Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg"

Transkript

1 Schlumberger Danmark a/s Tværkaj Esbjerg Sendt pr. mail: Torvegade Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Navn: Schlumberger Danmark a/s Adresse: Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Matr. nr.: Del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt: D 201 Telefon Telefax

2 Indholdsfortegnelse: Indledning Vilkår Indretning og drift Lugt Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Driftsforstyrrelser og uheld Journal m.v Ophør af drift Lovgrundlag Indhentede udtalelser Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ejer og ansvarsforhold Etablering og beliggenhed Planforhold Indretning og drift Produktion/processer Renere teknologi Driftstid og ansatte Råvarer og hjælpestoffer Forbrug af el, vand og varme Luft Lugt Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Olietanke Driftsforstyrrelser og uheld Risiko Sikkerhedsstillelse Ophør af virksomhed Helhedsvurdering Klagevejledning Offentliggørelse Bilag:

3 Indledning Esbjerg Kommune - Industrimiljø meddeler hermed Schlumberger Danmark a/s, Tværkaj 2, 6700 Esbjerg, miljøgodkendelse til kemikalieoplag på en del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde. Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 33 med forudsætninger og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i det følgende. Schlumberger Danmark a/s har offshore-relaterede serviceaktiviteter på adressen Tværkaj 2, 6700 Esbjerg. Virksomheden oplagrer herudover kemikalier og stykgods mv. på lejet grund på en del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde. Virksomhedens placering og grunden med kemikalieoplag fremgår af bilag 1 og bilag 2. Esbjerg Kommune har meddelt miljøgodkendelse samt tilslutningstilladelse til Dowell-Schlumberger, Tværkaj 2, 6700 Esbjerg den 28. maj 1990, hvor virksomhedens aktiviteter på denne adresse var omfattet af daværende godkendelsesbekendtgørelse og daværende listepunkt D11. Kommunen har senere den 19. maj 2009 meddelt virksomheden, at aktiviteterne på Tværkaj 2 ikke er omfattet af gældende godkendelsesbekendtgørelse og som sådan ikke skal have miljøgodkendelse, men i stedet skal reguleres efter 42 påbud i henhold til miljøbeskyttelsesloven, såfremt virksomheden konstateres at give anledning til væsentlig forurening. Virksomhedens aktiviteter på Tværkaj 2 er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen 1, på hvilken baggrund kommunen regelmæssigt fører tilsyn med virksomhedens miljøforhold. Det fremgår af kommunens meddelelse af 19. maj 2009, at tilslutningstilladelsen fra den 28. maj 1990 fortsat er gældende. Det rådgivende firma Ingeniør ne har ved modtaget af Esbjerg Kommune den 26. september 2012 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af eksisterende virksomhed til oplag af kemikalier til offshore sektoren på virksomhedens lejede grund på del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde. Samtidig er der indgivet ansøgning om tilladelse til at påbegynde udvidelsen inden miljøgodkendelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens 2 33 stk. 2. På oplagspladsen modtager, opbevarer samt afsender virksomheden kemikalier. Kemikalieoplaget vurderes at være en godkendelsespligtig aktivitet efter godkendelsesbekendtgørelsens 3 listepunkt D 201: Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening. De ansøgte udvidelser og ændringer må derfor ikke gennemføres, inden de er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens 33 stk. 1, hvilket sker med meddelelsen af nærværende afgørelse. Industrimiljø, Esbjerg Kommune har dog den 1 Bekendtgørelse nr. 463 af 21 maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse. 3 Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed

4 17. december 2012 meddelt virksomheden tilladelse efter lovens 33, stk. 2, til opstart af bygge- og anlægsarbejder. Vilkår Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, 33, stk. 1, på følgende vilkår: Indretning og drift 1. Hvis der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest 1 måned efter ændringen. 2. Oplagsområdet skal være sikret mod uvedkommende adgang ved indhegning med et hegn, der cirka er 1,8 meter højt. Området skal være aflåst udenfor bemandet åbningstid. 3. Der må kun modtages eller udleveres kemikalier, når anlægget er bemandet. Personalet skal have kendskab til proceduren nævnt i vilkår Alle kemikalier skal håndteres og opbevares i lukket emballage, som opfylder gældende regler herfor jf. kemikalieloven, hvoraf det fremgår, at kemiske stoffer, der er klassificeret som farlige kun må sælges i en stærk, hel og forsvarlig tillukket emballage, der er forsynet med mærkning på dansk. Der må ikke ske omfyldning eller overpumpning af kemikalier. 5. Under kemikalieoplag skal der være opsamlingskapacitet for hvert oplagsafsnit. Opsamlingskapaciteten skal til enhver tid kunne rumme indholdet af den største beholder i afsnittet. Kapaciteten i opsamlingsgruberne skal sikres opretholdt ved fjernelse af ophobet regnvand. 6. Virksomhedens kemikalieoplag skal holdes på et niveau, så risikobekendtgørelsens 4 tærskelgrænser for kolonne 2 virksomheder ikke overskrides. Lugt Sumformlen for de enkelte kategorier af farlige stoffer må ikke overstige 1 jf. risikobekendtgørelsens bilag 1, note 4. Klassificering: Giftige eller meget giftige (kategori 1 og 2) Antændelige eller let antændelige (kategori 6, 7a, 7b og 8) Miljøfarlige (kategori 9i og 9ii) Eller tilsvarende klassificering efter CLP-forordningen. 7. Oplagsaktiviteterne må ikke give anledning til lugtgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. 4 Bek. Nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

5 Spildevand 8. Afledning af regnvand fra kemikalieoplagets opsamlingssystem til det offentlige regnvandssystem skal ske ved manuelt betjente operationer. 9. Der skal forinden afledning af regnvand, jf. vilkår 8, foretages en visuel og lugtmæssigt inspektion af regnvandet. Såfremt dette giver anledning til mistanke om at regnvandet kan være forurenet, må der ikke foretages afledning til det offentlige regnvandssystem. 10. Såfremt der sker uheld på kemikaliepladsen med spild af stoffer eller der konstateres defekt emballage eller lignende, må afledning af regnvand ikke foretages uanset resultatet af inspektionen i henhold til vilkår 9. Virksomheden skal kontakte tilsynsmyndigheden Esbjerg Kommune med nærmere oplysninger om uheldet, foretagne afhjælpende foranstaltninger i form af opsamling af spild og rengøring af oplagspladsen. Bortledning af vand fra oplagspladsens opsamlingssystem må først genoptages når Esbjerg Kommune har meddelt accept heraf. 11. Hvis regnvandet fra opsamlingssystemet ikke kan bortledes som følge af vilkår 9 eller 10 skal det bortskaffes som farligt affald (kemikalieaffald). Støj 12. Driften af kemikalieoplagspladsen må ikke give anledning til, at støjbidraget overskrider nedenstående støjgrænser i de nævnte områder, udenfor virksomhedens skel: Tidspunkt Område Referencetidsrum Dag: Kl. db(a) Timer Mandag fredag Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Aften Alle dage Nat Alle dage ½ Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige Tabel 1: Støjgrænser

6 Områderne svarer til følgende områdebetegnelser i Esbjerg Kommunes Kommuneplan (se nedenstående figur): 1: I kommuneplanens enkeltområde : I kommuneplanens enkeltområde og i virksomhedens skel i eget kommuneplanområde ( ) 3: I områder med blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder. Kommuneplanens enkeltområde og (jf. lokalplan 473) Figur 1: Kommuneplandelområder 13. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne, jf. vilkår 12, er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Støjen skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages som Miljømåling ekstern støj, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v

7 Affald Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden. Støjgrænsen anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænsen. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må som udgangspunkt ikke være over 3 db(a). 14. Der må maksimalt oplagres følgende mængder af nedenstående affaldsfraktioner: Affaldsfraktion Farligt affald Maksimal oplagsmængde 10 tons 15. Tomme kemikalieemballager skal opbevares i de oplagsfaciliteter, der anvendes til pladsens kemikalieoplag. 16. Jernaffald og brændbart affald skal opbevares i hver sin container anbragt på pladsen. Jord og grundvand 17. Kemikalieoplag og kemikalietanke skal være sikret mod påkørsel. 18. Oplag af kemikalier skal til enhver tid opbevares miljømæssigt forsvarligt, så der ikke kan opstå fare for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, havet, luft eller det offentlige kloaksystem. 19. Kemikalier skal opbevares på en tæt bund (f.eks. et betongulv) uden direkte afløb til kloak. I den sammenhæng betragtes fliser, SF-sten og asfalt (asfalt anses ikke for bestandig overfor olier og kemikalier) og lignende ikke som tæt belægning. Oplagspladsen til opbevaring af kemikalier skal være indrettet, så en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes og opsamles. Oplagspladsen skal indrettes med opsamlingskapacitet, således at evt. spild indenfor oplagspladsens område forbliver inde på pladsen. Oplagspladsen skal endvidere være overdækket og i øvrigt være sikret mod tilledning af regn- og overfladevand. 20. Håndtering med trucks af kemikalier i mindre enheder (totetanke, tromler mv) må disse enheder ikke stables på en måde, så der er risiko for, at disse tabes under håndteringen/transporten. 21. Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden fremsætter krav herom, lade en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af opsamlingssystemet under kemikalieoplag med henblik på at undersøge systemets tæthed og - 7 -

8 virkning. Den sagkyndiges afrapportering af undersøgelsens resultater skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat kravet om undersøgelse. Undersøgelse kan højst kræves udført hvert 5. år, med mindre tilsynsmyndigheden ud fra resultatet af den foregående undersøgelse vurderer, at et kortere interval er nødvendigt. Driftsforstyrrelser og uheld 22. For at forebygge risici for at kemikalietanke tabes / vælter under transport med trucks, skal transporten ske på jævne, befæstede arealer, som er i forsvarlig stand til sikker transport, jf. tilsynsmyndighedens vurdering. 23. Hvis der sker væsentlige uheld eller driftsforstyrrelser, der indebærer en forurening af det omgivende miljø eller indebærer fare herfor, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden. Desuden skal virksomheden straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør. 24. Spild af kemikalier (produkter, affald m.v.) skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, inkl. opsamlingsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale og afspærringsanordninger til afspærring af kloak på anlægget. Hvis der er risiko for at spild af kemikalier kan løbe til et afløb, skal relevante afløb straks lukkes/afspærres. Ved eventuelt spild af kemikalier på arealer, som ikke er tætte overfor gennemtrængning af væsken, skal der ske opsamling af det forurenede jordvolumen og bortskaffelse af jorden til godkendt modtageanlæg efter anmeldelse og godkendelse af tilsynsmyndigheden. 25. Der skal foreligge opdaterede procedurer for hvordan forureningsuheld og væsentlige spild håndteres. Procedurerne skal indeholde instrukser om, hvad der skal foretages for at stoppe yderligere spild og begrænse forureningen. Endelig skal procedurerne indeholde en instruks for hvordan myndighederne informeres. Procedurerne sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter miljøgodkendelsen er givet. 26. Virksomheden skal registrere større driftsforstyrrelser, der kan påvirke virksomhedens miljøforhold og beskrive årsag, varighed, affødt miljøbelastning og hvilke foranstaltninger virksomheden eventuelt har gennemført for at undgå gentagelser. Journal m.v. 27. Virksomheden skal føre register over oplagrede kemikalier med løbende registrering af oplagret mængde af hver enkelt kemikalietype samt klassificeringen heraf. Registreringen skal til enhver tid være opdateret, og den samlede mængde af stoffer omfattet af vilkår 6 skal fremgå af registreringen

9 Registerets oplysninger skal til ethvert tidspunkt være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og fremvises på dennes anmodning. En gang om året opgjort pr. 31. december skal virksomheden til tilsynsmyndigheden fremsende oplysning om det maksimale oplag af kemikalier, som virksomheden i det forløbne år har haft. Det maksimale oplag skal oplyses for hver kemikalietype (klassificering) jf. vilkår 6. Sumformel for kemikalietyperne (klassificering) skal ligeledes angives. 28. Virksomheden skal i journal notere tidspunkter for afledning af regnvand fra opsamlingssystemet, jf. vilkår 8 samt angivelse af hvem der har udført inspektion i henhold til vilkår 9. Ophør af drift 29. Ved ophør af driften skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden herom. Ved ophør skal virksomheden inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe olier og kemikalier, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand og spildevandssystem. Bortskaffelse skal ske efter reglerne herfor. Lovgrundlag Godkendelsen meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens 5 33 stk. 1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens 6 33 stk. 1 eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøbeskyttelseslovens 78a. Indhentede udtalelser Et udkast til godkendelse har været forelagt virksomheden Schlumberger A/S til kommentering. Samtidig er der foretaget partshøring i henhold til forvaltningslovens 19. Virksomheden og dens rådgiver har ved møde kommenteret på udkast til miljøgodkendelse. Rådgiver har for virksomheden efterfølgende fremsendt bemærkninger til udkastet. Virksomheden har ønsket at få præciseret, hvorledes journalen over virksomhedens kemikalier føres. Disse præciseringer er indarbejdet i miljøgodkendelsen. Endvidere har virksomheden ønskes større råderum med hensyn til oplagsmængder af kemikalier indenfor forskellige klassificeringer. Afgørelsen er tilrettet i overensstemmelse hermed. Et udkast til godkendelse har ligeledes været i høring ved Leman A/S, der er lejer af grunden samt Esbjerg Havn, som er grundejer. Esbjerg Havn og Leman A/S har ikke haft bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse. 5 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse. 6 Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed

10 Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ejer og ansvarsforhold Virksomheden ejes af: Schlumberger Danmark a/s, Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Virksomheden er beliggende på: Matr. nr k, Esbjerg Bygrunde, ejes af Esbjerg Havn, Hulvejen 1, 6700 Esbjerg. Grunden er lejet af Leman A/S, D. Lauritzens Vej 8, 6700 Esbjerg, som har fremlejet 0,448 ha af grunden til Schlumberger Danmark a/s. Virksomhedens kontaktperson er: Børge Christensen Tværkaj Esbjerg Tlf.: Etablering og beliggenhed Planforhold Kommuneplan Virksomhedens kemikalieoplag foregår på en grund, som i gældende kommuneplan - Kommuneplan for Esbjerg Kommune er beliggende i enkeltområde nr Områdets anvendelse er fastlagt til havneerhverv som kraftværker og havneorienteret industri med særlige beliggenhedskrav. Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til 60/60/60 db(a)) for hhv. dag/aften/nat perioden uden for egen grundgrænse i området. Lokalplan Området er omfattet af Lokalplan nr. 381 for Esbjerg Havn. Virksomhedens kemikalieoplag er beliggende i lokalplanens Område A, som er udlagt til havneerhverv for virksomheder med krav om kajnær beliggenhed samt industri op til klasse 7 erhverv, som har relation til havnen. Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til 60/60/60 db(a)) uden for egen grundgrænse i området. Der må dog ikke være højere støjbelastning i tilgrænsende områder, end den tilladte i disse områder. Zonetilladelse Grunden med virksomhedens kemikalieoplag ligger i byzone. VVM Kemikalieoplaget er omfattet af VVM-bekendtgørelsens 7 bilag 2 jf. punkt nr. 6 c Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter og punkt 14 - Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1). 7 Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet

11 Anlæg og projekter angivet i bekendtgørelsens bilag 2 er VVM-pligtige, hvis det må antages, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt. Esbjerg Kommune har derfor også betragtet den ansøgte udvidelse som en anmeldelse i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. På grundlag af en VVMscreening, udarbejdet i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsens bilag 3, har kommunen den 17. december 2012 truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt. Spildevandsplan Virksomheden er beliggende i område Esbjerg C Havnen i oplandsnummer D63 i Esbjerg Kommunes Spildevandsplanen Området er separatkloakeret. Regnvandssystemet fra ejendommen afleder til recipient Trafikhavn i udløb UD63. Natura 2000-områder I henhold til 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura område væsentligt. Anlægget ligger uden for Natura-2000 områder. Den korteste afstand til et Natura 2000-område (Vadehavet) er ca meter. Virksomhedens drift vurderes ikke at få indflydelse på beskyttelsen af Vadehavet, herunder de arter der udgør udpegningsgrundlaget. Industrimiljø vurderer, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder. Artsbeskyttelse bilag IV-arter I henhold til 11 stk.1 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse). Der er ikke kendskab til forekomster af bilag IV- eller rødlistearter i området. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngleeller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. Indretning og drift Virksomheden modtager, opbevarer samt afsender kemikalier. Virksomheden er placeret på et eksisterende SF-stens belagt område tæt ved kajanlæg for servicering af offshore aktiviteterne på Nordsøen. Virksomhedens lokalisering er vist i bilag 1 og 2, og indretningen af kemikalieoplaget er vist i bilag

12 Eksisterende oplag: Virksomheden har et eksisterende oplag af kemikalier på lokaliteten, der består af 4 overdækkede skure á 7,9x2,6x2,5 m med mulighed for opbevaring af i alt 40 m 3. Skurene er udført i en stålkonstruktion med gitter i front og med tæt stålbund med opkant med et opsamlingsvolumen på ca. 2,5 m 3, jf. nedenstående foto: Figur 2: Foto af eksisterende kemikalieskure I skurene opbevares kemikalier i totetanke med et volumen på ca l, samt i anden godkendt emballage på ca. 200 l. Eventuel slagregn, som opsamles i bunden af skurene, afledes ved manuel betjent ventil. Kemikalieenhederne findes i forskellige standardstørrelser, hvor nævnte totetanke er på ca liter. Enhederne er fremstillet til at opbevare og transportere de respektive kemikalier. Enhederne er typisk udført i metal eller plastik. Totetanke har beskyttende metalgitre omkring. Jf. kemikalielovens 8 22 stk. 1 gælder, at kemiske stoffer, der er klassificeret som farlige kun må sælges i en stærk, hel og forsvarlig tillukket emballage, der er forsynet med mærkning på dansk. Jf. stk. 2 i samme paragraf kan der fastsættes nærmere regler om emballeringen mv. Nyt kemikalieoplag: Det eksisterende oplag ønskes udvidet i form af et overdækket oplag, bestående af 10 båse med mulighed for opbevaring af i alt 200 m 3. Oplaget vil blive etableret med mulighed for opsamling af spild i betongruber under hver bås. Båsenes front etableres med gitterporte, således at der er mulighed for bekæmpelse af brand i oplaget. Eventuel slagregn gennem gitterportene opsamles i gruberne, og vil blive afledt til eksisterende regnvandsledning via manuelt betjente ventiler og pumpe. En afløbsplan for oplaget er vist i bilag 4. Kemikalierne, hvoraf hovedparten er brandfarlige, vil blive opbevaret og håndteret i totetanke med et volumen på ca l. Kemikalierne placeres/opbevares i de respektive celler (afhængig af type), som er aflåste. Der vil ikke ske omfyldning eller overpumpning af kemikalier. 8 Lbk nr. 878 af 26. juni 2010 af lov om kemiske stoffer og produkter

13 Tomme totetanke, der returneres, opbevares i kemikalieskure. Tankene afhentes løbende af godkendt affaldstransportør for genanvendelse, deponering eller destruktion, hos godkendt affaldsmodtager. Totetankene transporteres med truck/lastbil. Til- og frakørsel vil foregå via D. Lauritzens Vej. Oplagspladsen vil være indhegnet og aflåst uden for normal arbejdstid. Industrimiljøs vurdering Transporten til og fra virksomheden foregår ad større befærdede veje og i nærområdet ad forsyningsveje i et erhvervsområde. Det er Industrimiljøs vurdering, at transporten vil kunne foregå uden væsentlige miljømæssige gener for omboende. Der stilles vilkår om, at oplagsområdet skal være sikret mod uvedkommendes adgang ved indhegning, og at området skal være aflåst udenfor bemandet åbningstid. Der stilles vilkår om, at alle kemikalier skal håndteres og opbevares i lukket emballage, som opfylder gældende regler herfor, og at der ikke må ske omfyldning eller overpumpning af kemikalier. Der stilles vilkår om, at der ved håndtering med trucks af kemikalier i mindre enheder (totetanke, tromler mv) må disse enheder ikke stables på en måde, så der er risiko for, at disse tabes under håndteringen/transporten. Der stilles vilkår om, at der under kemikalieoplaget skal være opsamlingskapacitet for hvert oplagsafsnit, som til enhver tid kan rumme indholdet af den største beholder i afsnittet. Kapaciteten i opsamlingsgruberne skal sikres opretholdt ved fjernelse af ophobet regnvand (se nærmere herom i nedenstående afsnit Spildevand ). Produktion/processer Virksomheden har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at der vil kunne forekomme følgende kemikalietyper og mængder på den nye oplagsplads: Ny oplagsplads: Pos.nr. Type Flammepunkt C Mængde l Oplagsenheder R-sætning Nye oplag for A- og B væsker: 1 J R11 2 B R11, R50 3 B R11 4 L R10 5 B R10 6 A (R51/53) 7 U

14 8 J M R11 10 B R50 Tabel 2: Oplysninger om kemikalietyper og mængder i alt Det kan ikke udelukkes, at virksomheden ønsker at opbevare andre kemikalier indenfor de samme kategorier. Eksisterende oplagsplads: I de eksisterende 4 kemikalieskure opbevares kun kategori B væsker (ovennævnte kemikalietyper pos. 3-9 inkl.). Kategori B væsker er brandfarlige væsker med flammepunkt over 30 o C og under 100 o C. Det maksimale oplag er l svarende til oplagsenheder. Det samlede oplag på virksomheden: Virksomheden har opgjort oplaget således i henhold til Tekniske Forskrifter 9 : Det samlede oplag på virksomheden er = < oplagsenheder, som er tærskelgrænsen for regelsættet for den ansøgte type oplag jf. Tekniske Forskrifter. Virksomheden har opgjort oplaget således i henhold til Risikobekendtgørelsen 10 : Miljøfarlige stoffer Mængde t Sum t Tærskelgrænse t R50 B B R51/53 A Sumformel for miljøfarlige 56/ /200 = 0,865 < 1 stoffer Brandfarlige stoffer R11 J-352, B- 232, B-197, M-295 Mængde t Sum Tærskelgrænse t t R10 L-400, B Sumformel for brandfarlige 103/ /5.000 = 0,039 < 1 stoffer Virksomheden oplyser, at det samlede oplag af kategori A- og/eller kategori B-væsker altid er mindre end oplagsenheder, og at oplaget af miljøfarlige stoffer med risikosætning R50 og R51/53 altid vil være under foreskrevne tærskelgrænse (tærskelværdier for kolonne 2-virksomheder). 9 Bekendtgørelse nr. 28 af 04 januar 2010 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 10 Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

15 Virksomheden oplyser, at de angivne oplagsmængder er, hvad virksomheden på ansøgningstidspunktet forventer at opbevare i kemikalieoplaget, men at der kan forekomme variation på oplagsmængde og klassificering. Virksomheden oplyser, at oplag af giftige, meget giftige, antændelige, let antændelige og miljøfarlige stoffer altid vil være under foreskrevne tærskelgrænser for kolonne 2 virksomheder i risikobekendtgørelsen samt at gældende sumformler vil være mindre end 1. Industrimiljøs vurdering På grundlag af de i ansøgningen indeholdte oplysninger om de maksimale oplag af kemikalier, herunder brandfarlige stoffer, vurderes virksomheden ikke at være omfattet af bestemmelserne i risikobekendtgørelsen. På grundlag af virksomhedens oplysninger er risikokvotienten for miljøfarlige stoffer (kategori 9 i risikobekendtgørelsens del 2) opgjort til 0,865. For brandfarlige stoffer er risikokvotienten væsentligt mindre (ca. 0,04). Som konsekvens af at virksomheden ønsker at kunne oplagre andre kemikalier end dem, der er oplistet i tabel 2, og da virksomheden (afhængig af kundeefterspørgsel) ligeledes kan have behov for andre oplagsmængder, vil der blive stillet vilkår om registrering. Industrimiljø vurderer på den baggrund, at der bør stilles vilkår, der sikrer, at virksomheden etablerer et registreringssystem, der til ethvert tidspunkt giver sikkerhed for, at de maksimale oplagsmængder af giftige, miljøfarlige stoffer og brandfarlige stoffer ikke overskrides. De aktuelle oplagsmængder er for kolonne 2-virksomheder i risikobekendtgørelsen. Endvidere må sumformlen for de respektive kategorier jf. risikobekendtgørelsens bilag 1, note 4 ikke overskrider 1. Der stilles derfor vilkår om: - at virksomhedens kemikalieoplag skal holdes på et niveau, så risikobekendtgørelsens tærskelgrænser for kolonne 2 virksomheder ikke overskrides - at sumformlen for de enkelte kategorier af farlige stoffer ikke overstiger 1 jf. risikobekendtgørelsen bilag 1, note 4. Klassificering: Giftige eller meget giftige (kategori 1 og 2) Antændelige eller let antændelige (kategori 6, 7a, 7b og 8) Miljøfarlige (kategori 9i og 9ii) Eller tilsvarende klassificering efter CLP-forordningen. - at der føres løbende register over det maksimale oplag af kemikalietyperne giftige, miljøfarlige og brandfarlige og med angivelse af kategoriernes sumformel Oplag af brandfarlige væsker reguleres direkte af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, som henhører under Brand & Redning, Esbjerg Kommune

16 Renere teknologi Det fremgår af Godkendelsesbekendtgørelsen, at godkendelsesmyndigheden ikke må meddele godkendelse, medmindre den vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Godkendelsesmyndigheden skal ved vurderingen under hensyntagen til den teknologiske udvikling, sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet i det omfang, det er muligt, 3) at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt, 4) at affaldshierarkiet, jf. 6 b i miljøbeskyttelsesloven, iagttages, 5) at der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og 6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. Ad 1 Virksomheden foretager alene modtagelse, oplag og afsendelse af råvarer. Virksomheden har ikke produktionsprocesser med råvareforbrug. Industrimiljø finder ikke, at der på virksomheden foregår processer, hvor der kan gennemføres væsentlig energibesparelse. Ad 2 Virksomheden foretager alene modtagelse, oplag og afsendelse af råvarer. Mulighederne for substitution af stoffer vedrører slutmodtagerne af produkterne, hvor stofferne bringes i anvendelse. Ad 3 Virksomheden foretager alene modtagelse, oplag og afsendelse af råvarer. Virksomheden har ikke produktionsprocesser. Industrimiljø finder ikke, at der på virksomheden foregår processer, hvor der kan gennemføres væsentlig optimering. Ad 4 Industrimiljø vurderer, at virksomheden agerer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens regler omkring affaldshierarki. Ad 5 Virksomheden foretager alene modtagelse, oplag og afsendelse af råvarer. Virksomheden har ikke produktionsprocesser. Industrimiljø finder ikke, at der på virksomheden foregår processer, hvor der kan gennemføres væsentlig forureningsrensning. Ad 6 Indretningen af oplaget er sket i samarbejde med kommunens beredskab og under iagttagelse af reglerne i bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Nedenfor er foretaget en vurdering af risici vedrørende forurening af jord, grundvand og afløbssystemer

17 Industrimiljø vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. Driftstid og ansatte Virksomhedens normale driftstid er hverdage kl Uden for normal arbejdstid kan der modtages/udleveres kemikalier efter behov. Der modtages/udleveres kun kemikalier når anlægget er bemandet. Der kan forekomme arbejde i weekender og på helligdage. Der vil være ca. 1-5 personer tilknyttet oplagspladsen. Industrimiljøs vurdering Der stilles vilkår om, at der kun må modtages eller udleveres kemikalier, når anlægget er bemandet. Råvarer og hjælpestoffer Virksomhedens råvareforbrug er oplyst i ovenstående afsnit Produktionsprocesser. Der anvendes ikke hjælpestoffer i forbindelse med oplaget. Forbrug af el, vand og varme Der bruges strøm til lys, betjening af porte, samt pumpning i forbindelse med pumpebrønd. Det er oplyst, at det forventede årsforbrug af elektricitet ligger på ca kwh. Oplagene er ikke opvarmet. Der bruges ikke vand på oplagspladsen. Vask af trucks foretages sjældent og foregår i vaskehallen ved Blue Water. Luft Det er oplyst i ansøgningen, at aktiviteterne ikke giver anledning til forurenende luftemissioner fra faste eller diffuse kilder. Industrimiljøs vurdering Intern transport på arealerne vil emittere udstødningsgasser, hvilket dog ikke vurderes at have et omfang, som kan give anledning til væsentlig påvirkning af omgivelserne. Kørselsarealerne er befæstede, og det vurderes, at transporten ikke vil kunne give anledning til støvgener i omgivelserne. Industrimiljø vurderer, at der ikke foregår aktiviteter på virksomheden, som kan give anledning til væsentlig luftforurening, hvorfor der ikke findes at være behov for at regulere virksomhedens luftforurening ved vilkår. Lugt De oplagrede kemikalier opbevares i lukkede tanke, og der vil ikke ske omfyldning eller overpumpning af kemikalier

18 Totetanke kan være udført med sikkerhedsventil, som udligner trykket i tilfælde af, at der opstår overtryk. Industrimiljøs vurdering Bortset fra eventuelle minimale emissioner fra totetankes sikkerhedsventiler vil lugtende kemikalier kun kunne blive eksponeret for udeluften ved eventuelle uheld, hvor der sker udslip fra tankene. Industrimiljø vurderer på den baggrund, at der ikke foregår aktiviteter på virksomheden, som kan give anledning til væsentlig lugtforurening, hvorfor der ikke findes at være behov for at regulere virksomhedens luftforurening ved vilkår for lugtgrænser. Der stilles vilkår om, at oplagsaktiviteterne ikke må give anledning til lugtgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Spildevand Virksomheden oplyser, at der kun afledes overfladevand fra oplagspladsen. Overfladevand fra pladsens SF-stenbelægning og tagvand fra overdækningen af det fremtidige oplag ledes til regnvandssystemet. Overfladevand fra nedbør i gruber pumpes efter visuel inspektion/test til afløbssystemet for overfladevand. Hver enkel grube er sikret med afspærringsventil i syrefast rustfri stål. Det fremtidige oplag etableres som gruber med åbning (med gitterporte) på den ene langside. Kommunens Brand & Redning finder, at åbningerne i gitterportene skal holdes store af hensyn til muligheden for evt. brandbekæmpelse. Regnvand, som kommer ind gennem gitrene ved slagregn, opsamles i bunden af hver container/grube, der hver har et opsamlingsvolumen på 20 m 3. Hver grube tømmes for overfladevand via en manuel tvangsventil, der ellers altid er lukket. Vandet fra gruberne ledes til en pumpebrønd, hvor det opsamles, inden der manuelt aktiveres en pumpe, som pumper det til regnvandssystemet. Der er således to manuelt betjente barrierer, inden vandet kommer i regnvandsledningen. Det overordnede regnvandssystem på pladsen fremgår af bilag 3. I bilag 4 er indretningen af afløbssystemet ved det fremtidige oplag vist. Eventuel slagregn, som opsamles i bunden af de eksisterende kemikalieskure, afledes på samme måde som ved de fremtidige oplag. Der bruges ikke vand på oplagspladsen. Vask af trucks foretages sjældent og foregår i vaskehallen ved Blue Water. Industrimiljøs vurdering Esbjerg Kommune har meddelt tilslutningstilladelse til virksomheden den 28. maj Oplagspladsen er omfattet af denne tilslutningstilladelse. Det fremgår af tilladelsen, at sanitært spildevand skal ledes til den offentlige spildevandsledning, og at tag- og overfladevand skal ledes til den offentlige regnvandsledning. Det fremgår endvidere, at der ikke må afledes olie- eller kemikalieforurenet vand til det offentlige kloaksystem

19 Det eksisterende og det fremtidige oplag medfører alene afledning af regnvand fra taget, samt slagregn, som opsamles i gruberne under oplaget. Industrimiljø vurderer, at etableringen ikke er i modstrid med kravene i tilslutningstilladelsen eller ligger ud over rammerne for tilladelsen. Det er endvidere Industrimiljøs vurdering, at oplagene med det anvendte materiel og de oplyste indretninger og forureningsforebyggende foranstaltninger ikke vil kunne give anledning til forurening af afløbssystemet. Der stilles vilkår om, at afledning af regnvand fra opsamlingsgruberne til det offentlige regnvandssystem skal ske ved manuelt betjente operationer. Såfremt det ud fra en visuel eller lugtmæssig inspektion er tegn på, at regnvandet kan være forurenet, må afledning ikke foretages. Ved uheld med spild eller såfremt der konstateres defekte emballager eller lignende skal afledningen ligeledes stoppes, indtil der er foretaget afhjælpende foranstaltninger i form af opsamling af spild og rengøring af oplagspladsen. Esbjerg Kommune skal orienteres om de foretagne foranstaltninger, og bortledning af vand fra oplagspladsen opsamlingssystem må først genoptages, når Esbjerg Kommune har meddelt accept heraf. Hvis regnvand i opsamlingsgruberne ikke kan bortledes jf. ovenstående, skal vandet bortskaffes efter reglerne for den pågældende type af kemikalieaffald. Støj Virksomheden oplyser, at der ikke etableres støj- eller vibrationskilder, og at der alene vil forekomme støj fra kørsel med gaffeltrucks og lastbiler. Trafikbelastningen vurderes ikke at blive øget fra det nuværende niveau. Industrimiljøs vurdering Oplagspladsen er mod syd, vest og nord omgivet af erhverv indenfor kommuneplanens område og lokalplan 381 for havnen (se figurer nedenfor), hvor skelstøjgrænserne i kommuneplanens enkeltområder og lokalplanens delområder er anført til 60/60/60 db eller 70/70/70 db. Skelstøjgrænsen i oplagspladsens område er angivet til 60/60/60 db

20 Oplagspladsen Figur 3: Udsnit af kommuneplanområde Mod nordøst grænser pladsen op mod kommuneplanens enkeltområde Centerområde med Told og Skat, hvor anvendelsen er fastlagt til serviceerhverv, herunder kontorer o.l., og der kan gives tilladelse til bolig, hvis det er nødvendigt for virksomheders forsvarlige drift. Skelstøjgrænserne er i kommuneplanen fastsat til 55/45/40 db. Oplagspladsen Figur 4: Lokalplaner i området De nærmeste boliger ligger i en afstand på ca. 120 m nordøst for pladsen i Lokalplan 473 til bolig- og erhvervsformål. I lokalplanen er områdets støjføl

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst MILJØGODKENDELSE kvægbruget Janumvej 106, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 4. november 2009 / 10. november 2009 1 Registreringsblad Titel 11 miljøgodkendelse efter husdyrloven Dato: 4.

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø

Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Miljøgodkendelse af soproduktion med tilhørende smågriseproduktion på Nyrupvej 76, 4180 Sorø Udvidelse af svineproduktionen fra 228,5 dyreenheder til 506,7 dyreenheder Med denne miljøgodkendelse følger

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639

12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 Lindy Søgaard Nielsen Mejerivejen 10 Fabjerg 7620 Lemvig 27. april 2015 12-miljøgodkendelse af Lynggård Fjerkræfarm CVR-nr. 25 99 93 63 P-nr. 1.008.395639 på adressen Mejerivejen 10 762 Lemvig Teknik &

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbrug. Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup. Godkendelsesdato: xx. mdr. år Udkast Miljøgodkendelse af husdyrbrug Per Bisgaard Præstevejen 196 9620 Aalestrup Godkendelsesdato: xx. mdr. år Indholdsfortegnelse 1 Afgørelse... 3 2 Sammendrag... 4 3 Vilkår... 5 3.1 Generelle forhold...5

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev

MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev MILJØGODKENDELSE Svinebruget Højvang, Vangvejen 160, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: 15.12 2009 Registreringsblad Titel Miljøgodkendelse af svinebruget Højvang Dato: 15.12.2009 Virksomhedens

Læs mere

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 21-03-2014 Sagsnr.: 12/21635 Dok.løbenr.: 54732/14 Kontakt: Susanne Niman Jensen Direkte tlf.: 73767480

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere