Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg"

Transkript

1 Schlumberger Danmark a/s Tværkaj Esbjerg Sendt pr. mail: Torvegade Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Navn: Schlumberger Danmark a/s Adresse: Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Matr. nr.: Del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt: D 201 Telefon Telefax

2 Indholdsfortegnelse: Indledning Vilkår Indretning og drift Lugt Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Driftsforstyrrelser og uheld Journal m.v Ophør af drift Lovgrundlag Indhentede udtalelser Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ejer og ansvarsforhold Etablering og beliggenhed Planforhold Indretning og drift Produktion/processer Renere teknologi Driftstid og ansatte Råvarer og hjælpestoffer Forbrug af el, vand og varme Luft Lugt Spildevand Støj Affald Jord og grundvand Olietanke Driftsforstyrrelser og uheld Risiko Sikkerhedsstillelse Ophør af virksomhed Helhedsvurdering Klagevejledning Offentliggørelse Bilag:

3 Indledning Esbjerg Kommune - Industrimiljø meddeler hermed Schlumberger Danmark a/s, Tværkaj 2, 6700 Esbjerg, miljøgodkendelse til kemikalieoplag på en del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde. Godkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens 33 med forudsætninger og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i det følgende. Schlumberger Danmark a/s har offshore-relaterede serviceaktiviteter på adressen Tværkaj 2, 6700 Esbjerg. Virksomheden oplagrer herudover kemikalier og stykgods mv. på lejet grund på en del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde. Virksomhedens placering og grunden med kemikalieoplag fremgår af bilag 1 og bilag 2. Esbjerg Kommune har meddelt miljøgodkendelse samt tilslutningstilladelse til Dowell-Schlumberger, Tværkaj 2, 6700 Esbjerg den 28. maj 1990, hvor virksomhedens aktiviteter på denne adresse var omfattet af daværende godkendelsesbekendtgørelse og daværende listepunkt D11. Kommunen har senere den 19. maj 2009 meddelt virksomheden, at aktiviteterne på Tværkaj 2 ikke er omfattet af gældende godkendelsesbekendtgørelse og som sådan ikke skal have miljøgodkendelse, men i stedet skal reguleres efter 42 påbud i henhold til miljøbeskyttelsesloven, såfremt virksomheden konstateres at give anledning til væsentlig forurening. Virksomhedens aktiviteter på Tværkaj 2 er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen 1, på hvilken baggrund kommunen regelmæssigt fører tilsyn med virksomhedens miljøforhold. Det fremgår af kommunens meddelelse af 19. maj 2009, at tilslutningstilladelsen fra den 28. maj 1990 fortsat er gældende. Det rådgivende firma Ingeniør ne har ved modtaget af Esbjerg Kommune den 26. september 2012 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af eksisterende virksomhed til oplag af kemikalier til offshore sektoren på virksomhedens lejede grund på del af matr. nr k, Esbjerg Bygrunde. Samtidig er der indgivet ansøgning om tilladelse til at påbegynde udvidelsen inden miljøgodkendelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens 2 33 stk. 2. På oplagspladsen modtager, opbevarer samt afsender virksomheden kemikalier. Kemikalieoplaget vurderes at være en godkendelsespligtig aktivitet efter godkendelsesbekendtgørelsens 3 listepunkt D 201: Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening. De ansøgte udvidelser og ændringer må derfor ikke gennemføres, inden de er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens 33 stk. 1, hvilket sker med meddelelsen af nærværende afgørelse. Industrimiljø, Esbjerg Kommune har dog den 1 Bekendtgørelse nr. 463 af 21 maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 2 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse. 3 Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed

4 17. december 2012 meddelt virksomheden tilladelse efter lovens 33, stk. 2, til opstart af bygge- og anlægsarbejder. Vilkår Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, 33, stk. 1, på følgende vilkår: Indretning og drift 1. Hvis der sker ændringer i virksomhedens ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest 1 måned efter ændringen. 2. Oplagsområdet skal være sikret mod uvedkommende adgang ved indhegning med et hegn, der cirka er 1,8 meter højt. Området skal være aflåst udenfor bemandet åbningstid. 3. Der må kun modtages eller udleveres kemikalier, når anlægget er bemandet. Personalet skal have kendskab til proceduren nævnt i vilkår Alle kemikalier skal håndteres og opbevares i lukket emballage, som opfylder gældende regler herfor jf. kemikalieloven, hvoraf det fremgår, at kemiske stoffer, der er klassificeret som farlige kun må sælges i en stærk, hel og forsvarlig tillukket emballage, der er forsynet med mærkning på dansk. Der må ikke ske omfyldning eller overpumpning af kemikalier. 5. Under kemikalieoplag skal der være opsamlingskapacitet for hvert oplagsafsnit. Opsamlingskapaciteten skal til enhver tid kunne rumme indholdet af den største beholder i afsnittet. Kapaciteten i opsamlingsgruberne skal sikres opretholdt ved fjernelse af ophobet regnvand. 6. Virksomhedens kemikalieoplag skal holdes på et niveau, så risikobekendtgørelsens 4 tærskelgrænser for kolonne 2 virksomheder ikke overskrides. Lugt Sumformlen for de enkelte kategorier af farlige stoffer må ikke overstige 1 jf. risikobekendtgørelsens bilag 1, note 4. Klassificering: Giftige eller meget giftige (kategori 1 og 2) Antændelige eller let antændelige (kategori 6, 7a, 7b og 8) Miljøfarlige (kategori 9i og 9ii) Eller tilsvarende klassificering efter CLP-forordningen. 7. Oplagsaktiviteterne må ikke give anledning til lugtgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. 4 Bek. Nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

5 Spildevand 8. Afledning af regnvand fra kemikalieoplagets opsamlingssystem til det offentlige regnvandssystem skal ske ved manuelt betjente operationer. 9. Der skal forinden afledning af regnvand, jf. vilkår 8, foretages en visuel og lugtmæssigt inspektion af regnvandet. Såfremt dette giver anledning til mistanke om at regnvandet kan være forurenet, må der ikke foretages afledning til det offentlige regnvandssystem. 10. Såfremt der sker uheld på kemikaliepladsen med spild af stoffer eller der konstateres defekt emballage eller lignende, må afledning af regnvand ikke foretages uanset resultatet af inspektionen i henhold til vilkår 9. Virksomheden skal kontakte tilsynsmyndigheden Esbjerg Kommune med nærmere oplysninger om uheldet, foretagne afhjælpende foranstaltninger i form af opsamling af spild og rengøring af oplagspladsen. Bortledning af vand fra oplagspladsens opsamlingssystem må først genoptages når Esbjerg Kommune har meddelt accept heraf. 11. Hvis regnvandet fra opsamlingssystemet ikke kan bortledes som følge af vilkår 9 eller 10 skal det bortskaffes som farligt affald (kemikalieaffald). Støj 12. Driften af kemikalieoplagspladsen må ikke give anledning til, at støjbidraget overskrider nedenstående støjgrænser i de nævnte områder, udenfor virksomhedens skel: Tidspunkt Område Referencetidsrum Dag: Kl. db(a) Timer Mandag fredag Lørdag Lørdag Søn- og helligdage Aften Alle dage Nat Alle dage ½ Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige Tabel 1: Støjgrænser

6 Områderne svarer til følgende områdebetegnelser i Esbjerg Kommunes Kommuneplan (se nedenstående figur): 1: I kommuneplanens enkeltområde : I kommuneplanens enkeltområde og i virksomhedens skel i eget kommuneplanområde ( ) 3: I områder med blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder. Kommuneplanens enkeltområde og (jf. lokalplan 473) Figur 1: Kommuneplandelområder 13. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne, jf. vilkår 12, er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Støjen skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal foretages som Miljømåling ekstern støj, jfr. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v

7 Affald Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling/beregning, med mindre der sker væsentlige ændringer eller der modtages støjklager. Udgifterne til støjdokumentationen afholdes af virksomheden. Støjgrænsen anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænsen. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må som udgangspunkt ikke være over 3 db(a). 14. Der må maksimalt oplagres følgende mængder af nedenstående affaldsfraktioner: Affaldsfraktion Farligt affald Maksimal oplagsmængde 10 tons 15. Tomme kemikalieemballager skal opbevares i de oplagsfaciliteter, der anvendes til pladsens kemikalieoplag. 16. Jernaffald og brændbart affald skal opbevares i hver sin container anbragt på pladsen. Jord og grundvand 17. Kemikalieoplag og kemikalietanke skal være sikret mod påkørsel. 18. Oplag af kemikalier skal til enhver tid opbevares miljømæssigt forsvarligt, så der ikke kan opstå fare for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, havet, luft eller det offentlige kloaksystem. 19. Kemikalier skal opbevares på en tæt bund (f.eks. et betongulv) uden direkte afløb til kloak. I den sammenhæng betragtes fliser, SF-sten og asfalt (asfalt anses ikke for bestandig overfor olier og kemikalier) og lignende ikke som tæt belægning. Oplagspladsen til opbevaring af kemikalier skal være indrettet, så en mængde svarende til den største beholderstørrelse kan tilbageholdes og opsamles. Oplagspladsen skal indrettes med opsamlingskapacitet, således at evt. spild indenfor oplagspladsens område forbliver inde på pladsen. Oplagspladsen skal endvidere være overdækket og i øvrigt være sikret mod tilledning af regn- og overfladevand. 20. Håndtering med trucks af kemikalier i mindre enheder (totetanke, tromler mv) må disse enheder ikke stables på en måde, så der er risiko for, at disse tabes under håndteringen/transporten. 21. Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden fremsætter krav herom, lade en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af opsamlingssystemet under kemikalieoplag med henblik på at undersøge systemets tæthed og - 7 -

8 virkning. Den sagkyndiges afrapportering af undersøgelsens resultater skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at tilsynsmyndigheden har fremsat kravet om undersøgelse. Undersøgelse kan højst kræves udført hvert 5. år, med mindre tilsynsmyndigheden ud fra resultatet af den foregående undersøgelse vurderer, at et kortere interval er nødvendigt. Driftsforstyrrelser og uheld 22. For at forebygge risici for at kemikalietanke tabes / vælter under transport med trucks, skal transporten ske på jævne, befæstede arealer, som er i forsvarlig stand til sikker transport, jf. tilsynsmyndighedens vurdering. 23. Hvis der sker væsentlige uheld eller driftsforstyrrelser, der indebærer en forurening af det omgivende miljø eller indebærer fare herfor, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden. Desuden skal virksomheden straks træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør. 24. Spild af kemikalier (produkter, affald m.v.) skal straks opsamles. Alt opsamlet spild, inkl. opsamlingsmaterialet, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale og afspærringsanordninger til afspærring af kloak på anlægget. Hvis der er risiko for at spild af kemikalier kan løbe til et afløb, skal relevante afløb straks lukkes/afspærres. Ved eventuelt spild af kemikalier på arealer, som ikke er tætte overfor gennemtrængning af væsken, skal der ske opsamling af det forurenede jordvolumen og bortskaffelse af jorden til godkendt modtageanlæg efter anmeldelse og godkendelse af tilsynsmyndigheden. 25. Der skal foreligge opdaterede procedurer for hvordan forureningsuheld og væsentlige spild håndteres. Procedurerne skal indeholde instrukser om, hvad der skal foretages for at stoppe yderligere spild og begrænse forureningen. Endelig skal procedurerne indeholde en instruks for hvordan myndighederne informeres. Procedurerne sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter miljøgodkendelsen er givet. 26. Virksomheden skal registrere større driftsforstyrrelser, der kan påvirke virksomhedens miljøforhold og beskrive årsag, varighed, affødt miljøbelastning og hvilke foranstaltninger virksomheden eventuelt har gennemført for at undgå gentagelser. Journal m.v. 27. Virksomheden skal føre register over oplagrede kemikalier med løbende registrering af oplagret mængde af hver enkelt kemikalietype samt klassificeringen heraf. Registreringen skal til enhver tid være opdateret, og den samlede mængde af stoffer omfattet af vilkår 6 skal fremgå af registreringen

9 Registerets oplysninger skal til ethvert tidspunkt være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og fremvises på dennes anmodning. En gang om året opgjort pr. 31. december skal virksomheden til tilsynsmyndigheden fremsende oplysning om det maksimale oplag af kemikalier, som virksomheden i det forløbne år har haft. Det maksimale oplag skal oplyses for hver kemikalietype (klassificering) jf. vilkår 6. Sumformel for kemikalietyperne (klassificering) skal ligeledes angives. 28. Virksomheden skal i journal notere tidspunkter for afledning af regnvand fra opsamlingssystemet, jf. vilkår 8 samt angivelse af hvem der har udført inspektion i henhold til vilkår 9. Ophør af drift 29. Ved ophør af driften skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden herom. Ved ophør skal virksomheden inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tidsfrist bortskaffe olier og kemikalier, som efter tilsynsmyndighedens vurdering, aktuelt eller på sigt vil kunne indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand og spildevandssystem. Bortskaffelse skal ske efter reglerne herfor. Lovgrundlag Godkendelsen meddeles med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens 5 33 stk. 1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes indenfor 2 år efter den er meddelt jf. godkendelsesbekendtgørelsens 6 33 stk. 1 eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år jf. Miljøbeskyttelseslovens 78a. Indhentede udtalelser Et udkast til godkendelse har været forelagt virksomheden Schlumberger A/S til kommentering. Samtidig er der foretaget partshøring i henhold til forvaltningslovens 19. Virksomheden og dens rådgiver har ved møde kommenteret på udkast til miljøgodkendelse. Rådgiver har for virksomheden efterfølgende fremsendt bemærkninger til udkastet. Virksomheden har ønsket at få præciseret, hvorledes journalen over virksomhedens kemikalier føres. Disse præciseringer er indarbejdet i miljøgodkendelsen. Endvidere har virksomheden ønskes større råderum med hensyn til oplagsmængder af kemikalier indenfor forskellige klassificeringer. Afgørelsen er tilrettet i overensstemmelse hermed. Et udkast til godkendelse har ligeledes været i høring ved Leman A/S, der er lejer af grunden samt Esbjerg Havn, som er grundejer. Esbjerg Havn og Leman A/S har ikke haft bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse. 5 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse. 6 Bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed

10 Miljøteknisk redegørelse og vurdering Ejer og ansvarsforhold Virksomheden ejes af: Schlumberger Danmark a/s, Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Virksomheden er beliggende på: Matr. nr k, Esbjerg Bygrunde, ejes af Esbjerg Havn, Hulvejen 1, 6700 Esbjerg. Grunden er lejet af Leman A/S, D. Lauritzens Vej 8, 6700 Esbjerg, som har fremlejet 0,448 ha af grunden til Schlumberger Danmark a/s. Virksomhedens kontaktperson er: Børge Christensen Tværkaj Esbjerg Tlf.: Etablering og beliggenhed Planforhold Kommuneplan Virksomhedens kemikalieoplag foregår på en grund, som i gældende kommuneplan - Kommuneplan for Esbjerg Kommune er beliggende i enkeltområde nr Områdets anvendelse er fastlagt til havneerhverv som kraftværker og havneorienteret industri med særlige beliggenhedskrav. Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til 60/60/60 db(a)) for hhv. dag/aften/nat perioden uden for egen grundgrænse i området. Lokalplan Området er omfattet af Lokalplan nr. 381 for Esbjerg Havn. Virksomhedens kemikalieoplag er beliggende i lokalplanens Område A, som er udlagt til havneerhverv for virksomheder med krav om kajnær beliggenhed samt industri op til klasse 7 erhverv, som har relation til havnen. Støjbelastningen fra hver virksomhed er dag/aften/nat, fastsat til 60/60/60 db(a)) uden for egen grundgrænse i området. Der må dog ikke være højere støjbelastning i tilgrænsende områder, end den tilladte i disse områder. Zonetilladelse Grunden med virksomhedens kemikalieoplag ligger i byzone. VVM Kemikalieoplaget er omfattet af VVM-bekendtgørelsens 7 bilag 2 jf. punkt nr. 6 c Anlæg til oplagring af olie samt petrokemiske og kemiske produkter og punkt 14 - Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1). 7 Bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet

11 Anlæg og projekter angivet i bekendtgørelsens bilag 2 er VVM-pligtige, hvis det må antages, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt. Esbjerg Kommune har derfor også betragtet den ansøgte udvidelse som en anmeldelse i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. På grundlag af en VVMscreening, udarbejdet i overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsens bilag 3, har kommunen den 17. december 2012 truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt. Spildevandsplan Virksomheden er beliggende i område Esbjerg C Havnen i oplandsnummer D63 i Esbjerg Kommunes Spildevandsplanen Området er separatkloakeret. Regnvandssystemet fra ejendommen afleder til recipient Trafikhavn i udløb UD63. Natura 2000-områder I henhold til 7, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura område væsentligt. Anlægget ligger uden for Natura-2000 områder. Den korteste afstand til et Natura 2000-område (Vadehavet) er ca meter. Virksomhedens drift vurderes ikke at få indflydelse på beskyttelsen af Vadehavet, herunder de arter der udgør udpegningsgrundlaget. Industrimiljø vurderer, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder. Artsbeskyttelse bilag IV-arter I henhold til 11 stk.1 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse). Der er ikke kendskab til forekomster af bilag IV- eller rødlistearter i området. Det vurderes, at det ansøgte ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngleeller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier. Indretning og drift Virksomheden modtager, opbevarer samt afsender kemikalier. Virksomheden er placeret på et eksisterende SF-stens belagt område tæt ved kajanlæg for servicering af offshore aktiviteterne på Nordsøen. Virksomhedens lokalisering er vist i bilag 1 og 2, og indretningen af kemikalieoplaget er vist i bilag

12 Eksisterende oplag: Virksomheden har et eksisterende oplag af kemikalier på lokaliteten, der består af 4 overdækkede skure á 7,9x2,6x2,5 m med mulighed for opbevaring af i alt 40 m 3. Skurene er udført i en stålkonstruktion med gitter i front og med tæt stålbund med opkant med et opsamlingsvolumen på ca. 2,5 m 3, jf. nedenstående foto: Figur 2: Foto af eksisterende kemikalieskure I skurene opbevares kemikalier i totetanke med et volumen på ca l, samt i anden godkendt emballage på ca. 200 l. Eventuel slagregn, som opsamles i bunden af skurene, afledes ved manuel betjent ventil. Kemikalieenhederne findes i forskellige standardstørrelser, hvor nævnte totetanke er på ca liter. Enhederne er fremstillet til at opbevare og transportere de respektive kemikalier. Enhederne er typisk udført i metal eller plastik. Totetanke har beskyttende metalgitre omkring. Jf. kemikalielovens 8 22 stk. 1 gælder, at kemiske stoffer, der er klassificeret som farlige kun må sælges i en stærk, hel og forsvarlig tillukket emballage, der er forsynet med mærkning på dansk. Jf. stk. 2 i samme paragraf kan der fastsættes nærmere regler om emballeringen mv. Nyt kemikalieoplag: Det eksisterende oplag ønskes udvidet i form af et overdækket oplag, bestående af 10 båse med mulighed for opbevaring af i alt 200 m 3. Oplaget vil blive etableret med mulighed for opsamling af spild i betongruber under hver bås. Båsenes front etableres med gitterporte, således at der er mulighed for bekæmpelse af brand i oplaget. Eventuel slagregn gennem gitterportene opsamles i gruberne, og vil blive afledt til eksisterende regnvandsledning via manuelt betjente ventiler og pumpe. En afløbsplan for oplaget er vist i bilag 4. Kemikalierne, hvoraf hovedparten er brandfarlige, vil blive opbevaret og håndteret i totetanke med et volumen på ca l. Kemikalierne placeres/opbevares i de respektive celler (afhængig af type), som er aflåste. Der vil ikke ske omfyldning eller overpumpning af kemikalier. 8 Lbk nr. 878 af 26. juni 2010 af lov om kemiske stoffer og produkter

13 Tomme totetanke, der returneres, opbevares i kemikalieskure. Tankene afhentes løbende af godkendt affaldstransportør for genanvendelse, deponering eller destruktion, hos godkendt affaldsmodtager. Totetankene transporteres med truck/lastbil. Til- og frakørsel vil foregå via D. Lauritzens Vej. Oplagspladsen vil være indhegnet og aflåst uden for normal arbejdstid. Industrimiljøs vurdering Transporten til og fra virksomheden foregår ad større befærdede veje og i nærområdet ad forsyningsveje i et erhvervsområde. Det er Industrimiljøs vurdering, at transporten vil kunne foregå uden væsentlige miljømæssige gener for omboende. Der stilles vilkår om, at oplagsområdet skal være sikret mod uvedkommendes adgang ved indhegning, og at området skal være aflåst udenfor bemandet åbningstid. Der stilles vilkår om, at alle kemikalier skal håndteres og opbevares i lukket emballage, som opfylder gældende regler herfor, og at der ikke må ske omfyldning eller overpumpning af kemikalier. Der stilles vilkår om, at der ved håndtering med trucks af kemikalier i mindre enheder (totetanke, tromler mv) må disse enheder ikke stables på en måde, så der er risiko for, at disse tabes under håndteringen/transporten. Der stilles vilkår om, at der under kemikalieoplaget skal være opsamlingskapacitet for hvert oplagsafsnit, som til enhver tid kan rumme indholdet af den største beholder i afsnittet. Kapaciteten i opsamlingsgruberne skal sikres opretholdt ved fjernelse af ophobet regnvand (se nærmere herom i nedenstående afsnit Spildevand ). Produktion/processer Virksomheden har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at der vil kunne forekomme følgende kemikalietyper og mængder på den nye oplagsplads: Ny oplagsplads: Pos.nr. Type Flammepunkt C Mængde l Oplagsenheder R-sætning Nye oplag for A- og B væsker: 1 J R11 2 B R11, R50 3 B R11 4 L R10 5 B R10 6 A (R51/53) 7 U

14 8 J M R11 10 B R50 Tabel 2: Oplysninger om kemikalietyper og mængder i alt Det kan ikke udelukkes, at virksomheden ønsker at opbevare andre kemikalier indenfor de samme kategorier. Eksisterende oplagsplads: I de eksisterende 4 kemikalieskure opbevares kun kategori B væsker (ovennævnte kemikalietyper pos. 3-9 inkl.). Kategori B væsker er brandfarlige væsker med flammepunkt over 30 o C og under 100 o C. Det maksimale oplag er l svarende til oplagsenheder. Det samlede oplag på virksomheden: Virksomheden har opgjort oplaget således i henhold til Tekniske Forskrifter 9 : Det samlede oplag på virksomheden er = < oplagsenheder, som er tærskelgrænsen for regelsættet for den ansøgte type oplag jf. Tekniske Forskrifter. Virksomheden har opgjort oplaget således i henhold til Risikobekendtgørelsen 10 : Miljøfarlige stoffer Mængde t Sum t Tærskelgrænse t R50 B B R51/53 A Sumformel for miljøfarlige 56/ /200 = 0,865 < 1 stoffer Brandfarlige stoffer R11 J-352, B- 232, B-197, M-295 Mængde t Sum Tærskelgrænse t t R10 L-400, B Sumformel for brandfarlige 103/ /5.000 = 0,039 < 1 stoffer Virksomheden oplyser, at det samlede oplag af kategori A- og/eller kategori B-væsker altid er mindre end oplagsenheder, og at oplaget af miljøfarlige stoffer med risikosætning R50 og R51/53 altid vil være under foreskrevne tærskelgrænse (tærskelværdier for kolonne 2-virksomheder). 9 Bekendtgørelse nr. 28 af 04 januar 2010 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 10 Bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

15 Virksomheden oplyser, at de angivne oplagsmængder er, hvad virksomheden på ansøgningstidspunktet forventer at opbevare i kemikalieoplaget, men at der kan forekomme variation på oplagsmængde og klassificering. Virksomheden oplyser, at oplag af giftige, meget giftige, antændelige, let antændelige og miljøfarlige stoffer altid vil være under foreskrevne tærskelgrænser for kolonne 2 virksomheder i risikobekendtgørelsen samt at gældende sumformler vil være mindre end 1. Industrimiljøs vurdering På grundlag af de i ansøgningen indeholdte oplysninger om de maksimale oplag af kemikalier, herunder brandfarlige stoffer, vurderes virksomheden ikke at være omfattet af bestemmelserne i risikobekendtgørelsen. På grundlag af virksomhedens oplysninger er risikokvotienten for miljøfarlige stoffer (kategori 9 i risikobekendtgørelsens del 2) opgjort til 0,865. For brandfarlige stoffer er risikokvotienten væsentligt mindre (ca. 0,04). Som konsekvens af at virksomheden ønsker at kunne oplagre andre kemikalier end dem, der er oplistet i tabel 2, og da virksomheden (afhængig af kundeefterspørgsel) ligeledes kan have behov for andre oplagsmængder, vil der blive stillet vilkår om registrering. Industrimiljø vurderer på den baggrund, at der bør stilles vilkår, der sikrer, at virksomheden etablerer et registreringssystem, der til ethvert tidspunkt giver sikkerhed for, at de maksimale oplagsmængder af giftige, miljøfarlige stoffer og brandfarlige stoffer ikke overskrides. De aktuelle oplagsmængder er for kolonne 2-virksomheder i risikobekendtgørelsen. Endvidere må sumformlen for de respektive kategorier jf. risikobekendtgørelsens bilag 1, note 4 ikke overskrider 1. Der stilles derfor vilkår om: - at virksomhedens kemikalieoplag skal holdes på et niveau, så risikobekendtgørelsens tærskelgrænser for kolonne 2 virksomheder ikke overskrides - at sumformlen for de enkelte kategorier af farlige stoffer ikke overstiger 1 jf. risikobekendtgørelsen bilag 1, note 4. Klassificering: Giftige eller meget giftige (kategori 1 og 2) Antændelige eller let antændelige (kategori 6, 7a, 7b og 8) Miljøfarlige (kategori 9i og 9ii) Eller tilsvarende klassificering efter CLP-forordningen. - at der føres løbende register over det maksimale oplag af kemikalietyperne giftige, miljøfarlige og brandfarlige og med angivelse af kategoriernes sumformel Oplag af brandfarlige væsker reguleres direkte af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, som henhører under Brand & Redning, Esbjerg Kommune

16 Renere teknologi Det fremgår af Godkendelsesbekendtgørelsen, at godkendelsesmyndigheden ikke må meddele godkendelse, medmindre den vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Godkendelsesmyndigheden skal ved vurderingen under hensyntagen til den teknologiske udvikling, sikre sig, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 2) at mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet i det omfang, det er muligt, 3) at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt, 4) at affaldshierarkiet, jf. 6 b i miljøbeskyttelsesloven, iagttages, 5) at der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og 6) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. Ad 1 Virksomheden foretager alene modtagelse, oplag og afsendelse af råvarer. Virksomheden har ikke produktionsprocesser med råvareforbrug. Industrimiljø finder ikke, at der på virksomheden foregår processer, hvor der kan gennemføres væsentlig energibesparelse. Ad 2 Virksomheden foretager alene modtagelse, oplag og afsendelse af råvarer. Mulighederne for substitution af stoffer vedrører slutmodtagerne af produkterne, hvor stofferne bringes i anvendelse. Ad 3 Virksomheden foretager alene modtagelse, oplag og afsendelse af råvarer. Virksomheden har ikke produktionsprocesser. Industrimiljø finder ikke, at der på virksomheden foregår processer, hvor der kan gennemføres væsentlig optimering. Ad 4 Industrimiljø vurderer, at virksomheden agerer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens regler omkring affaldshierarki. Ad 5 Virksomheden foretager alene modtagelse, oplag og afsendelse af råvarer. Virksomheden har ikke produktionsprocesser. Industrimiljø finder ikke, at der på virksomheden foregår processer, hvor der kan gennemføres væsentlig forureningsrensning. Ad 6 Indretningen af oplaget er sket i samarbejde med kommunens beredskab og under iagttagelse af reglerne i bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Nedenfor er foretaget en vurdering af risici vedrørende forurening af jord, grundvand og afløbssystemer

17 Industrimiljø vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. Driftstid og ansatte Virksomhedens normale driftstid er hverdage kl Uden for normal arbejdstid kan der modtages/udleveres kemikalier efter behov. Der modtages/udleveres kun kemikalier når anlægget er bemandet. Der kan forekomme arbejde i weekender og på helligdage. Der vil være ca. 1-5 personer tilknyttet oplagspladsen. Industrimiljøs vurdering Der stilles vilkår om, at der kun må modtages eller udleveres kemikalier, når anlægget er bemandet. Råvarer og hjælpestoffer Virksomhedens råvareforbrug er oplyst i ovenstående afsnit Produktionsprocesser. Der anvendes ikke hjælpestoffer i forbindelse med oplaget. Forbrug af el, vand og varme Der bruges strøm til lys, betjening af porte, samt pumpning i forbindelse med pumpebrønd. Det er oplyst, at det forventede årsforbrug af elektricitet ligger på ca kwh. Oplagene er ikke opvarmet. Der bruges ikke vand på oplagspladsen. Vask af trucks foretages sjældent og foregår i vaskehallen ved Blue Water. Luft Det er oplyst i ansøgningen, at aktiviteterne ikke giver anledning til forurenende luftemissioner fra faste eller diffuse kilder. Industrimiljøs vurdering Intern transport på arealerne vil emittere udstødningsgasser, hvilket dog ikke vurderes at have et omfang, som kan give anledning til væsentlig påvirkning af omgivelserne. Kørselsarealerne er befæstede, og det vurderes, at transporten ikke vil kunne give anledning til støvgener i omgivelserne. Industrimiljø vurderer, at der ikke foregår aktiviteter på virksomheden, som kan give anledning til væsentlig luftforurening, hvorfor der ikke findes at være behov for at regulere virksomhedens luftforurening ved vilkår. Lugt De oplagrede kemikalier opbevares i lukkede tanke, og der vil ikke ske omfyldning eller overpumpning af kemikalier

18 Totetanke kan være udført med sikkerhedsventil, som udligner trykket i tilfælde af, at der opstår overtryk. Industrimiljøs vurdering Bortset fra eventuelle minimale emissioner fra totetankes sikkerhedsventiler vil lugtende kemikalier kun kunne blive eksponeret for udeluften ved eventuelle uheld, hvor der sker udslip fra tankene. Industrimiljø vurderer på den baggrund, at der ikke foregår aktiviteter på virksomheden, som kan give anledning til væsentlig lugtforurening, hvorfor der ikke findes at være behov for at regulere virksomhedens luftforurening ved vilkår for lugtgrænser. Der stilles vilkår om, at oplagsaktiviteterne ikke må give anledning til lugtgener, som tilsynsmyndigheden finder væsentlige. Spildevand Virksomheden oplyser, at der kun afledes overfladevand fra oplagspladsen. Overfladevand fra pladsens SF-stenbelægning og tagvand fra overdækningen af det fremtidige oplag ledes til regnvandssystemet. Overfladevand fra nedbør i gruber pumpes efter visuel inspektion/test til afløbssystemet for overfladevand. Hver enkel grube er sikret med afspærringsventil i syrefast rustfri stål. Det fremtidige oplag etableres som gruber med åbning (med gitterporte) på den ene langside. Kommunens Brand & Redning finder, at åbningerne i gitterportene skal holdes store af hensyn til muligheden for evt. brandbekæmpelse. Regnvand, som kommer ind gennem gitrene ved slagregn, opsamles i bunden af hver container/grube, der hver har et opsamlingsvolumen på 20 m 3. Hver grube tømmes for overfladevand via en manuel tvangsventil, der ellers altid er lukket. Vandet fra gruberne ledes til en pumpebrønd, hvor det opsamles, inden der manuelt aktiveres en pumpe, som pumper det til regnvandssystemet. Der er således to manuelt betjente barrierer, inden vandet kommer i regnvandsledningen. Det overordnede regnvandssystem på pladsen fremgår af bilag 3. I bilag 4 er indretningen af afløbssystemet ved det fremtidige oplag vist. Eventuel slagregn, som opsamles i bunden af de eksisterende kemikalieskure, afledes på samme måde som ved de fremtidige oplag. Der bruges ikke vand på oplagspladsen. Vask af trucks foretages sjældent og foregår i vaskehallen ved Blue Water. Industrimiljøs vurdering Esbjerg Kommune har meddelt tilslutningstilladelse til virksomheden den 28. maj Oplagspladsen er omfattet af denne tilslutningstilladelse. Det fremgår af tilladelsen, at sanitært spildevand skal ledes til den offentlige spildevandsledning, og at tag- og overfladevand skal ledes til den offentlige regnvandsledning. Det fremgår endvidere, at der ikke må afledes olie- eller kemikalieforurenet vand til det offentlige kloaksystem

19 Det eksisterende og det fremtidige oplag medfører alene afledning af regnvand fra taget, samt slagregn, som opsamles i gruberne under oplaget. Industrimiljø vurderer, at etableringen ikke er i modstrid med kravene i tilslutningstilladelsen eller ligger ud over rammerne for tilladelsen. Det er endvidere Industrimiljøs vurdering, at oplagene med det anvendte materiel og de oplyste indretninger og forureningsforebyggende foranstaltninger ikke vil kunne give anledning til forurening af afløbssystemet. Der stilles vilkår om, at afledning af regnvand fra opsamlingsgruberne til det offentlige regnvandssystem skal ske ved manuelt betjente operationer. Såfremt det ud fra en visuel eller lugtmæssig inspektion er tegn på, at regnvandet kan være forurenet, må afledning ikke foretages. Ved uheld med spild eller såfremt der konstateres defekte emballager eller lignende skal afledningen ligeledes stoppes, indtil der er foretaget afhjælpende foranstaltninger i form af opsamling af spild og rengøring af oplagspladsen. Esbjerg Kommune skal orienteres om de foretagne foranstaltninger, og bortledning af vand fra oplagspladsen opsamlingssystem må først genoptages, når Esbjerg Kommune har meddelt accept heraf. Hvis regnvand i opsamlingsgruberne ikke kan bortledes jf. ovenstående, skal vandet bortskaffes efter reglerne for den pågældende type af kemikalieaffald. Støj Virksomheden oplyser, at der ikke etableres støj- eller vibrationskilder, og at der alene vil forekomme støj fra kørsel med gaffeltrucks og lastbiler. Trafikbelastningen vurderes ikke at blive øget fra det nuværende niveau. Industrimiljøs vurdering Oplagspladsen er mod syd, vest og nord omgivet af erhverv indenfor kommuneplanens område og lokalplan 381 for havnen (se figurer nedenfor), hvor skelstøjgrænserne i kommuneplanens enkeltområder og lokalplanens delområder er anført til 60/60/60 db eller 70/70/70 db. Skelstøjgrænsen i oplagspladsens område er angivet til 60/60/60 db

20 Oplagspladsen Figur 3: Udsnit af kommuneplanområde Mod nordøst grænser pladsen op mod kommuneplanens enkeltområde Centerområde med Told og Skat, hvor anvendelsen er fastlagt til serviceerhverv, herunder kontorer o.l., og der kan gives tilladelse til bolig, hvis det er nødvendigt for virksomheders forsvarlige drift. Skelstøjgrænserne er i kommuneplanen fastsat til 55/45/40 db. Oplagspladsen Figur 4: Lokalplaner i området De nærmeste boliger ligger i en afstand på ca. 120 m nordøst for pladsen i Lokalplan 473 til bolig- og erhvervsformål. I lokalplanen er områdets støjføl

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m.

Miljøgodkendelse af anlæg til fremstilling af sprinklervæske m.m. Curesin A/S Olievej 2 6700 Esbjerg Sendt pr. henrik@curesin.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. maj 2013 Sags id 2012-22587 Sagsbehandler Bodil D. Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 87 E-mail bdk@esbjergkommune.dk

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010

Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 1. september 2010 Jørgen Jakobsen Ersholtvej 17 8670 Låsby Dato: 12. juni 2014 Sagsnr.: 14/35015 Afgørelse om afprøvning af miljøeffektive teknologier på svineproduktionen Østerskovvej 4, 8670 Låsby Skanderborg kommune

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig etablering af maskinhus på matr. nr. 35a Robstrup, beliggende Dolmervej 29, 8500 Grenaa. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Byg og Miljø Dato: 2. maj 2014 Reference: Kirsten Haugaard Wermuth /bc Direkte telefon: 8959 4016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 14/7456 27 afgørelse

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk

Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01236 Ref. jamul/lonha Den 14. januar 2015 Afgørelse om at etablering af tilbygning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Lars Rantov Hyggevej 12 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 13. august 2014 MFJEL 016085-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hyggevej 12, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere