjemvisning) Figur 5d. Oversigt omgørelsesprocenten ved klager over afslag på specialskole i realitetsbehandlede sager fra alle kommuner (33 sager) 24% 76%

20 20 Figur 5e. Oversigt omgørelsesprocenten ved klager over afslag på specialskole i realitetsbehandlede sager fra Københavns Kommune (16 sager) 6% 94% Figur 5f. Oversigt omgørelsesprocenten ved klager over afslag på specialskole i realitetsbehandlede sager fra de øvrige kommuner eksklusiv Københavns Kommune. (17 sager) 41% 59%

21 Figur 5g. Oversigt omgørelsesprocenten ved klager over afslag på specialklasse i realitetsbehandlede sager fra alle kommuner 21 (10 sager) 30% 70% Figur 5h. Oversigt over omgørelsesprocenten ved klager over afslag på specialklasse i realitetsbehandlede sager fra Københavns Kommune (2 sager) 50% 50%

22 Figur 5i. Oversigt over omgørelsesprocenten ved klager over afslag på specialklasse i realitetsbehandlede sager fra de øvrige kommuner eksklusiv Københavns Kommune 22 (8 sager) 25% 75% Figur 6. Oversigt over diagnoser/henvisningsgrunde i alle 261 afsluttede sager fra alle kommuner Diagnoser (261 sager) 6% 12% 8% 8% 17% 30% 2% 1% 3% 13% Generelle indlæringsvanskeligheder ADHD/ADD (Damp) Problemer relateret til bevægelse Problemer relateret til hørelse Andre handicaps AKT (socio-emotionelle problemer) Problemer relateret til læsning/sprog Problemer relateret til syn Asperger/autismespektrum Andet/uoplyst

23 23 Figur 7. Opgørelse over antallet af indkomne klagesager i de sidste seks skoleår 2001/ / / / / /08 Modtaget i skoleåret 1/1-1/ Antal klagesager Tallet udtrykker antallet af sager, som klagenævnet har modtaget i perioden og er derfor ikke en endelig opgørelse over antallet af sager i 2007.

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Q1 Dit barns alder 1 / 50. Inklusion i folkeskolen Besvaret: 382 Sprunget over: 0 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Q1 Dit barns alder 1 / 50. Inklusion i folkeskolen Besvaret: 382 Sprunget over: 0 100% 80% 60% 40% 20% 0% Q1 Dit barns alder Besvaret: 382 Sprunget over: 0 10 8 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2,88% 11 6,81% 26 9,42% 36 9,95% 38 11,78% 45 10,99% 42 10,99% 42 14,14%

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Derudover beskriver notatet,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter.

Nedenfor gennemgås fremgangsmåden ved beregningen af målet, herunder målet for det enkelte jobcenter. NOTAT 24. august Bilag A Fastsættelse af mål 1: Antal kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 i virksomhedsaktivering Kampagnens mål 1 er, at der på månedsbasis er 9.000 kontant- og smodtagere matchgruppe

Læs mere

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4.

Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet. Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. Socioøkonomiske tildelingsmodeller på specialundervisningsområdet Tema- og netværksmøde i BKF Region Syddanmark, fredag d. 4. oktober 2013 Dagsorden: 1. Hvorfor bruge decentralisering og socioøkonomiske

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner

Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Ungdomsledigheden er mere end fordoblet i mange kommuner Samlet er ungdomsledigheden på omkring 13,2 pct. for de unge under 30 år, når man ser bort fra studerende i arbejdsstyrken. Der er dog stor forskel

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere