Forretningsorden for Borgerrepræsentationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for Borgerrepræsentationen"

Transkript

1 Forretningsorden for Borgerrepræsentationen 1. Borgerrepræsentationens møder er offentlige. Borgerrepræsentationen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre Borgerrepræsentationen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse behandles for lukkede døre: 1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 2. Sager om køb og salg af faste ejendomme. 3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. 4. Sager om kommunens optagelse af lån. Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af Borgerrepræsentationen eller overborgmesteren, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt sidst. Stk. 5. Om sager, der behandles for lukkede døre, har Borgerrepræsentationens medlemmer tavshedspligt efter sagernes beskaffenhed, så længe de hensyn til kommunen eller andre, der bevirkede behandling for lukkede døre, gør sig gældende. Stk. 6. Enhver har adgang til at overvære Borgerrepræsentationens offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan overborgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. Overborgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter. Stk. 7. I forbindelse med vedtagelsen af den årlige mødeplan træffer Borgerrepræsentationen bestemmelse om den kreds af ansatte i kommunens tjeneste, der har adgang til at overvære forhandlingerne om en sag, der behandles for lukkede døre, medmindre Borgerrepræsentationen vedtager, at den pågældende sag skal behandles uden ansattes tilstedeværelse. Ud over denne kreds kan Borgerrepræsentationen ved beslutning i det enkelte møde også give andre ansatte adgang til at overvære forhandlingerne om en konkret sag. Stk. 8. Der kan afholdes temamøder om væsentlige emner, der relaterer sig til Københavns Kommune, en eller to gange årligt for Borgerrepræsentationen i forlængelse af ordinære møder i Borgerrepræsentationen. Temamøderne foregår som et lukket punkt under dagsordenen for det pågældende møde. 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i Borgerrepræsentationen, meddeler medlemmet overborgmesteren dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været fraværende. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3. Dersom et medlem senest 8 hverdage kl. 12 (dvs. tirsdag kl.12 i ugen før mødet, såfremt mødet afholdes en torsdag) forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter overborgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. Et medlem kan indbringe ethvert spørgsmål, herunder en forespørgsel til en eller flere ressortborgmester, om kommunens anliggender for Borgerrepræsentationen samt fremsætte medlemsforslag til beslutning. Spørgsmål og forespørgsler bør være affattet kort og præcist og skal i givet fald ligge inden for borgmesterens/udvalgets ressortområde. Borgerrepræsentationen tager stilling til behandlingen af forespørgslen, herunder forslag om udvalgshenvisning af medlemsforslag, jf. 11, stk. 6. Stk. 2. Overborgmesteren foranlediger, at en dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden Borgerrepræsentationens møder. Kan en sag ikke 1

2 udsættes, kan Borgerrepræsentationen træffe beslutning, selv om dagsordenen og det fornødne materiale ikke er udsendt senest 4 hverdage inden mødet. Overborgmesteren skal sørge for, at det fremgår af dagsordenen, hvis dagsordenen eller det fornødne materiale ikke udsendes inden for fristen. Begrundelsen for, at sagen ikke kan udsættes, skal ligeledes fremgå af dagsordenen, jf. lov om kommunernes styrelse 8, stk. 5. Tillægsdagsordenen skal så vidt muligt være medlemmerne af Borgerrepræsentationen i hænde senest dagen før mødet. Stk. 3. Et medlem kan stille spørgsmål til det pågældende udvalg til skriftlig besvarelse. Spørgsmålet skal være affattet kort og bestemt og normalt være ledsaget af en kort skriftlig begrundelse. Borgmesteren træffer beslutning om, besvarelsen af spørgsmålet kræver en drøftelse i udvalget. Spørgsmål, der ikke kræver forelæggelse for udvalget, skal besvares indenfor 8 hverdage. Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver overborgmesteren i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet, jf. også stk. 2. Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse 4. Borgerrepræsentationen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Overborgmesteren leder Borgerrepræsentationens møder. Overborgmesteren træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer overborgmesteren de punkter, om hvilke der skal stemmes. Stk. 3. I overborgmesterens forfald overtager 1. næstformand, i dennes forfald 2. næstformand, i fornødent omfang overborgmesterens rettigheder og pligter. Er også sidstnævnte forhindret, vælger Borgerrepræsentationen efter reglerne i 6 i lov om kommunernes styrelse en midlertidig formand, der fungerer, så længe overborgmesterens eller næstformændenes forfald varer. Stk. 4. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til overborgmesteren, der giver Borgerrepræsentationens medlemmer ordet i den rækkefølge, der for ordførernes vedkommende bestemmes af gruppernes indbyrdes størrelsesorden. Taletiden er reguleret i bilag 1 til forretningsordenen. Talerne må ikke afbrydes af andre end overborgmesteren. Det er ikke tilladt at tiltale nogen direkte under forhandlingerne, ligesom omtale af Borgerrepræsentationens medlemmer skal ske ved benyttelse af både fornavn og efternavn. Stk. 5. Citater må kun anvendes i begrænset omfang. Det skal klart fremgå af indlægget, hvornår citatet begynder, og hvornår det slutter. Ligeledes skal det tydeligt tilkendegives, hvorfra citatet er hentet, og hvor det er at finde i det pågældende skrift. Stk. 6. Ethvert medlem skal efterkomme overborgmesterens afgørelser angående overholdelse af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan Borgerrepræsentationen efter overborgmesterens forslag nægte medlemmet ordet i dette møde. Såfremt vedkommende herefter fortsat undlader at rette sig efter Borgerrepræsentationens afgørelse, kan overborgmesteren suspendere eller om nødvendigt hæve mødet. Stk. 7. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til overborgmesteren. Når overborgmesteren finder anledning dertil, eller når det begæres af 6 medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted, når alle medlemmer, der ønsker det, har haft ordet én gang. Stk. 8. På forslag af overborgmesteren eller et medlem af Borgerrepræsentationen kan det besluttes at udsætte forhandlingen om en sag. Stk. 9. Borgerrepræsentationens møder skal normalt slutte kl. 23. Stk. 10. Overborgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under dennes afgørelse, afgøre af Borgerrepræsentationen. Stk. 11. Borgerrepræsentationen kan vedtage regler om taletidsbegrænsning. Der henvises til bilag 1 om taletidsregler. 2

3 5. Sagerne foretages i mødet i den rækkefølge, som overborgmesteren bestemmer, og overborgmesteren kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Borgerrepræsentationen afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når mindst 6 medlemmer fordrer afstemning herom. Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt. Stk. 3. Er et forslag eller en sag behandlet og afsluttet af Borgerrepræsentationen, kan Borgerrepræsentationen ved mødets begyndelse afvise en genoptagelse deraf, medmindre der foreligger nye afgørende oplysninger eller omstændigheder af betydning for sagen. 6. En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen, eller Borgerrepræsentationen vedtager at undergive den 2 behandlinger. Årsbudgettet skal undergives 2 behandlinger, jf. lov om kommunernes styrelse 38. Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af Borgerrepræsentationen træffes beslutning om sagens overgang til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet skal dog hengå mindst 3 uger, jf. lov om kommunernes styrelse 38. Særlige Udvalg 7. Dersom Borgerrepræsentationen finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, forinden sagen afgøres af Borgerrepræsentationen, nedsættes et sådant udvalg med det antal medlemmer, som Borgerrepræsentationen fastsætter i det enkelte tilfælde. Stk. 2. Medmindre Borgerrepræsentationen beslutter noget andet, vælger udvalget selv sin formand. Udvalget skal afgive en skriftlig betænkning, der tilstilles overborgmesteren, som bringer den til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i 3. Stk. 3. Borgerrepræsentationen kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhører under et bestemt udvalgs forretningsområde, til et af de bestående udvalg. Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning 8. Borgerrepræsentationen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at medlemmet er udelukket fra at deltage i Borgerrepræsentationens forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod medlemmet ikke er afskåret fra at deltage i Borgerrepræsentationens forhandling og afstemning om, hvorvidt medlemmet skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling. Stk. 2. Et medlem skal underrette Borgerrepræsentationen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet. 9. Medlemmerne kan kun deltage i Borgerrepræsentationens afstemninger, når de personligt er til stede under disse. Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag 10. Afstemning foretages ved indtastning i det elektroniske afstemningssystem, subsidiært ved at medlemmerne rejser sig fra deres pladser eller ved håndsoprækning, og kontraprøve foretages. Efter overborgmesterens bestemmelse eller på begæring af 6 medlemmer kan afstemning foretages ved navneopråb, når begæringen herom er fremsat inden afstemningens begyndelse. 3

4 Stk. 2. Medlemmerne har ret til at kræve deres afstemning tilført beslutningsprotokollen. Stk. 3. Beslutninger tages ved stemmeflertal, hvor intet andet er særligt bestemt. Stk. 4. Skønner overborgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler overborgmesteren dette med angivelse af den opfattelse, overborgmesteren har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan overborgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af overborgmesteren angivne opfattelse. 11. Ændrings- og underændringsforslag skal afleveres skriftligt til overborgmesteren, og kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Forslag til underændringer i ændringsforslag, der forud er indkaldte, kan fremkomme indtil begyndelsen af det møde, hvori de skal behandles. Senere kan sådanne underændringsforslag kun fremkomme med Borgerrepræsentationens samtykke. Stk. 3. Borgerrepræsentationen kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre Borgerrepræsentationen med stemmeflertal samtykker deri. Stk. 4. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend 2. behandling, giver overborgmesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Overborgmesteren bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget. Stk. 5. Deling af et afstemningspunkt kan forlanges, så længe afstemningen ikke er begyndt. Stk. 6. Under behandlingen af en sag kan ethvert medlem fremsætte ønske om, at sagen, når forhandlingerne om denne sag er afsluttet, henvises til et udvalg. Er et sådant ønske fremsat, henviser overborgmesteren ved forhandlingernes afslutning sagen til det respektive udvalg, medmindre der fremsættes ønske om afstemning herom. Fremsættes der forslag om direkte udvalgshenvisning, efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter Borgerrepræsentationen afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling. Flertalsvalg 12. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af overborgmesteren. Stk. 2. Såfremt det begæres af et medlem, sker valg i henhold til stk.1, ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af overborgmesteren. Stk. 3. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk.1 angivne måde. Forholdstalsvalg 13. Borgerrepræsentationens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg. 4

5 Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Borgerrepræsentationens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for overborgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af overborgmesteren. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele overborgmesteren, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran givne måde. Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af Borgerrepræsentationen, foretages valget af samtlige de medlemmer, Borgerrepræsentationen skal vælge, under ét. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af Borgerrepræsentationen, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat. Stk. 4. Ved Borgerrepræsentationens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori overborgmesteren og/eller borgmestrene skal have sæde, anses de pladser, der er tilfaldet overborgmesteren/borgmestrene som tilfaldet den gruppe inden for Borgerrepræsentationen, som overborgmesteren/borgmestrene tilhører. Stk. 5. Hvis der til overborgmesteren indgives en liste, indeholdende et af Borgerrepræsentationen i enighed fremsat forslag til valg af det samlede antal, der skal vælges, kan overborgmesteren erklære disse for valgte, hvis ingen begærer valg foretaget efter reglerne i stk. 2. Stk. 6. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af Borgerrepræsentationen i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jf. stk. 7. Stk. 7. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Borgerrepræsentationen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Beslutningsprotokol m.v. 14. Borgerrepræsentationens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af beslutningsprotokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til overborgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen. Stk. 3. Efter mødet publiceres beslutningsprotokollen til Borgerrepræsentationens medlemmer i det elektroniske dagsordensystem. Beslutningsprotokollen vil desuden være tilgængelig på Københavns Kommunes hjemmeside. Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse og medlemmernes plads i salen 15. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter overborgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Borgerrepræsentationen i dennes næste møde. 16. Ethvert medlem af Borgerrepræsentationen har sin bestemte plads i mødesalen. Fordelingen af pladserne sker efter aftale mellem overborgmesteren og Borgerrepræsentationens grupper. 5

6 Ikrafttrædelse og ændringer 17. Denne forretningsorden træder i kraft den 1. januar Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære møder i Borgerrepræsentationen. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 11. december Senere ændringer er vedtaget henholdsvis den 27. maj 2004, 26. august 2004, 10. marts 2011, 29. november 2012, 21. august 2014, 26. februar 2015 og 1. februar

7 Bilag 1 Taletidsregler Medlemmerne af Borgerrepræsentationen bortset fra overborgmesteren taler fra Borgerrepræsentationens talerstol. Dog undtaget indlæg fra BR-medlemmets plads i salen i spørgsmål/svar-runderne under behandlingen af budgettet, forespørgsler og medlemsforslag (se nedenfor). Det er ikke muligt at forbruge taletid fra en efterfølgende runde eller at få overført uforbrugt taletid til den efterfølgende runde. Længden på korte bemærkninger Der er mulighed for korte bemærkninger af indtil 1 minuts varighed i 2. og 3. runde. Der fastsættes ikke begrænsninger i antallet af korte bemærkninger. Overborgmesteren kan træffe beslutning om at lukke for adgangen til korte bemærkninger og vende tilbage til den ordinære talekø. Adgang til at fravige taletidsreglerne Såfremt der undtagelsesvis på dagsordenen forekommer en sag, som efter sit omfang og sin betydning efter overborgmesterens skøn ikke med rimelighed kan belyses indenfor den normale taletid, kan overborgmesteren på forhånd tilkendegive, at overborgmesteren ved mødets begyndelse vil stille forslag om udvidet taletid og længden heraf. Såfremt der i forbindelse med en sådan sag fremsættes ønske om udvidet taletid eller ønskes længere taletid end den af overborgmesteren foreslåede forlængelse, underretter overborgmesteren hurtigst muligt forsamlingens medlemmer herom. Der kan endvidere ved mødets begyndelse træffes beslutning om mulighed for at forbruge af taletiden i en efterfølgende runde og/eller at få overført ubrugt taletid til den efterfølgende runde ved ovenstående sager. Særligt om 1. behandling af budgettet I 1. runde afholdes overborgmesterens fremlæggelsestale, budgetordførertalerne samt ordførertalerne inden for ressortområderne samt spørgsmål/svar hertil. Overborgmesteren og budgetordførerne har 10 minutter til at holde deres tale i 1. runde, mens de øvrige ordførere har 5 minutter til deres tale i 1. runde. Ordførerne kan tale mere end én gang, såfremt man har flere ordførerskaber. Der vil være en samlet spørgetid på 20 minutter for spørgsmål/svar til henholdsvis overborgmesteren, budgetordførerne og ordførerne. Her har hvert medlem mulighed for at stille spørgsmål af 1 minuts varighed til henholdsvis overborgmesteren samt hver enkelt budgetordfører og ordførerne. Medlemmerne får ordet i den rækkefølge, der bestemmes af gruppernes indbyrdes størrelsesorden. Medlemmernes spørgsmål i 1. runde afvikles fra medlemmernes pladser i salen. 3 7

8 medlemmer ad gangen vil kunne stille spørgsmål til overborgmesteren henholdsvis budgetordførerne og ordførerne, inden spørgsmålene besvares. Overborgmesteren, hver enkelt budgetordfører og ordførerne har samlet 3 minutter til at besvare de fremsatte spørgsmål. I 2. runde er der mulighed for at debattere budgettet i almindelighed. Her gælder de almindelige taletidsregler. Det vil sige, at medlemmerne har mulighed for at komme med 1 indlæg af i alt 3 minutters varighed fra talerstolen. Desuden er der mulighed for korte bemærkninger af 1 minuts varighed fra talerstolen. Særligt om 2. behandling af budgettet I 1. runde afholdes overborgmesterens fremlæggelsestale, budgetordførertalerne samt ordførertalerne inden for ressortområderne samt spørgsmål/svar hertil. I 2. runde er der mulighed for at stille opklarende spørgsmål og debattere budgettet i almindelighed. Korte bemærkninger under 1. og 2. behandling af budgettet. Hvert medlem har mulighed for at stille spørgsmål på hver 1 minuts varighed i 1. runde til overborgmesterens budgetfremlæggelsestale, hver enkelt budgetordfører og ordførerne. Medlemmerne får ordet i den rækkefølge, der bestemmes af gruppernes indbyrdes størrelsesorden. 3 medlemmer vil kunne stille spørgsmål til overborgmesteren henholdsvis ordførerne inden overborgmesteren henholdsvis ordførerne besvarer spørgsmålene. Overborgmesteren, hver enkelt budgetordfører og ordførerne har samlet 3 minutter til at besvare hvert af de fremsatte spørgsmål. Der fastsættes en samlet spørgetid på 20 minutter for spørgsmål/svar til henholdsvis overborgmesteren, budgetordførerne og ordførerne. I 2. runde gælder de almindelige regler for korte bemærkninger, dvs. korte bemærkninger af 1 minuts varighed. Indlæg fra BR-medlemmets plads i salen under behandling af budgettet Medlemmernes spørgsmål (korte bemærkninger) i 1. runde afvikles fra medlemmernes pladser. Særligt om forespørgsler I 1. runde har forslagsstillerne i alt 3 minutter til at motivere forespørgslen. Ressortborgmesteren har herefter 10 minutter til at besvare forespørgslen. Der vil derefter være mulighed for fra salen at stille og give korte spørgsmål/svar til ressortborgmesterens besvarelse. I 2. runde er der mulighed for at debattere forespørgslen i almindelighed. Korte bemærkninger under behandlingen af forespørgslen. 8

9 Hvert medlem har mulighed for at stille spørgsmål på hver 1 minuts varighed i 1. runde til ressortborgmesterens besvarelse. Medlemmerne får ordet i den rækkefølge, der bestemmes af gruppernes indbyrdes størrelsesorden. 3 medlemmer vil kunne stille spørgsmål til ressortborgmesteren inden denne besvarer spørgsmålene. Ressortborgmesteren har samlet 3 minutter til at besvare hvert af de fremsatte spørgsmål. Der fastsættes en samlet spørgetid på 30 minutter for spørgsmål/svar til ressortborgmesteren. I 2. runde gælder de almindelige regler for korte bemærkninger, dvs. korte bemærkninger af 1 minuts varighed. Indlæg fra BR-medlemmets plads i salen under behandling af forespørgslen Medlemmernes spørgsmål (korte bemærkninger) i 1. runde afvikles fra medlemmernes pladser. Særligt om medlemsforslag Taletidsreglerne i 1. runde I 1. runde har ordføreren for forslagsstillerne i alt 3 minutter til at motivere medlemsforslaget. Der vil herefter være mulighed for fra salen at stille og give korte spørgsmål/svar til ordføreren til motiveringen af forslaget. Hvert medlem har mulighed for at stille spørgsmål på hver 1 minuts varighed til ordføreren. 3 medlemmer ad gangen vil kunne stille spørgsmål til ordføreren inden ordføreren besvarer spørgsmålene. Ordføreren har samlet 3 minutter til at besvare de fremsatte spørgsmål fra talerstolen. Der fastsættes en samlet spørgsmåls- og svartid på 12 minutter for spørgsmål/svar til ordføreren. Herefter vil de enkelte gruppers ordførere på medlemsforslaget have mulighed for at motivere deres gruppes holdning til medlemsforslaget fra talerstolen. Hver ordfører har i alt 3 minutter. Der vil også her være mulighed for fra salen at stille korte spørgsmål til ordførerne på hver 1 minuts varighed til ordføreren. 3 medlemmer ad gangen vil kunne stille spørgsmål til ordføreren inden ordføreren besvarer spørgsmålene. Ordføreren har samlet 3 minutter til at besvare de fremsatte spørgsmål. 9

10 Der fastsættes en samlet spørgsmåls- og svartid på 6 minutter for spørgsmål/svar til hver af ordførerne. Medlemmernes spørgsmål (korte bemærkninger) i 1. runde afvikles fra medlemmernes pladser. Medlemmerne får ordet i den rækkefølge, der bestemmes af gruppernes indbyrdes størrelsesorden. 1. runde afsluttes når overborgmesteren konstaterer, at der ikke er flere ordførere, der ønsker ordet eller efter sidste spørgsmål/svar runde. Herefter vil medlemmerne kunne tilmelde sig talerlisten i 2. runde. Taletidsreglerne i 2. runde I 2. runde er der mulighed for at debattere medlemsforslaget i almindelighed. I 2. runde gælder de almindelige taletidsregler. Dvs. at medlemmerne har mulighed for at komme med 1 indlæg på i alt 3 minutter fra talerstolen. I 2. runde gælder de almindelige taletidsregler for korte bemærkninger, dvs. korte bemærkninger af 1 minuts varighed fra talerstolen. Overborgmesteren kan træffe beslutning om at lukke for adgangen til korte bemærkninger og vende tilbage til den ordinære talekø. Der vil efter afslutningen af 2. runde såfremt der bliver fremsat ønske herom blive foretaget afstemning om medlemsforslaget samt eventuelt stillede forslag om udvalgshenvisning samt ændringsforslag. 10

11 Taletidsregler 1. behandling af sager Hvem Minutter Hvor 1. runde 5 minutter (1 indlæg pr. medlem) 2. runde 3 minutter (1 indlæg pr. medlem) Korte bemærkninger: 1 minut 3. runde 3 minutter (1 indlæg pr. medlem) Korte bemærkninger: 1 minut 11

12 Taletidsregler 2. behandling af sager (F.eks. ændring af forretningsorden og styrelsesvedtægt) Hvem Minutter Hvor 1. runde 3 minutter (1 indlæg pr. medlem) 2. runde 3 minutter (1 indlæg pr. medlem) Korte bemærkninger: 1 minut 3. runde 3 minutter (1 indlæg pr. medlem) Korte bemærkninger: 1 minut 12

13 Forespørgsler taletidsregler Hvem Hvad Minutter Hvor 1. runde Forslagsstiller Motivering af forespørgsel 3 minutter Ressortborgmester Besvarelse af forespørgsel 10 minutter Spørgsmål til ressortborgmester 1 minut pr. spørgsmål - op til 3 spørgsmål ad gangen Salen (medlemmets plads) Besvarelse af spørgsmål Ressortborgmester I alt 30 minutter til spørgsmål og svar 3 minutter - til svar på op til 3 spørgsmål ad gangen Debat fra talerstolen 2. runde 3 minutter (1 indlæg pr. medlem) Korte bemærkninger: 1 minut 3. runde Ingen 3. runde ved forespørgsler 13

14 Medlemsforslag taletidsregler Hvem Hvad Minutter Hvor 1. runde Forslagsstiller Motivering af medlemsforslag 3 minutter Spørgsmål til forslagsstiller 1 minut pr. spørgsmål - op til 3 spørgsmål ad gangen Salen (medlemmets plads) Forslagsstiller Besvarelse af op til 3 spørgsmål ad gangen I alt 12 minutter til spørgsmål og svar 3 minutter til svar på op til 3 spørgsmål Øvrige ordførere Motivering af gruppens holdning til forslaget 3 minutter Spørgsmål til ordfører 1 minut pr. spørgsmål - op til 3 spørgsmål ad gangen Salen (medlemmets plads) Besvarelse af op til 3 spørgsmål ad gangen Ordførere I alt 6 minutter til spørgsmål og svar pr. ordfører 3 minutter - til svar på op til 3 spørgsmål Ovenstående runder med ordførerne gentages til der ikke er flere ordførere, der ønsker ordet. 2. runde Debat fra talerstolen 3 minutter (1 indlæg pr. medlem) Korte bemærkninger: 1 minut 3. runde Ingen 3. runde ved medlemsforslag 14

15 Budget (både 1. og 2. behandling) taletidsregler Hvem/hvad Minutter Hvor 1. runde (budget) OVERBORGMESTERENS tale 10 minutter : Spørgsmål fra salen til overborgmesteren (op til 3 spørgsmål ad gangen, 1. minut pr. spørgsmål) 1 minut pr. spørgsmål Salen (medlemmets plads) Overborgmesterens besvarelse af spørgsmål (besvarelse af op til 3 spørgsmål ad gangen. I alt 20 minutter til spørgsmål og svar) 3 minutter (til op til 3 spørgsmål) BUDGETORDFØRERNES taler 10 minutter pr. tale : Spørgsmål fra salen til budgetordfører (op til 3 spørgsmål ad gangen, 1. minut pr. spørgsmål) 1 minut pr. spørgsmål Salen (medlemmets plads) Budgetordførers besvarelse af spørgsmål (besvarelse af op til 3 spørgsmål ad gangen. I alt 20 minutter til spørgsmål og svar for hver budgetordfører) 3 minutter (til op til 3 spørgsmål) ORDFØRERNES taler 5 minutter pr. tale : Spørgsmål fra salen til ordfører (op til 3 spørgsmål ad gangen, 1. minut pr. spørgsmål) 1 minut pr. spørgsmål Salen (medlemmets plads) Ordførers besvarelse af spørgsmål (besvarelse af op til 3 spørgsmål ad gangen. I alt 20 minutter til spørgsmål og svar for hver ordfører) 3 minutter (til op til 3 spørgsmål) 15

16 2. runde (budget) 3 minutter (1 indlæg pr. medlem) Korte bemærkninger: 1 minut 3. runde (budget) Ingen 3. runde ved behandlingen af budgettet 16

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10.

1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Forslag til ny Forretningsorden Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Borgerrepræsentationen

Forretningsorden for Borgerrepræsentationen Forretningsorden for Borgerrepræsentationen 1. Borgerrepræsentationens møder er offentlige. Borgerrepræsentationen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december Forslag til forretningsorden for Køge Byråd

Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december Forslag til forretningsorden for Køge Byråd Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 Forslag til forretningsorden for Køge Byråd 2018-2021 Forretningsorden for Køge Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Marts Forretningsorden. for Svendborg Byråd

Marts Forretningsorden. for Svendborg Byråd Marts 2007 Forretningsorden for Svendborg Byråd Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Forretningsorden for Kolding Byråd.

Forretningsorden for Kolding Byråd. Forretningsorden for Kolding Byråd. Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

LEDELSESSEKRETARIATET vordingborg.dk FORRETNINGSORDEN KOMMUNALBESTYRELSEN FOR

LEDELSESSEKRETARIATET vordingborg.dk FORRETNINGSORDEN KOMMUNALBESTYRELSEN FOR LEDELSESSEKRETARIATET vordingborg.dk FORRETNINGSORDEN KOMMUNALBESTYRELSEN FOR 2018-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Forretningsorden Udgivet af Vordingborg Kommune 2018-2021 Udarbejdet

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Forretningsorden. Godkendt af Byrådet den 22. april 2014 og den 20. maj Tlf Telefax Ved Fjorden Ringkøbing

Forretningsorden. Godkendt af Byrådet den 22. april 2014 og den 20. maj Tlf Telefax Ved Fjorden Ringkøbing Forretningsorden Godkendt af Byrådet den 22. april 2014 og den 20. maj 2014 Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Tlf. 9974 2424 Telefax 9975 9909 E-mail: videnogstrategi@rksk.dk Hjemmeside: www.rksk.dk 1 Byrådets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR RINGSTED BYRÅD.

FORRETNINGSORDEN FOR RINGSTED BYRÅD. FORRETNINGSORDEN FOR RINGSTED BYRÅD. Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Langeland Kommune. (Gældende pr. 1. april 2018)

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Langeland Kommune. (Gældende pr. 1. april 2018) Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Langeland Kommune (Gældende pr. 1. april 2018) Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at

Læs mere

Forretningsorden. for. Regionsrådet for Region Nordjylland. Indholdsfortegnelse

Forretningsorden. for. Regionsrådet for Region Nordjylland. Indholdsfortegnelse Forretningsorden for Regionsrådet for Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Regionsrådets møder... 1-2 Udsendelse af dagsorden og sagernes forelæggelse 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. politik & borger STEVNS KOMMUNE 2018 FOR KOMMUNALBESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN. politik & borger STEVNS KOMMUNE 2018 FOR KOMMUNALBESTYRELSEN STEVNS KOMMUNE FORRETNINGSORDEN 2018 FOR KOMMUNALBESTYRELSEN SKAL BEHANDLES PÅ KB FEB. 2018 VED ÆNDRINGER SKAL DER SKE 2. BEHANDLINGER politik & borger Kommunalbestyrelsens møder 1 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for Borgerrepræsentationen

Forretningsorden for Borgerrepræsentationen Forretningsorden for Borgerrepræsentationen Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse 4. Borgerrepræsentationen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Initialer: ANE Sag: 306-2014-4887 Dok.: 306-2014-63165 Oprettet: 18. marts 2014 Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR THISTED KOMMUNALBESTYRELSE [Forside tilføjes efter forretningsordens godkendelse i rette digitalt format]

FORRETNINGSORDEN FOR THISTED KOMMUNALBESTYRELSE [Forside tilføjes efter forretningsordens godkendelse i rette digitalt format] FORRETNINGSORDEN FOR THISTED KOMMUNALBESTYRELSE [Forside tilføjes efter forretningsordens godkendelse i rette digitalt format] 1 Januar 2018 Sagsnummer 00.01.00-A10-15-00 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Godkendt den 28. februar 2018 Byrådets møder 1. Byrådet træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE

BYRÅDETS MØDER UDSENDELSE AF DAGSORDEN OG SAGERNES FREMLÆGGELSE BYRÅDETS MØDER Offentlige møder og møder for lukkede døre 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Randers Byråd

FORRETNINGSORDEN for Randers Byråd FORRETNINGSORDEN for Randers Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune

FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 4 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse 4 Udvalg

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Tekst der tilføjes i forretningsordenen er markeret med blåt Tekst der slettes i forretningsordenen er markeret med rødt Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

Forretningsorden Hedensted Kommune

Forretningsorden Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Forretningsorden 2014-2017 Hedensted Kommune Godkendt af Byrådet april/maj 2014 INDHOLD Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3

Indholdsfortegnelse. Byrådets møder 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Forretningsorden for Frederikshavn Byråd Gældende fra 26. maj 2010 Indholdsfortegnelse Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd

SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET. Forretningsorden. for Solrød Byråd SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Forretningsorden for Solrød Byråd Maj 2006 Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

FORSLAG TIL REVIDERET ORDLYD: EKSISTERENDE ORDLYD: FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORSLAG TIL REVIDERET ORDLYD: EKSISTERENDE ORDLYD: FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE EKSISTERENDE ORDLYD: FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Forretningsorden Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse Januar 2018 KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

Forretningsorden for. Albertslunds Kommunalbestyrelse

Forretningsorden for. Albertslunds Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Albertslunds Kommunalbestyrelse Regler og retningslinjer for Kommunalbestyrelsens møder 1. Ordinære møder holdes hver måned den anden tirsdag i måneden, såfremt Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forretningsorden for Hjørring Byråd

Forretningsorden for Hjørring Byråd Forretningsorden for Hjørring Byråd 1 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsens møder 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Dokument. nr Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Dokument. nr Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Dokument. nr. 710-2018-220650 Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes

Læs mere

Normalforretningsorden for kommunalbestyrelser

Normalforretningsorden for kommunalbestyrelser Normalforretningsorden for kommunalbestyrelser Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre

Læs mere

Forretningsorden for Aarhus Byråd

Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Forretningsorden for Aarhus Byråd Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10.

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10. Forretningsorden for Helsingør Byråd Byrådets møder 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på Rådhuset i Helsingør. Tidspunktet for disse møders afholdelse fastsættes af Byrådet og offentliggøres

Læs mere

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD

Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD Forretningsorden for Helsingør Byråd FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR HELSINGØR BYRÅD BYRÅDETS MØDER 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis

Læs mere

Stk. 2. Følgende sager skal - medmindre byrådet i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse - behandles for lukkede døre:

Stk. 2. Følgende sager skal - medmindre byrådet i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse - behandles for lukkede døre: FORRETNINGSORDEN FOR STRUER KOMMUNE 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger... 3 Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 4 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

2. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

2. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Byrådets møder 1. Byrådet træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNALBESTYRELSE (Som vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 1969 med ændringer vedtaget i møderne den 6. og 27. september 1976, den 21. februar og 7. marts

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet. Region Nordjylland

Forretningsorden for Regionsrådet. Region Nordjylland Forretningsorden for Regionsrådet Region Nordjylland I N D H O L D 1-2 Regionsrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes forelæggelse 4-6Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes behandling

Læs mere

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10.

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10. Forretningsorden for Helsingør Byråd Byrådets møder 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på Rådhuset i Helsingør. Tiden Tidspunktet for disse møders afholdelse fastsættes af Byrådet og offentliggøres

Læs mere

Forretningsorden for Gribskov Kommunes Byråd trådt i kraft 1. januar 2007 med senere ændringer

Forretningsorden for Gribskov Kommunes Byråd trådt i kraft 1. januar 2007 med senere ændringer Sag: 00.22.00-A01-8-18 Forretningsorden for Gribskov Kommunes Byråd trådt i kraft 1. januar 2007 med senere ændringer Indholdsfortegnelse Byrådets møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

Læs mere

Stk. 2 Følgende sager skal medmindre Regionsrådet i det enkelte tilfælde træffer en anden bestemmelse behandles for lukkede døre:

Stk. 2 Følgende sager skal medmindre Regionsrådet i det enkelte tilfælde træffer en anden bestemmelse behandles for lukkede døre: Udkast til forretningsorden for Region Sjælland Regionsrådets møder 1 Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

Forretningsorden for forretningsudvalget i Region Midtjylland

Forretningsorden for forretningsudvalget i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forretningsorden for forretningsudvalget i Region Midtjylland Forretningsudvalget

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Midtjylland

Forretningsorden for regionsrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Forretningsorden for regionsrådet i Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Regionsrådets møder

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet for Region Midtjylland

Forretningsorden for Regionsrådet for Region Midtjylland Forretningsorden for Regionsrådet for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Regionsrådets møder

Læs mere

Forretningsorden for Gladsaxe Byråd med virkning fra

Forretningsorden for Gladsaxe Byråd med virkning fra Forretningsorden for Gladsaxe Byråd med virkning fra 01.10.2015 J. nr. 00.01.00P00 1 Indkaldelse til Byrådets konstituerende møde. 1 Det nyvalgte Byråd afholder sit konstituerende møde i tidsrummet 1.

Læs mere

Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx

Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx J. nr. 00.22.02A30 Sags nr. 2017/08143 009 Side 1 af 7 Valg af formand og næstformand 1 stk. 1. Det første møde i udvalgets funktionsperiode

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Midtjylland

Forretningsorden for regionsrådet i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Forretningsorden for regionsrådet i Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Regionsrådets møder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Lemvig-Heldum menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Lemvig-Heldum menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Lemvig-Heldum menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen. for I/S NORDFORBRÆNDING. 6. december 2001

FORRETNINGSORDEN. for. bestyrelsen. for I/S NORDFORBRÆNDING. 6. december 2001 FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen for I/S NORDFORBRÆNDING 6. december 2001 Side 1 Indhold Bestyrelsens konstituering... 3 Bestyrelsens møder... 3 Udsendelse af dagsorden... 4 Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd Jf. Bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd og Bekendtgørelse nr. 1315 af 21. november 2013 om menighedsråds medvirken ved ansættelse

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R. Forretningsudvalget. I Region Nordjylland

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R. Forretningsudvalget. I Region Nordjylland F O R R E T N I N G S O R D E N F O R Forretningsudvalget I Region Nordjylland I N D H O L D Udvalgets møder 1 Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Undtagelsesvis kan enkeltsager dog afgøres på grundlag

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat FORRETNINGSORDEN for fællesmøder for menighedsrådene i Staby Madum pastorat Nærværende forretningsorden er et forslag. Menighedsrådene er således ikke bundet til at følge forslaget. De fleste af forslagets

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

Overborgmesterens rolle 2. Overborgmesteren har ansvaret for udførelsen af udvalgets beslutninger og påser, at ingen sag unødigt forsinkes.

Overborgmesterens rolle 2. Overborgmesteren har ansvaret for udførelsen af udvalgets beslutninger og påser, at ingen sag unødigt forsinkes. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Forretningsorden for gruppeformandskredsen (Valgperioden 2018-2021) Udvalgets formand og næstformand 1. Overborgmesteren er født

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december Forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget

Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december Forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 Forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget 2018-2021 Forretningsorden for Økonomiudvalget Valg af næstformand 1. Borgmesteren er formand for Økonomiudvalget.

Læs mere