Elbiler som taxier. Forberedelse af flådeprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elbiler som taxier. Forberedelse af flådeprojekt"

Transkript

1 Elbiler som taxier Forberedelse af flådeprojekt

2 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th København K T: F: Web: 2 Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

3 Indhold 1 Formål, baggrund og konklusion Formål Baggrund Konklusion Erfaringer fra andre eltaxa projekter El-taxa projekter Anvendte biltyper i el-taxa projekterne Barrierer Lovgivningsmæssige barrierer Plads i bilen Aktionsradius og ladetid Økonomi Muligheder Profilering af Taxa Eltaxaer som ambassadører for elbiler: Test af elbiler Særlige privilegier Teknologi Kørselsmønster Ladeanlæg Biler Oplæg til demonstrationsprojekt Indhold Konsortium: Økonomi og tidsplan Forventet CO2 besparelse i demonstrationsprojektet Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

4 1 Formål, baggrund og konklusion Projektet er en forberedelse af et flådeprojekt for Taxa 4x35. I flådeprojektet skal op til 30 elbiler anskaffes og demonstreres som el-taxaer. Projektet omfatter Som en del af projektet er eksisterende erfaringer med el-taxaer undersøgt, og barrierer og muligheder for anvendelse af elbiler inden for taxabranchen er afdækket. Krav til el-biler for, at de kan anvendes til taxaer, er identificeret, og forskellige elbil-teknologier er sammenlignet med henblik på at udvælge teknologier til demonstrationsprojektet. Desuden er taxaers kørselsmønstre analyseret, og der er opstillet en model for økonomien for vognmændene i demonstrationsperioden. Projektdeltagere Projektet er igangsat af Taxa 4x35. Øvrige deltagere i projektet er Teknologisk institut og Ea Energianalyse. Projektet er støttet af Energistyrelsens Forsøgsordning for Elbiler og gennemført i perioden maj januar Formål Som det er i dag, er der begrænset incitament for den enkelte selvstændige vognmandsforretning til at indgå forsøg omkring anvendelse af vogne med alternative drivmidler. Det er et mål med projektet at afdække barrierer og muligheder, herunder i relation til taxilovgivningen, økonomi, øgede krav til sikkerhed, komfort mm. Det er endvidere et mål at afklare hvad der skal til for at overkomme disse barrierer, således at vognmænd tilknyttet Taxa 4*35 ønsker at deltage i et eventuelt efterfølgende flådeprojekt. Endelig er det et mål at samle et forpligtende konsortium, der kan gennemføre et flådeprojekt med afprøvning og demonstration af op til 30 el-taxaer efter Olieafhængighed og CO2 fra transport 1.2 Baggrund CO2 udledning fra transport er en af de klimaudfordringer, det hidtil har været sværest at løse. Transportsektoren udgjorde i % af det samlede energiforbrug i Danmark, og sektoren stod for 65 % af det samlede olieforbrug 1. Hertil kommer at transportsektoren er næsten 100 % afhængig af olie, hvilket i stigende grad er en knap resurse. Transportbehovet forventes fortsat at stige både globalt og i Danmark, og konventionelle biler med forbrændingsmotor baseret på benzin eller diesel har svært ved at reducere CO2-1 Klimakommissionen 4 Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

5 emissionerne markant. Biobrændstoffer kan udgøre en del af løsningen, men der sættes i stigende grad spørgsmålstegn ved bæredygtigheden i en markant biobrændstofstrategi. Regeringen ønsker at fremme energieffektive køretøjer, herunder el-biler, for at et lavere CO2-udslip fra sektoren kan bidrage markant til at nå klimamålsætningerne 2. Elbiler som en del af løsningen Elbiler vurderes af mange at være en forudsætning for at CO2-emissionen og olieafhængigheden fra vejtransport kan nedbringes på en bæredygtig måde på længere sigt. Samtidig vil en øget andel af elbiler i bilparken være med til at reducere støj- og partikelemissioner fra transportsektoren. Udvikling i elsystemet I afrapporteringen fra Klimakommissionen i september 2010 beskrives et fremtidige energisystem der i høj grad baserer sig på el (40 70 % mod 20 % i dag), hvor vindkraft er den helt dominerende energikilde. Den nuværende regering har i sit regeringsgrundlag Et Danmark der står sammen udmeldt visioner om 50 % vindkraft i elforsyningen i 2020, en el- og varmesektor der er 100 % baseret på vedvarende energi i 2035 samt at hele Danmarks energisektor i 2050 skal være baseret på VE. Danmark er del af et internationalt elmarked, der er underlagt et CO2 kvotesystem, og der er forskellige metoder til at bestemme CO2-emissionen ved et øget elforbrug. En robust metode vurderes dog at være anvendelse af den langsigtede marginale elproduktion. Med de visioner der ligger for Danmark og for de øvrige EU lande, vurderes det her, at CO2 emissionen fra eltaxaer med anvendelsen af denne beregningsmetode bliver væsentligt lavere end ved traditionelle taxaer og over de kommende årtier falder mod nul. Medvirkende hertil er, at elbilens energieffektivitet er væsentligt højere end traditionelle bilers. 2 Regeringsgrundlag, oktober Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

6 Energitjenester fra elbilers batterier Samtidig udgør batterierne i en elbilpark en lagerkapacitet, som potentielt kan levere tjenester til el-systemet. Dette kan gøre det billigere at integrere en større mængde fluktuerende vedvarende el-produktion, f.eks. fra vindmøller. Elbiler ses derfor som den væsentligste del af løsningen i forhold til på længere sigt at reducere CO2 udledningen fra transportsektoren markant. Taxa test af elbiler Taxakørsel giver mulighed for at opnå mange timers driftserfaring med elbiler på få år. Endvidere kører taxaer mange km, hvilket vil være med til at flytte mange transportkilometer til elbiler og tilsvarende reducere CO2 udledningen. Relation til taxa kunder El-taxaer ses som en god måde at formidle konkrete erfaringer med elbiler til de mange taxa-kunder, som herved vil få mulighed for at køre i en elbil. Det formodes samtidig at et taxiselskab med elbiler vil kunne tiltrække flere kunder, da mange firmaer efterspørger klima- og energivenlige transportformer. 1.3 Konklusion Erfaringer fra andre projekter 9 forskellige udenlandske eltaxa projekter er undersøgt. Informationsniveauet er lavt/svingende, men for de projekter, hvor der er opnået erfaringer, og hvor disse er tilgængelige, er der gennemgående udfordringer med rækkevidden. Dels stemmer den faktiske rækkevidde ikke overens med den specificerede rækkevidde, og dels matcher elbilernes formåen ikke helt taxaers behov. Mht. de økonomiske forhold er det svært at drage nogle brugbare erfaringer, da støtteordninger og øvrige økonomiske regimer ikke er sammenlignelige i de forskellige lande. Barrierer En række potentielle barrierer er afdækket, herunder lovgivningsmæssige, tekniske og økonomiske. Det har vist sig at det ikke er lovgivning, der giver anledning til problemer for at anvende elbiler som taxaer, men derimod snarere pladsmæssige begrænsninger i elbilerne, begrænset aktionsradius og økonomiske forhold. Plads Selvom udvalget af fabriksfremstillede elbiler stadig er relativt lille, så findes der biler på markedet, som størrelsesmæssigt kan fungere til taxakørsel. De er dog mindre end de biltyper som normalt anvendes til taxakørsel, og især bagagepladsen er mindre end i traditionelle taxaer. 6 Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

7 Holdbarhed Der er i sagens natur ikke langtidserfaringer med de eksisterende elbilstyper til taxadrift. Der er derfor usikkerhed om bilernes robusthed, både hvad angår bilernes almindelige funktioner og de funktioner som knytter sig til den nye elbilsteknologi (styring, automatik, batteri m.m.). Aktionsradius Aktionsradius for elbiler er begrænset set i forhold til traditionelle taxaer. Dette forventes kun i begrænset omfang at resultere i at chaufføren må afvise kunder, da kun en mindre andel af turene i København er lange. Chaufføren kan derimod risikere at miste ture pga. begrænsning i bagageplads samt ventetid ved opladning/batteriskifte, hvilket kan resultere i en betydelig omkostning. Økonomi Økonomi er en udfordring, især pga. elbilens lavere værdi ved videresalg. Hertil kommer den nødvendige infrastrukturopbygning (batteriskiftestation og ladestandere), slidtage på batterier samt risiko for tabt driftstid ved opladning, batteriskift, uforudsete hændelser m.m. Dette opvejes i et vist omfang af sparet brændstof, men der er behov for et tilskud såfremt elbiler skal være attraktive til taxakørsel i Danmark under de nuværende rammebetingelser. Elbilens forventede lavere værdi ved videresalg skyldes tre ting: Biler til taxakørsel købes til reducerede afgifter, og kan efter km videresælges til private uden yderligere afgifter. Der tales om, at bilen afgiftsmæssigt er frikørt. Videresalgsprisen vil på grund af den private købers sparede afgifter derfor kun ligge lidt lavere end vognmandens indkøbspris for en ny vogn. Elbiler er generelt afgiftsfritaget for private, og køberen har derfor ingen afgiftsfordel. Dette reducerer elbilens værdi ved videresalg betragteligt. Elbiler er en relativt ny teknologi der må forventes at have relativt stort værditab de første år (overhales teknologisk af kommende elbilsmodeller). Det er i denne sammenhæng vigtigt at understrege, at staten gennem støtte til et demonstrationsprojekt for eltaxaer ikke nødvendigvis har mérudgifter sammenlignet med en referencesituation, hvor en privat køber en elbil, og en taxavognmand køber en traditionel dieseldrevet taxa på de afgiftsvilkår som gælder. Der er i princippet blot tale om, at en generel afgiftsreduktion for taxabiler omdannes til et direkte tilskud. 7 Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

8 Såfremt der kan opnås det nødvendige projekttilskud, er der ingen af de identificerede barrierer, der er afgørende hindringer for et demonstrationsprojekt. Der skal dog udvises fleksibilitet i forhold til pladskrav i de elbiler, som er tilgængelige de kommende år, og der skal udvises en vis risikovillighed hos de vognmænd som evt. vælger at deltage i et demonstrationsprojekt samt hos de virksomheder som opbygger den nødvendige infrastruktur. Flere kunder Muligheder Der er identificeret en række muligheder for taxa, ved at introducere elbiler. Dels forventes det at der vil kunne tiltrækkes flere kunder til 4x35, både ved at positionere sig bedre i forhold til andre taxaselskaber, men også ved at flere vælger at benytte taxa, hvis taxa får et mere grønt image. Særlige privilegier Der er arbejdet med opnåelse af særlige privilegier for eltaxaer, såsom særlige baner i Lufthavnen og ved Hovedbanegården, særlige holdepladser med ladere mm. Der har været vist velvilje overfor projektet, og det forventes at flere af disse privilegier vil kunne udmøntes i praksis, hvis demonstrationsprojektet bliver en realitet. Demonstration af elbiler Der er mange muligheder for at promovere en bredere anvendelse af elbiler ved at benytte dem som taxaer, idet mange ser dem, får mulighed for at prøve at køre i dem (som passager) og kan få information om dem. Anbefalinger til demonstrationsprojekt Der er anbefalet to koncepter for opladning til flådeprojektet: batteriskifte og hurtigladning. Der er anbefalet to elbiler til flådeprojektet: Nissan Leaf og Renault Fluence. Der kan dog nå at komme nye elbiler på markedet inden for det næste halve år, som kan gøre det relevant at se på andre elbiler. Oplæg til demonstrationsprojekt Der er samlet et konsortium, demonstrationsprojektet er beskrevet og der er indsendt ansøgning om tilskud til demonstrationsprojektet. Den forventede CO2 besparelse ved gennemførelse af projektet er beregnet til ca. 500 ton over 2 år. Samlet set kan det konkluderes at der på baggrund af nærværende analyser er skitseret et realistisk demonstrationsprojekt, der er samlet et konsortium og der er søgt om midler til gennemførelse af demonstrationsprojektet. 8 Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

9 Resultaterne fra projektet er præsenteret på Eltaxakonferencen 8. november i Dansens hus, hvor der var oplæg fra: Niels Kaae, direktør i TAXA 4x35 Kristian Møller, Energistyrelsen Kjeld Nørregaard, Programleder Elektrisk Transport på Teknologisk Institut Felicia Fock, Ea Energianalyse Ayfer Baykal, Teknik og Miljø borgmester Københavns Kommune På konferencen deltog ca. 80 personer fra taxabranchen, miljøorganisationer, billeverandører, infrastrukturoperatører, journalister, offentlige institutioner og andre virksomheder. 9 Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

10 2 Erfaringer fra andre eltaxa projekter Der er en række planlagte, igangværende og gennemførte el-taxa projekter at finde internationalt, og deres erfaringer kan bidrage til forberedelsen af et dansk el-taxa projekt. Der er blevet søgt efter projekter, via nettet og rapporter, og kriteriet har været, at der skulle være mindst to el-taxaer i fuld drift, for at projektet ville blive undersøgt nærmere. Det har resulteret i, at der er fundet ni el-taxa projekter fordelt over landene Japan, USA, Mexico, Irland, Holland (to projekter) og Kina (tre projekter). Disse er alle forsøgt kontaktet, og der er opnået respons fra fem af projekterne men med begrænset udbytte. For de fleste projekter findes der i bilag links til informationen, der ligger til grund for nedenstående opsummering. Japan, Tokyo Electric Taxi Company 2.1 El-taxa projekter Dette projekt var centreret om Better Place s første batteriskiftestation. Oprindeligt var projektet planlagt som et 90 dages demonstrationsprogram, men det blev forlænget pga. stor publikumsinteresse og kørte fra 26. april til 21. december Tre ombyggede Nissan Qashqai kørte i denne periode tilsammen kilometer med passagerer og gennemførte batteriskift, inklusive mange demonstrations-skift. Det gennemsnitlige batteri-skifte tog kun 59,1 sekunder at fuldføre. Der er ikke tilgængelige oplysninger om evaluering af performance; energiforbrug, økonomi mm. USA, Bay Area EV taxi Et nyt Better Place projekt startede i oktober Projektet er en opskalering af Tokyo projektet. Det indledes med seks Renault Fluence lignende biler, men vil blive udvidet med yderligere 55 biler i Disse biler forventes at være andre typer end Fluence, da der sandsynligvis vil være flere modeller på markedet i Der bliver bygget to batteriskiftestationer i 2012 og yderligere to i Projektet er støttet med 12 millioner $. Grundet den nylige opstart, så foreligger der ingen resultater fra projektet endnu. Mexico, Mexico City Projektet startede i September 2011 med tre Nissan Leaf biler, og der er planer om at have 100 Leaf i drift ved årsskiftet 2011/12. Projektaktørerne er kommunen i Mexico City, General Electric og Nissan. Da projektet er nystartet, foreligger der ikke nogle resultater endnu, og informationen er yderst sparsom. Aktuelt findes der ikke officiel formidling af projektet på engelsk. 10 Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

11 Irland, National Radio Cabs & Electricity Supply Board Den irske pendant til energinet.dk, Electricity Supply Board (ESB), har købt to el-biler, som de har stillet til rådighed for taxaselskabet National Radio Cabs i Dublin til fri afbenyttelse. Projektet startede i juni Der er tale om en Peugeot Expert people carrier og en Nissan LEAF. Det daglige kørebehov er 120 km, og bilernes rækkevidde er ikke helt tilstrækkelig, så vognmændene er nødt til at tage forholdsregler sidst på dagen. Direktør i NRC, Liam Brady, siger, at dagsbehovet klares med en opladning og det koster 3 euro, som kun er 10% af deres normale daglige brændstofudgifter, og derfor formoder han, at det er en mere favorabel forretningsmodel. Han har dog ikke lavet opgørelser, så de nøjagtige tal kendes ikke. Holland, Taxicentrale Amsterdam TCA startede et projekt i maj 2011, hvor 10 el-biler er i fuld drift. Der er tale om fem MicroVett Fiat Doblo med en rækkevidde på 150 km og en stykpris på DKK, samt fem ombyggede engelske taxi, som der ikke findes yderligere specifikationer på. Projektet er støttet med 1,6 mill DKK af Amsterdam kommune. Holland, Prestige Green Cab i Utrecht Projektet startede i 2011 med seks elbiler; Nissan leaf og Mitsubishi i-miev, og målet er at have 40 el-taxaer i Formålet er at teste anvendeligheden af de elbils-modeller, der kommer på markedet som el-taxa er. Projektet er støttet med 2 mill euro over to år. Kina, Beijing EV-fleet Projektet startede i marts 2011, hvor 50 Foton Midi el-biler med en opgivet rækkevidde på 140 km er i drift i Beijing-forstaden, Yanqing. Ifølge taxachaufførene, så kan Foton bilerne kun køre 60 km/t og ikke de 160 km/t som ellers er specificeret. Kina, Hangzhou New Energy Taxi Company Projektet startede i januar 2011 med 30 ombyggede biler; 15 Zotye Langye/multipla og 15 Haima Freema. Den højeste opnåede rækkevidde er 93,7 km. Projektet fik et kraftigt tilbageslag i april 2011, da en defekt batteripakke gjorde at en bil brød i brand. Alle bilerne blev trukket tilbage og der gik 3 måneder før de var i drift igen. De oprindelige planer om at opskalere projektet til 200 biler er blevet sat på hold. Kvalitetsniveauet er generelt lavere på ombyggede biler end OEM biler, der fra fabrikken er opbygget som elbiler. Kina, Pengcheng e-taxi Dette er det største og bedst dokumenterede projekt. Projekt, som omfatter 50 BYD e6 elbiler, startede i april 2010, og kørerstadig. Elbilerne kører 141 km pr. opladning, men det daglige behov er 350 km. Der er installeret seks ladestationer og en fuld opladning tager 1,5 eller 4,5 timer afhængig af 11 Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

12 oplade-metode, som dog ikke er nærmere specificeret. Efter projektet havde kørt i et år, blev tallene opgjort, og der blev konstateret en driftsbesparelse på 70% i forhold til konventionelle biler til taxa-kørsel. En af årsagerne til driftsbesparelsen er, at elbilerne er fritaget for udgifter til taxa-tilladelsen, imens de andre taxa er i Shenzhen området ikke slipper for at afholde denne. Udover denne subsiduering, støtter myndighederne også direkte ved anskaffelse af elbilen; i dette konkrete tilfælde er Pengcheng e-taxi blevet støttet økonomisk med 40 % af bilens købspris. Uden subsidier koster en eltaxa 173 % mere end en konventionel taxa, men med subsider er anskaffelsesomkostninger for en el-taxa inklusive taxa-bevilling 30,% billigere end den konventionelle taxa. Også på de løbende omkostning er indtjeningen per el-taxa bedre primært på grund af lavere energiomkostninger. Der foreligger planer om at opskalere projektet til 3/500 biler, samt kraftigt at udvide antallet af ladestationer. 2.2 Anvendte biltyper i el-taxa projekterne Flere forskellige biltyper er anvendt i de ni undersøgte projekter, og deres specifikationer oplistes her: Foton Midi Rækkevidde km (140 km i projektet) 24 kwh batteri - LiFePO4 160 km/t 80 kw motoreffekt peak Ladetid: 8 timer ved 220V Ladetid: 30 min til 70 % ved hurtigladning Vægt: Ukendt Passagerer: Ukendt Pris i Kina: ~ DKK Zotye M300 Rækkevidde á 200 km 25 kwh batteri 110 km/t 27 kw motoreffekt peak Ladetid: 6-8 timer ved 220V Ladetid: 20 min til 80 % ved hurtigladning (380V) Vægt: Ukendt Passagerer: Ukendt Pris: Ukendt 12 Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

13 Haima Freema MPV BYD e6 Peugeot eexpert Tepee Rækkevidde á 160 km Ukendt batteri-størrelse - Li- FePO4 Forbruger 16 kwh per 100 km 90 km/t 40 kw motoreffekt peak Ladetid: Ukendt timer ved 220V Ladetid: 2 timer ved hurtigladning Vægt: kg Passagerer: 5 Pris i Kina: ~ DKK Rækkevidde km 141km i projektet Angiveligt 72 kwh batterikapacitet 140 km/t 75 kw motoreffekt peak Ladetid: Ukendt timer ved 220V Ladetid: 10 min til 50 % ved hurtigladning Vægt: kg Passagerer: 5 Pris i Kina: ~ DKK 150 km rækkevidde 43 kwh batterikapacitet 100 km/t 30 kw (60 kw peak) motoreffekt Ladetid: 8,5 timer ved 220V Ladetid: Ukendt ved hurtigladning Vægt: kg Passagerer: 5 Pris: Ukendt 13 Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

14 Renault Fluence ZE Nissan Leaf MicroVett Fiat Doblo 185 Km rækkevidde 22 kwh batterikapacitet 135 km/t 70 kw motoreffekt peak Ladetid: Ukendt ved 220V Ladetid: Ukendt ved hurtigladning Batteriskift: 1-4 minutter Vægt: kg Passagerer: 5 Pris: DKK (uden batteri) Abonnement nødvendig hos Better Place 160 km rækkevidde 24 kwh Batterikapacitet 100 km/t 80 kw motoreffekt peak Ladetid: 14 timer ved 230V/10A Ladetid: 30 min til 80 % ved hurtigladning Vægt: kg Passagerer: 5 Pris: DKK 150 km rækkevidde 43 kwh batterikapacitet eller 18 kwh hurtigladningsbatteri Ukendt tophastighed Ukendt motoreffekt peak Ladetid: 5-8 timer ved 400V Ladetid: 10 min ved hurtigladning Vægt: Ukendt Passagerer: 5 Pris: DKK 14 Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

15 3 Barrierer I starten af projektet var der en forventning om, at der ville være alvorlige lovgivningsmæssige barrierer mht. krav til størrelse af bil (min. antal passagerer), forbud mod at bestillingskontorer forfordeler nogle vogne (elbiler eksempelvis) samt forbud mod at afvise kunder, f.eks. pga. begrænset kørselsradius. Disse barrierer er undersøgt ved at granske lovgivningen på området, gennem diskussion med vognmænd, samt ved at afholde møder med Peter Malthesen fra Trafikstyrelsen og Birgitte Rasmussen fra Taxinævnet for region hovedstaden. Størrelsen af bil har vist sig i højere grad at være en praktisk udfordring frem for en lovgivningsmæssig barriere, hvilket beskrives nærmere nedenfor. Forestillingen om at bestillingskontorer ikke må forfordele nogle vogne frem for andre, har vist sig ikke at være en reel begrænsning i forhold til eltaxakørsel. Det vil være muligt for kunder at bestille en eltaxa, uden at de traditionelle vogne hermed kan siges at blive diskrimineret. Mht. lovgivningsmæssig barriere mod at afvise kunder, så har det vist sig, at der heller ikke her er regler i loven eller andre steder, der hindrer at man afviser kunder pga. begrænset kørselsradius. Der er ikke et krav om at en chauffør skal tage en tur, hvis batteriet eksempelvis ikke er tilstrækkeligt opladet til at kunne gennemføre turen. De væsentligste barrierer ser således ud til at være; Begrænset udbud af store elbiler, begrænset/tidskrævende opladning, samt den økonomiske risiko for vognmanden. 3.1 Lovgivningsmæssige barrierer Indledningsvis i projektet blev der peget på følgende lovgivningsmæssige rammer, som kunne være barrierer for anvendelse af elbiler som taxaer: 1. Biler anvendt til taxa skal kunne rumme 5-9 personer 2. Taxaer skal kunne medbringe barnevogn eller cykel 3. Alle taxaer skal være tilsluttet et bestillingskontor a. alle tilsluttede vogne er forpligtiget til at køre angivne ture b. bestillingskontoret må ikke forfordele nogen vogne Pkt. 1 og 2 har vist sig i højere grad at være praktiske udfordringer, dette beskrives i afsnit Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

16 Alle tilsluttede vogne er forpligtiget til at køre angivne ture Der er ikke noget lovgivningsmæssigt krav til hvor langt en taxa skal kunne køre, og en vognmand må derfor gerne afvise en kunde, hvis batteriet ikke rækker til hele turen samt tur tilbage til lademulighed. Bestillingskontoret må ikke forfordele nogen vogne Ifølge bekendtgørelse 220 kap 4, 18, styk 5 skal bestillingskontoret etablere en vagtordning, således at bestilling på kørsel hurtigst muligt kan efterkommes på enhver tid af døgnet. Dette påbud angår bestillingskontoret og ikke den enkelte vognmand. Den enkelte vogn er dog forpligtiget til at køre anviste ture, og bestillingskontoret må ikke forfordele nogen vognmænd frem for andre. I region hovedstaden er det taxinævnet, der afgør om alle vognmænd i et bestillingskontor er behandlet lige. Der har i projektet været afholdt møde med Birgitte Rasmussen fra Taxinævnet for region hovedstaden. Her er problematikken vedr. forfordeling af vogne blevet drøftet. Der forventes ikke nogle problem mht. forfordeling af eltaxaer. Der vil eksempelvis være muligt at oprette en særlig bestillingsvej for eltaxaer i bestillingskontoret uden at dette ses som en forfordeling. 3.2 Plads i bilen Antal passagerer Der er både bland kunder og chauffører almene forventninger til størrelsen af en bil anvendt til taxakørsel, og der er tillige lovkrav herom. Iht. kap 1, 3 i bekendtgørelse 399 af 4/52006 om særlige krav til taxaer m.v. skal en bil være indrettet til 5-9 personer, for at kunne anvendes som taxa. Ganske få relevante elbiler lever op til dette krav. Mulighed for dispensation I starten af projektet var det en forventning, at det ville være nødvendigt at søge om dispensation fra bekendtgørelsen for at opnå mulighed for at afprøve flere forskellige typer elbiler. Trafikministeren har bemyndigelse til at give en sådan dispensation. Det ser ud til at en sådan dispensation ikke bliver nødvendig, idet der anbefales 2 elbiler, som begge er indrettet til 5 personer. Skulle det i et senere demonstrationsprojekt vise sig hensigtsmæssigt at anvende andre elbiler, er det ikke usandsynligt at Trafikministeren har viljen til at give en dispensation. 16 Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

17 Bagage, herunder cykler og barnevogne Det er undersøgt, om der er forhold i taxilovgivningen vedr. krav til bagagerummet, som sætter begrænsninger for anvendelse af elbiler som taxaer. Bagagerum Det er fundet at der ikke er noget lovmæssigt krav om at bagagerummet skal have et vist rummål til brug for bagage. Det er dog en praktisk barriere at bagagerummet i elbiler er mindre end i typiske taxaer, og dette kan betyde at taxachaufføren i visse tilfælde vil være nødt til at afvise kunder med meget bagage, eks. til/fra lufthavnen. Cykel eller barnevogn Udvikling af batterier Der er et lovmæssigt krav om at taxaer skal kunne medtage cykel eller barnevogn, idet en taxi skal være forsynet med bagagebærer, bagagerum eller lignende, således at passagererne kan forlange enten én barnevogn eller én cykel medbragt (jf. Bekendtgørelse 399 Kap styk 6). For at leve op det dette, kan der udformes stativer til cykel eller barnevognsstel, således at disse kan placeres uden på bilen, som det også er tilfældet for andre taxaer. 3.3 Aktionsradius og ladetid I takt med de seneste års kommercielle gennembrud for de forskellige typer af litiumbatterier, er kørselsradius øget og batterivægt reduceret. Batterierne anses i disse år for at være inde i en rivende udvikling, blandt andet på grund af forventningerne om et egentligt gennembrud for elbiler i transportsektoren. Udviklingsindsatsen i disse år tager især sigte mod a) billiggørelse, b) øget energitæthed samt c) øget holdbarhed. Indenfor alle disse tre hovedområder forventes betydelige forbedringer år for år over de kommende 10 år. Aktionsradius På trods af at kørselsradius øges i takt med udviklingen af bedre batterier, er det dog usandsynligt, at elbiler indenfor en overskuelig tidsperiode vil opnå en kørselsradius, der minder om den som traditionelle benzin- eller dieseldrevne biler har. Kørselsradius for elbiler er dog stærkt afhængig af kørselsforhold, herunder hastighed, kørselsstil og om varme/ac er tilsluttet eller ej. Eksempelvis kan kørselsradius være 3 gange så lang ved kørsel i et jævnt tempo omkring 60 km/t uden AC frem for på motorvej med AC tilsluttet 3. Mulighed for hurtig optankning For at anvende elbiler til taxakørsel i nærmeste fremtid, vil det være helt nødvendigt, at bilerne har mulighed for at tanke op uden alt for stort tidsforbrug. Dette er muligt med 2 teknologispor, som begge stadig vurderes at være i deres tidlige demonstrationsfase: Batteriskifte og hurtigladning. 3 Præsentation fra Nissan 17 Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

18 Afvise ture pga. begrænset aktionsradius Den begrænsede aktionsradius er, som tidligere omtalt, ikke en lovgivningsmæssig barriere, men derimod en praktisk og/eller økonomisk barrierer. Der vil være lange ture, som chaufføren er nødt til at sige nej til fordi de ikke kan være sikre på at kunne nå tilbage til en oplademulighed, før batteriet er løbet tør. Antal lange ture For taxaer tilknyttet TAXA 4x35 er antallet af lange ture dog ikke så højt, at det har en væsentlig indvirkning på vognmandsøkonomien. Beregninger foretaget på baggrund af TAXA 4x35 s kørselslog viser, at det i perioden fra torsdag den til søndag den kun var 0,3 % af turene, der var på over 50 km og kun var 2,7 % af turene, der var på over 25 km. Hvis der ikke er mulighed for hurtig optankning, vil antal kørte km pr. dag være væsentligt begrænset, og der kan kun køres taxa i få timer, eller evt. på væsentligt andre forudsætninger end i dag (eks. kun køre når der er kunder i vognen, og al ventetid foregår på holdeplads frem for kørende). Selv med mulighed for hurtig optankning, vil ladetiden være en økonomisk barriere. Ladetid Ladetiden er stærkt afhængig af hvilken ladeteknologi, der anvendes. Almindelig opladning Ved almindelig langsom ladning, kan det tage op til 8 timer at oplade at tomt batteri. For taxaer, som kører op til 24 timer i døgnet, er dette ikke en holdbar løsning. Hurtig ladning Ved anvendelse af hurtigladere kan ladetiden reduceres til ca minutter for at oplade batteriet 80 %. Hvis der ikke er mange hurtigladere, men derimod en række taxaer, som benytter dem, så kan der opstå køer ved hurtigladerne. Det vil medføre ventetid, som er en udgift for taxachaufføren/vognmanden. Batteriskifte På en batteriskiftestation kan batteriet skiftes på ca. 5 minutter. Herved er barrieren ved øget tidsforbrug på optankning stærkt reduceret. Der skal dog stadig tages højde for, at der ikke er batteriskiftestationer i samme omfang, som der er benzintanke, så der vil dels gå tid med evt. at køre en omvej, samt risiko for at holde i kø til batteriskiftestationen. Der er således i dag endnu ikke teknologi/infrastruktur på plads, som 100 % kan løse barrieren vedr. ladetid. Der vil i et demonstrationsprojekt være udfordringer, enten med langsom ladetid, med kø til ladeanlæg eller med tidsspilde for at køre omveje til ladeanlæg. 18 Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

19 3.4 Økonomi De økonomiske forhold for vognmanden er undersøgt. Vognmandsøkonomien uden tilskud viser sig at være ringere ved investering i en elbil frem for en traditionel bil. Dette skyldes primært afgiftsfritagelse for elbiler samt tabt driftstid pga. ventetid ved opladning. Afgiftsreduktion for taxaer. Afgiftsfritagelse for elbiler for alle Investering og gensalgspris En stor del af vognmandsforretningens økonomi i dag ligger i det forhold at en vognmand ved frikørsel kan sælge sin vogn til almindelig markedspris og at han har købt den med lavere afgift. Samme forhold gør sig ikke gældende ved anskaffelse af en elbil som taxa, idet elbilen er afgiftsfritaget for alle. Afgiftsfritagelse af elbiler udhuler den økonomiske fordel, vognmænd almindeligvis har ved at købe almindelige biler uden afgift med mulighed for videresalg på et afgiftsbelagt marked efter 2-3 år. Normalt er værditabet for en traditionel taxa således kun ca kr., hvorimod der må forventes et væsentligt højere værditab for en elbil, som kan købes af alle uden afgifter. Værditab for traditionel taxa I nedenstående økonomiopstilling er det antaget at en traditionel taxa kan købes for kr. (inkl. reduceret afgift) og sælges efter 2 år til på det afgiftsbelagte marked. Disse priser svarer til en bil med en værdi på ca kr. eks afgifter. Denne bil ville som taxa få tillagt en afgift på ca kr., hvilket er 70 % af bilens værdi over kr. For privatpersoner ville bilen koste ca kr. fra ny inkl. afgifter, idet der tillægges afgift på 105 % for værdien op til og 180 % for værdien over kr. Investeringsomkostninger for eltaxa Der er en vis usikkerhed på værditabet for en elbil over 2-3 år, idet de fleste modeller ikke har været på markedet så længe, og ikke har kørt så mange kilometer, som en eltaxa forventes at køre på 2-3 år. De to elbiler, som anbefales til taxakørsel i denne analyse antages at kunne købes for hhv kr. for Renault Fluence (uden batteri) og kr. for Nissan Leaf. I begge tilfælde er investeringen inkl. tilslutningsomkostninger for privat lader, ekstraudstyr til bagage samt forventning om ca. 15 % rabat ved køb af flere elbiler til demonstrationsprojektet. Gensalgsværdi for eltaxa I økonomiopstillingen antages det at elbilernes gensalgsværdi efter to år er 0 kr. Dette skyldes flere forhold. Dels er de to anbefalede elbiler ikke bygget til det slid, der er forbundet med taxakørsel. De forventes derfor at være slidte efter to år. Dels vil batteriet i Nissan Leaf efter 2 år være degraderet således at aktionsradius er væsentligt forringet. Dels forventes det at den teknologiske udvikling på elbilmarkedet vil være hurtig, således at der om to år er fabriks- 19 Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

20 fremstillede elbiler, som er klart at foretrække frem for de version 0 fabriksfremstillede elbiler, som er på markedet i starten af Traditionel Renault Fluence / Better Place Nissan Leaf / CleanCharge Investering Kr Gensalg Kr Brændstof (+ abonnement og batteri v. BP) Kr./år D&V Kr./år Tabt overskud pga. ventetid Kr./år Omkostninger over 2 år Kr ( mere) ( mere) Brændstof og betaling for opbygning af infrastruktur Brændstof og D&V Det rene energiforbrug er væsentligt lavere i en elbil end i en dieselbil, og de direkte brændstofudgifter kan derfor forventes at være lavere. Besparelsen er dog ikke helt så stor som forventet, da der ved opladning af el ved en offentlig lader eller betaling af abonnement på opladning, tillige skal betales en del for opbygning af en helt ny infrastruktur af lademuligheder. Denne betaling til infrastruktur udgør ca. 1/3 af udgiften til brændstof mm. Årlig kørsel Til beregning af udgift til brændstof, er der antaget en årlig kørsel på km, idet de fleste vogne i et demonstrationsprojekt forventes at være chaufførbetjente. Det kan tænkes at de kørte km og energiforbruget for en vognmand med eltaxa reduceres, idet der ved uddannelse om kørestil fokuseres på at køre energiøkonomisk. Samtidig kan det forhold, at der skal oplades oftere for en elbil end der skal tankes for en traditionel bil, medføre at der i højere grad holdes på taxaholdepladser mellem turene, frem for at køre rundt i gaderne. Denne mulighed for at reducere de årlige kørte km er ikke medtaget i økonomiopstillingen, men kan ses som en mulig gevinst Dieselomkostninger Omkostningerne til diesel i en traditionel taxa er beregnet til 0,58 kr./km. Dette tal er beregnet ud fra et brændstofforbrug på 15 km/l og en dieselpris på 20 Elbiler som taxier, Forberedelse af flådeprojekt

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

ELBILER I DANMARK OVERSIGT OVER ELBILER PÅ MARKEDET

ELBILER I DANMARK OVERSIGT OVER ELBILER PÅ MARKEDET I DANMARK OVERSIGT OVER ELBILER PÅ MARKEDET Om denne folder Siden de første moderne elbiler med lithium-ion batterier blev introduceret på det danske marked i 2008-2009, er antallet af modeller mangedoblet.

Læs mere

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Evaluerings resultater fra Test af Elbiler i Aalborg / Danmark Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Jens Mogensen, Region Nordjylland! Agenda ( Forudsætninger ) Mål Projektet - set up Centrale

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Notat om elbiler. 1. Indledning. 2. Status juli 2012. 3. Forsøg og erfaring med elbiler

Notat om elbiler. 1. Indledning. 2. Status juli 2012. 3. Forsøg og erfaring med elbiler om elbiler Edvard Thomsens vej 14 2300 København S. Tlf: 72218800 Fax: 33381439 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk 1. Indledning Dette notat skal redegøre for de hidtidige erfaringer med elbiler

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag

SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT. Bilag SAMSØ FOSSILFRI Ø GAS TIL FÆRGE OG VEJTRANSPORT Bilag September 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bilag A katalog gaskøretøjer... 2 2 Bilag B katalog el køretøjer... 39 Side 1 af 61 1 Bilag A katalog gaskøretøjer

Læs mere

Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark.

Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark. HAR I OVERVEJET ELBILER? Regeringen har oprettet en pulje på 40 mio kr., der skal sikre opbygningen af en større elbils volumen i Danmark. Midler fra denne pulje gør det muligt for kommuner og virksomheder

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

SEAS-NVE statusrapport okt. 2011

SEAS-NVE statusrapport okt. 2011 SEAS-NVE statusrapport okt. 2011 Forsøg med intern el-postbil - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: SEAS-NVE: Forsøg med intern elpostbil mellem Haslev og Svinninge

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget side 2 #DEA16 Så lidt kan gøre så meget Fremtiden er nu Elbiler på markedet 2016-2017 OPEL Ampera-e 500 km TESLA Model 3 500 km RENAULT Zoe 400 km BMW i3 300 km Biler med meget længere rækkevidde er på

Læs mere

SEP. 2015 GUIDE ANSKAFFELSE AF ELBIL

SEP. 2015 GUIDE ANSKAFFELSE AF ELBIL SEP. 2015 GUIDE ANSKAFFELSE AF ELBIL Der er mange fordele ved elbiler frem for konventionelle biler bl.a. den høje energieffektivitet, nemme håndtering og det lave CO2-udslip. Denne guide henvender sig

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

164 Matematiske Horisonter

164 Matematiske Horisonter 164 Matematiske Horisonter Elbiler - ledestjerne eller luftkastel? Af seniorforsker Linda Christensen, seniorforsker Ole Kveiborg og adjunkt Stefan Lindhard Mabit Den globale opvarmning har gjort CO 2

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

sep. 2015 Guide anskaffelse af elbil

sep. 2015 Guide anskaffelse af elbil sep. 2015 Guide anskaffelse af elbil Der er mange fordele ved elbiler frem for konventionelle biler bl.a. den høje energieffektivitet, nemme håndtering og det lave CO2-udslip. Denne guide henvender sig

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM

PROGRAMMET. Velkomst. De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM PROGRAMMET Velkomst De nye biler i 2020? Hvad kører de på? Nye teknikker på vej? Søren W. Rasmussen, FDM Forbrugernes forventninger til hybridbiler og el-biler Pascal Feillard, PSA Peugeot Citroën Pause

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler)

Årsrapport 2011. Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Årsrapport 2011 Godt på vej 5 elbiler i Gladsaxe Kommune (som blev til 4 elbiler) Projekt med tilskud fra Energistyrelsen 2009-2012 Sammenfatning Indledning Gladsaxe Kommune købte fire person-elbiler af

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

tema El-biler morgensdagens transportteknologi

tema El-biler morgensdagens transportteknologi Danmarks Naturfredningsforening Nr. 1 mar. feb. 2011 2012 tema El-biler morgensdagens transportteknologi Farvel til røg og støj Elbiler er privatbilismens fremtid. De er ikke alene mere miljøvenlige, men

Læs mere

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef Lavere afgifter og bedre elbiler 01/06/2017 side 1 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Interesseorganisation som samler de centrale aktører i og omkring elbilbranchen med henblik på i fællesskab

Læs mere

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved at transporten foregår i en borgmesterbil:

Forvaltningen vurderer, at der er følgende fordele ved at transporten foregår i en borgmesterbil: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøborgmesteren Notat om borgmesterbil i Teknik- og Miljøforvaltningen Baggrund: Morten Kabell har forud for

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur

Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Afslutningsmøde og status i Esbjerg og Varde Kommuner Elbiler, Rækkevidde og infrastruktur Esbjerg d. 25.06.2013 Alexander Schou Nielsen, Projektchef - asn@clever.dk - +45 52190839 Besøg os på www.clever.dk,

Læs mere

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1

Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013. Side 1 Afslutningsmøde og status i Sønderborg og Aabenraa Kommuner 4. juni 2013 Side 1 Overblik over forsøgsprojektet 1.500 testfamilier i 24 danske kommuner 3,8 mio kørte kilometer på strøm 198 biler Side 2

Læs mere

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson

NORA-elbilprojekt. Dánial Jógvan Hansson In no area will innovation be more important than in the development of new technologies to produce, use, and save energy Barack Obama 2009 NORA-elbilprojekt Dánial Jógvan Hansson 2/16/2011 1 Arbeidsgruppen:

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler

Prøv1elbil. Demonstration med 13 elbiler Prøv1elbil Demonstration med 13 elbiler Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut Teknologisk Institut - nu med plads til opladning Kjeld Nørregaard Teknologisk Institut 1 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil

Læs mere

Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele modellen, men har et par kommentarer vedrørende:

Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele modellen, men har et par kommentarer vedrørende: Kommentarer til Energistyrelsens Alternative Drivmiddel model version 3.0 Hellerup den 10. november 2014 Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele

Læs mere

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK?

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Indhold Prolog...4 Indledning...6 Effektivisering af vognparken?...8 Konklusion...12 Disclaimer Som en del af Energihjulsordningen har e optimo udarbejdet

Læs mere

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide

KørGrønt Alt andet er helt sort. Optimer din elbils rækkevide KørGrønt Alt andet er helt sort Optimer din elbils rækkevide Ny teknologi nye udfordringer Elbilen er ny i den danske bilpark. Det er en anden teknologi, end vi er vant til, og udfordringen består i at

Læs mere

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company:

Dansk Sammenfatning Nov. 2010. A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis. McKinsey & Company: Dansk Sammenfatning Nov. 2010 A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis McKinsey & Company: A portfolio of power-trains for Europe: a fact-based analysis Rapport baggrund En faktabaseret

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

Fokusinterview med Anne

Fokusinterview med Anne Fokusinterview med Anne Navn: Anne Alder: 48 år Dato: Torsdag den 27. februar kl. 19.00 Profession: Sygeplejerske Civilstatus: Gift Børn: 1 (15 år) Teststed: Region Hovedstaden, Testrunde: 6. runde Testbil:

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

CPH Clean Cab SLUTRAPPORT

CPH Clean Cab SLUTRAPPORT CPH Clean Cab SLUTRAPPORT 20-12-2013 Udarbejdet af: TAXA 4x35 Rosenlunds Allé 8 2720 Vanløse T: 35 35 90 01 E-mail: taxa@taxa.dk Web: www.taxa.dk og Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

Fremtidens bil - hvad kører den på? Søren W. Rasmussen - Bilteknisk redaktør - FDM - Motor

Fremtidens bil - hvad kører den på? Søren W. Rasmussen - Bilteknisk redaktør - FDM - Motor Fremtidens bil - hvad kører den på? Søren W. Rasmussen - Bilteknisk redaktør - FDM - Motor Hvad er opgaven? Mindske/fjerne transportsektorens udslip af CO 2 2007: ~160 gram CO 2 pr. km 2015: 130 gram CO

Læs mere

Bilag 1 Oversigt Hypoteser

Bilag 1 Oversigt Hypoteser Bilag Oversigt Hypoteser Bilag Oversigt hypoteser 0 0 0 - DRIFT.0 Det giver anledning til mindre CO udledning at køre elbil end at køre en tilsvarende benzinbil Hypotesen er nu testet, og resultatet vil

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut. Prøv1elbil Lars Overgaard Programleder Energi og Transport Teknologisk Institut Prøv1elbil Prøv1elbil 1.0 Demonstration med 13 elbiler Otte familier tester en C1 ombygget elbil i 3 måneder. Kun 5 ud af 12 testforløb

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

ENERGIBESPARENDE KØRETØJER I BILFLÅDEN. Spar energi og penge få hjælp af energiselskaberne

ENERGIBESPARENDE KØRETØJER I BILFLÅDEN. Spar energi og penge få hjælp af energiselskaberne ENERGIBESPARENDE KØRETØJER I BILFLÅDEN Spar energi og penge få hjælp af energiselskaberne 2 ENERGISPARENDE KØRETØJER I BILFLÅDEN ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Analyse af markedspotentiale og ladestationer

Analyse af markedspotentiale og ladestationer Analyse af markedspotentiale og ladestationer Thomas C. Jensen og Linda Christensen, DTU Transport Anders Fjendbo Jensen, Sigal Kaplan, Stefan Røpke, Allan Olsen og Dansk Elbils Alliance har bidraget Spørgsmål

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance.

UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance. UDBUD AF ELBILER OG LADEINFRASTRUKTUR Driving Green, 28. august 2014 Lærke Flader, Branchechef i Dansk Elbil Alliance dato side 1 Forfatter, Titel AGENDA Kort om DEA Status for elbiler i Danmark og EU

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 DK 1402 København K Kerteminde d. 6. november 2015 Sendes på mail til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk og nk@skm.dk

Læs mere

Delvejsseminar. 13. Marts 2013. Side 1

Delvejsseminar. 13. Marts 2013. Side 1 Delvejsseminar 13. Marts 2013 Side 1 CLEVER står bag Test-en-elbil CLEVER blev startet oktober 2009 CLEVER er ejet af energiselskaberne SEAS-NVE, SE, NRGi, EnergiMidt og Energi Fyn, og dermed er 2,7 mio.

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Energieffektiviseringer i transporten

Energieffektiviseringer i transporten Energieffektiviseringer i transporten Indhold Hvad er udfordringen? Løsninger og redskaber Personbiler Tung transport (Fly) (Skift af transportmiddel) Hvad skal der til CO 2 emissioner EU EU fordeling

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DANMARK OGSÅ PÅ VEJENE November 2014

GRØN OMSTILLING I DANMARK OGSÅ PÅ VEJENE November 2014 GRØN OMSTILLING I DANMARK OGSÅ PÅ VEJENE November 2014 DEA_ÅrsPublikation2.indd 1 21/11/14 15.35 2 DANSK ELBIL ALLIANCE INDHOLDSFORTEGNELSE 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 2014 - ET GODT ÅR FOR ELBILERNE

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden

Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Fordele ved vejtransport på gas nu og i fremtiden Konference om omstillinger i den dieseldrevne, professionelle transport Christiansborg, 27. maj 2008 Asger Myken, DONG Energy asgmy@dongenergy.dk 1 Disposition

Læs mere

Better Place Transportens Innovationsnetværk

Better Place Transportens Innovationsnetværk Better Place Transportens Innovationsnetværk Director of Public Affairs Marianne Wier 25. november 2009 How do you make the world a better place by 2020? Uafhængig af fossile brændsler... Overgang til

Læs mere

Elbilers rolle i et intelligent elsystem

Elbilers rolle i et intelligent elsystem Elbilers rolle i et intelligent elsystem Vedvarende energi i transportsektoren Aalborg Universitet 25.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail: abh@energinet.dk Elbilers

Læs mere

november 2010 better place løsningen i Danmark

november 2010 better place løsningen i Danmark november 2010 better place løsningen i Danmark Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport.

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse

Bilag 1: Projektbeskrivelse Bilag 1: Projektbeskrivelse Dette notat beskriver de aktiviteter, der gennemføres i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ChoosEV og DTU Transport. Baggrund Brugerne af den tidligere generation af elbiler

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

EL-mobility på Færøerne

EL-mobility på Færøerne EL-mobility på Færøerne Introduktion til ChoosEV ChoosEV blev etableret i oktober 2009 ChoosEV er ejet af SYD ENERGI, SEAS-NVE og Sixt biludlejning ChoosEV har i dag 25 medarbejdere (38 ultimo 2011) ChoosEV

Læs mere

Bilsalget i december samt hele 2016

Bilsalget i december samt hele 2016 Bilsalget i december samt hele 2016 I 2016 blev der solgt det højeste antal af personbiler nogensinde. Der blev i alt solgt 222.924 nye personbiler i 2016, hvilket er det højeste antal i et kalenderår

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011

KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 KLS Grafisk Hus statusrapport okt. 2011 Grøn transport i KLS - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Vejen frem for KLS grøn el til flåden Tilskudsrunde under forsøgsordning

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Den 19. september Taxinævnet

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Den 19. september Taxinævnet Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. september 2007 Taxinævnet Teknik og Miljø Århus Kommune Godkendelse af takster for taxikørsel (nyt takstsystem) samt godkendelse af råderum

Læs mere

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen

Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Hvilke brændstoffer skal drive morgendagens transportsystem? Ved Henrik Andersen, Energistyrelsen Pct. Transportsektorens andele af CO 2 - udledning og energiforbrug 35 30 25 20 15 10 5-1980 1990 2000

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Opladning der passer til dine behov

Opladning der passer til dine behov Få 1 kr. tilbage pr. kwh du oplader Læs hvordan på s. 9 Opladning der passer til dine behov Hvorfor vælge opladning fra CLEVER? CLEVERs landsdækkende ladenetværk Opladning fra CLEVER giver dig nem, tryg

Læs mere

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil

Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut. Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil Kjeld Nørregaard Projektleder Prøv1elbil Teknologisk Institut Prøv1elbil 2.0 Konsortie og eksterne sponsorer Prøv1elbil Konsortie:

Læs mere

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning

VINDOPTIMERET. OPLADNING AF ELBILER Vindenergi Danmark. Sammenfatning 212 Sammenfatning AF ELBILER Vindenergi Danmark Hvordan kan elbilers opladning effektivisere udnyttelsen af vindkraft til fælles gavn for elbilejernes kørselsøkonomi, vindkraftproducenternes driftsøkonomi

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Side 1 af 6 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Venstre til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø om Anskaffelse af brintbiler i Teknik og Miljø Forespørgsel: TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Teknik

Læs mere

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler

Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Info- og spørgemøde for udbud af elbiler og plug-in hybridbiler Københavns Kommune, TMF, d. 24. april 2015 Mødets forløb Mødet blev startet med en kort navnerunde, med efterfølgende gennemgang af mødets

Læs mere

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen Ladeinfrastruktur til elbiler i Øresundsregionen Vision, potentiale og anbefalinger Udarbejdet af Tetraplan for Region Hovedstaden Marts O anbefalinger Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når

Læs mere

Indhold. ... side 4. Biler og CO 2. I denne folder kan du lære mere om bilers miljø- og klimaegenskaber, og om hvordan du kan spare penge og CO 2

Indhold. ... side 4. Biler og CO 2. I denne folder kan du lære mere om bilers miljø- og klimaegenskaber, og om hvordan du kan spare penge og CO 2 Hvor langt på literen 2014 Indhold I denne folder kan du lære mere om bilers miljø- og klimaegenskaber, og om hvordan du kan spare penge og CO 2 ved energirigtig kørsel. Folderen indeholder desuden en

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere