Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV"

Transkript

1 Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej Allerø d Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september 2010 anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om en vejledende udtalelse om, hvorvidt kommunens deltagelse i projekt Test-en-elbil udviklet af den private virksomhed Choose EV A/S ligger inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Allerød Kommune har over for statsforvaltningen blandt andet oplyst, at kommunen er blevet kontaktet af den private virksomhed Choose EV A/S, som har tilbudt kommunen at indgå i projektet Test-en-elbil udviklet af virksomheden, og at kommunens deltagelse sker ved indgåelse af en samarbejdsaftale, som bl.a. regulerer kommunens rettigheder og forpligtelser i forhold til projektet. Om Choose EV har kommunen oplyst, at virksomheden lev erer elbiler o g ladest andere, sø rg er fo r finansiering v ia landsdækkende og lokale sponsorer og forestår rådgivning m.m. i relation til elbiler. Virksomhedens målsætning er at være ledende på markedet for elbiler og infrastruktur for at gøre en positiv forskel på miljøet. Af den vedlagte samarbejdsaftale benævnt Hensigtserklæ ring i fo rbindelse m ed Test- en- elbil. dk i Allerø d Kommune, fremgår det, at Choose EV har udviklet et koncept, der giver kommunens borgere mulighed for uden økonomiske omkostninger at deltage som testkørere af 10 elbiler over en 24 måneders periode. Formålet med projektet er ifølge hensigtserklæringen at indsam le v iden o g o plev elser m ed elbilen, so m i fæ llesskab vil blive analyseret for at fastlægge, hvilke infrastrukturelle forhold, kommunen vil have behov for for at sikre, at elbilen bliver en mere integreret del af hverdagen hos kommunens borgere og virksomheder. T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E O G R E G I O N S R Å D E T I R E G I O N H O V E D S T A D E N S T A T S F O R V A L T N I N G E N H O V E D S T A D E N B O R U P S A L L É 1 7 7, B L O K D - E K Ø B E N H A V N N V J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E D I R E K T E T E L E F O N : T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R S E - N R t i l h o s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M a n d a g T i r s d a g - O n s d a g T o r s d a g F r e d a g Å B N I N G S T I D F O R P E R S O N L I G E H E N V E N D E L S E R : M a n d a g - O n s d a g T o r s d a g F r e d a g De generelle målsætninger for projektet i kommunen er ifølge hensigtserklæringen blandt andet følgende:

2 - at indsam le v iden o g dat a o m kring elbiler o g infr a- struktur med henblik på at forstå, hvad elbilen kan og skal bruges til, hvordan kørselsmønsteret for elbilen differentierer sig i forhold til en traditionel bil, forstå forbruget i dagligdagen og evaluere omkring den samlede CO2 besparelse hos de enkelte testkørere. - at profilere kommunen og vise, at kommunen støtter grøn transport, herunder at kommunen er med til at fremme interessen for miljøet og nedbringelse af CO2 på transportsiden og proaktivt deltager i udbredelsen af grøn transport, og at kommunen er forberedt på brugen af elbiler i kommunen. - at profilere Choose EV som den mest innovative virksomhed indenfor elbiler og infrastruktur. Ifølge hensigtserklæringen forpligter kommunen sig til følgende ved aftalens indgåelse: - at st ille en ko o rdinering sm edarbej der t il rådig h ed som kontaktperson for Choose EV. - at sikre politisk opbakning til projektet i kommunen. - at h env ise lo kale po t ent ielle ekst erne part nere t il Choose EV. - at sørge for sammen med Choose EV at pressen modtager relevant information i relation til projektet. - at deltage aktivt i udvælgelsen af øvrige partnere. Ved kommunens endelige godkendelse af projektet forpligter kommunen sig ifølge hensigtserklæringen til følgende: - at stille fysiske lokaler til rådighed til testkørermøder, pressemøder og lignende møder. - at involvere sig aktivt i promoveringen af projektet. - at deltage aktivt ved udvælgelsen af testkørere. - at involvere sig aktivt i at formidle den viden og erfaring, der indsamles i projektet til kommunens borgere og virksomheder. - løbende at deltage i informationer til pressen. - at dele erfaring og viden med andre kommuner omkring projektet og dets resultater. Endvidere forventes det ifølge hensigtserklæringen, at kommunen stiller en fast kontaktperson til rådighed for projektet med et tidsforbrug estimeret til timer pr. måned. Endelig giver kommunen ved underskrift af aftalen Choose EV mulighed for at tilbyde sig som leverandør af elbiler og infrastruktur i relation til kommunens egne behov. Choose S I D E 2

3 EV kan tilbyde sig men kommunen skal følge udbudsregler m.v. og kan heller ikke forpligte sig til at aftage elbiler fra Choose EV. Statsforvaltningen har forelagt Allerød Kommunes anmodning for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der i af 1. november 2010 vejledende har udtalt følgende: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har set på jeres udkast til udtalelsen om Allerød Kommunes adgang til at indgå i et samarbejde med Choose EV, og om denne samarbejdsaftale evt. vil kunne indebære statsstøtte til fordel for Choose EV. Det vurderes, at aftalen ikke vil være i strid med EU's statsstøtteregler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger til gr und, at A l l er ød Kom m unes engagem ent i p r ojektet tjener et kommunalt/almennyttigt formål, som bl.a. går ud på at indsamle viden og data omkring elbiler og infrastruktur, og at profilere kommunen som proaktiv deltager i udbreden af grøn transport mv. Afgørende i denne sammenhæng er, at de offentlige midler, som kommunen anvender på sin deltagelse i projektet (lønomkostninger, databearbejdning, mødefaciliteter etc.), alle er knyttet til de ovennævnte formål med projektet. Det b etyder, at de p r ojektakti vi teter, som kom m unen deltager i, skal være almennyttige i den forstand, at de resultater og den viden som kommunen er med til indsamle og bearbejde, gøres offentligt tilgængelig for alle borgere og virksomheder, hvorved kommunen ikke bidrager til at styrke Choose EV's position på markedet. Det betyder også, at kommunen ikke kan deltage i eller støtte aktiviteter, der alene har til formål at profilere Choose EV. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har herefter udtalt, at det er styrelsens vurdering, at den indirekte fordel af samarbejdsaftalen, som Choose EV muligvis opnår, ikke kan kv ant ificeres o g ikke v il indebæ re ko nku rrencefo rv ridende statsstøtte, forudsat at kommunes engagement og udgifter til projektet er knyttet til almennyttige aktiviteter - generel indsamling og offentliggørelse af viden og profilering af Allerød kommune. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gjort opmærksom på, at styrelsens udtalelser om EU's statsstøtteregler alene er vejledende. I anledning af kommunens henvendelse, kan statsforvaltningen oplyse, at det fremgår af den kommunale styrelseslovs 50, at statsforvaltningen kan udtale sig om lovligh eden af ko m m u nale dispo sit io ner eller u ndladelser. Statsforvaltningen kan efter denne bestemmelse endvidere efter anmodning fra en kommune afgive en vejledende udtalelse om lovligheden af en påtænkt kommunal disposition. S I D E 3

4 Der er ikke i lovgivningen fastsat bestemmelser om kommunernes adgang til at samarbejde med private virksomheder om tiltag, som kan føre til reduktion af CO2- udledningen fra private og virksomheder. Spørgsmålet om, hvorvidt en kommune på ulovbestemt grundlag kan yde støtte til forskellige aktiviteter, skal afgøres efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, kommunalfuldmagten. Kommunalfuldmagtens rammer fastlægges ud fra en række kriterier, som er udviklet i domstolenes og tilsynsmyndig h edernes praksis. Det antages blandt andet, at en kommune kun kan støtte aktiviteter, der har en kommunal interesse, herunder kommer det kommunale fællesskab til gode. Der kan derfor ikke ydes støtte til enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder, medmindre det sker som en konsekvens af en aktivitet, der skal tjene til opfyldelsen af den kommunale interesse og fællesskabets behov. Endvidere antages det, at en kommune ikke gennem de aktiviteter, der iværksættes, må indgå i en konkurrencesituation med private virksomheder, ligesom en kommunes iværksættelse af aktiviteter ikke må have til formål at opnå økonomisk overskud. Endelig antages det, at kommunalfuldmagten er begrænset af et krav om forholdsmæssighed, hvilket betyder, at en kommune kun kan varetage eller yde støtte til en aktivitet i et omfang, der modsvares af den kommunale interesse heri, og ikke må gå videre, end hensynet til varetagelsen af det kommunale formål tilsiger. Det er som udgangspunkt ikke en kommunal opgave, at yde støtte til en privat virksomhed, der leverer elbiler, medmindre der herved varetages en kommunal interesse. Kommunens medvirken i projektet indebærer et vist element af indirekte støtte til Choose EV A/S. Den indirekte støtte vedrører i overvejende grad Choose EV A/S i virksomhedens egenskab af rådgiver på området for grøn transport frem for i dennes egenskab af leverandør af elbiler. Statsforvaltningen har forstået kommunens henvendelse således, at det forudsættes, at kommunens engagement og udgifter til projektet er knyttet til almennyttige aktiviteter generel indsamling og offentliggørelse af viden og profilering af Allerød Kommune. S I D E 4

5 Statsforvaltningen finder, at der er en kommunal interesse i at iværksætte lokale klimaforbedrende tiltag, herunder tiltag til reduktion af CO2 på lokalt niveau, og at det i den forbindelse er lovligt, at en kommune indsamler viden og yder rådgivning herom til kommunens borgere og virksomheder. Henset til det beskedne element af indirekte støtte, består der efter statsforvaltningens opfattelse et rimeligt forhold mellem den kommunale interesse i at iværksætte lokale klimaforbedrende tiltag og den indirekte støtte til Choose EV A/S som følge af kommunens deltagelse i projektet som beskrevet i den omhandlede samarbejdsaftale. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på projektets karakter af indsamling af viden og erfaring om brugen af elbiler generelt, herunder viden om infrastrukturelle forudsætninger herfor samt om den forureningsmæssige gevinst ved brug af elbiler, som vil kunne bruges fremadrettet til at træffe beslutninger om investering i grøn transport og infrastruktur og til at vejlede samtlige kommunens borgere og virksomheder, som således på lige fod vil kunne drage nytte af den i forbindelse med projektet indsamlede viden. Statsforvaltningen har endvidere lagt vægt på karakteren og omfanget af kommunens forpligtelser og bidrag til projektet, og at kommunen efter statsforvaltningens opfattelse alternativt lovligt ville kunne købe sig til den omhandlede viden. Endelig har statsforvaltningen lagt vægt på Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse om, at aftalen ikke vil være i strid med EU's statsstøtteregler. Det er derfor statsforvaltningens opfattelse, at Allerød Kommune lovligt kan indgå i den omhandlede samarbejdsaftale med Choose EV A/S. Med venlig hilsen Katrine Harlou Souschef S I D E 5

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar...

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar... Page 1 of 6 9. november 2005 I øvrigt mener vi Fjernkøling i Danmark Fjernkøling i Danmark - med særligt fokus på fjernvarmeværker, privatejede såvel som kommunaltejede 31. oktober 2005 kmn/mhn/lh/bhk

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring

Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner. Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring Statsforvaltningens udtalelse til tre kommuner 15-12- 2014 Forsikring af frivillige ulykkes- og ansvarsforsikring T i l s y n e t Skanderborg, Høje-Taastrup samt Holbæk Kommuner har rettet henvendelse

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere