Elektrikernes arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektrikernes arbejdsmiljø"

Transkript

1 Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

2 CASA Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen Center for Alternativ Samfundsanalyse Kigkurren 8 M, st. 300 København S. Telefon Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Kigkurren 8 M, st. DK-300 Copenhagen S. Denmark Phone Homepage:

3 Elektrikernes arbejdsmiljø - En spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred CASA Oktober 010 ISBN: Elektronisk ISBN:

4

5 Indholdsfortegnelse Resumé Introduktion Om undersøgelsen Om rapporten og undersøgelsesgruppen Om elektrikerne, der er i fokus nogle karakteristika Arbejdsområde... 1 Selve arbejdet og arbejdsbetingelserne Tilfredshed med arbejdet og betingelserne Selve arbejdet Arbejdsbetingelserne Indflydelse Opsamling Kvalifikationerne er i orden Kan elektrikerne følge med udviklingen? Gode muligheder for efteruddannelse? Kollegialt samarbejde, firmaet og ledelsen Arbejder alene Godt samarbejde med andre elektrikere Også godt samarbejde med andre faggrupper Mobning Firmaet, ledelsen og nærmeste leder Firmaet Virksomhedens sociale kapitel Social kapital i elektrikernes virksomheder Virksomhedens sociale kapital og elektrikernes velbefindende og sygefravær Arbejdsglæden på godt og ondt Psykisk belastende arbejde Generende forhold i arbejdet, der nedsætter arbejdsglæden Fysisk arbejdsmiljø Positiv udvikling i skur- og velfærdsfaciliteter Stadigt tungt arbejde Fortsat belastende arbejdsstillinger Lidt mindre støj og møg Nanomaterialer et nyt stof i elfaget Personlige værnemidler Sikkerhed Mange tager selv risici Flere firmaer tager i dag sikkerhed alvorligt Ulykker Flere kommer til skade Elulykker... 7

6 9 Helbred Selvvurderet helbred Nedsat arbejdsevne Erhvervssygdomme Sygdom i bevægeapparatet Stress Psykisk velbefindende Sygefravær Medicinforbrug Arbejde og privatliv Fremtiden Ser lyst på fremtiden Bekymringer Jobskifte Arbejder du fortsat inden for elfaget om 5 år? Elektrikernes opfattelse af begrebet det psykiske arbejdsmiljø Bilag Bilag 1 Spørgeskema med randfordelinger Bilag Skalaen virksomhedens sociale kapital Bilag 3 Repræsentativitet på alder og afdeling

7 Resumé Undersøgelsen er iværksat af Dansk El-Forbund, og undersøgelsen er udført af CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse. Spørgeskemaundersøgelsen af elektrikernes arbejdsmiljø er gennemført i november 009-januar medlemmer af Dansk El-Forbund er tilfældigt udtrukket til deltagelse i undersøgelsen. 49 % har svaret på det postomdelte skema. 49 % er ikke en høj svarprocent, men det behøver ikke nødvendigvis at være et problem, hvis svarpersonerne afspejler medlemmerne i El-Forbundet som helhed. Analyser viser, at det gør de på rimelig tilfredsstillende vis, så svarene giver utvivlsomt et dækkende øjebliksbillede af medlemmernes oplevelse af arbejdsmiljø omkring årsskiftet 009/010. Undersøgelsen kommer bredt rundt omkring elektrikernes arbejdsmiljø, såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø ligesom arbejdsglæde, trivsel og stress i fokus. Endvidere belyses elektrikernes kvalifikationer og kompetencer samt deltagernes syn på fremtiden, og der sættes fokus på sikkerhed, ulykker og arbejdsskader. Balancen mellem arbejde og privatliv samt elektrikernes helbredsforhold er ligeledes en del af det undersøgte. Det interessante ved undersøgelsen er desuden, at tilstanden i elfaget i dag kan sammenlignes med lignende undersøgelse udført i Et godt og udviklende arbejde Det generelle indtryk, som svarene giver, er, at langt hovedparten af elektrikerne har det, man kunne kalde et godt og udviklende arbejde. Arbejdet opleves uanset branchetilhørsforhold og alder som meningsfyldt og varierende. Man kan bruge sin viden og færdigheder i arbejdet, og arbejdet kan beskrives som udviklende. Et andet positivt fund er, at en stor andel af elektrikerne finder, at de har stor indflydelse i arbejdet, og vi ser da også, at langt de fleste er godt tilfredse med selve arbejdet. Når det så er sagt, skal det fremhæves, at der er et mindretal på omkring %, for hvem disse forhold ikke er gældende. Mange har travlt, og mere end hver tiende har lange arbejdsuger med 41 eller flere timer i jobbet. Når det kommer til de ydre rammer og betingelser for arbejdets udførelse, er der en større andel, der er mindre tilfreds. Mere end hver femte er generelt mindre tilfreds eller direkte utilfreds med de betingelser, som arbejdet foregår under. Og endnu flere oplever, at de bliver tidsmæssigt presset, og omkring hver fjerde synes, at de fysiske rammer for arbejdets udførelse er utilfredsstillende. Flertallet oplever høj jobtilfredshed, men resultaterne viser desuden, at hver femte har den mening, at deres jobtilfredshed har ændret sig til det værre eller er uforandret mindre god. Så der er stadig plads til forbedringer og udvikling, selvom meget synes at fungere vel. 3

8 Tilsvarende konklusion blev draget for 10 år siden. På de ovenstående undersøgte forhold er billedet nu som dengang stort set identisk. Udviklingen over tid har tilsyneladende generelt ikke ændret på de overvejende positive forhold, men heller ikke på de mere negative forhold i faget. Kvalifikationer i orden, men det kan knibe med at følge med i udviklingen Spørgsmålet om kvalifikationer og opkvalificering ser lidt bedre ud i dag end for 10 år siden. Langt de fleste synes, at deres kvalifikationer svarer godt til kravene i deres nuværende arbejde. Omkring halvdelen synes dog, de har svært ved at følge med i edb/it-udviklingen ældre lidt flere end blandt de yngre og omkring hver tredje synes, det kniber med at følge med i udviklingen i anvendte stoffer og materialer samt i de ting, der skal repareres. Godt samarbejde Kammeratskabet på arbejdspladsen er fint de fleste steder, og langt de fleste synes, at de har et godt og velfungerende samarbejde med andre håndværkere. Sammenlignet med 1999 synes udviklingen at have været lidt til det bedre. Firmaet Hovedparten føler sig tæt knyttet til deres firma, og flertallets vurdering er, at firmaet tager sig godt af de ansatte samt interesserer sig for de ansattes arbejdsmiljø og kræver, at man tager sikkerhed i arbejdet alvorligt. Det positive billede af, at sikkerhed skal tages alvorligt, afviger negativt, når vi alene se på bygge- og anlægsområdet. Virksomhedens sociale kapital Et nyt begreb er dukket op i arbejdsmiljøsammenhæng, nemlig virksomhedens sociale kapital. Det udtrykker egenskaber ved virksomheden en kollektiv ressource, som virksomheden kan drage nytte af. Social kapital henviser til, at der er gode rammer for fællesskabets udfoldelse, at medarbejdere som ledere opfører sig troværdigt og tillidsskabende, at personalet behandles retfærdigt og værdsættes for deres arbejde. Undersøgelsen viser, at den sociale kapital på elektrikernes arbejdspladser er stor eller meget stor i /3 af virksomhederne. Analyserne viser endvidere, at sygefraværet og stressniveauet i virksomheder med stor social kapital er betragtelig mindre og trivsel højere sammenlignet med virksomheder med middel eller lille social kapital. Arbejdsglæde og psykiske belastninger Over halvdelen går ofte eller meget ofte glade hjem fra arbejdet, fordi de har lavet et godt stykke arbejde, som andre har været tilfredse med. Men der er også 7 %, hvor det kun sjældent eller stort set aldrig er tilfældet. 4

9 Undersøgelsen giver også et svar på, om elektrikerne synes, der er psykiske belastninger forbundet med deres arbejde. Langt hovedparten synes i dag som for 10 år siden, at det ikke er tilfældet. Blandt dem, der oplever belastninger, angives især manglende information og dårlig planlægning af arbejdet som faktorer, der generer dem meget. Fysisk arbejdsmiljø På nogle områder er der sket forbedring, når forholdene i dag sammenlignes med Der gælder fx skur- og velfærdsfaciliteter, og der er lidt mindre støj og møg. På andre områder synes forholdene nærmest at være uforandrede. Der er stadigt tungt arbejde og fortsat belastende arbejdsstillinger, hvor især lærlingene hyppigere end svendene angiver belastningerne. Nanomaterialer har også fundet vej ind i elfaget, men mange elektrikere er usikre på, om de kommer i kontakt med stoffet. Personlige værnemidler Personlige værnemidler angives at være til rådighed i arbejdet, men resultaterne viser overraskende, at en del lærlinge angiveligt ikke har dem til rådighed. Blandt de lærlinge, der har værnemidler, angiver mange, at de ikke bruget det. Sikkerhed Omkring hver tredje tager ofte eller af til en sikkerhedsmæssig risiko i arbejdet lærlinge angiveligt hyppigere end svendene. De typiske årsager hertil findes at være snævre pladsforhold og tidspres, eller man gør det for ikke at genere kunden. Analyserne viser desuden, at grundene til at tage en risiko i arbejdet varierer betydeligt arbejdsområderne imellem. Der synes at være en markant forbedring ved, at flere firmaer i dag end for 10 år siden tager sikkerhed alvorligt, men der er stadig en restgruppe, hvor der også her er plads til udvikling. Ulykker Ifølge elektrikernes egne oplysninger er flere i dag end for 10 år siden kommet til skade på arbejdet i forbindelse med en arbejdsulykke eller en elulykke på ny lærlingene hyppigere end svendene. Langt de fleste af skaderne er blevet anmeldt. Generelt set optræder udsættelse for elektrisk stød hyppigst, herefter kommer ulykke i forbindelse med tunge løft/vrid og arbejde med manuelt værktøj. Elulykker Undersøgelsen viser, at stort set alle elektrikere har været udsat for at få elektrisk stød i deres arbejdsliv, og 44 % har fået det inden for det seneste 5

10 år. Elektrikerne har fået gennemsnitligt 19 elektriske stød i deres arbejdsliv. En tredjedel af elektrikerne har oplevet umiddelbare gener efter et stød, og hver fjerde af disse har søgt egen læge eller sygehus efter hændelsen. De mest almindelige gener efter stød er: snurren i en eller anden kropsdel, hjertebanken og ømhed. Blandt samtlige elektrikere findes 8 % med varige men efter stød. De mest almindelige former for men er: hukommelsesproblemer, muskelsvækkelse og psykisk påvirkning. Resultaterne viser desuden en markant stærk sammenhæng mellem udsættelse for stød og vurdering af eget helbred alt i alt, med betydelig reduceret helbredsvurdering i gruppen med varige men efter elektriske stød. Elektrikernes helbred Elektrikernes egen vurdering af deres helbred viser overraskende, at det er blevet lidt forringet i periode Analyserne viser, at der især er sket en forringelse af de yngre medlemmers selvvurderede helbredstilstand. Tilsvarende tendens findes ved kortlægningen af psykisk velbefindende og energi/vitalitet, som ligeledes findes reduceret, når der sammenlignes med Resultaterne viser desuden, at hver femte elektriker mener, at vedkommendes arbejdsevne er nedsat pga. sygdom, slid eller arbejdsulykke de ældre hyppigst, men også en relativ stor del af de årige. Hver tredje mener endvidere, at det helt eller delvist skyldes deres arbejde. Det drejer sig langt hyppigst om sygdom i bevægeapparat, men også en del peger på høreskade. Resultaterne viser endvidere noget overraskende, at flere i dag end for 10 år siden angiver forskellige typer fysiske problemer, fx smerter eller ubehag i ryggen, knæ, nakken eller skulder. Stress optræder også blandt elektrikerne, og 8 % angiver, at de har haft sygefravær pga. arbejdsbetinget stress. Sammenhængen mellem arbejde og privatliv Langt de fleste elektrikere oplever en god balance mellem arbejde og privatliv. Dårlig balance optræder uafhængigt af, om man har børnefamilie eller ej, om man er gift/samlevende eller enlig, og der findes ikke væsentlige forskelle i relation til, om man er leder, elektriker eller lærling. Derimod stiger den del, der har dårlig balance arbejde/fritid i takt med den faktiske ugentlige arbejdstid, især blandt dem, der arbejder mere end 4 timer om ugen. Fremtiden Generelt ser elektrikerne lyst og optimistisk på fremtiden. Undersøgelsen i 010 fandt sted, hvor krisen i samfundet stadigt prægede arbejdsmarkedet betydeligt. Det spores også i svarene, hvor betydeligt flere 6

11 i 010 end i 1999 angiver, at de har bekymringer, om de bliver afskediget/- arbejdsløs pga. arbejdsmangel. Mange angiver også, at de har bekymringer, om de bliver uarbejdsdygtige pga. nedslidning. Alvorlig overvejelse om jobskift udtrykkes af mere end hver tredje. De tre hyppigste årsager hertil findes at være: vil prøve noget nyt, dårlig samarbejde med leder og prøve nye udfordringer. På spørgsmålet om man arbejder inden for elfaget om fem år, er svaret fra /3 et ja, hver femte ved ikke. 13 % svarer direkte nej, og arbejdsmiljøet er en af forklaringerne. 7

12 8

13 1 Introduktion I 1999 gennemførte Dansk El-Forbund en spørgeskemaundersøgelse med fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø på elektrikernes arbejdspladser. Her 10 år efter er det Dansk El-Forbund ønske at få en fornyet status over arbejdsmiljøet samt se på udviklingen siden CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse, har stået for undersøgelsen i såvel 1999 som i 009. Hensigten med undersøgelsen er at kortlægge elektrikernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø og helbred. Undersøgelsen omfatter et repræsentativt udsnit af medlemmerne af Dansk El-Forbund. Formålet med undersøgelsen blev fastlagt til at være: At få et så præcist billede som muligt af arbejdsmiljøbelastninger og helbred, de mest risikofyldte arbejdssituationer, ulykkesomfang, samt hvilken indsats der sker, efter ulykken er indtruffet. At få et overblik over forbundets medlemmers psykiske arbejdsmiljøforhold og trivsel, samt arbejdspladsens syn på og håndtering af samme. At se på udviklingen i 10-året sammenholdt med i dag (010). Rapporten består af 11 kapitler, der omhandler såvel elektrikernes psykiske arbejdsmiljø, det fysiske arbejdsmiljø, sikkerhed og ulykker, arbejdsbetingede sygdomme, trivsel og stress som elektrikernes helbred og familiesituation. Det anvendte spørgeskema fra 1999 har været udgangspunkt, så sammenligning over tid er mulig. Nogle nye temaer er inddraget fx om elulykker og arbejde med nanomaterialer. Herudover spørgsmål til belysning af balancen mellem arbejde/privatliv og nye spørgsmål er inddraget til kortlægning af et andet aktuelt tema, nemlig virksomhedens sociale kapital. 1.1 Om undersøgelsen Undersøgelsesgruppen omfatter et tilfældigt udtræk på.000 medlemmer af Dansk El-Forbund. Dataindsamling fandt sted november 009-janauar 010 og er baseret på postomdelt spørgeskema. Deltagerne fik i indsamlingsperioden tilsendt erindringsbrev, såfremt spørgeskema ikke var modtaget i CA- SA. Ved afslutning havde 980 medlemmer reageret på udsendelsen 1, hvilket 1) Af de 000 udsendte spørgeskemaer kom 18 retur (ukendt på adressen). CASA er blevet kontaktet af en række medlemmer dels om afklarende spørgsmål vedrørende udfyldelse af skemaet, dels oplysning om hvorfor skemaet ikke besvares (fx arbejder ikke længere i faget, langtidssygemeldt, gået på efterløn), oplysninger fra ægtefælle om mands alvorlige sygdom, enkelte oplyste dødsfald. Flere forklarede, 9

14 giver en svarprocent på 49. På baggrund af en frafaldsanalyse vurderes den gruppe, som indgår i undersøgelsen, som repræsentativ i forhold til den samlede population. (For nærmere uddybning se bilag 3). 1. Om rapporten og undersøgelsesgruppen Spørgeskemaet er omfattende med over 300 variable (spørgsmål og delspørgsmål). Materialet er analyseret for variationer i forhold til brancher, alder, virksomhedsstørrelse og geografi, som er de gennemgående analysevariable. I de tilfælde, hvor det har været relevant at analysere spørgsmålene i forhold til andre variable (for eksempel anciennitet og helbredsforhold), har dette fundet sted. I andre tilfælde vil rapporten byde på samkøringer af forskellige spørgsmål med det sigte at få nuanceret de fundne resultater, men det skal bemærkes, at det omfattende materiale muliggør flere analyser, end der er medtaget. Dansk El-Forbunds medlemmer omfatter kun et meget beskedent antal kvinder, hvorfor materialet ikke er analyseret i forhold til køn. Medlemmerne arbejder inden for mange forskellige branchegrupper, som er søgt kortlagt i undersøgelsen. I de foretagne analyser har det været nødvendigt at sammenlægge beslægtede branchegrupper for at få et tilstrækkeligt grundlag for analyserne. Om anvendte betegnelser og sprogbrug i rapporten Det er en erfaren gruppe af elektrikere, der kommer til orde i rapporten. Antal år i elfaget er i gennemsnit 19,4 år. 6 % har arbejdet op til år i elfaget; enkelte er tæt på eller har lige haft 50 års jubilæum. I rapporten anvendes gennemgående betegnelsen elektriker velvidende, at en mindre gruppe af Dansk El-Forbunds medlemmer i dag kun delvist eller slet ikke udfører traditionelt elektrikerarbejde. Undersøgelsen afdækker desuden, at Dansk El-Forbunds medlemmer omfatter ud over almindelige elektrikere desuden selvstændig /virksomhedsejer (0,6 %), formand/ sjakbajs /akkordindehaver (5 %), leder med ansatte under sig (fx overmontør, værkfører 0,l) (6,8 %). Lærlinge udgør 15 % af undersøgelsesgruppen. Alle disse stillingskategorier benævnes elektriker i teksten; visse steder opgøres dog svarene fra de forskellige grupper særskilt. Når der i teksten i forbindelse med analyserne bruges betegnelsen klar, sikker eller væsentlig om en sammenhæng, forskel eller hyppighed, er det udtryk for statistisk signifikans. at de ikke kunne svare, da de havde været væk fra faget i længere tid (arbejdsledig eller på orlov). 1 skemaer kom ikke-udfyldt retur, og enkelte skemaer var meget mangelfyldt udfyldt, så de udgår af undersøgelsen. Datamaterialet er dermed baseret på 930 anvendelige skemaer. 10

15 Om undersøgelsens tilblivelse Undersøgelsens planlægning og gennemførelse er udført i et samarbejde mellem Dansk El-Forbund og CASA. Undersøgelsens resultater har været drøftet i det nedsatte samarbejdsforum, men rapportens tekst og konklusioner er CASA alene ansvarlig for. Projektgruppen i Dansk El-Forbund har bestået af socialrådgiver Lotte Fisher, forbundssekretær Lene Christiansen og forbundssekretær Allan Steenberg Andersen. I CASA har Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen været ansvarlig for undersøgelsens etablering, realisering og rapport. Projektet er tilmeldt og godkendt af Datatilsynet. 1.3 Om elektrikerne, der er i fokus nogle karakteristika Undersøgelsen giver et øjebliksbillede af, hvordan elektrikerne opfatter deres arbejdsmiljø i 010, og der sammenlignes med tilsvarende øjebliksbillede i For at læseren kan blive sporet ind på, hvilket område der sættes fokus på i undersøgelsen, tegnes nedenfor nogle portrætter over typiske karakteristika ved de elektrikere, der indgår i undersøgelsen. Profilerne tegnes især ud fra spørgeskemaets spørgsmål 1-14 og 56-59, jf. bilag 1, hvor spørgeskemaet og svarfordelingen ved samtlige spørgsmål er gengivet. Elektrikernes svar på, hvilket område de hovedsageligt arbejder inden for viser følgende: 11

16 1.4 Arbejdsområde Tabel 1.1: Arbejdsområder Antal personer Procent Byggeri/anlæg ,1 Spjæld" ,7 Industri... 11,7 Trafiksystemer ,3 Vagt/alarm ,3 Service ,7 Forsyningsselskaber ,9 It/tele ,8 Offentlig ,9 Offshore... 7,9 Andet Total ,1 Uoplyst... 7,9 Total ,0 For at få et tilstrækkeligt talmæssigt grundlag for analyserne har det været nødvendigt at sammenlægge visse af områder, og følgende fem branchegrupper er etableret: Bygge og anlæg. Spjæld. Industri. Service, vagt, trafiksystemer, it/tele. Offentlig, forsyning, offshore. I det følgende skitseres karakteristika for de fem områder. Elektrikerne er i gennemsnit 40 år. De yngste er inden for bygge og anlæg; de ældste inden for gruppen forsyning, offentlig m.v. De har arbejdet i snit omkring 19 år i faget. De mest stabile ift. arbejdsplads findes inden for forsyning, offentlig m.v. De har været omkring 1 på nuværende arbejdsplads; på bygge- og anlægsområdet er elektrikerne mere jobhoppere. Tabel 1.: Gennemsnitlig alder og anciennitet på forskellige arbejdspladser Alder År som elektriker År i nuværende firma? Byggeri/anlæg... 34,7 13,5 6,5 "Spjæld"... 34,4 14,3 8,3 Industri... 43,0,9 9,7 Service /vagt/trafik/it... 41,9 1,7 9,8 Forsyning + offentl. + offshore... 46,3 4,9 11,6 Total... 40,0 19,4 9,1 1

17 Elektrikeren finder vi såvel på de små, mellemstore som store arbejdspladser. Lidt over hver tredje arbejder i et firma med op til 0 ansatte. 3 ud af 10 findes med 0-99 ansatte, og en tredjedel i virksomheder med mere end 100 ansatte. Virksomhedens størrelse varierer en del afhængigt af, på hvilke områder elektrikeren er beskæftiget. Ansættelse i mindre virksomheder er især inden for spjæld og bygge og anlæg, og de store virksomheder inden for forsyning, offentlig m.v. og service, vagt m.v. se oversigt i tabel næste side. Tabel 1.3: Antal ansatte i firmaer på forskellige arbejdsområder. Procent Byggeri/anlæg Spjæld Industri Service/- vagt/trafik/it Forsyning +offentl.+ offshore Ved ikke Total Elektrikeren er helt typisk ansat til at arbejde 37 timer om ugen, men langt de fleste har rent faktisk en længere arbejdsuge i deres hovedjob. Det gælder for alle branchegrupper se nedenstående oversigt. Arbejdsugen er i snit længst inden for forsyning, offentlig m.v., hvor den faktiske arbejdsuge i snit er 40,6 timer. Tabel 1.4: Gennemsnitlig antal faktiske timer i arbejdsområder Byggeri/anlæg... 38,0 "Spjæld"... 37,4 Industri... 38,7 Service /vagt/trafik/it... 38,7 Forsyning + offentl. + offshore... 40,6 Total... 38,64 I den totale undersøgelsesgruppe udgør lærlinge 15 %, men der er stor forskel i, hvor vi finder lærlingene. På de forskellige områder varierer deres andel af samtlige elektrikere som vist nedenfor: Bygge og anlæg: 8 % Spjæld: 6 % Industri: 10 % Service, vagt m.v.: 7 % Forsyning, offentlig m.v. : % 13

18 Et andet karakteristisk træk ved elfaget er, at elektrikeren ofte arbejder alene på arbejdsstedet. Blandt samtlige er svaret fra 39 %, at det gør de ofte eller stort set altid. Også her varierer arbejdsområderne betydeligt. Alenearbejde er mest udbredt i spjæld, hvor 67 % siger, at det gør de ofte eller altid. Service, vagt, mv. følger herefter, hvor er andelen er 5 %. Inden for industri og forsyning, offentlig m.v. er andelen 30 %, og alenearbejde synes mindst udbredt i bygge og anlæg, hvor kun 5 % angiver, at det sker ofte eller stort set altid. 14

19 Selve arbejdet og arbejdsbetingelserne Forskningen i psykisk arbejdsmiljø beskæftiger sig med såvel faktorer ved arbejdet, der bidrager til mistrivsel og usundhed, som med faktorer og forhold, der fremmer arbejdsglæde, trivsel og udvikling forhold, som den enkelte oplever, bidrager til, at han/hun har et godt arbejde. I dette kapitel belyses forskellige sider af elektrikernes arbejde og arbejdsbetingelser på godt og ondt. Tre områder er i fokus og vil blive behandlet under overskrifterne: Selve arbejdet. Arbejdsbetingelserne. Indflydelse..1 Tilfredshed med arbejdet og betingelserne I undersøgelsen blev deltagerne bedt om at tage stilling til, hvor tilfredse de alt i alt er med selve arbejdet og de betingelser, som arbejdet foregår under. Langt de fleste elektrikere giver udtryk for at være godt tilfredse med selve arbejdet, men billedet ændrer sig noget, når der spørges til tilfredshed med de betingelser, arbejdet foregår under (se tabel.1). Tabel.1: Hvor tilfreds er du alt i alt med selve arbejdet og betingelser, arbejdet foregår under. 010 og Procent Selve arbejdet Betingelser, det foregår under Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Som det fremgår af tabel.1, har billedet af tilfredshed med arbejdet og med arbejdsbetingelserne kun ændret sig ganske lidt, når elektrikerens svar i dag sammenlignes med elektrikernes bedømmelse for 10 år siden. Andelen, som er meget tilfredse med selve arbejdet, har bevæget sig lidt i positiv retning fra 5 % i 1999 til 8 % i 010. Ser vi på elektrikerne inden for de forskellige brancher, varierer tilfredshed med selve arbejdet, hvor forsyning/offentlig skiller sig positivt ud (36 % er meget tilfreds med selve arbejdet), og nederst finder vi byggeri/anlæg, hvor 1 % er meget tilfredse med selve arbejdet. Ved spørgsmålet om tilfredshed med arbejdsbetingelserne er billedet tilsvarende byggeri/anlæg på ny med laveste andel meget tilfreds (7 %), og her topper igen området 15

20 forsyning/offentlig, hvor 19 % udtrykker meget tilfreds med arbejdsbetingelserne. Ændringer i jobtilfredshed I undersøgelsen blev deltagerne bedt om at vurdere, hvorvidt tilfredsheden med jobbet som elektriker har ændret sig inden for det sidste år. Knap hver fjerde (3 %) synes, at deres jobtilfredshed er blevet bedre. Næsten tilsvarende andel (1 %) synes modsat, at deres jobtilfredshed er blevet dårligere. Den største gruppe (44 %) angiver, at deres tilfredshed med deres job er uforandret god, og en mindre gruppe (5 %), at deres jobtilfredshed er uforandret mindre god. 7 % har svaret ved ikke til spørgsmålet. Der er ikke markante variationer at spore i ovennævnte svarmønster i forhold til, hvilken branche elektrikerne har deres hovedbeskæftigelse indenfor. Til gengæld er der betydelige variationer i forhold til aldersgrupperne (se tabel.). Positiv udvikling i tilfredshed med job optræder især blandt de unge og yngre, og negativ udvikling i jobtilfredshed blandt de midaldrende og ældste. Tabel.: Har din tilfredshed med arbejdet som elektriker ændret sig inden for det seneste år? (Andel i procent fordelt på aldersgrupper) Jobtilfredshed Under 30 år år år 50 år og ældre Blevet bedre Blevet dårligere Uforandret god Uforandret mindre god Ved ikke Alle I det følgende skal vi se nærmere på, hvad det er ved selve arbejdet og arbejdsbetingelserne, som elektrikerne er tilfredse hhv. utilfredse med.. Selve arbejdet I spørgeskemaets spørgsmål 4 blev undersøgelsesdeltagerne præsenteret for en række udsagn om selve arbejdet og bedt om at vurdere, i hvor høj grad udsagnene var gældende for deres arbejde. I alt var der ni udsagn, der kan grupperes under følgende temaer: Et meningsfyldt arbejde. Overskuelighed og variation i arbejdet. Brug og udvikling af færdigheder. I det følgende vil deltagernes besvarelser blive præsenteret og analyseret i forhold til disse tre temaer. 16

21 Et meningsfyldt arbejde En af forudsætningerne for, at man kan tale om at have et godt psykisk arbejdsmiljø, er, at man finder det, man beskæftiger sig med interessant, udfordrende og meningsfyldt, samt at den enkelte har mulighed for at levere et godt stykke arbejde. For en meget stor del af elektrikerne er disse forhold gældende (se svarfordeling på de stillede spørgsmål (4) i bilag 1). Stort set alle (96 %) mener, at de i høj grad eller nogen grad har mulighed for at gøre et godt stykke arbejde. 96 % oplever, at arbejdet er meningsfyldt, og lidt færre (8 %) synes, at deres arbejde i høj grad eller i nogen grad er interessant og udfordrende. Analyser i forhold til såvel brancheområde som aldersgrupper viser ikke væsentlige variationer og afvigelser fra ovennævnte. Det positive billede samlet set er desuden meget tæt på at være identisk med, hvad undersøgelsen fra 1999 afdækkede (se bilag 1, sp. 4). Overskuelighed og variation i arbejdet I det gode arbejde er der behov for afveksling og variation, så det ikke bliver for kedeligt. Samtidig skal arbejdet dog heller ikke være præget af variationer i en sådan grad, at man aldrig kan forudsige, hvad der vil eller kan ske. Der er med andre ord også brug for en vis stabilitet i arbejdet, og den enkelte skal have en følelse af at kunne overskue arbejdet. Den optimale arbejdssituation er præget af, at arbejdsmængden er passende, og at arbejdet er tilpas afvekslende, således at den enkelte kan bevare overblikket og samtidig ikke kommer til at kede sig. Næsten alle (97 %) oplever, at de kan overskue arbejdet, og næsten 9 ud af 10 (87 %) synes, at arbejdet i høj grad eller i nogen grad er afvekslende, mens en tilsvarende andel (85 %) finder, at arbejdsmængden er passende i forhold til arbejdstiden. Alt i alt et positivt billede. Sammenlignet med 1999 er der ikke væsentlig forskel. I forhold til aldersgrupperne er der ingen klare forskelle. Resultaterne viser dog som tendens, at der blandt de yngste (-9 år) er flest, der synes, at arbejdet er mindre eller slet ikke afvekslende; 0 % versus 9-1 % i øvrige aldersgrupper. Og ser vi isoleret på lærlingene, er andelen, der synes, at deres arbejde er mindre afvekslende, endnu højere (5 %). Afvekslende arbejde varierer også en del brancheområder imellem. I den ene ende optræder spjæld, hvor flest finder arbejdet afvekslende, og i den anden ende byggeri/anlæg hvor flest synes, at deres arbejde er mindre afvekslende. 17

22 Tabel.3: Synes du, at dit arbejde er tilpas afvekslende? I høj grad I nogen grad I mindre grad/ slet ikke Byggeri/anlæg Spjæld Industri Service, vagt, trafik Forsyning, offentlig, offshore Total Brug og udvikling af færdigheder Hvis en person oplever, at han/hun helt eller delvis afskæres fra at bruge sine kvalifikationer i arbejdet og/eller begrænses i at udvikle sig eller lære nyt i forbindelse med arbejdet, får det betydning for den enkeltes arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen. I undersøgelsen spurgte vi elektrikerne, om de havde god mulighed for at bruge deres viden og færdigheder i arbejdet, om de havde mulighed for at udvikle sig og lære nyt i arbejdet, og om de havde mulighed for at få hjælp og støtte, hvis de havde behov for det. Også her gælder det, at disse forudsætninger for et godt psykisk arbejdsmiljø er opfyldt for et pænt flertal af elektrikerne og det samlede billede ser lidt bedre ud sammenlignet med % giver udtryk for, at de har god mulighed for at bruge deres viden og færdigheder i arbejdet lidt flere end i 1999, hvor andelen var 90 %. Næsten lige så mange siger, at de kan få hjælp og støtte, hvis de har behov for det, og mere end 8 ud af 10 siger, at de har mulighed for at udvikle sig og lære nyt i arbejdet. Et sidste vigtigt spørgsmål er, om man synes, at man har mulighed for at lave et godt stykke arbejde. 43 % svarer i høj grad, og 48 % svarer i nogen grad. I forhold til situationen i 1999 er der tale om stabilitet, men med en tendens i positiv retning. Når vi betragter dem, der har svaret i høj grad og i nogen grad under et, findes ikke væsentlige forskelle arbejdsområderne imellem..3 Arbejdsbetingelserne Et er, hvordan elektrikerne oplever selve arbejdet, noget andet er betingelserne for arbejdets udførelse. Vi så tidligere, hvordan langt de fleste elektrikere alt i alt er tilfredse med selve arbejdet, mens færre er tilfredse med de betingelser, arbejdet foregår under. For at få et indtryk af elektrikernes arbejdsbetingelser blev deltagerne i undersøgelsen bedt om at tage stilling til endnu syv spørgsmål og vurdere i 18

Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø

Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø Jordemødre på deltid og overarbejde - En spørgeskemaundersøgelse af jordemødrenes arbejdsforhold og psykiske arbejdsmiljø Oktober 2006 Jørgen Møller Christiansen og Nadia El-Salanti CASA Jordemødre på

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller

Læs mere

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Hver femte oplever vold på arbejdspladsen. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Hver femte oplever vold på arbejdspladsen undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø f o r o r d Fysisk og psykisk vold er årligt en del af arbejdslivet for hver femte FTF er. Hver tredje af dem har

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Matilde Høybye-Mortensen, Kenneth Lykke Sørensen og Lotte Bøgh Andersen Døgnarbejde i kommuner En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Døgnarbejde

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og Studentermedhjælp Christian Thornfeldt December

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Medarbejderne og strukturreformen

Medarbejderne og strukturreformen Leena Eskelinen Medarbejderne og strukturreformen Organisationsændringer, helbred og velbefindende før og efter Publikationen Medarbejderne og strukturreformen Organisationsændringer, helbred og velbefindende

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget

Forbundet af It-professionelle. It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Forbundet af It-professionelle It-faget, spændende men for hårdt? - en undersøgelse af stress og nedslidning i it-faget Nedslidning Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 13:17:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 13:17:00

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere