ATEX EKSPLOSIONSSIKREDE ELEKTRISKE OG OFFSHORE JEVI A/S ISO 9001 A12295

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATEX EKSPLOSIONSSIKREDE ELEKTRISKE OG OFFSHORE JEVI A/S ISO 9001 A12295"

Transkript

1 ATEX JEVI A/S ISO 001 A5 EKSPLOSIONSSIKREDE ELEKTRISKE OG OFFSHORE

2 JEVIgruppens grundlæggende ide er baseret på et koncept hvor produktudvikling, teknologisk tilpasning, totalløsninger samt produktdesign er i højsædet og det er det gode håndværk, der præger virksomheden og sikrer produkternes høje kvalitet. I mere end 0 år har vi leveret elvarmetekniske løsninger til industrien og har derigennem opnået en betydelige knowhow, der til stadighed kommer kunderne til gode. Vi er specialister i komplette løsninger og specialopgaver og vores tekniske team står altid til rådighed lige fra første udkast til det færdige produkt. Vi har produktionsfaciliteter i både Danmark og Holland. Vores produktprogram omfatter både standardprodukter og specielle emner inden for eksplosionssikrede produkter, emneopvarmning, væskeopvarmning, luftopvarmning, rumopvarmning, frostsikring samt styring og regulering. INTRODUKTION Generel information GRUNDELEMENTER Element EEx e II 7 ELPATRONER EEx de II Type D840 8 Type D80 Type D Type D INDSTØBTE VARMEELEMENTER Type D840 1 RUMOPVARMNING Elektriske varmeblæsere 14 Ribberørsovne ERB 15 Gasforvarmer 17 Elektrisk varmefl ade 18 Elementradiator SR 1 REGULERING Styreskabe 0 Termostat EJB 1 KUNDEREFERENCELISTE 1 FORESPØRGSELSSKEMA JEVI A/S og SINUSJEVI Electric Heating BV er certifi ceret i henhold til ISO 001 og alle emner og konstruktioner til brug i eksplosionssikrede områder er ATEXgodkendte.

3 INTRODUKTION Inden for den kemiske og petrokemiske industri samt forarbejdsningsindustrien, offshoresektoren og militær produceres, forarbejdes og opbevares forskellige medier i potentielt eksplosionsfarlige områder, hvilket kræver specielt eksplosionssikret udstyr. Vores eksplosionssikrede løsninger er fremstillet i henhold til ATEX, som er et EUdirektiv der omhandler elektrisk og mekanisk udstyr til anvendelse i eksplosionsfarlige områder. Vi fremstiller elektriske varmeløsninger til faste og fl ydende stoffer samt gasarter, og det leveres komplet med styreskab. Vi fremstiller bl.a.: elpatroner (til fl ydende stoffer og gasarter) cirkulationsforvarmere (til fl ydende stoffer og gasarter) gasforvarmere (til industrielle gasarter så som hydrogen, CO og nitrogen) luftforvamere ovne diverse industrielle varmeløsninger styreskabe, termostater, elektroniske temperaturregulatorer og varmefl adestyringer. Lejlighedsvis kort tilstedeværelse af eksplosive blandinger Fare for antændelse Ingen fare / GENERELT Den teknologiske udvikling og de sikkerhedsbestemmelser der fi ndes i dag gør det næsten muligt at undgå eksplosionsfare. Termen eksplosiv atmosfære defi neres som en blanding af brandfarlige stoffer i form af gasarter, damp, tåge eller støv med luft under atmosfæriske betingelser, som kan medføre at forbrændingen spredes til den uforbrændte blanding efter antændelse. Atmosfæriske betingelser defi neres normalt som 0ºC til +40ºC, tryk 0,81,1 bar. Elektriske enheder til anvendelse i farlige områder opdeles i to grupper: GRUPPE I Gruppe I består af elektriske enheder som anvendes i eksplosive atmosfærer under jorden, f.eks. gasværk og minedrift. Enheder under gruppe I skal anvendes når eksplosionsfaren forårsages af metan, kulstøv eller en blanding af disse. Hvis der dannes et lag af kulstøv på enheden er den maksimal tilladte overfl adetemperatur 150ºC. Hvis der ikke dannes et lag af kulstøv er max. overfl adetemperatur 450ºC. Ingen fare / 1/1 0/0 1/1 / Ingen fare Jævnlig tilstedeværelse af eksplosive blandinger Konstant tilstedeværelse af eksplosive blandinger GRUPPE II Elektriske enheder i farlige miljøer (ekskl. gruppe I) oppe på jorden. Se under temperaturklassifi cering for at se maksimal tilladte temperaturer for enheder, der tilhører denne gruppe. ZONEKLASSIFIKATION Farlige områder omfatter steder, miljøer, bygninger og driftsforhold hvor eksplosive atmosfærer er til stede. For at kunne angive risikoen for eksplosion i de nævnte områder er disse inddelt i zoner; zoner for gasser og zoner for støv afhængig af hvor stor eksplosionsfaren er. ZONE 0 er områder hvor eksplosionsfaren altid eller meget ofte er til stede på grund af brandfarlige stoffer i form af gas, tåge eller damp. ZONE 1 er områder hvor eksplosionsfaren lejlighedsvis er til stede under normale driftsbetingelser på grund af brandfarlige stoffer i form af gas, tåge eller damp. ZONE er områder hvor eksplosionsfaren sjældent eller kun ganske kortvarigt er til stede på grund af gas, tåge eller damp. ZONE 0 er områder hvor eksplosionsfaren altid eller meget ofte er til stede på grund af brandfarlige stoffer i form af støv. ZONE 1 er områder hvor eksplosionsfaren lejlighedsvis er til stede under normale driftsbetingelser på grund af brandfarlige stoffer i form af støv. ZONE er områder hvor eksplosionsfaren sjældent eller kun ganske kortvarigt er til stede på grund af brandfarlige stoffer i form af støv. SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

4 4 INTRODUKTION GASKLASSIFIKATION Gasantændelsesfaren er afgørende for om det er gasklassifi kation A, B eller C. Klassifi kation B gælder også for klassifi kation A, og klassifi kation C gælder for både A og B. TEMPERATURKLASSIFICERING For at sikre optimal anvendelse af det eksplosionssikrede udstyr skal dette inddeles i temperaturklasser. Den laveste antændelsestemperatur for eksplosive gasser eller dampblandinger skal overstige enhedens overfl adetemperatur. De højst tilladte overfl adetemperaturer gælder for klasse T1 og de lavest tilladte overfl adetemperaturer for klasse T. En elektrisk forvarmer som opfylder kravene til f.eks. temperaturklasse T4 opfylder automatisk kravene til T5 og T. TEMPERATURKLASSE T1 Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >450ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 450ºC. T1 omfatter bl.a. propan, kuloxid, ammoniak. acetone, benzen, metangas og brint. TEMPERATURKLASSE T Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >00ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 00ºC. T omfatter bl.a. butan, butylacetat, ethanol og isopentan. TEMPERATURKLASSE T Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >00ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 00ºC. T omfatter bl.a. benzin, oliederivater samt petrokemisk industri. TEMPERATURKLASSE T4 Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >15ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 15ºC. TEMPERATURKLASSE T5 Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >100ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 100ºC. T5 anvendes inden for forarbejdning af svovlkulstof samt fremstilling af tekstilfi bre. TEMPERATURKLASSE T Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >85ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 85ºC. T anvendes kun ved forarbejdning af ætylnitrit. Omgivelsestemperaturen i beregningerne er 40ºC, hvilket er tilladt. I dette tilfælde skal temperaturen dog være anført på enheden. Temperaturklasse T1 T T T4 T5 T overfladetemperatur 450ºC 00ºC 00ºC 15ºC 100ºC 85ºC Øvre eksplosionsgrænse Ingen eksplosion koncentrerede volume for høj Nedre eksplosionsgrænse Antændelsesområde Antændelseskilde er til stede Ingen eksplosion koncentrerede volume for lav Sikkert område JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

5 INTRODUKTION 5 TRYKSIKKER KAPSEL d Cenelec EN Elektriske dele som kan forårsage en eksplosion i farlige områder skal indkapsles i en tilslutningsboks. Boksen skal konstrueres således at den kan modstå trykket fra eksplosionen (dæmpningseffekt) og undgå at eksplosionen overføres til omgivelserne. Det forudsættes at eksplosive gasser og dampe kan trænge ind, men eksplosionen begrænses til den indre del af boksen, dvs. den begrænses til selve antændelseskilden (gnister). Tryksikre bokse klassifi ceres som A, B eller C sikkerhedskravene for B er strengere end A, og det samme gælder for C i forhold til B. Den tryksikre tilslutningsboks gennemgår en overtryksprøve som er forskellig i relation til type A, B eller C. Formålet med prøven er at undersøge om tilslutningsboksen kan modstå prøvetrykket, da gasblandingen ikke kan slippe ud af boksen. Resultatet af prøven er afgørende for om det autoriserede prøvningsinstitut godkender boksen komplet med varmelegemer. FORHØJET SIKKERHED e Cenelec EN Denne specielle konstruktion gør det muligt at skabe forhøjet sikkerhed ved at undgå høje overfl adetemperaturer samt undgå gnister i de indre og ydre dele på den elektriske enhed. I konstruktionen e er eksplosion altså fuldstændig udelukket. Den maksimale overfl adetemperatur er det afgørende parameter. Tilslutningsbokse og styreskabe med elektriske dele under spænding skal være udført i tæthedsklasse IP54. Findes der kun isolerede elektriske dele i konstruktionen kan tæthedsklasse IP44 anvendes. EEX de II C T overfl adetemperatur på dele, der er placeret i det eksplosionsfarlige område. T = 00ºC Angiver gasklassifi kationen A, B eller C. C inkluderer både A og B. Angiver gruppe I eller II. I: Eksplosionsfarlige områder i mine eller lign. områder II: Alt eksplosionsfarligt udstyr der anvendes oppe på jorden Angiver konstruktionen. e Klemkasse hvor de elektriske forbindelser, klemmer og termostater er konstrueret så de overholder forhøjet sikkerhed. d Tryksikker udførelse som kan modstå trykket fra en eksplosion. ed Som e men med mulighed for at anvendes komponenter, der er klassifi ceret som d inden i klemkassen (termostater). de Som d men hvor det er muligt at anvende komponenter klassifi ceret som e inden i klemkassen (klemmer og termostater). Eksplosionssikret udstyr. Europæisk standard for godkendt udstyr. SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

6 INTRODUKTION Til brug i farlige områder har vi udviklet eksplosionssikrede EEx de varmeløsninger, som er udviklet og fremstillet i henhold til EN , EN og EN og certifi ceret af det uafhængige institut ISSeP. Certifi katerne gælder for zone 1 og zone i farlige områder samt gasgrupperne II A, II B og II C og temperaturklasse TT1. Den tryksikre d løsning er udviklet til farlige område for at sikre miljøet mod gaseksplosioner forårsaget af gnister fra elektriske installationer med varmelegemer og styreenheder. Se beskrivelse af forskellige løsninger til elpatroner på side 810. Inden for hver type fi ndes der et maksimalt antal bukkede varmelegemer og dermed maksimal installeret effekt. Brug tabellerne på side 810 for at fi nde varmeløsningen til dit behov. Klemkassen har en tæthedsgrad på op til IP. Kassen er som standard belagt med et lag grunder og et lag lak. Andre belægninger efter ønske. Klemkassens maksimale temperatur under drift er 80ºC (baseret på en maks. flangetemperatur 85ºC 100ºC 15ºC 00ºC 00ºC 450ºC omgivelsestemperatur på 40ºC). Den ønskede minimumsafstand mellem klemkasse og tilslutningsfl ange, som skal sikre en temperaturgrænse på 80ºC, står anført i nedenstående skema. Klemkasserne leveres med kabelindføringsmuffe til standard kabelindføring. Mængde, størrelse og kabeltype skal oplyses ved bestilling. Temperaturklasse T T5 T4 T T T1 Afstand til varmeenhed 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 00 mm 50 mm JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

7 GRUNDELEMENT 7 EEx e II VARMEELEMENT Et af grundelementerne inden for eksplosionssikret udstyr er rørvarmeelementet. Varmeelementet består af en nikkelkrom modstandstråd, som er omgivet af en metalkappe og isoleret med kompakt magnesiumoxid. Elementerne er typisk bukket i hårnål. Elementernes standardstørrelse er 8.5 mm, 10. mm,.7 mm og 1 mm. Kappemateriale: AISI 04/1/1/10 Incoloy 800/85, Inconel 00 titan og kobber. Vi har udviklet et varmeelement med forhøjet sikkerhed, EEx e II, i henhold til EN og EN Dette element danner grundlag for udstyr med forhøjet sikkerhed, som betyder at der er taget særlige forholdsregler med hensyn til konstruktionen (for at skabe muligheden for forøget sikkerhed) for at undgå høje overfl adetemperaturer så vel som gnister i de indre eller ydre elektriske dele. Disse EEx e II elementer kan bygges ind i en tilslutningsboks med en tæthedsklasse på min. IP54 forsynet med EEx e klemmer. For maksimal temperaturbeskyttelse og kontrol anvendes tryksikre termostater og termoelementer, som monteres i en tilslutningsboks. Alle koblingsenheder i tilslutningsboksen skal være i tryksikker udførelse. Afstanden mellem tilslutningsboks og fl ange i relation til temperaturklassen er angivet i skemaet på side. Enheder med forhøjet sikkerhed kan anvendes i farlige områder, zone 1 og og kan monteres i luftkanalsystemer. Ved levering af enheden er alle nødvendige certifi kater inkluderet. SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

8 8 ELPATRONER EEx de II ELPATRON, type D840 Kan anvendes til opvarmning af fl ydende stoffer, både væske og gasser. Den tryksikre enhed består af: varmeelementer en termostat med manuel indstilling eller termoelement PT100 som brudsikring. PT100 anvendes kun i kombination med en temperaturregulator, som er monteret i et styreskab en termostat til kontrol af temperaturen på det fl ydende stof. Alternativt et termoelement eller PT100 gevindskårede huller til kabelindføring og/eller tryksikker blindprop model EEx d II C Enheden er en sømløs konstruktion med et front og bundlåg. Frontlåget er låst med en M4 skrue. Enhedens standardmateriale er kulstofstål/højtlegeret stål. Andre materialer på forespørgsel. Specifi kationer: 4" fl ange, 150 LBS, ANSI B1,5 kulstofstål og højtlegeret stål tæthedsklasse IP elpatronens længde 750 mm afstand mellem enhed og fl ange, se skema side elementets diameter 8.5, 10.,.7 eller 1 mm varmeelementets materiale: højtlegeret stål, nikkellegering og kobberlegering kabelindføringer: type 501/45 Universal. Materiale: messing specielle typer efter ønske. Nedenstående skema tager udgangspunkt i en varmeenhed med: max. installeret effekt på 0 kw opdelt i grupper med en driftsspænding på 400 V, faset og brug af et termoelement eller PT100 som brudsikring max. længde på 000 mm max. antal kabelindføringer: Den maksimalt tilladte tilførte effekt i hvert element er baseret på en maksimal wattdensitet, som bestemmes af temperaturklassen og typen af fl ydende stof og afhænger desuden af driftsspændingen og kundens kabelstørrelser. Kontakt vor tekniske afdeling for yderligere omlysninger. Type D840 EEx de II C TT1, tilslutningsboks IP Type D840 D0105 D840 D0107 D840 D0110 D840 D0115 D840 D00 D840 D05 D840 D010 D840 F0105 D840 F0107 D840 F0110 D840 F0115 D840 F00 D840 F05 D840 F010 D840 H0105 D840 H0107 D840 H0110 D840 H0115 D840 H00 D840 H05 D840 H010 Flange dim 150 LBS * Begrænset effekt ved kabelindføring Antal elementer Ø8.5 Ø10. Ø.7 Ø1 Lgd. på elpatron (mm) kapacitet i oile (W) kapacitet i vand (W) *0000 *0000 *0000 kapacitet i gas (W) JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

9 ELPATRONER EEx de II ELPATRON, type D80 Kan anvendes til opvarmning af fl ydende stoffer, både væske og gasser. Den tryksikre enhed består af: varmeelementer en termostat med manuel indstilling eller termoelement PT100 som brudsikring. PT100 anvendes kun i kombination med en temperaturregulator, som er monteret i et styreskab en termostat til kontrol af temperaturen på det fl ydende stof. Alternativt et termoelement eller PT100 gevindskårede huller til kabelindføring og/eller tryksikker blindprop model EEx d II C kabelindføringer: type 501/45 Universal. Materiale: messing specielle typer efter ønske Nedenstående skema tager udgangspunkt i en varmeenhed med: max. installeret effekt på 0 kw opdelt i grupper med en driftsspænding på 400 V, faset og brug af et termoelement eller en PT100 som brudsikring. max. længde på 000 mm max. antal kabelindføringer: Den maksimalt tilladte tilførte effekt i hvert element er baseret på en maksimal wattdensitet, som bestemmes af temperaturklassen og typen af fl ydende stof og afhænger desuden af driftsspændingen og kundens kabelstørrelser. Kontakt vor tekniske afdeling for yderligere oplysninger. Type D80 EEx de II C TT1, tilslutningsboks IP Type Flange dim 150 LBS Antal elementer Ø8.5 Ø10. Ø.7 Ø1 Lgd. på elpatron (mm) kapacitet i olie (W) kapacitet i vand (W) kapacitet i gas (W) Enheden er en sømløs konstruktion med et front og bundlåg. Frontlåget er låst med en M4 skrue. Enhedens standardmateriale er kulstofstål/højtlegeret stål. Andre materialer på forespørgsel. Specifi kationer: " fl ange, 150 LBS, ANSI B1,5 kulstofstål og højtlegeret stål tæthedsklasse IP elpatronens længde 750 mm afstand mellem enhed og fl ange se skema side elementets diameter: 8.5, 10.,.7 eller 1 mm varmeelementets materiale: højtlegeret stål, nikkellegering og kobberlegering D80 F0105 D80 F0107 D80 F0110 D80 F0115 D80 F00 D80 F05 D80 F010 D80 H0105 D80 H0107 D80 H0110 D80 H0115 D80 H00 D80 H05 D80 H010 D80 J105 D80 J107 D80 J110 D80 J115 D80 J0 D80 J5 D80 J10 * Begrænset effekt ved kabelindføring *0000 * SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

10 10 ELPATRONER EEx de II ELPATRON, type D880 Kan anvendes til opvarmning af fl ydende stoffer, både væske og gasser. Den tryksikre enhed består af: varmeelementer en termostat med manuel indstilling eller termoelement PT100 som brudsikring. PT100 anvendes kun i kombination med en temperaturregulator, som er monteret i et styreskab en termostat til kontrol af temperaturen på det fl ydende stof. Alternativt et termoelement eller PT100 gevindskårede huller til kabelindføring og/eller tryksikker blindprop model EEx d II C kabelindføringer: type 501/45 Universal. Materiale: messing specielle typer efter ønske. Nedenstående skema tager udgangspunkt i en varmeenhed med: max. installeret effekt på 0 kw opdelt i grupper med en driftsspænding på 400 V, faset og brug af et termoelement eller PT100 som brudsikring max. længde på 000 mm max. antal kabelindføringer: 4 Den maksimalt tilladte tilførte effekt i hvert element er baseret på en maksimal wattdensitet, som bestemmes af temperaturklassen og typen af fl ydende stof og afhænger desuden af driftsspændingen og kundens kabelstørrelser. Kontakt vor tekniske afdeling for yderligere oplysninger. Type D880 EEx de II C TT1, tilslutningsboks IP Type Flange dim 150 LBS Antal elementer Ø8.5 Ø10. Ø.7 Ø1 Lgd. på elpatron (mm) kapacitet i oile (W) kapacitet i vand (W) kapacitet i gas (W) Enheden er en sømløs kontruktion med et front og bundlåg. Frontlåget er låst med en M4 skrue. Standardmaterialer er kulstofstål/ højtlegeret stål. Andre materialer efter ønske. Specifi kationer: 8" fl ange, 150 LBS, ANSI B1,5 kulstofstål og højtlegeret stål tæthedsklasse IP elpatronens længde 750 mm afstand mellem enhed og fl ange, se skema side elementets diameter: 8.5, 10.,.7 eller 1 mm elementets materiale: højtlegeret stål, nikkellegering og kobberlegering D880 J105 D880 J107 D880 J110 D880 J115 D880 J0 D880 J5 D880 J10 D880 K18105 D880 K18107 D880 K18110 D880 K18115 D880 K180 D880 K185 D880 K1810 D880 K4105 D880 K4107 D880 K4110 D880 K4115 D880 K40 D880 K45 D880 K * Begrænset effekt ved kabelindføring * *0000 *0000 * JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

11 ELPATRONER EEx de II 11 FORHØJET SIKKERHED e Cenelec EN /EN EN FORDELE op til,5 MW pr. enhed Lave vedligeholdelsesomkostninger Let konstruktion Økonomisk Det er også muligt at kombinere fordelene ved både d og e, hvilket resulterer i den mest omkostningseffektive, specialfremstillede løsning til netop dit industrielle varmebehov. TEKNISK BESKRIVELSE Elpatron D8800 Anvendes til opvarmning af væsker og gasser. Det anvendte materiale til enheden er rustfri stål. Specifi kationer: op til " fl ange, ANSI B 1,5 kulstofstål, højtlegeret stål tæthedsklasse IP varmeelementets diameter: Ø8.5, Ø10., Ø.7 og Ø1 mm elementets materiale: højtlegeret stål, nikkellegering og kobberlegering længde op til 000 mm, se skema side skærmplade udført i rustfri stål enheden kan leveres med: 1) termostat, termoelement eller PT100 ) temperaturtransmitter ) kondensationshæmmende enhed 4) godkendte kabelforskruninger, standardmateriale: messing max. driftsspænding 1100 V Varmeelementets højst tilladte energitab er baseret på en max. wattdensitet som er fysisk afhængig af stoffets temperatur og typen af fl ydende stof. Sikkerhedsanordningens temperaturindstilling skal forhindre den maksimale temperatur i at overstige temperaturklassen. Vi udvikler og fremstiller komplette eksplosionssikrede varmeenheder til industriel anvendelse efter kundens ønske. ANVENDELSE opvarmning af mineral, tungolie og varmetransmissionsolie for og efteropvarmning af gas opvarmning og overophedning af gasser (nitrogen, naturgas, kuldioxid, gas, osv.) varmeregenerering afi sning fødevandsopvarmning fordampningsvand glykoludskillelse opvarmning af andre fl ydende stoffer SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

12 ELPATRONER EEx de II KONSTRUKTION Trykbeholder eller en kombination af beholdere er en integreret del af varmeenheden. Enhederne kan monteres med op til " ydre dimensioner. Beholderen kan konstrueres i henhold til PED eller ASME VIII div. 1. De fl este forvarmere leveres komplet med styresystem til regulering af driftstemperaturen og maks. temperatur. For at sikre en optimal konstruktion og overensstemmelse mellem forvarmer og styresystem anbefales det at både udvikling og fremstilling af begge foretages af JEVI. Type D8800 EEx ed II C TT1 Forøget sikkerhed estørrelse på enhed 400 x 400 mm 500 x 500 mm 00 x 00 mm 800 x 800 mm Typenr. D8800 M D8800 M 050 D8800 M 0510 D8800 P D8800 P D8800 P D8800 S D8800 S D8800 S D8800 V D8800 V D8800 V Flange 150 LBS Længde på elpatron kapacitet gasser (kw) kapacitet væsker (kw) x mm D8800 W 1110 D8800 W 10 D8800 W JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

13 INDSTØBTE VARMEELEMENTER 1 TYPE D840 ANVENDELSE Procesopvarmning inden for kemisk industri eller andre industrier. KONSTRUKTION Vor indstøbte eksplosionssikrede forvarmere består af rørvarmelegemer af høj kvalitet, som er indstøbt i en jernfri legering med specielle kvaliteter som alle er valgt på grund af deres udmærkede termiske ledningsevne. Vor indstøbte forvarmere inkluderer en termostat med manuel indstilling eller et termoelement eller PT100 som brudsikring. KRAV TIL KONSTRUKTION Størrelse stort set alle størrelse og former er mulige Effekt aluminium: op til 5 W/cm² bronze: op til 8 W/cm² Volt efter ønske temp. aluminium 75ºC bronze 50ºC Maskintolerance standard 0,1 mm Godkendt EEx de II C TT1, IP SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

14 14 RUMOPVARMNING EKSPLOSIONSSIKREDE VARMEBLÆSERE Den væskefyldte forvarmer er ATEXgodkendt i henhold til direktiv 4//EC og er derfor egnet til EX II G, EEx d IIB T klassifi ceret til brug i farlige områder. Med en tæthedsklasse på IP55 er forvarmeren konstrueret til at levere varme i områder hvor der forefi ndes brændbare blandinger af luft og gas, damp eller tåge. Model Spænding Effekt Fase Strøm Temperaturstigning D08 D D D D V 400 V 400 V 400 V 400 V.8 kw. kw. kw 1. kw.1 kw 1.0 A 10.0 A 1.4 A 0.1 A. A ºC 17ºC ºC 1ºC 14ºC ANVENDELSE Eksplosionssikrede varmeblæsere leverer primær eller supplerende varme til rumopvarmning eller frostbeskyttelse. Typiske anvendelsesområder er olieraffi naderier, rensningsanlæg, petrokemiske anlæg, boreplatforme, ubemandede pumpestationer, opbevaring af kemikalier og modtagelsesfaciliteter samt mange andre farlige områder, som er dækket af disse klassifi kationer. KONSTRUKTION Eksplosionssikrede varmeblæsere udnytter en kerne under tryk, som muliggør en jævn varmeudladning fra hele varmeudvekslerens overfl ade, samtidigt med at overfl adetemperaturen ikke overstiger kravene til dens temperaturklasse. Varmekernen er omgivet af et solidt, epoxybelagt mm stålkabinet, som også bærer motor og vinge. De justerbare lameller gør det muligt at styre luftstrømmens retning. Varmeblæsere leveres med en smal beskyttelsesskærm for at beskytte alle bevægelige dele. Alle lukkemekanismer er forzinket og dermed rustbeskyttet. MONTERINGSSÆT Der fi ndes fl ere monteringssæt til montering af eksplosionssikrede varmeblæsere, kontakt vor tekniske afdeling for yderligere informationer. JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

15 RUMOPVARMNING 15 RIBBERØRSOVNE Type D8500 Kan anvendes til rumopvarmning, så som opbevaringsrum og tankstationer, på boreplatforme samt kemiske og petrokemiske anlæg til rumopvarmning. Anvendes også til opvarmning af styreskabe for at undgå kondensvand i strømtavler, styreog instrumentpaneler. Speciel driftsspænding efter ønske (max. 440 V). Bemærk: ERB ribberørsovne skal monteres vandret og må ikke tildækkes under opvarmning. Der skal være en frihøjde over ovnen på 0 cm og maks. omgivelsestemperatur er 40ºC. Ribberørsovnen kan styres af en rumtermostat type EJB (se side 1). Følgende værdier er vejledende: installeret indenfor i bygning 00 W/m³ installeret udenfor 0100 W/m³ installeret under ekstreme vejrforhold W/m³ KONSTRUKTION Ribberørsovnen består af et stålrør med snoet ribbe, som sikrer en høj varmeafgivelse. I stålrøret er der monteret et notvarmelegeme og denne konstruktion er svejst sammen med tilslutningsboksen. Denne konstruktion gør at overfl adetemperaturen aldrig overstiger den maksimal tilladte temperatur i gruppe T4 og T. Konstruktionen er forsynet med to ophæng til montering på væg eller gulv, og er udstyret med en tilslutningsboks EEx d II C med standard kabelindføring M0 x 1,5. Standard kabelindføringsposition: Specialposition: 8501 og 850. Standard driftsspænding: 0 V. Type D8500 EEx de II C T4T, tilslutningsboks IP5 Type ERB ERB4 ERB5* ERB ERB7* ERB8 ERB ERB10* ERB11 ERB ERB1* ERB14 ERB15 ERB1 A 450 mm 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 1050 mm 1150 mm 50 mm 150 mm 1450 mm 1550 mm 150 mm 1750 mm T4 140 W 180 W 0 W 80 W 0 W 70 W 40 W 40 W 510 W 50 W 00 W 50 W 700 W 740 W T 50 W 5 W 400 W 450 W 500 W 00 W 700 W 750 W 800 W 00 W W 1100 W 00 W 80 W Type ERB17 ERB18 ERB1* ERB0 ERB1 ERB ERB ERB4 ERB5* ERB ERB7 ERB8 ERB ERB0 Total længde A 1850 mm 150 mm 050 mm 150 mm 50 mm 50 mm 450 mm 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 050 mm 150 mm T4 70 W 840 W 880 W 0 W 80 W 100 W 1070 W 10 W 110 W 10 W 0 W 100 W 150 W 1400 W T 10 W 1440 W 150 W 100 W 180 W 170 W 1840 W 0 W W 080 W 10 W 40 W 0 W 400 W * T udførelse på lager SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

16 1 RUMOPVARMNING Rustfri stål 1 RIBBERØRSOVNE Type D8505 Vi har udviklet en variant af vores standard eksplosionssikrede ribberørsovn ERB til brug i korrosive miljøer, så som platforme, kemiske, petrokemiske og offshore anlæg. Denne ribberørsovne er lavet af rustfrit stål 1. Ovnen er godkendt i henhold til EEx d IIC T4 eller T. Certifi kat ISSeP 0ATEX10 X. spænding 440 V, standard 0 V A A omgivelsestemperatur 40ºC Kabelindf. forniklet messing M0 x 1,5 rustfri stål efter ønske Konstruktion tegning D8505 standard. Special positionskabel D850 og D8507 Den maksimal tilladte effekt inden for temperaturklasse T og T4 er angivet i skemaerne. Bemærk: Ribberørsovnen skal monteres vandret og må ikke tildækkes under opvarmning. Der skal være en frihøjde over ovnen på 0 cm og maks. omgivelsestemperatur er 40ºC. Type D8505 EEx de II C T Rustfri stål 1 Type ERB4 ERB5* ERB ERB7* ERB8 ERB ERB10* ERB11 ERB ERB1* ERB14 ERB15 ERB1 ERB17 Total længde 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 1050 mm 1150 mm 50 mm 150 mm 1450 mm 1550 mm 150 mm 1750 mm 1850 mm tilladte effekt 5 W 00 W 75 W 450 W 55 W 00 W 75 W 750 W 840 W 0 W 100 W 1140 W 50 W 150 W Artikelnr. A A405 A A A A40 A A A A41100 A A A41150 A Type ERB18 ERB1* ERB0 ERB1 ERB ERB ERB4 ERB5* ERB ERB7 ERB8 ERB ERB0 Total længde 150 mm 050 mm 150 mm 50 mm 50 mm 450 mm 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 050 mm 150 mm tilladte effekt 1440 W 150 W 100 W 180 W 170 W 1840 W 0 W W 080 W 10 W 40 W 0 W 400 W Artikelnr. A A A A A41170 A A4410 A45000 A4080 A4710 A4840 A40 A40400 Type D8505 EEx de II C T4 Rustfri stål 1 Type ERB4 ERB5 ERB ERB7 ERB8 ERB ERB10 ERB11 ERB ERB1 ERB14 ERB15 ERB1 ERB17 Total længde 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 1050 mm 1150 mm 50 mm 150 mm 1450 mm 1550 mm 150 mm 1750 mm 1850 mm tilladte effekt 110 W 150 W 10 W 0 W 70 W 10 W 50 W 0 W 40 W 470 W 510 W 540 W 580 W 0 W Item Number A A A A A A A A41100 A41040 A A A A A47100 * T udførelser på lager Type ERB18 ERB1 ERB0 ERB1 ERB ERB ERB4 ERB5 ERB ERB7 ERB8 ERB ERB0 Total længde 150 mm 050 mm 150 mm 50 mm 50 mm 450 mm 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 050 mm 150 mm tilladte effekt 0 W 700 W 750 W 70 W 80 W 870 W 10 W 50 W 0 W 100 W 1070 W 1110 W 1150 W Artikelnr. A48100 A A A A A A A A47100 A A A A Total længde JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

17 RUMOPVARMNING 17 GASFORVARMER Cenelec EN Denne type gasforvarmer type EEx e er yderligere sikret idet komponenterne er indkaplset således at den eksplosive atmosfære ikke kan antændes ved gnister eller opvarmning. ANVENDELSE Opvarmning af naturgas eller andre gasser til pneumatisk styring for at undgå at trykregulatorerne fryser til. består af: et rustfrit stålrør til cirkulation af naturgassen et EEx e varmeelement med snorforbindelse med jordledning Forvarmeren er fuldstændig indstøbt i en kapsel af rustfri stål. Kode: EEx e II T5 eller T KONSTRUKTION Gasforvarmeren type D7800 SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

18 18 RUMOPVARMNING ELEKTRISKE VARMEFLADER ANVENDELSE Eksplosionssikrede elektriske varmefl ader er konstrueret til montage i farlige områder med en temperaturklasse på T og zoneklassifi kation 1 eller. Elektriske varmefl ader har mange anvendelsesmuligheder, så som luftbehandlingsenheder, offshore, kemiske og petrokemiske installationer, skibsbygning og procesindustri. Alle varmefl ader er konstrueret til både indendørs og udendørs brug. TEMPERATYRSTYRING Varmefl aden skal reguleres af en styringsenhed. Hvis varmefl aden er placeret i farlige områder skal styringsenheden ligeledes være godkendt til brug i farlige områder. TEKNISKE DATA Varmelegemer Overfl adebelastning på rør Mediets hastighed ved 1 W/cm² Tæthedsklasse Spænding Effekt Udførelse Temperaturbegrænser Hus MATERIALER Varmefl aderne leveres i materialer, der er egnet til brugen alt afhængig af mediet og omgivelserne. Som standard anvendes rustfri stål til både hus og varmelegemer. Ø8,5 mm rustfri stål AISI 1L max. 1 W/cm² min. meter/sek., max. 10 meter/sek. IP op til 0 V op til 500 kw for hver varmefl ade fi rkantet, rund eller som indstik alle varmefl ader er forsynet med sikkerhedstermostat og termosikring rustfri stål AISI 1L eller galvaniseret plade GODKENDELSE Varmefl aden er godkendt i henhold til: EN inkl. ændring 15 EN inkl. ændring 1 EN 5001 inkl. ændring 15 Testet og godkendt af DEMKO. DEMKO 0 ATEX 14585X. JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

19 RUMOPVARMNING 1 ELEMENTRADIATOR SR Type D800 ANVENDELSE Anvendes til rumopvarmning i f.eks. opbevaringsrum, men kan også anvendes på platforme, kemiske og petrokemiske anlæg og på tankstationer. KONSTRUKTION Enheden består af en elementradiator af stål med et varmeelement, type D840, monteret i den nederste del. Enheden er udstyret med en sikkerhedsanordning med manuel indstilling. Radiatoren er fyldt med vand samt et frostsikret middel. For at undgå overtryk i radiatoren er der monteret en overtryksventil. Type/effekt Elementlængde Opvarmet overflade Total vægt SR/ W SR/ W SR/500 W SR/000 W 850 mm 1150 mm 1450 mm 1700 mm,57 m² 4,8 m²,10 m² 7,14 m² TOTAL LÆNGDE = ELEMENTLÆNGDE + 50 MM ELEMENTLÆNGDE ± kg ± 80 kg ± 8 kg ± 11 kg Radiatoren leveres med gulv og vægbeslag. Til typerne SR500 og SR000 anbefales det at anvende et ekstra beslag. Alle ståldele er som standard grundmalet og lakeret (RAL 70). Anden slutmaling efter ønske. Elementradiatoren styres af en rumtermostat, type EJB (se side 1). SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

20 0 REGULERING STYRESKABE De fl este varmeenheder leveres komplet med styresystem. For at sikre den optimale konstruktion anbefales det at få udviklet og fremstillet både varmeenhed og styresystem hos os. Hvert varmesystems effektivitet afhænger af muligheden for at styre temperaturen præcist. Vi har derfor opbygget stor erfaring i at tilbyde den bedste løsning inden for styring af en hvilken som helst varmeenhed. Vi har et bredt program af styresystemer til brug i farlige områder med betegnelsen EEx d, EEx de og EEx p. Vi kan tilbyde følgende styringer: ONOFF STYRING Onoff styring er egnet hvis en nøjagtig kontrol ikke er afgørende. Onoff styring tænder eller slukker hele enheden. Styringsenheden kan være en termostat eller for lidt højere nøjagtighed kan en elektronisk regulator med en PT100 eller termoelement som føler anvendes. Til belastninger over termostatens eller regulatorens koblingskapacitet skal belastningen styres via en kontaktor. TRINREGULERING Til mere nøjagtig styring end onoff styring og til styring af varmesystemer med høj belastning anbefales det at anvende trinregulering. Varmebelastningen er opdelt i trin og hvert trin styres af en separat kontaktor. Afhængig af temperaturforskellen mellem den indstillede værdi og procestemperaturen vælger trinreguleringen antallet af trin. TYRISTORSTYRING Til høj nøjagtighed skal der anvendes tyristorenheder. FASEFORSKYDNINGS REGULERING (p) Hver tyristor udløses en gang for hver halve cyklus i forsyningsspændingen og bringes til ophør ved slutningen af hver halve cyklus, idet strømmen falder til nul. Faseforskydningstyristorer giver en jævn, trinløs regulering af den tilførte spænding og er meget egnet til varmeelementer med stor modstandsforskel mellem kold temperatur og driftstemperatur. TIDSBASERET NUL SPÆNDINGSREGULERING (z) Tyristorerne aktiveres ved begyndelsen af en spændingscyklus og forbliver ledende i en eller fl ere cykler før den slukkes i en eller fl ere efterfølgende cykler. Denne proces gentages kontinuerligt og begrænser dermed den gennemsnitlige effekt til elementerne. Tyristorer med langsom cyklus har generelt cykler med en varighed på fl ere sekunder og er ikke egnet til direkte regulering af forvarmere med stor modstandsforskel mellem kold temperatur og driftstemperatur. CYKLUSBASERET NUL SPÆNDINGSREGULERING (c) Den bedste type sprængningstyristorer er enkeltcyklus typen hvor den gennemsnitlige effekt altid når mindst mulige antal cykler (dvs. 50% effekt = cyklus»on«+ 1 cyklus»off«). Modstandsbelastninger styret af tyristorer med hurtige cykler har en enhedseffektfaktor og da kun hele netcykler leveres til belastningen er der ingen samlet forvrængning i netforsyningen. Med store belastninger kan spændingsfald dog påvirke følsomt udstyr. KOMBINEREDE THYRISTOR ENHEDER Til store belastninger eller når enheden bruger en stor del af den effekt, der leveres, kan varmebelastningen inddeles i et antal små enheder som hver styres af en tyristor. En fi nsynkroniseringskontrol sikrer at hver tyristor tændes og slukkes fortløbende i løbet af den indstillede periode. Der er ingen spidsbelastninger, som genereres af en styring og belastningsfaldene udjævnes. Kontakt vor tekniske afdeling for yderligere informationer. JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker INDUSTRI Magasinet December. 2004 Frekvensomformere og softstartere OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker Mindre kabinet, større fleksibilitet

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

El i huset. Indhold. Af Bjørn Donnis

El i huset. Indhold. Af Bjørn Donnis El i huset I dette afsnit prøver vi at komme rundt om mange emner vedr. elektricitet. Forhold mht. valg af leverandør, installation af el eller evt. 230V el uafhængig af en leverandør, dimensionering og

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Slutrapport Oktober 2003 ENS j.nr. 1763/98-0019 Sikkerhedsforhold samt varetagelse

Læs mere

IF CUS. Helkapslet rustfri nyhed. Serie 700 fra. Contrinex! I dette nummer: IP 68

IF CUS. Helkapslet rustfri nyhed. Serie 700 fra. Contrinex! I dette nummer: IP 68 IF CUS I dette nummer: Nyhed, Contrinex induktiv føler, Serie 700 - aktuatorsensor Contrinex fotoceller Produktoversigt Fortsættelse af artikel om gode råd for indbygning af induktive følere Jacob svømmekontakter

Læs mere

Elvarme. -enkel, intelligent varme

Elvarme. -enkel, intelligent varme Elvarme -enkel, intelligent varme Lidt om os 3 Generelt 4 Produkter Unique, type 2NC8 5 Produkter Comfort, type 2NC6 6-7 NBØ radiatorer 8-9 Styringssystemer 10-11 GSM Control PLUS 12 Styremodul 13 Elradiatorer

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere