Referat Socialudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Socialudvalget 2014-2017"

Transkript

1 Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:57 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på Plejehjemmet Kristinehøj kl og kører efterfølgende ud på Plejehjemmet Bøgehøjgård, hvor også udvalgsmødet afholdes. Forventet sluttidspunkt: kl Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Gitte Kondrup (A) Bente Borg Donkin (F) Fraværende: Duygu A. Ngotho Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Socialudvalgets besøg på plejehjemmene Kristinehøj og Bøgehøjgård - orientering Status på plejehjemspladser Projekt virtuel holdtræning Overførsel af flextrafik fra Center for Borgerservice, IT og Digitalisering til Omsorg og Ældre KMD Care - afslutning på afklaringsfasen - orientering Embedslægens tilsyn på plejehjemmene orientering Sundhedsfaglige tilsyn Helsingør Kommunes døgntilbud samt de private botilbud i Helsingør Kommune - orientering Fælleslegat for værdigt trængende - Årsrapport Sager til behandling på kommende møder i Socialudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...27 Bilagsliste...28

2 Socialudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1489 Socialudvalget Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Afbud fra Duygu A. Ngotho (A) på grund af sygdom. Dagsorden godkendt.

3 Socialudvalget Mødedato Side Socialudvalgets besøg på plejehjemmene Kristinehøj og Bøgehøjgård - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/2686 Socialudvalget Indledning/Baggrund Som aftalt på Socialudvalgets møde den 28. blev januar 2014, har Center for Omsorg og Ældre arrangeret temamøde og besøg på 2 af kommunens plejehjem. Udvalgsmedlemmerne sørger selv for biltransport eller planlægger at køre sammen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Kl besøg på Plejehjemmet Kristinehøj. Tema: God plejehjemsdrift v/plejehjemsleder Poul Ørnø. Kl. ca besøg på Plejehjemmet Bøgehøjgård Tema: Nyt plejehjemsbyggei v/plejehjemsleder Bodil Bækgaard. Afrunding v/centerchef Helene Rasmussen. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Omsorg og Ældre indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho, Gitte Kondrup Orientering foretaget.

4 Socialudvalget Mødedato Side 4

5 Socialudvalget Mødedato Side Status på plejehjemspladser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/2592 Socialudvalget Høringssvar fra Ældrerådet.pdf Indledning/Baggrund Helsingør Kommune oplevede i 2013 et stigende pres på de midlertidige pladser på træningscenter Poppelgården og plejehjemmet Bøgehøjgård, da hospitalerne udskriver flere og flere borgere, der har brug for genoptrænings ophold eller et midlertidigt ophold. Samtidig er gruppen af borgere, der ligger på henholdsvis træningscenter Poppelgården og plejehjemmet Bøgehøjgård og venter på en plejehjemsplads, steget betydeligt i efteråret På baggrund af ovenstående blev der midlertidigt åbnet 6 plejehjemspladser pr. 15. oktober 2013 og seks måneder frem, til 15. april 2014, finansieret af indefrosne midler fra myndighedsbudgettet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Der er på trods af åbning af de 6 pladser fortsat venteliste til plejehjem heraf 8 på den generelle venteliste og 16 på den specifikke venteliste (borgere der ønsker et bestemt plejehjem). Derudover er der primo februar borgere som er klar til udskrivning fra sygehuset og som venter på en midlertidig plads på Poppelgården. Og der kommer løbende nye borgere til, som er klar til udskrivning. Pt. er der ikke plads til disse borgere på Poppelgården, idet der er 100 % belægning. Der ligger pt. 1 borger på Poppelgården, som venter på en plejehjemsplads, når der kommer en ledig bolig. Herudover er der 2 borgere på Poppelgården og 2 borgere på Bøgehøjgård, som er visiteret til en plejehjemsplads, men hvor der afventes udpegning af værge for disse borgere af Statsamtet. Forebyggelse og Visitation vurderer, at der er et stort behov for opretholdelse af de 6 midlertidige plejehjemspladser, ellers vil udgiften til ventedagsbetaling stige yderligere, idet mange af disse borgere ikke kan udskrives til eget hjem og dermed bliver visiteret til en plejehjemsplads. Prisen på ventedagsbetaling er kr. pr. dag (i 2013-priser). Ældrerådet har på mødet den 10. februar 2014 behandlet punktet status på plejehjemspladser.

6 Socialudvalget Mødedato Side 6 Rådet har følgende høringssvar: Ældrerådet anbefaler centrets indstilling, og anmoder udvalget om at have skarpt fokus på udviklingen af behovet for plejehjemspladser. Økonomi/Personaleforhold Den midlertidige åbning af de seks pladser pr. 15. oktober 2013 blev finansieret af frigivelse af indefrosne midler med 1,071 mio. kr. Såfremt de seks midlertidige pladser skal forlænges fra 15. april december 2014 vil det koste 1,537 mio. kr. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Omsorg og Ældre og Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at de 6 midlertidige pladser forlænges fra 15. april 2014 til 31. december at udgiften på 1,537 mio. kr. finansieres af ventedagsbetalingen på det ikke rammestyrede område på budgetområde 410 og tilføres det rammestyrede område på at der udarbejdes driftsønske til budget på permanent åbning af 6 plejehjemspladser. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Indstillingerne godkendt.

7 Socialudvalget Mødedato Side Projekt virtuel holdtræning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/22622 Socialudvalget Bilag 1: Business Case Bilag 2: Høringssvar fra Ældrerådet Indledning/Baggrund Befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune indeholder frem mod 2020 store forskydninger i alderssammensætningen. Der bliver flere ældre samtidig med, at der bliver færre i den arbejdsdygtige alder. Der er behov for at finde nye måder, hvorpå kommunen kan understøtte, at borgerne vedligeholder sine færdigheder/ressourcer, så behovet for kommunale ydelser udskydes eller reduceres. Derudover er der behov for at gentænke den måde kommunen leverer forskellige ydelser til borgerne. På baggrund af ovenstående foreslår Center for Omsorg og Ældre, at igangsætte projekt virtuel holdtræning. Projektet udspringer af et tidligere afholdt borgermøde om velfærdsteknologi. På borgermødet fik deltagerne mulighed for at stemme om hvilke teknologier, der var mest relevante, at kommunen afprøvede. Teknologien som benyttes i projekt virtuel holdtræning er en af de teknologier, som fik flest stemmer af deltagerne i forbindelse med den afsluttende afstemning. Inge Birch, Souschef i Forebyggelse og Visitation, deltager under punktet. Retsgrundlag Serviceloven 86 (LBK nr.1093) Relation til vision og tværgående politikker Projektet er relateret til Helsingør Kommunens Vision 2020, især kommunens kendetegn Tidlig Indsats. Endvidere skal projektet ses i sammenhæng med Helsingør Kommunens Ældrepolitik , især fokusområdet Vedligeholde egne ressourcer. Sagsfremstilling 1. Projektets formål og mål Formålet med projektet er at forebygge borgernes funktionstab og således udskyde borgernes behov for personlig og praktisk hjælp. I projektet tilbydes udvalgte borgere virtuel holdtræning med henblik på at sikre, at borgerne styrker deres mobilitet. Dvs. at borgerne træner i eget hjem via en skærm, hvor de kan se terapeuten og de andre deltagere. Projektet har således også en social dimension og kan medvirke til at bryde social isolation, idet deltagerne har mulighed for at se og snakke med hinanden både før, under og efter træningen. Endvidere er formålet, at Center for Omsorg og Ældre får erfaringer med at levere ydelser via videokonference/virtuelle teknologier. Målet med projektet er, at minimum 20 borgere har gennemført et træningsforløb på et virtuelt træningshold. Efter afslutningen af projektet udarbejdes en evaluering af projektet, herunder en vurdering af, hvorvidt det er meningsfuldt at anvende teknologien i en større skala og evt. på andre områder.

8 Socialudvalget Mødedato Side 8 Projektet har således 3 ben, idet der er tale om en 1) tidlig indsats, 2) afprøvning af ny teknologi hos hjemmeboende borgere 3) bryde social isolation/ensomhed. 2. Projektets succeskriterier 75 % af borgerne har forbedret deres fysiske formåen ved slutbesøget. 75 % af borgerne oplever, at de er blevet mere motiverede for at træne ved slutbesøget. I gennemførselsfasen kan 90 % af borgerne finde ud af at anvende teknologien. Ved slutbesøget oplever 50 % af borgerne, at den virtuelle holdtræning har medvirket til at øge deres livskvalitet. 50 % af borgerne har et motionsnetværk tre måneder efter, at de har afsluttet den virtuelle holdtræning eller træner tre måneder efter at de har afsluttet den virtuelle holdtræning. 50 % af borgerne har bevaret deres fysiske formåen 6 måneder efter slutbesøget. Procentsatserne i det ovenstående baseres på de borgere, som gennemfører hele træningsforløbet. 3. Målgruppe Projektdeltagere tænkes fortrinsvis udsøgt blandt borgere i Helsingør Kommune, der tilbydes de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg i hjemmet, og hvor der, som en del af tidlig opsporing af fysisk funktionsnedsættelse, tilbydes rejse-sætte-sig test ved alle besøg. Alternativ kan borger opspores ved visitationsbesøg, hvor der opspores en funktionsnedsættelse hos borgeren. Ambitionen er at den virtuelle træning medfører, at borgeren efter forløbets ophør motiveres til fortsat træning enten på egen hånd eller sammen med andre. Målgruppen for projektet er også kronikere, fx borgere med KOL eller type 2 diabetes, som vil profitere af træning. Derfor vil der i projektet også gennemføres et eller flere hold med borgere fra forløbsprogrammerne eller lignende, hvis det er muligt at rekruttere deltagere. 4. Tidsplan for projektet Medio februar 2014 primo april 2014: Planlægnings- og opstartsfase. Udarbejdelse af detaljeret projektbeskrivelse og rekruttering af deltagere til det første træningshold. Primo april 2014 ultimo marts 2015: Der gennemføres 4 træningshold af 8-12 ugers varighed. Undervejs tester terapeuten borgernes funktionsniveau. Primo april 2015 ultimo september 2015: Terapeuten gennemfører opfølgende besøg og tests med borgere, som har deltaget på de to sidste træningshold. Oktober november 2015: Opsamlingsfase, herunder udarbejdelse af samlet evaluering. December 2015: Evalueringen fremlægges for Socialudvalget. 5. Projektorganisering Projektejer: Centerchef Helene B. Rasmussen Projektleder: Udviklingskonsulent i Center for Omsorg og Ældre 5.1. Projektgruppe Terapeut Line Brunvald, Plejehjemmet Montebello Visitator Ingrid Olesen, Forebyggelse og Visitation Plejehjemsleder Rie Luxhøi, Plejehjemmet Montebello

9 Socialudvalget Mødedato Side 9 Souschef Inge Birch, Forebyggelse og Visitation PDA ansvarlig Rasmus Møller, Stab Projektet er forankret i Center for Omsorg og Ældres stab. Selve træningen varetages af en terapeut fra Plejehjemmet Montebello, som har stor erfaring med genoptræning og vedligeholdende træning. Se vedlagte business case (bilag 1) for en nærmere beskrivelse af projektet. Økonomi/Personaleforhold Ressourceforbrug I forbindelse med Finanslovsaftalen i 2010 blev der afsat midler til at styrke kvaliteten i ældreplejen. Helsingør Kommune har i budget 2014 reserveret kr. af disse midler til velfærdsteknologi. I projektet skal der bruges midler til indkøb af teknologi (hardware/software), internetforbindelse og træningsredskaber. Derudover skal der afsættes midler til aflønning af terapeuten, som skal varetage træningen og teste borgernes funktionsniveau. Projektledelsen og den tekniske opsætning og support varetages primært af nuværende medarbejdere i Center for Omsorg og Ældres stab. Forebyggelse og Visitation dækker selv udgifter til klæde-på-møder for medarbejderne. Nedenstående giver et overblik over, hvilke udgifter der er i projektet Udgifter til teknologi (hardware + software), internet og træningsredskaber: Telemedicin (10 licenser + sign on + drift +vedligehold) kr. Internetforbindelse (dongles + dataforbrug) Borgerterminaler (8 x5750,44 kr. ex. moms) Udgifter til ekstra processor Terapeutterminal +ophængningsskinne Mikrofon, højtalere og webcams (ex moms) Træningsudstyr/redskaber (bolde, elastikker, vægte mm.) I alt kr. Udgifter til aflønning af terapeut: Opstartsmøder (1) (30 (2) møder x 3 timer x 259 kr.) kr. kr. Træning (4 forløb x 12 uger x 2 timer x 259 kr.) Midtvejsbesøg (30 borgere x 2 timer x 259 kr.) Slutbesøg (25 borgere x 2,5 time x 259 kr.) Terapeut - borgersupport (30 borgere x 2 timer x 259 kr.) Opfølgningsmøder (2 møder x 2 timer x 25 borg. x 259 kr.) Projektarbejde (3) (90 timer x 259 kr.) Forberedelse/doku (4) (3 timer x 12 uger x 4 forløb x 259 kr.) I alt kr. Samlede udgifter til projektet ( kr kr.) kr. (1) Der er beregnet udgifter til opstartsmøder og midtvejsmøder med 30 borgere, da det må forventes, at der er nogle borgere, der af forskellige årsager vælger at stoppe forløbet undervejs - eller hvor der er nogle særlige omstændigheder (såsom indretning af bolig), der umuliggør den virtuelle holdtræning. (2) Den afsatte tid til terapeutens møder med borgerne undervejs i forløbet er inklusiv transporttid og den efterfølgende dokumentation. (3) Dette punkt dækker over terapeutens deltagelse i projektgruppemøder, den afsluttende evaluering/dokumentation, terapeutens oplæring i teknologien, deltagelse i udarbejdelse af pjece til borgerne samt erfaringsudveksling med andre kommuner. (4) Dette punkt dækker over udarbejdelse af holdtræningsprogrammer, forberedelse inden og dokumentation af

10 Socialudvalget Mødedato Side 10 hver holdtræning samt sparring med kollegaer Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Omsorg og Ældre indstiller, at Socialudvalget igangsætter projekt virtuel holdtræning, herunder beslutter at anvende kr. af de reserverede midler fra puljen til bedre ældrepleje til projektet. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Indstillingen godkendt.

11 Socialudvalget Mødedato Side Overførsel af flextrafik fra Center for Borgerservice, IT og Digitalisering til Omsorg og Ældre Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1674 Socialudvalget Kvalitetsstandard flextrafik pdf Høringssvar fra Ældrerådet - Dagsordenpunkt: Overførsel af flextrafik fra Center for Borgerservice, IT og Digitalisering til Omsorg og Ældre Høringssvar - Visitationen af flextrafikken for handicappede.docx Indledning/Baggrund Handicappede borgere i Helsingør Kommune har mulighed for at blive bevilliget individuel handicapkørsel. Som det er i dag, er det Borgerservice, der giver bevillingen til borgeren. Imidlertid vil Forebyggelse & Visitation i en forsøgsperiode gerne kunne give bevillingen til den individuelle handicapkørsel. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Forebyggelse & Visitation og Borgerservice er blevet enige om, at de gerne vil indgå i en forsøgsordning på et halvt år, hvor Forebyggelse & Visitation bevilliger den individuelle handicapkørsel, og ikke Borgerservice, som det er i dag. Baggrunden for forsøgsordningen er, at Forebyggelse og Visitation i forvejen visiterer til hjælpemidler, som kan være medvirkende til en bevilling til flextrafik. Det giver derfor mening at samle visitation til både hjælpemidler og flextrafik et sted. Som det er i dag, kontakter Borgerservice Forebyggelse og Visitation, hvis de er i tvivl om borgerens behov for hjælpemidler, inden de bevilger flextrafik. Budgettet ligger i Teknik og Miljø, som også har al anden offentlig transport. Handicapkørsel gives til fritidsformål, som eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Der er mulighed for 104 årlige enkeltture. Når en bruger er godkendt til individuel handicapkørsel, er brugeren selv ansvarlig for al kommunikation med Movia. Ydelsen er beskrevet i vedhæftede kvalitetsstandard. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

12 Socialudvalget Mødedato Side 12 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Omsorg og Ældre indstiller, 1. at det godkendes, at Forebyggelse & Visitation, i en forsøgsperiode på et halvt år, overtager bevillingen til individuel handicapkørsel. 2. at kvalitetsstandard om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede godkendes. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Indstillingerne godkendt.

13 Socialudvalget Mødedato Side KMD Care - afslutning på afklaringsfasen - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/22978 Socialudvalget Indledning/Baggrund Der er i 2013 gennemført et offentligt EU-udbud af et samlet IT-system til understøttelse af en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum indenfor omsorgs-, sundheds- og træningsområdet. IT-systemet skal dække sagsbehandling, boligstyring, forebyggende hjemmebesøg, håndtering af forløb, faglig dokumentation, medicinhåndtering, intern kommunikation og ekstern sundhedsfaglig kommunikation med tværsektorielle samarbejdspartnere. Udbuddet endte med, at Helsingør Kommune har indgået kontrakt 30. november 2013 med KMD om implementering af KMD Care. Afklaringsfasen, som er afsluttet 3. februar 2014, har haft til formål at opnå enighed om præciseringer og suppleringer til kravspecifikationen og bilag inkl. tidsplan. Retsgrundlag Udbuddet er gennemført som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september Relation til vision og tværgående politikker Implementering af et nyt omsorgs-, sundheds- og træningssystem relaterer sig til visionen vedr. Tidlig indsats. Sagsfremstilling Tidsplanen for implementeringsprocessen af KMD Care indeholder afklaringsfase, implementeringsfase og forventet drift fra 19. maj Dette er en meget snæver tidsplan med et stort ressourcetræk over kort tid og umiddelbart inden sommerferien. Resultatet af afklaringsfasen viser, at der er elementer, der bør vurderes i forhold til den planlagte tidsplan. Der er foretaget en risikovurdering, og der er fremkommet flere kritiske elementer, som påvirker tidsplanen. Det har hele tiden været Helsingør Kommunes hensigt, at KMD Care først skulle tages i anvendelse, når medicinoplysninger i KMD Care byggede på data fra Fælles Medicin Kort (FMK). Dette for at sikre den rette medicin til den rette borger, og for at sikre de rette arbejdsgange fra starten. I det nuværende system, VITAE SUITE, hentes medicinoplysninger fra den Personlige Medicin profil (PEM) via receptserveren, og i FMK hentes ordinationerne direkte fra FMK på tværs af sektorer. Der registreres derved næsten ingen medicin manuelt, og der er derved lav risiko for fejlindtastning af medicin. Ligeledes har det også hele tiden været hensigten, at det var ét samlet system på tværs af omsorgs-, sundheds- og træningsområdet, som skulle implementeres samtidig, således at Helsingør Kommune havde én samlet implementering med de rette arbejdsgange fra begyndelsen og med mulighed for videndeling og genbrug af data på tværs af systemet. Dette indebærer, at funktioner fra kravspecifikationen i både omsorgs- og træningssystemet skal være klare samtidig.

14 Socialudvalget Mødedato Side 14 Endelig har der i tilbuddet fra KMD indgået en ny mobil løsning, SmartCare, med off-line muligheder for dokumentation og ny og enkel brugergrænseflade. Denne nye mobile løsning skulle også være klar samtidig som resten af KMD Care, således at dokumentation for medarbejdere i borgerens eget hjem i Hjemmeplejen ville blive enklere og lettere. Ved afgivelse af tilbud og ved kontraktindgåelse har KMD vurderet, at de nye tiltag, bl.a. FMK, Forløb og Booking samt SmartCare ville være klare til implementering foråret 2014 og dermed til driftsstart 19. maj I afklaringsfasen er det dog fremkommet, at udviklingen af FMK har taget betydeligt flere udviklingsressourcer end KMD først havde forventet, og at hverken FMK, Forløb og Booking eller SmartCare er klare i foråret 2014, men først vil være klare til den version, som frigives i november Styregruppen har derfor besluttet at udsætte implementeringen af KMD Care til de nye tiltag er klare, da styregruppen ønsker én samlet implementering på tværs af enheder, og at medicinoplysningerne bygger på data fra FMK. Ved fastsættelse af ny driftsdato skal der tages hensyn til, at driften ikke kan klare, at medarbejdere skal gå fra til uddannelse i december måned eller i vinterferien, samt at uddannelsesforløbet er af en rimelig længde, således at alle medarbejdere kan nå at blive uddannet i brugen af KMD Care eller SmartCare. Den forventede driftsdato forventes derfor at blive primo marts Ved driftsdato primo marts 2015 vil medarbejderne efterfølgende kunne få god rutine i at anvende KMD Care inden sommerferien begynder. Økonomi/Personaleforhold Omsorg og Ældre har gennem flere år sparet op med henblik på anvendelse af midler i forbindelse med udbud. Udgifter til køb og implementering af IT-systemet med dertil hørende udgifter til drift af systemet, evt. køb af snitflader, arkivering fra det nuværende omsorgssystem, konvertering af data samt udgifter til den nuværende leverandør vil sammen med de ressourcemæssige konsekvenser med bl.a. vikardækning blive taget op i Socialudvalget på et senere tidspunkt, når der er overblik over alle forventede omkostninger, og evt. behov for tillægsbevilling vil blive forelagt der. Kommunikation/Høring Resultatet af afklaringsprocessen og den deraf udskudte driftsdato er kommunikeret ud i organisationen i Helsingør Kommune via Kilden og mail til ledergruppen i Omsorg og Ældre. Indstilling Center for Omsorg og Ældre indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Orientering foretaget.

15 Socialudvalget Mødedato Side Embedslægens tilsyn på plejehjemmene orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/24807 Socialudvalget Falkenberg prikskema 2013.pdf Falkenberg tilsynsrapport 2013.pdf Bøgehøjgård tilsynsrapport 2013.pdf Kristinehoej_prikskema_2013_endelig.pdf Kristinehoej_tilsynsrapport_2013_endelig.pdf Strandhøj prikskema 2013.pdf Strandhøj tilsynsrapport 2013.pdf Birkebo prikskema 2013.pdf Birkebo tilsynsrapport 2013.pdf Grønnehaven prikskema 2013.pdf Grønnehaven tilsynsrapport 2013.pdf Indledning/Baggrund Sundhedsstyrelsen, ved Embedslægen, gennemfører én gang årligt et uanmeldt tilsynsbesøg vedrørende sundhedsmæssige forhold på plejehjem. Embedslægen vurderer, om personalet er tilstrækkelig vejledt og instrueret til, at de kan gennemføre pleje og behandling forsvarligt. Tilsynet vurderer videre om medicinen håndteres på betryggende måde, om den sundhedsfaglige dokumentation er fyldestgørende, og om beboernes patientrettigheder tilgodeses. Der bliver set på samarbejdet med den øvrige sundhedssektor, og det undersøges om hygiejne, ernæring og aktivering er tilfredsstillende. Efter tilsynet udfærdiger Embedslægen en tilsynsrapport om de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmet, med eventuelle anbefalinger til forbedringer. Rapporten bliver sendt til plejehjemmene, så de hurtigst muligt kan rette op på eventuelle fejl og mangler. Bliver der ikke konstateret væsentlige fejl eller mangler ved de sundhedsmæssige forhold på plejehjemmet, kan Embedslægen beslutte, at tilsynsbesøg ikke gennemføres på vedkommende plejehjem det følgende år. Dette vil fremgå af tilsynsrapporten. Nu foreligger alle tilsynsrapporterne for 2013, og en samlet opgørelse præsenteres i nærværende udvalgssag. Retsgrundlag Pligten til at udføre tilsynet fremgår af Sundhedslovens paragraf 219, senest ændret med LBK 913 af 13. juni Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Plejehjemmene i Helsingør Kommune har klaret sig godt i de årlige tilsynsbesøg fra Embedslægen. Tre af de seks plejehjem, der havde tilsyn i 2013, har haft så få fejl, at de ikke skal have tilsyn før Embedslægen har gennemført tilsyn på plejehjemmene Strandhøj, Bøgehøjgård, Birkebo,

16 Socialudvalget Mødedato Side 16 Falkenberg, Kristinehøj og Grønnehaven. Plejehjemmet Montebello skulle ikke have tilsyn før 2014, da der ikke blev fundet fejl og mangler på plejehjemmet ved tilsynet i Der er udtaget i alt 21 stikprøver for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold i dokumentationen. På de tre plejehjem, Birkebo, Bøgehøjgård og Kristinehøj, blev der kun fundet enkelte fejl og mangler, uden risiko for patientsikkerheden. Næste tilsyn sker derfor først i På de tre andre plejehjem, der fik tilsyn i 2013 (Strandhøj, Falkenberg og Grønnehaven), blev der ved tilsynet fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden. Der var dog ikke tale om alvorlige fejl og mangler. Eksempelvis har Embedslægerne bemærket, at det ikke altid fremgår hvilke aftaler, der er indgået med de behandlende læger om kontrol og behandling af beboerens kroniske sygdomme. Desuden stiller Embedslægen krav om, at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser. Videre har tilsynet bedt om, at der foreligger dokumenteret tilbud om træning for de beboere, der har behov. Samt at virkningen af træningen bliver evalueret Embedslægerne har endvidere haft bemærkninger omkring medicinhåndtering. Eksempelvis, at ikke aktuel medicin er adskilt fra aktuel medicin, at der ikke findes medicinglas med lægeordineret medicin uden beboerens navn og dosis og at der ikke opbevares medicin med udløbet holdbarhed. På de tre plejehjem er der efterfølgende fulgt op på de mangler, der blev fundet ved tilsynene, og der er udarbejdet handleplaner. Plejehjemmene forholder sig altid til de enkelte punkter, embedslægen påpeger som mangler, og laver en indsats på de pågældende områder sammen med plejepersonalet. På alle plejehjemmene skal der være fortsat fokus på medicinhåndtering, og der vil løbende være efteruddannelse i medicinhåndtering. Tabel 1. Kontrolområder Fejl og mangler 2011 Fejl og mangler 2012 Fejl og mangler 2013 Sundhedsadministrative forhold Instrukser Sundhedsfaglige forhold Sygeplejefaglige optegnelser 5 4 Medicinhåndtering Patientrettigheder Sundhedsrelaterede forhold Hygiejne Ernæring 0 1 2

17 Socialudvalget Mødedato Side 17 Aktivitet og mobilitet *Tabellen angiver antal af plejehjem, hvor der er blevet konstateret fejl og mangler og hvilken type fejl og mangler der er tale om. Det skal bemærkes, at der kan være flere fejl og mangler på flere områder på det enkelte plejehjem. Et enkelt område skiller sig ud i tabellen. Det er patientrettigheder, hvor der er en markant stigning i antallet af fejl fra en fejl i 2012 til fem fejl i Manglen ligger i, at det ikke fremgår af de sygeplejefaglige optegnelser, at der er indhentet informeret samtykke til behandling og pleje. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Omsorg og Ældre indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Orientering foretaget.

18 Socialudvalget Mødedato Side Sundhedsfaglige tilsyn Helsingør Kommunes døgntilbud samt de private botilbud i Helsingør Kommune - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 12/28656 Socialudvalget Årsrapport Bosteder i Helsingør Kommune 2013 DOK pdf Indledning/Baggrund Den 23. juni 2009 besluttede Socialudvalget, at der skulle gennemføres sundhedsfaglige tilsyn på flere af Helsingør Kommunes døgntilbud samt de private botilbud i Helsingør Kommune. Årsrapporten for 2013 foreligger nu. Retsgrundlag Der er ikke krav i lovgivningen om at gennemføre sundhedsfaglige tilsyn på de sociale botilbud; men reglerne om de sundhedsfaglige tilsyn findes i: Sundhedsloven, Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13/07/2010, 219. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling De sociale tilbud i Helsingør Kommune har siden 2010 modtaget sundhedsfaglige tilsyn, idet man politisk har valgt at fokusere på kvaliteten af betingelserne for borgernes ophold på tilbuddene. De sundhedsfaglige tilsyn beskæftiger sig med: De sundhedsadministrative forhold, dvs. om der er instrukser for alle de områder, hvor Sundhedsstyrelsen stiller krav om, at der skal være det, samt om de er i overensstemmelse med retningslinjerne og vejledningerne. Sundhedsfaglige forhold, dvs. om alle de sygeplejefaglige problemområder er beskrevet i de enkelte beboeres sygeplejefaglige dokumentation, sker medicinhåndteringen korrekt, overholdes patientrettighederne ved at der er indhentet informeret samtykke til behandling og videregivelse af helbredsoplysninger. Sundhedsrelaterede forhold, dvs. er hygiejnen i orden ved at personalet følger anbefalingerne om ikke at bære ure og smykker på hænder og underarme, er der mulighed for at afspritte hænder, er der engangshåndklæder og engangshandsker til rådighed? Har alle beboere fået vurderet deres ernæringsbehov? Har alle beboere fået vurderet deres behov for aktivitet og mobilitet? Der har ikke været et tema i 2013 De sundhedsfaglige tilsyn gennemføres efter aftale med Psykiatri og Handicap alle som anmeldte tilsyn, idet Center for Psykiatri og Handicap vurderer, at læringsværdien er større for tilbuddene ved anmeldte frem for uanmeldte tilsynsbesøg. Det skal i øvrigt bemærkes, at Sundhedsstyrelsens vejledninger, instrukser m.m. gælder for alle botilbud, uanset om der er besluttet tilsyn eller ej. Et tilsyn er en kontrol af, om et tilbud efterlever reglerne.

19 Socialudvalget Mødedato Side 19 Center for Psykiatri og Handicap kan konstatere, at der samlet set er sket forbedringer på tilbuddene, idet 2 tilbud har fået højeste karakter, 4 tilbud næsthøjeste karakter og 3 tilbud tredjehøjeste karakter i 2013; ingen tilbud har fået de to laveste karakterer. Det er Center for Psykiatri og Handicaps vurdering, at udviklingen inden for det sundhedsfaglige område 2013 har været meget positiv. I Årsrapporten for 2013 giver Embedslægeinstitutionen udtryk for: Sammenlignet med sidste tilsyn var der sket væsentlige fremskridt på tre af de ni boeheder, hvor der i 2012 blev fundet alvorlige fejl og mangler med risiko for patientsikkerheden. Det blev konstateret, at der var ydet en stor indsats for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav. Nedenstående skema viser dels resultatet for 2013 og dels de tidligere års resultater. Resultat for 2013 Karakter Antal tilbud Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger 2 Tilsynet har fundet fejl og mangler som samlet kun indebærer meget 4 ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for 3 patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for 0 patientsikkerheden Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for 0 patientsikkerheden, og som har givet anledning til alvorlig kritik Resultat for 2012 Karakter Antal tilbud Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger 2 Tilsynet har fundet fejl og mangler som samlet kun indebærer meget 3 ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for 1 patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for 3 patientsikkerheden Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for 0 patientsikkerheden, og som har givet anledning til alvorlig kritik Resultat for 2011 Karakter Antal tilbud Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger 0 Tilsynet har fundet fejl og mangler som samlet kun indebærer meget 2 ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for 6 patientsikkerheden, men ikke alvorlige fejl og mangler Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for 1 patientsikkerheden Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for 0 patientsikkerheden, og som har givet anledning til alvorlig kritik Af Helsingør Kommunes tilbud har følgende fået sundhedsfagligt tilsyn i 2013: Bofællesskabet Petersborg, Botilbuddet Lindevang, Boligerne Anna Anchers Vej, Boligerne på Vinkeldams Vej (ungegruppen)

20 Socialudvalget Boligerne Kronborghus Kronborgsund Mødedato Side 20 Desuden har 3 private tilbud, nemlig Kollegiet Vinkelvej, Gefion og Domus samt Blå Kors fået tilsyn. På grund af Lov om Nyt Socialtilsyn, har Helsingør Kommune ikke længere tilsynsforpligtigelsen, og kan derfor heller ikke rejse krav om sundhedsfagligt tilsyn. I 2014 vil yderligere 2 af Helsingør Kommunes tilbud, nemlig Bofællesskabet Valhalla og Ældrefællesskabet modtage sundhedsfagligt tilsyn. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen forelægges efterfølgende til orientering i Handicaprådet og i Udsatterådet. Indstilling Center for Psykiatri og Handicap indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Orientering foretaget.

21 Socialudvalget Mødedato Side Fælleslegat for værdigt trængende - Årsrapport 2012 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/2407 Socialudvalget regnskab til underskrift - ny bestyrelse.pdf Indledning/Baggrund I denne sag forelægges årsrapporten for 2012 for Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune, til underskrift, hvorefter den skal godkendes af BDO Kommunernes revision. Årsrapporten for 2012 er udarbejdet af Danske Forvaltning. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Årsrapporten 2012 for Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune forelægges til underskrift af bestyrelsens medlemmer. Årsrapporten kommer i 2012 ud med et overskud på ,86 kr. før uddelinger. Der er i 2012 uddelt i alt kr. hvilket giver et endeligt resultat på ,14 kr. Regnskabspraksis er generelt uændret i forhold til tidligere år. Der er dog to mindre ændringer således at realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursreguleringer bliver ført over i den bundne egenkapital i 2012 regnskabet og renterne er ikke periodiserede i år Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at årsrapporten 2012 for Fonden vedrørende fælleslegat for værdigt trængende borgere i Helsingør Kommune, godkendes og underskrives. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Årsrapport 2012 godkendt og underskrevet.

22 Socialudvalget Mødedato Side 22

23 Socialudvalget Mødedato Side Sager til behandling på kommende møder i Socialudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26740 Socialudvalget Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Mødedato Plejehjem/daginstitution i Hornbæk Omsorg og Ældre Løbende Visitation på hjerneskadeområdet Psykiatri og Handicap Temamøde Borgerservice, IT og Digitalisering Spørgsmål fra Udsatterådet vedr. boliger Borgerservice, IT og Digitalisering Borgerservice, IT og Digitalisering Udmøntning af ældrepolitikker Handleplan 2014 Omsorg og Ældre Rådighedsbeløb psykiatri og handicapområdet Psykiatri og Handicap Teglværksgrunden Psykiatri og Handicap Kautionslån Borgerservice, IT og Digitalisering Fælleslegatet for værdigt trængende aftale fra danske forvaltning Økonomi og Styring Evaluering af praksisnær læring i ældreplejen Omsorg og Ældre Primo 2014 Magtanvendelse over for voksne orientering Psykiatri og Handicap/ Omsorg og Ældre/ Politik og Organisation Primo 2014 Borgerrådgiverens opgaver orientering Politik og Organisation Primo 2014 Temamøde Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap

24 Socialudvalget Mødedato Side 24 Vilkår og økonomi for unge med særlige behov på Kronborg Kollegiet Psykiatri og Handicap/ Borgerservice, IT og Digitalisering Hjemløsetælling - orientering Psykiatri og Handicap Boliganalyse for målgruppen yngre borgere med sindslidelser af varierende sværhedsgrad Psykiatri og Handicap Ydelsesbeskrivelse fra de sociale tilbud Psykiatri og Handicap Kvalitetsstandard for Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Psykiatri og Handicap Budget Økonomi og Styrring/ Psykiatri og Handicap/ Omsorg og Ældre/ Borgerservice, IT og Digitalisering Ankeafgørelser orientering Politik og Organisation / / Fællesmøder med Ældrerådet Omsorg og Ældre / Fælleslegatet Uddeling Borgerservice, IT og Digitalisering Ultimo 2014 Endelig evaluering af pårørende netværket Omsorg og Ældre Primo Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Egenbetaling for aktiviteter og ferieture for beboere på 107 og 108 tilbud orientering Kronborg Kollegiet samarbejdsaftalen mellem De Unge Almen Boligselskab/Unges Boligservice og Helsingør Kommune Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Indsatser for at forebygge indlæggelser Omsorg og Ældre Konkret udmøntning af besparelser på driften Økonomi og Styring/ Borgeservice, IT og Digitalisering/ Omsorg og Ældre/ Psykiatri og Handicap Bofællesskaber kvalitetsstandard Psykiatri og Handicap Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring

25 Socialudvalget Mødedato Side 25 Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Orientering foretaget.

26 Socialudvalget Mødedato Side Meddelelser/Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26736 Socialudvalget KL s sociale temamøde 2014 Sagsfremstilling KL s sociale temamøde den maj 2014 i Aalborg Kongres & Kultur Center Formålet med KL s sociale temamøde 2014 er at sætte fokus på de største udfordringer på social- og sundhedsområdet, som de nye og genvalgte kommunalpolitikere står over for de kommende fire år. Programmet for temamødet ligger i lige linje af KL s udspil "Det nære sundhedsvæsen" samt Invester før det sker. Det endelige program offentliggøres og der åbnes for tilmelding den 28. februar Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Udvalget ønsker at deltage i temamødet. Afrejse onsdag den 21. maj kl. ca fra Helsingør. Kaja sender yderligere information ud omkring sessions og tilmelding efter den 28. februar.

27 Socialudvalget Mødedato Side 27 Bilagsliste 3. Status på plejehjemspladser 1. Høringssvar fra Ældrerådet.pdf (14607/14) 4. Projekt virtuel holdtræning 1. Bilag 1: Business Case (13976/14) 2. Bilag 2: Høringssvar fra Ældrerådet (14329/14) 5. Overførsel af flextrafik fra Center for Borgerservice, IT og Digitalisering til Omsorg og Ældre 1. Kvalitetsstandard flextrafik pdf (8290/14) 2. Høringssvar fra Ældrerådet - Dagsordenpunkt: Overførsel af flextrafik fra Center for Borgerservice, IT og Digitalisering til Omsorg og Ældre Høringssvar - Visitationen af flextrafikken for handicappede.docx (15543/14) 7. Embedslægens tilsyn på plejehjemmene orientering 1. Falkenberg prikskema 2013.pdf (7592/14) 2. Falkenberg tilsynsrapport 2013.pdf (7591/14) 3. Bøgehøjgård tilsynsrapport 2013.pdf (7590/14) 4. Kristinehoej_prikskema_2013_endelig.pdf (116076/13) 5. Kristinehoej_tilsynsrapport_2013_endelig.pdf (116074/13) 6. Strandhøj prikskema 2013.pdf (115856/13) 7. Strandhøj tilsynsrapport 2013.pdf (115852/13) 8. Birkebo prikskema 2013.pdf (115850/13) 9. Birkebo tilsynsrapport 2013.pdf (115848/13) 10. Grønnehaven prikskema 2013.pdf (115847/13) 11. Grønnehaven tilsynsrapport 2013.pdf (115846/13) 8. Sundhedsfaglige tilsyn Helsingør Kommunes døgntilbud samt de private botilbud i Helsingør Kommune - orientering 1. Årsrapport Bosteder i Helsingør Kommune 2013 DOK pdf (12432/14) 9. Fælleslegat for værdigt trængende - Årsrapport regnskab til underskrift - ny bestyrelse.pdf (10569/14) 11. Meddelelser/Eventuelt 1. KL s sociale temamøde 2014 (12048/14)

28 Bilag: 3.1. Høringssvar fra Ældrerådet.pdf Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 18. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14607/14

29 Status på plejehjemspladser Ældrerådet anbefaler centrets indstilling, og anmoder udvalget om at have skarpt fokus på udviklingen af behovet for plejehjemspladser.

30 Bilag: 4.1. Bilag 1: Business Case Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 18. februar Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13976/14

31 Business case Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Projekttitel Virtuel holdtræning Befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune indeholder frem mod 2020 store forskydninger i alderssammensætningen. Der bliver flere ældre samtidig med, at der bliver færre i den arbejdsdygtige alder. Udgifterne på ældreområdet er i kraftig vækst. Baggrund Der er en del ældre, som af forskellige grunde ikke benytter sig af kommunale eller andre træningstilbud og som ikke er fysisk aktive i dagligdagen. Der er en klar sammenhæng mellem at være fysisk aktiv og klare sig selv. Muskelstyrke og konditionsevne falder med alderen, men hvis man er fysisk aktiv kan man bevare en stor del af ens funktionsniveau. Man kan tillige opnå forbedring i funktionsniveau ved at træne målbevidst også selv om man først går i gang i en sen alder. Der er et behov for at udskyde borgernes/brugernes behov for kompenserende hjælp og på den måde bremse udgifterne på ældreområdet i de kommende år. Derudover er det relevant, at kommunen gør sig nogle erfaringer med at afprøve virtuelle teknologier i praksis, som kan understøtte en fremtidig implementering af teknologiske løsninger hos hjemmeboende borgere. I projektet tilbydes udvalgte borgere virtuel holdtræning med henblik på at sikre, at borgerne deres mobilitet. Træningen varetages af en terapeut fra plejehjemmet Montebello, som også udarbejdet træningsprogrammerne. Ideen Projektet har også en social dimension og skal medvirke til at bryde social isolation. Deltagerne har mulighed for at se og snakke med hinanden både før, under og efter træningen. Projektet har således 3 ben, idet der er tale om en 1) tidlig indsats, 2) bryde social isolation/ensomhed 3) afprøvning af ny teknologi på ældreområdet. Virtuel holdtræning er desuden en af de teknologier, som fik relativt mange stemmer ved det borgermøde om velfærdsteknologi, som blev afholdt i februar 2011, hvor deltagerne fik mulighed for at tilkendegive, hvilke teknologier de fandt mest relevante at afprøve.

32 I projektets gennemførelsesfase oprettes der fire virtuelle træningshold, som er spredt ud over et år. Hvert hold træner 2 gange om ugen i minimum 8 og maksimum 12 uger. Ideen er, at der på hvert hold skal være op til 8 deltagere. Medarbejdere i Forebyggelse og Visitation udvælger løbende borgere, som orienteres om muligheden for at deltage i projektet. Dog er det arbejdsgruppen, der har ansvaret for at finde borgere til det første hold, som forventeligt starter inden sommeren I projektet vil der også gennemføres et eller flere hold med kronikere, hvis det er muligt at rekruttere deltagere fra denne målgruppe. Træningen har primært til hensigt at sikre, at borgerne styrker deres mobilitet. Selve træningen vil primært bestå af styrketræning og konditionsfremmende træning. Indledningsvis afholder terapeuten et opstartsmøde med de visiterede borgere samtidigt med at it-udstyret installeres. På mødet gennemfører terapeuten en test af borgernes fysiske formåen (Senior Fitness Test), som fungerer som en startmåling. Derudover introducerer terapeuten borgerne til teknologien og informerer dem om, hvilken betydning træning har for vedligeholdelsen af funktionsniveauet. Hvis nødvendigt udleverer terapeuten relevante træningsredskaber (fx elastikker og lign.) Ca. midtvejs i forløbet afholder terapeuten et midtvejsmøde med borgerne, som fungerer som en opfølgning på forløbet. På mødet tester terapeuten borgernes funktionsniveau og sammenligner det med resultatet af testen, der blev udført ved opstartsmødet. Erfaringen er, at test ofte fungerer som en motiverende faktor, hvis borgerne kan se, at træningen har haft en effekt. I forbindelse med at den virtuelle træning ophører, tager terapeuten på et slutbesøg hos borgeren. Ved slutbesøget gennemfører terapeuten den samme test, som der blev gennemført ved opstartsmødet og midtvejsmødet. Formålet med testen er at vurdere effekten af træningen på borgernes fysiske formåen. På mødet informerer terapeuten borgerne om mulighederne for træning med henblik på at understøtte, at borgeren fortsætter et træningsforløb. Eksempelvis kan der indgås aftaler med plejehjemmene eller Hamlet om selvtræningshold. Eller terapeuten kan understøtte den efterfølgende træning ved at informere om muligheden for holdtræning via Skype etc. Henholdsvis 3 og 6 måneder efter slutbesøget afholder terapeuten et opfølgende møde med borgerne, hvor terapeuten atter tester borgerne. Formålet med disse møder er, at følge op på effekten af træning og fortsat motivere borgerne til at træne. Mange undersøgelser peger på, at borgere ofte stopper med at træne, når et forløb slutter. Derfor kan de planlagte opfølgende besøg, hvor borgerne også testes bidrage til at motivere borgeren med fortsat at træne.

33 Projektet understøtter følgende punkter fra Helsingør Kommunes vision og strategi: Tidlig indsats, OÆ-aktiverende pleje, OÆ-Forebyggende indsats. Effekt De væsentligste effekter af ideen er at forebygge borgernes funktionstab og således udskyde borgernes behov for hjælp. Projektet kan medvirke til at motivere borgerne til at træne og medvirke til at øge borgernes livskvalitet. M Målgruppen for projektet er: Borgere med nedsat styrke, hvor det har indflydelse på deres daglige aktivitetsniveau. Borgere, hvor der vurderes at være en risiko for tab af fysisk funktionsniveau. Borgere, som afslår en tilbudt træningsindsats efter 86 i Serviceloven. Borgere, som mangler et skub for at komme i gang med at træne. Kronikere, som takker nej til andre træningstilbud. I forbindelse med udvælgelse af borgere skal der tages højde for følgende: Interessenter At borgerne har et fysisk funktionsniveau til at kunne bevæge sig på og omkring en stol uden faldrisiko At det er realistisk, at borgeren kan lære at betjene den teknologiske løsning At borgeren er i stand til at modtage og omsætte en verbal og visuel instruks (fx spejle de bevægelser som terapeuten laver) At borgeren er bosat i et område, hvor der er mulighed for stabil internetforbindelse (4G dækning eller lignende) Det er nødvendigt med et samarbejde mellem terapeuten, visitatorer, og den person, der varetager den tekniske support og opsætter teknologien i borgerens hjem. Derudover er det vigtigt, at ledelsen på Montebello samt Forebyggelse og Visitation, Hamlet, Oasen og plejehjemslederne på de øvrige plejehjem støtter op om projektet.

34 Opmærksomhedspunkter For få borgere ønsker at deltage. Forholdsregel: Fokus på formidling til og kommunikationen med borgeren om projektet. Borgerne har svært ved at benytte teknologien. Forholdsregel: Sikre at borgerne får en grundig indføring i, hvordan de skal bruge teknologien ved opstartsmødet. Sørge for at borgere har mulighed for at få support. Terapeuten oplever problemer med det tekniske udstyr. Forholdsregel: Sikre at terapeuten har mulighed for at få support. Brugerne har indvilget i at deltage, men udebliver fra de virtuelle holdtræningsseancer. Forholdsregel: Fokus på at indgå i en dialog med borgeren på opstartsmødet om betydningen af at deltage i holdtræningen (del af et større fællesskab). Terapeuten siger op, går på barsel eller tager anden form for orlov. Forholdsregel: Sørg for at der er mere end en person, der bliver oplært i teknologien og som kender til projektet, så vedkommende kan springe til, hvis det bliver nødvendigt. Medarbejderne i Forebyggelse og Visitation bakker ikke op om projektet. Forholdsregel: Medarbejderne informeres tidligt og grundigt om projektet. Der udarbejdes en spørgeguide, som medarbejderne kan bruge i forhold til visitationen af borgere til projektet. Derudover udarbejdes der en arbejdsgangsbeskrivelse, så medarbejderne kan få overblik over, hvilke arbejdsgange der er i forbindelse med visitation af borgere til projektet. At teknologien/netforbindelsen ikke fungerer. Forholdsregel: Undersøg markedet grundigt, herunder andre kommuners erfaringer. Sørg for at investere i en teknologi, som ikke kræver en meget stærk netforbindelse. Teknologi, som kan bruges til virtuel holdtræning (Hardware, software, netforbindelser, support), medarbejdernes tid Investering Projektet er ikke et decideret besparelsesprojekt, idet et af formålene med projektet er, at Center for Omsorg og Ældre gør sig nogle erfaringer med at afprøve nye teknologier og kommunikationsformer hos brugerne.

Business case. Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen

Business case. Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Business case Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Projekttitel Virtuel holdtræning Befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune indeholder frem mod 2020 store forskydninger i alderssammensætningen.

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 18. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:57 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på Plejehjemmet Kristinehøj kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 05. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 8:30 Mødested: Bemyndiget Bemærkninger: Høring gennemført uden fysisk møde Medlemmer:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-31/1/ Reference MAT T 7222 7454 E seost@sst.dk Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Egedal Kommune 2012 Tilsynene i Egedal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rødovre Kommune 2011 Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard (O) Duygu

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Vesthimmerland Kommune 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-10/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Vesthimmerland Kommune Sundhedsstyrelsen har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den 24. februar 2011 J.nr. 4-17-252/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 9. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Nordfyns Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50 Fax 72

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 08. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn. J. nr.: /5 P nr.: Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse

Tilsynsrapport Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn. J. nr.: /5 P nr.: Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse J. nr.: 4-17-60/5 P nr.: 1013133855 Tilsynsrapport 2010 Plejehjemmet Søndersø Opfølgende tilsyn Adresse: Studekrogen 1, 3500 Værløse Kommune: Furesø Leder: Helle Fobian Thomsen Dato for tilsynet: 2. december

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Halsnæs Kommune 26. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-36/1/ Reference HELN T 7222 7480 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Halsnæs Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Silkeborg Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1569/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Silkeborg Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune

Dato: 6. maj 2014. J.nr. 5-2210-44/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Bornholms Regionskommune Dato: 6. maj 2014 J.nr. 5-2210-44/1 s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 2013 Tilsynene i Bornholms Regionskommune har gennemført i alt 5 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Dato: 10. februar J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Furesø Kommune

Dato: 10. februar J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Furesø Kommune Dato: 10. februar 2014 J.nr. 5-2210-34/1 s tilsyn med plejehjem i Furesø Kommune 2013 Tilsynene i Furesø Kommune har gennemført i alt tre tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-236/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Allerød

Læs mere

Sundhedsfagligt uanmeldt tilsyn på Bøgelunden. Anmodning om tids- og handleplan.

Sundhedsfagligt uanmeldt tilsyn på Bøgelunden. Anmodning om tids- og handleplan. Bøgelunden Sophie Magdelenesvej 12 3460 Birkerød Att: Signe Tronier Psykiatri og Handicap Administration Stationsvej 36 3460 Birkerød psykiatrioghandicap@ruder sdal.dk www.rudersdal.dk Sundhedsfagligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-257/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Ishøj Kommune

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Allerød Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Allerød Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Allerød Kommune 25. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-30/1/ Reference MAT T +4572227496 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Allerød Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Haderslev Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Haderslev Kommune 26. marts 2013 J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Haderslev Kommune 2012 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: sesyd@sst.dk Tilsynene i Haderslev

Læs mere

Dagsorden Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Dagsorden Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Dagsorden Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Gitte

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2012

Opfølgende tilsynsrapport 2012 J. nr.: 5-2211-233/1 SST-id: PHJSYN-00003417 P-nr.: 1003352707 Opfølgende tilsynsrapport 2012 Områdecenter Søhusparken Adresse: Søhusvej 8, 8400 Ebeltoft Kommune: Syddjurs Leder: Centerchef Lis Kjems,

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010.

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010. Årsrapport Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010 5700 Svendborg Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 18 uanmeldte tilsynsbesøg på Tlf.

Læs mere

Handleplan vedrørende Ålbæk Plejeboliger

Handleplan vedrørende Ålbæk Plejeboliger Handleplan vedrørende Ålbæk Plejeboliger Handleplan for Ålbæk Plejeboliger,, d. 18.11.2013 D. 10. januar 2014 revidering markeret med rødt Foranlediget af Socialudvalgets ønske om opfølgning jf. SOU mødet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune j. nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Sønderborg Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune. Den 3. juli 2012 j.nr //MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Halsnæs Kommune. Den 3. juli 2012 j.nr //MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-36//MAT Embedslægerne Hovedstaden s tilsyn med plejehjem i Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Ældrecenter Lergården. Adresse: Lergård 88-98, 6200 Aabenraa. Kommune: Aabenraa. Leder: Birte Rasmussen.

Tilsynsrapport 2012. Ældrecenter Lergården. Adresse: Lergård 88-98, 6200 Aabenraa. Kommune: Aabenraa. Leder: Birte Rasmussen. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-343/1 Ældrecenter Lergården Adresse: Lergård 88-98, 6200 Aabenraa Kommune: Aabenraa Leder: Birte Rasmussen Telefon: 73768144 E-post: bras@aabenraa.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. juli 2012 J.nr. 5-2210-12/1 Embedslægerne Nordjylland Nytorv 7, 2 9000 Aalborg Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Rebild Kommune 2011

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Åbenrå Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Åbenrå Kommune har gennemført

Læs mere

EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED PLEJEHJEM 2006

EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED PLEJEHJEM 2006 Greve Kommune EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED PLEJEHJEM 2006 j.nr. / Embedslægeinstitutionen har i 2006 ført tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på plejehjem, plejecentre m.v., i det følgende benævnt

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Midgården

Tilsynsrapport 2011 Midgården Tilsynsrapport 2011 Midgården Opfølgende tilsyn Den 19. december 2011 j.nr. 4-1214-22/1 ALW/mat Embedslægerne Hovedstaden Borups alle 174, 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rudersdal Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rudersdal Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rudersdal Kommune 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-40/1/ Reference HELN T 7222 7450 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Rudersdal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Holmegårdsparken Adresse: Ordrupvej 30, 2920 Charlottenlund Kommune: Gentofte Leder: Direktør Connie Engelund Telefon: 39 45 18 00 / 30 62 76 70 E-post: ce@holmegaardsparken.dk

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 4. juli 2012 J.nr. 5-2210-44/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, blok D- E 2400 København NV s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune Tlf. 72227450 Fax72227420 Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN. Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Krarup.

Tilsynsrapport 2012 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN. Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Krarup. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-306/1 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg Kommune: Sønderborg Leder: Marianne Krarup Telefon: 88725050 E-post: mkrr@sonderborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederiksberg Kommune. 29. juni 2012 J.nr /1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederiksberg Kommune. 29. juni 2012 J.nr /1. Embedslægerne Hovedstaden 29. juni 2012 J.nr. 5-2210-43/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, blok D- E 2400 København NV s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72227450 Fax72227420 Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Frederiksberg Kommune

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Lemvig Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Lemvig Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Lemvig Kommune 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1571/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Lemvig Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Marlene Harpsøe (O) Deltagere:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ringsted Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen: Embedslægerne Sjælland Adresse: Rolighed 7, 4180 Sorø Kontakt: Tlf. 72227910 - Fax 22727446 E-mail: sjl@sst.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Dato: 12. marts J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Gentofte Kommune

Dato: 12. marts J.nr /1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Gentofte Kommune Dato: 12. marts 2014 J.nr. 5-2210-49/1 s tilsyn med plejehjem i Gentofte Kommune 2013 Tilsynene i Gentofte Kommune har gennemført i alt syv tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Christinehaven. J. nr.: 3-17-94/4 P nr.:1013061722. Adresse: Christinedalsvej 22, Svendborg. Kommune: Svendborg

Tilsynsrapport 2010. Christinehaven. J. nr.: 3-17-94/4 P nr.:1013061722. Adresse: Christinedalsvej 22, Svendborg. Kommune: Svendborg J. nr.: 3-17-94/4 P nr.:1013061722 Tilsynsrapport 2010 Christinehaven Adresse: Christinedalsvej 22, Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Sektionsleder Lisbeth Kyndbøl Dato for tilsynet: 27. august 2010

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejehjemmet Grønnegården. Adresse: Langrode 11, 6200 Aabenraa. Kommune: Aabenraa. Leder: Conny Andersen.

Tilsynsrapport 2013. Plejehjemmet Grønnegården. Adresse: Langrode 11, 6200 Aabenraa. Kommune: Aabenraa. Leder: Conny Andersen. Tilsynsrapport 2013 4.. juni 201 J. nr. 5-2211-519/1 Plejehjemmet Grønnegården Adresse: Langrode 11, 6200 Aabenraa Kommune: Aabenraa Leder: Conny Andersen Telefon: 73768660 E-post: ca@aabenraa.dk Dato

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune 2008 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark Sorsigvej 35 6760 Ribe Tlf.: 7222 7950 Fax: 7222 7440 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig BAKKEGÅRDEN OMSORGSCENTER Adresse: Bakkegården 1, 4534 Hørve Kommune: Odsherred Leder: Centerleder Stine Tougaard Telefon: 59665347 / 29135615 E-post: stith@odsherred.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Horsens Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Horsens Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1572/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Horsens Kommune 2012 Tilsynene i Horsens Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Struer Kommune 12. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1570/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Struer Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-244/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Klintholm Havn Centret. J. nr.: P nr.: Sildemarken 2, Magleby, 4791 Borre. Dato for tilsynet: 30.6.2010.

Tilsynsrapport 2010. Klintholm Havn Centret. J. nr.: P nr.: Sildemarken 2, Magleby, 4791 Borre. Dato for tilsynet: 30.6.2010. J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2010 Klintholm Havn Centret Adresse: Kommune: Leder: Sildemarken 2, Magleby, 4791 Borre Vordingborg Helene Kvist Dato for tilsynet: 30.6.2010 Telefon: 55365236 E-post: Tilsynet

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Opfølgende tilsynsrapport 2016 Foreløbig Plejecentret Arresø - Afdeling Løvdalen Adresse: Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Kommune: Halsnæs Leder: Centerleder Tina Olsen Telefon: 47784000/21178819 E-post:

Læs mere

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune

Dato: 4. marts 2014. J.nr. 5-2210-33/1. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune Dato: 4. marts 2014 J.nr. 5-2210-33/1 s tilsyn med plejehjem i Frederikssund Kommune 2013 Tilsynene i Frederikssund Kommune har gennemført i alt to tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. /1-17-172/1 sif Tlf. 72227990 Fax 72227439 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post nord@sst.dk Thisted Kommune 2010 Tilsynene i Thisted Kommune har gennemført i alt otte tilsynsbesøg

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Strandby Skovbo Kollektivhuset Højvang Fovrfeld Gjesing Tarp Strandgården

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Tillægsdagsorden Socialudvalget

Tillægsdagsorden Socialudvalget Tillægsdagsorden Socialudvalget : Tirsdag den 15. august 2017 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Duygu A. Ngotho (A) Bente

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Åbrinken Adresse: Gl. Banevej 8, 7470 Karup J Kommune: Viborg Leder: Mette Bergkvist Telefon: 87 87 63 90 E-post: sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Dato for ordinært

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Rosenlunden. Adresse: Nørrebrogade 8, 7000 Fredericia. Kommune: Fredericia. Leder: Jeanette Ringner. Telefon: 72 10 66 91

Tilsynsrapport 2012. Rosenlunden. Adresse: Nørrebrogade 8, 7000 Fredericia. Kommune: Fredericia. Leder: Jeanette Ringner. Telefon: 72 10 66 91 Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-672/1 Rosenlunden Adresse: Nørrebrogade 8, 7000 Fredericia Kommune: Fredericia Leder: Jeanette Ringner Telefon: 72 10 66 91 E-post: jeanette.ringner@fredericia.dk Dato

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Plejecenter Knud Lavard Centret

Plejecenter Knud Lavard Centret Jr. nr.: 5-2211-1175/1 P-nr.: 1011938090 SST-id: PHJSYN-00002156 Tilsynsførende: Lizet Jorck Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 16. april 2012

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-680/1 P-nr.: 1007809278 SST-id: PHJSYN-00002384 Tilsynsførende: Kirsten Thornval Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup Tilsynsrapport 2011 Bofællesskabet Vinkeldamsvej 28. november 2011 J.nr. 4-27-153/6/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 Dir. tlf. E-post

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Himmelev Gl. Præstegård. J. nr.: P nr.: Sognevej 124, 4000 Roskilde. Susanne Palmblad. Dato for tilsynet: 28.7.

Tilsynsrapport 2010. Himmelev Gl. Præstegård. J. nr.: P nr.: Sognevej 124, 4000 Roskilde. Susanne Palmblad. Dato for tilsynet: 28.7. J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2010 Himmelev Gl. Præstegård Adresse: Kommune: Leder: Sognevej 124, 4000 Roskilde Roskilde Susanne Palmblad Dato for tilsynet: 28.7.2010 Telefon: 46315481 E-post: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Højstruphave. Adresse: Højstrupparken 81, 2665 Vallensbæk Strand. Kommune: Vallensbæk. Leder: Karin Hvidtfeldt Hansen

Tilsynsrapport 2012. Højstruphave. Adresse: Højstrupparken 81, 2665 Vallensbæk Strand. Kommune: Vallensbæk. Leder: Karin Hvidtfeldt Hansen Tilsynsrapport 2012 17. januar 2013 Sagsnr. 5-2211-634/1/ Reference KPE T +4572227450 E hvs@sst.dk Højstruphave Adresse: Højstrupparken 81, 2665 Vallensbæk Strand Kommune: Vallensbæk Leder: Karin Hvidtfeldt

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 5-2211-1852/1 P-nr.: 1003057914 SST-id: PHJSYN-00003044 Tilsynsførende: Ulla Birgit Paludan Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 20.

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Dronning Ingrids Hjem. Adresse: Carl Jacobsens Vej 6A, 2500 Valby. Kommune: København. Leder: Inge Holm. Telefon: 35 30 6969

Tilsynsrapport 2012. Dronning Ingrids Hjem. Adresse: Carl Jacobsens Vej 6A, 2500 Valby. Kommune: København. Leder: Inge Holm. Telefon: 35 30 6969 Tilsynsrapport 2012 Dronning Ingrids Hjem 11. april 2012 J.nr.5-2211-680/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax72227420 Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang J. nr.: 5-17-147/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Rosenvang Kommune: Adresse: Leder: Vordingborg Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg Ulla Krøger Dato for tilsynet: 06-12-2009 Telefon: 55362200 E-post: Tilsynet

Læs mere

sikkerpost@frederikshavn.dk

sikkerpost@frederikshavn.dk Jr. nr.: 5-2211-2023/1 P-nr.: 1013556683 SST-id: PHJSYN-00004261 Tilsynsførende: Henrik Bøggild Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Roskilde Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen: Embedslægerne Region Sjælland Adresse: Rolighed 7, 4180 Sorø Kontakt: Tlf. 72227910 - Fax 22727446 E-mail: sjl@sst.dk

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Struer Kommune. 10. oktober 2012 J.nr. 5-2210-21/1. Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg J.nr. 5-2210-21/1 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg s tilsyn med plejehjem i Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post midt@sst.dk Struer Kommune 2011 Tilsynene i Struer Kommune har gennemført

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Bofællesskabet Skolegade

Tilsynsrapport 2010 Bofællesskabet Skolegade J.nr 4-27-/137/1 Tilsynsrapport 2010 Bofællesskabet Skolegade Adresse: Skolegade 12, 2500 Valby Kommune: København Leder: Susanne Wolfsberg Dato for tilsynet: 4. oktober 2010 Telefon: 36 44 39 06 E-post:

Læs mere

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune Jr. nr.: 5-2211-809/1 P-nr.: 1003257099 SST-id: PHJSYN-00002524 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Sonja Aasted Elisabeth Tornberg Hansen Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Plejecenter Solbakken

Plejecenter Solbakken Jr. nr.: 5-2211-1062/1 P-nr.: 1004354521 SST-id: PHJSYN-00002155 Tilsynsførende: Lotte Petersen Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 15. februar

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE P-nr.: 1003057823 SST-id: PHJSYN-00002550 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Birthe Margrethe Pedersen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen Øst Besøgsdato: 12. april

Læs mere

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 15.01-2008 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere