EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele Dem, at Europa-Kommissionen har vurderet den forsøgsordning for indkøb af elbiler, som Kongeriget Danmark har anmeldt, og at den har besluttet at anse støtten for at være forenelig med traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde ("EUF-traktaten"). 1. SAGSFORLØB 1. Den 8. september 2010 indgav de danske myndigheder i medfør af EUF-traktatens artikel 108, stk. 3, en anmeldelse til Kommissionen om deres planer om at indføre en tilskudsordning i form af en forsøgsordning med tilskud til indkøb af elbiler. Kommissionen anmodede ved brev af 29. oktober 2010 om yderligere oplysninger, som de danske myndigheder tilvejebragte den 15. december Ved brev af 6. januar 2011 rettede de danske myndigheder en forespørgsel til Kommissionen om det særlige forhold at yde tilskud til leasing af elbiler i tilknytning til den anmeldte ordning. Ved brev af 14. februar 2011 specificerede Danmark anvendelsesområdet for de planlagte tilskud til leasing af elbiler i forbindelse med anmeldelsen. 2. BESKRIVELSE AF STØTTEFORANSTALTNINGEN 2.1. Formål 3. Formålet med forsøgsordningen er at støtte projekter, som gennemfører afprøvning og forsøg med anvendelse af elbiler under realistiske forhold og forsyning af elbiler med elektricitet som drivmiddel. De danske myndigheder hævder, at elbiler er væsentligt dyrere end tilsvarende konventionelle benzin- eller dieselbiler. Støtten under forsøgsordningen gives hovedsageligt med henblik på at dække en del af merprisen ved investering i elbiler frem for i konventionelle biler. Støtten gives også til forsøg, som kan belyse potentialer og identificere barrierer for anvendelse af elbiler, da den også omfatter meromkostninger i form af konsulentbistand ved erfarings- og dataindsamling fra forsøgene. Udenrigsminister Lene ESPERSEN Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 2.2. Retsgrundlag 4. Retsgrundlaget for støtten er bekendtgørelse nr af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler Hjemmel i tekstanmærkning nr. 104 ad på finansloven for Anvendelsesområdet for den anmeldte foranstaltning 5. Forsøgsordningen omfatter elbiler, som udelukkende drives ved strøm fra elnettet, dvs. at hybridbiler ikke er omfattet. Støtten kan ydes til nødvendige merudgifter ved køb eller leasing af elbil i forhold til tilsvarende benzin/dieselmodel samt nødvendige udgifter til ladeudstyr og forsøg med bilerne i praksis. Støtten til leasing begrænses til de finansielle aspekter, dvs. at tjenesteydelser, der ikke er knyttet til finansieringen, så som reparationer, vedligeholdelse og brændstofforsyning (elforsyning), ikke er omfattet. 6. Det enkelte forsøg under ordningen vil typisk vare 4 år, og der vil blive indrapporteret halvårligt. Ved afslutning af forsøget afgives slutrapport om forsøgets resultater. Det påhviler tilskudsmodtagerne at stille resultaterne til rådighed for offentligheden. Energistyrelsen vil ligeledes formidle resultaterne til offentligheden. Der indhentes erfaringer vedrørende de tekniske, økonomiske, organisatoriske og miljømæssige forhold ved anvendelse af elbiler, og barrierer og muligheder for udbredelse af elbiler vil blive belyst. Ud over indrapportering fra tilskudsmodtagerne opsamles der automatisk data fra elbilerne vedrørende kørselsmønstre, batteristatus m.v. Disse data stilles ligeledes i generaliseret form til rådighed for offentligheden Administrativ myndighed og evalueringsforløb 7. Energistyrelsen pålægges gennemførelsen af den anmeldte ordning. Efter indkaldelse af ansøgninger træffer Energistyrelsen afgørelse om tildeling og udbetaling af tilskud på baggrund af projektregnskab og dokumentation for afholdte udgifter og under forudsætning af, at projektet eller den del af projektet, der søges om tilskud til, er gennemført som angivet i ansøgningen og i vilkårene for tilsagnet. 8. Energistyrelsen efterprøver, at tilskudsmodtageren opfylder betingelserne i tildelingsafgørelsen, og kan især kræve, at regnskaberne for de støtteberettigede aktiviteter gennemgås af en statsautoriseret eller registreret revisor. 9. Ansøger skal dokumentere de støtteberettigede udgifter i såvel den faktiske som i den kontrafaktiske situation ved at fremsende tilbud eller prislister fra leverandører af biler og af ladestandere. Ansøgerne skal ligeledes oplyse nærmere om forventede driftsomkostninger og driftsindtægter knyttet til den supplerende investering i elbiler, f.eks. i form af eventuelt sparede brændstofomkostninger. 10. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn på grundlag af indkomne ansøgninger om tilskud til projekter. Energistyrelsen vil ved afgørelsen lægge vægt på projekternes forventede omkostningseffektivitet og samlede værdi for erfaringsindsamlingen. 2

3 2.5. Støttemodtagere 11. Tilskud under ordningen kan tildeles flådeejere, som er offentlige myndigheder, virksomheder eller institutioner samt private virksomheder, organisationer eller institutioner. Virksomheder i alle sektorer kan søge støtte, hvis de anvender elbiler. De danske myndigheder anslår antallet af støttemodtagere til mellem 51 og I henhold til ovennævnte bekendtgørelse kan Energistyrelsen beslutte, at der ydes tilskud til en myndighed, virksomhed, organisation eller institution, som driver en flåde af biler, der leases eller lejes. Det er en forudsætning, at myndigheden, virksomheden, organisationen eller institutionen har leaset eller lejet bilerne i den flåde, elbilerne skal indgå i, inden den 4. december Hvis dette ikke er tilfældet, er det en forudsætning, at projektet på afgørende måde supplerer forsøgsordningens indsamling af erfaringer og viden om elbiler. Der kan tillige ydes tilskud til projekter, som har til formål at gennemføre tværgående analyser eller at understøtte gennemførelse af forsøgsordningen, herunder fælles dataindsamling og monitorering, og sådanne tilskud kan ydes til ansøgere, der ikke er flådeejere. 13. Der kan således udpeges to hovedkategorier af støttemodtagere efter ordningen: de, der køber eller leaser køretøjer til eget brug, og de, der køber dem for at lease dem til andre enheder. Endvidere bekræfter de danske myndigheder, at hvis der gives tilskud til en billeasingvirksomhed med henblik på dækning af meromkostninger ved anskaffelse af elbiler, vil der ikke samtidig kunne gives tilskud til dækning af meromkostningerne ved de samme elbiler til virksomheder, som leaser disse elbiler Budget og varighed 14. Ordningen skal vare indtil den 31. december 2012 med et samlet budget på 15 mio. DKK (svarende til ca. 2 mio. EUR), der forventes tildelt i rater på 5 mio. DKK årligt, herunder de indkaldelser af ansøgninger, der blev bekendtgjort i Støttens form, støtteberettigede omkostninger og støtteintensitet 15. Støtten ydes i form af direkte tilskud efter en vurdering af projekterne i lyset af kriterier, der opstilles og offentliggøres på forhånd. 16. I henhold til de danske myndigheder skelnes der ikke mellem bilproducenter, da ansøgningerne vurderes uafhængigt af den pågældende bils mærke eller model. Hidtil har der på det danske marked hovedsageligt været ombyggede elbiler til rådighed, bl.a. Citroën C1, en række Fiat-modeller (Panda, Fiorino, Qubo) og Nissan Qashqai. Endvidere findes Think city, som er en original elbil. De danske myndigheder forventer, at en lang række bilproducenter, bl.a. Nissan, Renault og Peugeot, i de nærmeste år vil levere elbiler, som er produceret som elbiler fra grunden, snarere end ombyggede benzin/dieselbiler. Ingen af disse produceres eller planlægges produceret i Danmark. 17. Der ydes støtte til merudgifter ved køb af elbil(er) inkl. batterier sammenlignet med udgifterne til et såkaldt referencekøretøj, det vil sige den konventionelle benzin- eller dieselbil, som hidtil har været anvendt til den pågældende funktion, eller en tilsvarende model af mindst samme standard, baseret på tilbud fra bilforhandlere. Endvidere ydes støtte til udgifter til opladningsfaciliteter samt til eventuel konsulentbistand og datalogning ved opsamling af erfaringer og data. 3

4 18. De yderligere omkostninger og besparelser ved driften af elbilerne over en femårig periode indgår i beregningen af de støtteberettigede udgifter. Den samlede støtteintensitet i procent af de støtteberettigede omkostninger er højst 50 % for store virksomheder. For SMV vil støtten maksimalt være henholdsvis 70 % og 60 %. 19. For at illustrere beløbet og fordelingen af de støtteberettigede omkostninger har de danske myndigheder fremsendt en sammenligning mellem anskaffelse og driftsudgifter for typiske gennemsnitsmodeller af henholdsvis benzin-, diesel og eldrevne biler under standard brugsbetingelser på det danske marked 1, nemlig følgende: Tabel 1 Omkostningsdifference inkl. 5 års drift (i DKK) Benzinbil Dieselbil Elbil Anskaffelse Drift i 5 år I alt Tabellen viser, at omkostningerne ved anskaffelse og fem års drift af elbiler i Danmark typisk er 16,4 % (svarende til DKK) højere end benzinbiler og 12,9 % (svarende til DKK) højere end dieselbiler. På det grundlag vil tilskuddet til små virksomheder (70 % af de støtteberettigede omkostninger) beløbe sig til højst DKK (svarende til ca EUR) pr. bil i det illustrerede eksempel Kumulering 21. Tilskudsmodtagerne vil på tro og love skulle bekræfte, at den samlede støtte efter ordningen og eventuelle andre statsstøtteordninger eller andre former for EU-støtte ikke fører til en støtteintensitet, som er højere end det ovenfor fastlagte maksimum Tilskyndelsesvirkning og standstill-klausulen 22. De danske myndigheder bekræfter, at det er et krav, at de støttede projekter ikke må være påbegyndt inden tilskudsmodtagernes indsendelse af støtteansøgning, og at Kommissionen skal have givet sin forhåndsgodkendelse, inden tilskud kan udbetales under den anmeldte ordning Andre oplysninger 23. De danske myndigheder hævder, at der endnu ikke er fastsat særlige EU-standarder vedrørende elbiler. Der er med virkning fra 2012 fastsat en EU-standard for CO2- emission i forordning nr. 443/2009 af 23. april 2009 om præstationsnormer for nye 1 Anskaffelse, ejer- og brugsudgifter, herunder anskaffelsespris og afgifter (ekskl. moms), årlig ejerafgift, brændstof, motorolie, dæk, reparation og vedligehold på grundlag af en gennemsnitlig årskørsel på km/år, baseret på "Transportøkonomiske Enhedspriser" udgivet af DTU-transport. 4

5 personbilers emissioner 2. Præstationsnormerne gælder imidlertid som gennemsnit for den enkelte bilproducent og regulerer ikke direkte udledningen fra bilerne inden for den enkelte bilmodel. Der er fastsat EU-standarder for emissioner af en række andre stoffer samt partikler fra nye personbiler (euronormerne). 24. De danske myndigheder erklærer, at siden det nationale retsgrundlags ikrafttræden, er der ydet støtte i henhold til de minimis-forordningen 3, men at de nu planlægger at yde støtte i henhold til gruppefritagelsesforordningen 4, hvorfor der den 18. marts 2009 blev fremsendt oplysninger til Kommissionen i medfør af den forordnings artikel 9 (sag nr. X346/2009 Forsøgsordning for elbiler), og under forbehold af Kommissionens godkendelse i henhold til den her anmeldte foranstaltning til ansøgninger, der ikke opfylder betingelserne i de to forordninger. 25. Med hensyn til leasing af elbiler erklærer de danske myndigheder, at ud over eventuel støtte til leasingvirksomheder, som køber elbiler med henblik på efterfølgende leasing, gives der efter den anmeldte ordning kun støtte til leasingtagere, som har indgået kontrakt om finansiel leasing, der indebærer en forpligtelse til at købe bilen ved leasingkontraktens udløb, og hvor det primære mål med kontrakten er anskaffelse af bilen og ikke dens midlertidige anvendelse. 3. VURDERING AFSTØTTEN 3.1. Statsstøtte efter EUF-traktatens artikel 107, stk Det hedder i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, at "bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne". Hvorvidt disse kumulative betingelser er opfyldt, vurderes nedenfor. Støtte ydet af en medlemsstat eller i form af statsmidler 27. Støtten har hjemmel i tekstanmærkning nr. 104 ad på finansloven for 2009 vedtaget af budgetmyndigheden i Danmark og bekendtgørelse fra klima- og energiministeren nr af 28. november Støtten baseres på afgørelser, der kan tilskrives Kongeriget Danmark, og finansieres over Danmarks budget, hvorfor der er tale om statsmidler Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO 2 -emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer, EUT L 140 af , s Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte, EUT L 379 af , s Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (EØSrelevant tekst), EUT L 214 af , s

6 Begunstigelse af visse virksomheder eller produktionen af visse varer 28. Tilskud ydet til offentlige myndigheder, organisationer eller institutioner, som ikke udfører en økonomisk aktivitet, og som derfor ikke er virksomheder, er undtaget fra anvendelsesområdet for EUF-traktatens artikel 107, stk. 1. Ud over sådanne organer er forsøgsordningen imidlertid også udformet med henblik på at yde tilskud til virksomheder, idet virksomheder, såsom virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet, kan ansøge om støtte i henhold til ordningen. Den planlagte støtte giver virksomheder som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, en økonomisk fordel, da tilskuddet tjener til at reducere investeringsomkostninger i forbindelse med erhvervelse af køretøjer, som de direkte støttemodtagere ellers ville skulle afholde. 29. Uanset om køberen af elbiler, som er den direkte støttemodtager, til hvem støtten betales, kan siges at være en virksomhed, fordi den udøver en økonomisk aktivitet, kan det planlagte tilskud til både virksomheder og ikke-virksomheder endvidere stimulere efterspørgslen efter elbiler i forhold til en referencesituation, hvor der ikke ydes tilskud. Det følger heraf, at forsøgsordningen kan begunstige forhandlere, som selv køber disse biler med henblik på videresalg, sammenlignet med forhandlere, som ikke sælger sådanne biler. Ligeledes kan fordelen for forhandlere, som køber og sælger elbiler, måske også begunstige elbilproducenter, som vil se en øget efterspørgsel efter køb af elbiler fra forhandlere sammenlignet med referencesituationen, hvor der ikke ydes tilskud. 30. Det følger heraf, at det ikke kan udelukkes, at støtte, som ydes og betales til virksomheder, der anskaffer eller leaser elbiler, også indirekte begunstiger uafhængige bilforhandlere, der indkøber elbiler til salg, og i sidste ende de bilproducenter, der fremstiller disse biler og sælger dem til forhandlerne. 31. Med hensyn til direkte støttemodtagere bemærker Kommissionen, at rådgivning og dataindsamling, som er nødvendig for at undersøge hindringerne for øget udbredelse af elbiler, har den virkning, at forsøgsordningen først og fremmest er attraktiv for virksomheder, som anskaffer eller leaser flåder af køretøjer, i modsætning til virksomheder, som måske ejer en eller et par biler, og for hvem det ville være besværligt at udføre forsøg under forsøgsordningen, der varer fire år med indrapportering hver sjette måned. På grund af dette element af begunstigelse af virksomheder med flåder af køretøjer synes betingelsen af selektivitet som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, at være opfyldt. 32. Med hensyn til indirekte støttemodtagere bemærker Kommissionen, at ordningen kun begunstiger bilforhandlere og bilproducenter, som tilbyder elbiler. Den er derfor også selektiv på bilforhandler- og bilproducentniveau. Fordrejning af konkurrencevilkårene og påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne 33. Modtagervirksomhederne er eller kan være aktive på de produkt- eller tjenesteydelsesmarkeder, som er præget af konkurrence inden for Den Europæiske Union. Den selektive økonomiske fordel som følge af støtteforanstaltningen kan derfor sandsynligvis fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene på de markeder, hvor støttemodtagerne er aktive. Hertil kommer, at foranstaltningen fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene på detailmarkedet for biler 6

7 mellem forhandlere, der sælger elbiler, som kan modtage tilskud under ordningen, og de forhandlere, der sælger biler, der bruger konventionelt brændstof, og som ikke kan modtage tilskud. 34. De potentielle modtageres aktiviteter er generelle af karakter, hvorfor ordningen heller ikke udelukker økonomiske aktiviteter, der indgår i samhandelen mellem medlemsstaterne, som derfor påvirkes af den planlagte foranstaltning. Der er imidlertid intens konkurrence inden for fremstilling af, salg af og handel med biler mellem producenter i forskellige medlemsstater, hvilket også omfatter de elbiler, der er berettiget til tilskud efter ordningen. 35. På det grundlag kan ordningen anses for at fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene og dermed påvirke samhandelsmønstrene mellem medlemsstaterne. Konklusion 36. I lyset af ovenstående finder Kommissionen, at den anmeldte støtteforanstaltning giver en selektiv økonomisk fordel til støttemodtagerne. Foranstaltningen finansieres med offentlige midler, fordrejer konkurrencen og påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Kommissionen betragter derfor den anmeldte foranstaltning som statsstøtte som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk Der er derfor grund til at undersøge, om støtteforanstaltningen kan erklæres for forenelige med det indre marked Støtteforanstaltningens lovlighed 38. For så vidt angår individuel støtte, der kan ydes efter ordningen, og som ikke opfylder betingelserne i Kommissionens de minimis-forordning og den generelle gruppefritagelsesforordning, har de danske myndigheder efterlevet deres pligt efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 3, ved at anmelde forsøgsordningen, inden støtten blev sat i værk Støttens forenelighed Artikel 107, stk. 3, litra c), i EUF-traktaten 39. Som en undtagelse fra det generelle forbud mod statsstøtte i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, kan støtte erklæres forenelig, hvis den kan opfylde en af de i traktaten anførte undtagelser. I nærværende sag kan EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), danne et hensigtsmæssigt retsgrundlag for støttens forenelighed. I EUFtraktatens artikel 107, stk. 3, litra c), hedder det: "Som forenelige med det indre marked kan betragtes: ( ) støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse ( )." 7

8 40. Kommissionen har vidtrækkende skønsbeføjelser i spørgsmål, der falder ind under EUF-traktatens artikel 107, stk Det er fast retspraksis, at Kommissionen er bundet af de retningslinjer og meddelelser, som den udsteder inden for statsstøttekontrollen, så længe disse ikke strider imod reglerne i traktaten og er accepteret af medlemsstaterne 6. Det er derfor nødvendigt først at vurdere, hvorvidt den anmeldte støtte falder ind under anvendelsesområdet for en af retningslinjerne eller meddelelserne. Er det tilfældet, er Kommissionen i udøvelsen af sin skønsbeføjelse i medfør af EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, bundet af den pågældende tekst. Er det ikke tilfældet, bør Kommissionen efterprøve, om støtten kan erklæres forenelig direkte på grundlag af EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c). Anvendelsesområdet for retningslinjerne for støtte til miljøbeskyttelse 41. I betragtning af støttens formål, nemlig at substituere benzin- og dieselbiler med elbiler i efterspørgslen fra de endelige forbrugere og at undersøge hindringerne for en større udbredelse af elbiler, falder forsøgsordningen inden for anvendelsesområdet for EF-retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse 7 ("miljøstøtteretningslinjerne"). Miljøstøtteretningslinjernes anvendelsesområdet fastlægges i punkt som følger: 58) Retningslinjerne finder anvendelse på statsstøtte til miljøbeskyttelse. De vil blive anvendt i overensstemmelse med andre af Fællesskabets statsstøttepolitikker, andre bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union og lovgivning, der er vedtaget med hjemmel i disse traktater. 59) Retningslinjerne finder anvendelse på støtte til fordel for miljøbeskyttelse i alle sektorer, der er omfattet af EF-traktaten. Retningslinjerne finder også anvendelse på sektorer, der er underlagt særlige fællesskabsregler om statsstøtte (stålforarbejdning, skibsbygnings-, motorkøretøjs- og kunstfiberindustrien, transportsektoren, kul, landbrug og fiskeri), medmindre der er fastsat noget andet i disse særlige regler. 60) Udvikling og fremstilling af miljøvenlige produkter, maskiner eller transportmidler med henblik på brug af færre naturressourcer, og foranstaltninger gennemført i fabrikker eller andre produktionsanlæg for at forbedre sikkerhed og sundhed er ikke omfattet af disse retningslinjer. 42. Miljøbeskyttelse defineres i punkt 70, 1), som følger: miljøbeskyttelse: foranstaltninger, der tager sigte på at afhjælpe eller forebygge skade på de fysiske omgivelser eller naturressourcer forårsaget af en støttemodtagers egne aktiviteter, nedbringe risikoen for en sådan skade eller føre til mere effektiv anvendelse af naturressourcer, herunder energibesparende foranstaltninger og anvendelse af vedvarende energikilder Sag nr. C-142/87, Belgien mod Kommissionen, Sml. 1990, s. I-959, præmis 56, og sag nr. C-39/94 SFEI o.a., Sml. 1996, s. I-3547, præmis 36. Sag nr. C-313/90, CIRFS o.a. mod Kommissionen, Sml. 1993, s. I--1125, præmis 36, sag nr. C-311/94 IJssel-Vliet, Sml. 1996, s. I--5023, præmis 43, og sag nr. C-351/98 Spanien mod Kommissionen, Sml. 2002, s. I 8031, præmis 53. EUT C 82 af , s. 1. 8

9 43. Endelig fastlægger afsnit i miljøstøtteretningslinjerne betingelserne for støtte til erhvervelse af nye transportmidler, der går videre end fællesskabsstandarderne eller øger miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder, samtidigt med at afsnit i miljøstøtteretningslinjerne fastlægger betingelserne for støtte til miljøundersøgelser. I nærværende sag er begge aspekter knyttet sammen, idet støttemodtagerne også kan være inddraget i de forsøg og den dataindsamling, der er nødvendig for at vise elbilers potentiale og kortlægge hindringer for brugen af dem. 44. Forsøgsordningen har miljøbeskyttelse som formål, og for så vidt angår de direkte støttemodtagere, som køber eller leaser elbiler, udgør det ikke en støtte til udvikling eller fremstilling af nye miljøvenlige transportmidler som omhandlet i miljøstøtteretningslinjernes punkt 60, men støtte til substitution af benzin- og dieselbiler med elbiler i efterspørgslen fra de endelige forbrugere, herunder en undersøgelse af hindringerne for deres større udbredelse. 45. Med hensyn til den indirekte støtte til forhandlere og producenter af elbiler som omhandlet i punkt ovenfor bør vurderingen imidlertid ske direkte i forhold til EUF-traktatens artikel 207, stk. 3, litra c), idet miljøstøtteretningslinjernes anvendelsesområde udelukker udvikling eller fremstilling af miljøvenlige transportmidler. Denne støtte vurderes også nedenfor. Betingelser for anvendelse af miljøstøtteretningslinjerne 46. De specifikke forenelighedskriterier i miljøstøtteretningslinjerne kan i forhold til forsøgsordningens tilskud til henholdsvis erhvervelse af elbiler og til omkostninger i tilknytning til forsøg med henblik på at påvise elbilers potentiale og kortlægge hindringer for brugen af dem analyseres som følger. 47. For det første er det planen at yde støtte til erhvervelse af nye køretøjer som omhandlet i afsnit i miljøstøtteretningslinjerne. Som præciseret af de danske myndigheder i punkt 25 ovenfor gives der efter den anmeldte ordning kun støtte til leasingtagere, som har indgået kontrakt om finansiel leasing, der indebærer en forpligtelse til at købe bilen ved leasingkontraktens udløb, og hvor det primære mål med kontrakten er anskaffelse af bilen og ikke dens midlertidige anvendelse. Det følger heraf, at støtten til leasing er ensbetydende med støtte til den (forsinkede) erhvervelse af elbiler Ifølge punkt 70, 3), i miljøstøtteretningslinjerne defineres en fællesskabsstandard som en obligatorisk fællesskabsstandard for grænseværdier på miljøområdet, som den enkelte virksomhed skal overholde. EU-retten pålægger i øjeblikket ikke den enkelte virksomhed, såsom de direkte støttemodtagere under ordningen, nogen forpligtelse til at anvende en vis andel af elbiler eller biler med nul-emission. Forpligtelsen i artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF om vedvarende energi til at lade andelen af energi fra vedvarende energikilder udgøre 10 % af energiforbruget på transportområdet er rettet mod medlemsstaterne og indeholder ingen bindende regler om, hvilken andel de enkelte virksomheder skal opnå. Derfor bidrager støtten til erhvervelse af elbiler ikke til, at støttemodtagerne kan opfylde forpligtelser i medfør af en fællesskabsstandard i miljøstøtteretningslinjerne. 8 Dette er også Kommissionens opfattelse med hensyn til fortolkningen af "erhvervelse" i anvendelsen af retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte, se sag nr. NN24/2009 og N791/

10 49. Dataindsamling og undersøgelser til at klarlægge hindringer for en øget udbredelse af elbiler, som er et produkt, der giver bedre miljøresultater end traditionelle biler, er miljøundersøgelser af den slags, der er omhandlet i afsnit i miljøstøtteretningslinjerne. 50. For det andet er det i punkt 80 i miljøstøtteretningslinjerne fastlagt, at støtteberettigede omkostninger skal begrænses til de ekstra investeringsomkostninger, som er nødvendige for at opnå et højere miljøbeskyttelsesniveau. Kommissionen ser med tilfredshed, at de danske myndigheder har defineret de støtteberettigede omkostninger for erhvervelse af elbiler sammenholdt med konventionelle biler som driftsudgifter med fradrag af driftsgevinster over en femårig periode som illustreret i det stiliserede eksempel i tabel 1. Konventionelle benzin- og dieselbiler kan anses for at være en hensigtsmæssig kontrafaktisk investering med henblik på at fastsætte merudgifterne i tilknytning til elbiler. Endvidere, som forklaret i punkt 13 ovenfor, bekræfter de danske myndigheder, at hvis der gives tilskud til en billeasingvirksomhed med henblik på dækning af meromkostninger ved anskaffelse af elbiler, vil der ikke samtidig kunne gives tilskud til dækning af meromkostningerne ved de samme elbiler til virksomheder, som leaser disse elbiler. 51. Med hensyn til dataindsamling, forsøg og dertil knyttede konsulentopgaver er de støtteberettigede omkostninger fastsat til at være udgifterne til undersøgelser, hvilket er i tråd med punkt 92 i miljøstøtteretningslinjerne. Det følger heraf, at de støtteberettigede omkostninger også er begrænset til de ekstra investeringsomkostninger, der er nødvendige for at opnå et højere miljøbeskyttelsesniveau. 52. For det tredje er det i punkt 76 i miljøstøtteretningslinjerne fastsat, at støtteintensiteten for støtte til nye transportmidler, der går videre end eksisterende miljøstandarder, eller hvor der ikke er vedtaget standarder, højst kan være 50 % af de støtteberettigede omkostninger for større virksomheder, 60 % for mellemstore virksomheder og 70 % for små virksomheder. Dette er de lofter, der tænkes anvendt efter forsøgsordningen, hvilket er i tråd med lofterne i miljøstøtteretningslinjerne. 53. De samme maksimale støtteintensiteter på henholdsvis 50 %, 60 % og 70 % afhængigt af virksomhedens størrelse gælder i henhold til punkt 92 og 93 i miljøstøtteretningslinjerne, og dette er de lofter, der tænkes anvendt efter forsøgsordningen for støtte til undersøgelser af de investeringer, der er nødvendige for at gå videre end fastlagte standarder, hvilket også er i tråd med lofterne i miljøstøtteretningslinjerne. 54. De specifikke forenelighedskriterier i miljøstøtteretningslinjerne for de forskellige former for investeringsstøtte, der er planlagt efter den anmeldte ordning til fordel for virksomheder, der køber eller leaser biler, synes derfor at være opfyldt. 10

11 Vurdering af indirekte støtte til elbilproducenter 55. I sin vurdering af indirekte støtte til forhandlere, som køber elbiler, og i sidste ende til de bilproducenter, som fremstiller og sælger dem til forhandlerne, undersøgte Kommissionen ordningens begrænsede varighed og budget, fraværet af diskrimination mellem bilproducenter samt overensstemmelsen med EU's miljøpolitik, før den nåede til en positiv konklusion om den planlagte støttes forenelighed 9. Kommission finder, at disse kriterier er tilstrækkeligt opfyldte i nærværende sag. 56. Budgettet på 15 mio. DKK (ca. 2 mio. EUR) til forsøgsordningen for elbiler svarer til 0,007 % af de 26 mia. EUR, som EU's bilindustri har i form af årlige udgifter til forskning og udvikling 10, og er derfor for lavt til at foranledige alvorlig fordrejning på bilmarkedet. Ordningen er kortvarig, idet den kun varer indtil den 31. december 2012, hvilket er den tid, der er nødvendig for at indhente brugbare oplysninger og drage konklusioner vedrørende hindringerne for øget udbredelse af elbiler. Disse oplysninger gøres tilgængelige for offentligheden og dermed for samtlige konkurrenter. 57. En reduktion af CO²-emissionerne fra biler er et af målene for EU's miljøpolitik, og elbilerne i denne forsøgsordning bidrager klart hertil 11. Elbiler foranlediger ikke nogen CO²-emissioner eller emissioner af andre skadelige konventionelle forurenende stoffer, som tilfældet er med benzin- og dieselbiler, og kriteriet for deres støtteberettigelse er et objektivt kriterium, samtidigt er ordningen som beskrevet under punkt 16 ovenfor åben for elbiler af alle mærker og modeller. 58. Kommissionen finder derfor, at enhver form for indirekte støtte til bilforhandlere og bilproducenter er en iboende og uundgåelig virkning af forsøgsordningen, som er nødvendig for dens funktion. Selv om forsøgsordningen skulle omfatte indirekte støtte til motorkøretøjsindustrien i form af statsstøtte, vil en sådan kunne erklæres forenelig med det indre marked i medfør af EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c). Konklusion 59. Det følger af ovenstående, at den anmeldte forsøgsordning til fordel for virksomheder, der køber eller leaser biler, opfylder betingelserne for anvendelsen af EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), som fastlagt i miljøstøtteretningslinjerne. Eventuel indirekte støtte til motorkøretøjsindustrien, som vil udgøre statsstøtte, anses også for at være forenelig med det indre marked i medfør af EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c) Kommissionens beslutning K(2006) endelig af i sag nr. N 142/2005, Det Forenede Kongerige, Low Carbon Car Grant Programme og K(2009) endelig af i sag nr. N457/2009 Tyskland, Promote the purchase of hybrid buses in public transport. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - En europæisk strategi for rene og energieffektive køretøjer, KOM(2010) 186 endelig af

12 KONKLUSION Kommissionen har derfor besluttet at anse forsøgsordningen for køb af elbiler for at være forenelig med det indre marked i medfør af EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c). Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må meddeles tredjemand, bedes De senest femten arbejdsdage fra modtagelsen sende Kommissionen en begrundet anmodning om fortrolig behandling. Modtager Kommissionen ikke en sådan anmodning inden for den fastsatte frist, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at oplysningerne videregives til tredjemand, og at brevets fulde ordlyd offentliggøres på det autentiske sprog på følgende websted: Anmodningen sendes anbefalet eller med telefax til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence Registreringskontoret for statsstøtte B Bruxelles Fax: Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Joaquín ALMUNIA Næstformand 12

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04-04-2001 SG (2001) D/ 287440 Vedr.: Støttesag nr. N 459/00 - Danmark Støtte til innovation, forskning og udvikling Hr. minister, Jeg har den glæde at meddele Dem, at

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23-VIII-2007 K(2007) 4059 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

1. SAMMENFATNING 1) Jeg har hermed fornøjelsen at meddele Dem, at Kommissionen har besluttet at godkende ovennævnte støtteforanstaltning.

1. SAMMENFATNING 1) Jeg har hermed fornøjelsen at meddele Dem, at Kommissionen har besluttet at godkende ovennævnte støtteforanstaltning. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2011 K(2011) 3394 endelig Vedr.: Statsstøttesag SA.30649 (2011/N) - Danmark Statsstøtte til Dansk Skaldyrcenter Fru udenrigsminister, 1. SAMMENFATNING 1) Jeg har

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 Vedr.: Statsstøtte N 356/2008 Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004), pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2009 K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister,

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9561 endelig Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.32819 (2011/N) Privat skovrejsning fra Østerildpuljen Hr. minister Europa-Kommissionen (i det følgende

Læs mere

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004)

Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen støtte til miljøvenlig elproduktion (N 602/2004) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.03.2009 K(2009)1731 Vedr.: Statsstøttesag N 354/2008 - Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004) Hr. Udenrigsminister, 1. Sagsforløb

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.I.2007 K(2007)1 Vedr. : Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning Hr. minister,

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler

Forsøgsordningen for elbiler Forsøgsordningen for elbiler Indkaldelse af ansøgninger 2008 Vejledning til ansøgningsskema December 2008 Indledning Energistyrelsen kan yde tilskud til en forsøgsordning for anvendelse af elbiler i afgrænsede

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 21.IX.2005 K(2005)3633 Vedr.: Statsstøtte nr. N 391/2004 - Danmark Støtte til bevaring af truede arter Hr. udenrigsminister, Jeg skal herved meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin Vedr.: Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.2002 Hr. udenrigsminister, Ved brev af 24. juli 2003, der indgik til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark

Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af partnerskaber med formål at udbrede elbiler i Danmark Oktober 2013 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-03-2004 C(2004) 893 Vedr.: Statsstøtte / Danmark Støtte nr. N 767/02 Bekæmpelse af Newcastle disease Jeg kan hermed meddele Dem, at Kommissionen på grundlag af oplysningerne

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.35486 (N/2013) Danmark støtte til produktion af elektricitet i industrielle kraftvarmeværker EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 C(2015) 4966 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer

Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.V.2006 K(2006)1851 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.06.2001 SG(2001) D/ 289311 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 278/2001 Danmark Elreformen - Nye VE-baserede anlæg 1. Sagsforløb Ved brev af 15. maj 2001, indgået samme dato,

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE Formålet med statsstøtte med regionalt sigte er at fremme den økonomiske udvikling og jobskabelsen i særligt ugunstigt stillede regioner i Europa. RETSGRUNDLAG Artikel 107

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2595 Vedr.: Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning Hr. Udenrigsminister,

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser

Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser Energistyrelsen Vejledning til ansøgning om tilskud til elbusser September 2015, version 1.0 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?... 3 1.3 Støtte berettigede

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive og intelligente bygninger BEK nr 806 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-6867

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.34880 (2012/N) Danmark Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler og forenkling af afgiften på biocider EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.03.2013 C(2013) 1510 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. november 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0254 (NLE) 14254/15 FISC 154 ECOFIN 904 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale

Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale Pulje til forsøg med mere energieffektive transportløsninger Samlet ansøgningsmateriale - 2011 16. maj 2011 3 Forsøgspuljen Indhold Om puljen 4 Formål 5 Hvilke projekter kan der gives tilskud til? 6 Økonomisk

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final. Statsstøttesag SA.34298 2012/N Danmark Ændring af NO X -afgiftsfradragsret EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2013 C(2013) 9079 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere