HØRINGSUDGAVE 13. august 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRINGSUDGAVE 13. august 2012"

Transkript

1 HØRINGSUDGAVE 13. august 2012 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 1 (Implementering af dele af direktivet om industrielle emissioner) 1 I bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, som ændret ved bekendtgørelse nr af 22. december 2010, bekendtgørelse nr. 291 af 6. april 2011, bekendtgørelse nr af 21. december 2011 og bekendtgørelse nr. 120 af 1. februar 2012, foretages følgende ændringer: 1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner, EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17, dele af Rådets direktiv 2009/127/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 73/239/EØF, 74/557/EØF og 2002/83/EF vedrørende miljø på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368, og dele af Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, EF-Tidende 1991, nr. L 375, side 1, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368.«2. Bekendtgørelsens indledning affattes således:»i medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 2 og 4, 9, stk. 4, 17, stk. 1, 2 og 3, 18, stk. 2 og 3, 34, stk. 1, 2 og 3, 35, 40, stk. 3 og 4, 41, stk. 2, 4 og 5, 55, stk. 9 og 10, 66, 69 a, 75, stk. 1, 78 og 111 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009, som ændret ved lov nr. 122 af 23. februar 2011, lov nr. 341 af 27. april 2011, lov nr af 21. december 2011og lov nr. 446 af 23. maj 2012, 35, stk. 2, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 38 k, stk. 4 og 5 og 38 m, stk. 3, 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner, EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 17.

2 i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009, som ændret ved lov nr. 446 af 23. maj 2012 og 3 i lov om frikommuner, jf. lov nr. 550 af 18. juni 2012, fastsættes:«3. Efter 1 indsættes:»kapitel 1 a Definitioner 1 a. I bekendtgørelsen forstås ved: 1) Emission: Direkte eller indirekte udledning til luft, vand eller jord af stoffer, rystelser eller støj fra punktkilder eller diffuse kilder på husdyrbruget. 2) Emissionsgrænseværdi: Den emission, udtrykt ved bestemte parametre, en bestemt koncentration eller et bestemt niveau, der ikke må overskrides i løbet af en defineret kontrolperiode (tidsrum). 3) Emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik: De emissionsniveauer, der kan opnås under normale driftsforhold ved anvendelse af enkelte eller en kombination af de bedste tilgængelige teknikker som beskrevet i BAT-konklusioner fastsat som et gennemsnit over et givet tidsrum på nærmere angivne referencekriterier. 4) BAT-referencedokument: Et dokument, der er resultatet af den udveksling af oplysninger, der er tilrettelagt i henhold til artikel 13 og vedtaget efter 75, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner eller et dokument, der før den 1. januar 2011 er vedtaget af EU-Kommissionen i henhold til tidligere direktiver om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Dokumentet beskriver blandt andet den anvendte teknik, gældende emissions- og forbrugsniveauer, BAT-konklusioner og ny teknik. 5) BAT-konklusion: Et dokument, der indeholder EU-Kommissionens afgørelse om de dele af et BAT-referencedokument vedtaget efter 75, stk. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner, der fastsætter konklusionerne vedrørende den bedste tilgængelige teknik, beskrivelsen af teknikken, oplysninger til vurdering af dens anvendelighed, de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, den dertil knyttede overvågning, de dertil knyttede forbrugsniveauer og om nødvendigt foranstaltninger til begrænsning af skader fra forurening fra husdyrbruget.«4. Efter 6 indsættes:»kapitel 3 a Fastlæggelse af den bedste tilgængelige teknik 6 a. Kommunalbestyrelsen skal blandt andet inddrage følgende kriterier ved fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik i forbindelse med tilladelse, godkendelse eller revurdering af husdyrbrug, jf. dog 6 b, stk. 1 og 3: 1) Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald. 2) Anvendelse af mindre farlige stoffer. 3) Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og i relevant omfang affald.

3 4) Sammenlignelige processer, indretninger eller driftsmetoder, som er gennemprøvet med et tilfredsstillende resultat i industriel målestok. 5) Teknologiske fremskridt og udviklingen i den videnskabelige viden. 6) De pågældende emissioners art, virkninger og omfang. 7) Datoerne for nye eller bestående anlægs ibrugtagning. 8) Den tid, der er nødvendig for indførelse af den bedste tilgængelige teknik. 9) Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten. 10) Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede påvirkning af miljøet til et minimum. 11) Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet. 12) Informationer, som offentliggøres af offentlige internationale organisationer, herunder BATreferencedokumenter, i det omfang disse er relevante for den pågældende type af husdyrbrug. 6 b. Kommunalbestyrelsen skal lægge relevante BAT-konklusioner vedtaget og offentliggjort af EU-Kommissionen til grund ved fastsættelse og ajourføring af vilkår i forbindelse med godkendelse og revurdering af husdyrbrug der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Stk. 2. Miljøstyrelsen gør BAT-konklusioner for husdyrbrug, jf. bilag 5a, tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside når disse er vedtaget i overensstemmelse med proceduren i artikel 75, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner og offentliggjort i EU-Tidende. Stk. 3. Indtil en relevant BAT-konklusion er offentliggjort i EU-Tidende, skal kommunalbestyrelsen lægge konklusionerne om den bedste tilgængelige teknik i eksisterende BAT-referencedokumenter til grund ved godkendelse og revurdering af godkendelse af husdyrbrug der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Stk. 4. I andre tilfælde end stk. 1 og 3 fastlægger kommunalbestyrelsen vilkår om den bedste tilgængelige teknik for husdyrbrug der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug i overensstemmelse med 6 a. Det samme gælder, når en BAT-konklusion eller et BAT-referencedokument ikke omhandler en delaktivitet eller en produktionsproces eller deres potentielle miljøpåvirkninger. Den bedste tilgængelige teknik skal sikre en beskyttelse af miljøet, der svarer til niveauet i BAT-konklusionerne eller konklusionerne i et eksisterende BAT-referencedokument.«5. Før 7 indsættes følgende overskrift:»generelle principper«. 6. 7, stk. 1, affattes således:»kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om tilladelse efter 10 eller godkendelse efter 11, 12 eller 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, sikre sig, at 1) ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og 2) husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.«6a. 8, nr. 4, affattes således:»4) at affaldshierakiet iagttages,«. 7. Før 9 indsættes følgende overskrift:»det generelle beskyttelsesniveau«.

4 8. Før 10 indsættes følgende overskrift:»tilladelser«. 9. Før 11 indsættes følgende overskrift:»godkendelser«. 10. I 11, stk. 1, nr. 2, indsættes efter»grænseværdier«:», herunder emissionsgrænseværdier« , stk. 1, nr. 3, affattes således:»3) Den egenkontrol, som husdyrbruget skal foretage, herunder angivelse af beregninger, målinger, procedurer m.v. Der skal fastsættes krav til hyppighed, afrapportering og metode til at vurdere, om grænseværdierne, herunder emissionsgrænseværdierne, er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen til kommunalbestyrelsen og angivelse af, om prøveudtagning og analyse kan udføres af husdyrbruget selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium. For husdyrbrug der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug skal indberetning til kommunalbestyrelsen ske mindst hvert år.«12. I 11, stk. 1, indsættes som nyt nr. 4:»4) Regelmæssig vedligeholdelse og overvågning af de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget.«nr bliver herefter nr I 11, stk. 1, indsættes som nr. 15:»15) Anvendelse, fremstilling eller frigivelse af farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen skal begrænses med henblik på at undgå risiko for forurening af jordbund og grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og bladninger.«14. Efter 11 indsættes følgende overskrift og 11 a-e:»fastsættelse af emissionsgrænseværdier, tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger 11 a. I godkendelser efter 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, fastsætter kommunalbestyrelsen emissionsgrænseværdier, jf. 11, stk. 1, nr. 2, før eller i det punkt, hvor emissionerne udledes fra husdyrbruget, og inden eventuel fortynding. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan supplere emissionsgrænseværdierne med eller erstatte dem af tilsvarende parametre eller tekniske foranstaltninger med tilsvarende funktion og miljøbeskyttelse. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter emissionsgrænseværdierne, de tilsvarende parametre og tekniske foranstaltninger på grundlag af den bedste tilgængelige teknik, uden at der foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi. 11 b. For husdyrbrug der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætter kommunalbestyrelsen emissionsgrænseværdier, der sikrer, at emissionerne under normale driftsforhold ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik som fastsat i BAT-konklusionerne. Emissionsgrænseværdierne fastsættes for samme eller kortere tidsrum og med samme referencebetingelser som i BAT-konklusionerne, jf. dog stk. 2 og 11 c. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, når den fastsætter emissionsgrænseværdier for husdyrbrug der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug på

5 baggrund af de opnåelige emissionsniveauer i BAT-konklusionerne, fastsætte grænseværdier, der er forskellige fra dem, som er omhandlet i BAT-konklusionerne, for så vidt angår værdier, tidsrum og referencebetingelser på betingelse af, at stk. 3 og 4 opfyldes. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår om, at emissionsovervågningen sker for samme tidsrum og referencebetingelser som de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget skal udarbejde et resumé af emissionsovervågningen mindst én gang årligt og sende det til kommunalbestyrelsen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen vurderer mindst én gang årligt resultaterne af husdyrbrugets emissionsovervågning og kontrollerer, at emissionerne ikke ligger over de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik i BAT-konklusionerne. 11 c. Kommunalbestyrelsen kan for husdyrbrug der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætte lempeligere emissionsgrænseværdier end de emissionsgrænseværdier, der fremgår af BAT-konklusionerne, når kommunalbestyrelsen vurderer, at 1) overholdelse af de emissionsniveauer, der er forbundet med den bedste tilgængelige teknik i BAT-konklusionerne, vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med miljøfordelene på grund af anlæggets geografiske placering, de lokale miljøforhold eller anlæggets tekniske egenskaber, 2) fravigelsen ikke forårsager væsentlig forurening, og 3) der opnås en høj beskyttelse af miljøet som helhed. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens vurdering og begrundelse for anvendelsen af stk. 1 skal fremgå af godkendelsen eller afgørelsen på baggrund af revurdering. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen sender en kopi til Miljøstyrelsen af afgørelser, hvor der er fastsat lempeligere emissionsgrænseværdier end de emissionsgrænseværdier, der fremgår af BATkonklusionerne. 11 d. Medmindre andre regler i denne bekendtgørelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller anden gældende lovgivning er til hinder herfor, kan kommunalbestyrelsen i en miljøgodkendelse efter 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, dispensere fra overholdelse af emissionsgrænseværdierne i 11 b, stk. 1, med henblik på afprøvning og anvendelse af ny teknik. Dispensationen kan kun meddeles én gang per husdyrbrug per ny teknik og i en periode på højest ni måneder. Stk. 2. Ved ny teknik forstås i denne bestemmelse en ny teknik eller teknologi, der kan medføre enten et generelt højere eller mindst samme beskyttelse af miljøet og færre omkostninger end de eksisterende bedste tilgængelige teknikker, hvis den udvikles forretningsmæssigt. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sender en kopi af dispensationen til Miljøstyrelsen. 11 e. Kommunalbestyrelsen kan for husdyrbrug der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsætte emissionsgrænseværdier, der er skærpede i forhold til dem, der fremgår af BAT-konklusionerne.«15. Før 12 indsættes følgende overskrift:»oplysninger om offentlighedsproceduren«. 16. Før 13 indsættes følgende overskrift:»forholdet til VVM-proceduren«. 17. Før 14 indsættes følgende overskrift:»tidsbegrænsning«.

6 19. Efter 14 indsættes:»kapitel 4a Overholdelse af vilkår 14 a. Den, som er ansvarlig for et husdyrbrug der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, underretter straks kommunalbestyrelsen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår. Stk. 2. Den ansvarlige træffer straks de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.«20. I overskriften til kapitel 6 ændres»regelmæssig revurdering«til:»revurdering«. 21. Efter 17 indsættes 17 a:» 17 a. Kommunalbestyrelsen skal tage en godkendelse af et husdyrbrug der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 39 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når EU-Kommissionen i EU-Tidende har offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen skal tage godkendelsen op til revurdering uanset 40, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og 41 a, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger revurderingen på en sådan måde, at ændringer på husdyrbruget som følge af ajourførte vilkår kan gennemføres senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. Stk. 3. Revurderingen skal omfatte alle vilkår i godkendelsen. Stk a-c, 11 e og 17, stk. 2, stk. 3, 1. pkt. og stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved revurdering efter stk. 1. Stk. 5. Når 11, c, stk. 1, er anvendt i forbindelse med godkendelse af husdyrbrug der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal den fortsatte anvendelse heraf indgå i kommunalbestyrelsens revurdering. Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist for overholdelse af nye vilkår, der udløber senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. For ændringer, som ikke følger af BAT-konklusionen, kan kommunalbestyrelsen fastsætte en anden gennemførelsesfrist.«22. I 18, stk. 1, ændres» 40 og 41«til:» 40«. 23. I 18, stk. 2, ændres» 17«til:» 17 og 17 a« , stk. 5, affattes således:»stk. 5. Kommunalbestyrelsen foretager offentlig annoncering af afgørelser på baggrund af revurdering af husdyrbrug der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. 22 a.«

7 24a. Efter 18 indsættes:»kapitel 6a Ophør 18 a. Ved ophør af aktiviteter, der er omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, finder kapitel 4 b i jordforureningsloven anvendelse. Stk. 2. Ved ophør forstås 1) når husdyrbrug, der er omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, har meddelt kommunalbestyrelsen, at alle aktiviteter på husdyrbruget ophører, 2) når husdyrbrug, der er omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af kapaciteten permanent nedsættes, til under stipladsgrænserne i 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller 3) situationer omfattet af 33, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, når miljøgodkendelsen er bortfaldet helt eller for den del der ligger over stipladsgrænserne i 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Stk. 3. Oplæg til vurdering efter 38 k, stk. 1, i lov om jordforurening, sendes til kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter driftsophør, jf. stk. 2.«25. I 20, stk. 1, ændres»artikel 17 i Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelses og bekæmpelse af forurening samt artikel 7 i Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet«til:»artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner og artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og privates projekters indvirkning på miljøet«. 26. I 20 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Kommunalbestyrelsen sender en kopi af afgørelsen til miljøministeren.«26a. Efter 22 indsættes:» 22 a. Når kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om godkendelse eller revurdering af et husdyrbrug der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, offentliggør kommunalbestyrelsen afgørelsen digitalt. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen offentliggør digitalt information om de foranstaltninger, som husdyrbruget har truffet ved definitivt driftsophør, jf. 38 m, stk. 2, i lov om jordforurening. Stk. 3. Offentliggørelsen efter stk. 1 og 2, skal tillige indeholde oplysninger om, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunalbestyrelsen er i besiddelse af, jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.«27. Bilag 2, punkt G, affattes således:»g. Oplysninger om husdyrbrugets forebyggelse og begrænsning af forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik 27) Redegørelse for den valgte teknologi og andre teknikker, som kan nedbringe a) ammoniakemissionen fra anlægget og husdyrgødning i forbindelse med udbringning på husdyrbruget arealer,

8 b) udledningen af fosfor, og c) udvaskningen af nitrat. Desuden skal redegørelsen indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har undersøgt. 28) Redegørelsen skal tillige indeholde oplysninger om mulighederne for at a) effektivisere råvareforbruget, herunder vand og energi, b) substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer, c) optimere produktionsprocesserne, og d) undgå affaldsfrembringelse, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, om mulighederne for genanvendelse.«28. I bilag 3, punkt A, nr. 3, undtagelser fra beskyttelsesniveauet, litra 2, ændres»regelmæssig revurdering«til:»revurdering«. 29. Efter bilag 5 indsættes bilag 5a, der affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. januar Stk. 2. Verserende sager om godkendelse af husdyrbrug der har aktiviteter omfattet af 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, behandles efter de hidtil gældende regler, hvis kommunalbestyrelsen senest den 7. januar 2013 har visiteret ansøgningen og vurderet den som en fuldstændig ansøgning, hvis godkendelsen meddeles og den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring kan være i drift senest den 7. januar Godkendelsen bortfalder, hvis den godkendte etablering, udvidelse eller ændring ikke er i drift senest den 7. januar Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tidligst den 7. januar 2014 meddele påbud på baggrund af en revurdering efter 17 a til husdyrbrug, som er i drift den 7. januar Miljøministeriet, den IDA AUKEN / Claus Torp

9 Bilag 1»Bilag 5a BAT-konklusioner og BAT-referencedokumenter BAT-konklusioner for husdyrbrug vedtaget efter artikel 75 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner. BAT-konklusion Nummer Dato for offentliggørelse BAT-referencedokumenter vedtaget i henhold til direktiv 2008/1 før den 7. januar 2013, jf. artikel 13, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner. Tværgående BAT-referencedokumenter Emissioner fra oplagring Energieffektivitet Generelle overvågningsprincipper Industrielle kølesystemer Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer Økonomiske aspekter og tværgående miljøpåvirkninger BAT-referencedokumenter for husdyrbrug Intensiv fjerkræ- og svineproduktion «

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Udkast af 12. september 2018 med forbehold for lovtekniske ændringer m.v. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) I medfør af 3, stk. 3, 7 b, 35, 35 c, 37, stk. 2, 39, stk. 3 og 4, 40, 41 a,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) I medfør af 3, stk. 3, 7 b, 35, 35 c, 37, stk. 2, 39, stk. 3 og 4, 40, 41 a, stk. 3 og 4, 41 b, stk. 1 og 3, 67, 73, stk. 3, 74, stk. 2, 78 a, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) BEK nr 1517 af 07/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1210-00145 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) BEK nr 1317 af 20/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen j.nr. MST-12-00003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) BEK nr 1458 af 12/12/2017 Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1200-00155 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Kapitel 1 Definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. Kapitel 1 Definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. I medfør af 7, 16, stk. 2 og stk. 3 og kapitel 5, 46 og 47 i landstingsforordning nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) BEK nr 669 af 18/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1210-00045 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om forurenet jord og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om forurenet jord og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om forurenet jord og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om forurenet jord og forskellige andre love 1) LOV nr 446 af 23/05/2012 Udskriftsdato: 7. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1214-00004 Senere ændringer til forskriften LBK nr 963

Læs mere

I medfør af 89 a, stk. 1-2 og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, fastsættes: Anvendelsesområde

I medfør af 89 a, stk. 1-2 og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, fastsættes: Anvendelsesområde Bekendtgørelse om delegering af kompetence til kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse og attestering af anlæg til forbrænding af husdyrgødning i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr.

Læs mere

Lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love 1) LOV nr 1730 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. SVA-

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 205/40 14.8.2018 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/1135 af 10. august 2018 om den type informationer, der skal stilles til rådighed af medlemsstaterne, samt i hvilken form og med hvilke

Læs mere

Forslag. til. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24.

Forslag. til. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om jordforurening, lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven)

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

2010/1 LSV 165 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. til.

2010/1 LSV 165 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. til. 2010/1 LSV 165 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Miljømin., j.nr. BLS-300-00022 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1) BEK nr 382 af 25/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1253-00010 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

NOTAT. December 2018

NOTAT. December 2018 NOTAT December 2018 Sammenfattende redegørelse af strategisk miljøvurdering for dele af bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug inklusive forslag til ændringer Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

BEK nr 1062 af 21/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1062 af 21/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1062 af 21/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Kystdirektoratet, j.nr. 18/01716 Senere ændringer til

Læs mere

IE's betydning for virksomhederne

IE's betydning for virksomhederne BTR 06. 03 13 IE's betydning for virksomhederne 2 Overgangen fra IPPC til IED BATS centrale betydning Den større offentlighed omkring virksomhedsdata Den risikobaserede prioritering i tilsynsarbejdet Indførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om jordforurening og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om jordforurening og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn I medfør af 10, stk. 1, nr. 8, 10, stk. 1, nr. 20, 42, 48, 66, stk. 3 og

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 501 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 21. juni 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat til

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg. www.energiogmiljo.dk

BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg. www.energiogmiljo.dk BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg 1 BAT og revurdering af miljøgodkendelser for biomasseanlæg Problemstillingen: Hvornår skal kommunen revidere en eksisterende miljøgodkendelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 1) 21. Vilkårene skal sikre, at kravene i 18 opfyldes, og skal i relevant omfang fastsætte følgende: 1) Emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad

Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej Dybvad Revurdering af miljøgodkendelse af svinebruget Badskærvej 60 9352 Dybvad I medfør af Lovbekg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 29-08-2016 * INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

Administrationsgrundlag for miljøbeskyttelseslovens. for Fagcenter Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune

Administrationsgrundlag for miljøbeskyttelseslovens. for Fagcenter Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune miljøbeskyttelseslovens listevirksomheder Side 1 af 11 miljøbeskyttelseslovens listevirksomheder for Fagcenter Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune miljøbeskyttelseslovens listevirksomheder Side 2 af

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 1)

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 1) Udskriftsdato: 8. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1240-528 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1283 af 08/12/2014 Bekendtgørelse om tilladelse

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 (2. samling) UFU Alm.del Bilag 18 Offentligt Bilag 1 til lovforslag Paralleltekst Gældende formulering Lovforslaget 19 I lov nr. 384 af 25. maj 2009 om tjenesteydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 1

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 1 Vandplanlægning J.nr. SVANA-400-00013 Ref. SPe Den 5. januar 2017 Udkast til Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 17.7.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0760/2007 af Cosimo Fracasso, italiensk statsborger, om en advarsel om dioxinindhold i Taranto

Læs mere

Lovgrundlaget for overvågning i VVM

Lovgrundlaget for overvågning i VVM Lovgrundlaget for overvågning i VVM Overvågning i VVM/IdaMiljø 20. marts 2017 Specialkonsulent Helle Ina Elmer To former for overvågning Overvågning kan generelt beskrives som en aktivitet, der består

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love 1) 2007/2 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-146-00003 Fremsat den 12. marts 2008 af miljøministeren (Troels

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt BILAG 1 Liste 1 År /samling - nummer på lovforslag Titel på lovforslaget 2011/1 - LF 14. miljøbeskyttelse. (Betaling af kommunernes

Læs mere

1 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation

1 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation 1 / Miljøstyrelsen / Titel på præsentation I kan høre om BAT-konklusioner hvad er det? Kort intro Hvilke industrisektorer har BAT-konklusioner og hvilke er på vej? Udmøntning revurdering af miljøgodkendelse

Læs mere

BAT Bedste tilgængelige teknik. virksomheder og myndigheders brug af BREF-dokumenter

BAT Bedste tilgængelige teknik. virksomheder og myndigheders brug af BREF-dokumenter BAT Bedste tilgængelige teknik virksomheder og myndigheders brug af BREF-dokumenter Færdige BREF-dokumenter... Cement- og kalkindustrien Klor-alkali industrien Forarbejdning af jern og metal Garverier

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 138 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 138 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 138 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 1. december 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Forslag. Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund Til lovforslag nr. L 179 Folketinget 2018-19 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. april 2019 Forslag til Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (Stop for tilladelse til

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

IED-direktivet og affaldsforbrændingen

IED-direktivet og affaldsforbrændingen IED-direktivet og affaldsforbrændingen v/henrik Wejdling & Annette Mejia Braunstein, DAKOFA DAFONETs møde 15.03.11 hos Nordforbrænding IED opsluger WID Det nye industrielle emissionsdirektiv (IED) optager

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder 1) BEK nr 1433 af 21/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. SVANA-400-00013 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som. indsamlingsvirksomhed 1)

Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som. indsamlingsvirksomhed 1) Udkast til bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, 4 og 5, 45 d, 73, 79 b, stk. 1, 80, stk. 1 og 2, 88, 89 b, 92 og 110, stk. 3, i

Læs mere

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner

Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Revurderinger - Eksempel fra Hedensted og Esbjerg Kommuner Nye tider for revurderinger - Praksis i Esbjerg Kommune - Praksis i Hedensted Kommune - Diskussion af specifikke emner: - Generelle forhold -

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2019 C(2019) 3561 final ANNEX 3 BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) /... om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 321/2013, (EU) nr. 1299/2014,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Miljøtilsynsplan juli 2013, opdateret november Miljøtilsynsplan , Herning Kommune 30. juli

Miljøtilsynsplan juli 2013, opdateret november Miljøtilsynsplan , Herning Kommune 30. juli Miljøtilsynsplan 2013-2017 juli 2013, opdateret november 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund for tilsynsplanen 3 2 Geografisk område 4 3 Væsentlige miljøproblemer 5 4 IED-virksomheder og -husdyrbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1)

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1) BEK nr 1449 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TILSYNSPLAN HUSDYRBRUG OG VIRKSOMHEDER

TILSYNSPLAN HUSDYRBRUG OG VIRKSOMHEDER INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2018 MILJØTILSYNSPLAN TILSYNSPLAN 2018-22 HUSDYRBRUG OG VIRKSOMHEDER Tilsynsplanen er et udtryk for den kommunale miljøtilsynsstrategi for husdyrbrug og virksomheder i Stevns

Læs mere

Miljøudvalget L 88 Bilag 2 Offentligt. Industrial Emissions Directive implementering. Karsten B. Nielsen

Miljøudvalget L 88 Bilag 2 Offentligt. Industrial Emissions Directive implementering. Karsten B. Nielsen Miljøudvalget 2011-12 L 88 Bilag 2 Offentligt Industrial Emissions Directive implementering Karsten B. Nielsen IE-direktivet implementering i Danmark Industrial Emissions Directive (IE-direktivet) er en

Læs mere

Forslag. Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 1) Til lovforslag nr. L 46 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 1) Til lovforslag nr. L 46 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 46 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december 2009 Forslag til Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 1) Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

Landbrug og Forskning J.nr Ref. irnma Den 24. november 2017

Landbrug og Forskning J.nr Ref. irnma Den 24. november 2017 Landbrug og Forskning J.nr. 2017-11639 Ref. irnma Den 24. november 2017 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om meddelelse af dispensation fra lukkeperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen for fast

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug

UDKAST. til. Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug UDKAST til Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 2 og 4, 9, stk. 4, 17, 18, stk. 2 og 3, 34, 35, 40, stk. 3 og 4, 41, stk. 2, 4 og 5, 55, stk. 9

Læs mere

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1)

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1) LOV nr 1521 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2018-9007

Læs mere

23. april Peter Kaad Tandsgårdvej sydals. Miljøtilsyn på husdyrbrugene, Tandsgårdvej 6 og 7, 6470 Sydals

23. april Peter Kaad Tandsgårdvej sydals. Miljøtilsyn på husdyrbrugene, Tandsgårdvej 6 og 7, 6470 Sydals 23. april 2014 Peter Kaad Tandsgårdvej 7 6470 sydals Miljøtilsyn på husdyrbrugene, Tandsgårdvej 6 og 7, 6470 Sydals Ved tilsyn den 9. april 2014, gennemgik jeg miljøforholdene på dine ejendomme. Tilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Implementering af BAT konklusioner vedr. affaldsvirksomheder, herunder standardvilkår

Implementering af BAT konklusioner vedr. affaldsvirksomheder, herunder standardvilkår Implementering af BAT konklusioner vedr. affaldsvirksomheder, herunder standardvilkår BAT konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg m.m. Nils Nordholm Erhverv 28. maj 2019 BAT Virksomheder der forurener

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndtering

Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndtering Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndtering maj 2019 Miljøstyrelsen Erhverv Dagsorden Hvorfor en branchebekendtgørelse? Om processen Bekendtgørelsens anvendelsesområde Anmeldemodellen Sagsbehandling

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 13.11.2018 COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser

Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Vejledning til revurdering af miljøgodkendelser Nedenstående tabel er en oversigt over mulige emner, der skal vurderes i forbindelse med en revurdering som foretages, fordi der er forløbet 8 år ( tvungen

Læs mere

Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug.

Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug. Punkt 7. Miljø - kompetencefordeling for godkendelses- og tilladelsesopgaver vedrørende dambrug og landbrug. 2014-16286. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre

Anmeldeskema. Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Anmeldeskema Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og

Læs mere

I medfør af 88, stk. 1 og 2, 89 a, stk. 1 og 2, og 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, fastsættes:

I medfør af 88, stk. 1 og 2, 89 a, stk. 1 og 2, og 92 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, fastsættes: BEK nr 750 af 28/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr.mst-225-00008 Senere ændringer til

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00035 Ref. maric/bho/spe Den 18. december 2014 Udkast til Bekendtgørelse om indsatsprogrammer Bilag 5 Grundlæggende foranstaltninger Indsatsprogrammernes grundlæggende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Høringsudgave 14. maj 2013

Høringsudgave 14. maj 2013 Høringsudgave 14. maj 2013 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 1 I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 2 og 4, 9, stk. 4, 17, stk. 1-3, 18, stk. 2 og 3, 34, stk. 1-3, 35, 40, stk. 3

Læs mere

Det danske godkendelsessystem i retlig belysning (revurdering)

Det danske godkendelsessystem i retlig belysning (revurdering) AARHUS UNIVERSITET Det danske godkendelsessystem i retlig belysning (revurdering) Gå-hjem-møde i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, Ålborg den 23. maj 2017 Professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse,

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Miljøministeriet. Miljøstyrelsen

Miljøministeriet. Miljøstyrelsen Introduktion til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for husdyrbrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og 12 Miljøministeriet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 4.7.2017 L 171/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1180 af 24. februar 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014

Miljøgodkendelse. Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 Miljøgodkendelse Ændring af svineproduktion Kalvslundvej 18, 6760 Ribe Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616 1616 E-mail miljo@esbjergkommune.dk Web www.esbjergkommune.dk

Læs mere