GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015"

Transkript

1 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for

2 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Postadresse: Postboks Kbh. V Besøgsadresse: Njalsgade Kbh. S Tlf Fax Design: Jakob/Helmer Foto: Ursula Bach, Birgitte Røddik og Københavns Kommune

3 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for Indhold 1. På vej mod en grønnere hverdag 4 2. Visionerne for Københavns fremtid 5 3. Aktiviteterne i Grøn hverdag og livskvalitet 8 4. De enkelte aktiviteter 13 Hjemme Spar på energien i hjemmet 15 Energirenovering af boliger i København 17 Hjælp til klimatilpasning 19 Ressourcer Det kreative ressourceværksted 21 Mere genanvendelse gennem forsøg hos borgerne 23 Byrum Hold din gade og bydel ren 25 Fremme af byens mangfoldighed af dyr og planter 27 Mere grønt i byen 29 Støt med dit skod 31 Transport Alternativer til egen bil 33 Flere elbiler til københavnerne 35 Mere og sjovere cykling i byen 37 Tværfagligt tema Samspil med københavnerne om grøn innovation 39 Samspil med virksomheder om grønne handlemuligheder 41 Klimabevidst arbejdskultur hos virksomheder 43 Klimaambassadører på byens skoler 45 Interaktion med københavnerne om ny teknologi Smart Citizen Københavnernes klima- og miljøudfordringer i hverdagen 48 Rammen for seks hverdagslivsfortællinger 49 Seks hverdags fortællinger om københavn ernes klima- og miljø udfordringer 50 Hverdagslivets mange rationaliteter 52 Hverdagslivets rutiner og manglende tid 53 Hverdagslivets forhandlinger 54 Hverdagslivets usikkerhed 55 Hverdagslivets relationer 56 Hverdagslivets kontekst: Det offentlige rum Det formelle 58 Planloven sætter rammen 59 Omkring planens tilblivelse 61 Agenda 21 og Rio 63

4 1. På vej mod en grønnere hverdag Rigtig mange københavnerne vil gerne have en grønnere hverdag. Samtidig oplever mange, at forskellige barrierer gør det svært at træffe de grønne valg til daglig. Den udfordring tager vi fat på med denne plan. Planen rummer en række konkrete initiativer, som skal gøre det lettere for københavnerne og de københavnske virksomheder at træffe de bedste valg for miljø og klima i hverdagen. Samtidig støtter aktiviteterne op om Københavns politiske visioner og mål på miljø- og klimaområdet mål, som kun kan nås med hjælp fra københavnerne selv. Planen har som udgangspunkt, at vi alle spiller en vigtig rolle i at skabe et mere klimavenligt København med højere livskvalitet. Københavnerne og virksomhederne kan træffe mere miljøvenlige valg i deres hverdag ved fx at sortere affaldet, så mere kan genanvendes, vælge grønne transportformer og renovere bygninger, så de bruger mindre energi. Københavns Kommune vil gerne skabe rammerne, der gør en miljøvenlig hverdag lettere og mere attraktiv. Det kræver, at kommunen kender de barrierer og udfordringer, som københavnerne oplever i deres hverdag. Derfor er lokaludvalg og et bredt udsnit af københavnerne blevet spurgt til råds om deres ønsker og udfordringer, og også de københavnske børn har haft en stemme. På den måde har københavnerne selv været med til at skabe indholdet i denne plan. Tak for samarbejdet til alle de københavnere, lokaludvalg, eksperter og medarbejdere i kommunen, der har været med til at skabe planen. Nu ser jeg frem til, at vi i fællesskab fører planen ud i livet og gør hverdagen i København grønnere. Ayfer Baykal Borgmester, Teknik- og Miljøforvaltningen Med københavnernes bidrag er vi som kommune og politikere blevet klogere på, hvordan vi kan skabe nogle gode rammer for en grønnere hverdag. Samtidig håber jeg, at private virksomheder også kan gøre brug af denne viden, når de vil udvikle miljø- og klimavenlige produkter. 4

5 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for Visionerne for Københavns fremtid København har ambitiøse visioner på miljø- og klimaområdet. København skal blive en bedre, grønnere, renere og sundere storby til glæde for alle. Grøn vækst skal være grundlaget for øget livskvalitet og for flere muligheder for et bedre byliv. København vil være en metropol for mennesker, den skal være verdens Miljømetropol i 2015 og være CO ² -neutral i Byens ambitiøse visioner giver en række udfordringer: Der er mange flere borgere på vej til København. Trafikken forventes at øges. Presset på byen bliver større. Konkurrencen om at skabe og tiltrække grøn vækst er hård, og udfordringerne for at nå målet om at blive en bæredygtig storby er mange. Denne plan, Grøn hverdag og livskvalitet, lancerer en række konkrete borgerrettede aktiviteter, som sætter fokus på nye rammer og muligheder for at få en grønnere hverdag og for at skabe bedre livskvalitet i København. Dermed vil planen være med til at realisere Københavns ambitiøse visioner. Planen, Grøn hverdag og livskvalitet, er Københavns Kommunes tredje Agenda 21- plan og omfatter årene 2012 til Den levende by Københavns borgere, brugere og virksomheder skal sættes i spil for at overvinde udfordringerne. Siden FN s konference om miljø og udvikling i Rio i 1992 har kommunen arbejdet med ambitiøse visioner, miljøpolitikker og strategier, der omsætter ord til handling. Borgernes og brugernes indsats er stadig en helt central forudsætning for, at miljø- og klimamål bliver til virkelighed. En stor del af indsatsen for at nå målet om CO ² -neutralitet er af mere overordnet og strukturel karakter, men kommunens indsats gør det ikke alene. Borgerne, brugerne og virksomhederne i byen er afgørende for at løse udfordringerne. Ca. en tredjedel af CO ² -reduktionspotentialet i 2025 findes i indsatser, hvor borgerne direkte og indirekte har indflydelse på, om målet opfyldes, fx øget anvendelse af cykler, elbiler og kollektiv trafik. Københavnernes indsats er tilsvarende væsentlig for en række af de øvrige indsatser i processen hen mod en mere bæredygtig byudvikling. Der er dog en række udfordringer og barrierer, som gør, at det ikke altid er ligetil for borgerne at handle grønt i hverdagen. Borgerne er hverdagslivets eksperter Københavnerne er eksperter i københavnerlivet. De ved meget om hverdagens miljø- og klimaudfordringer og barrierer. Københavnernes indsats i udviklingen og udfoldelsen af grønne løsninger er uundværlig, og de skal være med til at præge udviklingen i deres by i en positiv retning. Når københavnerne bliver spurgt, viser det sig, at de ønsker at bo i en grøn by med høj livskvalitet. De vægter miljøet og kommunens indsats højt, og de gør som udgangspunkt allerede meget på miljø- og klimaområdet. De har en rigdom af relevante kompetencer, der kan bruges bedre. De har gode ideer til, hvad der skal til. De har blik for, hvor de bedre kan bidrage positivt til, at København når sine mål på klima- og miljøområdet. Den viden skal inddrages og opdyrkes. Dertil kommer flere uudnyttede kræfter og mere engagement, som bliver frigivet, når københavnerne bliver inddraget i innovationsprocesserne og i de konkrete løsninger. En spørgeskemaundersøgelse i kommunens borgerpanel viser, at 80 % af borgerne vurderer, at det er vigtigt, at kommunen bidrager til borgernes muligheder for selv at gøre noget for miljøet. 5

6 6

7 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for Borgerpanelet giver også opbakning til at inddrage køben havnerne i løsningen af miljøudfordringerne. Undersøgelsen fortæller, at det er vigtigst for københavnerne selv at kunne gøre en miljøindsats i forhold til den daglige transport, energibesparelser i hjemmet samt reduktion af affaldsmængden. Men det er samtidig de samme områder, hvor borgerne finder det sværest selv at gøre en indsats. Disse områder er derfor blevet helt centrale for udvælgelsen og udviklingen af planens aktiviteter. Ideudvikling med københavnerne er en del af planen Planen Grøn hverdag og livskvalitet tager udgangspunkt i borgerne, brugerne og virksomhederne. Derfor har københavnerne deltaget i arbejdet med at skabe planen. Københavnerne er kommet med idéer til byens grønne udvikling og til aktiviteter, som kan forbedre byen. De har bibragt viden om deres muligheder for en grøn hverdag og om de barrierer, som et grønnere hverdagsliv støder på. Ideer til aktiviteter, viden og forventninger fra københavnerne er blevet indsamlet gennem en række workshops med byens lokaludvalg, tilfældigt udvalgte københavnere samt børn og unge fra tre af byens skoler. Desuden er en række københavnere blevet interviewet i deres hjem. Københavnernes barrierer og udfordringer i hverdagslivet er udforsket i samarbejde med en forsker. En kvalitativ undersøgelse har skabt viden om, hvilke udfordringer og barrierer københavnerne oplever på vejen mod at handle mere miljø- og klimavenligt. En del af resultatet af undersøgelsen er seks hverdagslivsforfortællinger. Aktiviteter med udgangspunkt i københavnernes ideer Planens aktiviteter tager afsæt i de indsamlede idéer og erfaringer og vil være med til at mindske barriererne for københavnerne. Planens mål er, at aktiviteterne bidrager til: at udvikle københavnernes grønne handlemuligheder, at gøre det nemmere for københavnerne at handle miljø- og klimavenligt i hverdagen, at øge livskvaliteten for københavnerne. Aktiviteterne vil medvirke til at opfylde kommunens målsætninger inden for miljøog klimaområdet. Aktiviteterne skaber samtidig et fundament i kommunen for udviklingen af nye, grønne handlemuligheder i samspil med borgere, brugere og virksomheder. Planens aktiviteter skal udvikles og gennemføres i perioden De enkelte aktiviteter bliver realiseret i samarbejde mellem forskellige aktører: Kommunen, lokaludvalg, virksomheder og borgerne. Planens opbygning Afsnit 3 rummer et samlet overblik over planens aktiviteter, der efterfølgende er beskrevet i afsnit 4. Aktiviteterne i Grøn hverdag og livskvalitet er grupperet i fem temaer: Hjemme, ressourcer, byrum, transport samt et tværfagligt tema, der omfatter innovation og uddannelse. I afsnit 5 præsenteres seks hverdagslivsfortællinger, som tilsammen giver et billede af de udfordringer og barrierer, som mange københavnere oplever i hverdagen. Afsnit 6 giver et overblik over lovgivningen omkring Agenda 21 samt en beskrivelse af den metode og proces, der ligger til grund for planen. 7

8 3. Aktiviteterne i Grøn hverdag og livskvalitet Kernen i Grøn hverdag og livskvalitet er en række aktiviteter, som samlet set udvikler nye muligheder for byens borgere, brugere og virksomheder, hvor hensyn til miljø og klima indgår i hverdagen på en naturlig måde. Planen hænger tæt sammen med kommuneplanen og de øvrige planer på miljøområdet i København. Københavns Kommuneplan 2011 handler om grøn vækst og livskvalitet. I kommuneplanen lægges rammerne for kommunens fysiske udvikling frem til Denne udvikling skal ske på et bæredygtigt grundlag. København skal være et oplagt sted at udvikle og afprøve nye miljø- og klimaløsninger. Københavns Kommune ønsker samtidig at blive verdens første CO ² -neutrale hovedstad. Kommunen har derfor udarbejdet KBH 2025 Klimaplanen, som skal føre denne vision ud i livet. Københavns Kommune har en lang række målsætninger på miljøområdet. Der er i arbejdet med denne plan foretaget en vurdering af, hvilke af disse mange miljømål der i særlig grad kræver borgernes indsats, fordi miljømålene kun kan opfyldes, hvis borgerne deltager aktivt og ændrer adfærd og vaner. Borgernes adfærd og vaner hører til i hverdagslivet. De seks fortællinger om udfordringer og barrierer for københavnernes miljø- og klimahandlen i hverdagen, omtalt i afsnit 5, har været med til at danne baggrund for en vurdering af, om aktiviteterne i afsnit 4 kan bidrage til at mindske eller fjerne disse udfordringer eller barrierer. Denne vurdering har, sammen med en vurdering og udvælgelse af relevante miljømål, dannet en væsentlig del af baggrunden for udvælgelsen af de aktiviteter, som indgår i planen. Desuden er det vurderet, om ideen kan spille sammen med de aktiviteter, kommunen i forvejen har på området. Kan den give en væsentlig direkte eller indirekte miljøeffekt? Har ideen andre effekter, fx på det sociale område, og er den økonomisk mulig at realisere? Efter denne samlede kvalificering af de indkomne ideer er der udviklet i alt 17 aktiviteter. Overblik over planens aktiviteter Aktiviteterne i Grøn hverdag og livskvalitet er grupperet i fem temaer: Hjemme, ressourcer, byrum, transport samt et tværfagligt tema, der omfatter innovation og uddannelse. De tre aktiviteter i temaet hjemme handler om klimarigtig adfærd, klimarenovering og klimatilpasning. Spar på energien i hjemmet handler om at spare energi gennem ændret adfærd i boligerne, herunder ved at bruge varmesystem etc. på den mest hensigtsmæssige måde. Aktiviteten Energirenovering af boliger handler om at støtte og vejlede boligejere og boligforeninger i energirenovering af deres boliger. Hjælp til klimatilpasning skal gøre det nemmere for borgerne at gennemføre projekter om lokal afledning af regnvand og anvendelse af regnvand i deres boliger. Fig. 1. Overblik over aktiviteter i Grøn hverdag og livskvalitet. 8

9 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for Hverdagsliv Hjemme Spar på energien i hjemmet Energirenovering af boliger Hjælp til klimatilpasning Ressourcer Det kreative ressourceværksted Mere genanvendelse gennem forsøg hos borgerne Tværfagligt tema Hverdagsliv Samspil med københavnerne om grøn innovation Samspil med virksomheder om grønne handlemuligheder Klimabevidst arbejdskultur hos virksomheder Klimaambassadører på byens skoler Interaktion med københavnerne om ny teknologi Smart Citizen Hverdagsliv Transport Alternativer til egen bil Flere elbiler til københavnerne Mere og sjovere cykling i byen Byrum Hold din gade og bydel ren Fremme af byens mangfoldighed af dyr og planter Mere grønt i byen Støt med dit skod Hverdagsliv 9

10 De to aktiviteter i temaet ressourcer handler begge om at øge genanvendelsen i byen. I Det kreative ressourceværksted drejer det sig om at bruge ting, som andre ikke længere har behov for, inden det bliver en del af affaldssystemet. I Mere genanvendelse gennem test hos borgerne drejer det sig om at øge genanvendelsen gennem bedre affaldsløsninger, som udvikles og testes sammen med borgerne. De fire aktiviteter, der handler om byens rum, falder i to dele. Hold din gade og bydel ren og Støt med dit skod vil styrke borgernes ansvarlighed over for byen og bidrage til mindre affald i byens gader ved at styrke den frivillige indsats i renholdelsen og skabe bedre affaldsvaner hos københavnerne. Aktiviteterne Fremme af byens mangfoldighed af dyr og planter og Mere grønt i byen har begge til formål at styrke københavner ens tilknytning til byens grønne elementer ved at give dem mulighed for at deltage i arbejdet med at bevare og fremme byens mangfoldighed og ved at forbedre mulighederne for at dyrke planter i byen. De tre transportaktiviteter har alle til formål at påvirke københavnernes adfærd på transportområdet mod mere grøn mobilitet. I Alternativer til egen bil fokuseres på information om og mulighed for at prøve andre transportformer som delebiler og lånecykler. I Flere elbiler til københavnerne øges kendskabet til elbiler, og københavnerne får mulighed for at prøve en elbil. Mere og sjovere cykling i København handler om at gøre det lettere at være cyklist og få flere op på cyklen. De fem aktiviteter i det tværfaglige tema handler om innovation og uddannelse. Samspil med københavnerne om grøn innovation fokuserer på at styrke samspillet mellem borgerne og kommunen for at udvikle nye grønne løsninger, som kan gennemføres i byen. I Samspil med virksomheder om grønne handlemuligheder skabes nye miljørigtige produkter, services og løsninger hos virksomhederne. I Klimabevidst arbejdskultur hos virksomheder arbejdes der med energibesparelser hos virksomhedernes ansatte. Klimaambassadører på byens skoler er et undervisningsog handlingsprogram for udvalgte elever i de store klasser. Et samlet overblik over aktiviteterne ses i fig. 1. Figuren indeholder et overblik over de 17 aktiviteter i planen. Indholdsmæssigt når aktiviteterne rundt om flere væsentlige aspekter af københavnernes liv: Energiforbrug, bolig og boligrenovering, klimatilpasning, håndtering af ressourcer, genbrug og bortskaffelse af affald, transport og brug af byens rum og parker. En lettere adgang til at prøve noget nyt, der er miljømæssigt bedre, er med til at imødekomme hverdagslivets rutiner og manglende tid, samtidig med at hverdagslivets forhandlinger bliver færre, når modsætningerne mellem livskvalitet og en grøn hverdag reduceres. Fælles, ofte frivillige, aktiviteter i det offentlige rum påvirker og kan uddybe og berige hverdagslivets relationer og styrke brugen og kvaliteten af det offentlige rum. Tidsperspektiv Planens aktiviteter gennemføres og færdigudvikles i perioden De enkelte aktiviteter skal realiseres i et samarbejde mellem forskellige aktører: Kommunen, lokaludvalg, virksomheder, borgere m.fl. Aktiviteterne kan realiseres, som fig. 2 illustrerer, såfremt der bevilges de fornødne ressourcer. Fig. 2. Aktiviteternes realisering i planperioden. 10

11 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for Hjemme udvikling Spar på energien i hjemmet Drift evaluering udvikling Energirenovering af boliger i København test drift udvikling Hjælp til klimatilpasning Drift drift Ressourcer udvikling Drift Det kreative ressourceværksted pilot Drift Mere genanvendelse gennem forsøg hos borgerne drift drift Byrum udvikling Hold din gade og bydel ren Drift drift udvikling Drift Fremme af byens mangfoldighed af dyr og planter drift drift Drift evaluering Mere grønt i byen udvikling Drift drift Støt med dit skod Transport udvikling udvikling Alternativer til egen bil drift pilot drift Flere elbiler til københavnerne udvikling pilot Mere og sjovere cykling i København Tværfagligt tema udvikling udvikling Samspil med københavnerne om grøn innovation udvikling udvikling Samspil med virksomheder om grønne handlemuligheder drift evaluering udvikling pilot Klimabevidst arbejdskultur hos virksomheder drift Klimaambassadører på byens skoler drift udvikling drift Interaktion med københavnerne om ny teknologi - Smart Citizen 11

12 Fig. 2 beskriver fire faser som en aktivitet kan befinde sig i enten udviklings-, test-, pilot- eller driftfase. Udvikling omfatter planlægning og konkretisering af aktiviteten. Test omfatter afprøvning af aktiviteten i begrænset omfang for at undersøge, om aktiviteten kan føres ud i livet på den valgte måde. Pilot omfatter afprøvning i større målestok, mens drift omfatter fuld udrulning af aktiviteten. Evaluering omfatter, at aktiviteten gennemgås med henblik på at opsamle erfaringer og tage stilling til det videre forløb. En mere uddybende beskrivelse af den enkelte aktivitet findes i det tidsskema, som indgår i beskrivelsen af de enkelte aktiviteter i afsnit 4. Beskrivelse af aktiviteterne Alle aktiviteterne er beskrevet i en fælles form, som redegør for: Formål, aktører, indhold, tidslinje og effekter. Formålet beskriver aktivitetens formål, samt hvordan aktiviteten bidrager til at opfylde kommunens målsætninger om miljø og klima. Aktører beskriver de aktører, der skal medvirke til videreudvikling og gennemførelsen af aktiviteten. Indhold beskriver, hvad aktiviteten omfatter. Tidslinjen beskriver, hvilke dele af aktiviteten der skal finde sted hvornår i planperioden. Effekter er en kvalitativ og skønsmæssig vurdering af, hvor meget aktiviteten vil påvirke fem udvalgte faktorer: Borgerinvolvering, CO ² -effekt, ressourceforbrug, byliv og sundhed. Skalaen er illustreret gennem antallet af fuldt udfyldte kasser i understående skema. Hvis initiativet enten ikke er relevant for eller ikke påvirker en faktor i positiv retning, er der ingen udfyldte kasser. Ved vurderingerne er der taget udgangspunkt i fuldt implementerede aktiviteter. Borgerinvolvering dækker over aktivitetens grad af borgerinddragelse. CO ² -effekt dækker over aktivitetens potentiale for at nedbringe CO ² -udledningen. Ressourceforbrug dækker over aktivitetens potentiale for at nedbringe ressourceforbruget, fx gennem mindsket spild og øget ressourceeffektivitet. Byliv dækker over aktivitetens påvirkning af brugen af offentligt rum, parker m.v. Sundhed dækker over aktivitetens påvirkning af borgernes sundhed, fx gennem øget motion, bedre spisevaner og mindsket påvirkning af miljøfaktorer som støj, luftforurening og kemikalier. Aktiviteterne Samspil med københavnerne om grøn innovation, Samspil med virksomhederne om grønne handlemuligheder og Klimaambassadører på byens skoler er ikke effektvurderet, fordi aktiviteterne fokuserer mere på samarbejde og udvikling og derfor ikke umiddelbart kan måles i forhold til deres effekter. Citaterne i kapitel 5 stammer primært fra borgerbesøgene og kommunens borgerpanelundersøgelse. Vurderingerne er baseret på en skala fra til, hvor er lille positiv påvirkning, er større påvirkning og er væsentlig påvirkning. 12

13 4. De enkelte aktiviteter 13

14 »I en travl familiehverdag prioriterer vi at have det varmt nok. Det ville være godt med noget mere målrettet information om, hvordan man som forbruger kan spare på el fx at det er bedre at varme det vand, kartofler eller grøntsager skal koge i, i en elkedel og lignende. Hvilke energislugere har man fx et ældre fryseskab? Et tilbud om en energikonsulent ville måske være godt. En, der kan komme i hjemmet, eller en man kunne skrive spørgsmål til via mail.«mand, Videns- og samarbejdsopbygning, opbygning af læringsprogram om energirigtig drift Gennemførelse af kursusforløb for viceværter og ejendomsfunktionærer Videns- og samarbejdsopbygning, opbygning af læringsprogram om grøn adfærd Projekter for boligforeninger 14 Evaluering

15 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for Spar på energien i hjemmet Formål Formålet med aktiviteten er at inspirere og motivere københavnere til at sænke energiforbruget i boligen gennem ændret adfærd. Dette sker via uddannelse af to typer af klimaambassadører med fokus på henholdsvis en teknisk og en adfærdsmæssig vinkel. Aktiviteten understøtter målene i KBH 2025 Klimaplanen. Aktører Københavns Kommune i samarbejde med energiselskaber, fx Københavns Energi og private partnere, de almene boligselskaber og Teknologisk Institut Videncenter for Energibesparelser i bygninger og lokaludvalg. Indhold Der er behov for en aktiv og opsøgende indsats, som inspirerer, motiverer og hjælper viceværter og ejendomsfunktionærer til at omsætte viden til handling. Undersøgelser viser, at der kan være meget stor forskel på energiforbruget i sammenlignelige boligkarreer. Forskellene er typisk relateret både til drift af varmecentralen og til brugernes adfærd i hverdagen. Aktiviteten indeholder to typer af klimaambassadører: Et kursus for viceværter og ejendomsfunktionærer samt et kursus for medarbejdere i kommunen, fx de boligsociale medarbejdere, som begge skal fungere som klimaambassadører. Det første kursus udvikler Københavns Kommune i samarbejde med energiselskaber og boligforeninger. Kurset formidler den nødvendige tekniske viden til viceværter og ejendomsfunktionærer, så de sikrer energirigtig drift i den enkelte ejendom. Det andet kursus udvikler Københavns Kommune i samarbejde med relevante aktører i løbet af planperioden. Dette kursus giver kursisterne redskaber til at støtte beboernes adfærdsændringer i forhold til energiforbrug i egen bolig. I samspil giver de to kurser basis for en effektiv indsats i den enkelte ejendom i forhold til at spare på energien. Dette gøres ved at fokusere både på den tekniske og på den adfærdsmæssige del af energiforbruget i boligen. Udviklingen af kurserne sker gennem et pilotprojekt, som i 2013 gennemføres i en almen boligforening og i en andelsboligforening, hvor energiforbruget ligger over gennemsnittet. Derefter tilbydes kurserne til viceværter og kommunale frontmedarbejdere i udvalgte områder i byen, fx udsatte boligområder. I tredje runde udbydes den tekniske del af kurset til alle byens viceværter og ejendomsfunktionærer, og det afdækkes, hvordan den adfærdsorienterede indsats skal udvikles på de ejendomme, som tilmelder sig. Da adfærdsændringer tager tid, og boliger skifter ejere/lejere, skal indsatsen være vedholdende og gentages, hvis effekten skal fastholdes. Aktiviteten løber derfor i hele planperioden og skal fortsætte bagefter, hvis den skal have effekt på kommunens langsigtede målsætninger. Effektvurdering Aktiviteten skaber motivation til at spare på energien, så borgerne føler sig som en del af et fællesskab, der handler i forhold til klimaforandringerne og ser de langsigtede, også økonomiske, fordele i en mere klimaog energivenlig levevis. Aktiviteten vurderes at have stor effekt på CO ² -besparelser og i mindre grad på ressourceforbrug. Borgerinvolvering CO -effekt ² Ressourceforbrug Byliv Sundhed Hjemme 15

16 solceller integreret i nyt naturskifertag lejligheder udvides ved at inddrage tagrummet tagkonstruktionen isoleres udsug fra bad og køkken indblæsning i gangarealer og køkkener displays synliggør ressourceforbruget nyt køkken og bad i alle lejligheder el i varmecentral fra solceller afkast og indtag gennem eksisterende skorstene luftbehandlingsanlæg på spidsloft drives af solceller nye fuldt isolerede kviste fællesvaskeri vinduer udskiftes til nye med glas i energiklasse a tagvand ledes til tank og bruges i fællesvaskeriet koldt vand varmt vand via varmeveksler regnvandstank Illustration: sbs rådgivning a/s»i vores grundejerforening skal vi have renoveret vejen. Så tænker jeg, hvad er egentlig bedst miljømæssigt? Jeg kunne godt tænke mig at mobilisere grundejerforeningen der må være flere ting, vi kan gøre i fællesskab. Men jeg ved jo ikke nok om kommunens regler. Altså affaldssortering, byggereglement og så videre. Men vi kunne for eksempel dele maskiner og sådan. Vi kunne godt være mere ambitiøse vi kunne være den første grønne grundejerforening, men hvordan kommer vi i gang? Det er uigennemskueligt. Hvis nu der kunne komme nogen fra kommunen ud og fortælle om muligheder og regler. Om, hvad der findes af erfaringer og eksempler, så det ikke bare er mig, der er sur og grøn.«kvinde, Forsøg Drift Drift Udvidet vejledning i byggesager og inspirationsmateriale med gode eksempler Partnerskaber med rådgivere og byggefirmaer på området Gennemførelse af besøg i boligforeninger 16 Evaluering

17 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for Energirenovering af boliger i København Formål Formålet er at formidle inspiration til og tilbyde vejledning om energirenovering til boligejere og boligforeninger for at reducere energiforbruget i københavnernes boliger. Aktiviteten understøtter et stærkt ønske fra borgerne om information fra én troværdig kilde. Aktiviteten understøtter målene i KBH 2025 Klimaplanen. Aktører Kommunen i samarbejde med firmaer, som arbejder med renovering af boliger, fx arkitektfirmaer, bygherrer, kreditforeninger m.fl., samt med lokaludvalg og boligejere. Indhold Vi er i dag nået langt med at energieffektivisere nybyggeriet. Udfordringerne ligger i stigende omfang i det eksisterende byggeri, hvor der er et stort potentiale for energieffektivisering. Energirenovering af eksisterende byggeri er imidlertid en kompliceret og langstrakt proces. For at overvinde disse barrierer er der behov for, at kommunen som uvildig og troværdig instans tilbyder inspiration og vejledning til boligejerne med henblik på at tilskynde dem til at energirenovere deres boliger. Kommunen har mulighed for at påvirke og vejlede borgerne på et tidligt tidspunkt, når de henvender sig i forbindelse med en byggesags startfase eller ved en forespørgsel om støttemuligheder. Kommunen kan formidle vellykkede eksempler på miljø- og klimarenovering af typiske københavnske boliger, der kan tjene som inspiration og vejledning for københavnerne. Kommunen vil, i samarbejde med rådgivere, ved præsentationer på generalforsamlinger og til bestyrelsesmøder i boligforeninger, formidle mulighederne for miljø- og klimarenovering. Personlig kontakt og samtale, især om økonomien i energirenoveringer og gode fysiske eksempler, kan være afgørende for, om boligejere tænker energiforbedringer ind i en renoveringsproces. Aktiviteterne sættes i gang ved at udvide kommunens eksisterende arbejde på området. Indledningsvis er der fokus på at samle et inspirationsmateriale med gode eksempler til en udvidet vejledning til boligejerne, sekundært på at opbygge partnerskaber med rådgivere og byggefirmaer på området. Effektvurdering Miljømæssigt spares der vand, varme og el, hvilket giver CO ² -reduktioner. Ofte opnås et bedre indeklima. Klimasikring kan give bedre og grønnere gårdmiljøer. Renoveringer i eksisterende byggeri skaber ofte også løsninger, som giver mere fællesskab både undervejs og bagefter. Samtidig kan det give synlighed i den enkeltes hverdag under og efter byggeriet. Aktiviteten imødekommer flere af de barrierer i borgernes hverdag, som er beskrevet i afsnit 5, bl.a. manglende tid, usikkerhed, og hverdagslivets relationer. Borgerinvolvering CO -effekt ² Ressourceforbrug Byliv Sundhed Hjemme 17

18 »Vi har simpelthen ikke kræfterne til at køre et projekt, der hedder, at vi skal have nogle grønne tage. Vi kan melde nogle steder: Vi vil gerne have solceller, fordi vi synes, det er vigtigt, når vi er en grøn institution. Vi vil gerne have grønne tage men så stopper det også der, fordi vores fokus er jo at passe børnene, kan man så sige, ikk. Og det synes jeg, det er dødærgeligt, at der ikke er mere... altså, støtte, støttesystemer, ikk.«kvinde, 47 Illustration: Polyform Arkitekter Lokal afledning og anvendelse af regnvand udvikling Drift Drift Virtuelt LAR-kontor Afklaring af mulighederne for økonomiske incitamenter Opsøgende arbejde 18

19 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for Hjælp til klimatilpasning Formål Formålet med aktiviteten er at gøre det nemmere for borgerne at gennemføre projekter om lokal afledning og anvendelse af regnvand (LAR). Aktiviteten støtter op om målsætninger i Københavns Kommunes Klimatilpasningsplan. Aktører Grundejer- og boligforeninger, Københavns Kommune, lokaludvalg, Københavns Energi, boligejere og rådgivere på området. Indhold Klimaændringerne har den konsekvens, at kloakkerne i fremtiden bliver for små til det vand, der skal ledes væk, når det regner intensivt. Lokal afledning af regnvand på private arealer kan være et effekivt redskab til at håndtere store regnmængder. Borgerne er derfor vigtige medspillere i forhold til at løse en del af de udfordringer, klimaet giver nu og i fremtiden. For borgerne kan det være vanskeligt at finde og forstå de tekniske og økonomiske muligheder, når de ønsker at etablere lokale regnvandsprojekter. Der er flere metoder til lokal afledning og anvendelse af regnvand, fx nedsivning i jorden eller afledning til vandområder (nye eller eksisterende) eller genbrug af regnvand til toiletskyl, vanding eller lignende. Det er ikke alle områder i kommunen, der er velegnede til (alle typer af) LAR-løsninger, fx hvis der er jordforurening eller hvis grundvandet står særlig højt, er nedsivning ikke en hensigtsmæssig løsning. Desuden kan det formidles, hvilke begrænsninger de forskellige løsninger kan have, hvilke finansieringsmuligheder der findes osv. Borgernes udfordringer og de mange forskellige faglige løsninger gør det relevant at skabe én fælles indgang til LAR og at etablere en aktiv rådgivningsindsats om LAR. Aktiviteten består i at etablere én fælles indgang målrettet boligejere og boligforeninger. Denne skal indeholde helhedsorienteret og tværfaglig viden og vejledning om mulighederne for lokal afledning af regnvand. Da viden og rådgivning ikke nødvendigvis får borgerne til at vælge at lave klimatilpasningsløsninger, suppleres der med en opsøgende indsats rettet mod de områder, som har det største potentiale i forhold til byens udfordringer med håndtering af regnvand. Det opsøgende arbejde skal ske i et samarbejde mellem kommunen og Københavns Energi. Arbejdet med LAR-løsninger er allerede i dag i gang, og vidensgrundlag og potentialet i aktiviteten skal her afdækkes og afstemmes, hovedsageligt med klimatilpasningsplanen og den kommende skybrudsplan. Senest primo 2013 er den fælles indgang etableret hvad angår vidensgrundlag og hjemmeside. Den opsøgende indsats planlægges i 2013, og et forsøg med en opsøgende indsats sættes i drift i løbet af Effektvurdering Borgerne bliver inddraget og medansvarlige i løsninger af udfordringerne med klimatilpasning. Der er potentiale for besparelser af ressourcer i forhold til vandforbruget. Desuden kan naturværdierne øges gennem god lokal afledning af regnvand. De rette løsninger kan også understøtte sociale aspekter i fx udsatte byområder eller i fællesskaber i villakvarterer. Samfundsøkonomisk kan vandskader begrænses med store samfundsøkonomiske gevinster tilfølge. Borgerinvolvering CO -effekt ² Ressourceforbrug Byliv Sundhed Hjemme 19

20 »Vi vil gerne genbruge alle de gode ting, vi ser, der bliver smidt ud. Det harmonerer dårligt med, hvis vi tager tingene, så har vi ikke plads. Det betyder, at vi hverken får brugt tingene, og vi får heller ikke brugt den plads, som tingene optager. Der er noget, der skal tænkes sammen. Det der med at få ting genbrugt, som folk har smidt ud, det kræver tid, plads og omtanke... Ja det mangler i genbrugssystemet.«mand, 32 Illustrationen viser tegninger fra et af de idéark, der blev anvendt til de to idégenereringsworkshops, som blev afholdt i forbindelse med arbejdet med planen (læs om disse i afsnit 6). Dette idéark viser den idé, som har været med til at skabe aktiviteteten Det kreative ressourceværksted Muligheden for ressourceværksteder på genbrugsstationer og satellitter undersøges Etablering af resourceværksteder på genbrugsstationer og satellitter Ressourceværksteder i byfornyelse og områdeløft 20

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi. Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020

Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi. Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 Vidensby Netværk Klima og Grøn Teknologi Idékatalog til Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 December 2011 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Netværkets sammensætning og metode...1 Kort beskrivelse af undergruppernes

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Nørrebro rykker - også med miljøet!

Nørrebro rykker - også med miljøet! Nørrebro rykker - også med miljøet! Arbejdsprogram 2005 2006 Årsplan 2005 2006 Succeskriterier 2005 2006 Lokal Agenda 2. årgang 21 plan for Indre Nørrebro 1 Indhold Introduktion og læsevejledning 3 Grundlag

Læs mere

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer

SBi 2008:15. Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi 2008:15 Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer Jesper Ole Jensen Per Anker

Læs mere

EVALUERING. Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013

EVALUERING. Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013 EVALUERING Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013 Luftfoto Haraldsgadekvarteret 2011 INDHOLD DET GJORDE EN FORSKEL INKLUDERENDE NETVÆRK OG TILLID PROJEKTER, BEVILLINGER OG RESSURCER ET OVERBLIK FORANKRING

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder energi og klima. fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder energi og klima fremtidens miljø skabes i dag Kommunernes muligheder Energi og klima Tekst: Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd Tak til: Roskilde Kommune og Christian

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere