Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune"

Transkript

1 Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej Aarhus C Telefon Telefax wwwcowidk Strategi og juridiske forudsætninger Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 4 3 Strategi for ladestandere 5 31 Aarhus Kommunes rolle 5 32 Krav til placering af ladestandere 7 33 Oversigt over lokaliteter i Aarhus 19 4 Muligheder for favorisering af elbiler i det offentlige rum 20 5 Krav til ladestandere Samspil mellem ladestandere og biler Sikring Designkrav 24 6 Juridiske forudsætninger Forbeholdelse af p-pladser for elbiler Afgiftfritagelse Opstilling af ladestandere Udbudsovervejelser Øvrige lovgivninger og bekendtgørelser 31 7 Litteratur 33 1 Indledning Dette notat beskriver et forslag til strategi for etablering af ladeinfrastruktur for elbiler i Aarhus og gennemgår det juridiske grundlag for eventuel favorisering af elbiler i forbindelse med parkering og opladning på offentlige arealer Fokus er på ladestandere, idet en god ladeinfrastruktur er en forudsætning for, at elbiler kan blive udbredt i Aarhus Notatet er opddelt i to dele, hvor den første del af notatet indeholder dels en overordnet strategi for udformning og placering af ladestandere i det offentlige rum, dels et forslag til hvilke krav, der bør stilles til selve ladestanderne Anden del af notatet beskriver en række juridiske forudsætninger for denne etablering Dokumentnr 5-1 Version 4 Udgivelsesdato 14dec Projekt dokumenter/notater_5-etablering-afinfrastruktur/notat_infrastruktur_notat_rev4_ docx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt KRMA/FST/UKJ HESI FST

2 2 / 33 af ny infrastruktur og det juridiske grundlag for at favorisere elbiler i forbindelse med parkering på offentligt areal Målgruppen for dette notat er primært Aarhus Kommune, herunder Trafik og Veje Formålet med notatet er at indgå i kommunens grundlag for behandling af ansøgninger om opsætning af ladestandere Notatet beskriver derfor også gældende juridisk praksis med hensyn til kommunens muligheder for at opsætte ladestandere og favorisere elbiler ved parkering Strategien for etablering af ladestandere udpeger ikke specifikke lokaliteter hvor der bør opsættes ladestandere Dette er ikke Aarhus Kommunes primære opgave, men en opgave, der i høj grad varetages af markedet Aarhus Kommunes opgave er at stille de nødvendige krav om udformning og funktionalitet til leverandørerne af ladestandere Kravene til ladestandere er i dette notat afgrænset til at gælde især offentlige vejarealer, da Aarhus Kommune ikke har myndighed i forhold til ladestandere på privat grund Derudover er notatet afgrænset til ikke at omfatte ladestandere i parcelhuskvarterer og lignende I disse områder vurderes det, at opladning af elbiler primært vil blive foretaget på beboernes egen matrikel og med beboernes egne ladestandere/-stik Aarhus Kommune forventer at deltage i demoprojekter, hvor der blandt andet opstilles ladestandere for elbiler Placeringen og udformningen af disse ladestandere forventes som udgangspunkt at følge strategien, som er foreslået i dette notat De juridiske forudsætninger beskrevet i dette notat tager afsæt i den gældende lovgivning og den hidtidige anvendelse heraf Da elbiler ikke specifikt er omtalt i lovgivningen, er de juridiske forudsætninger i høj grad baseret på, om der er hjemmel i loven eller ej samt på tidligere afgørelser fra Justitsministeriet og Transportministeriet Baggrund Aarhus Kommune offentliggjorde den 26 oktober 2011"Klimaplan ", som er tredje generation af kommunens klimaplaner Blandt indsatsområderne i den nye klimaplan er "Transport" og herunder fremme af miljørigtige køretøjer, der har som mål at fremme bæredygtige transportformer, dvs energieffektive, miljøneutrale og eldrevne transportformer Kommunen har i 2009 gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at fremme brugen af eldrevne biler mv i Aarhus Det videre arbejde hermed er beskrevet i klimaplanens projektblad "Miljørigtige køretøjer i Aarhus" (af 17 nov 2009, se bilag) Især elbiler tegner til at blive en meget CO 2 -venlig transportteknologi som alternativ til benzin- og dieseldrift

3 3 / 33 Aarhus Kommune ønsker derfor at inspirere til og fungere som igangsætter for udbredelsen af miljørigtige køretøjer, herunder især eldrevne køretøjer - både internt; over for borgerne og i et samarbejde med eksterne virksomheder Projektets primære mål er at: Introducere elbiler og elcykler og andre miljørigtige køretøjer i Aarhus Kommune som virksomhed Udvikle principper og etablere pilotudgaver vedr ladestandere til elbiler i Aarhus by Ifølge Klimaplan står transporten for en tredjedel af det samlede CO 2 -udslip i Aarhus Kommune En elbil udleder ca halvdelen af mængden CO 2 pr km sammenlignet med en benzin- eller dieselbil, hvis elbilen bliver opladet med dansk "blandings-el" Ved ikke-fossil elproduktion (feks vindbaseret) vil CO 2 -reduktionen blive væsentligt større

4 4 / 33 2 Forudsætninger Strategien for etablering af infrastruktur for miljørigtige køretøjer i Aarhus er primært opstillet som del af grundlaget for Aarhus Kommunes behandling af ansøgninger fra de private leverandører, der ønsker at etablere ladestandere i det offentlige rum i Aarhus Forslagene til retningslinjer i strategien er baseret på den nuværende teknologi og forventet udvikling af denne i den nærmeste fremtid De fleste ladestandere, der findes på markedet på nuværende tidspunkt, kræver en opladningstid på flere timer, men lynopladere hvor opladningstiden reduceres til minutter begynder også at komme frem på markedet Udviklingen inden for lynladere foregår hastigt, og det er forventeligt, at teknologien vil være modnet inden for nogle år, så lynopladere må forventes en større udbredelse Perspektiverne er, at lynladning derfor på sigt kan foregå i lignende sammenhænge som dagens tankning af benzin og diesel Hvordan dette vil blive organiseret og med hvilke aktører er dog endnu uvist Samtidig med udviklingen af lynladning udvikles der også andre opladningsformer, herunder trådløst gennem feks magnetfelter I takt med at lynopladere og andre opladningsformer udvikles, kan det blive aktuelt med andre typer af lokaliteter til placering af ladestandere end de, der er omfattet af dette notat Der kan derfor, alt efter udviklingen, være behov for inden for nogle få år at tilpasse eller ændre strategien i dette notat Aarhus Kommune indgår i et samarbejde med Better Place Danmark A/S om udpegning af lokaliteter til etablering af ladestandere for elbiler Ligeledes har Aarhus Kommune i 2009 indgået et klimapartnerskab med NRGi, der skal bidrage til, at Aarhus Kommune kan opfylde visionen om at være CO 2 neutral i 2030 Som et led heri indeholder klimapartnerskabsaftalen blandt andet tiltag i form af etablering af ladestandere for elbiler Betydningen af de to samarbejder med Better Place og NRGi er tænkt ind i udarbejdelsen af nærværende strategi Strategien beskriver således rammerne for den konkrete udmøntning af de tiltag, som er en del af Aarhus Kommunes aftale med de to parter Energistyrelsen udgav i januar 2011: "Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler" Strategien for Aarhus Kommune er så vidt muligt afstemt med denne redegørelse Energistyrelsens rapport omhandler primært de administrative forhold omkring elforsyning og lovgivning, regler for hvem, der må sætte ladestanderne op, samt forhold i forbindelse med afregning og betaling for strøm

5 5 / 33 3 Strategi for ladestandere Det overordnede mål for strategien for ladestandere er at opstille specifikke krav til ladestandere, såsom: Placering Udformning Funktionalitet Design De konkrete krav til placeringen af en ladestander afhænger bla af typen af lokalitet, hvor ladestanderen skal placeres I senere afsnit opstilles derfor forskellige krav, afhængig af om en ladestander skal placeres på feks en offentlig parkeringsplads, ved et erhvervsområde eller som kantstensparkering i et boligområde Derudover opstiller strategien også krav til selve ladestanderen Formålet er at sikre, at alle 'offentlige' ladestandere, der opsættes i Aarhus, er af samme type med standardiserede stik, og at de er af åben standard i forhold til den nuværende og den forventede fremtidige teknologi og elforsyning 31 Aarhus Kommunes rolle Strategien for etablering af ladestandere i Aarhus indeholder de krav, som Aarhus Kommune forventer at stille til den fremtidige infrastruktur for elbiler En plan for hvor og hvor mange ladestandere, der skal placeres er ikke en del af strategien, men vurderes at være en opgave, som i væsentlig grad kan reguleres af markedet Det er således op til private leverandører at ansøge om placering og etablering af ladestanderne, mens det er Aarhus Kommunes opgave, bla ved hjælp af denne strategi, at stille de nødvendige krav til leverandørerne, som sikrer en hensigtsmæssig placering, udformning og funktionalitet af ladestanderne Opbygningen af et større netværk af ladestandere vil næppe fra starten være muligt udelukkende baseret på markedsvilkår Som et led i de samarbejdsaftaler, der på nuværende tidspunkt er indgået med hhv Better Place og NRGi, vil Aarhus Kommune blandt andet derfor overveje at indgå aktivt i et samarbejdet med at opstille ladestandere, primært som demoprojekter Med den forrige regerings "Energistrategi 2050" vil der være mulighed for at søge tilskud fra en pulje på i alt 25 mio til opsætning af ladestandere for elbiler Det vil være relevant at søge midler fra denne pulje i fald Aarhus Kommune selv ønsker at opsætte ladestandere Der skelnes mellem to forskellige typer af demoprojekter: Projekter med elbiler og ladestandere for offentlige forvaltninger Projekter med ladestandere henvendt til offentligheden

6 6 / 33 Den første type demoprojekter forventes at være med forvaltninger, der indfører elbiler eller plug-in hybrid biler Det primære behov for ladestandere for disse forvaltninger er ved egne garageanlæg og parkeringspladser Da opladning af elbiler på nuværende tidspunkt stadig er meget tidskrævende, vil forvaltningerne normalt ikke have gavn af muligheden for at oplade bilerne forskellige steder i byen i løbet af dagen Den anden type demoprojekter er henvendt til offentligheden, hvor det primære formål er at skabe opmærksomhed på elbiler som et alternativ til den almindelige benzin- eller dieseldrevne bil For de projekter, som Aarhus Kommune gennemfører for at udbrede elbiler, skal ladestanderne så vidt muligt følge strategien beskrevet i dette notat Vejmyndigheden, dvs Aarhus Kommune, Trafik og Veje - og herunder specielt driftsafdelingen - skal endvidere inddrages i godkendelse og fastlæggelse af den nærmere placering af ladestanderne Det gælder både ved demoprojekterne, og efterfølgende i forbindelse med private leverandører, som ønsker at opsætte ladestandere Dette skal medvirke til, at ladestanderne placeres hensigtsmæssigt med hensyn til den daglige drift Et andet vigtigt spørgsmål for Aarhus Kommune er om mulighederne for at favorisere elbiler i det offentlige rum En vurdering af disse muligheder er omtalt i afsnit 4, og de juridiske forudsætninger herfor er beskrevet i afsnit 6

7 7 / Krav til placering af ladestandere Generelt Afhængigt af lokaliteten hvor ladestanderne skal opsættes, er der forskellige forhold, der har indflydelse på specielt placeringen af ladestanderne Figur 1: Eksempel på ladestander (ved Ingeniørhøjskolen på Dalgas Avenue) For alle lokalitetstyper gælder det, at placeringen af ladestanderne skal overholde de generelle geometriske krav, som angivet i vejreglerne, herunder bredde af tværprofilelementer og afstand til faste genstande Ligeledes bør der ved alle pladser til opladning af elbiler etableres en afmærkning, der tydeligt angiver, at pladserne er forbeholdt elbiler til opladning i enten en afgrænset tidsperiode eller døgnet rundt På nuværende tidspunkt er vejreglen og den tilhørende og afmærkningsbekendtgørelse for blandt andet parkeringstavler under revision I forslaget er der indarbejdet to nye tavler der indikerer opladning for elbiler, figur 2

8 8 / 33 Figur 2 Forslag i den reviderede vejregel og afmærkningsbekendtgørelse til nye tavler for opladning af elbiler Vejreglen og afmærkningsbekendtgørelse har været i høring i perioden 28 juli - 5 september 2011 Indtil vejreglen og afmærkningsbekendtgørelsen er endeligt godkendt, kræver det en særlig tilladelse fra Justitsministeren at opsætte disse eller lignende tavler Det forventes, at vejreglen og afmærkningsbekendtgørelsen træder i kraft omkring årsskiftet 2011/2012 Foruden vejreglerne skal ladestandernes placering og udformning også overholde andre relevante love, regler og bekendtgørelser, herunder specielt Stærkstrømsbekendtgørelsen I planlægningen af de konkrete placeringsmuligheder for ladestandere bør der tages hensyn til placeringen af den eksisterende elforsyning, således at anlægsarbejdet i forbindelse med tilslutningen til elnettet minimeres I de første år, hvor der er særlig vægt på at skabe synlighed og opmærksomhed omkring elbiler og ladestanderne, bør der gøres en ekstra indsats for at markere ladestanderne i byrummet Dette kan feks understøttes gennem selve placeringen af ladestanderne og af kampagner i forbindelse med demoprojekter, hvor ladestanderne i en periode kan være særligt markeret ved hjælp af bannere Nogle af de kriterier, der generelt har stor indflydelse på den endelige placering og udformning af ladestanderne er: Brugerkategori: Hvilke brugere er ladestanderne primært tiltænkt? Synlighed: Hvor højt vægtes synligheden af ladestanderne på den enkelte lokalitet? Tilkobling til elnettet: Hvordan er det muligt at tilkoble ladestanderen til elnettet? I det følgende gennemgås en række forskellige typer af lokaliteter, hvor der kan opstilles ladestandere

9 9 / 33 For hver af typerne beskrives principperne for placering og udformning af ladestanderne: Kantstensparkering Større parkeringspladser Kollektiv trafikterminaler Samkørselspladser Erhvervs- og uddannelsesområder Kulturinstitutioner og seværdigheder Offentlige forvaltninger og virksomheder De to første typer har en generel karakter med hensyn til de geometriske krav til fysisk indplacering, mens der til de efterfølgende er opstillet forskellige funktionelle krav

10 10 / 33 Kantstensparkering Ladestandere i forbindelse med kantstensparkering vil typisk være henvendt til beboere i brokvartererne i de centrale dele af Aarhus Ladestandere langs med kantstensparkering vil normalt skulle udformes, så der er mulighed for opladning af to elbiler pr stander Ladestanderne kan disse steder især forventes at blive benyttet til opladning om natten Ladestanderen skal placeres således, at stander og ledning ikke er til gene for de øvrige trafikanter, herunder fodgængere og - hvor der er cykelsti, cyklister Figur 3: Eksempel på et område med kantstensparkering i Aarhus, her Otte Ruds Gade på Trøjborg Ved ladestandere placeret langs med kantstensparkering er især afstanden til kørebanekanten vigtig Ifølge vejreglerne skal afstanden fra kørebanekant til faste genstande ved en hastighed på 50 km/t minimum være 1,0 m Ved afmærkede båse vurderes afstanden dog at kunne reduceres til 0,3 m, svarende til normal minimums afstand til feks signalstandere Denne afstand bidrager også til at reducere risikoen for påkørsel af ladestanderne under parkeringsmanøvrer Ved cykelstier og fortove skal der tages højde for en minimumsafstand til faste genstande på 30 cm Tegningen i figur 4 viser et eksempel på afstandskravene ved placering af ladestander for kantstensparkeret bil langs fortov, hvor der ikke er cykelsti

11 11 / 33 Figur 4 Placering af ladestander ved kantstensparkering, uden cykelsti De angivne mål er normale minimum mål Når ladestander placeres i fortov, skal det sikres, at der stadig er den fornødne bredde bag ladestanderen til, at fodgængere kan passere standeren Ved fortove skal afstanden til bagkanten af fortovet normalt være mindst 1,8 m, men den kan i særlige tilfælde reduceres til 1,3 m eller ved enkelthindringer som feks trappesten eller lysmaster helt ned til 1,0 m For ladestandere placeret ved cykelsti skal afstanden fra ladestanderen til cykelstiens bagkant minimum være 2,0 m for enkeltrettede cykelstier og 2,8 m for dobbeltrettede cykelstier Tegningen i figur 5 viser et eksempel på afstandskravene ved placering af ladestander for kantstensparkeret bil, hvor der er cykelsti Her betyder afstandskravene, at der enten skal etableres en bred skillerabat eller, at der etableres en sidehelle mellem p-båsene Figur 5 Placering af ladestander ved kantstensparkering, med cykelsti De angivne mål er normale minimum mål

12 12 / 33 Større parkeringsanlæg Ved placering af ladestandere ved større offentlige parkeringspladser skal ladestanderne og de dertil hørende pladser være synlige og placeret let tilgængeligt på parkeringspladsen og tæt på bilisternes mål med hensyn til gangafstand Der informeres tydeligt med tavler ved indkørselen om, at ladestanderne findes på stedet Hvis pladserne til opladning er placeret på en måde, så det inden kørsel ind på p-pladsen ikke kan ses, om der er en fri p-bås med lademulighed, kan der opsættes variable tavler, som henviser til ledige pladser for opladning I tilfælde, hvor der er et eksisterende system med variable tavler, kan dette eventuelt suppleres med selvstændige tavler for pladserne til elbiler Figur 6: Eksempel på et større offentligt parkeringsanlæg i Aarhus, på havnearealet ved Skolebakken

13 13 / 33 Figur 7 Placering af ladestander på parkeringsplads med vinkelret parkering De angivne mål er normale minimum mål Ligesom ved kantstensparkering bør relevante geometriske krav være opfyldt I parkeringshuse gælder i princippet de samme hensyn til placeringen af pladser for opladning som for parkering på terræn Her er der dog færre afstandskrav at tage hensyn til, og typisk vil ladestik af pladshensyn være væg- eller lofthængt i stedet for monteret på stander

14 14 / 33 Kollektiv trafik terminaler Pladsforholdene omkring kollektive trafikterminaler er normalt ret begrænsede, og der er stor konkurrence mellem de mange forskellige trafikanttyper og - behov, der skal tilgodeses Det gælder feks taxaer, cykelparkering, korttidsparkering for biler, herunder kiss & ride pladser, busstop mv Korttidsparkering giver med dagens batteri- og ladeteknologi ikke muligheder for så kort en opladningstid, at det på disse pladser er relevant at placere ladestandere En mulighed kan dog være at ændre en p-bås for korttidsparkering til 2 eller flere timers parkering forbeholdt elbil til opladning Hvor der alligevel er plads til mere end kortidsparkering for biler, bør placeringen af p-pladser med ladestandere for elbiler også her være så central og synlig som muligt Derved prioriteres brugerne af elbiler, samtidig med at ladestanderne får maksimal signalværdi i forhold til øvrige borgere og trafikanter De konkrete krav med hensyn til afstande ol vil svare til principperne for kantstensparkering eller parkeringspladser Figur 8: Eksempel på et parkeringsanlæg ved en kollektiv trafik terminal I dette tilfælde Banegårdspladsen

15 15 / 33 Samkørselspladser Ved samkørselspladser for pendlere skal ladestanderne til elbiler placeres hensigtsmæssigt i forhold til, at pladserne indrettes af hensyn til personer, der stiller deres elbil og bliver afhentet af en anden bil Pladserne til opladning af elbiler bør derfor placeres, hvor det er nemt at foretage omstigning Brugen af elbiler kan også favoriseres ved, at disse pladser er nær ventefaciliteter som feks læskur Figur 9: Eksempel på en samkørselsplads, her anlægget på Viborgvej ved tilkørsel til E45

16 16 / 33 Erhvervs- og uddannelsesområder Ladestandere placeret i erhvervs- eller uddannelsesområder kan forventes i høj grad at blive benyttet til længerevarende opladninger af ansattes og besøgendes elbiler, særligt i tidsrummet kl 8-16 Derudover kan ladestanderne også benyt- tes til opladning af firmaelbiler om natten Brugerne af disse ladestandere kan være ansatte eller studerende, der har en privat elbil, eller det er firmabiler som står til rådighed for de ansatte Der er således tale om brugere, der færdes regelmæssigt på lokaliteten og som ved, at ladestanderne eksisterer Det er derfor mindre afgørende, at ladestanderne pla- ceres så centralt og synligt, som det er for andre områdetyper Figur 10: Eksempel på et erhvervs- og udannelsesområde i Aarhus I dette tilfæl- de Nobelparken på Jens Chr Skous Vej infrastruktur/notat_infrastruktur_notat_rev4_ docx

17 17 / 33 Kulturinstitutioner og seværdigheder På baggrund af den nuværende teknologi, vil ladestandere placeret ved attraktioner og seværdigheder især at blive benyttet til 'sjatladning' og ikke til at foretage en fuld opladning For at ladestanderne her vil blive benyttet, er det vigtigt, at de er let tilgængelige, samtidig med at de placeres og udformes, så de er maksimalt synlige Ladestanderne bør ligeledes placeres så tæt som muligt på bilisternes mål, det vil sige ved p-båse nærmest de relevante indgange Dette sikrer dels, at bilister, der kører i elbiler, prioriteres i forhold til deres mål, dels at øvrige bilister og gæster bliver gjort opmærksom på elbilerne og ladestanderne Da parkeringspladser ved attraktioner ofte er spredt ud over et større område, og kan virke uoverskuelige for trafikanter, der ikke er vant til at besøge stedet, skal der fra adgangsvejene skiltes mod parkeringspladserne til elbiler Dette kan suppleres med variable tavler, der viser antallet af ledige pladser for opladning af elbiler Det bør overvejes at lave særskilt detektering i de enkelte parkeringsbåse med ladestander Figur 11: Eksempel på et område med kulturinstitutioner, her området ved Scandinavian Center, nær Aros og Musikhuset

18 18 / 33 Offentlige forvaltninger og virksomheder Ladestandere ved offentlige forvaltninger og virksomheder, så som sygehuse, Rådhuset og andre offentlige kontorhuse, skal i særlig grad bidrage til at synliggøre, at der findes ladestandere til elbiler i Aarhus, og at Aarhus Kommune prioriterer at fremme brugen af elbiler De primære brugere vil være besøgende og ansatte ved den pågældende offentlige forvaltning eller virksomhed Derudover kan forvaltningen eller virksomhedens egne elbiler også benytte ladestanderne, hvilket vil medføre en øget synlighed og profilering af elbiler Besøgendes adgang til velbeliggende p-pladser og opladning bør prioriteres Afhængig af behovet kan ansattes mulighed for opladning derfor henvises til lidt fjernere beliggende p-pladser Ladestanderne specielt for besøgende skal derfor have en central placering, tæt på indgangene I denne forbindelse er synlighed er også en afgørende faktor, hvorfor udformningen af ladestanderen og skiltning hertil skal sikre maksimal signalværdi i forhold til borgere og trafikanter Figur 12: Eksempel på parkering ved en offentlig institution, Rådhuset i Aarhus

19 Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum / 33 Oversigt over lokaliteter i Aarhus I det følgende er der opstillet en oversigt over lokalitetstyperne i Aarhus OverOve sigten illustrerer også, hvor det vurderes, at potentialet for udbredelsen af elbiler er størst Oversigten er dermed en meget overordnet strategi for hvor, der bør startes med at etablere ladestandere Potentialet i de enkelte områder er vurderet på en skala fra 1-3, 1 3, hvor 1 angiver det største potentiale Oversigten fremgår af figur 13 Figur 13: 13 Oversigt over områdetyper og vurderet potentiale Overordnet er det vurderet, at potentialet er størst i de områder, hvor mange bilister har mål, eller ved store offentlige virksomheder eller centrale erhvervserhverv områder med primært kontorerhverv Det næststørste potentiale vurderes at ligli ge i de store brokvarterer tæt ved centrum samt i erhvervserhvervs og uddannelsesområder der længere væk fra centrum Potentialet vurderes at være mindst for områder med tungt erhverv, så som på havnen og ved mindre, offentlige virksomheder og seværdigheder dokumenter/notater_5 infrastruktur/notat_infrastruktur_notat_rev4_ docx

20 20 / 33 4 Muligheder for favorisering af elbiler i det offentlige rum For at sikre gode vilkår for elbilejere, men samtidig tage hensyn til de andre trafikantgrupper i gaderummet, opstilles der i det følgende en række retningslinjer for, hvordan elbilerne i forbindelse med opladning kan favoriseres De enkelte tiltag er ikke gældende for alle lokalitetstyper, jf afsnit 33 Afslutningsvist er der i dette afsnit en oversigt over hvilke tiltag, der vil være hensigtsmæssige ved de enkelte typer af lokaliteter, jf tabel 1 Elbiler er ikke indtænkt med særlige regler i den nuværende færdselslovgivning, og der er således i dag ikke hjemmel for enkelte af de i det følgende nævnte favoriseringstiltag Afsnit 6 omhandler juridiske forudsætninger, hvor dette emne er behandlet yderligere Reservation af p-pladser om natten For at sikre at elbiler ikke kører forgæves til en ladestander, hvor pladsen er optaget af enten en konventionel bil, eller en elbil som ikke oplader, kan pladserne ved ladestanderne reserveres til elbiler, der er under opladning På mange af lokaliteterne vil ladestanderne dog primært blive benyttet til opladning om natten Det vil derfor være uhensigtsmæssigt at reservere pladserne kun til elbiler, der lader op om dagen, da dette sandsynligvis vil medføre tomme pladser, samtidig med at andre trafikanter forgæves leder efter en parkeringsplads Det anbefales derfor kun at reservere disse pladser i de givne lokalitetstyper til opladning af elbiler i tidsrummet feks kl Dette skal dog opvejes mod det reelle behov på den enkelte lokalitet, for netop ikke at pladserne skal stå tomme Gratis parkering for elbiler Hvor der i dag er betalingsparkering, kan elbiler under opladning tænkes fritaget for parkeringsafgift Der bør i givet fald indføres en tidsbegrænsning for elbilerne på feks 4 timer, og fritagelsen for betaling bør kun gælde for elbiler under opladning På nuværende tidspunkt er der dog ikke lovhjemmel til at fritage elbiler for parkeringsafgift, jf afsnit 62, hvorfor favoriseringsforslaget må afvente en eventuelt lovændring Udvidet tidsbegrænsning for elbiler På flere af lokalitetstyperme beskrevet i afsnit 33, er der i dag tidsbegrænset parkering på typisk mellem 15 min og 2 timer For at brugerne af elbiler vil benytte ladestandere placeret i disse typer af områder, bør der være en længere tidsbegrænsning for elbiler, der er under opladning Med den nuværende teknologi og opladningshastighed, bør tidsbegrænsningen for elbiler hæves til 4 timer I takt med at elbiler i fremtiden vil kunne oplades hurtigere, kan denne tidsbegrænsning reduceres Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at den udvidede tidsbegrænsning kun bør gælde for elbiler, så længe de er under opladning Parkerer elbiler uden at lade op, bør der gælde samme regler som for andre biler

21 21 / 33 Gratis opladning af elbiler På kort sigt kan der tilbydes gratis opladning af elbiler på flere lokaliteter I takt med at ladeinfrastrukturen udbygges og udvikles, kan gratis opladning udfases Ladestandere, hvor der er gratis opladning, har således karakter af at være demonstrationsprojekter for at fremme udviklingen af elbiler og ladestandere Tabel 1: Oversigt over tiltag på de enkelte lokalitetstyper Tiltag Større p- pladser Kantstensparkering Trafikterminaler Samkørselspladser Erhverv- og uddannelse Kulturinst/ seværdigheder Offentlige forvaltn Reservation om natten X X Udvidet tidsbegræns Gratis parkering Gratis opladning X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

22 22 / 33 5 Krav til ladestandere Uafhængigt af hvor ladestanderne etableres på offentlige arealer i Aarhus, er der en række krav til funktionalitet og design mv som bør overholdes De beskrevne tekniske krav er i høj grad baseret på de forventede europæiske standarder, der er gennemgået i det følgende I Energistyrelsens "Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler", er der nævnt en række funktionskrav til ladestanderne, herunder mulighed for identificering, markedsadgang og internationale standarder mv Disse krav bør som udgangspunkt efterleves for de ladestandere, der opstilles på offentlige arealer i Aarhus Kommune Formålet med en specifikation af kravene er at sikre, at de ladestandere, der etableres i Aarhus, er standardiserede, forberedt til den fremtidige teknologi, samt at ladestandere, der placeres på offentlige arealer, har et ensartet og genkendeligt udtryk 51 Samspil mellem ladestandere og biler Et af de vigtigste krav med hensyn til ladestandere er stiktypen Alle ladestandere skal udstyres med den type stik, der af de 20 førende elselskaber og bilproducenter, er aftalt som fælles standard i Europa Dette stik kaldes Mennekes stikket og er et 3-faset stik, der kan levere 400V og 63A I første omgang bliver stikket, jf Energinetdk dog kun godkendt til 32A Stikket er ligeledes det anbefalede stik i Energistyrelsens redegørelse af januar 2011 Figur 14 Mennekes stikket, der forventes at blive standard i Europa

23 23 / 33 Foruden stiktypen stilles der også krav til kommunikationen mellem elbilerne og ladestanderne Det internationale standardiseringsarbejde IEC TC69 og IEC arbejder med standarder for kommunikation mellem elbiler og ladestandere Et udkast til dette forventes klar medio 2011 Ladestanderne, der opstilles i det offentlige rum i Aarhus, skal efterleve disse standarder, når det såkaldte 'smartgrid' er etableret På sigt bør ladestanderne desuden understøtte brug af identifikation via bilens kommunikation med ladestanderne og ved brug af identifikationskort Dette skal blandt andet medvirke til, at brugeren frit kan vælge betalingsform (kreditkort, elregning mv) samt elleverandør i forbindelse med opladningen Ladestanderne bør være forberedt for eller udstyret med en funktion, der gør det muligt for forbrugeren at anvende forskellige opladningsprofiler Dette er feks opladning med mest mulig vedvarende energi, hvor opladningen tænder eller slukker afhængigt af 'typen af strøm' i nettet De enkelte ladestandere skal desuden logge, hvor meget og hvordan de er blevet brugt, således det er muligt at følge med i udviklingen af brugen af ladestanderne Endelig bør det på ladestanderen udefra kunne ses, om en tilsluttet elbil er under opladning, eller om opladningen er gennemført 52 Sikring Ladestanderne, der placeres i Aarhus, skal understøtte de sikkerhedsmæssige funktionaliteter, som indgår som en del af kommunikationen mellem elbil og ladestander, blandt andet at der først er spænding i stikket, når dette er korrekt monteret i bilen mv Denne funktionalitet understøttes af Mennekes stikket Ladestanderne skal være sikret mod vejrliget, således at de strømførende dele ikke påvirkes af blæst og regn Derudover skal standerne også behandles med en graffitibeskyttende maling eller film, således at de let kan rengøres i tilfælde af hærværk med graffiti eller lignende Standerne skal desuden være udformet således, at der ikke kan ske kortslutning eller andre skader, samt at brugerne eller andre ikke kan få elektrisk stød Derudover skal standerne forsynes med en påkørselsdetektor, som i tilfælde af, at standerne påkøres, afbryder strømmen og sender en fejlmeddelelse til den ansvarlige leverandør Som det er gældende for benzinstationer, skal der i forbindelse med ladestanderne være en nødstopknap, hvis strømmen i en nødsituation skal slås fra Det skal også sikres, at det ikke er muligt for en elbil at køre med ladestikket isat Dette er muligvis en funktion, der vil være indbygget i elbilerne

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 9. marts 2015 05-03-2015 Side 1 af 5 Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 26. januar 2015. Udvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje NOTAT Dato J. nr. 12. oktober 2015 2015-201 Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje Et tredje udkast til bekendtgørelse om parkering har været i offentlig

Læs mere

Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg.

Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Susanne Jervelund Anders Johan Møller-Lund Mellemgade 15 5600 Faaborg 12/8 2015 Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg. Clever

Læs mere

Elbiler og elnettet. Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport

Elbiler og elnettet. Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport Elbiler og elnettet Perspektiver for elbiler i samspil med elsystemet Center for Grøn Transport 11.06.2010 Anders Bavnhøj Hansen, Senior konsulent, Civilingeniør Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås.

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-10-2014 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2014-0124284 Dokumentnr. 2014-0124284-17 Orientering vedrørende administration af delebilsordningen

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ansøgning omkring opstilling af ladestandere til elbiler på kommunale arealer i Ringsted Kommune

Læs mere

Regeringens planer for elbiler

Regeringens planer for elbiler Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 181 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål M om regeringens planer for udrulning af en infrastruktur til opladning af

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /960f89ab-20e...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /960f89ab-20e... file:///c:/adlib%20express/work/20160817t134218.293/20160817t134218.480/960f89ab-20e... age 1 of 1 17-08-2016 From: Jack Johansen Sent: 10-08-2016 09:53:00 To: Bent Kirkegaard etersen Subject: Ansøgning

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

Opladning der passer til dine behov

Opladning der passer til dine behov Få 1 kr. tilbage pr. kwh du oplader Læs hvordan på s. 9 Opladning der passer til dine behov Hvorfor vælge opladning fra CLEVER? CLEVERs landsdækkende ladenetværk Opladning fra CLEVER giver dig nem, tryg

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem

EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem EVCOM og andre elbilsaktiviteter Smart Grid til integration af elbiler med elsystem Smart Grid konference 21.09.2010 Anders Bavnhøj Hansen, Senior konsulent, Civilingeniør Energinet.dk, Strategisk planlægning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 11 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af justitsminister Morten Bødskov Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser

Læs mere

EL-mobility på Færøerne

EL-mobility på Færøerne EL-mobility på Færøerne Introduktion til ChoosEV ChoosEV blev etableret i oktober 2009 ChoosEV er ejet af SYD ENERGI, SEAS-NVE og Sixt biludlejning ChoosEV har i dag 25 medarbejdere (38 ultimo 2011) ChoosEV

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro

De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Østerbro De fysiske muligheder for flere parkeringspladser i gaderne på Indre Marts 26 Indhold 1 Indledning...1 2 Strategier til at forøge antallet af parkeringspladser...2 3 Strategi 1... 3 4... 5 5 Strategi 3...

Læs mere

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem,

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 1. Indledning Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne

Læs mere

18-09-2014. Bilag 1. Initiativer til at fremme e-mobilitet. Sagsnr. 2014-0103147

18-09-2014. Bilag 1. Initiativer til at fremme e-mobilitet. Sagsnr. 2014-0103147 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Bilag 1. Initiativer til at fremme e-mobilitet I KBH 2025 Klimaplanen er der opstillet en række klare mål for reduktion af CO 2 i 2025 på de forskellige køretøjstyper: Alle Københavns

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling Anledningen til at igangsætte arbejdet med en politisk

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard

ENERGI FYN. Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard ENERGI FYN Forretningsudviklingschef Tommy Lykkegaard tl@energifyn.dk 22927-0236 SMART GRID OG OMSTILLING Opstilling fra produktion efter behov til forbrug der passer til produktionen Produktionen varierer

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 17-03-2015 Sagsnr. 2015-0009852 Dokumentnr. 2015-0009752-3 Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 4. februar 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. december 2012 Teknisk Udvalgs møde den 4. februar 2013 - sag nr.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Hensigtserklæring Mellem Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund (Herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne hensigtserklæring skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Notat. Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6.

Notat. Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6. Notat Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6. februar 2017 Den 17. januar 2017 Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby TEKNIK OG MILJØ Center for Byens Anvendelse

Læs mere

Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning om 400 delebilslicenser

Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning om 400 delebilslicenser Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 15/00716-13 Side 1/5 Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning om 400 delebilslicenser

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for veje og renhold Bilag A - Retningslinier Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Om brugen af offentligt vejareal Center

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler.

Til en vej hører kørebane, rabatter, grøfter, vigepladser, rastepladser og afmærkning i form af striber og færdselstavler. Retningslinjer for skilte m.m. Det som er beskrevet herunder, er et sammendrag af bestemmelserne i Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Naturbeskyttelsesloven og Vejreglerne. Assens Kommune og Fyns Politi

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Parkeringsområdet er et masseforvaltningsområde, hvor der træffes tusindvis af afgørelser.

Parkeringsområdet er et masseforvaltningsområde, hvor der træffes tusindvis af afgørelser. VEJFORUM 2014 NYT PÅ PARKERINGSOMRÅDET Advokat Anders Valentiner-Branth og advokat Henrik Sauer 3. december 2014 side 2 Hvorfor have et administrationsgrundlag? Parkeringsområdet er et masseforvaltningsområde,

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtalte sig vedrørende sagen i brev af 8. april 2003. Lindh Stabell Horten A/S Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Att. Advokat Klavs V. Gravesen Dato: 13. maj 2003 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2003-2220/101-16 Sagsbeh.: CEK Ved brev af 17. april

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger Notat Aspekter vedr. krav til elbil ladeinfrastruktur 29. september 2010 ABH/ LRO 1. Baggrund Det vurderes, at en god ladeinfrastruktur i det offentlige rum er værdifuldt for at understøtte en udbredelse

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Etablering af miljøzoner i Danmark

Etablering af miljøzoner i Danmark Etablering af miljøzoner i Danmark (UOLQJ+YLG&2:, %DJJUXQG Miljøbelastningen fra transporten er i fokus, og der er er gennem de senere år iværksat en lang række tiltag, der sigter på at mindske transportens

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere