LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE"

Transkript

1 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknik- og Miljøudvalget Protokol Mandag den 11. oktober 2010 kl. 14:30 afholdt Teknik- og Miljøudvalget møde i teknisk direktørs kontor. Medlemmerne var til stede Endvidere deltog: Teknisk direktør Bjarne Holm Markussen, sekretariatschef Regin Atterdag Nordentoft, afdelingschef Kim Dahlstrøm og afdelingsleder Niels-Kristian Holm Ibsen.

2 Teknik- og Miljøudvalget den , s. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr: Side: 01 Omdisponering af midler indenfor natur- og miljøområdet 3 02 Manglende gebyr for jordflytning i Lyngby Loppemarked 7 04 Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby 9 05 Istandsættelse og overtagelse af I.H.Mundts Vej som offentlig vej Beskæring og indklipning af beplantning 15

3 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.3 Omdisponering af midler indenfor natur- og miljøområdet 1. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at 1. afsatte midler indenfor naturområdet kan omdisponeres ved en ændret fordeling mellem naturforvaltning og vedligeholdelse af vandløb, og 2. afsatte midler under fælles formål kan omdisponeres ved, at indsatsplaner for grundvandbeskyttelse erstattes med opstart af vandforsyningsplanlægningen og andre opgaver inden for jord- og grundvandsområdet. Sagsfremstilling Det har i 3. kvartal 2010 vist sig at være behov for at justere i den afsatte driftsøkonomi til natur- og miljøområdet indenfor den afsatte økonomiske ramme. Især de øremærkede midler, som blev overført i forbindelse med regnskabet for 2009, kan ikke nå at blive afsluttet i Løsning af opgaverne med revidering af vandløbsregulativet for Mølleåen samt udarbejdelse af et nyt vandløbsregulativ for Fæstningskanalen er blevet forsinket på grund af vakante stillinger i Natur & Miljø i Arbejdet med de statslige vand- og naturplaner og grundvandskortlægning er ikke igangsat som forventet, da de endnu ikke er kommet i høring, hvorfor midler afsat til indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse udskydes og i stedet anvendes til opstart på udarbejdelse af vandforsyningsplanen. Derfor vil der være behov for, at opgaver igangsat i 2010 kan færdiggøres og afsluttes i Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer til natur- og miljøområdet. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget.

4 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.4 Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010: Punkterne 1 og 2 blev godkendt.

5 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.5 Manglende gebyr for jordflytning i Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at 1. der sker kompenserende besparelser på tiltag vedr. restaurering af Kollelev Mose for i alt kr. svarende til det beløb, der er afsat til en ekstra aluminiumsbehandling ( kr.) samt udplantning af vandplanter ( kr.) og kr. afsat til overvågning eller ultralydsbehandling, og 2. det resterende beløb (i størrelsesordenen kr.) på anlægskontoen for Kollelev Mose projektet overføres i årene frem til 2013 medmindre det anvendes inden. Sagsfremstilling På Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) møde den 14. juni 2010, sag nr. 2 om 1. anslået regnskab blev det besluttet, at der skal indføres brugerbetaling for administration af reglerne for jordflytning. Beslutningen blev oversendt til Økonomiudvalget, som på møde den 21. juni 2010 også vedtog brugerbetalingen. Det blev besluttet, at opkrævningen på kr. skal ske med virkning fra januar Gebyropkrævningen kan imidlertid først ske pr. 1. januar fra 2011, da det vil kræve en revidering af kommunens jordflytningsregulativ, som først kan træde i kraft fra denne dato, da det skal i høring. Der er ikke mulighed for at opkræve gebyret med tilbagevirkende kraft for Hvis der trods ovennævnte alligevel skal ske kompensation foreslås det, at besparelsen gennemføres ved at tiltag vedr. restaurering af Kollelev Mose skæres med i alt kr. svarende til det beløb, der er afsat til en ekstra aluminiumsbehandling ( kr.) samt udplantning af vandplanter ( kr.) og kr. afsat til overvågning eller ultralydsbehandling. På TMUs møde den 13. september 2010 blev hele projektets anlægskonto vedtaget overført til Det foreslås derfor, at det resterende beløb (i størrelsesordenen kr til overvågning mv.) på anlægskontoen for projektet overføres til 2013, medmindre det anvendes inden. Økonomiske konsekvenser Ingen, da opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer. Men det vil have faglige konsekvenser.

6 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.6 Beslutningskompetence Teknik - og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010: Punkterne 1 og 2 er godkendt. Det Konservative Folkeparti stemte imod. De går ikke ind for indførelse af et gebyr for jordflytning, da provenuet er for lille i forhold til opkrævningsomkostningerne.

7 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.7 Lyngby Loppemarked 3. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at 1. Virum-Sorgenfri Håndboldklubs (VSH) får tilladelse til at afholde loppemarked yderligere i 3 år fra , og 2. loppemarkedet kan afholdes hver søndag (som tidligere) i perioden fra maj måned til oktober måned, og 3. forvaltningen bemyndiges til at aftale vilkår for afholdelse af loppemarkedet herunder aftaler om loppemarkedets placering, affaldskontainer, opbevaringsfaciliteter for afspærringsmateriel osv., konsekvenser af betalt parkering m.m., og 4. mulighed for genforhandling af kontrakten indarbejdes som vilkår for så vidt angår ændrede planmæssige forudsætninger og ændringer i lukkeloven. Sagsfremstilling Kontrakten med VSH om afholdelse af loppemarked på kanalvejsparkeringen er udløbet i VHS ønsker kontrakten fornyet for en ny 3-årig periode. Såfremt VSH fortsat skal afholde loppemarkedet, foreslås det, at der gives tilladelse for 3 år fra Det forventes, at der i 2011 vil blive etableret betalt parkering på kanalvejsparkeringen. Lyngby Storcenter har i brev af 17. maj 2010 tilkendegivet, at det vil medføre problemer, hvis der afholdes loppemarked samtidig med, at Lyngby Storcenter har søndagsåbent. Lyngby Storcenter forventes at vælge at have åbent den første og sidste søndag i hver måned. Dette vil fremover være en national minimumsstandard for centre/stormagasiner. Kopi af brev af 17. maj 2010 og kommunens svarbrev af 11. august 2010 er vedlagt sagen. Forvaltningen forudser ikke væsentlige parkeringsproblemer i forbindelse med, at Lyngby Loppemarked afholdes samtidig med, at Lyngby Storcenter holder søndagsåbent. Der vil fortsat være mulighed for at parkere i Lyngby Bymidte. Økonomiske konsekvenser Virum-Sorgenfri Håndboldklub betaler pr. år (sæson) kr. i leje for benyttelse af del af kanalvejsparkeringen til udlejning af stadepladser (afholdelse af loppemarked).

8 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.8 Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010: Det Konservative Folkeparti foreslår, at der i aftaleperioden ikke betales for parkering om søndagen, jf. indstillingens punkt 3. Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti stemte imod, idet der endnu ikke er taget stilling til betalt parkering om søndagen. Udvalget godkendte punkterne 1-4.

9 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.9 Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby 4. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at 1. der indføres betalt parkering i Lyngby Bymidte på vilkår, som beskrevet i "notat om betalt parkering, takster, licenser m.m." af den (opsumering nedenfor), og P-pladser omfattet af betalt parkering er: Kanalvej, Stades Krog (for enden og den forsænkede plads ved Kirken), Jernbanevej 4, Jernbanebakken, Kastanievej (ved Jernbanevej og for enden), Rådhustorvet, Jernbanepladsen (plads ved indkørsel til Rådhuset og plads ved Posthuset), Nørgaardsvej 2A, Nørgaardsvej 8, Gasværksvej (kantstenspladserne på vejen samt P-pladsen bag nr. 12). Taksten Taksten fastsættes til 10 kr./t i tidsrummet mandag-fredag kl og lørdag kl Den 1. time er gratis mandag-torsdag. Gratis tidsubegrænset parkering resten af tiden. Søndag er gratis, men de trafikale forhold som følge af liberaliseringen af lukkeloven følges og forholdet om betaling søndag tages op ultimo Kantstenspladserne Kantstenspladserne i området (bortset fra Gasværksvej) friholdes for betaling. Der indføres ½ times p-begrænsning mandag-fredag kl. 9-19, lørdag kl og søndag kl på de centrale pladser. Beboerlicens Beboerne i betalingsområdet kan købe beboerlicens til egne biler for 842 kr. pr. år. Licensen gælder til de nuværende afmærkede pladser til p-mærkatordning. Beboerne i området nordøst for Lyngby Hovedgade kan parkere på pladser i dette område, mens beboere i området sydvest for Lyngby Hovedgade kan parkere på pladserne her. Erhvervslicens Virksomheder i betalingsområdet kan købe op til 2 erhvervslicenser, der giver lov til at parkere på 2 pladser tæt ved virksomheden. Licens kan købes til gulpladebiler med en totalvægt på under kg. Erhvervslicenser udstedes for et år for en pris på kr./år. Periodekort Periodekort kan købes af alle og giver lov til at parkere uden yderligere betaling på afmærkede dele af følgende P-pladser: Kanalvej, Nørgaardsvej 8, Stades Krog og Kastanievej. (De eksisterende ca. 270 pladser med fri parkering). Periodekortet skal udstedes til minimum fem betalingsdage og op til 1 år. Prisen for et periodekort er 30 kr. pr. betalingsdag, 450 kr. pr måned og kr.

10 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.10 pr år. Invalidebiler Bilister, der har invalideskilt, kan parkere gratis på alle de kommunale offentlige betalingspladser. Motorcykler Motorcykler kan parkere gratis på de afmærkede MC båse på de kommunale offentlige betalingspladser. Elbiler Elbiler kan parkere gratis på alle de kommunale offentlige betalingspladser. Delebiler Der indføres ingen undtagelsesordning for delebiler, da der ikke findes mærkatordning så disse biler kan skelnes fra andre biler. Betaling Betaling foretages med danske mønter og dankort som forudbetalt tid. Desuden tilbydes betaling for medgået tid via mobiltelefon. 2. forvaltningen bemyndiges til at foretage de nødvendige matrikulære ændringer på p-pladserne, og 3. forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udbudsforretning eller anden indkøb af parkometre, og 4. forvaltningen bemyndiges til at udarbejde forslag til randzoneproblematikken, og 5. forvaltningen bemyndiges til undersøge et nyt edb-system til udstedelse af beboer- og erhvervslicenser samt periodekort, og 6. der gives anlægsbevilling på kr. til finansiering af udgifter til gennemførelse af matrikulære ændringer og øget juridisk bistand m.m. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb for Trafikplan Lyngby Bymidte i 2010, og 7. de på investeringsoversigten i 2012 og 2013 afsatte beløb på henholdsvis 1,380 og 2,021 mio. kr. fremrykkes til Sagsfremstilling Indførelse af betalt parkering foretages af trafikadfærdsregulerende årsager. Med baggrund i trafiktællinger og observationer vurderes det, at indførelse af betalt parkering på ovenfor nævnte vilkår vil give en bedre fordeling af parkeringen i Bymidten, så bl.a. kørsel efter ledige p-pladser mindskes. Der henvises til "notat om trafiktællinger i forbindelse med betalt parkering" af Betalt parkering indføres med hjemmel i lov om offentlige veje 107, stk 2. Indførelse af betalt parkering og ændring af kantstensparkeringen skal godkendes af Nordsjællands Politi. Der skal desuden udarbejdes en lokal bekendtgørelse, der bl.a. beskriver placering og gyldighed af p-billetten, så ordningen kan kontrolleres med hjemmel i færdselslovens 121, stk. 1, nr. 9. Forvaltningen vil på baggrund af nærværende sag anmode Nordsjællands Politi om en principiel godkendelse. Efter udarbejdelsen af den lokale bekendtgørelse vil denne blive fremsendt til endelig godkendelse hos Nordsjællands Politi. Ved indførelse af betalt parkering skal de omhandlende p-pladser udskilles til

11 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.11 offentlig vej, hvor dette er muligt. Hvor p-pladser ligger på en matrikel, der ikke ejes af kommunen skal der træffes aftale med ejeren. Det drejer sig om 5 af de i alt 13 pladser, hvor de matrikulære forhold skal ændres, som beskrevet i "notat om matrikulære forhold ved betalt parkering" af En af pladserne er Lyngby Torv, hvor en del af p-pladsen ligger på rådhusets matrikel. Byplanudvalget har på møde d godkendt udskillelse af dette areal til offentlig vej. P-pladsen på Jernbanevej 4 er muligvis omfattet af Fæstningskanalens fortidsmindebeskyttelse. I givet fald skal der søges dispensation til at udmatrikulering hos Kulturarvstyrelsen. Derudover ligger en del af p-pladsen på privat matrikel. Udgifter til de matrikulære ændringer skønnes til ca kr. og denne udgift var ikke forudsat i det oprindelige budgetoverslag. Forvaltningen vil undersøge muligheder for eventuel fælleskommunalt indkøb af p-automater, subsidiært gennemføre udbudsforretning. I udbuddet medtages option på en omstilling til betaling for medgået tid, samt elforsyning med solceller. Resultatet forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse. Forvaltningen vil også undersøge randzoneforholdene - herunder den fysiske afgrænsning - og inddrage relevante beboergrupper. Et konkret forslag for randzonen forventes forelagt for Teknik- og Miljøudvalget til december 2010 eller januar Forvaltningens nuværende system til udstedelse af beboermærkater er ikke egnet til de foreslåede p-licenser og p-kort, da det er et manuelt system, der kun kan udskrive licenser for hele år. Det foreslås at anskaffe et system, der er så automatisk som muligt, så man via internettet selv kan købe licenser mm. Forvaltningen vil undersøge eksisterende edb systemer og deres mulighed for implementering i kommunens edb platform. Det oprindelige økonomioverslag fra vores tekniske rådgiver indeholdt ikke forhold om matrikulære ændringer og udgifter til juridisk konsulent. Desuden var der "kun" afsat kr til information og tilpasning af hjemmeside, hvilket vurderes for lavt, da der - som nævnt ovenfor - skal indkøbes nyt edb system. I den forbindelse er der udarbejdet et opdateret "økonomioverslag på indførelse af betalt parkering" af Det fremgår heraf, at den samlede udgift til betalt parkering skønnes til ca. 5 mio. kr. Heri indgår kr. til nyt edb system, hvilket pt er et groft skøn baseret på forvaltningens foreløbige undersøgelser. På konto for Trafikplan Lyngby Bymidte er der overført kr. fra 2009 til Det foreslås at frigive dette beløb til udgifter til matrikulære ændringer samt til øgede konsulentudgifter til juridisk rådgiver. Uforbrugte midler vil blive anvendt til indkøb af nyt edb system til håndtering af licenser mm. På investeringsoversigten er der afsat 1,380 mio. kr. og 2,021 mio. kr. i henholdsvis 2012 og 2013 til "pulje vedrørende trafikplan Lyngby Bymidte".

12 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.12 Desuden er der i maj 2010 allerede bevilget til konsulentudgifter. Samlet er der i årene således i alt afsat 4,366 mio. kr. I budgetforslag for 2011, som forventes vedtaget d er der afsat 4 mio. kr i 2011 til betalt parkering. Dette vurderes at være tilstrækkeligt sammen med de ovenfor nævnte beløb på og kr. Der tages højde for resultatet af licitationen. Oversigt over de driftsmæssige konsekvenser, herunder eventuelt ekstra personale, kan vurderes, når der er bedre kendskab til de valgte systemer (automater og edb-løsning). Økonomiske konsekvenser De på investeringsoversigten i 2012 og 2013 afsatte beløb på henholdsvis 1,380 og 2,021 mio. kr. fremrykkes til Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010: Udsat til nærmere undersøgelse.

13 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.13 Istandsættelse og overtagelse af I.H.Mundts Vej som offentlig vej 5. Indstilling Teknisk Forvaltning foreslår, at 1. der træffes endelig beslutning efter vejlovens 23, 2. pkt. om at opklassificere den private fællesvej I. H. Mundts Vej (fra og med nr. 22 til og med nr. 28C) til offentlig vej, og 2. endelig afgørelse om opklassificering af I. H. Mundts Vej godkendes. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har på møde den 6. april 2010 truffet foreløbig beslutning om et nyt forslag til omklassificering og harmonisering af veje i kommunen. Den private fællesvej I. H. Mundts Vej er i den forbindelse foreslået istandsat og med en efterfølgende overtagelse af vejen som offentlig vej. Ved breve af 31. maj 2010 og 11. juni 2010 er der sendt information om den foreløbige beslutning, forslag til istandsættelse af vejen og udgiftsfordeling til berørte grundejere med frist frem til 7. juli 2010 til at komme med indsigelser og kommentarer til forslaget. I høringsperioden har Park & Vej modtaget 6 indsigelser med bemærkninger til istandsættelse og fordeling af udgifterne hertil og spørgsmål om, hvilken del af vejen, der skal optages som offentlig vej. Den afgørende indsigelse i relation til istandsættelsen har været, at Lyngby-Taarbæk Kommune i 1954 blev pålagt at overtage den fremtidige vedligeholdelse af I. H. Mundts Vej ud for matr. nr. 26 db, 26t og 40 m af 26h i forbindelse med ekspropriation til spor. Kommunen blev pålagt at vedligeholde den strækning af den private fællesvej, som fremover skulle tjene til offentlig cykelfærdsel, efter anlæg af sti på I. H. Mundts Vej og stibro over jernbane og Omfartsvejen. Denne strækning svarer tilnærmelsesvis til den strækning, som med en tilsvarende begrundelse er foreslået istandsat og opklassificeret. På den baggrund har Park & Vej vurderet, at strækningen ikke kan kræves istandsat af grundejerne langs vejen, og at vejen skal istandsættes af Lyngby-Taarbæk Kommune. Park & Vej har endvidere vurderet, at ingen af indsigelserne er af en sådan karakter, at de bør medføre, at vejen ikke optages som offentlig vej. Indsigelserne er lagt til gennemsyn i sagen. De er gennemgået og besvaret i

14 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.14 vedlagte forslag til endelig afgørelse om opklassificering af I. H. Mundts Vej til offentlig vej. Den endelige afgørelse vil blive sendt til de berørte grundejere sammen med klagevejledning. Økonomiske konsekvenser Kommunen overtager den fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse af de private fællesveje, der optages som offentlige veje. Udgiften betales over kommunens vejdrift. I. H. Mundts Vej vil ikke blive krævet istandsat af grundejerne, idet Park & Vej er blevet opmærksom på, at kommunen tidligere er blevet pålagt forpligtigelsen til at istandsætte og vedligeholde strækningen. Istandsættelsen er vurderet til at omfatte reparation af slaghuller i kørebane og rendesten, maskinopretning forud for udlægning af slidlag og udlægning af slidlag med overfladebehandling. Overslagsmæssigt vurderes istandsættelsen af vejen at koste kr. Der er i budget 2010 afsat i alt 4 mio. kr. af kontoen "Slidlag - renovering af veje" i 2010 og 2011 til ekstraordinære reparationsarbejder på private fællesveje, der er foreslået nedklassificeret. Udgiften til istandsættelse af I. H. Mundts Vej afholdes af de i alt 4 mio. kr. af kontoen "Slidlag - renovering af veje". Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010: Anbefalet, at sagen videresendes til Økonomiudvalget. Det Konservative Folkeparti stemte imod, da de ønsker, at den samlede ændrede klassificering af kommunens veje bliver behandlet under ét af hensyn til lige behandling af borgerne.

15 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.15 Beskæring og indklipning af beplantning 6. Indstilling På kommunalbestyrelsens møde den 27. september 2010 stillede en borger en række spørgsmål i forbindelse med grundejeres manglende beskæring af beplantning og indklipning af hække mod fortov samt omkring belysningsarmaturer. Udvalget drøfter om der skal ske yderligere initiativer. Sagsfremstilling Når Teknisk Forvaltning modtager en henvendelse om manglende beskæring og indklipning foretages en besigtigelse på stedet. Kommunen kan med hjemmel i vejlovgivningen (Lov om private fællesveje 103, stk. 3 og lov om private fællesveje 47) kræve træer og anden beplantning på, over og i vejarealet nedskåret, opstammet eller studset, når hensynet til færdslen gør det nødvendigt. Spørgsmålet om, en beplantning er til gene for færdslen er alene kommunens vurdering. Såfremt en beplantning udgør en gene for færdslen lægges en folder i postkassen eller afleveres til hjemmeværende person. I folderen gives et påbud om at foretage beskæring eller indklipning samt en frist for udførelse af arbejdet. I folderen er givet mulighed for at fremkomme med bemærkninger til påbudet jf. Forvaltningsloven. Folder er vedlagt sagen. Hvis indklipning eller beskæring ikke er foretaget inden den i folderen fastsatte dato, modtager grundejeren yderlig en påmindelse, hvori det angives, at hvis arbejdet ikke er udført inden en ny fastsat dato, foretages beskæringen eller indklipningen uden yderligere varsel for den pågældendes regning. Til orientering kan det oplyses, at Teknisk Forvaltning udfører ikke opsøgende arbejde i forbindelse med grundejeres manglende beskæring af beplantning og indklipning af hække mod fortov samt omkring vejbelysningsarmaturer. Økonomiske konsekvenser Ingen økonomiske konsekvenser, hvis kommunens nuværende aktivitetsniveau fastholdes. Beslutningskompetence Teknik- og Miljøudvalget.

16 Åbent punkt Teknik- og Miljøudvalget den , s.16 Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2010: Udvalget ønsker, at forvaltningen som minimum opretholder det nuværende aktivitetsniveau. Dertil ønsker udvalget, at forvaltningen udarbejder et forslag til yderligere tiltag i forhold til gadeudstillinger og brug af offentlige vejarealer, herunder også de samlede økonomiske konsekvenser.

17

18 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknisk Forvaltning Park & Vej Sagsnr. : Dato : Skrevet af : EM N O T A T om Trafiktællinger i forbindelse med betalt parkering Kommunen har i 2007, 2008 og 2009 udført trafiktællinger på udvalgte private og offentlige P- pladser og kryds i Bymidten. Disse viser en stigning på den kommunale P-plads på Kanalvej. I 2008 indførte Lyngby Storcenter betalt parkering (1.080 pladser). I februar 2010 er der efterfølgende indført betalt parkering på Magasin/Fog og Kulturhuset (800 pladser). I foråret 2010 er der udført tællinger på de kommunale centrale P-pladser i Bymidten (vist på oversigtskort side 2). Desuden er der talt på veje i randzonerne. Der er talt stikprøvevis på forskellige dage og på forskellige tidspunkter. Desuden er der systematisk talt over hele dage på pladsen ved Lyngby Rådhus. Denne tælling vurderes, at være repræsentativ for fordelingen af biler over døgnet på de centralt beliggende pladser. Udsnit af tællingerne med belægnings % er vist i tabel 1 side 3. Tælling ved Lyngby Rådhus er vist i diagram 1 på side 3 Det fremgår af tællingerne, at mange af pladserne er meget benyttede og ofte helt fyldte. Desuden viser tællingerne at parkeringen varierer en del fra dag til dag. En samlet belægningsgrad over 90 %, bevirker, at der forekommer betydelig parkeringssøgende trafik, som følge af, at flere p-pladser skal afsøges inden der findes en ledig p-plads. Dette stemmer godt overens med Kommunens parkeringsservice erfaringer. De oplyser desuden, at: der er generelt mere parkering i vinterperioden end om sommeren på lørdage med godt vejr fyldes parkeringspladserne tidligere om morgen og tømmes tidligere om eftermiddagen end på lørdage med dårligt vejr, hvor de handlende kommer senere og bliver længere. På fredage og lørdage er der generelt flere parkerede biler end på de øvrige hverdage. Belægningen på de private betalings pladser (Lyngby Storcenter, Magasin/Fog og kulturhuset) er samlet på % på hverdage og op til ca. 70 % på lørdage. Der er således mange uudnyttede pladser. Der er talt søndag d (sidste søndag i september), hvor der var loppemarked på Kanalvej. Desuden havde Storcenteret og Magasin samt en del forretninger på Lyngby Hovedgade åbent. Resultatet viser en forholdsvis høj kantstensparkering bl.a. på Lyngby Hovedgade. Erling Mønster Side 1 af 3

19 Oversigtskort over p-pladser Side 2 af 3

20 Område/ P-plads Antal pladser man kl 11 tor. 3.6 kl 14 tor kl 19 ons kl 16 Belægningsgrad i % ** ** Stades Krog i bunden Stades Krog - forsænket Jernbanevej nr Jernbanebakken Kastanievej v. Jernbanevej Kastanievej i bunden Lyngby Torv Plads mod Jernbanepladsen Posthus karreen Nørgaardsvej nr. 2 A 21 * Nørgaardsvej nr Kanalvej Gasværksvej Sum Pladser tor kl 18 tir kl 13 fre kl 15 fre kl 18 fre kl 19 lør kl 10 lør kl 12 lør kl 14 lør kl 16 søn kl 11 søn kl 13 Kantstensparkering Jernbanevej Jernbanepladsen lokalgade kantsten Gl. Jernbanevej Nørgaardsvej ved nr Toftebæksvej ved nr Lyngby Hovedgade Jernbanevej-Jernbanepladsen Sum Kantsten * Ved tællingerne var en del af pladsen inddraget til skurby, hvilket nedsatte kapaciteten fra 28 til 21 pladser ** Søndag d var der loppemarked på Kanalvej. Kapaciteten på pladsen var reduceret til 300 biler. Lyngby Torv Belægnings % på en hverdag belægning % Side 3 af 3

21 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Teknisk Forvaltning Park & Vej Sagsnr. : Dato : Skrevet af : Erling Mønster N O T A T om Indførelse af betalt parkering, takster, licenser m.m Med baggrund i trafikobservationer (notat om Trafiktællinger i forbindelse med betalt parkering af ) vurderes det, at indførelse af betalt parkering som angivet nedenfor vil betyde en adfærdsregulering af trafikken i Lyngby Bymidte, hvilket bl.a. vil medføre en bedre fordeling af parkeringen på p-pladserne i Bymidten, så den nuværende kørsel efter ledige pladser mindskes. P-pladser Der indføres betalt parkering på følgende pladser i betalingsområdet (betalingsområde samt pladser er vist fig. 1). - Kanalvej, Stades Krog (for enden og den forsænkede plads ved Kirken) - Jernbanevej 4 - Jernbanebakken - Kastanievej (ved Jernbanevej og for enden) - Rådhustorvet - Jernbanepladsen (plads ved indkørsel til Rådhuset og plads ved Posthuskarreen) - Nørgaardsvej 2A - Nørgaardsvej 8 - Gasværksvej (kanstenspladserne på vejen samt P-pladsen bag nr. 12). Takster På parkeringspladser er taksten 10 kr./t i tiden mandag-fredag kl. 9-19, lørdag kl Den 1. time er gratis mandag-torsdag. Gratis tidsubegrænset parkering resten af tiden. Søndag er gratis, men de trafikale forhold som følge af liberaliseringen af lukkeloven følges og forholdet om betaling søndag tages op ultimo Takster på private P - pladser. Lyngby Storcenter: 10 kr./t man-søn. Kl Med 1. time gratis man tors. Magasin/Fog Kælder under Kulturhus og P-hus Nørgaardsvej 10 kr./t man-søn. Kl Terræn parkering ved Kulturhus og Magasin Torv 15 kr./t man-søn. Kl IRMA på Lyngby Hovedgade 10 kr./t man-søn. Kl Med 1. time gratis alle dage. Kantstenspladserne i området (bortset fra Gasværksvej) friholdes for betaling. Der indføres ½ times p-begrænsning mandag-fredag kl. 9-19, lørdag kl og søndag kl Fri parkering resten af tiden på de centrale kantstenspladser som nævnt i tekstboks til højre. Søndag medtages for at skabe omsætning på pladserne, da flere forretninger har søndagsåbent. Veje med ½ times kantstensparkering Lyngby Hovedgade (Jernbanevej-Gyldendalsvej) - Jernbanevej - Jernbanepladsen, lokalgaden - Gl. Jernbanevej - Toftebæksvej ved nr. 6 - Mosevej, gavlen ved Lyngby Hovedgade nr Ndr. Torvevej ved nr. 6 - Nørgaardsvej ved nr. 18 Side 1 af 5

22 Beboerlicens på betalings p-pladser Beboere kan købe beboerlicens til egne biler. Området for beboerlicens er vist i fig. 1. I forhold til den nuværende beboerlicensordning er området indsnævret, da følgende veje er udtaget: Gyldendalsvej, Rustenborgvej, Sorgenfrivej (den nord-sydgående del), Lyngby Kirkestræde, og Åstræde og Smedebakken. Disse veje vil blive en del af randzonen, og beboerne får mulighed for at købe en beboerlicens til egen vej, jf. det anførte herom i afsnittet om beboerlicens i randzonen nedenfor. For at sikre pladser nær bopælen og undgå, at beboerlicensen anvendes i stedet for betaling i hele bymidten deles området op i to underområder: delområde 1: nordøst for Lyngby Hovedgade og delområde 2: sydvest for Lyngby Hovedgade. Beboerne får tilladelse til at holde på udvalgte P-pladser i eget underområde. Det foreslås, at anvende de pladser, der er forbeholdt den nuværende P-mærkatordning, til dette formål. Der henvises til fig. 4 på side 5. I delområde 1: nordøst - kan parkering med beboerlicens ske på: Nørgaardsvej 2A. Nørgaardsvej 8, Gasværksvej og Stades Krog. I alt 35 pladser. I delområde 2: sydvest - kan parkering med beboerlicens ske på: Posthuskarreen og på Kastanievej ved Jernbanevej. I alt 32 pladser. Desuden kan rådhusets personaleparkering anvendes udenfor almindelig kontortid (mandagonsdag kl. 7-15, torsdag Kl og fredag kl. 7-14). Beboerlicenser udstedes for et år. Pris på beboerlicens 842 kr. pr år. Den eksisterende P-mærkatordning koster i kr./år. Der er pt. udstedt 26 p-mærkater i Bymidten Beboerlicens i randzonen Der indføres tidsbegrænset parkering på vejene i randzonen og beboerne og virksomheder tilbydes P-licens til egen vej/nabovej for et mindre ekspeditionsgebyr. Forvaltningen vil nærmere undersøge omfanget af randzonen og muligheden for eventuel gæsteparkering her. Erhvervskort Virksomheder med adresse i betalingsområdet kan købe 2 erhvervskort, der giver lov til at parkere uden yderligere betaling på 2 P-pladser tæt ved virksomheden. Licens kan købes til gulpladebiler med en totalvægt på under kg. Erhvervslicenser udstedes for et år. Pris for erhvervslicens er kr./år Periodekort Periodekort kan købes af alle og giver lov til at parkere uden yderligere betaling på afmærkede dele af følgende P-pladser Kanalvej, Nørgaardsvej 8, Stades Krog og Kastanievej v. Jernbanevej. (De eksisterende ca. 270 pladser med fri parkering). Periodekortet skal udstedes til minimum fem betalingsdage og op til 12 måneder. Kortet kan enten udstedes til én bestemt bil ved at påføre registreringsnummer og kan da kun anvendes i den bil. Registreringsnummeret kan også undlades, så kortet kan bruges til alle biler. Prisen for et periodekort er 30 kr. pr. betalingsdag, 450 kr. pr måned fra d. 1 i en måned og pr år. Invalidebiler Bilister, der har invalideskilt, kan parkere gratis på alle de kommunale offentlige betalingspladser. Motorcykler Motorcykler kan parkere gratis på de afmærkede MC båse på de kommunale offentlige betalingspladser. Begrundelsen for at fritage motorcykler er, at de fylder lidt, deres antal er lille, så det derfor ikke er behov for at adfærdsregulere disse ved at kræve betaling. Side 2 af 5

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013

NYT FRA Q-PARK. Q-Park Partner // #03 // november 2013 NYT FRA Q-PARK Q-Park Partner // #03 // november 2013 P-TILLADELSER - nu og i fremtiden Læs om vores nye HÅNDTERMINALER Q-PARK AFGIFTSSERVICE - er til for at hjælpe Forbedret SKILTNING på P-arealer NYT

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S

Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Samarbejdsaftale mellem Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Herefter kaldet kunden og ParkZone A/S Valhøjs Alle 174-176 2610 Rødovre CVR-nr.: 27 39 66

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING. dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE

AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING. dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE AREALFORTEGNELSE TIL ÅSTEDS- OG FORLIGSFORRETNING dato xx STI MELLEM DANSTRUP OG DAVIDSVÆNGE Ved forretningen den xx mødte: For Fredensborg Kommune: Dato: xx Sagsnr.: Indvarsling til åsteds- og forligsforretning

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem.

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem. Vi udfører parkeringskontrol på private parkeringspladser Erfaringer viser desværre, at mange ikke har den mindste respekt for private parkeringspladser. Alt for mange kører ind på private områder, og

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby

Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0050 Klageren: Indklagede: Advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af klienten xx Henholdsvis 4100 Ringsted og 2500 Valby Metro Service A/S

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0109 Klageren: XX Indklagede: ARRIVA Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for at rejse uden billet. Havde kun sedler til automaten.

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Økonomiudvalget Beslutningsprotokol. 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Beslutningsprotokol 25. august 2008 - kl. 8:15 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 334. Godkendelse af dagsorden... 773 335. Behandling af ansøgning om fritagelse for betaling af kommunal

Læs mere