EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele Dem, at Europa-Kommissionen har vurderet den forsøgsordning for indkøb af elbiler, som Kongeriget Danmark har anmeldt, og at den har besluttet at anse støtten for at være forenelig med traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde ("EUF-traktaten"). 1. SAGSFORLØB 1. Den 8. september 2010 indgav de danske myndigheder i medfør af EUF-traktatens artikel 108, stk. 3, en anmeldelse til Kommissionen om deres planer om at indføre en tilskudsordning i form af en forsøgsordning med tilskud til indkøb af elbiler. Kommissionen anmodede ved brev af 29. oktober 2010 om yderligere oplysninger, som de danske myndigheder tilvejebragte den 15. december Ved brev af 6. januar 2011 rettede de danske myndigheder en forespørgsel til Kommissionen om det særlige forhold at yde tilskud til leasing af elbiler i tilknytning til den anmeldte ordning. Ved brev af 14. februar 2011 specificerede Danmark anvendelsesområdet for de planlagte tilskud til leasing af elbiler i forbindelse med anmeldelsen. 2. BESKRIVELSE AF STØTTEFORANSTALTNINGEN 2.1. Formål 3. Formålet med forsøgsordningen er at støtte projekter, som gennemfører afprøvning og forsøg med anvendelse af elbiler under realistiske forhold og forsyning af elbiler med elektricitet som drivmiddel. De danske myndigheder hævder, at elbiler er væsentligt dyrere end tilsvarende konventionelle benzin- eller dieselbiler. Støtten under forsøgsordningen gives hovedsageligt med henblik på at dække en del af merprisen ved investering i elbiler frem for i konventionelle biler. Støtten gives også til forsøg, som kan belyse potentialer og identificere barrierer for anvendelse af elbiler, da den også omfatter meromkostninger i form af konsulentbistand ved erfarings- og dataindsamling fra forsøgene. Udenrigsminister Lene ESPERSEN Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Commission européenne, B-1049 Bruxelles/Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 2.2. Retsgrundlag 4. Retsgrundlaget for støtten er bekendtgørelse nr af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler Hjemmel i tekstanmærkning nr. 104 ad på finansloven for Anvendelsesområdet for den anmeldte foranstaltning 5. Forsøgsordningen omfatter elbiler, som udelukkende drives ved strøm fra elnettet, dvs. at hybridbiler ikke er omfattet. Støtten kan ydes til nødvendige merudgifter ved køb eller leasing af elbil i forhold til tilsvarende benzin/dieselmodel samt nødvendige udgifter til ladeudstyr og forsøg med bilerne i praksis. Støtten til leasing begrænses til de finansielle aspekter, dvs. at tjenesteydelser, der ikke er knyttet til finansieringen, så som reparationer, vedligeholdelse og brændstofforsyning (elforsyning), ikke er omfattet. 6. Det enkelte forsøg under ordningen vil typisk vare 4 år, og der vil blive indrapporteret halvårligt. Ved afslutning af forsøget afgives slutrapport om forsøgets resultater. Det påhviler tilskudsmodtagerne at stille resultaterne til rådighed for offentligheden. Energistyrelsen vil ligeledes formidle resultaterne til offentligheden. Der indhentes erfaringer vedrørende de tekniske, økonomiske, organisatoriske og miljømæssige forhold ved anvendelse af elbiler, og barrierer og muligheder for udbredelse af elbiler vil blive belyst. Ud over indrapportering fra tilskudsmodtagerne opsamles der automatisk data fra elbilerne vedrørende kørselsmønstre, batteristatus m.v. Disse data stilles ligeledes i generaliseret form til rådighed for offentligheden Administrativ myndighed og evalueringsforløb 7. Energistyrelsen pålægges gennemførelsen af den anmeldte ordning. Efter indkaldelse af ansøgninger træffer Energistyrelsen afgørelse om tildeling og udbetaling af tilskud på baggrund af projektregnskab og dokumentation for afholdte udgifter og under forudsætning af, at projektet eller den del af projektet, der søges om tilskud til, er gennemført som angivet i ansøgningen og i vilkårene for tilsagnet. 8. Energistyrelsen efterprøver, at tilskudsmodtageren opfylder betingelserne i tildelingsafgørelsen, og kan især kræve, at regnskaberne for de støtteberettigede aktiviteter gennemgås af en statsautoriseret eller registreret revisor. 9. Ansøger skal dokumentere de støtteberettigede udgifter i såvel den faktiske som i den kontrafaktiske situation ved at fremsende tilbud eller prislister fra leverandører af biler og af ladestandere. Ansøgerne skal ligeledes oplyse nærmere om forventede driftsomkostninger og driftsindtægter knyttet til den supplerende investering i elbiler, f.eks. i form af eventuelt sparede brændstofomkostninger. 10. Energistyrelsen træffer afgørelse om tilsagn på grundlag af indkomne ansøgninger om tilskud til projekter. Energistyrelsen vil ved afgørelsen lægge vægt på projekternes forventede omkostningseffektivitet og samlede værdi for erfaringsindsamlingen. 2

3 2.5. Støttemodtagere 11. Tilskud under ordningen kan tildeles flådeejere, som er offentlige myndigheder, virksomheder eller institutioner samt private virksomheder, organisationer eller institutioner. Virksomheder i alle sektorer kan søge støtte, hvis de anvender elbiler. De danske myndigheder anslår antallet af støttemodtagere til mellem 51 og I henhold til ovennævnte bekendtgørelse kan Energistyrelsen beslutte, at der ydes tilskud til en myndighed, virksomhed, organisation eller institution, som driver en flåde af biler, der leases eller lejes. Det er en forudsætning, at myndigheden, virksomheden, organisationen eller institutionen har leaset eller lejet bilerne i den flåde, elbilerne skal indgå i, inden den 4. december Hvis dette ikke er tilfældet, er det en forudsætning, at projektet på afgørende måde supplerer forsøgsordningens indsamling af erfaringer og viden om elbiler. Der kan tillige ydes tilskud til projekter, som har til formål at gennemføre tværgående analyser eller at understøtte gennemførelse af forsøgsordningen, herunder fælles dataindsamling og monitorering, og sådanne tilskud kan ydes til ansøgere, der ikke er flådeejere. 13. Der kan således udpeges to hovedkategorier af støttemodtagere efter ordningen: de, der køber eller leaser køretøjer til eget brug, og de, der køber dem for at lease dem til andre enheder. Endvidere bekræfter de danske myndigheder, at hvis der gives tilskud til en billeasingvirksomhed med henblik på dækning af meromkostninger ved anskaffelse af elbiler, vil der ikke samtidig kunne gives tilskud til dækning af meromkostningerne ved de samme elbiler til virksomheder, som leaser disse elbiler Budget og varighed 14. Ordningen skal vare indtil den 31. december 2012 med et samlet budget på 15 mio. DKK (svarende til ca. 2 mio. EUR), der forventes tildelt i rater på 5 mio. DKK årligt, herunder de indkaldelser af ansøgninger, der blev bekendtgjort i Støttens form, støtteberettigede omkostninger og støtteintensitet 15. Støtten ydes i form af direkte tilskud efter en vurdering af projekterne i lyset af kriterier, der opstilles og offentliggøres på forhånd. 16. I henhold til de danske myndigheder skelnes der ikke mellem bilproducenter, da ansøgningerne vurderes uafhængigt af den pågældende bils mærke eller model. Hidtil har der på det danske marked hovedsageligt været ombyggede elbiler til rådighed, bl.a. Citroën C1, en række Fiat-modeller (Panda, Fiorino, Qubo) og Nissan Qashqai. Endvidere findes Think city, som er en original elbil. De danske myndigheder forventer, at en lang række bilproducenter, bl.a. Nissan, Renault og Peugeot, i de nærmeste år vil levere elbiler, som er produceret som elbiler fra grunden, snarere end ombyggede benzin/dieselbiler. Ingen af disse produceres eller planlægges produceret i Danmark. 17. Der ydes støtte til merudgifter ved køb af elbil(er) inkl. batterier sammenlignet med udgifterne til et såkaldt referencekøretøj, det vil sige den konventionelle benzin- eller dieselbil, som hidtil har været anvendt til den pågældende funktion, eller en tilsvarende model af mindst samme standard, baseret på tilbud fra bilforhandlere. Endvidere ydes støtte til udgifter til opladningsfaciliteter samt til eventuel konsulentbistand og datalogning ved opsamling af erfaringer og data. 3

4 18. De yderligere omkostninger og besparelser ved driften af elbilerne over en femårig periode indgår i beregningen af de støtteberettigede udgifter. Den samlede støtteintensitet i procent af de støtteberettigede omkostninger er højst 50 % for store virksomheder. For SMV vil støtten maksimalt være henholdsvis 70 % og 60 %. 19. For at illustrere beløbet og fordelingen af de støtteberettigede omkostninger har de danske myndigheder fremsendt en sammenligning mellem anskaffelse og driftsudgifter for typiske gennemsnitsmodeller af henholdsvis benzin-, diesel og eldrevne biler under standard brugsbetingelser på det danske marked 1, nemlig følgende: Tabel 1 Omkostningsdifference inkl. 5 års drift (i DKK) Benzinbil Dieselbil Elbil Anskaffelse Drift i 5 år I alt Tabellen viser, at omkostningerne ved anskaffelse og fem års drift af elbiler i Danmark typisk er 16,4 % (svarende til DKK) højere end benzinbiler og 12,9 % (svarende til DKK) højere end dieselbiler. På det grundlag vil tilskuddet til små virksomheder (70 % af de støtteberettigede omkostninger) beløbe sig til højst DKK (svarende til ca EUR) pr. bil i det illustrerede eksempel Kumulering 21. Tilskudsmodtagerne vil på tro og love skulle bekræfte, at den samlede støtte efter ordningen og eventuelle andre statsstøtteordninger eller andre former for EU-støtte ikke fører til en støtteintensitet, som er højere end det ovenfor fastlagte maksimum Tilskyndelsesvirkning og standstill-klausulen 22. De danske myndigheder bekræfter, at det er et krav, at de støttede projekter ikke må være påbegyndt inden tilskudsmodtagernes indsendelse af støtteansøgning, og at Kommissionen skal have givet sin forhåndsgodkendelse, inden tilskud kan udbetales under den anmeldte ordning Andre oplysninger 23. De danske myndigheder hævder, at der endnu ikke er fastsat særlige EU-standarder vedrørende elbiler. Der er med virkning fra 2012 fastsat en EU-standard for CO2- emission i forordning nr. 443/2009 af 23. april 2009 om præstationsnormer for nye 1 Anskaffelse, ejer- og brugsudgifter, herunder anskaffelsespris og afgifter (ekskl. moms), årlig ejerafgift, brændstof, motorolie, dæk, reparation og vedligehold på grundlag af en gennemsnitlig årskørsel på km/år, baseret på "Transportøkonomiske Enhedspriser" udgivet af DTU-transport. 4

5 personbilers emissioner 2. Præstationsnormerne gælder imidlertid som gennemsnit for den enkelte bilproducent og regulerer ikke direkte udledningen fra bilerne inden for den enkelte bilmodel. Der er fastsat EU-standarder for emissioner af en række andre stoffer samt partikler fra nye personbiler (euronormerne). 24. De danske myndigheder erklærer, at siden det nationale retsgrundlags ikrafttræden, er der ydet støtte i henhold til de minimis-forordningen 3, men at de nu planlægger at yde støtte i henhold til gruppefritagelsesforordningen 4, hvorfor der den 18. marts 2009 blev fremsendt oplysninger til Kommissionen i medfør af den forordnings artikel 9 (sag nr. X346/2009 Forsøgsordning for elbiler), og under forbehold af Kommissionens godkendelse i henhold til den her anmeldte foranstaltning til ansøgninger, der ikke opfylder betingelserne i de to forordninger. 25. Med hensyn til leasing af elbiler erklærer de danske myndigheder, at ud over eventuel støtte til leasingvirksomheder, som køber elbiler med henblik på efterfølgende leasing, gives der efter den anmeldte ordning kun støtte til leasingtagere, som har indgået kontrakt om finansiel leasing, der indebærer en forpligtelse til at købe bilen ved leasingkontraktens udløb, og hvor det primære mål med kontrakten er anskaffelse af bilen og ikke dens midlertidige anvendelse. 3. VURDERING AFSTØTTEN 3.1. Statsstøtte efter EUF-traktatens artikel 107, stk Det hedder i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, at "bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne". Hvorvidt disse kumulative betingelser er opfyldt, vurderes nedenfor. Støtte ydet af en medlemsstat eller i form af statsmidler 27. Støtten har hjemmel i tekstanmærkning nr. 104 ad på finansloven for 2009 vedtaget af budgetmyndigheden i Danmark og bekendtgørelse fra klima- og energiministeren nr af 28. november Støtten baseres på afgørelser, der kan tilskrives Kongeriget Danmark, og finansieres over Danmarks budget, hvorfor der er tale om statsmidler Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 af 23. april 2009 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO 2 -emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer, EUT L 140 af , s Kommissionens forordning (EF) nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte, EUT L 379 af , s Kommissionens forordning (EF) Nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (EØSrelevant tekst), EUT L 214 af , s

6 Begunstigelse af visse virksomheder eller produktionen af visse varer 28. Tilskud ydet til offentlige myndigheder, organisationer eller institutioner, som ikke udfører en økonomisk aktivitet, og som derfor ikke er virksomheder, er undtaget fra anvendelsesområdet for EUF-traktatens artikel 107, stk. 1. Ud over sådanne organer er forsøgsordningen imidlertid også udformet med henblik på at yde tilskud til virksomheder, idet virksomheder, såsom virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet, kan ansøge om støtte i henhold til ordningen. Den planlagte støtte giver virksomheder som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, en økonomisk fordel, da tilskuddet tjener til at reducere investeringsomkostninger i forbindelse med erhvervelse af køretøjer, som de direkte støttemodtagere ellers ville skulle afholde. 29. Uanset om køberen af elbiler, som er den direkte støttemodtager, til hvem støtten betales, kan siges at være en virksomhed, fordi den udøver en økonomisk aktivitet, kan det planlagte tilskud til både virksomheder og ikke-virksomheder endvidere stimulere efterspørgslen efter elbiler i forhold til en referencesituation, hvor der ikke ydes tilskud. Det følger heraf, at forsøgsordningen kan begunstige forhandlere, som selv køber disse biler med henblik på videresalg, sammenlignet med forhandlere, som ikke sælger sådanne biler. Ligeledes kan fordelen for forhandlere, som køber og sælger elbiler, måske også begunstige elbilproducenter, som vil se en øget efterspørgsel efter køb af elbiler fra forhandlere sammenlignet med referencesituationen, hvor der ikke ydes tilskud. 30. Det følger heraf, at det ikke kan udelukkes, at støtte, som ydes og betales til virksomheder, der anskaffer eller leaser elbiler, også indirekte begunstiger uafhængige bilforhandlere, der indkøber elbiler til salg, og i sidste ende de bilproducenter, der fremstiller disse biler og sælger dem til forhandlerne. 31. Med hensyn til direkte støttemodtagere bemærker Kommissionen, at rådgivning og dataindsamling, som er nødvendig for at undersøge hindringerne for øget udbredelse af elbiler, har den virkning, at forsøgsordningen først og fremmest er attraktiv for virksomheder, som anskaffer eller leaser flåder af køretøjer, i modsætning til virksomheder, som måske ejer en eller et par biler, og for hvem det ville være besværligt at udføre forsøg under forsøgsordningen, der varer fire år med indrapportering hver sjette måned. På grund af dette element af begunstigelse af virksomheder med flåder af køretøjer synes betingelsen af selektivitet som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, at være opfyldt. 32. Med hensyn til indirekte støttemodtagere bemærker Kommissionen, at ordningen kun begunstiger bilforhandlere og bilproducenter, som tilbyder elbiler. Den er derfor også selektiv på bilforhandler- og bilproducentniveau. Fordrejning af konkurrencevilkårene og påvirkning af samhandelen mellem medlemsstaterne 33. Modtagervirksomhederne er eller kan være aktive på de produkt- eller tjenesteydelsesmarkeder, som er præget af konkurrence inden for Den Europæiske Union. Den selektive økonomiske fordel som følge af støtteforanstaltningen kan derfor sandsynligvis fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene på de markeder, hvor støttemodtagerne er aktive. Hertil kommer, at foranstaltningen fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene på detailmarkedet for biler 6

7 mellem forhandlere, der sælger elbiler, som kan modtage tilskud under ordningen, og de forhandlere, der sælger biler, der bruger konventionelt brændstof, og som ikke kan modtage tilskud. 34. De potentielle modtageres aktiviteter er generelle af karakter, hvorfor ordningen heller ikke udelukker økonomiske aktiviteter, der indgår i samhandelen mellem medlemsstaterne, som derfor påvirkes af den planlagte foranstaltning. Der er imidlertid intens konkurrence inden for fremstilling af, salg af og handel med biler mellem producenter i forskellige medlemsstater, hvilket også omfatter de elbiler, der er berettiget til tilskud efter ordningen. 35. På det grundlag kan ordningen anses for at fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene og dermed påvirke samhandelsmønstrene mellem medlemsstaterne. Konklusion 36. I lyset af ovenstående finder Kommissionen, at den anmeldte støtteforanstaltning giver en selektiv økonomisk fordel til støttemodtagerne. Foranstaltningen finansieres med offentlige midler, fordrejer konkurrencen og påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. Kommissionen betragter derfor den anmeldte foranstaltning som statsstøtte som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk Der er derfor grund til at undersøge, om støtteforanstaltningen kan erklæres for forenelige med det indre marked Støtteforanstaltningens lovlighed 38. For så vidt angår individuel støtte, der kan ydes efter ordningen, og som ikke opfylder betingelserne i Kommissionens de minimis-forordning og den generelle gruppefritagelsesforordning, har de danske myndigheder efterlevet deres pligt efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 3, ved at anmelde forsøgsordningen, inden støtten blev sat i værk Støttens forenelighed Artikel 107, stk. 3, litra c), i EUF-traktaten 39. Som en undtagelse fra det generelle forbud mod statsstøtte i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, kan støtte erklæres forenelig, hvis den kan opfylde en af de i traktaten anførte undtagelser. I nærværende sag kan EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), danne et hensigtsmæssigt retsgrundlag for støttens forenelighed. I EUFtraktatens artikel 107, stk. 3, litra c), hedder det: "Som forenelige med det indre marked kan betragtes: ( ) støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse ( )." 7

8 40. Kommissionen har vidtrækkende skønsbeføjelser i spørgsmål, der falder ind under EUF-traktatens artikel 107, stk Det er fast retspraksis, at Kommissionen er bundet af de retningslinjer og meddelelser, som den udsteder inden for statsstøttekontrollen, så længe disse ikke strider imod reglerne i traktaten og er accepteret af medlemsstaterne 6. Det er derfor nødvendigt først at vurdere, hvorvidt den anmeldte støtte falder ind under anvendelsesområdet for en af retningslinjerne eller meddelelserne. Er det tilfældet, er Kommissionen i udøvelsen af sin skønsbeføjelse i medfør af EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, bundet af den pågældende tekst. Er det ikke tilfældet, bør Kommissionen efterprøve, om støtten kan erklæres forenelig direkte på grundlag af EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c). Anvendelsesområdet for retningslinjerne for støtte til miljøbeskyttelse 41. I betragtning af støttens formål, nemlig at substituere benzin- og dieselbiler med elbiler i efterspørgslen fra de endelige forbrugere og at undersøge hindringerne for en større udbredelse af elbiler, falder forsøgsordningen inden for anvendelsesområdet for EF-retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse 7 ("miljøstøtteretningslinjerne"). Miljøstøtteretningslinjernes anvendelsesområdet fastlægges i punkt som følger: 58) Retningslinjerne finder anvendelse på statsstøtte til miljøbeskyttelse. De vil blive anvendt i overensstemmelse med andre af Fællesskabets statsstøttepolitikker, andre bestemmelser i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union og lovgivning, der er vedtaget med hjemmel i disse traktater. 59) Retningslinjerne finder anvendelse på støtte til fordel for miljøbeskyttelse i alle sektorer, der er omfattet af EF-traktaten. Retningslinjerne finder også anvendelse på sektorer, der er underlagt særlige fællesskabsregler om statsstøtte (stålforarbejdning, skibsbygnings-, motorkøretøjs- og kunstfiberindustrien, transportsektoren, kul, landbrug og fiskeri), medmindre der er fastsat noget andet i disse særlige regler. 60) Udvikling og fremstilling af miljøvenlige produkter, maskiner eller transportmidler med henblik på brug af færre naturressourcer, og foranstaltninger gennemført i fabrikker eller andre produktionsanlæg for at forbedre sikkerhed og sundhed er ikke omfattet af disse retningslinjer. 42. Miljøbeskyttelse defineres i punkt 70, 1), som følger: miljøbeskyttelse: foranstaltninger, der tager sigte på at afhjælpe eller forebygge skade på de fysiske omgivelser eller naturressourcer forårsaget af en støttemodtagers egne aktiviteter, nedbringe risikoen for en sådan skade eller føre til mere effektiv anvendelse af naturressourcer, herunder energibesparende foranstaltninger og anvendelse af vedvarende energikilder Sag nr. C-142/87, Belgien mod Kommissionen, Sml. 1990, s. I-959, præmis 56, og sag nr. C-39/94 SFEI o.a., Sml. 1996, s. I-3547, præmis 36. Sag nr. C-313/90, CIRFS o.a. mod Kommissionen, Sml. 1993, s. I--1125, præmis 36, sag nr. C-311/94 IJssel-Vliet, Sml. 1996, s. I--5023, præmis 43, og sag nr. C-351/98 Spanien mod Kommissionen, Sml. 2002, s. I 8031, præmis 53. EUT C 82 af , s. 1. 8

9 43. Endelig fastlægger afsnit i miljøstøtteretningslinjerne betingelserne for støtte til erhvervelse af nye transportmidler, der går videre end fællesskabsstandarderne eller øger miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder, samtidigt med at afsnit i miljøstøtteretningslinjerne fastlægger betingelserne for støtte til miljøundersøgelser. I nærværende sag er begge aspekter knyttet sammen, idet støttemodtagerne også kan være inddraget i de forsøg og den dataindsamling, der er nødvendig for at vise elbilers potentiale og kortlægge hindringer for brugen af dem. 44. Forsøgsordningen har miljøbeskyttelse som formål, og for så vidt angår de direkte støttemodtagere, som køber eller leaser elbiler, udgør det ikke en støtte til udvikling eller fremstilling af nye miljøvenlige transportmidler som omhandlet i miljøstøtteretningslinjernes punkt 60, men støtte til substitution af benzin- og dieselbiler med elbiler i efterspørgslen fra de endelige forbrugere, herunder en undersøgelse af hindringerne for deres større udbredelse. 45. Med hensyn til den indirekte støtte til forhandlere og producenter af elbiler som omhandlet i punkt ovenfor bør vurderingen imidlertid ske direkte i forhold til EUF-traktatens artikel 207, stk. 3, litra c), idet miljøstøtteretningslinjernes anvendelsesområde udelukker udvikling eller fremstilling af miljøvenlige transportmidler. Denne støtte vurderes også nedenfor. Betingelser for anvendelse af miljøstøtteretningslinjerne 46. De specifikke forenelighedskriterier i miljøstøtteretningslinjerne kan i forhold til forsøgsordningens tilskud til henholdsvis erhvervelse af elbiler og til omkostninger i tilknytning til forsøg med henblik på at påvise elbilers potentiale og kortlægge hindringer for brugen af dem analyseres som følger. 47. For det første er det planen at yde støtte til erhvervelse af nye køretøjer som omhandlet i afsnit i miljøstøtteretningslinjerne. Som præciseret af de danske myndigheder i punkt 25 ovenfor gives der efter den anmeldte ordning kun støtte til leasingtagere, som har indgået kontrakt om finansiel leasing, der indebærer en forpligtelse til at købe bilen ved leasingkontraktens udløb, og hvor det primære mål med kontrakten er anskaffelse af bilen og ikke dens midlertidige anvendelse. Det følger heraf, at støtten til leasing er ensbetydende med støtte til den (forsinkede) erhvervelse af elbiler Ifølge punkt 70, 3), i miljøstøtteretningslinjerne defineres en fællesskabsstandard som en obligatorisk fællesskabsstandard for grænseværdier på miljøområdet, som den enkelte virksomhed skal overholde. EU-retten pålægger i øjeblikket ikke den enkelte virksomhed, såsom de direkte støttemodtagere under ordningen, nogen forpligtelse til at anvende en vis andel af elbiler eller biler med nul-emission. Forpligtelsen i artikel 3, stk. 4, i direktiv 2009/28/EF om vedvarende energi til at lade andelen af energi fra vedvarende energikilder udgøre 10 % af energiforbruget på transportområdet er rettet mod medlemsstaterne og indeholder ingen bindende regler om, hvilken andel de enkelte virksomheder skal opnå. Derfor bidrager støtten til erhvervelse af elbiler ikke til, at støttemodtagerne kan opfylde forpligtelser i medfør af en fællesskabsstandard i miljøstøtteretningslinjerne. 8 Dette er også Kommissionens opfattelse med hensyn til fortolkningen af "erhvervelse" i anvendelsen af retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte, se sag nr. NN24/2009 og N791/

10 49. Dataindsamling og undersøgelser til at klarlægge hindringer for en øget udbredelse af elbiler, som er et produkt, der giver bedre miljøresultater end traditionelle biler, er miljøundersøgelser af den slags, der er omhandlet i afsnit i miljøstøtteretningslinjerne. 50. For det andet er det i punkt 80 i miljøstøtteretningslinjerne fastlagt, at støtteberettigede omkostninger skal begrænses til de ekstra investeringsomkostninger, som er nødvendige for at opnå et højere miljøbeskyttelsesniveau. Kommissionen ser med tilfredshed, at de danske myndigheder har defineret de støtteberettigede omkostninger for erhvervelse af elbiler sammenholdt med konventionelle biler som driftsudgifter med fradrag af driftsgevinster over en femårig periode som illustreret i det stiliserede eksempel i tabel 1. Konventionelle benzin- og dieselbiler kan anses for at være en hensigtsmæssig kontrafaktisk investering med henblik på at fastsætte merudgifterne i tilknytning til elbiler. Endvidere, som forklaret i punkt 13 ovenfor, bekræfter de danske myndigheder, at hvis der gives tilskud til en billeasingvirksomhed med henblik på dækning af meromkostninger ved anskaffelse af elbiler, vil der ikke samtidig kunne gives tilskud til dækning af meromkostningerne ved de samme elbiler til virksomheder, som leaser disse elbiler. 51. Med hensyn til dataindsamling, forsøg og dertil knyttede konsulentopgaver er de støtteberettigede omkostninger fastsat til at være udgifterne til undersøgelser, hvilket er i tråd med punkt 92 i miljøstøtteretningslinjerne. Det følger heraf, at de støtteberettigede omkostninger også er begrænset til de ekstra investeringsomkostninger, der er nødvendige for at opnå et højere miljøbeskyttelsesniveau. 52. For det tredje er det i punkt 76 i miljøstøtteretningslinjerne fastsat, at støtteintensiteten for støtte til nye transportmidler, der går videre end eksisterende miljøstandarder, eller hvor der ikke er vedtaget standarder, højst kan være 50 % af de støtteberettigede omkostninger for større virksomheder, 60 % for mellemstore virksomheder og 70 % for små virksomheder. Dette er de lofter, der tænkes anvendt efter forsøgsordningen, hvilket er i tråd med lofterne i miljøstøtteretningslinjerne. 53. De samme maksimale støtteintensiteter på henholdsvis 50 %, 60 % og 70 % afhængigt af virksomhedens størrelse gælder i henhold til punkt 92 og 93 i miljøstøtteretningslinjerne, og dette er de lofter, der tænkes anvendt efter forsøgsordningen for støtte til undersøgelser af de investeringer, der er nødvendige for at gå videre end fastlagte standarder, hvilket også er i tråd med lofterne i miljøstøtteretningslinjerne. 54. De specifikke forenelighedskriterier i miljøstøtteretningslinjerne for de forskellige former for investeringsstøtte, der er planlagt efter den anmeldte ordning til fordel for virksomheder, der køber eller leaser biler, synes derfor at være opfyldt. 10

11 Vurdering af indirekte støtte til elbilproducenter 55. I sin vurdering af indirekte støtte til forhandlere, som køber elbiler, og i sidste ende til de bilproducenter, som fremstiller og sælger dem til forhandlerne, undersøgte Kommissionen ordningens begrænsede varighed og budget, fraværet af diskrimination mellem bilproducenter samt overensstemmelsen med EU's miljøpolitik, før den nåede til en positiv konklusion om den planlagte støttes forenelighed 9. Kommission finder, at disse kriterier er tilstrækkeligt opfyldte i nærværende sag. 56. Budgettet på 15 mio. DKK (ca. 2 mio. EUR) til forsøgsordningen for elbiler svarer til 0,007 % af de 26 mia. EUR, som EU's bilindustri har i form af årlige udgifter til forskning og udvikling 10, og er derfor for lavt til at foranledige alvorlig fordrejning på bilmarkedet. Ordningen er kortvarig, idet den kun varer indtil den 31. december 2012, hvilket er den tid, der er nødvendig for at indhente brugbare oplysninger og drage konklusioner vedrørende hindringerne for øget udbredelse af elbiler. Disse oplysninger gøres tilgængelige for offentligheden og dermed for samtlige konkurrenter. 57. En reduktion af CO²-emissionerne fra biler er et af målene for EU's miljøpolitik, og elbilerne i denne forsøgsordning bidrager klart hertil 11. Elbiler foranlediger ikke nogen CO²-emissioner eller emissioner af andre skadelige konventionelle forurenende stoffer, som tilfældet er med benzin- og dieselbiler, og kriteriet for deres støtteberettigelse er et objektivt kriterium, samtidigt er ordningen som beskrevet under punkt 16 ovenfor åben for elbiler af alle mærker og modeller. 58. Kommissionen finder derfor, at enhver form for indirekte støtte til bilforhandlere og bilproducenter er en iboende og uundgåelig virkning af forsøgsordningen, som er nødvendig for dens funktion. Selv om forsøgsordningen skulle omfatte indirekte støtte til motorkøretøjsindustrien i form af statsstøtte, vil en sådan kunne erklæres forenelig med det indre marked i medfør af EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c). Konklusion 59. Det følger af ovenstående, at den anmeldte forsøgsordning til fordel for virksomheder, der køber eller leaser biler, opfylder betingelserne for anvendelsen af EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c), som fastlagt i miljøstøtteretningslinjerne. Eventuel indirekte støtte til motorkøretøjsindustrien, som vil udgøre statsstøtte, anses også for at være forenelig med det indre marked i medfør af EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c) Kommissionens beslutning K(2006) endelig af i sag nr. N 142/2005, Det Forenede Kongerige, Low Carbon Car Grant Programme og K(2009) endelig af i sag nr. N457/2009 Tyskland, Promote the purchase of hybrid buses in public transport. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg - En europæisk strategi for rene og energieffektive køretøjer, KOM(2010) 186 endelig af

12 KONKLUSION Kommissionen har derfor besluttet at anse forsøgsordningen for køb af elbiler for at være forenelig med det indre marked i medfør af EUF-traktatens artikel 107, stk. 3, litra c). Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må meddeles tredjemand, bedes De senest femten arbejdsdage fra modtagelsen sende Kommissionen en begrundet anmodning om fortrolig behandling. Modtager Kommissionen ikke en sådan anmodning inden for den fastsatte frist, vil den gå ud fra, at De er indforstået med, at oplysningerne videregives til tredjemand, og at brevets fulde ordlyd offentliggøres på det autentiske sprog på følgende websted: Anmodningen sendes anbefalet eller med telefax til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence Registreringskontoret for statsstøtte B Bruxelles Fax: Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Joaquín ALMUNIA Næstformand 12

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2595 Vedr.: Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning Hr. Udenrigsminister,

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved brev af 23. august 2011

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 02.05.2001 SG (2001) D/288280 Vedr.: Statsstøtte nr. N 822/2000 Danmark Centerkontrakter for turisme Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 8. december 2000, registreret

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589 Vedr.: Statsstøtte - Danmark Statsstøttesag nr. N 682/2009 Garantiordning Fru udenrigsminister, Jeg har den ære at meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler

Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Forsøgsordningen for el- og plug-in hybridbiler Indkaldelse af ansøgninger 2015 (7. tilskudsrunde) 1. September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme I henhold til tekstanmærkning nr. 117. ad 29.24.23 på finansloven, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren. EUROPA-KOMMISSIONEN I GENERALSEKRETARIAT ACCUSE DE RÉCEPTION Nom (en caractères d'imprimerie) REÇU LE PM SIGNATURE JftHļ Г\ CACHET 10. 04. 2014 Bruxelles, den SG-Greffe(2014)D/ 5369 DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø Kommunal støtte til kulturbegivenheder v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø 2 Agenda Hvad mener vi med kulturbegivenheder? Den kommunalretlige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01)

RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) 16/07/2015 RAMMEAFTALER: EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER (KØB OG LEASING) SPØRGSMÅL OG SVAR (01) Dette dokument indeholder de modtagne spørgsmål, samt Københavns Kommunes ("Ordregivers") svar derpå. Bemærk:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN

(Meddelelser) KOMMISSIONEN C 16/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere