Samarbejdsaftale. Mellem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale. Mellem"

Transkript

1 Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig myndighed og/eller det geografiske område i Høje-Taastrup Kommune) og Better Place Denmark A/S Bygmestervej 57, København NV CVR-nr (herefter benævnt "Better Place") er der indgået følgende samarbejdsaftale. (Kommunen og Better Place er i det følgende benævnt "Parterne") - 1 -

2 Der henvises til, at (A) Better Place arbejder på at etablere en omfattende infrastruktur til at understøtte elbiler i Danmark, og har desuden planer om at opbygge et net af ladestandere og batteriskiftestationer over hele Danmark med henblik på at levere en pålidelig grøn mobilitetsservice; (B) Høje-Taastrup Kommune arbejder for at reducere CO2-udledningen i kommunen som virksomhed og i kommunen som helhed. Målet er at reducere CO2-udledningen med 10% fra 2009 til På sigt er det målsætningen at kommunen som helhed bliver CO2-neutral. CO2-udledningen fra transportsektoren udgør i Høje-Taastrup Kommune ca. 30% af den samlede CO2-udledning. Elbiler udleder kun ca. halvt så meget CO2 i forhold til konventionelle biler. Det er derfor meget relevant for kommunen at: bidrage til at der etableres infrastruktur til at understøtte elbiler forfølge muligheden for at omdanne sin flåde af biler til elbiler understøtte muligheden for konvertering af transport i kommunen som helhed til at være el-baseret der i forbindelse med planlægning og gennemførelse af kommunens byudviklingsprojekt i Hedehusene (ECO-Life) etableres en god infrastruktur. Derfor er Parterne enige om at indgå denne samarbejdsaftale ( "Aftalen"). 1 Samarbejde og mål 1.1 Parterne ønsker at samarbejde i forbindelse med målet om at udvikle og gennemføre en veletableret funktionel infrastruktur til elbiler i Kommunen frem mod 31. december 2013, hvilket gør det muligt for Kommunen at udskifte sin flåde af biler til elbiler og gør det muligt for borgerne i Kommunen at benytte en infrastruktur til elbiler. 1.2 For at nå disse mål, har Parterne indgået denne aftale, og Parterne er overordnet enige om at: a. indgå i en struktureret proces og have dialog med hinanden for at opnå en elbilsdesignet infrastruktur, installeret og i drift, herunder i form af aktiv deltagelse i planlægning og facilitering heraf og i evalueringen af løsningsforslag, og b. deltage i en løbende dialog for at være pro-aktiv og forberedt til at imødekomme brugen af elbiler i Kommunen

3 2 Opbygning af samarbejdet 2.1 Parterne skal afsætte de nødvendige menneskelige ressourcer til samarbejdet med henblik på at nå målene beskrevet under punkt Better Place vil invitere Kommunens ledelse og medarbejdere til at deltage i aktiviteter arrangeret af Better Place, herunder demosessions, workshops, tests og/eller uddannelse omhandlende fordelene ved brug af elbiler og om etablering og anvendelse af en infrastruktur til elbiler i det omfang, det er findes relevant og nødvendigt af Better Place (disse aktiviteter kan være både online og ved møder). 2.3 Parterne er enige om at evaluere samarbejdet og dets fremskridt hver 12. måned eller efter særlig anmodning fra en af Parterne, med henblik på at fastslå, om eventuelle nye eller yderligere initiativer skal tages. 2.4 Aftalen er ikke til hinder for, at Kommunen kan indgå lignende samarbejdsaftaler med andre parter, herunder konkurrenter til Better Place. 3 Udbygning af infrastrukturen 3.1 Hver af Parterne skal som en del af samarbejdet i fællesskab: a. Kortlægge de steder, hvor ladestandere og batteriskiftestationer kan placeres under hensyntagen til de miljømæssige krav i Kommunen b. Deltage i et særligt projekt om, hvordan man installerer en infrastruktur, servicerer borgere, der bor i boligblokke eller under andre former, der ikke har adgang til private parkeringspladser, herunder hvor man skal placere ladestandere på offentlige områder og i tætbefolkede områder. c. Indgå i en struktureret dialog med tankstationer og andre tredjeparter i Kommunen med henblik på at kortlægge potentielle egnede steder til batteriskiftestationer. 4 Udskiftning af Kommunens bilflåde 4.1 Kommunen har til hensigt at konvertere sin flåde af biler til elbiler, som skal ske i overensstemmelse med gældende regler om regulering af offentlige indkøb. Under hensyntagen til gældende regler om regulering af offentlige indkøb, forpligter Better Place sig til i videst muligt omfang at bistå Kommunen med at finde og lette adgangen til anbefalelsesværdige elbilsleverandører. 5 Generelle incitamenter for elbilstransport 5.1 Parterne skal arbejde sammen for at definere og afgøre, om der kan udstedes eller gennemføres generelle incitamenter i Kommunen for at tilskynde borgerne til at vælge elbiler i stedet for traditionelle benzin- og/eller dieselkøretøjer. 5.2 Parterne skal som et incitament til generel fremme af brugen af elbiler i Kommunen: a. Udpege mindst 20 parkeringspladser i Kommunen, der afsættes til elbilsparkering. Hensigten med dette er, at mindst 10 offentlige parkeringspladser og mindst 10 private parkeringspladser i Kommunen skal reserveres til elbilsparkering med udgangen af af de udvalgte parkeringspladser skal placeres på - 3 -

4 langtidsparkeringspladser, for eksempel i nærheden af togstationer eller andre transitsteder. b. Inden den 1. juni 2010 have mandat til at mindst 4 offentlige parkeringspladser og mindst 4 private parkeringspladser i Kommunen skal være udstyret med en ladestander, der er egnet til opladning af elbiler. c. Skabe gunstige betalingsvilkår for elbilsparkering i forhold til parkering af traditionelle benzin- eller dieseldrevne køretøjer. d. Som en del af Kommunens generelle offentliggørelse af information til borgerne, skal Kommunen offentliggøre oplysninger om elbilsparkering, elbilsparkeringsafgifter og andre relevante generelle oplysninger om infrastrukturen i Kommunen til opladning af elbiler. e. Oprette generel ansøgningsprocedure og tilladelsesproces til alle elbiler med tilhørende infrastruktur som skal behandles af Kommunen, f.eks. batched application submitting (dvs. behandling af flere ansøgninger under ét), hvor det er relevant, og under hensyntagen til generelle principper om ligebehandling. f. - g. Sikre at behovet for etablering af en elbilsinfrastruktur tages i betragtning i planlægningsfaser af offentlige bygninger eller andre områder (fx i udbygningen af Gammelsø-området og særligt i forbindelse med Høje-Taastrup Kommunes byudviklingsprojekt ECO-Life ) som følge af bygge- og/eller (gen-)udvikling i Kommunen og i alle fremtidige infrastrukturarbejder i Kommunen, som for eksempel vejarbejde, offentlig infrastrukturforbedringer og etablering af nye offentlige parkeringspladser eller offentlige bygninger. h. i. j. k. Sikre at adgang gives til de af Kommunen ejede faciliteter, som er nødvendig for installation og opbygning af en infrastruktur til elbiler. 5.3 For at undgå tvivl, indebærer bestemmelserne i dette punkt 5 ingen forpligtelser for Kommunen i sin egenskab af offentlig myndighed om at træffe administrativ afgørelse til fordel for Better Place eller til at støtte eller beskytte bestemte kommercielle interesser for Better Place eller på anden måde give Better Place eksklusive stilling eller særbehandling i forhold til andre. 6 Markedsføring 6.1 Parterne skal i fællesskab arbejde sammen på alle relevante områder for at fremme brugen af elbiler og gøre borgere og virksomheder i Kommunen bekendt med og åbne overfor elbiler

5 7 Varighed og opsigelse 7.1 Aftale træder i kraft pr datoen for underskrivelsen af denne aftale og udløber uden yderligere varsel den 31. december Uanset ovenstående, kan hver af Parterne opsige Aftalen på ethvert tidspunkt i dens løbetid ved at give den anden part [2] måneders forudgående skriftlig meddelelse senest den sidste dag i en måned (ved udløb af opsigelsesvarslets begyndelse). 8 Offentliggørelse 8.1 Parterne er enige om at lave en fælles meddelelse og offentliggørelse ved indgåelse af Aftalen og skal blive enige om ordlyden i en sådan pressemeddelelse. 9 Tavshedspligt 9.1 Parterne skal hemmeligholde alle oplysninger, der kan komme til deres viden om den anden Part og dens forretningshemmeligheder, som en konsekvens af deres samarbejde i henhold til Aftalen. Hver part kan anvende sådanne oplysninger, der kun i det omfang og til de formål, der er nødvendige for gennemførelse af intentionerne i Aftalen. Tavshedspligten omfatter ikke oplysninger, som må anses for almindeligt kendt eller tilgængelig for offentligheden. Tavshedspligten er underlagt gensidig tavshedspligt i henhold til gældende lov eller børsregler, herunder som nævnt nedenfor i punkt 9.2. Tavshedspligten forhindrer ikke en af Parterne, der måtte have et legitimt behov for at videregive sådanne oplysninger til hans advokat eller bank, i at gøre det i det nødvendige omfang. Indgåelsen af Aftalen anses ikke for at være fortrolig. 9.2 Kommunen er bundet af bestemmelserne i bl.a. lov om Offentlig Forvaltning ("Forvaltningsloven") og den danske lov om offentlig adgang til dokumenter ("Offentlighedsloven") og fortrolige bestemmelser i henhold til Aftalen er betinget af bestemmelserne i nævnte lovgivning. Hvis Kommunen i samarbejdet modtager oplysninger fra Better Place, der udgør forretningshemmeligheder, forpligter Kommunen sig til at holde sådanne forretningshemmeligheder fortrolige i videst muligt omfang i henhold til ovennævnte lovgivning. I tilfælde af at Kommunen skønner, at det er påkrævet i henhold til denne lovgivning at videregive sådanne oplysninger, forpligter Kommunen sig til inden da at underrette Better Place herom og give Better Place en rimelig frist til at udtale sig om lovligheden af en sådan videregivelse

6 10 Udgifter 10.1 Eventuelle gebyrer, omkostninger og udgifter, som de enkelte Parter har i forbindelse med forhandlingerne, gennemførelse og afslutning af denne aftale ligeledes i forhold til afslutningen af hver af Parternes heri påtænkte forpligtelser, skal betales af hver især af Parterne, medmindre andet udtrykkeligt er angivet eller aftalt. 11 Lov og værneting 11.1 Aftalen er undergivet dansk ret og enhver tvist som følge af eller i forbindelse med aftalen vil blive løst ved de almindelige danske domstole med byretten i København som værneting i første instans. --- o0o --- Aftalen er behørigt underskrevet af begge Parter i to eksemplarer. Kommunen og Better Place beholder et eksemplar hver. Dato: Høje-Taastrup Kommune: Borgmester Michael Ziegler Better Place Denmark A/S: Adm. direktør Jens Moberg - 6 -

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Fællesbestemmelser incl. Hovedaftale for ansatte hos Coop Danmark. 16. udgave

Fællesbestemmelser incl. Hovedaftale for ansatte hos Coop Danmark. 16. udgave Transportgruppen Fællesbestemmelser incl. Hovedaftale for ansatte hos Coop Danmark. 16. udgave Indgået af Coop Danmark og Handelskartellet samt Coop Faglig Fællesbestemmelser vedrørende arbejdsforhold

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere