Miljøgodkendelse af Skade Dambrug inklusiv VVM og habitatvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af Skade Dambrug inklusiv VVM og habitatvurdering"

Transkript

1 Skade Dambrug Thomas Voldby Tyrstingvej Klovborg Ikast-Brande Kommune Bygge og Miljøafdelingen 7330 Brande Den 26. juni 2014 Sags.ID 2013/46440 Sagsbeh.: Lenny Stolborg Tlf. direkte Miljøgodkendelse af Skade Dambrug inklusiv VVM og habitatvurdering Skade Dambrug Afgørelse annonceres den: Klagefristen udløber den:

2 Miljøgodkendelse af Skade Dambrug juni 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE GODKENDELSE STAMBLAD FOR DAMBRUG DAMBRUGETS AKTIVITETER Hovedaktivitet Væsentlige biaktiviteter Historik Væsentlige miljøforhold ANSØGNING AFGØRELSE VILKÅR Generelt Drift og vandindtag Spildevand Vandkvalitetskrav Vaccination, medicin og hjælpestoffer Støj Vibrationer Lugt Affald Slam Uheldsforebyggelse GODKENDELSENS UDNYTTELSE KOMMUNENS BEMÆRKNINGER Generelt Skade Dambrug OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEMULIGHED LOVGRUNDLAG Bekendtgørelser, direktiver og vejledninger LITTERATURLISTE MILJØTEKNISK BESKRIVELSE Indretning Produktion og foderforbrug

3 Miljøgodkendelse af Skade Dambrug juni Energiforbrug Støj, lugt og vibrationer Udledninger Renere teknologi og BAT Miljøkvalitetskrav medicin og hjælpestoffer Medicin og hjælpestoffer Biologisk vandløbsbedømmelse og recipientforhold områder naturbeskyttelsesloven EF-habitat-områder Konklusion på den miljøtekniske vurdering ANSØGNINGENS SAGSAKTER TIDSFRISTER Overholdelse af vilkår Indberetning Foranstaltninger uden tidsfrist FAUNAKLASSEFASTSÆTTELSE EFTER DVFI DRIFTSJOURNALENS INDHOLD VVM FORELØBIG KONSEKVENSVURDERING IFT. EF-HABITATOMRÅDER MILJØKVALITETSKRAV

4 GODKENDELSE 1 Stamblad for dambrug Dambrugets navn Skade Dambrug Dambrugets adresse Tyrstingvej 36, 8765 Klovborg Dambrugets telefonnumre Tlf Fax Dambrugets matrikelnumre 21 Skade by, Klovborg Selskabsform Enkeltmandsejet Dambrugets ejer Thomas Voldby, Tyrstingvej 36, 8765 Klovborg Drifts- og miljøansvarlig Thomas Voldby Fiskemester Thomas Voldby Miljøansvarlig kontaktperson Thomas Voldby Listebetegnelse, jfr. bek. 646/29. juni 01 I3 Branchebetegnelse, jfr. bek. 646/29. juni 01 Ferskvandsdambrug Nace kode CVR-nr P-nummer CHR nr. Dato for miljøgodkendelse 27. juni 2014 Miljøgodkendt foderforbrug Udlederkontrol uden foderloft Udmeldt foderforbrug 88 tons/år Relateret foderforbrug 163,7 tons/år Nærrecipient Mattrup Å DVFI Faunaklasse (målsætningsopfyldelse) Faunaklasse 6 i Mattrup Å Vandløbets medianminimumsvandføring l/s Maksimal tilladt vandforbrug 35 l/s fra boring og væld Passageforhold Fri passage Fjernrecipient Gudenå, Randers Fjord Tilsynsmyndighed Ikast-Brande Kommune 4

5 2 Dambrugets aktiviteter 2.1 Hovedaktivitet Dambrugets produktion er baseret på æg og yngel/sættefisk samt en mindre produktion af konsumørred. 2.2 Væsentlige biaktiviteter 1stk indendørs fuldt recirkuleret yngel varmtvandsanlæg drives uden udledning til vandløbet og med slam som eneste affaldsprodukt. Vandforbruget er under 1 l/s. 1stk m2 stort fuldt recirkuleret sættefiskanlæg drives uden udledning til vandløbet og med slam som eneste affaldsprodukt. Vandforbruget er under 1 l/s. Disse anlæg er generelt undtaget godkendelsespligt jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (liste I 202) og vurderes ikke omfattet af godkendelsesregler for FREA-anlæg (liste I 204), der opfattes som konsumanlæg med en produktionsstørrelse på ca tons årligt. Et eventuelt overløb fra slamdepot til det traditionelle anlæg vil medtages i dette dambrugs udledningstilladelse ligesom de recirkulerede anlægs produktion indgår i vurderingen af BAT for det samlede akvakulturanlæg. 2.3 Historik Skade Dambrug (afsnit 1) blev i sin tid etableret som et jorddambrug med 24 damme på grundlag af landvæsenskommissionskendelse af 24. august I 1964 blev afsnit 2 oprettet uden kendelse. Vejle Amt miljøgodkendte i afgørelse af 20. oktober 1978 dambrugets afsnit 1 med tilladelse til vandindvinding fra 5 boringer med et maksimalt årligt vandforbrug på m3/år. Miljøstyrelsen har 14. marts 1990 meddelt afsnit 2 maksimalt må udlede 10 l/s. Det tidligere Vejle Amt meddelte 3. januar 1994 afgørelse om dambrugets indretning og drift efter dambrugsbekendtgørelsen og at den maksimale fodertildeling til begge dambrugsafsnit udgør 88 ton/år. Den 18. marts 2004 indsendte Dansk Dambrugerforening ansøgning om forsøgsvis opregulering af det årlige foderforbrug fra 88 tons til 130 tons. Denne ansøgning blev udvidet ved brev af februar 2005 til at udgøre 180 tons foder/år. Vejle Amt har den 4. april 2006 miljøgodkendt dambruget efter miljøbeskyttelseslovens 33 til et årligt maksimalt foderforbrug på 140 tons. Forud for afgørelsen vurderede amtet, at udvidelsen ikke var omfattet af VVM pligt. Det fuldt recirkulerede yngelanlæg blev samtidig godkendt som en 5

6 biaktivitet jf. bek. Nr. 943 af 16. september Dambruget blev af amtet vurderet sammenligneligt med et modeldambrug type 2A med mindst samme renseeffekt, men amtet fandt ikke at dambruget havde dokumenteret en renseeffekt, der kunne berettige en fodertilladelse på op til 180 tons/år som ansøgt. Miljøgodkendelsen blev påklaget af dambruget den 2. maj 2006 til Skov- og Naturstyrelsen. Dambruget har uddybet klagen ved brev af 10. juni Der klages i det væsentlige over fodertildeling og vilkår vedr. anvendelse af medicin og hjælpestoffer samt ekstra krav til slamanalyser. Sagen er først afsluttet af Natur og Miljøklagenævnet den 1. juli Natur- og Miljøklagenævnet ophævede amtets tilladelse og hjemsendte sagen til fornyet behandling i Ikast Brande Kommune (indeværende afgørelse). Miljøklagenævnet fandt ikke dokumentationen i form af de anvendte egenkontrolanalyser var tilstrækkelig til miljøgodkendelsen af et udvidet foderforbrug ligesom amtets vilkår vedr. anvendte mængder medicin og hjælpestoffer ikke var tilstrækkeligt vurderet, når det gælder dambrugets behandlingsbehov. Endvidere har amtet ikke i tilstrækkelig grad vurderet betydningen af udledte dambrugsstoffer fra 3 dambrug i drift opstrøms dambruget. Natur- og Miljøklagenævnet accepterer ikke at disse 3 dambrugs medicin- og hjælpestofudledninger immobiliseres 100 % ved passage af Halle Sø og/eller Stigsholm Sø - bl.a. mangler en vurdering af opholdstiden i søerne. Det ene opstrøms dambrug er efterfølgende lukket. 2.4 Væsentlige miljøforhold Dambruget indtager grundvand fra boring og grundvand/overfladevand fra væld. Dambruget afgitres med en 10 mm rist ved udløb. Dambrugets påvirker ikke Mattrup Å negativt, der er målsætningsopfyldelse nedstrøms dambruget. Målsætningen i Mattrup Å er faunaklasse 6 som beskrevet i Regionplan 2005 for Vejle Amt (landsplandirektiv). Som et led i skærpede regler jf. ny dambrugsbekendtgørelse af 8. februar 2012, skal der etableres impermeabel membran i slamdepot og omkring bundfældningsanlæggets nye slamsump. Miljøstyrelsen har meldt ud (telefonisk til kommunens konsulent), at styrelsen ved bekendtgørelsens planlagte revision i 2013 med 90 % sikkerhed frafalder krav om membraner i jorddamme. Bekendtgørelsen stiller strenge BAT-krav til udledte årsmængder af N, P og BI5 pr. produceret tons fisk. Vilkår omkring medicin og hjælpestoffer overholder miljøkvalitetskrav, idet der kun tillades anvendelse af stoffer, der respekterer risikovurdering for Gudenåsystemet foretaget af Niras

7 3 Ansøgning Ved ansøgning af 20. december 2012 har dambrugskonsulent Kaare Michelsen, Dansk Akvakultur, på vegne af Skade Dambrugs ejer, søgt om miljøgodkendelse af Skade Dambrug. Der ansøges om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap og jf. ny dambrugsbekendtgørelse af 8. februar Der ansøges om tilladelse under dambrugsbekendtgørelsens regler om udlederkontrol med baggrund i et udmeldt foderforbrug på 88 tons foder pr. år. Der søges om forlængelse af eksisterende vandindvindingstilladelse til indtag af dræn- og boringsvand. Der ansøges om, at der dispenseres fra etableringen af membraner i damme, da det er umuligt pga. trykvand. Der ansøges om at bruge medicin og hjælpestoffer på en måde, så miljøkvalitetskrav sikres i Mattrup Å, Gudenå og Randers Fjord. 4 Afgørelse Der gives hermed godkendelse til det ansøgte efter kap Godkendelsen gives på grundlag af ansøgningens oplysninger (Bilag 7), og miljømyndighedens vurdering inklusiv VVM-screening (se bilag 8) og foreløbig vurdering jf. EF-habitatdirektivet (bilag 9). Det anvendte lovgrundlag er nævnt i Bilag 1. Samtidig gives tilladelse til, at udlede procesvand fra dambrugets ikke fuldt recirkulerede enheder til henholdsvis Mattrup Å og tilløb til Mattrup Å i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel Dambruget er retsbeskyttet i 8 år efter godkendelsesdato. Godkendelsen skal senest revurderes senest efter 10 år sammen med dambrugets vandindvindingstilladelse. Vilkår vedr. egenkontrol er ikke omfattet af retsbeskyttelsesperioden. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Bekendtgørelse nr. 130 af 8. februar 2012 om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug stiller mindstekrav til dambruget. Der gives dispensation fra dambrugsbekendtgørelsens krav om etablering af impermeable membraner i jorddamme mv., da Miljøstyrelsen har meldt ud at 7

8 kravet om membraner i jorddamme fjernes sammen med den igangværende revision af bekendtgørelsen. Dambrugets tilladelse til vandindvinding er samtidig revideret i selvstændig afgørelse, men med baggrund i samlet VVM vurdering (se VVM Screening bilag 8) og foreløbig EF-habitatvurdering (bilag 9). Skade Dambrug er ansvarlig for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser efter anden lovgivning. 5 Vilkår 5.1 Generelt Godkendelsen omfatter hele anlægget Dambruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, og i henhold til de opstillede vilkår Ændringer eller udvidelser, såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som indebærer forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før ændringen eller udvidelsen er godkendt af tilsynsmyndigheden Dambruget skal holde tilsynsmyndigheden orienteret om, hvem der til enhver tid er miljømæssigt driftsansvarlig på dambruget, herunder specielt ansvarlig for, at denne godkendelses vilkår er overholdt. Såfremt der sker ændringer i dambrugets ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden skriftligt orienteres herom inden 1 måned efter ændringen. Ved manglende orientering anses den til enhver tid gældende dambrugsejer som ansvarlig Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være til gængelig på dambruget. Placering og indhold af godkendelsen skal være bekendt af alle ansvarlige. De vilkår i godkendelsen, der angår driften skal være kendt af de personer, der er ansvarlig for den pågældende del af driften Andre miljøbelastende aktiviteter end de, der er beskrevet i godkendelsen, må ikke finde sted. I tvivlstilfælde afgør tilsynsmyndigheden, hvad der skal betragtes som miljøbelastende aktiviteter Ved driftsuheld, der kan medføre forurening, skal tilsynsmyndigheden straks orienteres. Senest 14 dage efter uheld skal virksomheden have indsendt beskrivelse af uheldets omfang, samt foreslå forebyggende foranstaltninger, der begrænser risikoen for nye uheld. 8

9 5.1.8 Driftsjournalen skal opgøres én gang om året pr. 31. december. Oplysningerne skal sendes til tilsynsmyndigheden inden den 1. februar det efterfølgende år. Bilag 6 beskriver de oplysninger driftsjournalen skal indeholde Driftsjournalen skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden. Hvis driftsjournalen foreligger elektronisk kan tilsynsmyndigheden forlange udskrift af denne. Driftsjournalen skal opbevares mindst 5 år Dambruget skal senest 1. januar 2014 have etableret impermeabel membran i slamdepot og i bundfældningsanlæg i skrånende område mod slamsump Den afledte vandmængde sikres minimum 70 % iltmætning i perioder hvor udledningen overstiger 10 % af Qmm ellers minimum 50 % iltmætning. 5.2 Drift og vandindtag Dambruget er reguleret ved udlederkontrol med baggrund i et udmeldt foderforbrug på 88 tons/år Foderforbruget anvendes jf. ansøgningens afsnit 2.0. Hvis produktionen ønskes ændret væsentligt, f.eks. produktion af andre fiskearter, fiskestørrelser osv., skal dette meddeles tilsynsmyndigheden, som inden 14 hverdage efter modtagelsen, skal meddele om ændringen umiddelbart kan godkendes, eller om det kræver et tillæg til den eksisterende godkendelse Der må alene benyttes tørfoder på dambruget Foderkvotienten må ikke overstige kravværdi i dambrugsbekendtgørelsen der p.t. er 1,0 for moderfisk større end 1 kg og 0,95 ved produktion af fisk mindre end 1 kg Foderets indhold skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. Tabel 1 angiver hvilke krav til foderindhold der skal være opfyldt for konsum og sættefisk. Konsum- og sættefisk Fosfor [% af tørvægt] max. 1 Kvælstof [% af tørvægt] max. 9 Nettoenergiindhold [Mcal. pr. kg min. 4,35 tørvægt] Smuldindhold [%] 1 max. 1 Tabel 1. Krav til foder. 1 Smuldindholdet defineres, som den fraktion af foderet, der kan sigtes fra med en sigte med maskestørrelse, der er 0,25 gange foderpillernes tværmål. 9

10 5.2.6 Foderforbruget skal indføres i driftsjournalen med angivelse af mængde, art og periode. Hvis der anvendes mere end én fodertype ved dambruget skal hver fodertype opgøres for sig Dambrugets tilladelige udledning må maksimalt udgøre 62 l/s Vandføringen gennem dambruget skal fra 1. oktober 2014 registreres kontinuert ved samtlige dambrugets ind- og udløb. 5.3 Spildevand Driften af Skade Dambrug, må ikke forhindre, at vandløbets målsatte faunaklasse kan opfyldes. Målsætningen i Mattrup Å er faunaklasse 6. Faunaklassen er fastsat efter Dansk Vandløbsfaunaindeks Udløbsvandet fra dambruget skal altid have en iltmætning på minimum 50 % såfremt udledningen ikke overstiger 10 % af Qmm. Overstiger udledningen 10 % af Qmm er kravet til iltmætning 70 % Dambruget skal med start i 2014 udføre egenkontrol i ind- og udløb 26 døgn årligt jævnt fordelt over et året (365 dage +/- 15 dage). Certificeret laboratorium udtager og analyserer puljede døgnprøver for organisk stof (BI 5 ), ammoniumkvælstof, totalfosfor, totalkvælstof. Prøver udtages repræsentativt med sugespids placeret i vandfasen 1/3 over bunden. Prøver fra boring/dræn kan udtages som stikprøver. Alle analyser skal foretages i henhold til Analysekvalitetsbekendtgørelsen. Analyseskemaerne skal ledsages af tal for: Vandføring i dambrugets vandindtag og udløb. Data skal omfatte log-fil med alle målinger siden sidste prøvetagning Mængden af N og P i det foder, der er anvendt i perioden 48 timer op til prøvetagningens start. Vandtemperatur, iltmætning og ph i hvert målepunkt Fiskebestand på prøvetagningsdagen og dagen før Dato for prøvetagnings begyndelse og afslutning Prøvetagning og analyse skal følge anvisningerne i faglig rapport nr. 260 fra DMU (1998) om Afløbskontrol af dambrug og statistiske aspekter og kontrolprogrammer 10

11 Kopi af analyseskemaer, samt øvrige driftsoplysninger skal tilsendes kommunen senest 4 uger efter prøvetagningen Dambrugets drift må ikke give anledning til, at følgende værdier overskrides i dambrugets udløb. Parameter Maksimal årlig udledning Maksimal daglig udledning (løbende gennemsnit over 7 dage) Maksimal gennemsnitlig nettokoncentration i udløbet (U k)* Maksimal koncentration i udløbet (aprilseptember)** Maksimal koncentration i udløbet (oktobermarts)** Total-N kg 45,8 kg Total-P 281 kg 2,81 kg BI 5 1,93 mg/l 46,8 mg/l 70,2 mg/l NH 3 -NH 4 - N 3,10 mg/l 18,7 mg/l 28,1 mg/l *beregnet ud fra et vandforbrug på 35 l/s. ** beregnet ud fra et vandforbrug på 35 l/s og en Qmm på 410 l/s Alle maksimalt tilladte koncentrationer må øges proportionalt med en reduktion i vandafledningen BI 5 og NH 4 -N Dambrugets gennemsnitlige nettokoncentrationudledning af organisk stof (BI5) og ammoniumkvælstof ( NH 4 + -N) angivet i vilkår (kolonne 4) d k + k k (n) s k < U k d k er den gennemsnitlige målte nettokoncentration i udledningen svarende til forskellen mellem indløbs- og udløbskoncentrationen. K k (n) er justeringsfaktoren 0,5035 for 26 prøver (n = 26) S k er spredningen for de 26 nettoudledninger U k er kravværdien (udledergrænseværdien) i mg/l 11

12 Ingen beregnet nettodøgnudledning udtaget i henholdsvis sommerperioden og vinterperioden må overskride de i vilkår (kolonne 5 og 6) anførte nettokoncentrationer Total-N og Total-P - Transportkontrol Dambrugets gennemsnitlige nettodøgnudledning af totalkvælstof (total-n) og totalfosfor (total-p) skal overholde følgende kontrolregel: d t + k T (n) s T < U T, d t er den gennemsnitlige målte nettokoncentration i udledningen (forskellen mellem ind- og udløbskoncentrationen). k T (n) er justeringsfaktor -0,3352 for 26 prøver (n=26) S t er spredningen for de 26 nettoudledninger U t er den korrigerede udledergrænseværdi i kg/døgn, der beregnes som: U t = UT k + (k T k k ) s T Hvor k T og k k er justeringsfaktorer for tilstandskontrol på hhv. 0,5035 og 0,3352 og s T er standardspredning for hhv. total-n og total-p. Den korrigerede udledergrænseværdi U T for Skade Dambrug, indtil der foreligger 26 prøvesæt beregnes til: Total-N: 4.584/365 + ((-0,3352 0,5035) 0, /10 6 ) = 11,2 kg/døgn Total-P: 281/365 + ((-0,3352 0,5035) 0, /10 6 ) = 0,68 kg/døgn. Når der foreligger resultat af mindst 26 samlede prøvesæt indenfor en driftsperiode på 1 år (365 dage +/- 15 dage) anvendes den aktuelle spredning (S T beregnet) for disse målte stofudledninger ved beregning af de efterfølgende korrigerede udledergrænseværdier Dambruget må ikke udlede mere end henholdsvis 28 kg N, 2,1 kg P og 20 kg BI5 pr. tons produceret fisk. Kravværdi = (udledning pr. tons fisk produceret) x (tons foder) / Fk. Fk = foderkvotienten Udledningen = summen af den gennemsnitlige målte døgnudledning. 5.4 Vandkvalitetskrav 12

13 5.4.1 Skade Dambrug skal overholde gældende miljøkvalitetskrav i vandløb og nedstrøms beliggende marine områder vedrørende medicin og hjælpestoffer Skade Dambrug må ikke udlede stofmængder der overskrider værdier jf. nedenstående tabel. Stof aktivt stof gennemsnit over udledningsperioden [mg/s] aktivt stof maksimal mængde i udledningsperioden [mg/s] Formaldehyd 3,77 18,86 Kobber 0,41 tilføjet naturlig baggrundskoncentration 0,82 tilføjet naturlig baggrundskoncentration Kloramin-T 2,37 2,37 Brintoverilte 4,10 41,0 Sulfadiazin 1,88 5,74 Trimethoprim 41,0 65,6 Florfenicol 3,69 8,61 Oxolinsyre 6,15 7,38 Oxytetracyclin 4,10 8,61 Amoxicillin 0,031 0,15 Tabel 2. Maksimalt udledte stofmængder af medicin og hjælpestoffer pr. tidsenhed Overholdelse af miljøkvalitetskrav vurderes ved beregning. 5.5 Vaccination, medicin og hjælpestoffer Anvendelsen af medicin og hjælpestoffer til behandling af fisk skal begrænses mest muligt ved anvendelse af renere teknologi - såsom vaccination, recirkulering, substitution til mere miljøvenlige stoffer og driftsoptimeringer med henblik på sygdomsminimering Dambruget skal have godkendt anvendelsesprocedurer for medicin og hjælpestoffer, før de nye stoffer må anvendes på dambruget Dambruget skal overholde de procedurer for anvendelse af hjælpestoffer og medicin, der er beskrevet i ansøgningen. I de tilfælde procedurer er skærpet af Ikast Brande Kommune skal de skærpede procedurer overholdes. 13

14 5.5.4 På Skade Dambrug må anvendes hjælpestoffer i flg. omfang i enheder uden fuld recirkulering (i øvrige afsnit ingen begrænsning efter miljøbeskyttelsesloven): Stof Dosering pr. dam aktivt stof Max antal enheder Flow i anlæg Timer før behandling på dambruget med samme stof Formaldehyd 15 mg/l dvs. i alt 238 liter 37 % formalin til m m3 svarende til 50% af jorddammene 35 l/s 24 Kloramin-T 1,5 mg/l 7 enheder i alt 56 m3 35 l/s 24 Blåsten 1 mg blåsten /l svarende til 0,25 mg kobber/l 7 enheder i alt 56 m3 35 l/s 24 Brintoverilte 5 mg/l aktivt stof i samtlige jorddamme og sættefiskanlægget Alle i alt m3 35 l/s 24 Fx 193 l 30% opløsning Pereddikesyre 1,6 mg/l i behandlede damme Alle i alt m3 35 l/s 24 Tabel. 3 maksimal anvendelse af hjælpestoffer i ikke recirkulerede enheder (sættefiskanlæg og jorddamme) Behandling med medicin på Skade Dambrug Stof Dosering [mg/kg fisk] Anvendt stof/dag [g] Max. mængde fisk behandlet [ton] Florfenicol 10 70,8 7,1 Oxolinsyre 12, ,5 Sulfadiazin ,89 Trimethoprim 5 24,4 4,89 Oxytetracyclin* ,8* Amoxicillin* 80 1,4 0,017* Tabel 4. maksimal anvendelse af medicin på Skade Dambrug. 14

15 * Dispensationskrævende ved Veterinærdirektoratet før hver yngelbehandling I de fuldt recirkulerede enheder er der ingen restriktioner vedrørende brugen af medicin og hjælpestoffer Den samlede mængde af medicin, vaccine og hjælpestoffer skal opgøres én gang om året som kg aktivt stof og indberettes til kommunen. 5.6 Støj Driften af dambruget må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen overstiger nedenstående grænseværdier til omliggende boliger (tabel 5). Til virksomhedens bidrag hører stationære og mobile støjkilder. Mandag-fredag kl. 07:00-18:00 Lørdag kl. 07:00-14:00 Mandag-fredag kl. 18:00-22:00 Lørdag kl. 14:00-22:00 Søn- og helligdage kl. 07:00-22:00 Alle dage kl. 22:00-07:00 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) Tabel 5. Maksimal støjbelastning. Grænseværdier for det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i db (A) skal for dag aften og natperioden overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum (referenceperioden) på henholdsvis 8 timer, 1 time og ½ time. Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 db(a) Såfremt der konstateres problemer med støj, kan tilsynsmyndigheden forlange, at dambruget skal lade udføre målinger og beregninger til dokumentation af støjniveauet. 5.7 Vibrationer Driften af dambruget må ikke medføre, at vibrationsniveauet angivet som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau (L AW ) målt i db re10-6 m/s 2 med tidsvægtningen S (slow) overstiger 75 db re10-6 m/s 2 i bygninger i boligområder og 80 db re10-6 m/s 2 i bygninger i andre områder. Såfremt der konstateres problemer med vibrationer, kan tilsynsmyndigheden forlange, at dambruget, for egen regning, skal lade udføre målinger af accelerationsniveauet. 15

16 5.8 Lugt Dambrugets drift skal tilrettelægges på en sådan måde, at lugtemissioner begrænses mest muligt. Driften må ikke medføre lugtemissioner uden for dambrugets område, som Tilsynsmyndigheden skønner væsentlige. 5.9 Affald Såfremt der mod forventning skulle opstå væsentlige lugtgener for omgivelserne, kan Tilsynsmyndigheden anmode dambrugets ejer om nærmere oplysninger (jf. miljøbeskyttelseslovens 72) og meddele påbud til imødegåelse heraf (jf. bl.a. miljøbeskyttelseslovens 69) Oplagring af affald fra produktionen såsom foder, hjælpestoffer, medicinemballage, olie- og kemikalieaffald må ikke give anledning til forurening. Oplagring af affald, der kan medføre forurening, skal ske i tætte emballager og på fast bund Døde fisk skal opsamles dagligt og opbevares i en tætlukket beholder, indtil bortskaffelse efter de til enhver tid gældende regler kan finde sted Rester af medicin må ikke gemmes til senere brug, men skal bortskaffes jf. kommunens regulativ for erhvervsaffald Dambrugets affaldsbortskaffelse skal ske i overensstemmelse med Ikast Brande Kommunes regulativ for erhvervsaffald Slam Slam og slamvand, der stammer fra renseforanstaltninger eller fra oprensning af damme, laguner, kanaler og bundfældningsbassin skal deponeres i dambrugets slamdepot eller fjernes straks og håndteres på en sådan måde, at der ikke sker udsivning til vandløb Slamdepotet skal tømmes mindst en gang årligt, og må udbringes på landbrugsjord, hvis det overholder kravene i Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Bekendtgørelse nr af 13. december 2006) Mindst en måned før udbringning af slam til jordbrugsformål, skal der udtages en repræsentativ prøve af slammet af certificeret firma, og analyseresultaterne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden direkte fra laboratoriet. Prøven analyseres for: - tørstof, % af vådvægt (TS) 16

17 - massefylde, kg/l slam - kvælstof, g/kg TS - fosfor, g/kg TS - cadmium, mg/kg TS - nikkel, mg/kg TS Vurdering af overholdelse af grænseværdierne for slam foretages efter de til enhver tid gældende regler. På godkendelsestidspunktet svarer dette til Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål ( slambekendtgørelsen Bekendtgørelse nr af 13. december 2006) Såfremt slammet ikke opfylder grænseværdierne i slambekendtgørelsen for anvendelse til jordbrugsformål, må det ikke udbringes, men skal deponeres på kontrolleret losseplads, medmindre der foreligger dispensation (p.t. fra Miljøstyrelsens husholdningsaffaldskontor) Uheldsforebyggelse Virksomheden skal følge procedurer mht. uheldsforebyggelse som beskrevet i ansøgningen (jf. afsnit 9). 6 Godkendelsens udnyttelse Godkendelsen træder i kraft ved modtagelsen. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest ét år fra godkendelsesdatoen. Ved klage kan Natur- og Miljøklagenævnet bestemme, at klage har opsættende virkning for udnyttelse af godkendelsen. Miljøklagenævnet kan tillige ændre eller ophæve godkendelsen. 7 Kommunens bemærkninger 7.1 Generelt Ikast Brande Kommune henviser til kommuneplanen og Regionplan 2005 for Vejle Amt (landsplandirektiv), når det gælder mål og retningslinjer for brug af vandområder herunder retningslinjer for kommunens akvakultur. De nødvendige tiltag for Randers Fjord gøres i forbindelse med implementering af vandplanen for Randers Fjord. Der er ikke udmeldt særskilt indsats ved Skade Dambrug ud over dambrugets miljøgodkendelse. 7.2 Skade Dambrug Den konkrete afgørelse for Skade Dambrug er truffet med baggrund i virksomhedens ansøgning og miljømyndighedens vurdering (Bilag 3). 17

18 Kommunen vurderer, at projektet vil medvirke til at sikre, at miljømål i vandområderne kan opfyldes. Der stilles krav om at dambrugsbekendtgørelsens udlederkrav skal overholdes med baggrund i et F till på 88 tons foder årligt. Der er BAT krav for dambrugets indretning og udledning. Udledningen af medicin og hjælpestoffer sker i overensstemmelse med fastsatte miljøkvalitetskrav i en delvandføring i Mattrup Å på 205 l/s svarende til 50 % af medianminimumsvandføringen. Der gives en tilladelse, der anvender genfindingsprocenter for mediciner på 100 % jf. Miljøklagenævnets afgørelse vedr. Møbjerg Dambrug dvs. at alt anvendt medicin forventes at havne i recipienten. Gældende for florfenicol har Miljøstyrelsen dog fundet, at undersøgelser dokumenterer en intern omsætning i fiskene på 39 %, der dermed reducerer genfindingsprocenten/udledningen til 61 %. Der tillades anvendt nye veldokumenterede reduktionsrater for formaldehyd, brintoverilte og pereddikesyre jf. dambrugsbekendtgørelsens bilag 8, mens øvrige stoffer udledes 100 %. Dambrugets udløbsafgitring sikrer, at der ikke indtages opvandrende stadier af større fisk, da udløb sker gennem 10 mm afgitring. Dambrugets vandindvindingstilladelse til grundvand fornyes, gælder i 10 år og tages op ved miljøgodkendelsens revurdering. Et vandforbrug på 0,2 l/s/relateret ton foder er et lille vandforbrug for en anlægstype som Skade Dambrug, som må betegnes som både traditionelt indrettet efter dambrugsbekendtgørelsen i visse afsnit og fuldt recirkulerede i andre dele af dambruget. Vand beluftes til en iltmætning ved udløb på min. 50 %, da vandforbrug/udløbsflow er under 10 % af vandløbets Qmm. 18

19 8 Offentliggørelse og klagemulighed Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering i på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside den Klagevejledning - miljøbeskyttelsesloven Der kan efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse. Klageberettigede er ansøgeren, embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden af visse organisationer, som angivet i lovens Klagemyndighed er Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Ikast Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast eller på Klagen vil herfra blive videresendt til Natur og Miljøklagenævnet. Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Klagen skal være Ikast Brande Kommune i hænde senest 25. juli 2014 inden kontortids ophør. En klage over en miljøgodkendelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsning i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse. Påbegyndelse af anlægsarbejder sker således på ansøgers egen risiko og ansvar. Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge Miljøbeskyttelseslovens 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 1 år fra dette brevs dato. Klagevejledning - Planloven Ikast-Brande Kommune har i medfør af Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (jf. bek. 5 stk.1) truffet afgørelse om, at ændringen af Skade Dambrug ikke er omfattet af VVM-pligt, da ændringen antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der kan efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, klages til Natur- og Miljøklagenævnet over kommunens afgørelse. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Natur- og Miljøklagenævnet c/o Ikast Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast eller på 19

20 Klagen skal være Ikast Brande Kommune i hænde senest 25. juli 2014 inden kontortids ophør. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klager til Natur- og Miljøklagenævnet: Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på kr 500 til Natur- og Miljøklagenævnet.( Se vejledning 1 ). De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Ikast Brande Kommune. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Yderligere oplysninger kan fås hos Lenny Stolborg på eller Med venlig hilsen Jesper Hahn-Pedersen / Lenny J. Stolborg Chef for Bygge- og Miljøafdelingen Biolog

21 Kopi af denne godkendelse er sendt til: Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Embedslægeinstitutionen midtjylland, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg. Danmarks Naturfredningsforening, Ikast Brande. Danmarks Sportsfiskerforbund. Miljøkoordinator i Danmarks Sportsfiskerforbund Leif Hyldgård Poulsen, Rosenhøj 16, 8670 Låsby. Natur og Miljøklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Danmarks Fiskeriforening. Nordensvej 3, 7000 Fredericia. JL Vandløbsrådgivning, v. Jakob Larsen, Helgolandsgade 21, 7500 Holstebro. Dansk Akvakultur v. Kaare Michelsen. Fiskeriinspektorat Vest Naturstyrelsen Vestjylland Miljøstyrelsen v. Thomas Bjerre 21

22 BILAG 1 Lovgrundlag Dambrugets retsbeskyttelsesperiode udløber 8 år efter godkendelsesdato og revurderes senest efter 10 år. Retsbeskyttelsen sikrer, at der almindeligvis ikke kan meddeles forbud eller påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 til en virksomhed, der har fået en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, før der er forløbet 8 år efter godkendelsens meddelelse. Frem til 8 år efter godkendelsesdatoen kan vilkårene i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 2 kun ændres ved påbud eller forbud, såfremt: 1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning fra dambrugsdriften 2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller 3. dambrugets forurening i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund for denne ved godkendelsens meddelelse. 4. væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger 5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller 6. der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af 7 om risikobetonede processer m.v. eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder. Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, vil miljøgodkendelsen forsat være gældende. Tilsynsmyndigheden har imidlertid mulighed for, til den tid, at tage den samlede godkendelse eller dele heraf op til revision, når dette er miljømæssigt begrundet, eller der er udviklet renere teknologi eller bedre rensningsformer. Revision af eksisterende godkendelse efter udløbet af den 8 årige periode sker i givet fald ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 b. Dambruget må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen er godkendt af Tilsynsmyndigheden. Opmærksomheden henledes på, at det er 22

23 tilsynsmyndigheden, der skal vurdere, om en ændring eller en udvidelse kræver godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens Bekendtgørelser, direktiver og vejledninger 1. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. med senere ændringer. 3. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 25. august Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug. Bekendtgørelse nr. 130 af 8. februar Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål, Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 13. december Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v., Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli Fiskeriministeriets bekendtgørelse om afgitring ved dambrug i ferske vande, bekendtgørelse nr. 218 af 30. marts EU s fiskevandsdirektiv - rådets direktiv 78/659/EØF af 18. juli 1978 om kvaliteten af ferskvand, der kræver beskyttelse eller forbedring for at være egnet til, at fisk kan leve deri. 10. Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997, Lavfrekvent lyd, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 11. Miljøstyrelsens vejledning nr af 26. marts 2008 om godkendelse af ferskvandsdambrug. 12. Miljø- og Energiministeriets vejledning nr. 5/1998 biologisk bedømmelse af vandløbskvalitet. 13. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) ) i medfør af lov om planlægning (bek. nr af 15/12/2010) 23

24 2 Litteraturliste Vandplan for Randers Fjord, december 2011 (hjemsendt dec. 2012) Regionplan for Vejle Amt 2005 (landsplandirektiv) Dambrugsudvalgets rapport. Ministeriet for fødevarer, Landbrug og Fiskeri, marts Redegørelse vedrørende det tekniske grundlag for miljøgodkendelse af dambrug. Danmarks Fiskeriundersøgelser, Rapport nr Afløbskontrol på dambrug, faglig rapport fra DMU nr 260, Modeldambrug Specifikationer og godkendelseskrav rapport fra faglig arbejdsgruppe. DMU-rapp. nr Faunapassageudvalgets 5 rapporter af 18. februar Kriterier for gunstig bevaringsstatus faglig rapp. fra DMU, nr 457, 2. udgave, 2003 Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet. Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus faglig rapp. fra DMU, nr. 322, 2000 Natura 2000-plan nr. 49 Gudenå og Gjern Bakker. Habitatområde H45. Naturstyrelsen Natura 2000-plan nr. 14. Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Habitatområde nr. 14. Naturstyrelsen

25 3 Miljøteknisk beskrivelse 3.1 Indretning Fuldt recirkulerede afsnit uden udledning jf. ansøgningens bilag 4 Yngel varmtvands anlæg Anlægget er etableret indendørs og består af 14 glasfiberbassiner med en volumen på 2 m 3 /stk og 6 betonbassiner med en volumen på 4m 3 /stk i alt 52 m 3. Anlægget er etableret med en mikrosigte med en lysning i filterdugen på 30 µm efterfulgt af et biologisk moving bed filter. Efter vandet passage af biofilteret ledes en delstrøm på ca. 50 % af vandflowet over en UV enhed for reduktion af patogener. Moving bed filteret har en volumen på ca. 25 m 3 med en fyldning af ca. 15 m 3 filtermedie, filtermediet har en specifik overflade på ca. 800 m 2 /m 3 kapaciteten for filteret, er beregnet ved en arealspecifik omsætningsrate af NH 3 +NH 4 -N på 0,5 g m 2 /døgn, til ca. 150 kg foder/døgn. Temperaturen i anlægget holdes ved hjælp af en varmeveksler på ca C. Forbruget af friskvand i anlægget udgøres udelukkende af den vandmængde der anvendes til rengøring af mikrosigte dugen samt fordampning og vandtab ved håndtering af fiskene, det samlede friskvandforbrug udgør således < 1 l/s. Flowet i anlægget sker over iltkegler der sikre en iltkoncentration i indløbsvandet på 150 %, Efter vandet passage af bassinerne er iltindholdet faldet til 80 % målt i udløbet fra de enkelte kummer, det samlede vand flow udgør op til 75 l/s. Det samlede energiforbrug i varmvandsanlægget udgør ca. 12 kw fordelt på cirkulationspumpe, mikrosigte iltkegle og varmeveksler. Ved fuld udnyttelse af biofilterets kapacitet vil energiforbruget til produktion af 1 kg fisk udgøre ca. 1,35 kwh Produktions flow Fiskene overføres fra klækkerenderne som forfodret yngel. I Varmvandsanlægget vokser fiske til de som minimum har en størrelse hvor de kan vaccineres og dermed overføres til sættefiskeanlægget eller sælges fra dambruget. Størrelsen på ynglen når de overføres til sættefiskeanlægget eller sælges er ca. 3-7 g Sættefiskeanlæg I 2011 opførtes i en ca m 2 isoleret hal et nyt fuldt recirkuleret produktionsanlæg til produktion af sættefisk anlægget blev opført med økonomisk støtte fra den Europæiske Fiskerifond 25

26 Bygningen hvori anlægget er placeret Anlægget består af 15 parallelle raceways med dimensionerne 14 X 2,5 X 1,40 m resulterende i en volumen på 49 m 3 pr. raceway og en samlet produktionsvolumen på 735 m 3. Ved en gennemsnitlig bestandstæthed på 70 kg/m 3 vil den stående bestand andrage ca kg fisk Udsnit af de parallelle raceways Produktions flow Fiskene overføres fra varmtvandsanlægget efter at disse er blevet vaccineret, ved en størrelse på ca. 3 7 g/stk. Den videre produktion af fiskene op til salgsstørrelse på ca g/stk foretages i sættefiskeanlægget. Hovedparten af produktionen afsættes via kontraktlige forpligtigelser. 26

27 Skulle der i fremtiden opstå ændringer i efterspørgslen, er sættefiskeanlægget konstrueret så fleksibelt at en produktion af fisk op til konsum størrelse vil være muligt. Vandforsyning Der sker ingen direkte udledning fra anlægget. Vandudskiftningen sker derfor udelukkende for at kontrollere temperaturen i anlægget, og for at kompensere for vandtab med slamperkulatet, rengøring af mikrosigten og fordampning. Friskvandstilførslen sker i dambrugets bagkanal som ses herover og udgør < 1 l/s, Det samlede vandflow udgør op til 700 l/s. Anlæggets renseforanstaltninger Efter vandets passage af bagkanalen ledes vandet gennem en mikrosigte med en lysning i filter dugen på 40µm, Mikrosigte med niveau regulering af spulepumpe Fra mikrosigten ledes vandet til det biologiske filter der er opbygget som et moving bed filter, den samlede volumen af filterkamrene udgør ca. 200 m 3, biofiltermediet udgør ca. 100 m 3, hvilket resulterer i en fyldningsgrad på 50 %. Som biofiltermedie er anvendt RK plastelementer der har en specifik overflade på 730m 2 /m 3, kapaciteten for filteret kan beregnes ved en arealspecifik omsætningsrate af NH 3 +NH 4 -N på 0,45 g m 2 /døgn, til ca. 820 kg foder/døgn. 27

28 Moving bed biofilteret Vandbehandling Efter biofilteret ledes vandet til afgasning, primært for afgasning af CO 2, produktionen af CO 2 fra fiskenes respiration, ved anvendelse af 500 kg foder, vil dagligt andrage omkring 350 kg CO 2 som for en dels vedkommende vil passivt diffundere til atmosfæren der er dog stadig et behov for en aktiv afgasning af vandet. Afgasningen foretages på Skade dambrug, ved gennembobling med atmosfærisk luft under et tryk på ca. 0,08 atm. Luftmængden genereres af ventur blæsere Område for afgasning 28

29 De to Ventur blæser der anvendes til afgasning Efter afgasningen ledes vandet til enten primærpumpen, der ved en løftehøjde på 0,5 m har en kapacitet på 450 l/s, eller de to injektor platforme til indløsning af ren ilt til vandet. Injektor platformene fungere som kombination af iltboblerne stigehastighed og et overtryk på ca. 0,08 atm Princippet egner sig bedst til tilførsel af ren ilt i et forholdsvist stort vand flow med en moderat overmætning, de to injektor platforme er således i stand til at sikre en mætning i det samlede vand flow til fødekanalen på > 170 % De to injektor platforme med primær pumpen i baggrunden Hver af injektorplatformene har en kapacitet på omkring 125 l/s, ved anvendelse af begge injektorplatforme og primærpumpen er det samlede vand flow således omkring 700 l/s. 29

30 Miljø og næringssalte i tal: Affaldsstofferne fra anlægget vil i al væsentlighed bestå af en organisk fækaliedel indeholdende en fosfat- og kvælstofsfraktion og en mængde opløst kvælstof på ammoniumform. I forbindelse med nedenstående tekst er vamtvandsanlægget og sættefiskeanlægget behandlet under et Organiske del: Ved et samlet foderforbrug i varmtvandsanlægget og sættefiskeanlægget på 228 t/år vil der vil i snit blive produceret 80 kg fækalie slam i timen, med et tørstofindhold på 2-3 %, svarende til et totalt volumen på ca. 700 m 3 vådt slam om året, eller ca. 18 m 3 tørstof. Slamfraktionen kan ikke afdrænes fuldstændig, derfor er den nødvendige opbevaringskapacitet på 4 mdr. beregnet ud fra vådt slam med en tørstofprocent på mellem 2-3 % hvilket resulterer i en opbevaringskapacitet på 250 m 3. Slamperkulatet fra mikrosigten i sættefiskeanlægget behandles i en slamtykner, der øger tørstofindholdet i slamperkulatet ved hjælp af afdræning af overflade vandet, overflade vandet ledes tilbage før mikrosigten. Slamtykner Det resterende slamperkulat med et tørstofindhold på ca 6 %udtømmes fra slamtykneren ca, 1 gang pr. døgn gødningen /slammet ledes til dambrugets centrale slamdepot der har en volumen på ca m 3 Kvælstof Den årlige produktion vil være op til 250 ton om året. Til denne produktion skal der bruges ca. 228 ton foder, med et totalt kvælstof indhold på ca kg/år. 30

31 Heraf vil kg indgå i den fiske biomasse der bliver produceret. Af det resterende vil ca kg være indeholdt i fækalie slam fra anlægget, der opsamles i dambrugets centrale slamdepot. Den resterende mængde kvælstof vil overgå på nitrat form, hvoraf en del omsættes i anlægget dog må der forventes en koncentrationen af nitrat N i anlægget på ca mg nitrat N. Fosfor Fosfor indholdet i foderet vil ved 250 ton produktion udgøre i alt ca kg, heraf vil fiskene optage ca kg, hvor de resterende 802 kg overvejende vil indgå i fækalie delen og vil blive opsamlet til udbringning j.f. reglerne om udbringning af husdyrs gødning. Den resterende mængde fosfor kan langt overvejende fældes og overføres til fækalie/gylle tanken. Der vil således til udbringning på landbrugsarealer fra de fuldt recirkulerede anlæg på Skade Dambrug blive produceret et samlet årligt volumen på ca. 700 m 3, med et tørstofindhold på ca. 2-3 % med et samlet fosfatindhold på ca. 800kg, og et kvælstof indhold på ca kg. De pågældende 700 m 3 benævnes teknisk som slam, men burde rettelig kaldes fiske gylle anvendes til jordbrugsformål jf reglen om udbringning af husdyrgødning. Sættefiskeanlæggets energiforbrug Sættefiskeanlæggets samlede energiforbrug fordeler sig på, pumper, blæsere og mikrosigte, under normal drift vil energiforbruget andrage ca kwh. Ved et foderforbrug i sættefiskeanlægget på 500 kg, og en foderkvotient på 0,8 vil den daglige produktion af fisk andrage 625 kg/dag, energiforbruget til produktion af 1 kg fisk kan herefter beregnes til mellem 0,76 kwh 0,96 kwh. Dette energiforbrug udgør ca. ½ af det gennemsnitlige energiforbrug der blev målt på de 8 modeldambrug type tre der deltog i modeldambrugsforsøget. Anlægget er etableret med nødstrømsgenerator der automatisk starter op ved strømudfald. Generatoren bliver testet regelmæssigt. 31

32 Indretning af det traditionelle anlæg Hovedtavle og generatoranlæg Sættefiskanlæg med 7 bassiner med et samlet volumen på 56 m3. 11 stk 1,5 m dybe jorddamme med et samlet volumen på m 3. Et internt vandflow på 235 l/s og et friskvandsindtag på ca. 24 l/s sikrer en recirkuleringsgrad på 85 %. Dambruget er indrettet med 2 mikrosigter en plantelagune på m 2 og 2 biofiltre på i alt 70 m 3. Den specifikke biofilteroverflade er 730 m 2 /m 3 og det samlede biofilterareal er hermed m 2. Ift. bekendtgørelsens indretningskrav ved et relateret foderforbrug på 167,7 tons er plantelagunen på m 2 mindre end bekendtgørelsens krav på m 2. Dambruget har i stedet etableret biofilter og anvender en lille vandmængde, hvilket resulterer i en meget stor opholdstid. Der er et bundfældningsbassin på 324 m 3 Umiddelbart må det vurderes, at dambruget kan få problemer med overholdelse af udlederkrav til kvælstof, såfremt dambruget anvender 167,7 tons foder i det traditionelle anlæg, idet det ikke virker logisk at plantelaguner er placeret før biofilteret, ligesom plantelagunerne har et mindre areal end krævet i bekendtgørelsen. Rækkefølgen på renseforanstaltningerne synes ikke at være optimal ift. nitrifikations- og denitrifikationsprocesserne. Konklusion på dambrugets samlede indretning Skade Dambrug har samlet set en høj grad af recirkulering og effektive renseforanstaltninger, der samlet muliggør en stor produktion indenfor udledningsrammen svarende til F till 88 tons/år. 32

33 3.2 Produktion og foderforbrug Skade Dambrug godkendes til produktion uden foderkvote med et relateret foderforbrug på 167,7 tons, der af ansøger forventes at kunne realiseres i de ikke fuldt recirkulerede produktionsafsnit ved dambrugets miljøgodkendte indretning. Det er dambrugets ansvar, at foder anvendes på et niveau, så udlederkrav overholdes i dambrugets udløb. Ikast Brande Kommune vurderer, at dambruget ikke kan anvende 167,7 tons foder i det traditionelle anlæg, men sandsynligvis omkring 120 tons, mens der er vidde rammer for foderanvendelse i de fuldt recirkulerede afsnit, så det samlede årlige foderforbrug væsentligt overstiger 167,7 tons. Dambruget forventer en maksimalt stående bestand i det traditionelle anlæg på ca. 40 tons i perioden maj-august. 3.3 Energiforbrug Ansøger forventer anvendelse af et energiforbrug på kwh årligt, som i Energi anvendes til returpumpning og beluftning. 3.4 Støj, lugt og vibrationer Støj på dambruget vil forekomme ved brug af pumper, beluftere og i forbindelse med lastbiler, der leverer foder og afhenter/leverer fisk. Døde fisk opsamles dagligt og opbevares i lukket beholder til de afhentes af Bjarnes Fisketransport. Dambrugets drift medfører ikke vibrationer af betydning. 3.5 Udledninger Iltforhold Der er i godkendelsen stillet krav om en iltmætningsprocent på minimum 50 % i udløbet fra dambruget jf. krav i dambrugsbekendtgørelsen, så længe vandforbruget er under 10 % af Qmm, ellers er kravet 70 % iltmætning i udløbsvandet Udlederkrav Dambruget reguleres ved udlederkontrol hvor det lægges til grund at dambrugets F till er 88 tons foder/år. Dambrugsbekendtgørelsen opstiller produktionsbidrag, rensegrader og resulterende årsudledninger: 33

34 Produktionsbidrag Rensegrad Resulterende teoretisk årsudledning total-n kg 7 % kg total-p 431,2 kg 20 % 344 kg BI kg 20 % kg Tabel 6, Standarddambrug med F till på 88 tons. Ved ombygning af dambruget kræves rensegrader jf. nedenstående tabel til et relateret foderforbrug på 1,86 * 88 = 163,7 tons Produktionsbidrag for relateret foderforbrug Rensegrad Max. netto årsudledning (U max ) NH 4 -N kg 55 % 2.868,8 total-n kg 50 % 4.584,8 kg total-p 802 kg 65 % 281,6 kg BI kg 75 % 3.968,8 kg Tabel 7. Max. Udledning ved et relateret foderforbrug på 163,7 tons/år. Der stilles hermed skærpede krav for udledningen af P og BI 5. Dambruget er ansvarlig for at udlederkrav overholdes og om nødvendigt reducere foderforbruget. Dambrugets udledninger indgår i den fosforkvote på 800 kg fra dambrug som i Regionplan 2005 for Århus Amt (landsplandirektiv) er sat for dambrug i gl. Vejle Amt med udledning til Gudensø Målte udledninger Skade Dambrug har i 2004 gennemført et udvidet dokumentationsprogram med 26 prøvetagningsdøgn af dambrugets udledninger fra den traditionelle del af dambruget. Ansøger vurderer at denne måleserie er tilstrækkelig til at dokumentere at dambrugets nuværende indretning har fuldt ud så god resulterende rensegrad som bekendtgørelsens indretningskrav medfører. Miljøklagenævnet har 1. juli 2011 underkendt dambrugets dokumentation, da klagenævnet fandt, at også fodermængden, der blev anvendt i en periode før prøvetagningsdøgn, skulle danne grundlag for beregningerne af dambrugets udledning. Det skyldes at dambrugets opholdstid er meget stor og væsentligt større end 24 timer. Samtidig fandt klagenævnet ikke, at der var dokumentation for 12 måneders drift, ligesom prøvetagningsdøgn ikke som krævet var jævnt fordelt over dokumentationsperioden. 34

og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug Thomas Voldby Tyrstingvej 36, Klovborg 26. juni 2014

og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug Thomas Voldby Tyrstingvej 36, Klovborg 26. juni 2014 Thomas Voldby Tyrstingvej 36 8765 Klovborg 26. juni 2014 Tilladelse til indvinding af grundvand til Skade Dambrug Skade Dambrug har december 2012 søgt om miljøgodkendelse efter dambrugsbekendtgørelsens

Læs mere

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016

Vilkårsændringer til gældende miljøgodkendelse (revurdering) af 12. april 2016 Teknik og Miljø Rakkeby Dambrug v. Aquapri A/S Durupvej 44, Glyngøre 7870 Roslev Dato: 08-06-2017 Sagsnr.: 773-2015-30322 Navn: Jette Vester Direkte tlf.nr.: 99707072 E-mail jette.vester@morsoe.dk Vilkårsændringer

Læs mere

Til Musholm AS. Miljøgodkendelse af Løjstrup Dambrug inklusiv VVM og habitatvurdering

Til Musholm AS. Miljøgodkendelse af Løjstrup Dambrug inklusiv VVM og habitatvurdering Til Musholm AS Miljøgodkendelse af Løjstrup Dambrug inklusiv VVM og habitatvurdering Løjstrup Dambrug Jens Albert Hansen leder af Landbrug og Natur Afgørelse annonceres den: 29. oktober 2014 Klagefristen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Smedebæk til opbevaringsdam på Midtjysk Lystfiskercenter

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Smedebæk til opbevaringsdam på Midtjysk Lystfiskercenter Midtjysk Lystfiskercenter v/svend Jøker Hansen Bakkedraget 9 7163 Ejstrupholm Bygge og Miljøafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Den 3. november 2014 Sags.ID 2014/24410 Sagsbeh.: Lenny Stolborg Tlf. direkte.

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Mønsted Å til dambrugsformål.

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Mønsted Å til dambrugsformål. Mønsted 2 Dambrug Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Mønsted Å til dambrugsformål. Mønsted 2 Dambrug har søgt om tilladelse til at indtage overfladevand fra mønsted Å ved pumpeløsning. Dambruget

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø Nr. Vium Dambrug v. Ejstrupholm Dambrug A/S Løvbjergvej 23 7361 Ejstrupholm Damstrædet 2 Postboks 154 6950 Ringkøbing Tlf. 96 75 30 00 Fax. 96 75 35 35 www.ringamt.dk e-mail:tm@ringamt.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Barslund Klækkeri

Miljøgodkendelse. Barslund Klækkeri TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. november 2013 Sagsnr.: 09.02.15-P19-2-12 Miljøgodkendelse Barslund Klækkeri Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger,

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 8/11 2013 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Jammerbugt Kommunes afgørelse...

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

DCE NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Modtager(e): Miljøstyrelsen

DCE NATIONALE CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Modtager(e): Miljøstyrelsen Modtager(e): Miljøstyrelsen NOTAT FAQ med beregningseksempler på overgang fra foderkvote til udlederkontrol, daglig og årlig udledning, kontrol af udledninger m.v. (bilag 2 i Bekendtgørelse om miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Karup Å til Agerskov Dambrug

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Karup Å til Agerskov Dambrug Agerskov Dambrug v/am Aqua A/S Snaptunvej 57 b, 7130 Juelsminde Bygge og Miljøafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Den 29. august 2013 Sags.ID 2009/66329 Sagsbeh.: Lenny Stolborg Tlf. direkte. 99 69 33

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Miljøgodkendelse. Sdr. Green Dambrug. Sdr. Greenvej 13, 7400 Herning

Miljøgodkendelse. Sdr. Green Dambrug. Sdr. Greenvej 13, 7400 Herning Miljøgodkendelse Sdr. Greenvej 13, 7400 Herning Dato: 21. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning... 4 2. Historik... 4 3. Afgørelse... 5 3.1 VVM... 5 3.2 Miljøgodkendelse... 5 3.3 Høring... 6 3.4

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å.

Midlertidig tilladelse til udledning af spildevand fra Måløv Rens A/S, til Jonstrup Å. Forsyning Ballerup A/S. Ågerupvej 84-86. 2750 Ballerup. MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 1. december 2014 Tlf. dir.: 41750124 E-mail: sbj@balk.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å.

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vindinge Å. Tilladelsen er et tillæg til udledningstilladelsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Møborg Dambrug vedr. nye vilkår for anvendelse og udledning af medicin og hjælpestoffer.

Tillæg til miljøgodkendelse Møborg Dambrug vedr. nye vilkår for anvendelse og udledning af medicin og hjælpestoffer. Møborg Dambrug ApS Møborgåvej 19 Møborg 7660 Bækmarksbro 31. januar 2017 Tillæg til miljøgodkendelse Møborg Dambrug vedr. nye vilkår for anvendelse og udledning af medicin og hjælpestoffer. Tilladelse

Læs mere

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Brogård Bæk til Brogård Dambrug. Indvinding: 45 l/s, 162 m3/time, m3/år.

Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Brogård Bæk til Brogård Dambrug. Indvinding: 45 l/s, 162 m3/time, m3/år. Brogård Dambrug v/kærhede Dambrug Aps Skjernvej 119 6933 Kibæk Bygge og Miljøafdelingen Centerparken 1 7330 Brande Den 3. august 2015 Sags.ID 2014/00701

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING

TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods Krenkerupvej 33 4990 Sakskøbing 26. JUNI 2014 TILLADLESE TIL AT AFLEDE SPILDEVAND FRA KRENKERUP BRYGGERI, KRENKERUPVEJ 33, 4990 SAKSKØBING Krenkerup Gods har den 28. februar 2014 søgt om

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse:

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Godkendelsesdato / offentliggørelse: 16.12 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen...

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek-

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek- A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01022 Ref. Klhou/subjo 5. december 2012 Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Plan, Byg og Miljø 3. april 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer til Kalundborgvej 33, 4460 Snertinge Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 26702348 Faurbogaard v. Henrik Petersen

Læs mere

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen,

Der ansøges om at få udtaget kviksølv og de 7 PAH-er: acenapthen, acenaphthylen, benzo(a)anthracen, dibenzo(a,h)anthrathran, phenanthren, anthracen, Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej 52 Fensmark 4684 Holmegård København J.nr. MST-1272-01253 Ref. Majli/Hechr Den 24. september 2014 Påbud om ændring af vilkår for analyser af spildevand direkte

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale

Planforhold Park og Vej søger om tilladelse til at sprede det komposterede tang på fire kommunale Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Anders Koustrup Sørensen Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger

Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger L. J. Plesner, Dansk Akvakultur Miljøgodkendelse Vandindvindingstilladelse Byggetilladelse/planlov/ naturbeskyttelseslov Afgitring - tilladelse Habitatdirektiv, Vandrammedirektiv,

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006.

Miljøgodkendelse af husdyrbrug efter 12 i henhold til lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, lov nr. 1572 af 20. december 2006. BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug Grønnevej 4 Tilhørende Per Høeg Grønnevej 4 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik- og miljøområdet

Ringkjøbing Amt Teknik- og miljøområdet Ringkjøbing Amt Teknik- og miljøområdet Abildtrup Dambrug Damstrædet 2 Postboks 154 6950 Ringkøbing Tlf. 96 75 30 00 Fax. 96 75 35 35 www.ringamt.dk e-mail:vam@ringamt.dk v. Kjeld Jensen Dørslundvej 92

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Musholm A/S Reersø Havn Strandvejen 101 4281 Gørlev Virksomheder J.nr. MST-1270-01077 Ref. evnis Den 24. januar 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Musholm A/S Reersø Havn, Strandvejen 101, 4281

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Udledningstilladelse. Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg

Udledningstilladelse. Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg DATO 1. februar 2013 SAGS NR. 326-2012-106996 Udledningstilladelse Midlertidig udledning af renset spildevand

Læs mere

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52

Undersøgelsen af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket skal så vidt muligt omfatte følgende anlæg: KYV21 og/eller KYV 22 KYV51 eller KYV 52 Dong Energy Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Roskilde J.nr. MST-1272-00643 Ref. Annje/jojak 23. februar 2012 Påbud om måling af lavfrekvent støj og infralyd fra Kyndbyværket Dong Energy

Læs mere

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R.

Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Tilladelse til udledning af regnvand til Sallinge Å via udløb N21U02R. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak via rørbassin til

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Gelsbro Fiskeri. Haderslevvej 191, 6760 Ribe Matr. nr. 1c, 1d, 1l, 1m og 2a Karkov, Seem

Miljøgodkendelse af. Gelsbro Fiskeri. Haderslevvej 191, 6760 Ribe Matr. nr. 1c, 1d, 1l, 1m og 2a Karkov, Seem Gelsbro Fiskeri Haderslevvej 191 Gelsbro 6760 Ribe (Sendt som E-post) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 23. oktober 2013 Sags id 2012-23811 Sagsbehandler H. Sonne-Frederiksen/jolom Telefon direkte 76 16

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring

Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand fra nyt Vihøj Vandværk under indkøring Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Tilløb til

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012.

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012. Civica Thomas B. Thriges Gade 24 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512410 Fax 65919681

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 39 i lov om miljøbeskyttelse 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 39 i lov om miljøbeskyttelse 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2012 J.nr.: NMK-10-00039 (tidl. MKN-104-00131) Ref.: casri/kisje AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af Ravning

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Vilkår 2.2.28 jf. virksomhedens miljøgodkendelse af 17. december 2001 bortfalder pr. 1. august 2014. Kontrolty pe. Analysemetode 1

Vilkår 2.2.28 jf. virksomhedens miljøgodkendelse af 17. december 2001 bortfalder pr. 1. august 2014. Kontrolty pe. Analysemetode 1 Hanstholm Fiskemelsfabrik Nordre Strandvej 54 7730 Hanstholm Sendt pr. email til: Thorkil Olesen (thorkil@hafimeal.dk) og info@hafimeal.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00047 Ref. Hemhe/Chell Den 27. november

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 Granvænget 15 og 16 Hedelandsvej 4 7400 Herning Herning Kommune

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

Miljøgodkendelse af forsøgsdambruget Ejstrupholm Dambrug (625-29) samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelse af forsøgsdambruget Ejstrupholm Dambrug (625-29) samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Kaj Jensen Løvbjergvej 23 7361 Ejstrupholm Dato Sagsbehandler Brev Journal nr. 17. august 2004 Annette Holm Ejstrupholm Dambrug 8.76.1-99 8.70.51.4-202 Miljøgodkendelse af forsøgsdambruget Ejstrupholm

Læs mere

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle.

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Niels Boserup Saltoftevej 7 4470 Svebølle DATO 4. november 2008 JOURNAL NR. 326-2008-34384 SAGSANSVARLIG Frederik Lund Weinreich/chso PLAN, BYG OG MILJØ Godkendelse

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår

Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår Envidan Att. Johan Pedersen J F Kennedys Plads 1 K, 2.sal 9000 Aalborg email: jpe@envidan.dk Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Tilladelse til udledning af processpildevand i forbindelse med udsyring af boring , tilhørende Lolland Forsyning

Tilladelse til udledning af processpildevand i forbindelse med udsyring af boring , tilhørende Lolland Forsyning Brøndboringsfirmaet Brøker A/S Spånnebæk 7 4300 Holbæk 20. december 2016 Brevid: 3890181 Sagsnr.: 347049 Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Postadresse Jernbanegade 7 4930 Maribo Tlf.: 54 67 67

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Aabenraa Kommune imødekommer ansøgningen om forlængelse af udnyttelsesfristen.

Aabenraa Kommune imødekommer ansøgningen om forlængelse af udnyttelsesfristen. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Digital annoncering Tlf. : 73 76 76 76 Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-05-2012 Sagsnr.: 12/26040 Dok.nr.: 8 Kontakt: Susanne Niman

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald.

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 110, Postboks 209 5100 Odense C Att.: Civilingeniør Rasmus Olsen Kun sendt pr. e-mail til rao@hjhansen.dk Aarhus J.nr. AAR-430-00358 Ref. anaje/katam Den 21.

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag A. HKScan Denmark A/S Tværmosevej 10 7830 Vinderup Virksomheder J.nr. MST-1270-01079 Ref. Anaje/amklo Den 17. marts 2014 Sendes via digital post til CVR nr.: 25 17 75 09 Afgørelse om at etablering af nyt

Læs mere

Forudsætninger hjælpestofberegninger Bilag 5

Forudsætninger hjælpestofberegninger Bilag 5 Forudsætninger hjælpestofberegninger Bilag 5 Hoven Mølle Dambrug. Tillæg til miljøgodkendelse Nedenstående oplysninger er oplysninger fra dambrugets konsulent. Hjælpestoffer Kontrolperiodens længde Med

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013

Trolddal Aps Trolddalsvej Solbjerg. Natur og Miljø. Den 15. marts 2013 Trolddal Aps Trolddalsvej 7 8355 Solbjerg Den 15. marts 2013 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted.

Afgørelse efter 19 om udbringning af spildevandsslam på landbrugsareal tilhørende Egehøjgård I/S v. Mogens Hvid, Voer Færgevej 41, 8950 Ørsted. Mogens Hvid Voer Færgevej 41 8950 Ørsted Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 23. 09. 2015 Reference: Søren Kepp Knudsen Tlf.: 89 59 40 21 E-mail: skk@norddjurs.dk Journalnr.: 15/15484 Afgørelse efter 19 om

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Bådklubben Vidå v/ Formand Henrik Marcussen Strucksalle 58 A 6270 Tønder. Udkast - Tilladelse til uddybning af havnebassin i Vidå ved Lægan

Bådklubben Vidå v/ Formand Henrik Marcussen Strucksalle 58 A 6270 Tønder. Udkast - Tilladelse til uddybning af havnebassin i Vidå ved Lægan Bådklubben Vidå v/ Formand Henrik Marcussen Strucksalle 58 A 6270 Tønder Teknik og Miljø Team Natur og Vandløb Direkte tlf.: 74929196 Mail: ninjoh@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-17-13 KS: KK dd-mm-åååå

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup

Løvbjergvej 23B, 7361 Ejstrupholm. 10au, Hallundbæk gde., Ejstrup EJSTRUPHOLM DAMBRUG A/S Løvbjergvej 23 Hallundbæk, 7361 Ejstrupholm 25. januar 2011 Indvindingstilladelse - Ejstrupholm Dambrug Foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand til dambrugsdrift Beliggenhed

Læs mere

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej

Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej Skift i dyretype- afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen Bøgeskovvej 18, 8355 Solbjerg Aarhus Kommune har den 3. maj 2013 modtaget anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens

Læs mere