Misbrugsanalyser - hvor går det galt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misbrugsanalyser - hvor går det galt?"

Transkript

1 Misbrugsanalyser - hvor går det galt? Hvis ikke testningen gribes professionelt an, sker der fejl under både rekvisition, udførelse, tolkning og anvendelse. AF TORBEN BREINDAHL Artiklen Laboratorieanalyser i STOF nr. 18 beskrev primært de tekniske og laboratoriefaglige aspekter af misbrugsanalyser med en gennemgang af de vigtigste termer og definitioner. I dette nummer fortsættes med fokus på manglen på kvalitet og regulativer på området samt typiske scenarier, hvor fejl kan ende med at have kritisk og alvorlig betydning for den testede borger eller patient. I mange år har analyselaboratorier beskæftiget sig med at kortlægge og minimere de såkaldt præ-analytiske og analytiske fejl (se faktaboks). Disse fejltyper er for misbrugsanalysernes vedkommende desværre velkendte og hyppigt forekommende. Tiden er nu inde til at kigge nærmere på de post-analytiske fejl, som ind- Hvor går det galt? Hvor går det typisk galt i forløbet, og hvilke typer af fejl forekommer? For at belyse dette vil jeg tage udbefatter hele håndteringen af svarafgivelse, svarmodtagelse, kommunikation, fortolkning og anvendelse. Desværre går det ofte galt, når analyseresultater skal vurderes og anvendes i klinisk og behandlingsmæssig praksis af sygehuse, praktiserende læger, myndigheder samt de private, kommunale, statslige og regionale institutioner, som modtager analyseresultater af misbrugsanalyser. Det skyldes hovedsagligt manglen på: (1) specifik viden om narkotika-analyser; (2) lovgivning, politikker, regler, bekendtgørelser, vejledninger og interne procedurer. De to ting er nært forbundne, for hvad skal man benytte som udgangspunkt for uddannelse, når der ikke er retningslinier at følge? Her har Sundhedsstyrelsen er stort ansvar, især når det gælder arbejds- pladstestning. Det bliver ikke bedre af, at den nyeste informationskilde - internettet - indeholder en mængde misinformation. Problemerne synes at være identiske inden for både de sundhedsspecifikke fag (læger, sygeplejersker, lægesekretærer) og de specialpædagogiske områder (misbrugsbehandling, rådgivning og konsulentarbejde, personale i bosteder). Selvom der er interesse og motivation for at tilegne sig opdateret viden, er det desværre et faktum, at rekvirering af laboratorieanalyser og fortolkning/ anvendelse ofte varetages af personer med begrænset faglig viden. Klassifikation af fejltyper: Præ-analytiske fejl: Omfatter fejl i patientidentifikation (mærkning/ombytning), forsendelse og transport. Manglende kontrol af prøvetagning, sløring/manipulation af urinprøven, instabilitet af prøvemateriale, kontaminering (forurening) af prøve, brug af forkerte glas, forkerte analyser rekvireret, manglende udtagning/rekvirering af vigtig prøve/analyse. Analytiske fejl: Alle generelle analysefejl under selve testningen, herunder fejlbetjening af apparatur og forkert brug af reagenser. Ombytning eller mistede prøver. Apparturfejl, fejlkalibrering, manglende kontrolsystem, edb-fejl. Fejl ved aflæsning af hurtigtests, manglende dokumentation, tastefejl ved manuel overførsel af resultater til it-systemer. Post-analytiske fejl: Fejl ved rapportering, telefon- og faxsvar, i kommentarer, under svarmodtagelse, forkert eller manglende opfølgning (fra laboratorie eller svarmodtager). Rapporter sendt til forkert rekvirent. Fejl under svarfortolkninger og under formidling af svar til testede eller andre involverede parter, fejl ved reanalyser, mistede data. 39

2 Scenarium 1 En tekniker skal arbejde på et svensk atomkraftværk, og firmaet skal fremskaffe helbredsattest, herunder en drug-test for narkotiske stoffer. Personen henvender sig til egen læge, der sender en urinprøve til det lokale hospitalslaboratorium. Prøven testes med det lokale laboratories analyseprogram, og elektronisk analysesvar overføres automatisk til lægen uden faglig vurdering af resultaterne. Analyseprincippet er immunkemisk screening uden verifikation, da laboratoriet skal spare på driftsmidler. Lægen videresender udskriften fra laboratoriet til firmaet. ning kan også være aktuel. Søfarten har en særlig tradition for narkotikatestning, og de mange grundstødninger i dansk farvand kunne tyde på, at det er relevant. Enkelte af de arbejdspladstestninger, vi har udført på Sygehus Vendsyssel, har omhandlet danskere, som skulle arbejde på krydstogtskibe i Caribien. I Region Nordjylland identificeres arbejdspladstestninger blandt andre rutineprøver, idet praksissektoren via sit internetbaserede rekvireringssystem (WebReq) skal udfylde en dialogboks med mulighederne Forgiftning, Arbejdspladsattest og Misbrug. Analyserne udføres som andre rutineprøver (screening/obligatorisk verifikation/ urin-validitetskontrol), men ved positive analysesvar gennemgås data af laboratoriets speciallæge. Attester udfærdiges på dansk og engelsk efter behov. Det hele foregår på kvalitetsmæssig forsvarlig vis under hensyntagen til de tilstedeværende ressourcer. Problemet er bare, at der slet ikke eksisterer hverken lovgrundlag, myndighedskrav eller nationale vejledninger. Eksempelvis er der ingen krav til kontrol af prøvetagningen. Hvis laboratoriet ikke er klar over, at en urinprøve modtaget fra en praktiserende læge skyldes krav om arbejdspladstestning, kan det betyde, at utilstrækkelige metoder anvendes, og at positive resultater ikke bliver gennemgået for mulige krydsreaktioner for ordinerede lægemidler. Da resultatet ofte ender hos udenlandske firmaer, er labogangspunkt i fem scenarier. De bygger alle på anonymiserede og fuldt autentiske sager, og de repræsenterer samtidig områder, hvor fejl hyppigt forekommer. Disse fejl indberettes ikke altid som utilsigtede hændelser (UTH) i Dansk-Patient- Sikkerheds-Database, selvom de burde. Nu hvor både borgere og pårørende kan registrere UTH, er der mulighed for, at flere fejltyper kan registreres, herunder når en person føler sig krænket af utilsigtet brug af hurtigtests. 1 Scenarium 1 omhandler arbejdspladstestning for narkotika ( Workplace Drug Testing ), der kendes fra USA med millioner af tests udført årligt med helt specifikke krav til kvalitet og udførelse. Baggrunden for testning er højere sikkerhed på arbejdspladsen. Arbejdspladstestning er nu også implementeret i store dele af EU, især i England og Sverige. 2 Det drejer sig om personer i særlige erhverv, f.eks. inden for transportsektoren (fly, tog, bus, skib), politi, militær, fængselsvæsenet og ansatte i atomkraftsektoren. Større multinationale firmaer har også indført narkotikatestning, i visse tilfælde uvarslet. Jeg har tidligere debatteret problemet med de løse rammer for arbejdspladstestning i Danmark. 3 Antallet af testninger er stigende, bl.a. observerer vi, at udenlandske firmaer kræver urintestning ( drug tests ) for narkotika, når danske teknikere skal arbejde på skandinaviske atomkraftværker eller offshore i olieindustrien. Præ-ansættelse test- ratoriets edb-udskrifter ikke særligt velegnede som dokumentation, da de anvendte metoder ikke er specificerede. Urinprøven testes måske heller ikke for validitet (fortyndingsgrad, ph). At man ikke følger EU-retningslinier kan derfor være kritisk for den testede person. Den rekvirerende læge må udvælge et testprogram ud fra det respektive laboratoriums forhåndværende analyserepetoire, som måske heller ikke afspejler relevante stoffer, designerdrugs eller lægemidler med potentiale for misbrug. En anden kontroversiel og fundamental problemstilling er alkoholmisbrug, der sjældent testes i Danmark, selvom nyere biomarkører for alkoholisme er særdeles velegnede og kan vise indtag af berusende mængder alkohol i op til flere uger efter hændelsen. 4 Hvis man ved arbejdspladstestning ønsker at forebygge ulykker, og øvrige sundhedsundersøgelser indgår, så er det en gåde, hvorfor man i Danmark undlader at teste for alkohol, når man ved, at alkohol: (1) kan forværre en lang række sygdomme, herunder diabetes, blodtryk og hjertelidelser; (2) kan interferere med ordineret medicin med bivirkninger til følge. Samlet kan man konkludere, at arbejdspladstestning i Danmark kan foregå fuldstændig ureglementeret, og at ingen vil kunne oplyse den testede om rettigheder og opfølgning i tilfælde af et positivt testresultat, afslag for testning eller tvivlspørgsmål omkring betaling for analyserne Stof 19

3 Scenarium 2 En bevidstløs teenager bliver indlagt på skadestuen med mistanke om rusmiddelforgiftning. En sygeplejerske anvender en hurtigtest for narkotika, men aflæser den som positiv for kokain og amfetamin. Resultatet kommunikeres til forvagten, som indfører det i patientens journal. Plejepersonalet fortæller de fremmødte forældre, at der nok er tale om indtagelse af narkotika. Dagen efter kontakter den ansvarlige overlæge laboratoriet, da han forventer, at analyseresultatet stammer herfra. En opfølgende laboratorieanalyse på en urinprøve udtaget ved indlæggelsen kan ikke bekræfte prøvens indhold af narkotika. Scenarium 2 er en situation, som forekommer næsten dagligt i Danmark, nemlig rutinemæssig brug af hurtigtests på landets skadestuer. Disse analysesvar behandles meget lemfældigt og betragtes ofte som helt valide analyseresultater i stedet for som potentielt positive. I værste fald ender data i patientens journal, uden at der er rekvireret bekræfttende analyser. Der er i øjeblikket ingen landsdækkende, kliniske procedurer, som kan vejlede i misbrugstestning på skadestuer. Den enkelte afdeling anvender hurtigtests på eget ansvar med tilhørende risici for patientsikkerheden, f.eks. hvis der på baggrund af hurtigtests iværksættes en behandling, som ikke er optimalt for Scenarium 3 I en sag ved Statsamtet om samvær med børn anvendes rutinemæssig testning af forældre for narkotiske stoffer. Den testede får ordineret lægemidlet Ritalin (methylphenidat). Da positive resultater for amfetamin dukker op i rapporterne, forsøges det at bortforklare disse resultater, idet der på står angivet, at methylphenidat kan inducere falske positive laboratorietests for amfetamin. I årevis har denne myte også været kendt på behandlings-institutioner og blandt misbrugsbehandlere, der vælger at tro på, at laboratoriets positive amfetamin eller egne positive hurtigtests skyldes medicinsk behandling for ADHD. patienten. Her kan falske negative resultater også få en stor betydning. I forvejen har lægerne svært ved at tolke patientens symptomer ved rusmiddelforgiftning, især da det er blevet almindeligt at indtage blandinger af vidt forskelligt (og ofte modsat) virkende narkotika-typer. Når forkerte svar afgives til pårørende, kan det få meget alvorlige, personlige og familiemæssige konsekvenser. Her er der tale om en utilsigtet hændelse, som skal registreres. Testresultater, både de valide og de fejlbehæftede data, vil muligvis fremover kunne ses af borgerne i den elektroniske journal på sundhedsportalen dk. Der er dog endnu ikke enighed i regionerne om, hvorvidt laboratorieresultater skal være tilgængelige. En større åbenhed vil betyde, at patienter vil have bedre mulighed for at kigge sundhedssystemet i kortene og se, hvad der faktisk er rapporteret efter brug af misbrugsanalyser. Gennemskueligheden kan føre til en stigning af klager over sundhedsvæsenets skødeløse brug af hurtigtests for narkotika. Scenarium 3 drejer sig om misinformationer, mytedannelser og vandrehistorier, som forårsager fejltolkninger og måske ligefrem kan snige sig helt ind i retsvæsenet og påvirke vigtige domsafsigelser. I det konkrete tilfælde har lægemiddelindustriens ukritiske anvendelse af litteratursøgning ført til en generel og meget udbredt misforståelse, idet det hævdes, at stoffet methylphenidat, som anvendes i ADHD-be- handling (Ritalin, Concerta) kan inducere en falsk positiv laboratorietest for amfetamin, især ved immunassay-screenings-test. Dette forværres ved, at methylphenidat ofte beskrives som amfetamin-lignende stof, idet man her forveksler lighed i kemisk struktur med farmaceutisk virkemåde. Det påstås hermed, at AD- HD-patienter i behandling med methylphenidat kan blive positive i immunkemiske amfetaminscreeninger. Det er dog fuldstændig ukendt for laboratorierne, og hvis det virkelig var tilfældet, ville fænomenet have store konsekvenser for alle de situationer, hvor man ikke bekræfter de positive screeningsresultater for amfetamin med en sikker metode. På Sygehus Vendsyssel har vi taget initiativ til: (1) at kontakte der har fjernet sætningen for produkterne; (2) beskrevet problematikken og fået bekræftet vore standpunkter i den videnskabelige litteratur 6. Hvorvidt lægemiddelindustrien vælger at opdatere deres produktresumé er meget usikkert, da det drejer sig om global registreringsdokumentation, 41

4 Scenarium 4 For at opfylde rationaliserings- og sparekrav indfører et hospitalslaboratorium hurtigtests for narkotika. Det købte produkt anvendes bredt i Danmark, men tester for det kraftigt hallucinogerende stof phencyclidin (PCP), der er så godt som utilgængeligt på gadeplan. Endvidere krydsreagerer PCP-testen med andre lægemidler, bl.a. et antidepressivum (Venlafaxin), og med tiden rapporterer laboratoriet et antal af disse falsk positive uden verifikation af resultatet. Rundt omkring i landet har behandlingsinstitutioner og bosteder samme problem, når de anvender samme hurtigtest. Visse kliniske afdelinger ved landets sygehuse er også involverede i falske positive PCP-analyser, hvilket i ét tilfælde fører til en politianmeldelse. tabletter. Ville man ikke have bemærket kliniske symptomer for hallucinogen-misbrug for de patienter, man testede falsk positive? Skulle man ikke have fulgt op på sagen, hvis psykisk syge og deprimerede (med ordineret Venlafaxin, og derfor testede positive) misbrugte stærke hallucinogener (dobbeltdiagnose patienter)? Det skal nævnes, at rutinemæssig LSD-testning indebærer samme problemer med almindelige lægemidler, som krydsreagerer. Listen over kendte krydsreaktioner fra forskellige fabrikater af LSD-screeninger er omfattende og inkluderer bl.a. lægemidlet lidokain, som findes i lokalbedøvende hudmidler i håndkøb (salver og plastre). Dette er en problematisk fejlkilde, idet skadestuer og intensivafdelinger også benytter lidokain-salve i forbindelse med anlæggelse af venekanyler eller katetre (urin-katetre påsmøres inden prøvetagning). Ved sidstnævnte praksis vil relativt høje lidokain-indhold kunne findes i urinprøven og give anledning til falsk positiv LSD-testning med en immunkemisk screeningsmetode eller hurtigtest. Det er en god forretning at marsom er svær og ressourcekrævende at ændre. I scenarium 3 medfører en sejlivet myte, at ADHD-patienter kan misbruge amfetamin og samtidig (med lægemiddelindustriens hjælp) bortforklare positive laboratorieanalyser for samme stof! Fejltolkninger kan hermed få alvorlige konsekvenser for den testede, der kan maskere og skjule sit misbrug. Scenarium 4 skyldes, at leverandører af hurtigtests ikke er opmærksomme på, at stoffet phencyclidin (PCP) er yderst sjældent forekommende i Danmark. 7 De markedsførte produkter er sandsynligvis produceret i USA, hvor man har tradition for PCP-testning i snævre geografiske områder. Krydsreaktioner med lægemidlet Venlafaxin (antidepressivum) bevirker imidlertid et højt antal falske positive. Det er bemærkelsesværdigt og uforståeligt, at disse analyseresultater aldrig er forsøgt verificeret i Danmark. PCP er et meget stærkt hallucinogerende stof (som LSD). Faktisk har det så kraftig virkning, at misbrugerne foretrækker, at det ikke bliver iblandet f.eks. Ecstasy- Scenarium 5 kedsføre og sælge hurtigtests, og starten på brugerbetaling ved hospitalslaboratorier efter regionernes dannelse i 2007 har åbnet for et nyt, kommercielt marked. Derfor kan man heller ikke forvente, at konsulenter fra denne branche oplyser om alle potentielle fejlkilder ved deres produkter. Ansvaret for brugen må placeres på den institution, som vælger at benytte testene. Scenarium 5 er en problemstilling, som flittigt diskuteres i den videnskabelige litteratur om cannabis-misbrug. Det psykoaktive stof tetrahydrocannabinol (THC) nedbrydes i kroppen til en specifik metabolit med forkortelsen THC- COOH. 8 Ved kronisk misbrug vil der ske en ophobning af stoffet i fedtvævet, som igen kan frigives langsomt til blodet og udskilles i urinprøver efter misbrugets ophør. Det medfører store individuelle forskelle i påvisningstider for cannabis, men langt de fleste prøver vil blive negative inden for 14 dage ved brug af cut-off på 50 ng/ml. Der vil dog være få individer med positive prøveresultater over længere tid. Det har forårsaget myter om udskillel- En institution tester en patient for cannabis-misbrug med hurtigtest, og resultatet er positivt i 3 uger. Patienten henleder behandleren på det faktum, at prøverne altid er positive i mindst 1 måned efter ophør (se selv på internettet). En anden påstår, at et positivt testresultat skyldes passiv rygning. En tredje person bliver testet negativ i en cannabis-test, men er igen positiv 2 dage efter. Personen benægter at have genoptaget misbruget. Behandleren tvivler på alle udsagn, men mangler dokumentation til fortolkning af de gentagne positive resultater og passiv rygnings betydning samt den uforklarlige positive testning efter et negativt resultat. 42 Stof 19

5 TORBEN BREINDAHL HOSPITALSKEMIKER, CAND.SCIENT. KLINISK BIOKEMISK AFD. SYGEHUS VENDSYSSEL sestider på måneder, som er blevet meget svære at slippe af med, og som kan benyttes til at bortforklare analyseresultater. På Sygehus Vendsyssel har vi haft megen fordel af at creatininkorrigere (normalisere) kvantitative urinanalyser for THC-COOH. Ved at anvende urinens creatininindhold til korrektion af urinprøvens fortyndingsgrad fås et resultat, hvor variationer i væskeindtagelse ikke har indflydelse. Fra gentagne analyseresultater med 3-4 dages mellemrum kan man konstruere en udskillelseskurve og fra forløbet konkludere, om personen er abstinerende eller har genoptaget rygningen. Kurveforløbet er ikke lineært, men en hyperbel. Vi tilbyder rekvirenter hjælp til fortolkning og får herved udbytte i form af styrket faglig indsigt i de få særtilfælde med lange udskillelsestider. Det er sket enkelte gange, at urinprøven er så tynd, at prøven screenes negativ, og THC-COOH-indholdet derfor ikke måles. Ved næste prøvetagning kan prøven igen være positiv. Det er ganske ligetil at forklare ud fra urinens meget varierende fortyndingsgrad og betyder ikke, at personen pludselig er begyndt at ryge cannabis igen. Det optimale er derfor, at man følger en patient med kvantitative målinger. Genoptaget rygning viser sig ved en markant stigning (> 50%) i den creatininkorrigerede THC-COOH-værdi. Visse firmaer markedsfører hurtigtests med forskellige cut-off værdier (100, 200, 300 ng/ml eller højere) for at kunne skelne mellem abstinens og genoptaget misbrug. Det er indtil videre ikke dokumenteret, og jeg vil stille mig stærkt tvivlende over for brugen af systemet, idet urinens fortyndingsgrad er helt altafgørende. Uden en nøjagtig laboratoriebestemmelse af U-creatinin og THC-COOH, kan man ikke gennemføre en meningsfyldt bestemmelse, da man kun arbejder i grove niveauer (med flere krydsrea- gerende metabolitter) i en matrix, der ændrer sig undervejs. Svaret på passiv rygning og urinanalyser for cannabis er enkelt: Der kan optages meget små mængder THC i kroppen ved ekstreme forhold (stor røgtæthed) eller passiv inhalering, men det er højst usandsynligt, at det kan medføre positiv urintestning ved cut-off på 50 ng/ ml. 9 Hvad skal der til? Misbrugsanalyser er ikke mere fejlbehæftede end andre laboratorieundersøgelser, men typen af fejl afslører, at rammerne for testningen er for løse. Sundhedsstyrelsen må stille krav til udførelsen af arbejdspladstestninger Ellers vil det uundgåeligt ende med retssager, hvor man har anvendt utilstrækkelige metoder i blinde. Flere af vore nabolande har fuldt styr på tingene, og det er en gåde, hvorfor vi i Danmark er så langt bagefter. Måske skyldes det vores traditionelle frisindethed omkring stofmisbrug, herunder også alkoholisme, men i dette tilfælde vil en manglende stillingtagen og konfliktsky holdning fra myndighedernes side forværre situationen. De løse rammer for misbrugstestning forårsager øget risiko for patientsikkerheden. Et muligt scenarium er, at udenlandske laboratorier overtager opgaverne, som det er set for doping-analyser og visse miljøanalyser. Det mener jeg ikke, vi kan være tjent med. Problemet med post-analytiske fejl i tolkning af analyseresultater kan løses via oplysning og uddannelse for de personalegrupper, der er fagligt og organisatorisk involveret i narkotika-analyser. Det er bekymrende, hvis ikke testresultater bliver vurderet af lægefaglige eller andre specialister i situationer, hvor resultatet får alvorlig konsekvens i form af udelukkelse fra behandling, botilbud, skole, uddannelse, forældreret, børnesamvær eller udgang fra fængsler. I takt med implementeringen af kvalitetsstyring og akkreditering i det offentlige må man kunne sikre, at kun personer med kompetence i misbrugstestning får ansvar for prøvetagning, rekvirering og tolkning af analyse - herunder også kvalificeret brug af hurtigtests, hvis man fortsat vælger at anvende disse. I hospitalssektoren kunne man forestille sig et koncept, hvor de vagthavende læger blev tvunget til elektronisk kvittering for læsning og forståelse af analyseresultater. Forslag om et sådant system vil helt sikkert skabe en følelsesladet debat, men det kunne sikre rekvirering af relevante analyser, og at svar når frem til rette vedkommende. NOTER 1 Utilsigtede hændelser (UTH) registreres på 2 Anya Pierce: Regulatory aspects of workplace drug testing in Europe. Drug Testing and Analysis 2012, 4, Torben Breindahl: Løse rammer for narkotikatestning er et problem. Pharma. 2009, Torben Breindahl: Undersøgelser for rusmidler på arbejdspladser og i samfundet. DSKB Nyt, 4/ Biomarkøren phosfatidylethanol (PEth) er et unormalt phosfolipid, der kun dannes i kroppen, når ethanol er til stede. Koncentrationen af PEth i blod benyttes som markør for tidligere alkohol-indtagelse. Analysen anvendes rutinemæssigt i Sverige. 5 Der findes en EU-retningslinie for arbejdspladstestning, udarbejdet i 2001 af European Workplace Drug Testing Society (EWDTS). Se Guidelines.pdf 6 Torben Breindahl & Peter Hindersson: Methylphenidate is not mistaken for amphetamine in drug of abuse testing. Journal of Analytical Toxicology (accepted manuscript). 7 Peter Hindersson & Torben Breindahl: Giver det mening at teste for englestøv? Ugeskrift for Læger 2011, 173(19), THC-COOH er forkortelse for stoffet 11-nor- 9-tetrahydrocannabinol-9-carboxylsyre, der er det vigtigste nedbrydningsprodukt (med største koncentration) i urin. 9 Her findes en del videnskabelig litteratur, og man udfordres til at definere passiv inhalering i forhold til aktiv inhalering. I en nyere oversigtsartikel fastholdes, at positive cannabis-testresultater med konventionelle rapporteringsgrænser må tolkes som udtryk for aktiv rygning. Andreas A. Westin, Lars Størdal: Passiv røyking av cannabis - hva skal vi tro? Tidsskrift Norsk Laegeforening, 2009, 129,

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

Både fordele og ulemper Det er let at forestille sig, hvor fristende det er at bruge hurtigtestere i skadestuer,

Både fordele og ulemper Det er let at forestille sig, hvor fristende det er at bruge hurtigtestere i skadestuer, Af bioanalytiker Ida Enø Jensen Klinisk Biokemisk Afdeling Slagelse Sygehus Vejleder: lektor Jesper Bahrenscheer Artiklen er skrevet som en eksamensopgave på diplommodulet, Klinisk Biokemi ved Den Sundhedsfaglige

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter

Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Misbrug blandt retspsykiatriske patienter Fup eller fakta Oversigt Definitioner Misbrug i befolkningen Misbrug i psykiatrien Misbrug i kriminalforsorgen Misbrug i retspsykiatrien Kriminalitet og misbrug

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE

KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE KERNEÅRSAGSANALYSE METODEBESKRIVELSE ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed Hvidovre Hospital, Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre 2/14 INDHOLD INDHOLD INDHOLD...3

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Årsrapport 2012 Utilsigtede hændelser

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Årsrapport 2012 Utilsigtede hændelser "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Årsrapport 2012 Utilsigtede hændelser Indledning Formål med rapportering af utilsigtede hændelser Formålet er at forebygge, at der sker fejl og skader utilsigtede

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler

Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Projekt 4.2. Nedbrydning af rusmidler Dette projekt lægger op til et samarbejde med biologi eller idræt, men kan også gennemføres som et projekt i matematik, hvor fokus er at studere forskellen på lineære

Læs mere

Motorattest og misbrug hos unge Af Lise Lotte Andersen, Line Frøkjær og Jacob Gravningsbråten Juni 2014

Motorattest og misbrug hos unge Af Lise Lotte Andersen, Line Frøkjær og Jacob Gravningsbråten Juni 2014 Motorattest og misbrug hos unge Af Lise Lotte Andersen, Line Frøkjær og Jacob Gravningsbråten Juni 2014 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Metode 4 Materiale...5 Diskussion 9 Konklusion.11 Bilag...12

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger

Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ

VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ VEJLEDNING TIL REKVIRERING AF PATOLOGIUNDERSØGELSER I WEB-REQ Region Sjælland, Klinisk Patologi, Næstved og Slagelse Sygehus Indholdsfortegnelse. 1 Rekvirering og mærkning af cervixcytologisk materiale

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Rusmidlerne og konsekvenserne

Rusmidlerne og konsekvenserne Rusmidlerne og konsekvenserne Henrik Rindom Overlæge i Lænkeambulatorierne Stofrådgivningen Kriminalforsorgen rindom@dadlnet.dk Afhængighed Aktiv dosis / dødelig dosis Hvor skadelige er stofferne 40 L

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation

håndbog i Sikker mundtlig kommunikation håndbog i Sikker mundtlig kommunikation Kommunikation Teamsamarbejde Sikker Mundtlig Kommunikation Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Kommunikation Inden du ringer... 4 Kommunikation om patientbehandling

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling. Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015

Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården. Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Nordisk Tilsynskonference 1.-2. oktober 2015 Tillsynen i gränsområdet mellan social- och hälsovården Tillsyn av behandlingsinstitutioner för läkestyret

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne.

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. STOF nr. 4, 2004 Rekreativt brug Rekreativt stofbrug Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. AF JOHANNE KORSDAL

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Specialevejledning for klinisk biokemi

Specialevejledning for klinisk biokemi j.nr. 7-203-01-90/23 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialevejledning for klinisk biokemi Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 05 Specialebeskrivelse Klinisk biokemi er et tværgående

Læs mere

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Bilag 1 Beskrivelse af sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere i Københavns Kommune. Skrevet af speciallæge i almen medicin, leder af Sundhedsteam i København, Henrik Thiesen, oktober

Læs mere

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Den næste times tid. Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer Den tolkede samtale - udfordringer og muligheder Ph.d.-stud, antropolog Stina Lou Folkesundhed & Kvalitetsudvikling, Region Midt Den næste times tid Disposition: Baggrund Kommunikation Relationer Familiemedlemmer

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling

Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Gener, biologiske markører og valg af den rigtige behandling Et spørgsmål om at udnytte viden, teknologi og sundhedsresurser optimalt Vi oplever i disse år en sand revolution i udviklingen af nye teknologier

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk

Reager på alvorlige og uventede bivirkninger. www.meldenbivirkning.dk Reager på alvorlige og uventede bivirkninger www.meldenbivirkning.dk Hvad sker der, når jeg melder en bivirkning? Hvordan melder jeg bivirkninger? Hvilke bivirkninger skal jeg melde? Hvorfor skal jeg melde

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis

Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS. InDholdsfortegnelse. 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis Nyhedsbrev Nr. 3 september 2010 Nyt for PRAKSIS InDholdsfortegnelse 2 Bliv bedre rustet til at etablere og drive egne lægepraksis 3-4 Patientsikkerhed og rapportering af utilsigtede hændelser 5 tilgang/afgang

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR AFSLAG PÅ FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN 5 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Ethirfin og relaterede

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 I sag nr.: AR2010.0051 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3 F) (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere