SOCIALUDVALGET. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALUDVALGET. Referat"

Transkript

1 Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: Til kl.: Mødested: Sjørup Ældrecenter Skivevej 122A, Sjørup Mødenr.: 9 Fraværende: Kenneth Mortensen

2 Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 94 Socialudvalgets dagsorden Sagsbehandlingstider Vedtægter for Viborg Ældreråd Tilskud til frivilligt socialt arbejde Resultat af høring vedrørende politik for senhjerneskadeområdet Introduktion til lovområder Opfølgning på plankonference vedrørende budget Meddelelser og gensidig orientering 154 LUKKET DAGSORDEN Ingen sager til beslutning Side nr.: 145

3 Sag nr.: 94 Cirius-sag nr.: 2007/00528 Sagsbehandler: KBE Socialudvalgets dagsorden Socialudvalget drøfter udarbejdelsen af sin dagsorden. at sagen drøftes. Drøftet. Forvaltningen udarbejder retningslinier for udarbejdelse af dagsordenspunkt. Side nr.: 146

4 Sag nr.: 95 Cirius-sag nr.: 2007/11005 Sagsbehandler: LPJ Sagsbehandlingstider Efter 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunen fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse inden for de enkelte sagstyper på det sociale område. Sagsbehandlingstiden er den tid, der går, fra kommunen modtager ansøgningen, til der træffes en afgørelse. Det skal bemærkes, at sagsbehandlingstiden handler om, hvornår afgørelsen skal være taget - ikke om ydelsen skal være tilgængelig fra samme tidspunkt. Hvis den maksimale afgørelsesfrist ikke kan overholdes, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse. 1: Oversigt over sagsbehandlingstider i Socialforvaltningen. at Socialudvalget godkender sagsbehandlingstiderne med henblik på offentliggørelse på internettet. en godkendt. Side nr.: 147

5 Sag nr.: 96 Cirius-sag nr.: 2006/02221 Sagsbehandler: KBE Vedtægter for Viborg Ældreråd Viborg Ældreråd har på sit møde 27. marts 2007 behandlet og godkendt vedtægter og forretningsorden for rådet. Ældrerådets vedtægter skal efterfølgende godkendes af Viborg Byråd. Det nuværende udkast til vedtægter indeholder kun redaktionelle ændringer i forhold til vedtægterne for Sammenlægningsældrerådet, idet betegnelsen Sammenlægningsældreråd er ændret til Viborg Ældreråd. 1: Udkast til vedtægter for Viborg Ældreråd. Socialdirektøren foreslår, at Socialudvalget indstiller til Byrådet, at Byrådet godkender udkast til vedtægter for Viborg Ældreråd en anbefales. Side nr.: 148

6 Sag nr.: 97 Cirius-sag nr.: 2006/23424 Sagsbehandler: KM Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2007 Socialudvalget drøftede på sit seneste møde den 2. maj (sag nr. 84) de indkomne ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde og besluttede at sende forvaltningens indstilling til høring i Frivillighedsrådet. Socialudvalget godkendte på sit møde 9. oktober 2006 Principper for samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger i Viborg Kommune. Ifølge disse kan der søges om tilskud fra Frivillighedspuljen to gange årligt, pr. 1. april og 1. oktober. Der kan søges tilskud til følgende: Igangsætning af nye initiativer Forsøg med nye metoder Driftstilskud til eksisterende initiativer Kurser og konferencer af udviklende og kvalificerende karakter Løsning af konkrete sociale opgaver efter aftale med Viborg Kommune Oversigt over Frivillighedspuljen for 2007 Frivillighedspuljen afsat på budget Overført fra budget Til anvendelse i Forbrugt (løbende bevillinger) i Til rest i Der er ved ansøgningsrunden i april 2007 indkommet 71 ansøgninger. Skema over ansøgningerne fremgår af bilag 1. 1: Oversigt over ansøgninger. at Socialudvalget drøfter sagen med henblik på en afklaring af hvilke ansøgninger, der kan imødekommes og hvilke ansøgninger, der skal have afslag, og at sagen sendes til høring i Frivillighedsrådet. Forvaltningens indstilling sendes til høring i Frivillighedsrådet. Side nr.: 149

7 Sag nr.: 97 Cirius-sag nr.: 2006/23424 Sagsbehandler: KM Forvaltningen har efter mødet den 2. maj sendt ansøgningerne til høring i Frivillighedsrådet. Frivillighedsrådets bemærkninger udleveres på mødet. 1: Oversigt over ansøgninger. at sagen drøftes med henblik på endelig afklaring af hvilke ansøgninger, der kan imødekommes og hvilke ansøgninger, der skal have afslag. Forvaltningens indstilling om hvilke ansøgninger der kan imødekommes og hvilke der skal have afslag blev godkendt. Udvalget bevilger yderligere: kr. til ansøger nr. 33 Arbejdsskadeforeningen Viborg kr. til ansøger nr. 38 Dansk Flygtningehjælp Frivillighedsgruppen kr. til ansøger nr. 52 O.S.F. Organisationen af sygdomsramte og førtidspensionister. Side nr.: 150

8 Sag nr.: 98 Cirius-sag nr.: 2007/07388 Sagsbehandler: KBE Resultat af høring vedrørende politik for senhjerneskadeområdet Socialudvalget har på sit møde 27. marts 2007 behandlet sag vedrørende udformning af en politik for Viborg Kommunes indsats på senhjerneskadeområdet. Socialudvalget besluttede på mødet at sende sagen til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Handicaprådet har behandlet sagen på sit møde 19. april 2007 og har udtalt følgende: Sagen tages til efterretning, men Handicaprådet foreslår, at indsatsen indarbejdes i den eksisterende Handicappolitik. Handicaprådet er meget betænkelig ved at lave enkelte politikker. Ældrerådet behandlede sagen på sit møde 11. april 2007 og udtaler følgende: Viborg Ældreråd anbefaler politik for indsats på senhjerneskadeområdet. Der gøres opmærksom på, at Viborg Ældreråd ikke fremgår som aktør i tidsplanen og ligeledes fremgår det ikke af tidsplanen, at Viborg Ældreråd skal høres inden politisk godkendelse. Tidsplanen for arbejdet med en politik på senhjerneskadeområdet er tilrettet, således, at Ældrerådet høres inden politisk godkendelse. 1: Tilrettet tidsplan for arbejdet med politik for senhjerneskadeområdet. at høringssvarene fra Handicaprådet og Ældrerådet tages til efterretning, at Socialudvalget godkender, at udarbejdelsen af en politik for indsatsen på senhjerneskadeområdet igangsættes i overensstemmelse med den tilrettede tidsplan, og at sagen anbefales for Byrådet. en anbefales. Side nr.: 151

9 Sag nr.: 99 Cirius-sag nr.: 2007/11005 Sagsbehandler: LPJ Introduktion til lovområder Som besluttet på mødet i Socialudvalget 23. januar 2007 er der lavet en plan for en generel introduktion til de forskellige lovområder. På mødet den 15. maj 2007 får Socialudvalget en introduktion til følgende områder: Psykiatriområdet v/konsulent Birgitte Lerche Organisering og arbejdsopgaver. Lovgrundlag. Fokusområdet. Retssikkerhedsloven v/jurist Lone Møller Jørgensen Lovens indhold. Betydningen for administrationen og sagsbehandlingen. Afdelingen for Anbringelser v/ afdelingsleder Trine Kjærgaard Birkemose Afdelingen for Anbringelser varetager alle opgaver vedrørende anbragte børn og unge i Viborg Kommune. Sagerne modtages fra Forebyggelsesafdelingen og i enkelte tilfælde som akutte anbringelser. I afdelingen træffes beslutning om anbringelse, udarbejdes handleplaner og der matches til de konkrete anbringelsessteder. Der samarbejdes tæt med familie og netværk ligesom børnene og de unge inddrages bl.a. gennem børnesamtalen. Sager, hvor der ikke er samtykke til anbringelsen, forelægges Børn- og Ungeudvalget. Afdelingen har derudover også opgaverne vedrørende rekruttering, forundersøgelse, godkendelse og kartotek på plejefamilieområdet. Afdelingen fører også tilsyn med de private opholdssteder og kommunens 3 institutioner på familieområdet. I afdelingen er der 15 socialrådgivere, 5 administrative medarbejdere samt faglig konsulent og afdelingsleder. Såvel medarbejdere som opgaver kommer fra kommuner og amtet og dertil er en række nyansatte. Lovgrundlag. Statistik. Nye anbringelser i Cases. at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Orienteringen taget til efterretning. Introduktion om Retssikkerhedsloven udsættes. Side nr.: 152

10 Sag nr.: 100 Cirius-sag nr.: 2007/22046 Sagsbehandler: KBE Opfølgning på plankonference vedrørende budget Socialudvalget har på sine møder 17. april og 2. maj 2007 behandlet forslag til budget Derudover har Byrådet afholdt plan- og budgetkonference maj I løbet af april og maj har desuden været en dialog med Ældrerådet, Handicaprådet og en række MEDudvalg, som alle har haft mulighed for at kommentere budgetforslaget. De indkomne kommentarer vedlægges. 1: Oversigt over indkomne kommentarer til Socialudvalget budgetforslag. at Socialudvalget drøfter opfølgning på plankonferencen, og at Socialudvalget drøfter de indkomne kommentarer. Drøftet. De indkomne kommentarer medtages ved udvalgets næste budgetmøde. Side nr.: 153

11 Sag nr.: 101 Cirius-sag nr.: 2007/00528 Sagsbehandler: [Klik og skriv sagsbehandler] Meddelelser og gensidig orientering Tidspunkt Aktivitet Deltagere 25. maj kl Besigtigelsestur til ældrecentre Socialudvalget 31. maj - 1. juni KL s sociale temamøde Socialudvalget Der skal planlægges en yderligere besigtigelsestur til ældrecentre i kommunen og Socialudvalget skal fastlægge dato herfor. Der orienteres om ny 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Ifølge lovforslag fremsat 15. marts 2007 skal der etableres en ny 3-årig ungdomsuddannelse rettet mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov og som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Loven træder i kraft 1. august Der orienteres om henvendelse fra Handicaprådet. Heri gøres opmærksom på et ønske om udvidet telefonåbningstid for henvendelser vedrørende akut opståede problemer med hjælpemidler. Forvaltningen udarbejder udkast til svarbrev. Henvendelsen fra Handicaprådet vedhæftes som bilag 1. Der orienteres om tre lederansættelser inden for psykiatrien. 1: Henvendelse fra Handicaprådet. at Socialudvalget fastsætter dato for besigtigelsestur til ældrecentre, og at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Fastsættelse af dato for besigtigelsestur udsættes til næste møde. Orienteringen taget til efterretning. Side nr.: 154

Viborg Ældreråd. Referat. Mødedato: 11. april 2007 Mødetidspunkt: Fra kl.: 9.00 Til kl.: Mødested: Ibsgården Festsalen Mødenr.

Viborg Ældreråd. Referat. Mødedato: 11. april 2007 Mødetidspunkt: Fra kl.: 9.00 Til kl.: Mødested: Ibsgården Festsalen Mødenr. Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 9.00 Til kl.: 12.00 Mødested: Ibsgården Festsalen Mødenr.: 4 Fraværende: Birthe Munch Pedersen;Kirstine Isaksen;Svend Aage Madsen;Anny Larsen;Alfred Agergaard;Tove Secher

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Svømmehallens mødelokale 1 Mødenr.: 4 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 26 Meddelelser fra formanden 40 27 Orientering om Viborg

Læs mere

Børn & Ungeudvalget. Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune. Referat

Børn & Ungeudvalget. Sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune. Referat Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 13.30 Til kl.: 16.25 Mødested: Kulturprinsens store mødelokale Mødenr.: 6 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 17 Præsentation af de nye chefer i Børn og Ungeforvaltningen

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Dagsorden

SOCIALUDVALGET. Dagsorden Dagsorden Mødetidspunkt: Fra kl.: 12.30 Til kl.: Mødested: Socialforvaltningen - mødelokale 1 Nytorvsgyde 6, 1. sal Mødenr.: 1 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN 1 Valg af formand og næstformand 3 2

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Referat Møde nr.: Mødedato: torsdag den 13-03-2008 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Andersen Medlemmer Anker Hvidesten Hansen Inge Jørgensen Birgit Thomsen Anne Margrethe Hermansen Ejgil Risager Kirsten

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Handicaprådet i Viborg Kommune Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 08.30 Til kl.: 10.30 Mødested: Stionen Ll. Sct. Hans Gade 7-9 Mødenr.: 7 Fraværende: NB: Sag nr. 56 blev behandlet som første punkt. Karl Engelbrecht,

Læs mere

Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling

Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling Punkt 7. Godkendelse af vejledende frister for sagsbehandling 2017-062046 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2017

Læs mere

Godkendelse vejledende frister for sagsbehandling

Godkendelse vejledende frister for sagsbehandling Punkt 2. Godkendelse vejledende frister for sagsbehandling 2019-008844 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til, At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2018

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat. Mødedato: 4. juni 2008 Mødetidspunkt: Fra kl.: 9.00 Til kl.: Mødested: Mødenr.: 5 Fraværende: Ibsgården, Festsalen

Viborg Ældreråd. Referat. Mødedato: 4. juni 2008 Mødetidspunkt: Fra kl.: 9.00 Til kl.: Mødested: Mødenr.: 5 Fraværende: Ibsgården, Festsalen Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 9.00 Til kl.: 12.00 Mødested: Mødenr.: 5 Fraværende: Ibsgården, Festsalen Birthe Poulsen, Elisabeth Sørensen, Erik Lykkegaard, Birthe Munk Pedersen, Alfred Agergaard og

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Torsdag, den 30. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Farum Kommune, Produktionshuset

Social- og Sundhedsunderudvalg Torsdag, den 30. marts 2006, Kl Møde nr. 4 Farum Kommune, Produktionshuset FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Torsdag, den 30. marts 2006, Kl. 18.00 Møde nr. 4 Farum Kommune, Produktionshuset Afbud: Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand Kurt Bork Christensen

Læs mere

Fritidsrådet Beslutningsprotokol

Fritidsrådet Beslutningsprotokol Fritidsrådet sprotokol 27-08-2014 16:00 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1 Afbud fra: Ivan Greve Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Godkendelse: Overholdelse af vejledende frister for sagsbehandlingen i 2016

Godkendelse: Overholdelse af vejledende frister for sagsbehandlingen i 2016 Punkt 13. Godkendelse: Overholdelse af vejledende frister for sagsbehandlingen i 2016 2017-000634 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til At status for overholdelse af de vejledende frister for

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/02 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/02 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/02 Mødedato: torsdag den 24-02-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Handicaprådet i Viborg Kommune Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 08.30 Til kl.: 10.30 Mødested: CKU Viborg Rosenstræde 6, 8800 Viborg Mødenr.: 1 Fraværende: Kåre Jørgensen Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat Handicaprådet Referat Møde den kl. 16:00 Udvalgsværelset Indkaldelse Gitte Hemmingsen (O) Tommy Frøslev (A) Anna Marie Knudsen Stephan Jensen Anne Andersen Lisbet Møller (Ø) 2 Indholdsfortegnelse 1 Valg

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

KULTURUDVALGET. Referat

KULTURUDVALGET. Referat Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: Mødested: Kulturudvalgets mødelokale, Villavej 10 Mødenr.: 1 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 1 Konstituering af Kulturudvalget. Valg af formand

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 1. Orientering ved formanden... 3 2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2007... 4 3. Mødekalender 2008...

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen

Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen Vejledning til udarbejdelse af retningslinjer for sagsbehandlingen Herunder findes en vejledning til de elementer, der kan indgå i udarbejdelsen af retningslinjer for sagsbehandlingen. 1. Indhold i retningslinjer

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 09.00 Til kl.: 09.45 Mødested: Horsens Mødenr.: 4 Fraværende: Mette Nielsen;Flemming Lund;Hans Feddern Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 26 Meddelelser og gensidig orientering

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Mødelokale 10 Nytorv 6 2. sal Mødenr.: 2 Fraværende: Kirsten Fabian Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 11 Orientering om hjælpemidler og

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet 4. marts 2019 Side 1. Mødedato: 4. marts 2019 Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: R-428 Fraværende: Lene Smidstrup og Mogens

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 13.30 Til kl.: 15.00 Mødested: Vestervangsvej 4A Mødenr.: 15 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 92 Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet efteråret 2007

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 9.00 Til kl.: 11.15 Mødested: Borgerhuset Stationen Ll. Sct. Hans Gade 7-9 Mødenr.: 1 Fraværende: Esther Nielsen Magnus Bertelsen deltog ikke i behandlingen af sagerne 1,

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Svømmehallen mødelokale 1 Mødenr.: 9 Fraværende: Dennis Møller Hansen Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 59 Meddelelser fra formanden 94

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Mandag den 04.12.06 kl. 18.30 i Job- og Erhvervsservice 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Præsentationsrunde...3 2. Godkendelse af forretningsorden...4

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 27.08.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus - stort mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 36. Sager og skrivelser til orientering...

Læs mere

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 018. Tids- og handleplaner for udarbejdelse af Frivilligpolitik som underpolitik til

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 08. oktober 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 4

Dagsorden for Handicapråds møde den 08. oktober 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 4 Dagsorden for Handicapråds møde den 08. oktober 2008 kl. 13:00 i Års Rådhus, mødelokale 4 Indholdsfortegnelse 028. Meddelelser til Handicaprådets møde den 8. oktober 2008 64 029. Fleks -og skånejob i Vesthimmerlands

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/04 Mødedato: torsdag den 28-04-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 27. januar 2004, kl. 13:00

Mødested: Mødetidspunkt: 27. januar 2004, kl. 13:00 Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Mødelokalet i kælderen Mødetidspunkt: 27. januar 2004, kl. 13:00 Kl. 13.00 fællesmøde mellem Kultur- og Socialudvalget samt Tekniskudvalg,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 29. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted:

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 29. januar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale A, Administrationsbygningen Nørager, Jernbanegade 9, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Niels Ove Mikkelsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift

Læs mere

Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør

Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør Referat åben for Socialudvalgets møde den 09. oktober 2007 kl. 16:00 i Løgstør, lokale 214, Torvegade 15, Løgstør Indholdsfortegnelse 1. Orientering fra formanden... 3 2. Dialog møde vedrørende anbringelsesområdet...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Budgetmøde. Dato 21. august Tid 09:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Budgetmøde Dato 21. august 2013 Tid 09:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V)

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 14:15 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg:

Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: Forretningsorden for Frivillighedsrådet i Viborg: I medfør af Serviceloven 18 har Social-ogArbejdsmarkedsudvalget ( SAU ) i Viborg kommune nedsat et Frivillighedsråd, og byrådet afsætter et årlig beløb

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Dagsorden. Dato: :00:00. Sted: Gl. Byrådssal, Fagsekretariatet Ældre og Handicap, Hørning 1/11

Dagsorden. Dato: :00:00. Sted: Gl. Byrådssal, Fagsekretariatet Ældre og Handicap, Hørning 1/11 Dagsorden Dato: 12-05-2016 17:00:00 Udvalg: Handicaprådet Sted: Gl. Byrådssal, Fagsekretariatet Ældre og Handicap, Hørning 1/11 Indholdsbetegnelse Dagsorden Indholdsbetegnelse 19 Høringssag - forslag til

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Referat

SOCIALUDVALGET. Referat Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 12.00 Til kl.: Mødested: Socialforvaltningens mødelokale 4 Nytorvsgyde 6, 1. sal Mødenr.: 6 Fraværende: Birthe Harritz tiltrådte mødet kl. 13.00 (deltog ikke i pkt. 53).

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 Mødedato: 16-09-2003 Mødetidspunkt: 15.00-17.30 Mødested: Udvalgslokalet Fasanvej Fraværende: #326954/17-09-2003 16-09-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 14. maj 2012 kl. 08:30 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard

Åbent møde for Handicapråds møde den 14. maj 2012 kl. 08:30 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard Åbent møde for Handicapråds møde den 14. maj 2012 kl. 08:30 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 020. Frivillighed og ensomhed for ældre - projekt Socialministeriet...

Læs mere

NOTAT. Referat fra møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 1. marts 2010 kl. 17. Dagsorden

NOTAT. Referat fra møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 1. marts 2010 kl. 17. Dagsorden NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Lone Feddersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Dato: 1. marts 2010 J.nr.: 10/1594 Referat fra møde

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 11. august 2009 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 039. Præsentation af ny forvaltningschef 87 040. Orientering fra formanden 88 041. Orientering fra afdelingschefen

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1

Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1 Referat for Socialudvalgets møde den 11. september 2007 kl. 16:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 1. Besøg på tandklinikken... 3 2. Orientering fra formanden... 4 3. Sorggrupper for børn og unge i Vesthimmerlands

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013

28. november Rubrik. Forretningsorden Udsatterådet. Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 28. november 2013 Rubrik Forretningsorden Udsatterådet Godkendt i Socialudvalget 28. november 2013 Udsatterådet i Forretningsorden Formål og opgaver 1. Rådet skal, med udgangspunkt i værdierne ansvar,

Læs mere

FOREBYGGELSESUDVALGET

FOREBYGGELSESUDVALGET Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 08.30 Til kl.: 11.00 Mødested: Viborg Svømmehal Mødelokale 1 Mødenr.: 10 Fraværende: Jens Ravn forlod mødet kl. 10.30 og deltog ikke i behandlingen af pkt. 59 61. Sag nr.:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Åben referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Åben referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Åben referat Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. 18:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Kim

Læs mere

DEMOKRATIUDVALGET. Referat

DEMOKRATIUDVALGET. Referat Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 13.00 Til kl.: 15.40 Mødested: Viborg Kaserne Flagstuen Mødenr.: 10 Fraværende: Allan Clifford Christensen forlod mødet kl. 14.15 og deltog kun i behandlingen af pkt. 57 Sag

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 28-11-2013 Dato 28. november 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Jens Porsborg, Peter Laigaard, Jørgen Tousgaard Stedfortræder

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Stevns Udsatteråd. Referat. Mødelokale 2, Rådhuset, 28. august 2019 Kl. 10:00. Medlemmer

Stevns Udsatteråd. Referat. Mødelokale 2, Rådhuset, 28. august 2019 Kl. 10:00. Medlemmer Referat Mødelokale 2, Rådhuset, Kl. 10:00 Medlemmer Helen Sørensen (A) Jacob Panton Kristiansen (V) Rikke Ackermann Majbritt Bjerke Per B. Jensen Peder A. Larsen Jacob Buch-Andersen Tinamaria Götz Anja

Læs mere

Vedtægter. for. Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune

Vedtægter. for. Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune Center for Byråd, Personale og Strategi Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 84.12.00-P21-1-18 Ref.: Caspar Halbye chalb@mariagerfjord.dk

Læs mere

Page 1 of 12 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato Tid Sted 17. januar 2008 15:30 Mødelokale 5 etage 3A, i Kattegatsiloen NB. Fraværende Medlemmer Elsemarie Lauvring, Hanne Welander, Vivi Andersen,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat. Handicaprådet

Referat. Handicaprådet Referat Handicaprådet Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Tirsdag den 14-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 07-05-2013 Mødetidspunkt: 17:30-18:35 Mødested: Grå mødelokale, Amtstue Alle Medlemmer Jan Jakobsen Ib Ipsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 29. oktober Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. Hanne Welander, Henrik Ekelund, Gurli Nielsen

Ordinært møde. Dato 29. oktober Tid 15:30. Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. Hanne Welander, Henrik Ekelund, Gurli Nielsen Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 29. oktober 2009 Tid 15:30 Sted Kattegat Silo, etage 3A, lokale 6 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Hanne Welander, Henrik Ekelund, Gurli Nielsen Grete Kristensen

Læs mere

Bilag 2. Skema over høringssvar

Bilag 2. Skema over høringssvar KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 18. april 2018 Sagsnr. 2017-0412891 Dokumentnr. 2017-0412891-8 Bilag 2. Skema over høringssvar Bilag 1. Skema over høringssvar Høringspart

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 11. september Åben dagsorden

Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 11. september Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Mødedato: Til: Referat af møde i Handicaprådet 11. september Kl.: 17.00-19.00 Sted: Lokale 1B 2017 Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd

Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd Referat fra møde Den 1. april 2019 kl. 17.00-19.00 i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Social- og Sundhedsudvalget Handicaprådet

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Den Sociale Database

Den Sociale Database Den Sociale Database Undersøgelse om frister for afgørelser i sociale sager Retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Kommuneskema Kommune Kontaktperson Telefonnummer Afsendt dato E-post Underskrift Indsendes eller

Læs mere

SOCIALUDVALGET. Referat

SOCIALUDVALGET. Referat Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 08.00 Til kl.: Mødested: Udvalgsmødet starter kl. 8.00 med besigtigelse Mødenr.: 3 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 19 Besigtigelsestur 28 20 Høringssvar

Læs mere

Lov om social service 103

Lov om social service 103 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for: Beskyttet beskæftigelse efter serviceloven 103 Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Stevns Udsatteråd. Referat. Mødelokale 2, Rådhuset, 20. juni 2019 Kl. 14:00. Medlemmer. Bemærkning:

Stevns Udsatteråd. Referat. Mødelokale 2, Rådhuset, 20. juni 2019 Kl. 14:00. Medlemmer. Bemærkning: Referat Mødelokale 2, Rådhuset, Kl. 14:00 Medlemmer Helen Sørensen (A) Jacob Panton Kristiansen (V) Rikke Ackermann Majbritt Bjerke Per B. Jensen Peder A. Larsen Jacob Buch-Andersen Tinamaria Götz Anja

Læs mere

Referat fra mødet i Senior- og Handicapudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Senior- og Handicapudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Senior- og Handicapudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 17. september 2018 Mødested: Støttecenter Solglimt, Lumbyesvej 28 B, Fredericia Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Fraværende: Mødelokale 122 - Rådhuset Henrik Kudahl, Kirsten Højrup, Heidi

Læs mere

Planunderudvalget 5. december 2006, Kl Møde nr. 11 Mødelokale 2 på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse

Planunderudvalget 5. december 2006, Kl Møde nr. 11 Mødelokale 2 på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse FURESØ KOMMUNE Planunderudvalget 5. december 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 11 Mødelokale 2 på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Lars Carpens (V), formand Wagner Jensen (V), næstformand Michael Rexen (V)

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale 7, 15. november 2018 Kl. 16:00. Medlemmer

Handicapråd. Referat. Mødelokale 7, 15. november 2018 Kl. 16:00. Medlemmer Referat Mødelokale 7, Kl. 16:00 Medlemmer John Dalsgaard Jensen Inge Lise Pedersen Tina Mørk Ole Gjermandsen Mogens Haugaard Nielsen (N) Philip G. Nielsen Jacob Panton Kristiansen (V) Henning Urban Dam

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 12.30 Til kl.: 15.00 Mødested: Beskæftigelsesforvaltningen Fælledvej 3, 1. sal, mødelokale 3 8800 Viborg Mødenr.: 12 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 84 Orientering

Læs mere

DEMOKRATIUDVALGET. Referat

DEMOKRATIUDVALGET. Referat Refer Mødedo: 3. februar 2010 Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.10 Mødested: Borgerservice Sct. Mogens Gade 5 Mødenr.: 2 Fraværende: Ingen Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 6 Orientering fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 26. marts 2015 - kl. 15:30 Sted Møde udenfor rådhuset, Kompasét lokale 2 it, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 20.06.2018 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale:

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Handicapråds møde den 23. februar 2012 kl. 08:00 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard

Ekstraordinær dagsorden for Handicapråds møde den 23. februar 2012 kl. 08:00 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard Ekstraordinær dagsorden for Handicapråds møde den 23. februar 2012 kl. 08:00 i Jobcenter, Lokale 60b, Vester Boulevard 7, Aars Indholdsfortegnelse 001. Den Sammenhængende Børnepolitik... 3 002. Orientering

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere