Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg"

Transkript

1 Schlumberger Danmark a/s Tværkaj Esbjerg Sendt pr. mail: Torvegade Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Navn: Schlumberger Danmark a/s Adresse: Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Matr. nr.: Del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt: D 201 Telefon Telefax

2 Indholdsfortegnelse: Indledning Vilkår Indretning og drift Lugt Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Driftsforstyrrelser og uheld Journal m.v Ophør af drift Lovgrundlag Indhentede udtalelser Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ejer og ansvarsforhold Etablering og beliggenhed Planforhold Indretning og drift Produktion/processer Renere teknologi Driftstid og ansatte Råvarer og hjælpestoffer Forbrug af el, vand og varme Luft Lugt Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Olietanke Driftsforstyrrelser og uheld Risiko Sikkerhedsstillelse Ophør af virksomhed Helhedsvurdering Klagevejledning Offentliggørelse Bilag:

3 Indledning Esbjerg Kommune - Industrimiljø meddeler hermed Schlumberger Danmark a/s, Tværkaj 2, 6700 Esbjerg, miljøgodkendelse til kemikalieoplag på en del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde. Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 33 med forudsætninger og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i det følgende. Schlumberger Danmark a/s har offshore-relaterede serviceaktiviteter på adressen Tværkaj 2, 6700 Esbjerg. Virksomheden oplagrer herudover kemikalier og stykgods mv. på lejet grund på en del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde. Virksomhedens placering og grunden med kemikalieoplag fremgår af bilag 1 og bilag 2. Esbjerg Kommune har meddelt miljøgodkendelse samt tilslutningstilladelse til Dowell-Schlumberger, Tværkaj 2, 6700 Esbjerg den 28. maj 1990, hvor virksomhedens aktiviteter på denne adresse var omfattet af daværende godkendelsesbekendtgørelse og daværende listepunkt D11. Kommunen har senere den 19. maj 2009 meddelt virksomheden, at aktiviteterne på Tværkaj 2 ikke er omfattet af gældende godkendelsesbekendtgørelse og som sådan ikke skal have miljøgodkendelse, men i stedet skal reguleres efter 42 påbud i henhold til miljøbeskyttelsesloven, såfremt virksomheden konstateres at give anledning til væsentlig forurening. Virksomhedens aktiviteter på Tværkaj 2 er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen 1, på hvilken baggrund kommunen regelmæssigt fører tilsyn med virksomhedens miljøforhold. Det fremgår af kommunens meddelelse af 19. maj 2009, at tilslutningstilladelsen fra den 28. maj 1990 fortsat er gældende. Det rådgivende firma Ingeniør ne har ved modtaget af Esbjerg Kommune den 26. september 2012 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af eksisterende virksomhed til oplag af kemikalier til offshore sektoren på virksomhedens lejede grund på del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde. Samtidig er der indgivet ansøgning om tilladelse til at påbegynde udvidelsen inden miljøgodkendelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens 2 33 stk. 2. På oplagspladsen modtager, opbevarer samt afsender virksomheden kemikalier. Kemikalieoplaget vurderes at være en godkendelsespligtig aktivitet efter godkendelsesbekendtgørelsens 3 listepunkt D 201: Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening. De ansøgte udvidelser og ændringer må derfor ikke gennemføres, inden de er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens 33 stk. 1, hvilket sker med meddelelsen af nærværende afgørelse. Industrimiljø, Esbjerg Kommune har dog den 1 Bekendtgørelse nr. 463 af 21 maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse. 3 Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed

4 17. december 2012 meddelt virksomheden tilladelse efter lovens 33, stk. 2, til opstart af bygge- og anlægsarbejder. Vilkår Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, 33, stk. 1, på følgende vilkår: Indretning og drift 1. Hvis der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest 1 måned efter ændringen. 2. Oplagsområdet skal være sikret mod uvedkommende adgang ved indhegning med et hegn, der cirka er 1,8 meter højt. Området skal være aflåst udenfor bemandet åbningstid. 3. Der må kun modtages eller udleveres kemikalier, når anlægget er bemandet. Personalet skal have kendskab til proceduren nævnt i vilkår Alle kemikalier skal håndteres og opbevares i lukket emballage, som opfylder gældende regler herfor jf. kemikalieloven, hvoraf det fremgår, at kemiske stoffer, der er klassificeret som farlige kun må sælges i en stærk, hel og forsvarlig tillukket emballage, der er forsynet med mærkning på dansk. Der må ikke ske omfyldning eller overpumpning af kemikalier. 5. Under kemikalieoplag skal der være opsamlingskapacitet for hvert oplagsafsnit. Opsamlingskapaciteten skal til enhver tid kunne rumme indholdet af den største beholder i afsnittet. Kapaciteten i opsamlingsgruberne skal sikres opretholdt ved fjernelse af ophobet regnvand. 6. Virksomhedens kemikalieoplag skal holdes på et niveau, så risikobekendtgørelsens 4 tærskelgrænser for kolonne 2 virksomheder ikke overskrides. Lugt Sumformlen for de enkelte kategorier af farlige stoffer må ikke overstige 1 jf. risikobekendtgørelsens bilag 1, note 4. Klassificering: Giftige eller meget giftige (kategori 1 og 2) Antændelige eller let antændelige (kategori 6, 7a, 7b og 8) Miljøfarlige (kategori 9i og 9ii) Eller tilsvarende klassificering efter CLP-forordningen. 7. Oplagsaktiviteterne må ikke give anledning til lugtgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. 4 Bek. Nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

5 Spildevand 8. Afledning af regnvand fra kemikalieoplagets opsamlingssystem til det offentlige regnvandssystem skal ske ved manuelt betjente operationer. 9. Der skal forinden afledning af regnvand, jf. vilkår 8, foretages en visuel og lugtmæssigt inspektion af regnvandet. Såfremt dette giver anledning til mistanke om at regnvandet kan være forurenet, må der ikke foretages afledning til det offentlige regnvandssystem. 10. Såfremt der sker uheld på kemikaliepladsen med spild af stoffer eller der konstateres defekt emballage eller lignende, må afledning af regnvand ikke foretages uanset resultatet af inspektionen i henhold til vilkår 9. Virksomheden skal kontakte tilsynsmyndigheden Esbjerg Kommune med nærmere oplysninger om uheldet, foretagne afhjælpende foranstaltninger i form af opsamling af spild og rengøring af oplagspladsen. Bortledning af vand fra oplagspladsens opsamlingssystem må først genoptages når Esbjerg Kommune har meddelt accept heraf. 11. Hvis regnvandet fra opsamlingssystemet ikke kan bortledes som følge af vilkår 9 eller 10 skal det bortskaffes som farligt affald (kemikalieaffald). Støj 12. Driften af kemikalieoplagspladsen må ikke give anledning til, at støjbidraget overskrider nedenstående støjgrænser i de nævnte områder, udenfor virksomhedens skel: Tidspunkt Område Referencetidsrum Dag: Kl. db(a) Timer Mandag fredag Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Aften Alle dage Nat Alle dage ½ Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige Tabel 1: Støjgrænser

6 Områderne svarer til følgende områdebetegnelser i Esbjerg Kommunes Kommuneplan (se nedenstående figur): 1: I kommuneplanens enkeltområde : I kommuneplanens enkeltområde og i virksomhedens skel i eget kommuneplanområde ( ) 3: I områder med blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder. Kommuneplanens enkeltområde og (jf. lokalplan 473) Figur 1: Kommuneplandelområder 13. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne, jf. vilkår 12, er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Støjen skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages som Miljømåling ekstern støj, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v

7 Affald Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden. Støjgrænsen anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænsen. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må som udgangspunkt ikke være over 3 db(a). 14. Der må maksimalt oplagres følgende mængder af nedenstående affaldsfraktioner: Affaldsfraktion Farligt affald Maksimal oplagsmængde 10 tons 15. Tomme kemikalieemballager skal opbevares i de oplagsfaciliteter, der anvendes til pladsens kemikalieoplag. 16. Jernaffald og brændbart affald skal opbevares i hver sin container anbragt på pladsen. Jord og grundvand 17. Kemikalieoplag og kemikalietanke skal være sikret mod påkørsel. 18. Oplag af kemikalier skal til enhver tid opbevares miljømæssigt forsvarligt, så der ikke kan opstå fare for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, havet, luft eller det offentlige kloaksystem. 19. Kemikalier skal opbevares på en tæt bund (f.eks. et betongulv) uden direkte afløb til kloak. I den sammenhæng betragtes fliser, SF-sten og asfalt (asfalt anses ikke for bestandig overfor olier og kemikalier) og lignende ikke som tæt belægning. Oplagspladsen til opbevaring af kemikalier skal være indrettet, så en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes og opsamles. Oplagspladsen skal indrettes med opsamlingskapacitet, således at evt. spild indenfor oplagspladsens område forbliver inde på pladsen. Oplagspladsen skal endvidere være overdækket og i øvrigt være sikret mod tilledning af regn- og overfladevand. 20. Håndtering med trucks af kemikalier i mindre enheder (totetanke, tromler mv) må disse enheder ikke stables på en måde, så der er risiko for, at disse tabes under håndteringen/transporten. 21. Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden fremsætter krav herom, lade en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af opsamlingssystemet under kemikalieoplag med henblik på at undersøge systemets tæthed og - 7 -

8 virkning. Den sagkyndiges afrapportering af undersøgelsens resultater skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat kravet om undersøgelse. Undersøgelse kan højst kræves udført hvert 5. år, med mindre tilsynsmyndigheden ud fra resultatet af den foregående undersøgelse vurderer, at et kortere interval er nødvendigt. Driftsforstyrrelser og uheld 22. For at forebygge risici for at kemikalietanke tabes / vælter under transport med trucks, skal transporten ske på jævne, befæstede arealer, som er i forsvarlig stand til sikker transport, jf. tilsynsmyndighedens vurdering. 23. Hvis der sker væsentlige uheld eller driftsforstyrrelser, der indebærer en forurening af det omgivende miljø eller indebærer fare herfor, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden. Desuden skal virksomheden straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør. 24. Spild af kemikalier (produkter, affald m.v.) skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, inkl. opsamlingsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale og afspærringsanordninger til afspærring af kloak på anlægget. Hvis der er risiko for at spild af kemikalier kan løbe til et afløb, skal relevante afløb straks lukkes/afspærres. Ved eventuelt spild af kemikalier på arealer, som ikke er tætte overfor gennemtrængning af væsken, skal der ske opsamling af det forurenede jordvolumen og bortskaffelse af jorden til godkendt modtageanlæg efter anmeldelse og godkendelse af tilsynsmyndigheden. 25. Der skal foreligge opdaterede procedurer for hvordan forureningsuheld og væsentlige spild håndteres. Procedurerne skal indeholde instrukser om, hvad der skal foretages for at stoppe yderligere spild og begrænse forureningen. Endelig skal procedurerne indeholde en instruks for hvordan myndighederne informeres. Procedurerne sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter miljøgodkendelsen er givet. 26. Virksomheden skal registrere større driftsforstyrrelser, der kan påvirke virksomhedens miljøforhold og beskrive årsag, varighed, affødt miljøbelastning og hvilke foranstaltninger virksomheden eventuelt har gennemført for at undgå gentagelser. Journal m.v. 27. Virksomheden skal føre register over oplagrede kemikalier med løbende registrering af oplagret mængde af hver enkelt kemikalietype samt klassificeringen heraf. Registreringen skal til enhver tid være opdateret, og den samlede mængde af stoffer omfattet af vilkår 6 skal fremgå af registreringen

9 Registerets oplysninger skal til ethvert tidspunkt være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og fremvises på dennes anmodning. En gang om året opgjort pr. 31. december skal virksomheden til tilsynsmyndigheden fremsende oplysning om det maksimale oplag af kemikalier, som virksomheden i det forløbne år har haft. Det maksimale oplag skal oplyses for hver kemikalietype (klassificering) jf. vilkår 6. Sumformel for kemikalietyperne (klassificering) skal ligeledes angives. 28. Virksomheden skal i journal notere tidspunkter for afledning af regnvand fra opsamlingssystemet, jf. vilkår 8 samt angivelse af hvem der har udført inspektion i henhold til vilkår 9. Ophør af drift 29. Ved ophør af driften skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden herom. Ved ophør skal virksomheden inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe olier og kemikalier, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand og spildevandssystem. Bortskaffelse skal ske efter reglerne herfor. Lovgrundlag Godkendelsen meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens 5 33 stk. 1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens 6 33 stk. 1 eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøbeskyttelseslovens 78a. Indhentede udtalelser Et udkast til godkendelse har været forelagt virksomheden Schlumberger A/S til kommentering. Samtidig er der foretaget partshøring i henhold til forvaltningslovens 19. Virksomheden og dens rådgiver har ved møde kommenteret på udkast til miljøgodkendelse. Rådgiver har for virksomheden efterfølgende fremsendt bemærkninger til udkastet. Virksomheden har ønsket at få præciseret, hvorledes journalen over virksomhedens kemikalier føres. Disse præciseringer er indarbejdet i miljøgodkendelsen. Endvidere har virksomheden ønskes større råderum med hensyn til oplagsmængder af kemikalier indenfor forskellige klassificeringer. Afgørelsen er tilrettet i overensstemmelse hermed. Et udkast til godkendelse har ligeledes været i høring ved Leman A/S, der er lejer af grunden samt Esbjerg Havn, som er grundejer. Esbjerg Havn og Leman A/S har ikke haft bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse. 5 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse. 6 Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed

10 Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ejer og ansvarsforhold Virksomheden ejes af: Schlumberger Danmark a/s, Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Virksomheden er beliggende på: Matr. nr k, Esbjerg Bygrunde, ejes af Esbjerg Havn, Hulvejen 1, 6700 Esbjerg. Grunden er lejet af Leman A/S, D. Lauritzens Vej 8, 6700 Esbjerg, som har fremlejet 0,448 ha af grunden til Schlumberger Danmark a/s. Virksomhedens kontaktperson er: Børge Christensen Tværkaj Esbjerg Tlf.: Etablering og beliggenhed Planforhold Kommuneplan Virksomhedens kemikalieoplag foregår på en grund, som i gældende kommuneplan - Kommuneplan for Esbjerg Kommune er beliggende i enkeltområde nr Områdets anvendelse er fastlagt til havneerhverv som kraftværker og havneorienteret industri med særlige beliggenhedskrav. Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til 60/60/60 db(a)) for hhv. dag/aften/nat perioden uden for egen grundgrænse i området. Lokalplan Området er omfattet af Lokalplan nr. 381 for Esbjerg Havn. Virksomhedens kemikalieoplag er beliggende i lokalplanens Område A, som er udlagt til havneerhverv for virksomheder med krav om kajnær beliggenhed samt industri op til klasse 7 erhverv, som har relation til havnen. Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til 60/60/60 db(a)) uden for egen grundgrænse i området. Der må dog ikke være højere støjbelastning i tilgrænsende områder, end den tilladte i disse områder. Zonetilladelse Grunden med virksomhedens kemikalieoplag ligger i byzone. VVM Kemikalieoplaget er omfattet af VVM-bekendtgørelsens 7 bilag 2 jf. punkt nr. 6 c Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter og punkt 14 - Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1). 7 Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet

11 Anlæg og projekter angivet i bekendtgørelsens bilag 2 er VVM-pligtige, hvis det må antages, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt. Esbjerg Kommune har derfor også betragtet den ansøgte udvidelse som en anmeldelse i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. På grundlag af en VVMscreening, udarbejdet i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsens bilag 3, har kommunen den 17. december 2012 truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt. Spildevandsplan Virksomheden er beliggende i område Esbjerg C Havnen i oplandsnummer D63 i Esbjerg Kommunes Spildevandsplanen Området er separatkloakeret. Regnvandssystemet fra ejendommen afleder til recipient Trafikhavn i udløb UD63. Natura 2000-områder I henhold til 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura område væsentligt. Anlægget ligger uden for Natura-2000 områder. Den korteste afstand til et Natura 2000-område (Vadehavet) er ca meter. Virksomhedens drift vurderes ikke at få indflydelse på beskyttelsen af Vadehavet, herunder de arter der udgør udpegningsgrundlaget. Industrimiljø vurderer, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder. Artsbeskyttelse bilag IV-arter I henhold til 11 stk.1 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse). Der er ikke kendskab til forekomster af bilag IV- eller rødlistearter i området. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngleeller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. Indretning og drift Virksomheden modtager, opbevarer samt afsender kemikalier. Virksomheden er placeret på et eksisterende SF-stens belagt område tæt ved kajanlæg for servicering af offshore aktiviteterne på Nordsøen. Virksomhedens lokalisering er vist i bilag 1 og 2, og indretningen af kemikalieoplaget er vist i bilag

12 Eksisterende oplag: Virksomheden har et eksisterende oplag af kemikalier på lokaliteten, der består af 4 overdækkede skure á 7,9x2,6x2,5 m med mulighed for opbevaring af i alt 40 m 3. Skurene er udført i en stålkonstruktion med gitter i front og med tæt stålbund med opkant med et opsamlingsvolumen på ca. 2,5 m 3, jf. nedenstående foto: Figur 2: Foto af eksisterende kemikalieskure I skurene opbevares kemikalier i totetanke med et volumen på ca l, samt i anden godkendt emballage på ca. 200 l. Eventuel slagregn, som opsamles i bunden af skurene, afledes ved manuel betjent ventil. Kemikalieenhederne findes i forskellige standardstørrelser, hvor nævnte totetanke er på ca liter. Enhederne er fremstillet til at opbevare og transportere de respektive kemikalier. Enhederne er typisk udført i metal eller plastik. Totetanke har beskyttende metalgitre omkring. Jf. kemikalielovens 8 22 stk. 1 gælder, at kemiske stoffer, der er klassificeret som farlige kun må sælges i en stærk, hel og forsvarlig tillukket emballage, der er forsynet med mærkning på dansk. Jf. stk. 2 i samme paragraf kan der fastsættes nærmere regler om emballeringen mv. Nyt kemikalieoplag: Det eksisterende oplag ønskes udvidet i form af et overdækket oplag, bestående af 10 båse med mulighed for opbevaring af i alt 200 m 3. Oplaget vil blive etableret med mulighed for opsamling af spild i betongruber under hver bås. Båsenes front etableres med gitterporte, således at der er mulighed for bekæmpelse af brand i oplaget. Eventuel slagregn gennem gitterportene opsamles i gruberne, og vil blive afledt til eksisterende regnvandsledning via manuelt betjente ventiler og pumpe. En afløbsplan for oplaget er vist i bilag 4. Kemikalierne, hvoraf hovedparten er brandfarlige, vil blive opbevaret og håndteret i totetanke med et volumen på ca l. Kemikalierne placeres/opbevares i de respektive celler (afhængig af type), som er aflåste. Der vil ikke ske omfyldning eller overpumpning af kemikalier. 8 Lbk nr. 878 af 26. juni 2010 af lov om kemiske stoffer og produkter

13 Tomme totetanke, der returneres, opbevares i kemikalieskure. Tankene afhentes løbende af godkendt affaldstransportør for genanvendelse, deponering eller destruktion, hos godkendt affaldsmodtager. Totetankene transporteres med truck/lastbil. Til- og frakørsel vil foregå via D. Lauritzens Vej. Oplagspladsen vil være indhegnet og aflåst uden for normal arbejdstid. Industrimiljøs vurdering Transporten til og fra virksomheden foregår ad større befærdede veje og i nærområdet ad forsyningsveje i et erhvervsområde. Det er Industrimiljøs vurdering, at transporten vil kunne foregå uden væsentlige miljømæssige gener for omboende. Der stilles vilkår om, at oplagsområdet skal være sikret mod uvedkommendes adgang ved indhegning, og at området skal være aflåst udenfor bemandet åbningstid. Der stilles vilkår om, at alle kemikalier skal håndteres og opbevares i lukket emballage, som opfylder gældende regler herfor, og at der ikke må ske omfyldning eller overpumpning af kemikalier. Der stilles vilkår om, at der ved håndtering med trucks af kemikalier i mindre enheder (totetanke, tromler mv) må disse enheder ikke stables på en måde, så der er risiko for, at disse tabes under håndteringen/transporten. Der stilles vilkår om, at der under kemikalieoplaget skal være opsamlingskapacitet for hvert oplagsafsnit, som til enhver tid kan rumme indholdet af den største beholder i afsnittet. Kapaciteten i opsamlingsgruberne skal sikres opretholdt ved fjernelse af ophobet regnvand (se nærmere herom i nedenstående afsnit Spildevand ). Produktion/processer Virksomheden har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at der vil kunne forekomme følgende kemikalietyper og mængder på den nye oplagsplads: Ny oplagsplads: Pos.nr. Type Flammepunkt C Mængde l Oplagsenheder R-sætning Nye oplag for A- og B væsker: 1 J R11 2 B R11, R50 3 B R11 4 L R10 5 B R10 6 A (R51/53) 7 U

14 8 J M R11 10 B R50 Tabel 2: Oplysninger om kemikalietyper og mængder i alt Det kan ikke udelukkes, at virksomheden ønsker at opbevare andre kemikalier indenfor de samme kategorier. Eksisterende oplagsplads: I de eksisterende 4 kemikalieskure opbevares kun kategori B væsker (ovennævnte kemikalietyper pos. 3-9 inkl.). Kategori B væsker er brandfarlige væsker med flammepunkt over 30 o C og under 100 o C. Det maksimale oplag er l svarende til oplagsenheder. Det samlede oplag på virksomheden: Virksomheden har opgjort oplaget således i henhold til Tekniske Forskrifter 9 : Det samlede oplag på virksomheden er = < oplagsenheder, som er tærskelgrænsen for regelsættet for den ansøgte type oplag jf. Tekniske Forskrifter. Virksomheden har opgjort oplaget således i henhold til Risikobekendtgørelsen 10 : Miljøfarlige stoffer Mængde t Sum t Tærskelgrænse t R50 B B R51/53 A Sumformel for miljøfarlige 56/ /200 = 0,865 < 1 stoffer Brandfarlige stoffer R11 J-352, B- 232, B-197, M-295 Mængde t Sum Tærskelgrænse t t R10 L-400, B Sumformel for brandfarlige 103/ /5.000 = 0,039 < 1 stoffer Virksomheden oplyser, at det samlede oplag af kategori A- og/eller kategori B-væsker altid er mindre end oplagsenheder, og at oplaget af miljøfarlige stoffer med risikosætning R50 og R51/53 altid vil være under foreskrevne tærskelgrænse (tærskelværdier for kolonne 2-virksomheder). 9 Bekendtgørelse nr. 28 af 04 januar 2010 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 10 Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

15 Virksomheden oplyser, at de angivne oplagsmængder er, hvad virksomheden på ansøgningstidspunktet forventer at opbevare i kemikalieoplaget, men at der kan forekomme variation på oplagsmængde og klassificering. Virksomheden oplyser, at oplag af giftige, meget giftige, antændelige, let antændelige og miljøfarlige stoffer altid vil være under foreskrevne tærskelgrænser for kolonne 2 virksomheder i risikobekendtgørelsen samt at gældende sumformler vil være mindre end 1. Industrimiljøs vurdering På grundlag af de i ansøgningen indeholdte oplysninger om de maksimale oplag af kemikalier, herunder brandfarlige stoffer, vurderes virksomheden ikke at være omfattet af bestemmelserne i risikobekendtgørelsen. På grundlag af virksomhedens oplysninger er risikokvotienten for miljøfarlige stoffer (kategori 9 i risikobekendtgørelsens del 2) opgjort til 0,865. For brandfarlige stoffer er risikokvotienten væsentligt mindre (ca. 0,04). Som konsekvens af at virksomheden ønsker at kunne oplagre andre kemikalier end dem, der er oplistet i tabel 2, og da virksomheden (afhængig af kundeefterspørgsel) ligeledes kan have behov for andre oplagsmængder, vil der blive stillet vilkår om registrering. Industrimiljø vurderer på den baggrund, at der bør stilles vilkår, der sikrer, at virksomheden etablerer et registreringssystem, der til ethvert tidspunkt giver sikkerhed for, at de maksimale oplagsmængder af giftige, miljøfarlige stoffer og brandfarlige stoffer ikke overskrides. De aktuelle oplagsmængder er for kolonne 2-virksomheder i risikobekendtgørelsen. Endvidere må sumformlen for de respektive kategorier jf. risikobekendtgørelsens bilag 1, note 4 ikke overskrider 1. Der stilles derfor vilkår om: - at virksomhedens kemikalieoplag skal holdes på et niveau, så risikobekendtgørelsens tærskelgrænser for kolonne 2 virksomheder ikke overskrides - at sumformlen for de enkelte kategorier af farlige stoffer ikke overstiger 1 jf. risikobekendtgørelsen bilag 1, note 4. Klassificering: Giftige eller meget giftige (kategori 1 og 2) Antændelige eller let antændelige (kategori 6, 7a, 7b og 8) Miljøfarlige (kategori 9i og 9ii) Eller tilsvarende klassificering efter CLP-forordningen. - at der føres løbende register over det maksimale oplag af kemikalietyperne giftige, miljøfarlige og brandfarlige og med angivelse af kategoriernes sumformel Oplag af brandfarlige væsker reguleres direkte af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, som henhører under Brand & Redning, Esbjerg Kommune

16 Renere teknologi Det fremgår af Godkendelsesbekendtgørelsen, at godkendelsesmyndigheden ikke må meddele godkendelse, medmindre den vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Godkendelsesmyndigheden skal ved vurderingen under hensyntagen til den teknologiske udvikling, sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet i det omfang, det er muligt, 3) at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt, 4) at affaldshierarkiet, jf. 6 b i miljøbeskyttelsesloven, iagttages, 5) at der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og 6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. Ad 1 Virksomheden foretager alene modtagelse, oplag og afsendelse af råvarer. Virksomheden har ikke produktionsprocesser med råvareforbrug. Industrimiljø finder ikke, at der på virksomheden foregår processer, hvor der kan gennemføres væsentlig energibesparelse. Ad 2 Virksomheden foretager alene modtagelse, oplag og afsendelse af råvarer. Mulighederne for substitution af stoffer vedrører slutmodtagerne af produkterne, hvor stofferne bringes i anvendelse. Ad 3 Virksomheden foretager alene modtagelse, oplag og afsendelse af råvarer. Virksomheden har ikke produktionsprocesser. Industrimiljø finder ikke, at der på virksomheden foregår processer, hvor der kan gennemføres væsentlig optimering. Ad 4 Industrimiljø vurderer, at virksomheden agerer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens regler omkring affaldshierarki. Ad 5 Virksomheden foretager alene modtagelse, oplag og afsendelse af råvarer. Virksomheden har ikke produktionsprocesser. Industrimiljø finder ikke, at der på virksomheden foregår processer, hvor der kan gennemføres væsentlig forureningsrensning. Ad 6 Indretningen af oplaget er sket i samarbejde med kommunens beredskab og under iagttagelse af reglerne i bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Nedenfor er foretaget en vurdering af risici vedrørende forurening af jord, grundvand og afløbssystemer

17 Industrimiljø vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. Driftstid og ansatte Virksomhedens normale driftstid er hverdage kl Uden for normal arbejdstid kan der modtages/udleveres kemikalier efter behov. Der modtages/udleveres kun kemikalier når anlægget er bemandet. Der kan forekomme arbejde i weekender og på helligdage. Der vil være ca. 1-5 personer tilknyttet oplagspladsen. Industrimiljøs vurdering Der stilles vilkår om, at der kun må modtages eller udleveres kemikalier, når anlægget er bemandet. Råvarer og hjælpestoffer Virksomhedens råvareforbrug er oplyst i ovenstående afsnit Produktionsprocesser. Der anvendes ikke hjælpestoffer i forbindelse med oplaget. Forbrug af el, vand og varme Der bruges strøm til lys, betjening af porte, samt pumpning i forbindelse med pumpebrønd. Det er oplyst, at det forventede årsforbrug af elektricitet ligger på ca kwh. Oplagene er ikke opvarmet. Der bruges ikke vand på oplagspladsen. Vask af trucks foretages sjældent og foregår i vaskehallen ved Blue Water. Luft Det er oplyst i ansøgningen, at aktiviteterne ikke giver anledning til forurenende luftemissioner fra faste eller diffuse kilder. Industrimiljøs vurdering Intern transport på arealerne vil emittere udstødningsgasser, hvilket dog ikke vurderes at have et omfang, som kan give anledning til væsentlig påvirkning af omgivelserne. Kørselsarealerne er befæstede, og det vurderes, at transporten ikke vil kunne give anledning til støvgener i omgivelserne. Industrimiljø vurderer, at der ikke foregår aktiviteter på virksomheden, som kan give anledning til væsentlig luftforurening, hvorfor der ikke findes at være behov for at regulere virksomhedens luftforurening ved vilkår. Lugt De oplagrede kemikalier opbevares i lukkede tanke, og der vil ikke ske omfyldning eller overpumpning af kemikalier

18 Totetanke kan være udført med sikkerhedsventil, som udligner trykket i tilfælde af, at der opstår overtryk. Industrimiljøs vurdering Bortset fra eventuelle minimale emissioner fra totetankes sikkerhedsventiler vil lugtende kemikalier kun kunne blive eksponeret for udeluften ved eventuelle uheld, hvor der sker udslip fra tankene. Industrimiljø vurderer på den baggrund, at der ikke foregår aktiviteter på virksomheden, som kan give anledning til væsentlig lugtforurening, hvorfor der ikke findes at være behov for at regulere virksomhedens luftforurening ved vilkår for lugtgrænser. Der stilles vilkår om, at oplagsaktiviteterne ikke må give anledning til lugtgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Spildevand Virksomheden oplyser, at der kun afledes overfladevand fra oplagspladsen. Overfladevand fra pladsens SF-stenbelægning og tagvand fra overdækningen af det fremtidige oplag ledes til regnvandssystemet. Overfladevand fra nedbør i gruber pumpes efter visuel inspektion/test til afløbssystemet for overfladevand. Hver enkel grube er sikret med afspærringsventil i syrefast rustfri stål. Det fremtidige oplag etableres som gruber med åbning (med gitterporte) på den ene langside. Kommunens Brand & Redning finder, at åbningerne i gitterportene skal holdes store af hensyn til muligheden for evt. brandbekæmpelse. Regnvand, som kommer ind gennem gitrene ved slagregn, opsamles i bunden af hver container/grube, der hver har et opsamlingsvolumen på 20 m 3. Hver grube tømmes for overfladevand via en manuel tvangsventil, der ellers altid er lukket. Vandet fra gruberne ledes til en pumpebrønd, hvor det opsamles, inden der manuelt aktiveres en pumpe, som pumper det til regnvandssystemet. Der er således to manuelt betjente barrierer, inden vandet kommer i regnvandsledningen. Det overordnede regnvandssystem på pladsen fremgår af bilag 3. I bilag 4 er indretningen af afløbssystemet ved det fremtidige oplag vist. Eventuel slagregn, som opsamles i bunden af de eksisterende kemikalieskure, afledes på samme måde som ved de fremtidige oplag. Der bruges ikke vand på oplagspladsen. Vask af trucks foretages sjældent og foregår i vaskehallen ved Blue Water. Industrimiljøs vurdering Esbjerg Kommune har meddelt tilslutningstilladelse til virksomheden den 28. maj Oplagspladsen er omfattet af denne tilslutningstilladelse. Det fremgår af tilladelsen, at sanitært spildevand skal ledes til den offentlige spildevandsledning, og at tag- og overfladevand skal ledes til den offentlige regnvandsledning. Det fremgår endvidere, at der ikke må afledes olie- eller kemikalieforurenet vand til det offentlige kloaksystem

19 Det eksisterende og det fremtidige oplag medfører alene afledning af regnvand fra taget, samt slagregn, som opsamles i gruberne under oplaget. Industrimiljø vurderer, at etableringen ikke er i modstrid med kravene i tilslutningstilladelsen eller ligger ud over rammerne for tilladelsen. Det er endvidere Industrimiljøs vurdering, at oplagene med det anvendte materiel og de oplyste indretninger og forureningsforebyggende foranstaltninger ikke vil kunne give anledning til forurening af afløbssystemet. Der stilles vilkår om, at afledning af regnvand fra opsamlingsgruberne til det offentlige regnvandssystem skal ske ved manuelt betjente operationer. Såfremt det ud fra en visuel eller lugtmæssig inspektion er tegn på, at regnvandet kan være forurenet, må afledning ikke foretages. Ved uheld med spild eller såfremt der konstateres defekte emballager eller lignende skal afledningen ligeledes stoppes, indtil der er foretaget afhjælpende foranstaltninger i form af opsamling af spild og rengøring af oplagspladsen. Esbjerg Kommune skal orienteres om de foretagne foranstaltninger, og bortledning af vand fra oplagspladsen opsamlingssystem må først genoptages, når Esbjerg Kommune har meddelt accept heraf. Hvis regnvand i opsamlingsgruberne ikke kan bortledes jf. ovenstående, skal vandet bortskaffes efter reglerne for den pågældende type af kemikalieaffald. Støj Virksomheden oplyser, at der ikke etableres støj- eller vibrationskilder, og at der alene vil forekomme støj fra kørsel med gaffeltrucks og lastbiler. Trafikbelastningen vurderes ikke at blive øget fra det nuværende niveau. Industrimiljøs vurdering Oplagspladsen er mod syd, vest og nord omgivet af erhverv indenfor kommuneplanens område og lokalplan 381 for havnen (se figurer nedenfor), hvor skelstøjgrænserne i kommuneplanens enkeltområder og lokalplanens delområder er anført til 60/60/60 db eller 70/70/70 db. Skelstøjgrænsen i oplagspladsens område er angivet til 60/60/60 db

20 Oplagspladsen Figur 3: Udsnit af kommuneplanområde Mod nordøst grænser pladsen op mod kommuneplanens enkeltområde Centerområde med Told og Skat, hvor anvendelsen er fastlagt til serviceerhverv, herunder kontorer o.l., og der kan gives tilladelse til bolig, hvis det er nødvendigt for virksomheders forsvarlige drift. Skelstøjgrænserne er i kommuneplanen fastsat til 55/45/40 db. Oplagspladsen Figur 4: Lokalplaner i området De nærmeste boliger ligger i en afstand på ca. 120 m nordøst for pladsen i Lokalplan 473 til bolig- og erhvervsformål. I lokalplanen er områdets støjføl

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. oktober 2014 Sags id 14/7806 Sagsbehandler Bente Kristensen Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 21. juni. 2016 Godkendelse af: Tankanlæg til Adblue Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund CVR-nummer: 23343118

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Miljøgodkendelse Ændring af vilkår for luftafkast og til stationære tanke.

Miljøgodkendelse Ændring af vilkår for luftafkast og til stationære tanke. HALLIBURTON DENMARK ApS Storstrømsvej 6 6715 Esbjerg N Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. lars.jensen@halliburton.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. juli 2014 Sagsbehandler Bodil D.

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Måde Skydebaner. Mådevej 113B. 6705 Esbjerg Ø

Revurdering af miljøgodkendelse for. Måde Skydebaner. Mådevej 113B. 6705 Esbjerg Ø Måde Skydebaner Mådevej 113b 6705 Esbjerg Ø V/Leif K. Jensen, lkj@esenet.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 1. december 2014 Sags id 2014-13667 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon direkte

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012.

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012. Civica Thomas B. Thriges Gade 24 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512410 Fax 65919681

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012.

Når denne godkendelse træder i kraft bortfalder påbud om ændring af tidsfrist for gennemførelse af handlingsplan for støj af 22. august 2012. CP Kelco ApS Ved Banen 16 4623 Lille Skensved (Katrine.Sonnichen@cpkelco.com) Virksomheder J.nr. MST-1270-01118 Ref. melso/anskr Den 17. marts 2014 Godkendelse af ændret frist for gennemførelse af støjhandlingsplan

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg

Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013. Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg TEKNIK OG MILJØ Dato: 30. juni 2014 Sagsnr.: 09.02.16-P19-4-14 Vilkårsændring af miljøgodkendelse af 21. januar 2013 Nyttiggørelse af lettere forurenet jord i støjvoldanlæg Ørre Skytteforening Nybro Møllevej

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Nordgroup a/s Att. Ebbe T. Naamansen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01087 Ref. Johje/Olkri Den 5. december 2013 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup håndtering og oplag

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse af 4. marts 2008 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 for Hagens Fjedre, Hagensvej 13, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hagens Fjedre A/S Hagensvej 13 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.02.01-P19-876-07 Ref.: Christina Ryge Petersen

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst 9. januar 2014 1 Sagsnr.: MIL-001049 Journalnr.: 13/026297 Sagsbeh.: JTA K.S.: BSC Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Dato: 25.1. 2016 Tilladelse til udledning af drænvand via eksisterende regnvandsudløb til Kanalen i Kanalbyen med udløb til Grindsted Engsø Orbicon

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser, herunder fx eventuelle byggetilladelser.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser, herunder fx eventuelle byggetilladelser. Svend Bisgaard Svendsen Klejtrupvej 16 Hvornum Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.40-P19-1-13 Ref.: Charlotte

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514 Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej 3 8680 Ry Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Skanderborg Kommune, Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 25.. september

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011

Miljøgodkendelse. Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 TEKNIK OG MILJØ Dato: 25. november 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-24-13 Miljøgodkendelse Ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 24. november 2011 Granvænget 15 og 16 Hedelandsvej 4 7400 Herning Herning Kommune

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Affald Torvegade 74 6700 Esbjerg (Sendt som E-post)

Industrimiljø Teknik & Miljø. Affald Torvegade 74 6700 Esbjerg (Sendt som E-post) Affald Torvegade 74 6700 Esbjerg (Sendt som E-post) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 24. juni 2014 Sagsbehandler H. Sonne-Frederiksen/sgk Telefon direkte 76 16 13 93 Sags id 14/2872 Ændring af vilkår i

Læs mere

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet.

I brev af 27. januar 2014 har I fremsendt supplerende oplysninger om bilag IVarter omfattet af Habitatdirektivet. DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00075 Ref. joern/vba Den 19. februar 2014 Afgørelse om at etablering

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time

at der indvindes fra boring DGU nr med maks m³/år og maks. 2 m³/time A/S FANØ VESTERHAVSBAD Att.: Steffen Lassen Golfvejen 5 6720 Fanø Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 23. august 2016 Sagsbehandler Bodil Sejer Telefon direkte 76 16 51 37 Sagsid 11/19587 Reg. nr. 563-41-0001-01

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke TEKNIK & MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Uno-X Energi Kraftvej 1 3700 Rønne 13. september 2013 Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke 1. Indledning 1.1 Baggrund

Læs mere

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22.

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. oktober 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for 80 MW elkedelanlæg

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter. 10. september 2015 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Miljøgodkendelse. FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål

Miljøgodkendelse. FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted Dato: 4. november 2014 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål Virksomheden drives af: FK Trådindustri Industrikrogen

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia

Dispensation til genopførelse af ejendom skyttelseslinien på Lillenæs 65 og 69, Fredericia Dansk Skovforening Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Att.: Hans M. Hedegaard hmh@skovforeningen.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-607-00055 Ref. 26. sep 2012 inden for strandbe- Dispensation til genopførelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere