ATEX EKSPLOSIONSSIKREDE ELEKTRISKE OG OFFSHORE JEVI A/S ISO 9001 A12295

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ATEX EKSPLOSIONSSIKREDE ELEKTRISKE OG OFFSHORE JEVI A/S ISO 9001 A12295"

Transkript

1 ATEX JEVI A/S ISO 001 A5 EKSPLOSIONSSIKREDE ELEKTRISKE OG OFFSHORE

2 JEVIgruppens grundlæggende ide er baseret på et koncept hvor produktudvikling, teknologisk tilpasning, totalløsninger samt produktdesign er i højsædet og det er det gode håndværk, der præger virksomheden og sikrer produkternes høje kvalitet. I mere end 0 år har vi leveret elvarmetekniske løsninger til industrien og har derigennem opnået en betydelige knowhow, der til stadighed kommer kunderne til gode. Vi er specialister i komplette løsninger og specialopgaver og vores tekniske team står altid til rådighed lige fra første udkast til det færdige produkt. Vi har produktionsfaciliteter i både Danmark og Holland. Vores produktprogram omfatter både standardprodukter og specielle emner inden for eksplosionssikrede produkter, emneopvarmning, væskeopvarmning, luftopvarmning, rumopvarmning, frostsikring samt styring og regulering. INTRODUKTION Generel information GRUNDELEMENTER Element EEx e II 7 ELPATRONER EEx de II Type D840 8 Type D80 Type D Type D INDSTØBTE VARMEELEMENTER Type D840 1 RUMOPVARMNING Elektriske varmeblæsere 14 Ribberørsovne ERB 15 Gasforvarmer 17 Elektrisk varmefl ade 18 Elementradiator SR 1 REGULERING Styreskabe 0 Termostat EJB 1 KUNDEREFERENCELISTE 1 FORESPØRGSELSSKEMA JEVI A/S og SINUSJEVI Electric Heating BV er certifi ceret i henhold til ISO 001 og alle emner og konstruktioner til brug i eksplosionssikrede områder er ATEXgodkendte.

3 INTRODUKTION Inden for den kemiske og petrokemiske industri samt forarbejdsningsindustrien, offshoresektoren og militær produceres, forarbejdes og opbevares forskellige medier i potentielt eksplosionsfarlige områder, hvilket kræver specielt eksplosionssikret udstyr. Vores eksplosionssikrede løsninger er fremstillet i henhold til ATEX, som er et EUdirektiv der omhandler elektrisk og mekanisk udstyr til anvendelse i eksplosionsfarlige områder. Vi fremstiller elektriske varmeløsninger til faste og fl ydende stoffer samt gasarter, og det leveres komplet med styreskab. Vi fremstiller bl.a.: elpatroner (til fl ydende stoffer og gasarter) cirkulationsforvarmere (til fl ydende stoffer og gasarter) gasforvarmere (til industrielle gasarter så som hydrogen, CO og nitrogen) luftforvamere ovne diverse industrielle varmeløsninger styreskabe, termostater, elektroniske temperaturregulatorer og varmefl adestyringer. Lejlighedsvis kort tilstedeværelse af eksplosive blandinger Fare for antændelse Ingen fare / GENERELT Den teknologiske udvikling og de sikkerhedsbestemmelser der fi ndes i dag gør det næsten muligt at undgå eksplosionsfare. Termen eksplosiv atmosfære defi neres som en blanding af brandfarlige stoffer i form af gasarter, damp, tåge eller støv med luft under atmosfæriske betingelser, som kan medføre at forbrændingen spredes til den uforbrændte blanding efter antændelse. Atmosfæriske betingelser defi neres normalt som 0ºC til +40ºC, tryk 0,81,1 bar. Elektriske enheder til anvendelse i farlige områder opdeles i to grupper: GRUPPE I Gruppe I består af elektriske enheder som anvendes i eksplosive atmosfærer under jorden, f.eks. gasværk og minedrift. Enheder under gruppe I skal anvendes når eksplosionsfaren forårsages af metan, kulstøv eller en blanding af disse. Hvis der dannes et lag af kulstøv på enheden er den maksimal tilladte overfl adetemperatur 150ºC. Hvis der ikke dannes et lag af kulstøv er max. overfl adetemperatur 450ºC. Ingen fare / 1/1 0/0 1/1 / Ingen fare Jævnlig tilstedeværelse af eksplosive blandinger Konstant tilstedeværelse af eksplosive blandinger GRUPPE II Elektriske enheder i farlige miljøer (ekskl. gruppe I) oppe på jorden. Se under temperaturklassifi cering for at se maksimal tilladte temperaturer for enheder, der tilhører denne gruppe. ZONEKLASSIFIKATION Farlige områder omfatter steder, miljøer, bygninger og driftsforhold hvor eksplosive atmosfærer er til stede. For at kunne angive risikoen for eksplosion i de nævnte områder er disse inddelt i zoner; zoner for gasser og zoner for støv afhængig af hvor stor eksplosionsfaren er. ZONE 0 er områder hvor eksplosionsfaren altid eller meget ofte er til stede på grund af brandfarlige stoffer i form af gas, tåge eller damp. ZONE 1 er områder hvor eksplosionsfaren lejlighedsvis er til stede under normale driftsbetingelser på grund af brandfarlige stoffer i form af gas, tåge eller damp. ZONE er områder hvor eksplosionsfaren sjældent eller kun ganske kortvarigt er til stede på grund af gas, tåge eller damp. ZONE 0 er områder hvor eksplosionsfaren altid eller meget ofte er til stede på grund af brandfarlige stoffer i form af støv. ZONE 1 er områder hvor eksplosionsfaren lejlighedsvis er til stede under normale driftsbetingelser på grund af brandfarlige stoffer i form af støv. ZONE er områder hvor eksplosionsfaren sjældent eller kun ganske kortvarigt er til stede på grund af brandfarlige stoffer i form af støv. SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

4 4 INTRODUKTION GASKLASSIFIKATION Gasantændelsesfaren er afgørende for om det er gasklassifi kation A, B eller C. Klassifi kation B gælder også for klassifi kation A, og klassifi kation C gælder for både A og B. TEMPERATURKLASSIFICERING For at sikre optimal anvendelse af det eksplosionssikrede udstyr skal dette inddeles i temperaturklasser. Den laveste antændelsestemperatur for eksplosive gasser eller dampblandinger skal overstige enhedens overfl adetemperatur. De højst tilladte overfl adetemperaturer gælder for klasse T1 og de lavest tilladte overfl adetemperaturer for klasse T. En elektrisk forvarmer som opfylder kravene til f.eks. temperaturklasse T4 opfylder automatisk kravene til T5 og T. TEMPERATURKLASSE T1 Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >450ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 450ºC. T1 omfatter bl.a. propan, kuloxid, ammoniak. acetone, benzen, metangas og brint. TEMPERATURKLASSE T Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >00ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 00ºC. T omfatter bl.a. butan, butylacetat, ethanol og isopentan. TEMPERATURKLASSE T Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >00ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 00ºC. T omfatter bl.a. benzin, oliederivater samt petrokemisk industri. TEMPERATURKLASSE T4 Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >15ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 15ºC. TEMPERATURKLASSE T5 Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >100ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 100ºC. T5 anvendes inden for forarbejdning af svovlkulstof samt fremstilling af tekstilfi bre. TEMPERATURKLASSE T Gas eller dampblandinger med en antændelsestemperatur på >85ºC og højst tilladte overfl adetemperatur på enheden på 85ºC. T anvendes kun ved forarbejdning af ætylnitrit. Omgivelsestemperaturen i beregningerne er 40ºC, hvilket er tilladt. I dette tilfælde skal temperaturen dog være anført på enheden. Temperaturklasse T1 T T T4 T5 T overfladetemperatur 450ºC 00ºC 00ºC 15ºC 100ºC 85ºC Øvre eksplosionsgrænse Ingen eksplosion koncentrerede volume for høj Nedre eksplosionsgrænse Antændelsesområde Antændelseskilde er til stede Ingen eksplosion koncentrerede volume for lav Sikkert område JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

5 INTRODUKTION 5 TRYKSIKKER KAPSEL d Cenelec EN Elektriske dele som kan forårsage en eksplosion i farlige områder skal indkapsles i en tilslutningsboks. Boksen skal konstrueres således at den kan modstå trykket fra eksplosionen (dæmpningseffekt) og undgå at eksplosionen overføres til omgivelserne. Det forudsættes at eksplosive gasser og dampe kan trænge ind, men eksplosionen begrænses til den indre del af boksen, dvs. den begrænses til selve antændelseskilden (gnister). Tryksikre bokse klassifi ceres som A, B eller C sikkerhedskravene for B er strengere end A, og det samme gælder for C i forhold til B. Den tryksikre tilslutningsboks gennemgår en overtryksprøve som er forskellig i relation til type A, B eller C. Formålet med prøven er at undersøge om tilslutningsboksen kan modstå prøvetrykket, da gasblandingen ikke kan slippe ud af boksen. Resultatet af prøven er afgørende for om det autoriserede prøvningsinstitut godkender boksen komplet med varmelegemer. FORHØJET SIKKERHED e Cenelec EN Denne specielle konstruktion gør det muligt at skabe forhøjet sikkerhed ved at undgå høje overfl adetemperaturer samt undgå gnister i de indre og ydre dele på den elektriske enhed. I konstruktionen e er eksplosion altså fuldstændig udelukket. Den maksimale overfl adetemperatur er det afgørende parameter. Tilslutningsbokse og styreskabe med elektriske dele under spænding skal være udført i tæthedsklasse IP54. Findes der kun isolerede elektriske dele i konstruktionen kan tæthedsklasse IP44 anvendes. EEX de II C T overfl adetemperatur på dele, der er placeret i det eksplosionsfarlige område. T = 00ºC Angiver gasklassifi kationen A, B eller C. C inkluderer både A og B. Angiver gruppe I eller II. I: Eksplosionsfarlige områder i mine eller lign. områder II: Alt eksplosionsfarligt udstyr der anvendes oppe på jorden Angiver konstruktionen. e Klemkasse hvor de elektriske forbindelser, klemmer og termostater er konstrueret så de overholder forhøjet sikkerhed. d Tryksikker udførelse som kan modstå trykket fra en eksplosion. ed Som e men med mulighed for at anvendes komponenter, der er klassifi ceret som d inden i klemkassen (termostater). de Som d men hvor det er muligt at anvende komponenter klassifi ceret som e inden i klemkassen (klemmer og termostater). Eksplosionssikret udstyr. Europæisk standard for godkendt udstyr. SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

6 INTRODUKTION Til brug i farlige områder har vi udviklet eksplosionssikrede EEx de varmeløsninger, som er udviklet og fremstillet i henhold til EN , EN og EN og certifi ceret af det uafhængige institut ISSeP. Certifi katerne gælder for zone 1 og zone i farlige områder samt gasgrupperne II A, II B og II C og temperaturklasse TT1. Den tryksikre d løsning er udviklet til farlige område for at sikre miljøet mod gaseksplosioner forårsaget af gnister fra elektriske installationer med varmelegemer og styreenheder. Se beskrivelse af forskellige løsninger til elpatroner på side 810. Inden for hver type fi ndes der et maksimalt antal bukkede varmelegemer og dermed maksimal installeret effekt. Brug tabellerne på side 810 for at fi nde varmeløsningen til dit behov. Klemkassen har en tæthedsgrad på op til IP. Kassen er som standard belagt med et lag grunder og et lag lak. Andre belægninger efter ønske. Klemkassens maksimale temperatur under drift er 80ºC (baseret på en maks. flangetemperatur 85ºC 100ºC 15ºC 00ºC 00ºC 450ºC omgivelsestemperatur på 40ºC). Den ønskede minimumsafstand mellem klemkasse og tilslutningsfl ange, som skal sikre en temperaturgrænse på 80ºC, står anført i nedenstående skema. Klemkasserne leveres med kabelindføringsmuffe til standard kabelindføring. Mængde, størrelse og kabeltype skal oplyses ved bestilling. Temperaturklasse T T5 T4 T T T1 Afstand til varmeenhed 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 00 mm 50 mm JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

7 GRUNDELEMENT 7 EEx e II VARMEELEMENT Et af grundelementerne inden for eksplosionssikret udstyr er rørvarmeelementet. Varmeelementet består af en nikkelkrom modstandstråd, som er omgivet af en metalkappe og isoleret med kompakt magnesiumoxid. Elementerne er typisk bukket i hårnål. Elementernes standardstørrelse er 8.5 mm, 10. mm,.7 mm og 1 mm. Kappemateriale: AISI 04/1/1/10 Incoloy 800/85, Inconel 00 titan og kobber. Vi har udviklet et varmeelement med forhøjet sikkerhed, EEx e II, i henhold til EN og EN Dette element danner grundlag for udstyr med forhøjet sikkerhed, som betyder at der er taget særlige forholdsregler med hensyn til konstruktionen (for at skabe muligheden for forøget sikkerhed) for at undgå høje overfl adetemperaturer så vel som gnister i de indre eller ydre elektriske dele. Disse EEx e II elementer kan bygges ind i en tilslutningsboks med en tæthedsklasse på min. IP54 forsynet med EEx e klemmer. For maksimal temperaturbeskyttelse og kontrol anvendes tryksikre termostater og termoelementer, som monteres i en tilslutningsboks. Alle koblingsenheder i tilslutningsboksen skal være i tryksikker udførelse. Afstanden mellem tilslutningsboks og fl ange i relation til temperaturklassen er angivet i skemaet på side. Enheder med forhøjet sikkerhed kan anvendes i farlige områder, zone 1 og og kan monteres i luftkanalsystemer. Ved levering af enheden er alle nødvendige certifi kater inkluderet. SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

8 8 ELPATRONER EEx de II ELPATRON, type D840 Kan anvendes til opvarmning af fl ydende stoffer, både væske og gasser. Den tryksikre enhed består af: varmeelementer en termostat med manuel indstilling eller termoelement PT100 som brudsikring. PT100 anvendes kun i kombination med en temperaturregulator, som er monteret i et styreskab en termostat til kontrol af temperaturen på det fl ydende stof. Alternativt et termoelement eller PT100 gevindskårede huller til kabelindføring og/eller tryksikker blindprop model EEx d II C Enheden er en sømløs konstruktion med et front og bundlåg. Frontlåget er låst med en M4 skrue. Enhedens standardmateriale er kulstofstål/højtlegeret stål. Andre materialer på forespørgsel. Specifi kationer: 4" fl ange, 150 LBS, ANSI B1,5 kulstofstål og højtlegeret stål tæthedsklasse IP elpatronens længde 750 mm afstand mellem enhed og fl ange, se skema side elementets diameter 8.5, 10.,.7 eller 1 mm varmeelementets materiale: højtlegeret stål, nikkellegering og kobberlegering kabelindføringer: type 501/45 Universal. Materiale: messing specielle typer efter ønske. Nedenstående skema tager udgangspunkt i en varmeenhed med: max. installeret effekt på 0 kw opdelt i grupper med en driftsspænding på 400 V, faset og brug af et termoelement eller PT100 som brudsikring max. længde på 000 mm max. antal kabelindføringer: Den maksimalt tilladte tilførte effekt i hvert element er baseret på en maksimal wattdensitet, som bestemmes af temperaturklassen og typen af fl ydende stof og afhænger desuden af driftsspændingen og kundens kabelstørrelser. Kontakt vor tekniske afdeling for yderligere omlysninger. Type D840 EEx de II C TT1, tilslutningsboks IP Type D840 D0105 D840 D0107 D840 D0110 D840 D0115 D840 D00 D840 D05 D840 D010 D840 F0105 D840 F0107 D840 F0110 D840 F0115 D840 F00 D840 F05 D840 F010 D840 H0105 D840 H0107 D840 H0110 D840 H0115 D840 H00 D840 H05 D840 H010 Flange dim 150 LBS * Begrænset effekt ved kabelindføring Antal elementer Ø8.5 Ø10. Ø.7 Ø1 Lgd. på elpatron (mm) kapacitet i oile (W) kapacitet i vand (W) *0000 *0000 *0000 kapacitet i gas (W) JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

9 ELPATRONER EEx de II ELPATRON, type D80 Kan anvendes til opvarmning af fl ydende stoffer, både væske og gasser. Den tryksikre enhed består af: varmeelementer en termostat med manuel indstilling eller termoelement PT100 som brudsikring. PT100 anvendes kun i kombination med en temperaturregulator, som er monteret i et styreskab en termostat til kontrol af temperaturen på det fl ydende stof. Alternativt et termoelement eller PT100 gevindskårede huller til kabelindføring og/eller tryksikker blindprop model EEx d II C kabelindføringer: type 501/45 Universal. Materiale: messing specielle typer efter ønske Nedenstående skema tager udgangspunkt i en varmeenhed med: max. installeret effekt på 0 kw opdelt i grupper med en driftsspænding på 400 V, faset og brug af et termoelement eller en PT100 som brudsikring. max. længde på 000 mm max. antal kabelindføringer: Den maksimalt tilladte tilførte effekt i hvert element er baseret på en maksimal wattdensitet, som bestemmes af temperaturklassen og typen af fl ydende stof og afhænger desuden af driftsspændingen og kundens kabelstørrelser. Kontakt vor tekniske afdeling for yderligere oplysninger. Type D80 EEx de II C TT1, tilslutningsboks IP Type Flange dim 150 LBS Antal elementer Ø8.5 Ø10. Ø.7 Ø1 Lgd. på elpatron (mm) kapacitet i olie (W) kapacitet i vand (W) kapacitet i gas (W) Enheden er en sømløs konstruktion med et front og bundlåg. Frontlåget er låst med en M4 skrue. Enhedens standardmateriale er kulstofstål/højtlegeret stål. Andre materialer på forespørgsel. Specifi kationer: " fl ange, 150 LBS, ANSI B1,5 kulstofstål og højtlegeret stål tæthedsklasse IP elpatronens længde 750 mm afstand mellem enhed og fl ange se skema side elementets diameter: 8.5, 10.,.7 eller 1 mm varmeelementets materiale: højtlegeret stål, nikkellegering og kobberlegering D80 F0105 D80 F0107 D80 F0110 D80 F0115 D80 F00 D80 F05 D80 F010 D80 H0105 D80 H0107 D80 H0110 D80 H0115 D80 H00 D80 H05 D80 H010 D80 J105 D80 J107 D80 J110 D80 J115 D80 J0 D80 J5 D80 J10 * Begrænset effekt ved kabelindføring *0000 * SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

10 10 ELPATRONER EEx de II ELPATRON, type D880 Kan anvendes til opvarmning af fl ydende stoffer, både væske og gasser. Den tryksikre enhed består af: varmeelementer en termostat med manuel indstilling eller termoelement PT100 som brudsikring. PT100 anvendes kun i kombination med en temperaturregulator, som er monteret i et styreskab en termostat til kontrol af temperaturen på det fl ydende stof. Alternativt et termoelement eller PT100 gevindskårede huller til kabelindføring og/eller tryksikker blindprop model EEx d II C kabelindføringer: type 501/45 Universal. Materiale: messing specielle typer efter ønske. Nedenstående skema tager udgangspunkt i en varmeenhed med: max. installeret effekt på 0 kw opdelt i grupper med en driftsspænding på 400 V, faset og brug af et termoelement eller PT100 som brudsikring max. længde på 000 mm max. antal kabelindføringer: 4 Den maksimalt tilladte tilførte effekt i hvert element er baseret på en maksimal wattdensitet, som bestemmes af temperaturklassen og typen af fl ydende stof og afhænger desuden af driftsspændingen og kundens kabelstørrelser. Kontakt vor tekniske afdeling for yderligere oplysninger. Type D880 EEx de II C TT1, tilslutningsboks IP Type Flange dim 150 LBS Antal elementer Ø8.5 Ø10. Ø.7 Ø1 Lgd. på elpatron (mm) kapacitet i oile (W) kapacitet i vand (W) kapacitet i gas (W) Enheden er en sømløs kontruktion med et front og bundlåg. Frontlåget er låst med en M4 skrue. Standardmaterialer er kulstofstål/ højtlegeret stål. Andre materialer efter ønske. Specifi kationer: 8" fl ange, 150 LBS, ANSI B1,5 kulstofstål og højtlegeret stål tæthedsklasse IP elpatronens længde 750 mm afstand mellem enhed og fl ange, se skema side elementets diameter: 8.5, 10.,.7 eller 1 mm elementets materiale: højtlegeret stål, nikkellegering og kobberlegering D880 J105 D880 J107 D880 J110 D880 J115 D880 J0 D880 J5 D880 J10 D880 K18105 D880 K18107 D880 K18110 D880 K18115 D880 K180 D880 K185 D880 K1810 D880 K4105 D880 K4107 D880 K4110 D880 K4115 D880 K40 D880 K45 D880 K * Begrænset effekt ved kabelindføring * *0000 *0000 * JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

11 ELPATRONER EEx de II 11 FORHØJET SIKKERHED e Cenelec EN /EN EN FORDELE op til,5 MW pr. enhed Lave vedligeholdelsesomkostninger Let konstruktion Økonomisk Det er også muligt at kombinere fordelene ved både d og e, hvilket resulterer i den mest omkostningseffektive, specialfremstillede løsning til netop dit industrielle varmebehov. TEKNISK BESKRIVELSE Elpatron D8800 Anvendes til opvarmning af væsker og gasser. Det anvendte materiale til enheden er rustfri stål. Specifi kationer: op til " fl ange, ANSI B 1,5 kulstofstål, højtlegeret stål tæthedsklasse IP varmeelementets diameter: Ø8.5, Ø10., Ø.7 og Ø1 mm elementets materiale: højtlegeret stål, nikkellegering og kobberlegering længde op til 000 mm, se skema side skærmplade udført i rustfri stål enheden kan leveres med: 1) termostat, termoelement eller PT100 ) temperaturtransmitter ) kondensationshæmmende enhed 4) godkendte kabelforskruninger, standardmateriale: messing max. driftsspænding 1100 V Varmeelementets højst tilladte energitab er baseret på en max. wattdensitet som er fysisk afhængig af stoffets temperatur og typen af fl ydende stof. Sikkerhedsanordningens temperaturindstilling skal forhindre den maksimale temperatur i at overstige temperaturklassen. Vi udvikler og fremstiller komplette eksplosionssikrede varmeenheder til industriel anvendelse efter kundens ønske. ANVENDELSE opvarmning af mineral, tungolie og varmetransmissionsolie for og efteropvarmning af gas opvarmning og overophedning af gasser (nitrogen, naturgas, kuldioxid, gas, osv.) varmeregenerering afi sning fødevandsopvarmning fordampningsvand glykoludskillelse opvarmning af andre fl ydende stoffer SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

12 ELPATRONER EEx de II KONSTRUKTION Trykbeholder eller en kombination af beholdere er en integreret del af varmeenheden. Enhederne kan monteres med op til " ydre dimensioner. Beholderen kan konstrueres i henhold til PED eller ASME VIII div. 1. De fl este forvarmere leveres komplet med styresystem til regulering af driftstemperaturen og maks. temperatur. For at sikre en optimal konstruktion og overensstemmelse mellem forvarmer og styresystem anbefales det at både udvikling og fremstilling af begge foretages af JEVI. Type D8800 EEx ed II C TT1 Forøget sikkerhed estørrelse på enhed 400 x 400 mm 500 x 500 mm 00 x 00 mm 800 x 800 mm Typenr. D8800 M D8800 M 050 D8800 M 0510 D8800 P D8800 P D8800 P D8800 S D8800 S D8800 S D8800 V D8800 V D8800 V Flange 150 LBS Længde på elpatron kapacitet gasser (kw) kapacitet væsker (kw) x mm D8800 W 1110 D8800 W 10 D8800 W JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

13 INDSTØBTE VARMEELEMENTER 1 TYPE D840 ANVENDELSE Procesopvarmning inden for kemisk industri eller andre industrier. KONSTRUKTION Vor indstøbte eksplosionssikrede forvarmere består af rørvarmelegemer af høj kvalitet, som er indstøbt i en jernfri legering med specielle kvaliteter som alle er valgt på grund af deres udmærkede termiske ledningsevne. Vor indstøbte forvarmere inkluderer en termostat med manuel indstilling eller et termoelement eller PT100 som brudsikring. KRAV TIL KONSTRUKTION Størrelse stort set alle størrelse og former er mulige Effekt aluminium: op til 5 W/cm² bronze: op til 8 W/cm² Volt efter ønske temp. aluminium 75ºC bronze 50ºC Maskintolerance standard 0,1 mm Godkendt EEx de II C TT1, IP SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

14 14 RUMOPVARMNING EKSPLOSIONSSIKREDE VARMEBLÆSERE Den væskefyldte forvarmer er ATEXgodkendt i henhold til direktiv 4//EC og er derfor egnet til EX II G, EEx d IIB T klassifi ceret til brug i farlige områder. Med en tæthedsklasse på IP55 er forvarmeren konstrueret til at levere varme i områder hvor der forefi ndes brændbare blandinger af luft og gas, damp eller tåge. Model Spænding Effekt Fase Strøm Temperaturstigning D08 D D D D V 400 V 400 V 400 V 400 V.8 kw. kw. kw 1. kw.1 kw 1.0 A 10.0 A 1.4 A 0.1 A. A ºC 17ºC ºC 1ºC 14ºC ANVENDELSE Eksplosionssikrede varmeblæsere leverer primær eller supplerende varme til rumopvarmning eller frostbeskyttelse. Typiske anvendelsesområder er olieraffi naderier, rensningsanlæg, petrokemiske anlæg, boreplatforme, ubemandede pumpestationer, opbevaring af kemikalier og modtagelsesfaciliteter samt mange andre farlige områder, som er dækket af disse klassifi kationer. KONSTRUKTION Eksplosionssikrede varmeblæsere udnytter en kerne under tryk, som muliggør en jævn varmeudladning fra hele varmeudvekslerens overfl ade, samtidigt med at overfl adetemperaturen ikke overstiger kravene til dens temperaturklasse. Varmekernen er omgivet af et solidt, epoxybelagt mm stålkabinet, som også bærer motor og vinge. De justerbare lameller gør det muligt at styre luftstrømmens retning. Varmeblæsere leveres med en smal beskyttelsesskærm for at beskytte alle bevægelige dele. Alle lukkemekanismer er forzinket og dermed rustbeskyttet. MONTERINGSSÆT Der fi ndes fl ere monteringssæt til montering af eksplosionssikrede varmeblæsere, kontakt vor tekniske afdeling for yderligere informationer. JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

15 RUMOPVARMNING 15 RIBBERØRSOVNE Type D8500 Kan anvendes til rumopvarmning, så som opbevaringsrum og tankstationer, på boreplatforme samt kemiske og petrokemiske anlæg til rumopvarmning. Anvendes også til opvarmning af styreskabe for at undgå kondensvand i strømtavler, styreog instrumentpaneler. Speciel driftsspænding efter ønske (max. 440 V). Bemærk: ERB ribberørsovne skal monteres vandret og må ikke tildækkes under opvarmning. Der skal være en frihøjde over ovnen på 0 cm og maks. omgivelsestemperatur er 40ºC. Ribberørsovnen kan styres af en rumtermostat type EJB (se side 1). Følgende værdier er vejledende: installeret indenfor i bygning 00 W/m³ installeret udenfor 0100 W/m³ installeret under ekstreme vejrforhold W/m³ KONSTRUKTION Ribberørsovnen består af et stålrør med snoet ribbe, som sikrer en høj varmeafgivelse. I stålrøret er der monteret et notvarmelegeme og denne konstruktion er svejst sammen med tilslutningsboksen. Denne konstruktion gør at overfl adetemperaturen aldrig overstiger den maksimal tilladte temperatur i gruppe T4 og T. Konstruktionen er forsynet med to ophæng til montering på væg eller gulv, og er udstyret med en tilslutningsboks EEx d II C med standard kabelindføring M0 x 1,5. Standard kabelindføringsposition: Specialposition: 8501 og 850. Standard driftsspænding: 0 V. Type D8500 EEx de II C T4T, tilslutningsboks IP5 Type ERB ERB4 ERB5* ERB ERB7* ERB8 ERB ERB10* ERB11 ERB ERB1* ERB14 ERB15 ERB1 A 450 mm 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 1050 mm 1150 mm 50 mm 150 mm 1450 mm 1550 mm 150 mm 1750 mm T4 140 W 180 W 0 W 80 W 0 W 70 W 40 W 40 W 510 W 50 W 00 W 50 W 700 W 740 W T 50 W 5 W 400 W 450 W 500 W 00 W 700 W 750 W 800 W 00 W W 1100 W 00 W 80 W Type ERB17 ERB18 ERB1* ERB0 ERB1 ERB ERB ERB4 ERB5* ERB ERB7 ERB8 ERB ERB0 Total længde A 1850 mm 150 mm 050 mm 150 mm 50 mm 50 mm 450 mm 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 050 mm 150 mm T4 70 W 840 W 880 W 0 W 80 W 100 W 1070 W 10 W 110 W 10 W 0 W 100 W 150 W 1400 W T 10 W 1440 W 150 W 100 W 180 W 170 W 1840 W 0 W W 080 W 10 W 40 W 0 W 400 W * T udførelse på lager SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

16 1 RUMOPVARMNING Rustfri stål 1 RIBBERØRSOVNE Type D8505 Vi har udviklet en variant af vores standard eksplosionssikrede ribberørsovn ERB til brug i korrosive miljøer, så som platforme, kemiske, petrokemiske og offshore anlæg. Denne ribberørsovne er lavet af rustfrit stål 1. Ovnen er godkendt i henhold til EEx d IIC T4 eller T. Certifi kat ISSeP 0ATEX10 X. spænding 440 V, standard 0 V A A omgivelsestemperatur 40ºC Kabelindf. forniklet messing M0 x 1,5 rustfri stål efter ønske Konstruktion tegning D8505 standard. Special positionskabel D850 og D8507 Den maksimal tilladte effekt inden for temperaturklasse T og T4 er angivet i skemaerne. Bemærk: Ribberørsovnen skal monteres vandret og må ikke tildækkes under opvarmning. Der skal være en frihøjde over ovnen på 0 cm og maks. omgivelsestemperatur er 40ºC. Type D8505 EEx de II C T Rustfri stål 1 Type ERB4 ERB5* ERB ERB7* ERB8 ERB ERB10* ERB11 ERB ERB1* ERB14 ERB15 ERB1 ERB17 Total længde 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 1050 mm 1150 mm 50 mm 150 mm 1450 mm 1550 mm 150 mm 1750 mm 1850 mm tilladte effekt 5 W 00 W 75 W 450 W 55 W 00 W 75 W 750 W 840 W 0 W 100 W 1140 W 50 W 150 W Artikelnr. A A405 A A A A40 A A A A41100 A A A41150 A Type ERB18 ERB1* ERB0 ERB1 ERB ERB ERB4 ERB5* ERB ERB7 ERB8 ERB ERB0 Total længde 150 mm 050 mm 150 mm 50 mm 50 mm 450 mm 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 050 mm 150 mm tilladte effekt 1440 W 150 W 100 W 180 W 170 W 1840 W 0 W W 080 W 10 W 40 W 0 W 400 W Artikelnr. A A A A A41170 A A4410 A45000 A4080 A4710 A4840 A40 A40400 Type D8505 EEx de II C T4 Rustfri stål 1 Type ERB4 ERB5 ERB ERB7 ERB8 ERB ERB10 ERB11 ERB ERB1 ERB14 ERB15 ERB1 ERB17 Total længde 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 1050 mm 1150 mm 50 mm 150 mm 1450 mm 1550 mm 150 mm 1750 mm 1850 mm tilladte effekt 110 W 150 W 10 W 0 W 70 W 10 W 50 W 0 W 40 W 470 W 510 W 540 W 580 W 0 W Item Number A A A A A A A A41100 A41040 A A A A A47100 * T udførelser på lager Type ERB18 ERB1 ERB0 ERB1 ERB ERB ERB4 ERB5 ERB ERB7 ERB8 ERB ERB0 Total længde 150 mm 050 mm 150 mm 50 mm 50 mm 450 mm 550 mm 50 mm 750 mm 850 mm 50 mm 050 mm 150 mm tilladte effekt 0 W 700 W 750 W 70 W 80 W 870 W 10 W 50 W 0 W 100 W 1070 W 1110 W 1150 W Artikelnr. A48100 A A A A A A A A47100 A A A A Total længde JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

17 RUMOPVARMNING 17 GASFORVARMER Cenelec EN Denne type gasforvarmer type EEx e er yderligere sikret idet komponenterne er indkaplset således at den eksplosive atmosfære ikke kan antændes ved gnister eller opvarmning. ANVENDELSE Opvarmning af naturgas eller andre gasser til pneumatisk styring for at undgå at trykregulatorerne fryser til. består af: et rustfrit stålrør til cirkulation af naturgassen et EEx e varmeelement med snorforbindelse med jordledning Forvarmeren er fuldstændig indstøbt i en kapsel af rustfri stål. Kode: EEx e II T5 eller T KONSTRUKTION Gasforvarmeren type D7800 SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

18 18 RUMOPVARMNING ELEKTRISKE VARMEFLADER ANVENDELSE Eksplosionssikrede elektriske varmefl ader er konstrueret til montage i farlige områder med en temperaturklasse på T og zoneklassifi kation 1 eller. Elektriske varmefl ader har mange anvendelsesmuligheder, så som luftbehandlingsenheder, offshore, kemiske og petrokemiske installationer, skibsbygning og procesindustri. Alle varmefl ader er konstrueret til både indendørs og udendørs brug. TEMPERATYRSTYRING Varmefl aden skal reguleres af en styringsenhed. Hvis varmefl aden er placeret i farlige områder skal styringsenheden ligeledes være godkendt til brug i farlige områder. TEKNISKE DATA Varmelegemer Overfl adebelastning på rør Mediets hastighed ved 1 W/cm² Tæthedsklasse Spænding Effekt Udførelse Temperaturbegrænser Hus MATERIALER Varmefl aderne leveres i materialer, der er egnet til brugen alt afhængig af mediet og omgivelserne. Som standard anvendes rustfri stål til både hus og varmelegemer. Ø8,5 mm rustfri stål AISI 1L max. 1 W/cm² min. meter/sek., max. 10 meter/sek. IP op til 0 V op til 500 kw for hver varmefl ade fi rkantet, rund eller som indstik alle varmefl ader er forsynet med sikkerhedstermostat og termosikring rustfri stål AISI 1L eller galvaniseret plade GODKENDELSE Varmefl aden er godkendt i henhold til: EN inkl. ændring 15 EN inkl. ændring 1 EN 5001 inkl. ændring 15 Testet og godkendt af DEMKO. DEMKO 0 ATEX 14585X. JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

19 RUMOPVARMNING 1 ELEMENTRADIATOR SR Type D800 ANVENDELSE Anvendes til rumopvarmning i f.eks. opbevaringsrum, men kan også anvendes på platforme, kemiske og petrokemiske anlæg og på tankstationer. KONSTRUKTION Enheden består af en elementradiator af stål med et varmeelement, type D840, monteret i den nederste del. Enheden er udstyret med en sikkerhedsanordning med manuel indstilling. Radiatoren er fyldt med vand samt et frostsikret middel. For at undgå overtryk i radiatoren er der monteret en overtryksventil. Type/effekt Elementlængde Opvarmet overflade Total vægt SR/ W SR/ W SR/500 W SR/000 W 850 mm 1150 mm 1450 mm 1700 mm,57 m² 4,8 m²,10 m² 7,14 m² TOTAL LÆNGDE = ELEMENTLÆNGDE + 50 MM ELEMENTLÆNGDE ± kg ± 80 kg ± 8 kg ± 11 kg Radiatoren leveres med gulv og vægbeslag. Til typerne SR500 og SR000 anbefales det at anvende et ekstra beslag. Alle ståldele er som standard grundmalet og lakeret (RAL 70). Anden slutmaling efter ønske. Elementradiatoren styres af en rumtermostat, type EJB (se side 1). SINUSJEVI Electric Heating BV Nijverheidsweg NL171 GC Medemblik

20 0 REGULERING STYRESKABE De fl este varmeenheder leveres komplet med styresystem. For at sikre den optimale konstruktion anbefales det at få udviklet og fremstillet både varmeenhed og styresystem hos os. Hvert varmesystems effektivitet afhænger af muligheden for at styre temperaturen præcist. Vi har derfor opbygget stor erfaring i at tilbyde den bedste løsning inden for styring af en hvilken som helst varmeenhed. Vi har et bredt program af styresystemer til brug i farlige områder med betegnelsen EEx d, EEx de og EEx p. Vi kan tilbyde følgende styringer: ONOFF STYRING Onoff styring er egnet hvis en nøjagtig kontrol ikke er afgørende. Onoff styring tænder eller slukker hele enheden. Styringsenheden kan være en termostat eller for lidt højere nøjagtighed kan en elektronisk regulator med en PT100 eller termoelement som føler anvendes. Til belastninger over termostatens eller regulatorens koblingskapacitet skal belastningen styres via en kontaktor. TRINREGULERING Til mere nøjagtig styring end onoff styring og til styring af varmesystemer med høj belastning anbefales det at anvende trinregulering. Varmebelastningen er opdelt i trin og hvert trin styres af en separat kontaktor. Afhængig af temperaturforskellen mellem den indstillede værdi og procestemperaturen vælger trinreguleringen antallet af trin. TYRISTORSTYRING Til høj nøjagtighed skal der anvendes tyristorenheder. FASEFORSKYDNINGS REGULERING (p) Hver tyristor udløses en gang for hver halve cyklus i forsyningsspændingen og bringes til ophør ved slutningen af hver halve cyklus, idet strømmen falder til nul. Faseforskydningstyristorer giver en jævn, trinløs regulering af den tilførte spænding og er meget egnet til varmeelementer med stor modstandsforskel mellem kold temperatur og driftstemperatur. TIDSBASERET NUL SPÆNDINGSREGULERING (z) Tyristorerne aktiveres ved begyndelsen af en spændingscyklus og forbliver ledende i en eller fl ere cykler før den slukkes i en eller fl ere efterfølgende cykler. Denne proces gentages kontinuerligt og begrænser dermed den gennemsnitlige effekt til elementerne. Tyristorer med langsom cyklus har generelt cykler med en varighed på fl ere sekunder og er ikke egnet til direkte regulering af forvarmere med stor modstandsforskel mellem kold temperatur og driftstemperatur. CYKLUSBASERET NUL SPÆNDINGSREGULERING (c) Den bedste type sprængningstyristorer er enkeltcyklus typen hvor den gennemsnitlige effekt altid når mindst mulige antal cykler (dvs. 50% effekt = cyklus»on«+ 1 cyklus»off«). Modstandsbelastninger styret af tyristorer med hurtige cykler har en enhedseffektfaktor og da kun hele netcykler leveres til belastningen er der ingen samlet forvrængning i netforsyningen. Med store belastninger kan spændingsfald dog påvirke følsomt udstyr. KOMBINEREDE THYRISTOR ENHEDER Til store belastninger eller når enheden bruger en stor del af den effekt, der leveres, kan varmebelastningen inddeles i et antal små enheder som hver styres af en tyristor. En fi nsynkroniseringskontrol sikrer at hver tyristor tændes og slukkes fortløbende i løbet af den indstillede periode. Der er ingen spidsbelastninger, som genereres af en styring og belastningsfaldene udjævnes. Kontakt vor tekniske afdeling for yderligere informationer. JEVI A/S Godthåbsvej 7 DK7100 Vejle

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS

MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS MED DRISTIGHED OG OMHU PROCESOPVARMNING TT BOILERS Hvorfor spilde sin kostbare tid, - hvis man kan få andre til at lave arbejdet? Det er ikke altid nemt som kunde, hvis man på egen hånd skal løse specielle

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner

Know-how makes the difference. High performance. Kuglehaner Know-how makes the difference High performance Kuglehaner Med DVC som din samarbejdspartner, er du altid sikret et bredt sortiment, højt kvalitetsniveau, samt et unikt teknisk know-how. Produktudvikling

Læs mere

FIBOX SLN. Applikationer

FIBOX SLN. Applikationer SLN Kapslingsystem FIBOX SLN Opfylder markedets store krav til modul tavle systemer Kapslingerne med de mange muligheder Kan indpasses i alle former for miljøer Solid konstruktion testet til IK 08 i slagstyrke

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning

Vort HR 200 Varmeveksler Brugervejledning 1 2 Vort HR 200 Varmeveksler 3 Vort HR 200 Varmeveksler 4 Struktur og Tilbehør Apparatet består primært af følgende dele: - Stålchassis i to dele, der omfatter ind- og udsugning, el-tilslutning og danner

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Magnetisk niveauviser

Magnetisk niveauviser Magnetiske niveauviseremagnetisk NIVEAUVISERArbejdstryk op til 16 bar Magnetisk niveauviser Type : MG33 Arbejdstryk op til 16 bar Anvendelse: Niveauvisning og niveaualarm på beholdere, tanke og kedler

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Henter varmen i jorden CO 2 neutral Den geotermiske varmesonde GECO 2 -BRUGG fra Fontenay Rør A/S gør det muligt at hente varme ud af undergrunden med

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser Væg racks Micro racks Gulv racks PC Væg racks PC Gulv racks Server racks AM-Rack Din foretrukne leverandør af 10 og 19 tommer racks

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav AB&CO TT BOILERS Kedelfabrikken AB&CO TT BOILERS A/S har siden midten af 60'erne fremstillet industrikedler til hedtolie (varm termisk

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk

fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk fleksible forbindelser ekspansionsbælge spjæld Bording Bellows AS Kvalitetshåndværk 2 Bording Bellows AS Bording Bellows arbejder med ekspansionsbælge til mange forskellige formål. Her ses samling af komplet

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

På forkant med indeklimaet

På forkant med indeklimaet På forkant med indeklimaet Strålevarme -Kølelofter - Kølebafler - Lay-Inn System - Akustiklofter Økonomisk, Hurtigtvirkende, Miljørigtigt og Installationsvenligt.. Vi leverer varme - behagelig varme -

Læs mere

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning

Article: 08095090 Version: 01.01. Devireg 233 Installation og brugervejledning Article: 08095090 Version: 01.01 DK Devireg 233 Installation og brugervejledning 1 1 Tillykke med Introduktion til Devireg 233... dit nye DEVI gulvvarme-system. Din bolig er nu blevet udstyret med et elektrisk

Læs mere

Brandslukningsmidler og følgeskader. Af AREPA Firenew A/S

Brandslukningsmidler og følgeskader. Af AREPA Firenew A/S Brandslukningsmidler og følgeskader Af AREPA Firenew A/S Copyright 2003 AREPA Firenew A/S Gennem mangeårigt arbejde med vurdering og renovering af teknisk udstyr efter skader, har vi hos AREPA opnået en

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed

Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed Solvarme Enkel og effektiv solfanger til varmt brugsvand med god samvittighed Mød udfordringerne i det 21. århundrede Global opvarmning påvirker os alle. Som engageret og ansvarlig leverandør søger vi

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS

E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS E-100-E OG E-100-L2-E ENDEAFSLUTNING OG ENDEAFSLUTNING MED LYS Både E-100-E og E-100-L2-E er tilgængelige, genanvendelige endeafslutninger, E-100 uden lys, E-100-L med signallys. Begge endeafslutninger

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk

DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte. www.nordic-systems.dk DynamicRoll / selvreparerende hurtig rulleporte www.nordic-systems.dk DynamicRoll Selvreparerende hurtig rulleporte DynamicRoll er en hurtig rulleport med fleksibel portdug er designet for anvendelse i

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater

FAG PowerTherm HEATER HEATER.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater FAG PowerTherm.PLATE Bordmodeller for induktive opvarmningsapparater A Member of the Schaeffler Group FAG PowerTherm Undgå lejeskader ved korrekt lejemontage Opvarmning? Mange rulningslejer og andre rotationssymmetriske

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE

SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE SKYDESPJÆLD FOR VÆGMONTAGE HDPE / RUSTFRIT STÅL ELLER HELT I RUSTFRIT STÅL KONTRAKLAPPER AF HDPE www.vatech.dk Producenten Synthesis, Holland er en velanerkendt producent af armaturer til afspærring og

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål

Muehlhan A/S og ALUCROM AB. Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan A/S og ALUCROM AB Skandinaviens stærkeste hold inden for overfladebehandling af stål Muehlhan En af verdens største entreprenører inden for overfladebehandling Grundlagt i 1881 Med hovedsæde i

Læs mere

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk

Wavin QuickStream PE. Tagafvanding med undertryk Marts December 20102007 Wavin QuickStream PE Tagafvanding med undertryk TIGRIS Afløbssystem fjernvarmeløsninger Wavin QuickStream PE Med tryk på undertryk Wavin QuickStream er et effektivt system til afvanding

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Baumuster geprüft. ISO-Ledhejseporte RT 110

Baumuster geprüft. ISO-Ledhejseporte RT 110 Baumuster geprüft ISO-Ledhejseporte RT 110 I N T E R I O R P R O C E S S E X T E R I O R S E R V I C E Alt-i-et design: Moderne portkoncept høj kvalitet optimal funktion omfattende farvemuligheder perfekt

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere