Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer. Foto H2 Logic A/S. Vejledning om Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer"

Transkript

1 Vejledning Redningsberedskabets indsats på brinttankstationer Foto H2 Logic A/S 2014 December 2013 Side 1 af 23

2 Beredskabsstyrelsen 2014 December 2013 Side 2 af 23

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Brint til transport... 4 Brints egenskaber... 6 Brinttankstation opbygning og teknik... 7 Opbygning af brinttankstationer... 7 Oplag af gasser og farlige væsker på brinttankstationer Sikkerhedsinstallationer med betydning for indsatsen Redningsberedskabsindsats brinttankstationer Sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats Fremgangsmåde ved indsats Særligt vedrørende udslip af- eller brand i brint Sikker fjernelse af brintbatterier Kilder Samarbejde Billeder Yderligere information December 2013 Side 3 af 23

4 Brint til transport I 2015 forventes det, at der vil ske en markedsintroduktion af brintbiler. Desuden arbejdes der på at bruge brint og brændselsceller i bl.a. busser og arbejdskøretøjer, såsom gaffeltrucks m.v. Brintbiler er elbiler, hvor en brændselscelle omdanner brint og ilt til vand ved en elektrokemisk proces samtidig med, at der udvikles elektricitet. Virkningsgraden er på ca %. I dag findes der i Danmark ca. 6 brint tankstationer og et antal brintbiler, trucks m.v. For yderligere information om brint til transport i Danmark henvises der til samt rapporten Brint til Transport i Danmark frem mod 2050 som kan hentes på: Nedenfor er vist eksempler på brintdrevne køretøjer, samt et oversigtskort over planlagte brint tankstationer i Danmark frem mod Brintbil. FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle Tanktryk: 700bar Tankindhold: 3-7kg brint Rækkevidde: km Tankningstid: 3-4 min. Konvertering: Brændselscelle Forbrug: 0,8-1,2 kg/100km (~20-35 km/liter benzin ækvivalent) December 2013 Side 4 af 23

5 Brintbus. Tanktryk: Tankindhold: Rækkevidde: Tankningstid: Konvertering: Forbrug: 350bar 30-40kg brint km <10 min. Brændselscelle 8-12 kg/100km (~2,5-3,8 km/liter diesel ækvivalent) Brinttruck. Tanktryk: Tankindhold: Driftstid: Tankningstid: Konvertering: 350bar 0,5-2kg brint 5-8 timer <3-4 min. Brændselscelle Den forventede udvikling i antallet af brinttankstationer i Danmark frem til December 2013 Side 5 af 23

6 Brints egenskaber Brint (Hydrogen) er en gas, der er væsentlig lettere end atmosfærisk luft. Brint kan komprimeres og/eller nedkøles, så det overgår til væskeform. Dette sker ved meget lave temperaturer eller ved meget højt tryk. Brint er usynlig, uden lugt og uden smag. elektron - + proton En tegning af brintatom Brints antændelsesgrænser er fra 4-74 % i blanding med atmosfærisk luft. Antændelsesenergien for brint er meget lav. Flammerne fra brændende brint er meget svagt blålige og vil i dagslys oftest kun kunne anes som flimrende. Ved brand i nærheden af andet brandbart materiale f.eks. malingsoverflader på køretøjer vil branden generere røg. Flammerne vil kunne ses med termisk kamera. En brintflamme et køretøj eller tankstander vil umiddelbart være en jetflamme pga. tryksætningen. Der vil være turbulens og en meget kraftig blæsende lyd. Varmestrålingen fra en brintbrand er væsentlig mindre end for naturgasbrand og ca. halv så kraftig som for en benzinbrand. Redningsberedskabet på besøg på en brinttankstation i København Foto: H2 Logic A/S December 2013 Side 6 af 23

7 Brinttankstation opbygning og teknik Opbygning af brinttankstationer En brinttankstation består af en række hovedkomponenter, som enten kan være integreret i et samlet modul eller delt op alt afhængig af den givne placering: Brintforsyning Flytbare trykflasker leveret fra gasselskab (eller backup) Brintproduktion på stedet med elektrolyse af vand (vha. strøm) Brintkomprimering og lagring ved påfyldningstryk Integreret kompressor enten med lagring på taget eller separat Styring, ventilation og køling Påfyldningsudstyr & tankstander Integreret eller separat optankningsstander Brint leveres enten til tankanlægget i traditionelle flaskebatterier eller produceres på stedet ved at anvende elektricitet til at spalte vand, hvor trykflasker i stedet blot agerer backup. Efter brintforsyningen komprimeres brint til påfyldningstrykket og lagres i højtryksbeholdere enten placeret på taget eller uden for selve tankanlægget. Selve tankningen sker via en tankstander som enten er indbygget i stationsmodulet eller placeret separat, eksempelvis i forbindelse med eksisterende benzintankstationer. Et eksempel på en mulig opbygning af en brinttankstation er vist nedenfor. December 2013 Side 7 af 23

8 Opbygningen og særligt placeringen af de forskellige hovedkomponenter kan variere fra producent og selve placeringen af anlægget på matriklen. Nedenfor er vist et eksempel fra en brinttankstation med brintproduktion på stedet (elektrolyse af vand) med backup forsyning bestående af flytbare trykflasker nederst. December 2013 Side 8 af 23

9 Nedenfor er vist eksempler på brinttankstationer som er etableret i Danmark de senere år, samt indholdet af selve stationen. Holstebro 700bar med flaskeforsyning og separat stander størrelser under 50kg om dagen max. 65kg brint lagret på sitet København 700bar med brintproduktion og integreret stander størrelser under 50kg om dagen max. 150kg brint lagret på sitet December 2013 Side 9 af 23

10 Herning 350bar med integreret stander størrelser under 20kg om dagen max. 200kg brint lagret på sitet Størrelsen af brinttankstationer i form af den daglige påfyldningskapacitet varierer. I de kommende år forventes tankstationernes påfyldningskapacitet at være på ca kg brint om dagen og på længere sigt mellem kg brint om dagen. En brintbil tanker i snit 3-6 kg brint ad gangen, svarende til ca kilometers kørsel. Ved km om året giver dette et årsforbrug pr. køretøj på kg brint. Oplag af gasser og farlige væsker på brinttankstationer Brinttrykbeholdere Brint oplagres på brinttankstationer i stationære trykbeholdere enten placeret på taget, ved siden af stationen eller inde i selve tankanlægget. Der anvendes forskellige typer af trykbeholdere til forskellige trykniveauer: Type 1: Stålbeholdere op til ~500bar Type 2: Stålbeholdere forstærket med kulfiber op til ~500bar Type 3: Kompositbeholdere med aluminiumliner fra ~ bar Type 4: Kompositbeholdere med plastikliner fra ~ bar December 2013 Side 10 af 23

11 Trykbeholdere for andre gasser Desuden kan brinttankstationer indeholde en lang række forskellige typer af trykflasker som anvendes i driften af stationen, eksempelvis: Nitrogen til drift af ventiler og pneumatik Gasser i kølersystemer Flydende væsker Brint tankstationer kan indeholde en række flydende væsker som kan være brændbare, giftige eller farlige, eksempelvis: Brændbare olier i mekaniske systemer Brændbare eller giftige kølervæsker ned til minus -40 o C December 2013 Side 11 af 23

12 Sikkerhedsinstallationer med betydning for indsatsen En brint tankstation skal overholde gældende lovgivning og direktiver for tekniske anlæg og gasser og etableres med en række sikkerhedsinstallationer med henblik på at: Minimere risikoen for udslip af brint Minimere risikoen for gnister i områder, hvor der kan være risiko for brint Have foranstaltninger, der begrænser evt. lækage, brand og eksplosion Følgende seks kommuner i Danmark har frem til 2013 haft erfaringer med udstedelse af tilladelser til brint tankstationer: Holstebro Herning København Ringkøbing-Skjern Hobro Vejle I tabellen på side 13 og 14 er en oversigt over eksempler på forskellige sikkerhedsinstallationer der findes på eksisterende brint tankstationer og som indgår i redningsberedskabets overvejelser i forhold til indsatsen. December 2013 Side 12 af 23

13 Sikkerhedsinstallationer med betydning for indsatsen Brint tankstander Slangen er udstyret med en kobling som lukker hvis slangen rives i stykker ligesom rørene fra lagringsbeholdere er udført med et antal spærringsventiler for at sikre afbrydelse af brinttilførslen i tilfælde af uheld. Hovedafbryder Overtryksventiler Sikkerhedslås og nøgle Hovedafbryder for brint tankstationer kan være placeret forskellige steder, f.eks. ved nærliggende bygninger. Hvis brint tankstationen har et teknikrum, vil der være placeret en hovedafbryder for strøm der. Overtryksventiler er monteret på lagringsbeholderne og åbner hvis der er for meget tryk i anlægget. Det larmer meget når gassen strømmer ud gennem ventilerne. Redningsberedskabet skal være særlig opmærksomt på vindforholdene og risiko for fjernantændelse. Der findes ofte en nøgleboks med en særlig nøgle som giver redningsberedskabet adgang til de forskellige områder af anlægget i forbindelse med indsats. Brintdetektorer Brintdetektorer lukker automatisk for anlægget, hvis brintkoncentrationen i rummene overstiger den nedre antændelsesgrænse. I nogle anlæg vil der være en blinkende lampe som er skiltet med Hydrogen Alarm, ved forhøjet brintkoncentration. Jording Hele anlægget er oftest jordet for at undgå statisk elektricitet. December 2013 Side 13 af 23

14 Sikkerhedsinstallationer med betydning for indsatsen Redningsberedskabet kan møde følgende skilte ved brinttank stationer: Stands motoren før påfyldning (ved tankstander) Rygning og åben ild forbudt (ved tankstander) Nødstop Hydrogenanlæg Skiltning Nødstop også placeret på, for eksempel, bygning eller i en afstand fra ca. 10m Trykflasker fjernes ved brand EX zone (en zone hvor der eksplosionsfare) Kun adgang ved grønt lys! (ved døre hvor der kan være mulighed for forhøjet hydrogen / nitrogen koncentration) GASOPLAG Hydrogen Der er placeret en rød advarselslampe og en grøn lampe ved døre hvor der kan være mulighed for forhøjet brintkoncentration. Optisk signal Når den røde advarselslampe lyser, eller begge lamper er slukket er der hydrogen udslip og brand/eksplosionsfare i rummet. Redningsberedskabet bør ikke åbne dørene med mindre det brænder. Alt hydrogen forsyning til rummet vil automatisk være standset og ventilationen vil automatisk være i gang. Hvis der allerede har været en eksplosion i rummet vil dørene være bliver blæst ud. Nødstop De fleste anlæg har nødstop placeret i nærheden (indenfor 10 m) af tankstander og evt. ved butik hvis anlægget er placeret ved en eksisterende benzin tankstation. December 2013 Side 14 af 23

15 Redningsberedskabsindsats brinttankstationer Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, jf. beredskabslovens 12, stk. 1. Sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats Det tilstræbes altid, at arbejdet på skadestedet bliver planlagt, tilrettelagt og udført således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt Lederen af den tekniske indsats på skadestedet har gennem hele indsatsen ansvaret for alt indsat personale. Dette indebærer, at der forud for indsatsen skal foretages en overordnet risikovurdering baseret på den viden og de erfaringer, der eksisterer vedrørende netop den type indsats, der er tale om. Endvidere skal der foretages en helt konkret vurdering af forholdene på stedet. Desuden vil lederen af den tekniske indsats foretage en løbende risikovurdering, hvori de særlige farer for indsatsmandskabet indgår, og indsatsen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med denne vurdering. Fremgangsmåde ved indsats Situationsbedømmelse Når lederen af den tekniske indsats ankommer til skadestedet, iværksættes en hurtig bedømmelse af situationen for at skabe et foreløbigt indtryk af skadebilledet. Ud fra denne situationsbedømmelse overvejer og beslutter lederen sig for en konkret førsteindsats. Dør til teknikrum med advarselsskiltning Hovedafbryderen for anlægget findes i teknikrummet December 2013 Side 15 af 23

16 Førsteindsatsen Formålet med førsteindsatsen er at yde hjælp til tilskadekomne og umiddelbart truede personer samt at hindre udbredelse af en indtruffet skade. Samtidig med førsteindsatsen får lederen af den tekniske indsats tid til at gennemføre en nøjere rekognoscering på hele skadestedet. I forbindelse med førsteindsatsen prioriteres løsningen af opgaverne normalt i følgende rækkefølge: Redning af mennesker Redning af dyr Redning af værdier, herunder miljøet Fjernelse af særlige farer Standsning af udbredelsen Overvejelser omkring den endelige bekæmpelse af skaden Er der mennesker eller dyr i fare, skal førsteindsatsens hovedvægt lægges på en livreddende indsats. I de tilfælde, hvor særlige farer vanskeliggør en livreddende indsats, kan det blive nødvendigt først at fjerne de særlige farer, der udgør en direkte trussel mod indsatspersonalet og/eller eventuelle tilskadekomne. Objekter, hvori mennesker eller dyr er i fare, prioriteres forud for løsning af den samlede opgave. Særligt vedrørende udslip af- eller brand i brint Brint har nogle særlige egenskaber som redningsberedskabet bør være bekendt med: 1. Brint er en meget brandbar, eksplosiv gas, der er usynlig, lugtløs og smagløs samt meget lettere end atmosfærisk luft. 2. Brint er ikke giftig, og der er ingen miljømæssige konsekvenser ved et udslip fra en tank. 3. Brint har et meget bredt antændelsesinterval og kan antændes ved koncentrationer i luften på mellem 4 og 74 volumenprocent (Vol %). 4. Flammerne ved en brintbrand er i dagslys svære at se brug termisk kamera. Ved brand i en jetflamme fra en tryktank er det vigtigt at få fastlagt udbredelsen i forhold til brandspredning. 5. En brintbrand kan slukkes som enhver anden gasbrand. Dvs. med tågestråle, en CO 2- eller pulverslukker. Pulver har den bedste slukningsvirkning men forårsager også størst materielle skader. 6. Hvis der er brand i udstrømmende brint, bør flammen kun slukkes, hvis det er muligt at afbryde udstrømningen. Såfremt jetflammen truer andre objekter, kan December 2013 Side 16 af 23

17 disse køles. Hvis jetflammen påvirker andre tryktanke/beholdere med gas, skal disse køles med mindst 10 liter/m² i minuttet. Vedrørende brinttankstationer Brinttankstationer er forsynet med overtryksventiler. Hvis der er for meget tryk i anlægget eller anlægget udsættes for varme, vil ventilerne åbne og slippe overskydende brint ud i fri luft. Det larmer meget når gassen strømmer ud gennem ventilerne. Vær opmærksom på den udstrømmende gas ift. fjernantændelse, vindforholdene. Ofte stilles er krav om, at der ikke må være placeret el-luftledninger over brinttankstationer. Ved de fleste brinttankstationer er der et kompressor-, et produktions- og et teknikrum i forbindelse med anlægget. Ved en eventuel lækage vil der være eksplosionsfare i kompressor- og produktionsrummet. Der vil også være eksplosionsfare i andre lokaler eller områder, hvor brinten indfanges og koncentrationen stiger. Dør til kompressor- og/eller produktionsrummet med advarselslamper og -skilte December 2013 Side 17 af 23

18 Vedrørende trykflasker Tabellen nedenfor beskriver sikkerhedsforanstaltninger og tilgang i forbindelse med en redningsindsats for de forskellige typer brinttrykbeholdere. Beredskabets håndtering af brinttrykflasker på forbrugstankanlæg Type 1-2: Stålbeholdere Placering & sikkerhed I tilfælde af mistanke om lækage I tilfælde af brand Kan være placeret på taget af tankanlægget, ved siden af eller indendørs. Skal være beskyttet af en sikkerhedsventil som automatisk lukker gas ud af beholderne i tilfælde af overtryk ved brand op igennem tankanlæggets skorsten. Redningsberedskabet skal kontakte stationsoperatøren, som skal kunne tjekke stationens status og lækager via fjernbetjent overvågning. Beholderne køles med vand for at holde temperaturen nede. Hvis beholdere er placeret ved siden af stationen, kan de afkobles og flyttes i sikker afstand fra branden. December 2013 Side 18 af 23

19 Type 3-4: Kompositbeholdere Kan være placeret på taget af tankanlægget, ved siden af eller indendørs. Placering & sikkerhed Beholderne skal udstyres med en temperatur aktiveret sikkerhedsventil, som åbner i tilfælde af for høj temperatur. Kan være beskyttet med nitrogen-plastik-rørføringer som i tilfælde af brand brydes og aktiverer en sikkerhedsventil, så brinten udledes gennem stationens skorsten. Udluftningen af brint kan vare i op til 30 minutter. I tilfælde af mistanke om lækage I tilfælde af brand Redningsberedskabet skal kontakte anlægsoperatøren, der kan tjekke anlæggets status og eventuelle lækager via fjernbetjent overvågning. Beholderne køles med vand for at holde temperaturen nede. Hvis beholdere er placeret ved siden af stationen, kan de afkobles og flyttes i sikker afstand fra branden. Såfremt en ekstern brintbeholder er tilkoblet stationen, skal denne kobles fra i tilfælde af brand. Det gælder eksempelvis trailere som flyttes i sikkerhed og holdes nedkølet ved sprøjtning af vand, eller brint produktionsanlæg som slukkes og kobles fra. December 2013 Side 19 af 23

20 Sikker fjernelse af brintbatterier 1. Luk for hovedhanen hvor batteriet er tilsluttet med panserslange 2. Luk for hanerne på batterierne 3. Åbn for udluftningshanen for at tømme slangen for brint. Herefter luk hanen. 4. Panserslangen skrues af batterierne 5. Kør tomme batterier ud December 2013 Side 20 af 23

21 En guide for redningsberedskabet brinttankanlæg Sluk for strømmen til brinttankanlægget Når strømmen slukkes lukkes de forskellige ventiler i systemet automatisk og fjerner risikoen for gnister Situationsbedømmelse Redning af mennesker Redning af dyr Redning af værdier, herunder miljøet Fjernelse af særlige farer Standsning af udbredelsen Overvejelser omkring den endelige bekæmpelse af skaden Luk for forsyningen Sluk for forsyningen af hydrogen fra batteriet af hydrogenflasker Fjern flaskebatteriet Flaskebatteriet som forsyner tankanlægget fjernes til en sikker afstand fra brinttankanlægget Kontakt Ejeren af brinttankanlægget - Kontaktoplysninger kan typisk findes på sikkerhedsanvisning ved brandslukningsudstyr som er placeret i område fra brinttankstation December 2013 Side 21 af 23

22 Kilder Samarbejde Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med: Foreningen af kommunale beredskabschefer KL H2 Logic A/S BAR Transport og En gros brand og redning Billeder Billederne i vejledningen er venligst stillet til rådighed af: H2 Logic A/S Yderligere information Vejledning: Indsats ved uheld med elkøretøjer Beredskabsstyrelsen indsats%20ved%20uheld%20med%20elk%C3%B8ret%C3%B8jer.pdf USA links for brintsikkerhed & ulykker Video: Sammenligning af naturgas og brintflamme Video: Brandøvelse med brintbiler i Californien Video: Kørsel i brintbil tværs over Danmark December 2013 Side 22 af 23

23 Brint til transport i Danmark Foreningen Hydrogen Link Danmark Brint & Brændselscelle Partnerskabet i Danmark Brancheforening: Beredskabsstyrelsen 2014 December 2013 Side 23 af 23

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Vejledning. Indsats ved uheld med elkøretøjer

Vejledning. Indsats ved uheld med elkøretøjer Vejledning Indsats ved uheld med elkøretøjer Vejledning om indsats ved uheld med elkøretøjer Indhold Side Baggrund 3 De forskellige typer elkøretøjer 3 Elkøretøj 4 Hybridkøretøj 5 Plugin hybridkøretøj

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet

Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Sikkerhedsforhold samt varetagelse af sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med de øvrige projekter i Brintprogrammet Slutrapport Oktober 2003 ENS j.nr. 1763/98-0019 Sikkerhedsforhold samt varetagelse

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Metodehæfte USAR Gennembrydning

Metodehæfte USAR Gennembrydning Gennembrydning Version 2.0 Gældende til 01-02-2014 Metodehæfte USAR Gennembrydning Forfatter: Mads Blaabjerg Nielsen, Henrik Jørgensen og Alexander Sylvestersen-Platz Copyright: Beredskabsstyrelsen Forsidefoto:

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste

Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Brandforløb eredskabsstyrelsen Elevhæfte til Lærebog i brandtjeneste Brandforløb Beredskabsstyrelsen 2004 Elevhæfte Brandforløb Forfattere: Faglig konsulent: Copyright

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

UNDGÅ BRAND DERHJEMME

UNDGÅ BRAND DERHJEMME UNDGÅ BRAND DERHJEMME - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger Orientering fra Viborg Brandvæsen 1 2 Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte?

Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet, hvor galt det kan gå ved ildebrand, og alt for ofte kan vi bagefter se, at med en smule opmærksomhed og omtanke fra de implicerede,

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Baggrund for indsats ved gasudslip

Baggrund for indsats ved gasudslip Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller

Læs mere

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg

Metanemission fra danske biogasanlæg Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper

Læs mere

Håndtering af gasudslip

Håndtering af gasudslip Håndtering af gasudslip 2 Håndtering af gasudslip Indledning Overgravninger I Danmark er der i alt nedgravet knap 4.000 km stålrør og mere end 15.000 km plastrør til henholdsvis transmission og distribution

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler

Læs mere