Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune"

Transkript

1 Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej Aarhus C Telefon Telefax wwwcowidk Strategi og juridiske forudsætninger Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 4 3 Strategi for ladestandere 5 31 Aarhus Kommunes rolle 5 32 Krav til placering af ladestandere 7 33 Oversigt over lokaliteter i Aarhus 19 4 Muligheder for favorisering af elbiler i det offentlige rum 20 5 Krav til ladestandere Samspil mellem ladestandere og biler Sikring Designkrav 24 6 Juridiske forudsætninger Forbeholdelse af p-pladser for elbiler Afgiftfritagelse Opstilling af ladestandere Udbudsovervejelser Øvrige lovgivninger og bekendtgørelser 31 7 Litteratur 33 1 Indledning Dette notat beskriver et forslag til strategi for etablering af ladeinfrastruktur for elbiler i Aarhus og gennemgår det juridiske grundlag for eventuel favorisering af elbiler i forbindelse med parkering og opladning på offentlige arealer Fokus er på ladestandere, idet en god ladeinfrastruktur er en forudsætning for, at elbiler kan blive udbredt i Aarhus Notatet er opddelt i to dele, hvor den første del af notatet indeholder dels en overordnet strategi for udformning og placering af ladestandere i det offentlige rum, dels et forslag til hvilke krav, der bør stilles til selve ladestanderne Anden del af notatet beskriver en række juridiske forudsætninger for denne etablering Dokumentnr 5-1 Version 4 Udgivelsesdato 14dec Projekt dokumenter/notater_5-etablering-afinfrastruktur/notat_infrastruktur_notat_rev4_ docx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt KRMA/FST/UKJ HESI FST

2 2 / 33 af ny infrastruktur og det juridiske grundlag for at favorisere elbiler i forbindelse med parkering på offentligt areal Målgruppen for dette notat er primært Aarhus Kommune, herunder Trafik og Veje Formålet med notatet er at indgå i kommunens grundlag for behandling af ansøgninger om opsætning af ladestandere Notatet beskriver derfor også gældende juridisk praksis med hensyn til kommunens muligheder for at opsætte ladestandere og favorisere elbiler ved parkering Strategien for etablering af ladestandere udpeger ikke specifikke lokaliteter hvor der bør opsættes ladestandere Dette er ikke Aarhus Kommunes primære opgave, men en opgave, der i høj grad varetages af markedet Aarhus Kommunes opgave er at stille de nødvendige krav om udformning og funktionalitet til leverandørerne af ladestandere Kravene til ladestandere er i dette notat afgrænset til at gælde især offentlige vejarealer, da Aarhus Kommune ikke har myndighed i forhold til ladestandere på privat grund Derudover er notatet afgrænset til ikke at omfatte ladestandere i parcelhuskvarterer og lignende I disse områder vurderes det, at opladning af elbiler primært vil blive foretaget på beboernes egen matrikel og med beboernes egne ladestandere/-stik Aarhus Kommune forventer at deltage i demoprojekter, hvor der blandt andet opstilles ladestandere for elbiler Placeringen og udformningen af disse ladestandere forventes som udgangspunkt at følge strategien, som er foreslået i dette notat De juridiske forudsætninger beskrevet i dette notat tager afsæt i den gældende lovgivning og den hidtidige anvendelse heraf Da elbiler ikke specifikt er omtalt i lovgivningen, er de juridiske forudsætninger i høj grad baseret på, om der er hjemmel i loven eller ej samt på tidligere afgørelser fra Justitsministeriet og Transportministeriet Baggrund Aarhus Kommune offentliggjorde den 26 oktober 2011"Klimaplan ", som er tredje generation af kommunens klimaplaner Blandt indsatsområderne i den nye klimaplan er "Transport" og herunder fremme af miljørigtige køretøjer, der har som mål at fremme bæredygtige transportformer, dvs energieffektive, miljøneutrale og eldrevne transportformer Kommunen har i 2009 gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at fremme brugen af eldrevne biler mv i Aarhus Det videre arbejde hermed er beskrevet i klimaplanens projektblad "Miljørigtige køretøjer i Aarhus" (af 17 nov 2009, se bilag) Især elbiler tegner til at blive en meget CO 2 -venlig transportteknologi som alternativ til benzin- og dieseldrift

3 3 / 33 Aarhus Kommune ønsker derfor at inspirere til og fungere som igangsætter for udbredelsen af miljørigtige køretøjer, herunder især eldrevne køretøjer - både internt; over for borgerne og i et samarbejde med eksterne virksomheder Projektets primære mål er at: Introducere elbiler og elcykler og andre miljørigtige køretøjer i Aarhus Kommune som virksomhed Udvikle principper og etablere pilotudgaver vedr ladestandere til elbiler i Aarhus by Ifølge Klimaplan står transporten for en tredjedel af det samlede CO 2 -udslip i Aarhus Kommune En elbil udleder ca halvdelen af mængden CO 2 pr km sammenlignet med en benzin- eller dieselbil, hvis elbilen bliver opladet med dansk "blandings-el" Ved ikke-fossil elproduktion (feks vindbaseret) vil CO 2 -reduktionen blive væsentligt større

4 4 / 33 2 Forudsætninger Strategien for etablering af infrastruktur for miljørigtige køretøjer i Aarhus er primært opstillet som del af grundlaget for Aarhus Kommunes behandling af ansøgninger fra de private leverandører, der ønsker at etablere ladestandere i det offentlige rum i Aarhus Forslagene til retningslinjer i strategien er baseret på den nuværende teknologi og forventet udvikling af denne i den nærmeste fremtid De fleste ladestandere, der findes på markedet på nuværende tidspunkt, kræver en opladningstid på flere timer, men lynopladere hvor opladningstiden reduceres til minutter begynder også at komme frem på markedet Udviklingen inden for lynladere foregår hastigt, og det er forventeligt, at teknologien vil være modnet inden for nogle år, så lynopladere må forventes en større udbredelse Perspektiverne er, at lynladning derfor på sigt kan foregå i lignende sammenhænge som dagens tankning af benzin og diesel Hvordan dette vil blive organiseret og med hvilke aktører er dog endnu uvist Samtidig med udviklingen af lynladning udvikles der også andre opladningsformer, herunder trådløst gennem feks magnetfelter I takt med at lynopladere og andre opladningsformer udvikles, kan det blive aktuelt med andre typer af lokaliteter til placering af ladestandere end de, der er omfattet af dette notat Der kan derfor, alt efter udviklingen, være behov for inden for nogle få år at tilpasse eller ændre strategien i dette notat Aarhus Kommune indgår i et samarbejde med Better Place Danmark A/S om udpegning af lokaliteter til etablering af ladestandere for elbiler Ligeledes har Aarhus Kommune i 2009 indgået et klimapartnerskab med NRGi, der skal bidrage til, at Aarhus Kommune kan opfylde visionen om at være CO 2 neutral i 2030 Som et led heri indeholder klimapartnerskabsaftalen blandt andet tiltag i form af etablering af ladestandere for elbiler Betydningen af de to samarbejder med Better Place og NRGi er tænkt ind i udarbejdelsen af nærværende strategi Strategien beskriver således rammerne for den konkrete udmøntning af de tiltag, som er en del af Aarhus Kommunes aftale med de to parter Energistyrelsen udgav i januar 2011: "Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler" Strategien for Aarhus Kommune er så vidt muligt afstemt med denne redegørelse Energistyrelsens rapport omhandler primært de administrative forhold omkring elforsyning og lovgivning, regler for hvem, der må sætte ladestanderne op, samt forhold i forbindelse med afregning og betaling for strøm

5 5 / 33 3 Strategi for ladestandere Det overordnede mål for strategien for ladestandere er at opstille specifikke krav til ladestandere, såsom: Placering Udformning Funktionalitet Design De konkrete krav til placeringen af en ladestander afhænger bla af typen af lokalitet, hvor ladestanderen skal placeres I senere afsnit opstilles derfor forskellige krav, afhængig af om en ladestander skal placeres på feks en offentlig parkeringsplads, ved et erhvervsområde eller som kantstensparkering i et boligområde Derudover opstiller strategien også krav til selve ladestanderen Formålet er at sikre, at alle 'offentlige' ladestandere, der opsættes i Aarhus, er af samme type med standardiserede stik, og at de er af åben standard i forhold til den nuværende og den forventede fremtidige teknologi og elforsyning 31 Aarhus Kommunes rolle Strategien for etablering af ladestandere i Aarhus indeholder de krav, som Aarhus Kommune forventer at stille til den fremtidige infrastruktur for elbiler En plan for hvor og hvor mange ladestandere, der skal placeres er ikke en del af strategien, men vurderes at være en opgave, som i væsentlig grad kan reguleres af markedet Det er således op til private leverandører at ansøge om placering og etablering af ladestanderne, mens det er Aarhus Kommunes opgave, bla ved hjælp af denne strategi, at stille de nødvendige krav til leverandørerne, som sikrer en hensigtsmæssig placering, udformning og funktionalitet af ladestanderne Opbygningen af et større netværk af ladestandere vil næppe fra starten være muligt udelukkende baseret på markedsvilkår Som et led i de samarbejdsaftaler, der på nuværende tidspunkt er indgået med hhv Better Place og NRGi, vil Aarhus Kommune blandt andet derfor overveje at indgå aktivt i et samarbejdet med at opstille ladestandere, primært som demoprojekter Med den forrige regerings "Energistrategi 2050" vil der være mulighed for at søge tilskud fra en pulje på i alt 25 mio til opsætning af ladestandere for elbiler Det vil være relevant at søge midler fra denne pulje i fald Aarhus Kommune selv ønsker at opsætte ladestandere Der skelnes mellem to forskellige typer af demoprojekter: Projekter med elbiler og ladestandere for offentlige forvaltninger Projekter med ladestandere henvendt til offentligheden

6 6 / 33 Den første type demoprojekter forventes at være med forvaltninger, der indfører elbiler eller plug-in hybrid biler Det primære behov for ladestandere for disse forvaltninger er ved egne garageanlæg og parkeringspladser Da opladning af elbiler på nuværende tidspunkt stadig er meget tidskrævende, vil forvaltningerne normalt ikke have gavn af muligheden for at oplade bilerne forskellige steder i byen i løbet af dagen Den anden type demoprojekter er henvendt til offentligheden, hvor det primære formål er at skabe opmærksomhed på elbiler som et alternativ til den almindelige benzin- eller dieseldrevne bil For de projekter, som Aarhus Kommune gennemfører for at udbrede elbiler, skal ladestanderne så vidt muligt følge strategien beskrevet i dette notat Vejmyndigheden, dvs Aarhus Kommune, Trafik og Veje - og herunder specielt driftsafdelingen - skal endvidere inddrages i godkendelse og fastlæggelse af den nærmere placering af ladestanderne Det gælder både ved demoprojekterne, og efterfølgende i forbindelse med private leverandører, som ønsker at opsætte ladestandere Dette skal medvirke til, at ladestanderne placeres hensigtsmæssigt med hensyn til den daglige drift Et andet vigtigt spørgsmål for Aarhus Kommune er om mulighederne for at favorisere elbiler i det offentlige rum En vurdering af disse muligheder er omtalt i afsnit 4, og de juridiske forudsætninger herfor er beskrevet i afsnit 6

7 7 / Krav til placering af ladestandere Generelt Afhængigt af lokaliteten hvor ladestanderne skal opsættes, er der forskellige forhold, der har indflydelse på specielt placeringen af ladestanderne Figur 1: Eksempel på ladestander (ved Ingeniørhøjskolen på Dalgas Avenue) For alle lokalitetstyper gælder det, at placeringen af ladestanderne skal overholde de generelle geometriske krav, som angivet i vejreglerne, herunder bredde af tværprofilelementer og afstand til faste genstande Ligeledes bør der ved alle pladser til opladning af elbiler etableres en afmærkning, der tydeligt angiver, at pladserne er forbeholdt elbiler til opladning i enten en afgrænset tidsperiode eller døgnet rundt På nuværende tidspunkt er vejreglen og den tilhørende og afmærkningsbekendtgørelse for blandt andet parkeringstavler under revision I forslaget er der indarbejdet to nye tavler der indikerer opladning for elbiler, figur 2

8 8 / 33 Figur 2 Forslag i den reviderede vejregel og afmærkningsbekendtgørelse til nye tavler for opladning af elbiler Vejreglen og afmærkningsbekendtgørelse har været i høring i perioden 28 juli - 5 september 2011 Indtil vejreglen og afmærkningsbekendtgørelsen er endeligt godkendt, kræver det en særlig tilladelse fra Justitsministeren at opsætte disse eller lignende tavler Det forventes, at vejreglen og afmærkningsbekendtgørelsen træder i kraft omkring årsskiftet 2011/2012 Foruden vejreglerne skal ladestandernes placering og udformning også overholde andre relevante love, regler og bekendtgørelser, herunder specielt Stærkstrømsbekendtgørelsen I planlægningen af de konkrete placeringsmuligheder for ladestandere bør der tages hensyn til placeringen af den eksisterende elforsyning, således at anlægsarbejdet i forbindelse med tilslutningen til elnettet minimeres I de første år, hvor der er særlig vægt på at skabe synlighed og opmærksomhed omkring elbiler og ladestanderne, bør der gøres en ekstra indsats for at markere ladestanderne i byrummet Dette kan feks understøttes gennem selve placeringen af ladestanderne og af kampagner i forbindelse med demoprojekter, hvor ladestanderne i en periode kan være særligt markeret ved hjælp af bannere Nogle af de kriterier, der generelt har stor indflydelse på den endelige placering og udformning af ladestanderne er: Brugerkategori: Hvilke brugere er ladestanderne primært tiltænkt? Synlighed: Hvor højt vægtes synligheden af ladestanderne på den enkelte lokalitet? Tilkobling til elnettet: Hvordan er det muligt at tilkoble ladestanderen til elnettet? I det følgende gennemgås en række forskellige typer af lokaliteter, hvor der kan opstilles ladestandere

9 9 / 33 For hver af typerne beskrives principperne for placering og udformning af ladestanderne: Kantstensparkering Større parkeringspladser Kollektiv trafikterminaler Samkørselspladser Erhvervs- og uddannelsesområder Kulturinstitutioner og seværdigheder Offentlige forvaltninger og virksomheder De to første typer har en generel karakter med hensyn til de geometriske krav til fysisk indplacering, mens der til de efterfølgende er opstillet forskellige funktionelle krav

10 10 / 33 Kantstensparkering Ladestandere i forbindelse med kantstensparkering vil typisk være henvendt til beboere i brokvartererne i de centrale dele af Aarhus Ladestandere langs med kantstensparkering vil normalt skulle udformes, så der er mulighed for opladning af to elbiler pr stander Ladestanderne kan disse steder især forventes at blive benyttet til opladning om natten Ladestanderen skal placeres således, at stander og ledning ikke er til gene for de øvrige trafikanter, herunder fodgængere og - hvor der er cykelsti, cyklister Figur 3: Eksempel på et område med kantstensparkering i Aarhus, her Otte Ruds Gade på Trøjborg Ved ladestandere placeret langs med kantstensparkering er især afstanden til kørebanekanten vigtig Ifølge vejreglerne skal afstanden fra kørebanekant til faste genstande ved en hastighed på 50 km/t minimum være 1,0 m Ved afmærkede båse vurderes afstanden dog at kunne reduceres til 0,3 m, svarende til normal minimums afstand til feks signalstandere Denne afstand bidrager også til at reducere risikoen for påkørsel af ladestanderne under parkeringsmanøvrer Ved cykelstier og fortove skal der tages højde for en minimumsafstand til faste genstande på 30 cm Tegningen i figur 4 viser et eksempel på afstandskravene ved placering af ladestander for kantstensparkeret bil langs fortov, hvor der ikke er cykelsti

11 11 / 33 Figur 4 Placering af ladestander ved kantstensparkering, uden cykelsti De angivne mål er normale minimum mål Når ladestander placeres i fortov, skal det sikres, at der stadig er den fornødne bredde bag ladestanderen til, at fodgængere kan passere standeren Ved fortove skal afstanden til bagkanten af fortovet normalt være mindst 1,8 m, men den kan i særlige tilfælde reduceres til 1,3 m eller ved enkelthindringer som feks trappesten eller lysmaster helt ned til 1,0 m For ladestandere placeret ved cykelsti skal afstanden fra ladestanderen til cykelstiens bagkant minimum være 2,0 m for enkeltrettede cykelstier og 2,8 m for dobbeltrettede cykelstier Tegningen i figur 5 viser et eksempel på afstandskravene ved placering af ladestander for kantstensparkeret bil, hvor der er cykelsti Her betyder afstandskravene, at der enten skal etableres en bred skillerabat eller, at der etableres en sidehelle mellem p-båsene Figur 5 Placering af ladestander ved kantstensparkering, med cykelsti De angivne mål er normale minimum mål

12 12 / 33 Større parkeringsanlæg Ved placering af ladestandere ved større offentlige parkeringspladser skal ladestanderne og de dertil hørende pladser være synlige og placeret let tilgængeligt på parkeringspladsen og tæt på bilisternes mål med hensyn til gangafstand Der informeres tydeligt med tavler ved indkørselen om, at ladestanderne findes på stedet Hvis pladserne til opladning er placeret på en måde, så det inden kørsel ind på p-pladsen ikke kan ses, om der er en fri p-bås med lademulighed, kan der opsættes variable tavler, som henviser til ledige pladser for opladning I tilfælde, hvor der er et eksisterende system med variable tavler, kan dette eventuelt suppleres med selvstændige tavler for pladserne til elbiler Figur 6: Eksempel på et større offentligt parkeringsanlæg i Aarhus, på havnearealet ved Skolebakken

13 13 / 33 Figur 7 Placering af ladestander på parkeringsplads med vinkelret parkering De angivne mål er normale minimum mål Ligesom ved kantstensparkering bør relevante geometriske krav være opfyldt I parkeringshuse gælder i princippet de samme hensyn til placeringen af pladser for opladning som for parkering på terræn Her er der dog færre afstandskrav at tage hensyn til, og typisk vil ladestik af pladshensyn være væg- eller lofthængt i stedet for monteret på stander

14 14 / 33 Kollektiv trafik terminaler Pladsforholdene omkring kollektive trafikterminaler er normalt ret begrænsede, og der er stor konkurrence mellem de mange forskellige trafikanttyper og - behov, der skal tilgodeses Det gælder feks taxaer, cykelparkering, korttidsparkering for biler, herunder kiss & ride pladser, busstop mv Korttidsparkering giver med dagens batteri- og ladeteknologi ikke muligheder for så kort en opladningstid, at det på disse pladser er relevant at placere ladestandere En mulighed kan dog være at ændre en p-bås for korttidsparkering til 2 eller flere timers parkering forbeholdt elbil til opladning Hvor der alligevel er plads til mere end kortidsparkering for biler, bør placeringen af p-pladser med ladestandere for elbiler også her være så central og synlig som muligt Derved prioriteres brugerne af elbiler, samtidig med at ladestanderne får maksimal signalværdi i forhold til øvrige borgere og trafikanter De konkrete krav med hensyn til afstande ol vil svare til principperne for kantstensparkering eller parkeringspladser Figur 8: Eksempel på et parkeringsanlæg ved en kollektiv trafik terminal I dette tilfælde Banegårdspladsen

15 15 / 33 Samkørselspladser Ved samkørselspladser for pendlere skal ladestanderne til elbiler placeres hensigtsmæssigt i forhold til, at pladserne indrettes af hensyn til personer, der stiller deres elbil og bliver afhentet af en anden bil Pladserne til opladning af elbiler bør derfor placeres, hvor det er nemt at foretage omstigning Brugen af elbiler kan også favoriseres ved, at disse pladser er nær ventefaciliteter som feks læskur Figur 9: Eksempel på en samkørselsplads, her anlægget på Viborgvej ved tilkørsel til E45

16 16 / 33 Erhvervs- og uddannelsesområder Ladestandere placeret i erhvervs- eller uddannelsesområder kan forventes i høj grad at blive benyttet til længerevarende opladninger af ansattes og besøgendes elbiler, særligt i tidsrummet kl 8-16 Derudover kan ladestanderne også benyt- tes til opladning af firmaelbiler om natten Brugerne af disse ladestandere kan være ansatte eller studerende, der har en privat elbil, eller det er firmabiler som står til rådighed for de ansatte Der er således tale om brugere, der færdes regelmæssigt på lokaliteten og som ved, at ladestanderne eksisterer Det er derfor mindre afgørende, at ladestanderne pla- ceres så centralt og synligt, som det er for andre områdetyper Figur 10: Eksempel på et erhvervs- og udannelsesområde i Aarhus I dette tilfæl- de Nobelparken på Jens Chr Skous Vej infrastruktur/notat_infrastruktur_notat_rev4_ docx

17 17 / 33 Kulturinstitutioner og seværdigheder På baggrund af den nuværende teknologi, vil ladestandere placeret ved attraktioner og seværdigheder især at blive benyttet til 'sjatladning' og ikke til at foretage en fuld opladning For at ladestanderne her vil blive benyttet, er det vigtigt, at de er let tilgængelige, samtidig med at de placeres og udformes, så de er maksimalt synlige Ladestanderne bør ligeledes placeres så tæt som muligt på bilisternes mål, det vil sige ved p-båse nærmest de relevante indgange Dette sikrer dels, at bilister, der kører i elbiler, prioriteres i forhold til deres mål, dels at øvrige bilister og gæster bliver gjort opmærksom på elbilerne og ladestanderne Da parkeringspladser ved attraktioner ofte er spredt ud over et større område, og kan virke uoverskuelige for trafikanter, der ikke er vant til at besøge stedet, skal der fra adgangsvejene skiltes mod parkeringspladserne til elbiler Dette kan suppleres med variable tavler, der viser antallet af ledige pladser for opladning af elbiler Det bør overvejes at lave særskilt detektering i de enkelte parkeringsbåse med ladestander Figur 11: Eksempel på et område med kulturinstitutioner, her området ved Scandinavian Center, nær Aros og Musikhuset

18 18 / 33 Offentlige forvaltninger og virksomheder Ladestandere ved offentlige forvaltninger og virksomheder, så som sygehuse, Rådhuset og andre offentlige kontorhuse, skal i særlig grad bidrage til at synliggøre, at der findes ladestandere til elbiler i Aarhus, og at Aarhus Kommune prioriterer at fremme brugen af elbiler De primære brugere vil være besøgende og ansatte ved den pågældende offentlige forvaltning eller virksomhed Derudover kan forvaltningen eller virksomhedens egne elbiler også benytte ladestanderne, hvilket vil medføre en øget synlighed og profilering af elbiler Besøgendes adgang til velbeliggende p-pladser og opladning bør prioriteres Afhængig af behovet kan ansattes mulighed for opladning derfor henvises til lidt fjernere beliggende p-pladser Ladestanderne specielt for besøgende skal derfor have en central placering, tæt på indgangene I denne forbindelse er synlighed er også en afgørende faktor, hvorfor udformningen af ladestanderen og skiltning hertil skal sikre maksimal signalværdi i forhold til borgere og trafikanter Figur 12: Eksempel på parkering ved en offentlig institution, Rådhuset i Aarhus

19 Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum / 33 Oversigt over lokaliteter i Aarhus I det følgende er der opstillet en oversigt over lokalitetstyperne i Aarhus OverOve sigten illustrerer også, hvor det vurderes, at potentialet for udbredelsen af elbiler er størst Oversigten er dermed en meget overordnet strategi for hvor, der bør startes med at etablere ladestandere Potentialet i de enkelte områder er vurderet på en skala fra 1-3, 1 3, hvor 1 angiver det største potentiale Oversigten fremgår af figur 13 Figur 13: 13 Oversigt over områdetyper og vurderet potentiale Overordnet er det vurderet, at potentialet er størst i de områder, hvor mange bilister har mål, eller ved store offentlige virksomheder eller centrale erhvervserhverv områder med primært kontorerhverv Det næststørste potentiale vurderes at ligli ge i de store brokvarterer tæt ved centrum samt i erhvervserhvervs og uddannelsesområder der længere væk fra centrum Potentialet vurderes at være mindst for områder med tungt erhverv, så som på havnen og ved mindre, offentlige virksomheder og seværdigheder dokumenter/notater_5 infrastruktur/notat_infrastruktur_notat_rev4_ docx

20 20 / 33 4 Muligheder for favorisering af elbiler i det offentlige rum For at sikre gode vilkår for elbilejere, men samtidig tage hensyn til de andre trafikantgrupper i gaderummet, opstilles der i det følgende en række retningslinjer for, hvordan elbilerne i forbindelse med opladning kan favoriseres De enkelte tiltag er ikke gældende for alle lokalitetstyper, jf afsnit 33 Afslutningsvist er der i dette afsnit en oversigt over hvilke tiltag, der vil være hensigtsmæssige ved de enkelte typer af lokaliteter, jf tabel 1 Elbiler er ikke indtænkt med særlige regler i den nuværende færdselslovgivning, og der er således i dag ikke hjemmel for enkelte af de i det følgende nævnte favoriseringstiltag Afsnit 6 omhandler juridiske forudsætninger, hvor dette emne er behandlet yderligere Reservation af p-pladser om natten For at sikre at elbiler ikke kører forgæves til en ladestander, hvor pladsen er optaget af enten en konventionel bil, eller en elbil som ikke oplader, kan pladserne ved ladestanderne reserveres til elbiler, der er under opladning På mange af lokaliteterne vil ladestanderne dog primært blive benyttet til opladning om natten Det vil derfor være uhensigtsmæssigt at reservere pladserne kun til elbiler, der lader op om dagen, da dette sandsynligvis vil medføre tomme pladser, samtidig med at andre trafikanter forgæves leder efter en parkeringsplads Det anbefales derfor kun at reservere disse pladser i de givne lokalitetstyper til opladning af elbiler i tidsrummet feks kl Dette skal dog opvejes mod det reelle behov på den enkelte lokalitet, for netop ikke at pladserne skal stå tomme Gratis parkering for elbiler Hvor der i dag er betalingsparkering, kan elbiler under opladning tænkes fritaget for parkeringsafgift Der bør i givet fald indføres en tidsbegrænsning for elbilerne på feks 4 timer, og fritagelsen for betaling bør kun gælde for elbiler under opladning På nuværende tidspunkt er der dog ikke lovhjemmel til at fritage elbiler for parkeringsafgift, jf afsnit 62, hvorfor favoriseringsforslaget må afvente en eventuelt lovændring Udvidet tidsbegrænsning for elbiler På flere af lokalitetstyperme beskrevet i afsnit 33, er der i dag tidsbegrænset parkering på typisk mellem 15 min og 2 timer For at brugerne af elbiler vil benytte ladestandere placeret i disse typer af områder, bør der være en længere tidsbegrænsning for elbiler, der er under opladning Med den nuværende teknologi og opladningshastighed, bør tidsbegrænsningen for elbiler hæves til 4 timer I takt med at elbiler i fremtiden vil kunne oplades hurtigere, kan denne tidsbegrænsning reduceres Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at den udvidede tidsbegrænsning kun bør gælde for elbiler, så længe de er under opladning Parkerer elbiler uden at lade op, bør der gælde samme regler som for andre biler

21 21 / 33 Gratis opladning af elbiler På kort sigt kan der tilbydes gratis opladning af elbiler på flere lokaliteter I takt med at ladeinfrastrukturen udbygges og udvikles, kan gratis opladning udfases Ladestandere, hvor der er gratis opladning, har således karakter af at være demonstrationsprojekter for at fremme udviklingen af elbiler og ladestandere Tabel 1: Oversigt over tiltag på de enkelte lokalitetstyper Tiltag Større p- pladser Kantstensparkering Trafikterminaler Samkørselspladser Erhverv- og uddannelse Kulturinst/ seværdigheder Offentlige forvaltn Reservation om natten X X Udvidet tidsbegræns Gratis parkering Gratis opladning X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

22 22 / 33 5 Krav til ladestandere Uafhængigt af hvor ladestanderne etableres på offentlige arealer i Aarhus, er der en række krav til funktionalitet og design mv som bør overholdes De beskrevne tekniske krav er i høj grad baseret på de forventede europæiske standarder, der er gennemgået i det følgende I Energistyrelsens "Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler", er der nævnt en række funktionskrav til ladestanderne, herunder mulighed for identificering, markedsadgang og internationale standarder mv Disse krav bør som udgangspunkt efterleves for de ladestandere, der opstilles på offentlige arealer i Aarhus Kommune Formålet med en specifikation af kravene er at sikre, at de ladestandere, der etableres i Aarhus, er standardiserede, forberedt til den fremtidige teknologi, samt at ladestandere, der placeres på offentlige arealer, har et ensartet og genkendeligt udtryk 51 Samspil mellem ladestandere og biler Et af de vigtigste krav med hensyn til ladestandere er stiktypen Alle ladestandere skal udstyres med den type stik, der af de 20 førende elselskaber og bilproducenter, er aftalt som fælles standard i Europa Dette stik kaldes Mennekes stikket og er et 3-faset stik, der kan levere 400V og 63A I første omgang bliver stikket, jf Energinetdk dog kun godkendt til 32A Stikket er ligeledes det anbefalede stik i Energistyrelsens redegørelse af januar 2011 Figur 14 Mennekes stikket, der forventes at blive standard i Europa

23 23 / 33 Foruden stiktypen stilles der også krav til kommunikationen mellem elbilerne og ladestanderne Det internationale standardiseringsarbejde IEC TC69 og IEC arbejder med standarder for kommunikation mellem elbiler og ladestandere Et udkast til dette forventes klar medio 2011 Ladestanderne, der opstilles i det offentlige rum i Aarhus, skal efterleve disse standarder, når det såkaldte 'smartgrid' er etableret På sigt bør ladestanderne desuden understøtte brug af identifikation via bilens kommunikation med ladestanderne og ved brug af identifikationskort Dette skal blandt andet medvirke til, at brugeren frit kan vælge betalingsform (kreditkort, elregning mv) samt elleverandør i forbindelse med opladningen Ladestanderne bør være forberedt for eller udstyret med en funktion, der gør det muligt for forbrugeren at anvende forskellige opladningsprofiler Dette er feks opladning med mest mulig vedvarende energi, hvor opladningen tænder eller slukker afhængigt af 'typen af strøm' i nettet De enkelte ladestandere skal desuden logge, hvor meget og hvordan de er blevet brugt, således det er muligt at følge med i udviklingen af brugen af ladestanderne Endelig bør det på ladestanderen udefra kunne ses, om en tilsluttet elbil er under opladning, eller om opladningen er gennemført 52 Sikring Ladestanderne, der placeres i Aarhus, skal understøtte de sikkerhedsmæssige funktionaliteter, som indgår som en del af kommunikationen mellem elbil og ladestander, blandt andet at der først er spænding i stikket, når dette er korrekt monteret i bilen mv Denne funktionalitet understøttes af Mennekes stikket Ladestanderne skal være sikret mod vejrliget, således at de strømførende dele ikke påvirkes af blæst og regn Derudover skal standerne også behandles med en graffitibeskyttende maling eller film, således at de let kan rengøres i tilfælde af hærværk med graffiti eller lignende Standerne skal desuden være udformet således, at der ikke kan ske kortslutning eller andre skader, samt at brugerne eller andre ikke kan få elektrisk stød Derudover skal standerne forsynes med en påkørselsdetektor, som i tilfælde af, at standerne påkøres, afbryder strømmen og sender en fejlmeddelelse til den ansvarlige leverandør Som det er gældende for benzinstationer, skal der i forbindelse med ladestanderne være en nødstopknap, hvis strømmen i en nødsituation skal slås fra Det skal også sikres, at det ikke er muligt for en elbil at køre med ladestikket isat Dette er muligvis en funktion, der vil være indbygget i elbilerne

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg.

Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Susanne Jervelund Anders Johan Møller-Lund Mellemgade 15 5600 Faaborg 12/8 2015 Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg. Clever

Læs mere

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ansøgning omkring opstilling af ladestandere til elbiler på kommunale arealer i Ringsted Kommune

Læs mere

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger

2.1 Brugervenlighed i betjening af opladning. 2.2 Opladningstid. 2.3 Åbne og internationalt standardiserede løsninger Notat Aspekter vedr. krav til elbil ladeinfrastruktur 29. september 2010 ABH/ LRO 1. Baggrund Det vurderes, at en god ladeinfrastruktur i det offentlige rum er værdifuldt for at understøtte en udbredelse

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

Elbiler perspektiver frem mod 2020

Elbiler perspektiver frem mod 2020 Elbiler perspektiver frem mod 2020 Delvejsseminar Test-en-elbil 13.marts 2013 Michael Rask Energistyrelsen Oversigt Kort om ENS forsøgsordning for elbiler 2008-12 og 2013-15 Kort om infrastrukturpuljen

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler

Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 17-03-2015 Sagsnr. 2015-0009852 Dokumentnr. 2015-0009752-3 Konkurrenceudsættelse af parkeringslicenser til el-bybiler INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for veje og renhold Bilag A - Retningslinier Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Om brugen af offentligt vejareal Center

Læs mere

Opladning der passer til dine behov

Opladning der passer til dine behov Få 1 kr. tilbage pr. kwh du oplader Læs hvordan på s. 9 Opladning der passer til dine behov Hvorfor vælge opladning fra CLEVER? CLEVERs landsdækkende ladenetværk Opladning fra CLEVER giver dig nem, tryg

Læs mere

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund

Hensigtserklæring. Mellem. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Hensigtserklæring Mellem Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund (Herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne hensigtserklæring skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen

Elbiler i Byen. Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Elbiler i Byen Byens Netværk 21.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Hvad betyder det for infrastrukturen, når vi får flere elbiler i København? Hvordan kommer det til at ændre vores by? Hvad

Læs mere

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen EVlinkopladningsløsninger Den vigtigste succesfaktor for el-bilen Transportadfærden i bymiljøer er i forandring, og elbilen er ved at blive det foretrukne valg blandt byboere, der kører mindre end 20 km

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008

Christian Ege, formand. Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Oplæg på TØF-seminar d. 23. september 2008 Mere brændstoføkonomiske biler Hybrid- og plug-in hybrid biler Elbiler Brintbiler? Biobrændstof? Bedre biler forudsætter øget brug af økonomiske virkemidler på

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen Ladeinfrastruktur til elbiler i Øresundsregionen Vision, potentiale og anbefalinger Udarbejdet af Tetraplan for Region Hovedstaden Marts O anbefalinger Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask

Forsøgsordningen for elbiler. Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Forsøgsordningen for elbiler Informationsmøde om energiforskningsprogrammerne 2008 Fuldmægtig Michael rask Denne præsentation Kort om baggrunden for ordningen Drivmiddelrapporten Elbilerne kommer! Den

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

UDBUD AF ELLADESTATIONER TJENESTEYDELSES KONCESSION

UDBUD AF ELLADESTATIONER TJENESTEYDELSES KONCESSION UDBUD AF ELLADESTATIONER TJENESTEYDELSES KONCESSION KILDEBJERG NORD & KILDEBJERG SYD 2 TJENESTEYDELSESKONCESSION Operatøren/leverandøren Driver forretningen på kommercielle vilkår. Aflønnes ikke af Vejdirektoratet/ordregiver.

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Bilag 2. Status på antal elbilpladser og belægningsprocent

Bilag 2. Status på antal elbilpladser og belægningsprocent KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT Bilag 2. Status på antal elbilplad og belægningsprocent I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgsmødet d. 22. september

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. november 2014 14/14216 JP/BT UDBUDSBETINGELSER for Udbud af tjenesteydelseskoncession etablering, drift, vedligehold og finansiering af el-ladestandere på rastepladser

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Bilteknologi, nu og i fremtiden

Bilteknologi, nu og i fremtiden Bilteknologi, nu og i fremtiden 15. september 2010 René Mouritsen General Manager Kommunikation og kunder Toyota Danmark A/S Efterspørgsel efter alternative brændstoffer Udbud og efterspørgsel (olie) (millioner

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013)

DELK -2013 Side 1. af Per Praëm - Dansk Elbil Komité (29-januar-2013) Trods stor arbejdsindsats i de internationale standardiseringsorganer, så er der stadig stor uenighed om hvordan ladestikket til fremtidens elbil skal se ud. På det seneste er flere automobilfabrikanter

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Status og vejen frem for elbilen

Status og vejen frem for elbilen Status og vejen frem for elbilen Segmenteret markedstilgang er nøglen til at få igangsat en effektiv udbredelse af elbiler Branchechef, Lærke Flader El baseret på vind og sol bliver en bærende del af den

Læs mere

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012

Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 Hvordan går det med udbredelsen af elbiler og infrastrukturen i Danmark Trafikdage, 27. 28. august 2012 28.08.2012 Lærke Flader, Branchechef, Dansk Elbil Alliance Agenda Status hvad har vi og hvad sker

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere