Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune"

Transkript

1 Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej Aarhus C Telefon Telefax wwwcowidk Strategi og juridiske forudsætninger Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 4 3 Strategi for ladestandere 5 31 Aarhus Kommunes rolle 5 32 Krav til placering af ladestandere 7 33 Oversigt over lokaliteter i Aarhus 19 4 Muligheder for favorisering af elbiler i det offentlige rum 20 5 Krav til ladestandere Samspil mellem ladestandere og biler Sikring Designkrav 24 6 Juridiske forudsætninger Forbeholdelse af p-pladser for elbiler Afgiftfritagelse Opstilling af ladestandere Udbudsovervejelser Øvrige lovgivninger og bekendtgørelser 31 7 Litteratur 33 1 Indledning Dette notat beskriver et forslag til strategi for etablering af ladeinfrastruktur for elbiler i Aarhus og gennemgår det juridiske grundlag for eventuel favorisering af elbiler i forbindelse med parkering og opladning på offentlige arealer Fokus er på ladestandere, idet en god ladeinfrastruktur er en forudsætning for, at elbiler kan blive udbredt i Aarhus Notatet er opddelt i to dele, hvor den første del af notatet indeholder dels en overordnet strategi for udformning og placering af ladestandere i det offentlige rum, dels et forslag til hvilke krav, der bør stilles til selve ladestanderne Anden del af notatet beskriver en række juridiske forudsætninger for denne etablering Dokumentnr 5-1 Version 4 Udgivelsesdato 14dec Projekt dokumenter/notater_5-etablering-afinfrastruktur/notat_infrastruktur_notat_rev4_ docx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt KRMA/FST/UKJ HESI FST

2 2 / 33 af ny infrastruktur og det juridiske grundlag for at favorisere elbiler i forbindelse med parkering på offentligt areal Målgruppen for dette notat er primært Aarhus Kommune, herunder Trafik og Veje Formålet med notatet er at indgå i kommunens grundlag for behandling af ansøgninger om opsætning af ladestandere Notatet beskriver derfor også gældende juridisk praksis med hensyn til kommunens muligheder for at opsætte ladestandere og favorisere elbiler ved parkering Strategien for etablering af ladestandere udpeger ikke specifikke lokaliteter hvor der bør opsættes ladestandere Dette er ikke Aarhus Kommunes primære opgave, men en opgave, der i høj grad varetages af markedet Aarhus Kommunes opgave er at stille de nødvendige krav om udformning og funktionalitet til leverandørerne af ladestandere Kravene til ladestandere er i dette notat afgrænset til at gælde især offentlige vejarealer, da Aarhus Kommune ikke har myndighed i forhold til ladestandere på privat grund Derudover er notatet afgrænset til ikke at omfatte ladestandere i parcelhuskvarterer og lignende I disse områder vurderes det, at opladning af elbiler primært vil blive foretaget på beboernes egen matrikel og med beboernes egne ladestandere/-stik Aarhus Kommune forventer at deltage i demoprojekter, hvor der blandt andet opstilles ladestandere for elbiler Placeringen og udformningen af disse ladestandere forventes som udgangspunkt at følge strategien, som er foreslået i dette notat De juridiske forudsætninger beskrevet i dette notat tager afsæt i den gældende lovgivning og den hidtidige anvendelse heraf Da elbiler ikke specifikt er omtalt i lovgivningen, er de juridiske forudsætninger i høj grad baseret på, om der er hjemmel i loven eller ej samt på tidligere afgørelser fra Justitsministeriet og Transportministeriet Baggrund Aarhus Kommune offentliggjorde den 26 oktober 2011"Klimaplan ", som er tredje generation af kommunens klimaplaner Blandt indsatsområderne i den nye klimaplan er "Transport" og herunder fremme af miljørigtige køretøjer, der har som mål at fremme bæredygtige transportformer, dvs energieffektive, miljøneutrale og eldrevne transportformer Kommunen har i 2009 gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at fremme brugen af eldrevne biler mv i Aarhus Det videre arbejde hermed er beskrevet i klimaplanens projektblad "Miljørigtige køretøjer i Aarhus" (af 17 nov 2009, se bilag) Især elbiler tegner til at blive en meget CO 2 -venlig transportteknologi som alternativ til benzin- og dieseldrift

3 3 / 33 Aarhus Kommune ønsker derfor at inspirere til og fungere som igangsætter for udbredelsen af miljørigtige køretøjer, herunder især eldrevne køretøjer - både internt; over for borgerne og i et samarbejde med eksterne virksomheder Projektets primære mål er at: Introducere elbiler og elcykler og andre miljørigtige køretøjer i Aarhus Kommune som virksomhed Udvikle principper og etablere pilotudgaver vedr ladestandere til elbiler i Aarhus by Ifølge Klimaplan står transporten for en tredjedel af det samlede CO 2 -udslip i Aarhus Kommune En elbil udleder ca halvdelen af mængden CO 2 pr km sammenlignet med en benzin- eller dieselbil, hvis elbilen bliver opladet med dansk "blandings-el" Ved ikke-fossil elproduktion (feks vindbaseret) vil CO 2 -reduktionen blive væsentligt større

4 4 / 33 2 Forudsætninger Strategien for etablering af infrastruktur for miljørigtige køretøjer i Aarhus er primært opstillet som del af grundlaget for Aarhus Kommunes behandling af ansøgninger fra de private leverandører, der ønsker at etablere ladestandere i det offentlige rum i Aarhus Forslagene til retningslinjer i strategien er baseret på den nuværende teknologi og forventet udvikling af denne i den nærmeste fremtid De fleste ladestandere, der findes på markedet på nuværende tidspunkt, kræver en opladningstid på flere timer, men lynopladere hvor opladningstiden reduceres til minutter begynder også at komme frem på markedet Udviklingen inden for lynladere foregår hastigt, og det er forventeligt, at teknologien vil være modnet inden for nogle år, så lynopladere må forventes en større udbredelse Perspektiverne er, at lynladning derfor på sigt kan foregå i lignende sammenhænge som dagens tankning af benzin og diesel Hvordan dette vil blive organiseret og med hvilke aktører er dog endnu uvist Samtidig med udviklingen af lynladning udvikles der også andre opladningsformer, herunder trådløst gennem feks magnetfelter I takt med at lynopladere og andre opladningsformer udvikles, kan det blive aktuelt med andre typer af lokaliteter til placering af ladestandere end de, der er omfattet af dette notat Der kan derfor, alt efter udviklingen, være behov for inden for nogle få år at tilpasse eller ændre strategien i dette notat Aarhus Kommune indgår i et samarbejde med Better Place Danmark A/S om udpegning af lokaliteter til etablering af ladestandere for elbiler Ligeledes har Aarhus Kommune i 2009 indgået et klimapartnerskab med NRGi, der skal bidrage til, at Aarhus Kommune kan opfylde visionen om at være CO 2 neutral i 2030 Som et led heri indeholder klimapartnerskabsaftalen blandt andet tiltag i form af etablering af ladestandere for elbiler Betydningen af de to samarbejder med Better Place og NRGi er tænkt ind i udarbejdelsen af nærværende strategi Strategien beskriver således rammerne for den konkrete udmøntning af de tiltag, som er en del af Aarhus Kommunes aftale med de to parter Energistyrelsen udgav i januar 2011: "Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler" Strategien for Aarhus Kommune er så vidt muligt afstemt med denne redegørelse Energistyrelsens rapport omhandler primært de administrative forhold omkring elforsyning og lovgivning, regler for hvem, der må sætte ladestanderne op, samt forhold i forbindelse med afregning og betaling for strøm

5 5 / 33 3 Strategi for ladestandere Det overordnede mål for strategien for ladestandere er at opstille specifikke krav til ladestandere, såsom: Placering Udformning Funktionalitet Design De konkrete krav til placeringen af en ladestander afhænger bla af typen af lokalitet, hvor ladestanderen skal placeres I senere afsnit opstilles derfor forskellige krav, afhængig af om en ladestander skal placeres på feks en offentlig parkeringsplads, ved et erhvervsområde eller som kantstensparkering i et boligområde Derudover opstiller strategien også krav til selve ladestanderen Formålet er at sikre, at alle 'offentlige' ladestandere, der opsættes i Aarhus, er af samme type med standardiserede stik, og at de er af åben standard i forhold til den nuværende og den forventede fremtidige teknologi og elforsyning 31 Aarhus Kommunes rolle Strategien for etablering af ladestandere i Aarhus indeholder de krav, som Aarhus Kommune forventer at stille til den fremtidige infrastruktur for elbiler En plan for hvor og hvor mange ladestandere, der skal placeres er ikke en del af strategien, men vurderes at være en opgave, som i væsentlig grad kan reguleres af markedet Det er således op til private leverandører at ansøge om placering og etablering af ladestanderne, mens det er Aarhus Kommunes opgave, bla ved hjælp af denne strategi, at stille de nødvendige krav til leverandørerne, som sikrer en hensigtsmæssig placering, udformning og funktionalitet af ladestanderne Opbygningen af et større netværk af ladestandere vil næppe fra starten være muligt udelukkende baseret på markedsvilkår Som et led i de samarbejdsaftaler, der på nuværende tidspunkt er indgået med hhv Better Place og NRGi, vil Aarhus Kommune blandt andet derfor overveje at indgå aktivt i et samarbejdet med at opstille ladestandere, primært som demoprojekter Med den forrige regerings "Energistrategi 2050" vil der være mulighed for at søge tilskud fra en pulje på i alt 25 mio til opsætning af ladestandere for elbiler Det vil være relevant at søge midler fra denne pulje i fald Aarhus Kommune selv ønsker at opsætte ladestandere Der skelnes mellem to forskellige typer af demoprojekter: Projekter med elbiler og ladestandere for offentlige forvaltninger Projekter med ladestandere henvendt til offentligheden

6 6 / 33 Den første type demoprojekter forventes at være med forvaltninger, der indfører elbiler eller plug-in hybrid biler Det primære behov for ladestandere for disse forvaltninger er ved egne garageanlæg og parkeringspladser Da opladning af elbiler på nuværende tidspunkt stadig er meget tidskrævende, vil forvaltningerne normalt ikke have gavn af muligheden for at oplade bilerne forskellige steder i byen i løbet af dagen Den anden type demoprojekter er henvendt til offentligheden, hvor det primære formål er at skabe opmærksomhed på elbiler som et alternativ til den almindelige benzin- eller dieseldrevne bil For de projekter, som Aarhus Kommune gennemfører for at udbrede elbiler, skal ladestanderne så vidt muligt følge strategien beskrevet i dette notat Vejmyndigheden, dvs Aarhus Kommune, Trafik og Veje - og herunder specielt driftsafdelingen - skal endvidere inddrages i godkendelse og fastlæggelse af den nærmere placering af ladestanderne Det gælder både ved demoprojekterne, og efterfølgende i forbindelse med private leverandører, som ønsker at opsætte ladestandere Dette skal medvirke til, at ladestanderne placeres hensigtsmæssigt med hensyn til den daglige drift Et andet vigtigt spørgsmål for Aarhus Kommune er om mulighederne for at favorisere elbiler i det offentlige rum En vurdering af disse muligheder er omtalt i afsnit 4, og de juridiske forudsætninger herfor er beskrevet i afsnit 6

7 7 / Krav til placering af ladestandere Generelt Afhængigt af lokaliteten hvor ladestanderne skal opsættes, er der forskellige forhold, der har indflydelse på specielt placeringen af ladestanderne Figur 1: Eksempel på ladestander (ved Ingeniørhøjskolen på Dalgas Avenue) For alle lokalitetstyper gælder det, at placeringen af ladestanderne skal overholde de generelle geometriske krav, som angivet i vejreglerne, herunder bredde af tværprofilelementer og afstand til faste genstande Ligeledes bør der ved alle pladser til opladning af elbiler etableres en afmærkning, der tydeligt angiver, at pladserne er forbeholdt elbiler til opladning i enten en afgrænset tidsperiode eller døgnet rundt På nuværende tidspunkt er vejreglen og den tilhørende og afmærkningsbekendtgørelse for blandt andet parkeringstavler under revision I forslaget er der indarbejdet to nye tavler der indikerer opladning for elbiler, figur 2

8 8 / 33 Figur 2 Forslag i den reviderede vejregel og afmærkningsbekendtgørelse til nye tavler for opladning af elbiler Vejreglen og afmærkningsbekendtgørelse har været i høring i perioden 28 juli - 5 september 2011 Indtil vejreglen og afmærkningsbekendtgørelsen er endeligt godkendt, kræver det en særlig tilladelse fra Justitsministeren at opsætte disse eller lignende tavler Det forventes, at vejreglen og afmærkningsbekendtgørelsen træder i kraft omkring årsskiftet 2011/2012 Foruden vejreglerne skal ladestandernes placering og udformning også overholde andre relevante love, regler og bekendtgørelser, herunder specielt Stærkstrømsbekendtgørelsen I planlægningen af de konkrete placeringsmuligheder for ladestandere bør der tages hensyn til placeringen af den eksisterende elforsyning, således at anlægsarbejdet i forbindelse med tilslutningen til elnettet minimeres I de første år, hvor der er særlig vægt på at skabe synlighed og opmærksomhed omkring elbiler og ladestanderne, bør der gøres en ekstra indsats for at markere ladestanderne i byrummet Dette kan feks understøttes gennem selve placeringen af ladestanderne og af kampagner i forbindelse med demoprojekter, hvor ladestanderne i en periode kan være særligt markeret ved hjælp af bannere Nogle af de kriterier, der generelt har stor indflydelse på den endelige placering og udformning af ladestanderne er: Brugerkategori: Hvilke brugere er ladestanderne primært tiltænkt? Synlighed: Hvor højt vægtes synligheden af ladestanderne på den enkelte lokalitet? Tilkobling til elnettet: Hvordan er det muligt at tilkoble ladestanderen til elnettet? I det følgende gennemgås en række forskellige typer af lokaliteter, hvor der kan opstilles ladestandere

9 9 / 33 For hver af typerne beskrives principperne for placering og udformning af ladestanderne: Kantstensparkering Større parkeringspladser Kollektiv trafikterminaler Samkørselspladser Erhvervs- og uddannelsesområder Kulturinstitutioner og seværdigheder Offentlige forvaltninger og virksomheder De to første typer har en generel karakter med hensyn til de geometriske krav til fysisk indplacering, mens der til de efterfølgende er opstillet forskellige funktionelle krav

10 10 / 33 Kantstensparkering Ladestandere i forbindelse med kantstensparkering vil typisk være henvendt til beboere i brokvartererne i de centrale dele af Aarhus Ladestandere langs med kantstensparkering vil normalt skulle udformes, så der er mulighed for opladning af to elbiler pr stander Ladestanderne kan disse steder især forventes at blive benyttet til opladning om natten Ladestanderen skal placeres således, at stander og ledning ikke er til gene for de øvrige trafikanter, herunder fodgængere og - hvor der er cykelsti, cyklister Figur 3: Eksempel på et område med kantstensparkering i Aarhus, her Otte Ruds Gade på Trøjborg Ved ladestandere placeret langs med kantstensparkering er især afstanden til kørebanekanten vigtig Ifølge vejreglerne skal afstanden fra kørebanekant til faste genstande ved en hastighed på 50 km/t minimum være 1,0 m Ved afmærkede båse vurderes afstanden dog at kunne reduceres til 0,3 m, svarende til normal minimums afstand til feks signalstandere Denne afstand bidrager også til at reducere risikoen for påkørsel af ladestanderne under parkeringsmanøvrer Ved cykelstier og fortove skal der tages højde for en minimumsafstand til faste genstande på 30 cm Tegningen i figur 4 viser et eksempel på afstandskravene ved placering af ladestander for kantstensparkeret bil langs fortov, hvor der ikke er cykelsti

11 11 / 33 Figur 4 Placering af ladestander ved kantstensparkering, uden cykelsti De angivne mål er normale minimum mål Når ladestander placeres i fortov, skal det sikres, at der stadig er den fornødne bredde bag ladestanderen til, at fodgængere kan passere standeren Ved fortove skal afstanden til bagkanten af fortovet normalt være mindst 1,8 m, men den kan i særlige tilfælde reduceres til 1,3 m eller ved enkelthindringer som feks trappesten eller lysmaster helt ned til 1,0 m For ladestandere placeret ved cykelsti skal afstanden fra ladestanderen til cykelstiens bagkant minimum være 2,0 m for enkeltrettede cykelstier og 2,8 m for dobbeltrettede cykelstier Tegningen i figur 5 viser et eksempel på afstandskravene ved placering af ladestander for kantstensparkeret bil, hvor der er cykelsti Her betyder afstandskravene, at der enten skal etableres en bred skillerabat eller, at der etableres en sidehelle mellem p-båsene Figur 5 Placering af ladestander ved kantstensparkering, med cykelsti De angivne mål er normale minimum mål

12 12 / 33 Større parkeringsanlæg Ved placering af ladestandere ved større offentlige parkeringspladser skal ladestanderne og de dertil hørende pladser være synlige og placeret let tilgængeligt på parkeringspladsen og tæt på bilisternes mål med hensyn til gangafstand Der informeres tydeligt med tavler ved indkørselen om, at ladestanderne findes på stedet Hvis pladserne til opladning er placeret på en måde, så det inden kørsel ind på p-pladsen ikke kan ses, om der er en fri p-bås med lademulighed, kan der opsættes variable tavler, som henviser til ledige pladser for opladning I tilfælde, hvor der er et eksisterende system med variable tavler, kan dette eventuelt suppleres med selvstændige tavler for pladserne til elbiler Figur 6: Eksempel på et større offentligt parkeringsanlæg i Aarhus, på havnearealet ved Skolebakken

13 13 / 33 Figur 7 Placering af ladestander på parkeringsplads med vinkelret parkering De angivne mål er normale minimum mål Ligesom ved kantstensparkering bør relevante geometriske krav være opfyldt I parkeringshuse gælder i princippet de samme hensyn til placeringen af pladser for opladning som for parkering på terræn Her er der dog færre afstandskrav at tage hensyn til, og typisk vil ladestik af pladshensyn være væg- eller lofthængt i stedet for monteret på stander

14 14 / 33 Kollektiv trafik terminaler Pladsforholdene omkring kollektive trafikterminaler er normalt ret begrænsede, og der er stor konkurrence mellem de mange forskellige trafikanttyper og - behov, der skal tilgodeses Det gælder feks taxaer, cykelparkering, korttidsparkering for biler, herunder kiss & ride pladser, busstop mv Korttidsparkering giver med dagens batteri- og ladeteknologi ikke muligheder for så kort en opladningstid, at det på disse pladser er relevant at placere ladestandere En mulighed kan dog være at ændre en p-bås for korttidsparkering til 2 eller flere timers parkering forbeholdt elbil til opladning Hvor der alligevel er plads til mere end kortidsparkering for biler, bør placeringen af p-pladser med ladestandere for elbiler også her være så central og synlig som muligt Derved prioriteres brugerne af elbiler, samtidig med at ladestanderne får maksimal signalværdi i forhold til øvrige borgere og trafikanter De konkrete krav med hensyn til afstande ol vil svare til principperne for kantstensparkering eller parkeringspladser Figur 8: Eksempel på et parkeringsanlæg ved en kollektiv trafik terminal I dette tilfælde Banegårdspladsen

15 15 / 33 Samkørselspladser Ved samkørselspladser for pendlere skal ladestanderne til elbiler placeres hensigtsmæssigt i forhold til, at pladserne indrettes af hensyn til personer, der stiller deres elbil og bliver afhentet af en anden bil Pladserne til opladning af elbiler bør derfor placeres, hvor det er nemt at foretage omstigning Brugen af elbiler kan også favoriseres ved, at disse pladser er nær ventefaciliteter som feks læskur Figur 9: Eksempel på en samkørselsplads, her anlægget på Viborgvej ved tilkørsel til E45

16 16 / 33 Erhvervs- og uddannelsesområder Ladestandere placeret i erhvervs- eller uddannelsesområder kan forventes i høj grad at blive benyttet til længerevarende opladninger af ansattes og besøgendes elbiler, særligt i tidsrummet kl 8-16 Derudover kan ladestanderne også benyt- tes til opladning af firmaelbiler om natten Brugerne af disse ladestandere kan være ansatte eller studerende, der har en privat elbil, eller det er firmabiler som står til rådighed for de ansatte Der er således tale om brugere, der færdes regelmæssigt på lokaliteten og som ved, at ladestanderne eksisterer Det er derfor mindre afgørende, at ladestanderne pla- ceres så centralt og synligt, som det er for andre områdetyper Figur 10: Eksempel på et erhvervs- og udannelsesområde i Aarhus I dette tilfæl- de Nobelparken på Jens Chr Skous Vej infrastruktur/notat_infrastruktur_notat_rev4_ docx

17 17 / 33 Kulturinstitutioner og seværdigheder På baggrund af den nuværende teknologi, vil ladestandere placeret ved attraktioner og seværdigheder især at blive benyttet til 'sjatladning' og ikke til at foretage en fuld opladning For at ladestanderne her vil blive benyttet, er det vigtigt, at de er let tilgængelige, samtidig med at de placeres og udformes, så de er maksimalt synlige Ladestanderne bør ligeledes placeres så tæt som muligt på bilisternes mål, det vil sige ved p-båse nærmest de relevante indgange Dette sikrer dels, at bilister, der kører i elbiler, prioriteres i forhold til deres mål, dels at øvrige bilister og gæster bliver gjort opmærksom på elbilerne og ladestanderne Da parkeringspladser ved attraktioner ofte er spredt ud over et større område, og kan virke uoverskuelige for trafikanter, der ikke er vant til at besøge stedet, skal der fra adgangsvejene skiltes mod parkeringspladserne til elbiler Dette kan suppleres med variable tavler, der viser antallet af ledige pladser for opladning af elbiler Det bør overvejes at lave særskilt detektering i de enkelte parkeringsbåse med ladestander Figur 11: Eksempel på et område med kulturinstitutioner, her området ved Scandinavian Center, nær Aros og Musikhuset

18 18 / 33 Offentlige forvaltninger og virksomheder Ladestandere ved offentlige forvaltninger og virksomheder, så som sygehuse, Rådhuset og andre offentlige kontorhuse, skal i særlig grad bidrage til at synliggøre, at der findes ladestandere til elbiler i Aarhus, og at Aarhus Kommune prioriterer at fremme brugen af elbiler De primære brugere vil være besøgende og ansatte ved den pågældende offentlige forvaltning eller virksomhed Derudover kan forvaltningen eller virksomhedens egne elbiler også benytte ladestanderne, hvilket vil medføre en øget synlighed og profilering af elbiler Besøgendes adgang til velbeliggende p-pladser og opladning bør prioriteres Afhængig af behovet kan ansattes mulighed for opladning derfor henvises til lidt fjernere beliggende p-pladser Ladestanderne specielt for besøgende skal derfor have en central placering, tæt på indgangene I denne forbindelse er synlighed er også en afgørende faktor, hvorfor udformningen af ladestanderen og skiltning hertil skal sikre maksimal signalværdi i forhold til borgere og trafikanter Figur 12: Eksempel på parkering ved en offentlig institution, Rådhuset i Aarhus

19 Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum / 33 Oversigt over lokaliteter i Aarhus I det følgende er der opstillet en oversigt over lokalitetstyperne i Aarhus OverOve sigten illustrerer også, hvor det vurderes, at potentialet for udbredelsen af elbiler er størst Oversigten er dermed en meget overordnet strategi for hvor, der bør startes med at etablere ladestandere Potentialet i de enkelte områder er vurderet på en skala fra 1-3, 1 3, hvor 1 angiver det største potentiale Oversigten fremgår af figur 13 Figur 13: 13 Oversigt over områdetyper og vurderet potentiale Overordnet er det vurderet, at potentialet er størst i de områder, hvor mange bilister har mål, eller ved store offentlige virksomheder eller centrale erhvervserhverv områder med primært kontorerhverv Det næststørste potentiale vurderes at ligli ge i de store brokvarterer tæt ved centrum samt i erhvervserhvervs og uddannelsesområder der længere væk fra centrum Potentialet vurderes at være mindst for områder med tungt erhverv, så som på havnen og ved mindre, offentlige virksomheder og seværdigheder dokumenter/notater_5 infrastruktur/notat_infrastruktur_notat_rev4_ docx

20 20 / 33 4 Muligheder for favorisering af elbiler i det offentlige rum For at sikre gode vilkår for elbilejere, men samtidig tage hensyn til de andre trafikantgrupper i gaderummet, opstilles der i det følgende en række retningslinjer for, hvordan elbilerne i forbindelse med opladning kan favoriseres De enkelte tiltag er ikke gældende for alle lokalitetstyper, jf afsnit 33 Afslutningsvist er der i dette afsnit en oversigt over hvilke tiltag, der vil være hensigtsmæssige ved de enkelte typer af lokaliteter, jf tabel 1 Elbiler er ikke indtænkt med særlige regler i den nuværende færdselslovgivning, og der er således i dag ikke hjemmel for enkelte af de i det følgende nævnte favoriseringstiltag Afsnit 6 omhandler juridiske forudsætninger, hvor dette emne er behandlet yderligere Reservation af p-pladser om natten For at sikre at elbiler ikke kører forgæves til en ladestander, hvor pladsen er optaget af enten en konventionel bil, eller en elbil som ikke oplader, kan pladserne ved ladestanderne reserveres til elbiler, der er under opladning På mange af lokaliteterne vil ladestanderne dog primært blive benyttet til opladning om natten Det vil derfor være uhensigtsmæssigt at reservere pladserne kun til elbiler, der lader op om dagen, da dette sandsynligvis vil medføre tomme pladser, samtidig med at andre trafikanter forgæves leder efter en parkeringsplads Det anbefales derfor kun at reservere disse pladser i de givne lokalitetstyper til opladning af elbiler i tidsrummet feks kl Dette skal dog opvejes mod det reelle behov på den enkelte lokalitet, for netop ikke at pladserne skal stå tomme Gratis parkering for elbiler Hvor der i dag er betalingsparkering, kan elbiler under opladning tænkes fritaget for parkeringsafgift Der bør i givet fald indføres en tidsbegrænsning for elbilerne på feks 4 timer, og fritagelsen for betaling bør kun gælde for elbiler under opladning På nuværende tidspunkt er der dog ikke lovhjemmel til at fritage elbiler for parkeringsafgift, jf afsnit 62, hvorfor favoriseringsforslaget må afvente en eventuelt lovændring Udvidet tidsbegrænsning for elbiler På flere af lokalitetstyperme beskrevet i afsnit 33, er der i dag tidsbegrænset parkering på typisk mellem 15 min og 2 timer For at brugerne af elbiler vil benytte ladestandere placeret i disse typer af områder, bør der være en længere tidsbegrænsning for elbiler, der er under opladning Med den nuværende teknologi og opladningshastighed, bør tidsbegrænsningen for elbiler hæves til 4 timer I takt med at elbiler i fremtiden vil kunne oplades hurtigere, kan denne tidsbegrænsning reduceres Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at den udvidede tidsbegrænsning kun bør gælde for elbiler, så længe de er under opladning Parkerer elbiler uden at lade op, bør der gælde samme regler som for andre biler

21 21 / 33 Gratis opladning af elbiler På kort sigt kan der tilbydes gratis opladning af elbiler på flere lokaliteter I takt med at ladeinfrastrukturen udbygges og udvikles, kan gratis opladning udfases Ladestandere, hvor der er gratis opladning, har således karakter af at være demonstrationsprojekter for at fremme udviklingen af elbiler og ladestandere Tabel 1: Oversigt over tiltag på de enkelte lokalitetstyper Tiltag Større p- pladser Kantstensparkering Trafikterminaler Samkørselspladser Erhverv- og uddannelse Kulturinst/ seværdigheder Offentlige forvaltn Reservation om natten X X Udvidet tidsbegræns Gratis parkering Gratis opladning X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

22 22 / 33 5 Krav til ladestandere Uafhængigt af hvor ladestanderne etableres på offentlige arealer i Aarhus, er der en række krav til funktionalitet og design mv som bør overholdes De beskrevne tekniske krav er i høj grad baseret på de forventede europæiske standarder, der er gennemgået i det følgende I Energistyrelsens "Redegørelse om rammebetingelser for opstilling af ladestationer til elbiler", er der nævnt en række funktionskrav til ladestanderne, herunder mulighed for identificering, markedsadgang og internationale standarder mv Disse krav bør som udgangspunkt efterleves for de ladestandere, der opstilles på offentlige arealer i Aarhus Kommune Formålet med en specifikation af kravene er at sikre, at de ladestandere, der etableres i Aarhus, er standardiserede, forberedt til den fremtidige teknologi, samt at ladestandere, der placeres på offentlige arealer, har et ensartet og genkendeligt udtryk 51 Samspil mellem ladestandere og biler Et af de vigtigste krav med hensyn til ladestandere er stiktypen Alle ladestandere skal udstyres med den type stik, der af de 20 førende elselskaber og bilproducenter, er aftalt som fælles standard i Europa Dette stik kaldes Mennekes stikket og er et 3-faset stik, der kan levere 400V og 63A I første omgang bliver stikket, jf Energinetdk dog kun godkendt til 32A Stikket er ligeledes det anbefalede stik i Energistyrelsens redegørelse af januar 2011 Figur 14 Mennekes stikket, der forventes at blive standard i Europa

23 23 / 33 Foruden stiktypen stilles der også krav til kommunikationen mellem elbilerne og ladestanderne Det internationale standardiseringsarbejde IEC TC69 og IEC arbejder med standarder for kommunikation mellem elbiler og ladestandere Et udkast til dette forventes klar medio 2011 Ladestanderne, der opstilles i det offentlige rum i Aarhus, skal efterleve disse standarder, når det såkaldte 'smartgrid' er etableret På sigt bør ladestanderne desuden understøtte brug af identifikation via bilens kommunikation med ladestanderne og ved brug af identifikationskort Dette skal blandt andet medvirke til, at brugeren frit kan vælge betalingsform (kreditkort, elregning mv) samt elleverandør i forbindelse med opladningen Ladestanderne bør være forberedt for eller udstyret med en funktion, der gør det muligt for forbrugeren at anvende forskellige opladningsprofiler Dette er feks opladning med mest mulig vedvarende energi, hvor opladningen tænder eller slukker afhængigt af 'typen af strøm' i nettet De enkelte ladestandere skal desuden logge, hvor meget og hvordan de er blevet brugt, således det er muligt at følge med i udviklingen af brugen af ladestanderne Endelig bør det på ladestanderen udefra kunne ses, om en tilsluttet elbil er under opladning, eller om opladningen er gennemført 52 Sikring Ladestanderne, der placeres i Aarhus, skal understøtte de sikkerhedsmæssige funktionaliteter, som indgår som en del af kommunikationen mellem elbil og ladestander, blandt andet at der først er spænding i stikket, når dette er korrekt monteret i bilen mv Denne funktionalitet understøttes af Mennekes stikket Ladestanderne skal være sikret mod vejrliget, således at de strømførende dele ikke påvirkes af blæst og regn Derudover skal standerne også behandles med en graffitibeskyttende maling eller film, således at de let kan rengøres i tilfælde af hærværk med graffiti eller lignende Standerne skal desuden være udformet således, at der ikke kan ske kortslutning eller andre skader, samt at brugerne eller andre ikke kan få elektrisk stød Derudover skal standerne forsynes med en påkørselsdetektor, som i tilfælde af, at standerne påkøres, afbryder strømmen og sender en fejlmeddelelse til den ansvarlige leverandør Som det er gældende for benzinstationer, skal der i forbindelse med ladestanderne være en nødstopknap, hvis strømmen i en nødsituation skal slås fra Det skal også sikres, at det ikke er muligt for en elbil at køre med ladestikket isat Dette er muligvis en funktion, der vil være indbygget i elbilerne

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere