Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?"

Transkript

1 Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er solgt ca. 550 elbiler inden for det sidste år. Det er i bund og grund synd, for der er mange miljømæssige fordele ved elbiler; fordele, der smitter af på driftsudgifterne i det lange løb. Således er energieffektiviteten væsentlig højere og dermed el-udgifter og CO 2 udslip væsentlig lavere end for konventionelle biler. Det er især ved bykørsel, at elbilens styrke viser sig. På motorvejen er elbiler ikke væsentlig mere energieffektive end tilsvarende konventionelle biler. Brugernes holdninger til elbiler DTU Transport har i efteråret 2010 gennemført en række kvalitative interview med folk, der har deltaget i forsøgsordninger med elbiler. Undersøgelsen viser, at brugernes overordnede indstilling til elbiler er præget af optimisme og interesse for et transportmiddel, som ud over at have tiltrækkende køreegenskaber passer ind i en miljøvenlig dagsorden, som brugerne finder central for elbilens relevans. Ikke alle havde efter eget udsagn holdninger til miljøspørgsmål eller elbiler inden forsøget. Men efter forsøget er næsten alle brugere optaget af elbilens videre udvikling og interesseret i at finde løsninger på hvordan elbiler kan indgå i løsningen af miljøproblemer, herunder navnlig klimaforandringer. De egenskaber, som brugerne var tilfredse med, og som gjorde det til en positiv oplevelse at køre i elbil, var især køreegenskaberne, støjsvagheden og den ubesværethed, hvormed man vænner sig til at køre i elbil. Elbilernes pålidelighed (færre tekniske problemer) og deres rummelighed fremhæves som betydningsfulde faktorer ved anvendelse som pendlerbil. Brugerne så endnu kun elbilens potentiale som privat transportmiddel som husstandens bil nummer to, mens dens potentiale som husstandens eneste bil blev oplevet som meget begrænset. Brugernes forbehold over for elbiler handler primært om rækkevidde og opladningstid, der ses som de primære begrænsninger for elbilen som husstandens eneste bil. En vigtig faktor, der gjorde brugerne skeptiske og forbeholdne over for køb af en elbil, var prisen, der på daværende tidspunkt var op imod tre gange prisen på tilsvarende konventionelle biler. I dag er den 2½ gang prisen på en tilsvarende konventionel bil. Men en elbil er mekanisk set simplere end andre biler og derfor er såvel fremstillingsprisen som vedligeholdelsesudgifterne lavere. Energieffektiviteten er højere så driftsudgifterne er væsentlig lavere. Efterhånden som elbilerne massefremstilles og batterierne kommer ned i pris, vil det kunne betale sig at købe en elbil frem for en tilsvarende konventionel bil. Rækkevidde og brugeradfærd

2 DTU Transport har som led i forskningsprojektet Edison undersøgt de danske trafikanters adfærd for at belyse, hvor egnede elbiler er til at opfylde brugernes transportadfærd. Til formålet er benyttet data fra Transportvaneundersøgelsen, der er interview med danskere om deres daglige transport. Da halvdelen af alle biler ejes af husstande med kun én bil, men med to personer i husstanden, der har kørekort, giver disse interview et mangelfuldt bilede af bilernes daglige kørsel. Ved hjælp af en lille model har vi imidlertid konstrueret kørslen af bilerne i disse en-bils husstande ved at kombinere folk fra 2 forskellige interview, hvis kørsel og familietype passer sammen, til familier og dermed biler. Herved er det muligt at belyse de danske bilers transportmønster. Den afgørende forskel mellem en elbil og en konventionel bil er, at elbilen kan oplades derhjemme, primært om natten, hvor strømmen normalt er rigelig og billig. Det er en brugererfaring, at man meget hurtigt vænner sig til at tilslutte bilen. Til gengæld skal man ikke køre på tanken for hver km % af bilerne behøver kun at blive opladet derhjemme om natten. For den enlige er det en lidt større andel, der kan klare sig med hjemmeladning på en given dag, mens det for familier, hvor flere familiemedlemmer har kørekort, er en lidt mindre del, der kan klare sig med at lade hjemme. Der er faktisk ikke forskel på, om familien har en eller to biler. I familier med 2 biler kører disse hver især stort set lige så meget som den ene bil i enbilsfamilier. Andelen, der kan klare sig med hjemmeladning afhænger også af bilens aktionsradius i praksis. Ganske vist er den officielle aktionsradius km for dagens elbiler. Men i praksis er aktionsradius væsentlig kortere, fordi bilerne på en del af deres ture kører med højere hastigheder end dem, hvor deres aktionsradius er målt. Dertil kommer at aktionsradius forkortes, når det er koldt, det regner osv. fordi bilens batteri benyttes til strøm til varmeapparat, viskere osv. I analyserne forudsættes det derfor at aktionsradius højst er 120 km og at brugerne i øvrigt har en risikovillighed, der gør, at de vil lade når der er mindst er 20 km tilbage af batteriets kapacitet. På dage, hvor bilerne er ude at køre, vil omkring 10% således have behov for at lade i løbet af dagen, hvis de kørte elbil med en praktisk aktionsradius på 120 km. Mere end halvdelen kan imidlertid klare sig med at lade, imens de er i gang med andre aktiviteter, jf. figur 1. Den største andel kan nøjes med at lade på arbejde eller når de er hjemme i dagen løb inden de selv eller en anden i familien kører med bilen. Kun en lille del er også nødt til at lade ved shoppingcentre, ved aktiviteter i bykernerne eller ved andre former for fritidsaktiviteter. Endelig må nogle lade, når de er på besøg før de kan køre hjem. Tilbage er imidlertid godt 3% af bilerne, der på en given dag ikke ville have mulighed for at lade i løbet af dagens aktiviteter, hvis elbilsbrugere har samme aktivitetsmønstre som de konventionelle bilister. I stedet må de lade imens de er på tur, hvorfor de har brug for infrastruktur til hurtigladning. Imidlertid er det ikke sådan, at man blot kan sige, at de, der har brug for at lade i dagens løb, bare kan lade være med at købe en elbil. I løbet af en to-ugers periode er det 70% af alle biler, der har brug for at lade i dagens løb. Og i løbet af en måned har næsten 40% behov for at hurtiglade, hvis

3 de har en elbil med en aktionsradius på 120 km i praktisk trafik. Danske bilister har således en bredere transportadfærd, hvor man kører både kort og langt og i og uden for byerne. Infrastruktur til opladning Enkelte elbilsbrugere har som nævnt behov for at lade ved indkøbscentre og i bykerner, når de køber ind, er på restaurant eller i biografen osv. Der og dog kun brug for ganske få ladestandere, om så hele bilparken bestod af elbiler, ville det kun være nødvendigt at 10% af P-pladserne i bykernerne og 1/3 af P-pladserne ved arbejdspladser var forsynet med ladestandere. Blot de er der. Derimod har alle elbiler brug for at blive ladet om natten. De fleste klarer det ved en installation i carporten. Ved etagebebyggelse bliver det imidlertid nødvendigt at ladestandere opsættes på bebyggelsernes P-pladser. Også ved større arbejdspladser må der etableres ladestandere eller elbilsbrugerne må træffe aftale med deres arbejdsgiver om at kunne lade i et stik ved deres arbejde. Det store problem er de tætte byområder, hvor bilisterne kun kan parkere på offentlig vej eller på offentlige p-pladser. Her er der behov for at opstille ladestandere enkelte steder i gaderne. På baggrund af viden om hvor stor en del af bilerne, der er hjemhørende i de tætte byområder, er det beregnet, at med elbiler er er der behov for ladepunkter i de tætte byområder, hvoraf halvdelen skal etableres i København og Frederiksberg kommunes tætte byområder (primært brokvatererne og city) og yderligere en fjerdedel i de 3 store provinsbyer tilsammen. Da hver ladestander kan bruges af 2 biler, er der alt i alt brug for ret få ladestandere. Da mange bilister bruger deres bil om dagen, kan det skønnes, at det vil være muligt stort set at genbruge ladestandere beregnet til natladning af andre bilister om dagen, især de der er på arbejde her. Dobbeltbrugen af ladestandere vil også gøre det muligt at finansiere opstilling af ladestandere i byerne gennem relativt beskedne brugerafgifter. Infrastruktur til hurtigladning Det store problem for en familie med elbil er 'turen til Jylland' (det kan også være den anden vej eller bare en meget lang tur), der ikke kan klares med ladning om natten og ved aktiviteter i dagens løb. Det er disse ture mange brugere af elbiler i elbilsforsøgene fokuserer på, når de ikke finder, at en elbil er egnet som familiens eneste bil. Better Place løser dette med et landsdækkende netværk med 20 batteriskiftestationer, der skifter batteriet på 5 minutter. Men det forudsætter at man har valgt at købe en elbil med batteriskifte, hvoraf der endnu kun er en enkelt model på markedet. Clever har valgt at etablere quickladestationer, der med høj spænding lader med jævnstrøm direkte på batteriet, så et batteri kan oplades til 80% på ca. 20 minutter.

4 DTU Transport har udviklet en model til at optimere lokaliseringen af sådan infrastruktur til hurtigladning. Modellen viser, at hvis elbiler har samme transportadfærd som konventionelle biler, vil det med kun 15 stationer dække behovet for batteriskifte for 96% af de, der har brug for dette ud over evt. ladning ved aktiviteter. Tilsvarende vil 94% af behovet for quickladere være dækket med 15 optimalt placerede stationer. Med 30 batteriskiftestationer eller 50 quickladere vil det antal, der ikke kan nå frem til ladning før de løber ud for strøm være negligerbart. Hvis man har en batteriskiftebil vil langt de fleste kunne klare sig med én eller højst 2 batteriskifter i dagens løb, mens biler med fast batteri skal lade mindst 2-3 gange i dagens løb. Det nødvendige antal besøg ved de enkelte stationer vil typisk være mellem 50 og 100 for de mest besøgte stationer i 2020 og kun ret få besøg ved de mindst besøgte. Så mange besøg vil skabe kapacitetsproblemer på quickladestationerne, hvis ikke der findes mindst 50 af disse. For batteriskiftestationerne er der kun behov for 2 parallelle skifte-linier på enkelte af de mest besøgte. Tabel 1 viser, at den nødvendige omvejskørsel er forholdsvis beskeden, mens skiftetiden har større betydning, især ved quickladning. Biler med fast batteri skal således tilbringe ca. en time af dagen ved ladning, når de har brug for at køre langt. Dette gør, at biler med de nuværende batterier og energieffektivitet næppe er attraktive for folk, der har behov for at køre langt mere end ganske få gange om året. Og hvis familien ønsker at bruge elbilen til en længere udlandstur er dette indtil videre helt urealistisk. Efterspørgsel efter elbiler DTU Transport har yderligere udviklet en model, der kan belyse efterspørgslen efter elbiler i de kommende år. Modellen blev omtalt i Dansk Vejtidsskrift i December Siden er der indsamlet flere Stated Preference interview med forsøgspersoner, der har deltaget i Clevers forsøg Test en elbil, hvilket har medført en mindre tilpasning af modellen. Herved har aktionsradius fået en lidt større effekt, mens antallet af stationer med hurtiglade-facilitet har fået mindre effekt på antallet af biler. Desuden har det vist sig, at salget af elbiler i 2012 bliver væsentlig mindre end antaget, da den daværende artikel blev skrevet. Der regnes derfor med en kalibrering til 500 biler i 2012 i et lavt alternativ og 900 biler i et højt alternativ, hvor det forudsættes, at markedet bliver bedre dækket med elbiler i alle størrelsesklasser. Herved har det været nødvndigt at reducere antallet af biler i 2020 en del. Endelig betyder ovenstående modelanalyser, at den lange ladetid ved quickladestationer gør det vanskeligt at anvende den udviklede model til at vurdere efterspørgslen efter elbiler med fast batteri som effekt af flere ladestationer med quickladere. Derimod kan modellen anvendes til at vurdere effekten af flere batteriskiftestationer. Modelresultaterne viser, at antallet af elbiler i 2020 under diverse forudsætninger om prisudvikling og energieffektivisering, vil være mellem og elbiler, hvis der ikke findes hurtiglade faciliteter. Hvis alle biler var af typen havde udskifteligt batteri, vil antallet i 2020 stige til med 15 batteriskiftestationer, med 30 stationer og med 50

5 skiftestationer. Sammenlignet med en bilpark på 2,5 mio. er det dog kun en meget beskeden andel. Ved en forøgelse fra 15 til 30 stationer vil hver ekstra batteriskifte-station kunne føre til 830 ekstra biler i Samfundsøkonomiske effekt af investering i elbiler Endelig har DTU Transport vurderet de samfundsøkonomiske effekter af at investere i elbiler. Annalysen viser en stor samfundsøkonomisk gevinst af elbiler. Eksempelvis vil 15 batteriskiftestationer give en samfundsøkonomisk benefit på 1 mia. kr i et alternativ med 15 batteriskiftestationer. Hver ekstra station vil give en ekstra samfundsøkonomisk benefit på 67 mio. kr. Denne gevinst stiger jo flere stationer, der kommer, på grund af både flere biler og fordelen af bedre adgang til batteriskiftestationer. Den store benefit er brugernes oplevede fordel af at få adgang til flere ladestationer, som vurderes meget højt i den gennemførte Stated Preference undersøgelse. Det største samfundsøkonomiske tab (328 mio. kr), skyldes at staten mister indtægter fra bil- og energibeskatning, som giver anledning til et forvridningstab, når staten er nødt til at opkræve disse afgifter på anden vis. Investeringen i ladefaciliteter (114 mio.) og værdien af omvejskørsel (58 mio.) spiller kun en mindre rolle. Kilder Christensen, L., Kaplan, S., Jensen, T. C., Røpke, S., Olsen, A. (2012): The recharging infrastructure needs for long distance travel by electric vehicles: a comparison of battery-switching and quickcharging stations. DTU Transport. Udkast til artikel fremsendt til review Christensen L. (2011): Electric vehicles and the costumers. Report WP 1.3 version 0.1, EDISON project, Jensen, A. F., Jensen, T. C., Kveiborg, O., (2011): Vil bilisterne købe elbiler? Dansk Vejtidsskrift, December, side

6 Figur 1. Fordeling på ladesteder ved forskellig aktionsradius for elbiler. Bemærk søjler går kun op til 30%.

7 Figur 2. Optimal lokalisering af 15 batteriskiftestationer. Angivelse af antallet af daglige besøg i 2020 i alternativet med høj efterspørgsel. Lille ring: 0-50 daglige besøg. Stor ring: daglige besøg

8 Tabel 1: Omvejskørsel og tid ved forskellige antal henholdsvis quicklade- og batteriskiftestationer Quick-ladestationer Batteriskiftestationer Gennemsnitlige antal daglige opladninger på en lang tur Gennemsnitlige daglige tid til omvejskørsel og opladning (minutter) Gennemsnitlige daglige tid til omvejskørsel (minutter) Gennemsnitlige omvejskørsel per dag til ladning (kilometer) Andel af biler der ikke har mulighed for at lade 2,35 2,10 2,06 1,91 1,84 1,81 67,0 52,6 48,9 21,2 18,6 16,5 20,0 10,6 7,7 11,6 9,5 7,5 21,5 8,7 5,5 11,1 8,6 5,8 5,7% 3,9% 1,0% 3,5% 0,8% 0,3%

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden

Potentialet i elbiler i dag og i fremtiden Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 337 Offentligt 12. juni 2009 Fra: tf@concito.info [mailto:tf@concito.info] Sendt: 12. juni 2009 12:08 Til: Skatteudvalget Emne: Til Skatteudvalget Fra: Direktør Thomas

Læs mere

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler

redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler redegørelse elbiler og plug-in hybridbiler April 2010 Udgivet af Center for Grøn Transport i Trafikstyrelsen Note: Per 15. april 2010 er Færdselsstyrelsen fusioneret med Trafikstyrelsen. Bidragsydere:

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf

G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf brugt hybrid? Brugttest af Opel Ampera Omig og min elbil G JUNI 2014 59,95kr. VW e-golf Ikon på el opladning: Hvem er Billigst? +KIA Soul EV BMW i3 REx Nissan e-nv200 KBH.-Aarhus i ZOE Rasmus Helveg Petersen

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Om at købe en brugt elbil

Om at købe en brugt elbil Af Per Praëm Elbil contra Benzinbil Fordi elbilen ikke forurener er den begunstiget af en del fordele. Der er ingen registrerings afgift ligesom den grønne ejerafgift er nedsat til 0 kr. I mange byer -

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

Prøv1elbil 3 å r med elbiler

Prøv1elbil 3 å r med elbiler Prøv1elbil 3 å r med elbiler Danmarks første større forsøg med udlån af elbiler til private familier afsluttet succesfuldt. En række partnere med støtte fra Energistyrelsen og RegionMidt har gennem mere

Læs mere

Deleøkonomiens klimapotentiale

Deleøkonomiens klimapotentiale I de senere år er der i Danmark og internationalt blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og foreninger. Blandt flere fortrin fremhæver fortalere, at deleøkonomien kan lede til en

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere